DCK853P4

DeWalt DCK853P4 manual

DCK853P4

Manual for DeWalt DCK853P4 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 164 sider.

Side: 1
89 Norsk DCD991 DCD996 Bruke som skrutrekker Vibrasjonsutslippsverdi ah = m/s2 <2,5 <2,5 Usikkerhet K = m/s2 1,5 1,5 Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN60745, og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av eksponering.  ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme, organisere arbeidsmønster. Batteripakke DCB181 DCB182 Batteritype Li-Ion Li-Ion Spenning VDC 18 18 Kapasitet Ah 1,5 4,0 Vekt kg 0,35 0,61 Batteripakke DCB183/B DCB184/B DCB185 Batteritype Li-Ion Li-Ion Li-Ion Spenning VDC 18 18 18 Kapasitet Ah 2,0 5,0 1,3 Vekt kg 0,40/0,45 0,62/0,67 0,35 Batteripakke DCB546 Batteritype Li-Ion Spenning VDC 18/54 Kapasitet Ah 6,0/2,0 Vekt kg 1,05 Lader DCB107 Netspanning VAC 230 Batteritype 10,8/14,4/18 Li-Ion Omtrentlig ladetid på batteripakker min 60 (1,3 Ah) 70 (1,5 Ah) 90 (2,0 Ah) 140 (3,0 Ah) 185 (4,0 Ah) 240 (5,0 Ah) Vekt kg 0,29 Gratulerer! Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy. Tekniske data DCD991 DCD996 Spenning VDC 18 18 Type 1/10 1/10 Batteritype Li-Ion Li-Ion Utgangseffekt W 820 820 Ubelastet hastighet Drill, trekker/ hammer 1. gir min-1 0–450 0–450/500 2. gir 0–1300 0–1300/1500 3. gir 0–2000 0–2000/2250 Slaghastighet 1. gir min-1 – 0–8600 2. gir – 0–25500 3. gir – 0–38250 Maks. moment (hard/myk) hard Nm 95 95 myk Nm 66 66 Chuck-kapasitet mm 1,5–13 1,5–13 Maksimal borkapasitet Tre mm 55 55 Metall 15 15 Murverk – 13 Vekt (uten batteripakke) kg 1,5 1,6 Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745: LPA (lydtrykksnivå) dB(A) 75 97 LWA (lydeffektnivå) dB(A) 86 108 K (usikkerhet for det angitte støynivå) dB(A) 3 3 Boring i metall Verdi vibrasjonsutslipp ah,D = m/s2 <2,5 <2,5 Usikkerhet K = m/s2 1,5 1,5 Slagboring Verdi vibrasjonsutslipp ah,ID = m/s2 – 15,0 Usikkerhet K = m/s2 – 3,9 BØRSTELØS TRÅDLØS 13 mm DRILL/DRIVHJUL, DCD991 BØRSTELØS TRÅDLØS 13 mm DRILL/DRIVHJUL/ TRYKKLUFTHAMMER, DCD996
Side: 2
90 Norsk Lader DCB112 Netspanning VAC 230 Batteritype 10,8/14,4/18 Li-Ion Omtrentlig ladetid på batteripakker min 40 (1,3 Ah) 45 (1,5 Ah) 60 (2,0 Ah) 90 (3,0 Ah) 120 (4,0 Ah) 150 (5,0 Ah) Vekt kg 0,36 Lader DCB113 Netspanning VAC 230 Batteritype 10,8/14,4/18 Li-Ion Omtrentlig ladetid på batteripakker min 30 (1,3 Ah) 35 (1,5 Ah) 50 (2,0 Ah) 70 (3,0 Ah) 100 (4,0 Ah) 120 (5,0 Ah) Vekt kg 0,4 Lader DCB115 Netspanning VAC 230 Batteritype 10,8/14,4/18 Li-Ion Omtrentlig ladetid på batteripakker min 22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah) 45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah) Vekt kg 0,5 Lader DCB118 Netspanning VAC 230 Batteritype 18/54 Li-Ion Omtrentlig ladetid på batteripakker min 22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah) 45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah) Vekt kg 0,66 Laderne DCB107, DCB112, DCB113 og DCB115 kan brukes med batteripakker med 10,8V, 14,4V, 18V Li-Ion XR og XR FLEXVOLTTM (DCB123, DCB127, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 and DCB546). Laderen DCB118 kan bruke 18V Li-Ion XR og XR FLEXVOLTTM batteripakker (DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 og DCB546). Sikringer: Europa 230V verktøy 10 A, nettspenning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING MED EU Maskineridirektiv Drill/drivhjul/trykklufthammer DCD991, DCD996 DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under Tekniske data er i samsvar med: 2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010, EN60745-2-2:2010. Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og 2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken. Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT. Markus Rompel Teknisk direktør DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510 Idstein, Tyskland 29.02.2016 ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen kan reduseres. Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.  FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade.  ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade.  FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås.  Angir fare for elektrisk støt.  Angir brannfare. Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske verktøy  ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller alvorlig skade. TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy. 1) Sikkerhet på arbeidsområdet a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke områder er en invitasjon til ulykker. b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser
Side: 3
91 Norsk eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan antenne støv eller gasser. c) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen. 2) Elektrisk sikkerhet a) Støpselet til elektriske verktøy må passe til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk. b) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet. c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk. d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk. e) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk sjokk. f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for elektrisk sjokk. 3) Personlig sikkerhet a) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol. Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske verktøy kan føre til alvorlig personskade. b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil redusere personskader. c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på øker faren for ulykker. d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre til personskade. e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner. f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler. g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer. 4) Bruk og vedlikehold av elektriske verktøy a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den hastigheten det ble konstruert for. b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres. c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller batteripakken fra det elektriske verktøyet før du foretar noen justeringer, endrer tilbehør eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte det elektriske verktøyet ved et uhell. d) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk, utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke er kjent med det elektriske verktøyet eller disse instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i hendene på utrenede brukere. e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært, om deler er ødelagt eller andre forhold som kan påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet, få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy. f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre sannsynlig fast og er lettere å kontrollere. g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv., i samsvar med disse instruksjonene og ta i betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en farlig situasjon. 5) Bruk og vedlikehold av batteridrevne verktøy a) Bruk kun laderen som er spesifisert av produsenten. En lader som passer for en type batteripakke kan føre til brannfare dersom den brukes med en annen batteripakke. b) Bruk kun elektriske verktøy sammen med de spesifiserte batteripakkene. Bruk av andre batteripakker kan skape risiko for skader eller brann. c) Når batteripakken ikke er i bruk, hold den borte fra andre metallobjekter som binders, mynter, nøkler, spikere, skruer eller andre små metallobjekter som
Side: 4
92 Norsk kan skape en forbindelse fra en batteripol til en annen. Å kortslutte batteripolene kan føre til brannskader eller brann. d) Ved hardhendt behandling kan det komme væske ut fra batteriet. Unngå kontakt med denne. Dersom du ved et uhell kommer i kontakt med væsken, skyll med vann. Dersom du får væsken i øynene, oppsøk lege umiddelbart. Batterivæske kan føre til irritasjon eller forbrenninger. 6) Vedlikehold a) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør som kun bruker originale reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir ivaretatt. Ytterligere spesifikke sikkerhetsregler for driller/trekkere/meiselhammere • Bruk hørselsvern når du bruker slagbor. Eksponering mot støy kan føre til tap av hørsel. • Bruk hjelpehåndtakene som følger med maskinen. Tap av kontroll kan føre til personskade. • Hold elektrisk verktøy kun i isolerte gripeoverflater når du utfører operasjoner hvor kutteutstyret eller skruen kan komme i kontakt med skjulte ledninger. Kuttutstyr eller skruer som kommer i kontakt med en strømførende ledning kan føre til at eksponerte metalldeler på elektroverktøyet blir strømførende, og kan gi operatøren støt. • Bruk klemmer eller en annen praktisk metode for å feste og støtte arbeidsstykket til en stabil plattform. Det er ikke stabilt nok å holde arbeidsstykket med hånden eller mot kroppen din. Dette kan føre til at du mister styringen. • Bruk hørselsvern hvis du bruker maskinen over lengre tid. Langvarig eksponering mot høyintensiv støy kan føre til hørselstap. Det høye lydnivået fra hammerboring kan føre til midlertidig hørselstap eller alvorlig skade på trommehinnen. • Bruk vernebriller eller annen øyebeskyttelse. Boring og hamring fører til at spon kan fly av gårde. Flygende spon kan føre til permanent øyeskade. • Hammerbor og verktøy blir varme under bruk. Bruk hansker når du skal berøre disse. Øvrige farer Følgende farer er uløselig knyttet til bruken av slagbor: • Skader som skyldes berøring av de roterende delene eller varme deler på verktøyet. Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse er: • Hørselsskader. • Fare for å klemme fingrene når man bytter tilbehøret. • Helseskader som skyldes innånding av støv som oppstår ved arbeid med tre. • Fare for personskade pga. flygende partikler. • Fare for personskade ved langvarig bruk. Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Alltid kontroller at spenningen til batteripakken samsvarer med spenningen på merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på laderen samsvarer med spenningen på strømnettet. Din DeWALT-lader er dobbeltisolert i samsvar med EN60335; det trengs derfor ikke noen jordledning. Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon. Bruk av skjøteledning Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1 mm2 ; maksimum lengde er 30 m. Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel. TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN Ladere DeWALT ladere trenger ingen justeringer, og er designet til å være så enkle som mulig å bruke. Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteriladere TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN: Denne manualen inneholder viktige sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for kompatible batteriladere (se Tekniske data). • Før du bruker laderen les alle instruksjoner og advarsels- merker på laderen, batteripakken og produktet som bruker batteripakken.  ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske komme inn i laderen. Det kan resultere i elektrisk støt.  ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en nominell strømverdi på 30mA eller mindre.  FORSIKTIG: Fare for brannskader. For å redusere faren for skader, lad kun DeWALT oppladbare batterier. Andre type batterier kan sprekke og forårsake personskader og materielle skader.  FORSIKTIG: Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de ikke leker med apparatet. MERK: Under visse forhold, med laderen innplugget i strømforsyningen, kan de eksponerte kontaktene i laderen kortsluttes av fremmedlegemer. Fremmedlegemer som kan lede strøm, inkludert ,men ikke bregrenset til stålull, aluminiumsfolie eller annen ansamling av metalliske partikler, må holdes unna åpningene i laderen. Kople alltid laderen fra strømtilførselen når det ikke er en batteripakk i hulrommet. Kople fra laderen før rengjøring. • IKKE forsøk å lade batteripakken med andre ladere enn de som er nevnt i denne manualen. Laderen og batteripakken er spesielt designet for å jobbe sammen. • Disse ladere er ikke ment for annen bruk enn lading av DeWALT oppladbare batterier. Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller elektrisk støt.
Side: 5
93 Norsk • Ikke utsett laderen for regn eller snø. • Dra i kontakten og ikke ledningen når du kople laderen fra strømmen. Dette reduserer faren for skade på kontakten og ledningen. • Påse at ledningen er plassert slik at den ikke tråkkes på, snubles i, eller på annen måte utsettes for skade eller påkjenning. • Ikke bruk skjøteledning med mindre det er helt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan resultere i brannfare og/eller elektrisk støt. • Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser laderen på en myk overflate som kan blokkere ventilasjonsslissene og resultere i for høy innvendig temperatur. Plasser laderen et sted unna varmekilder. Laderen ventileres gjennom slisser i toppen og bunnen av huset. • Ikke bruk lader med skadet ledning eller kontakt—bytt dem ut med en gang. • Ikke bruk laderen dersom den har fått et slag, er mistet i gulvet eller skadet på annen måte. Lever den på et autorisert serviceverksted. • Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på et autorisert serviceverksted når service eller reparasjon trenges. Å sette den sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller brann. • Dersom ledningen er skadet må den byttes ut med en gang av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifisert person for å unngå farer. • Kople laderen fra strømtilførselen før du begynner med rengjøring. Dette reduserer faren for elektrisk støt. Fjerning av batteripakken reduserer ikke denne faren. • ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen. • Laderen er designet for å bruke standard 230V elektrisk strøm. Ikke forsøk å bruke den på annen spenning. Dette gjelder ikke billaderen. Lade et batteri (Fig. B) 1. Plugg inn laderen i en passende stikkontakt for du setter inn batteripakken. 2. Sett batteripakken 8 i laderen, pass på at batteripakken sitter godt i laderen. Det røde (lade) lyset blinker gjentatt som indikasjon på at ladeprossessen er startet. 3. Fullført lading vises ved at det røde lyset er PÅ konstant. Pakken er da fullt oppladet og kan brukes, eller den kan bli stående i laderen. For å ta batteripakken ut av arbeidspakken, trykk inn og hold låseknappen 9 på batteripakken og ta den av. MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på Li-Ion batteripakker, lad batteripakken helt opp før første gangs bruk. Bruk av lader Se indikatorne under for batteripakkens ladetilstand. Ladeindikatorer lading fulladet varm/kald ladeforsinkelse* *Det røde lyset vil fortsette å blinke, men et gult indikatorlys vil lyse under denne operasjonen. Når batteriet har kjølt seg ned, vil det gule lyset bli slått av og laderen vil gjenoppta ladeprosedyren. Kompatible ladere vil ikke lade en defekt batteripakke. Laderen vil indikere feilaktig batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å indikere blinkemønster for problem pakke eller lader. MERK: Dette kan også tyde på et problem med laderen. Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og batteripakke til et servicesenter for testing. Ventetid for varm/kald pakke Dersom laderen detekterer et batteri som er for varmt eller for kaldt, vil den automatisk starte en ”varm/kald pakke forsinkelse”, og venter med å lade til batteriet har passende temperatur. Laderen vil deretter automatisk skifte til lademodus for pakken. Denne funksjonen sikrer maksimal levetid på batteriet. En kald batteripakke vil lade langsommere enn en varm batteripakke. Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele ladesyklusen, og vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet selv om batteriet blir varmt. Ladere DCB118 er utstyrt med en intern vifte som er designet for å avkjøle batteripakken. Viften vil slå seg på automatisk når batteripakken trenger å kjøles. Bruk aldri laderen dersom viften ikke fungerer korrekt eller dersom ventilasjonsåpningene er blokkert. Pass på at fremmedlegemer ikke kommer inn i laderen. Elektronisk beskyttelsessystem XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot overlading, overoppvarming eller dyp utlading. Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom beskyttelsessystemet aktiveres (Electronic Protection System). Dersom det skjer, sett litium-ion batteriet på laderen til det er helt oppladet igjen. Veggmontering Disse laderne er designet for å monteres på vegg eller stå på et bord eller arbeidsbenk. Dersom den skal monteres på veggen, plasser laderen innen rekkevidde fra en stikkontakt og unna hjørner eller andre hindringer som kan stoppe luftstrømmen. Bruk baksiden av laderen som mal for å bore hull i veggen for monteringsskruene. Monter laderen godt med gipsskruer (må kjøpes separat) minst 25,4 mmlange med hodediameter 7–9 mm, som skrus inn i treverk til optimal dybde med omtrent 5,5 mm av skruen som stikker ut. Rett inn sporene på baksiden av laderen med de utstikkende skruene og lås på plass i sporene. Rengjøringsanvisninger for lader  ADVARSEL: Fare for støt. Koble laderen fra strømuttaket før rengjøring. Smuss og fett kan fjernes fra laderen ved hjelp av en klut eller en myk, metallfri
Side: 6
94 Norsk børste. Ikke bruk vann eller rengjøringsvæsker. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske. Batteripakke Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteripakker Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du bestiller nye batteripakker. Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter ladeprosedyrene som er beskrevet. LES ALLE INSTRUKSJONER • Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne støvet eller gassen. • Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser batteripakken på noen måte for å passe inn i en ikke- kompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og forårsake alvorlig personskade. • Lad batteripakkene kun i DeWALT ladere. • IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre væsker. • Ikke lagre eller bruk verktøyet eller batteripakken på steder der temperaturen kan nå eller overstige 40 ˚C (104 ˚F) (som utenfor skur eller metallbygg på sommeren). • Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner litium ion-batteripakker. • Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden, vasker du området med mild såpe og vann. Hvis du får batterivæske på øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av organiske karbonater og litium-salter. • Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.  ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer.  ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen årsak. Ikke sett i laderen dersom batteripakkens ytre er sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skad batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som har fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet på annen måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, slått med hammer, tråkket på). Det kan resultere i elektrisk støt. Skadede batteripakker skal leveres til servicesenteret for gjenvinning.  ADVARSEL: Fare for brann. Ikke lagre eller transporter batteripakken slik at batteripolene kan komme i kontakt med metallobjekter. For eksempel, ikke legg batteriet i forkle, lommer, verktøyskrin, produktesker, skuffer etc. sammen med løse spikere, skruer, nøkler, etc.  FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk plasser verktøyet på siden på en stabil overflate der det ikke skaper fare for snubling eller fall. Noen verktøy med store batteripakker kan stå på batteripakken, men kan lettes slås overende. Transport  ADVARSEL: Fare for brann. Transport av batterier kan kanskje føre til brann dersom batteripolene utilsiktet kommer i kontakt med elektrisk ledende materialer. Ved transport av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet og godt isolerte fra materialer som kan komme i kontakt og føre til kortslutning. DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle shipping- forskrifter som angitt av bransjen og lovregler, inkludert UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods; International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Regulations, og European Agreement Concerning The International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR). Litium-ion celler og batterier er testet i henhold til avsnitt 38,3 i ” UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods Manual of Tests and Criteria”. I de fleste tilfeller vil forsendelse av en DeWALT batteripakke være unntatt fra klassifisering som en fullt regulert Class 9 Hazardous Material. Vanligvis vil bare forsendelser som inneholder et litium-ione batteri med høyere energiklassifisering enn 100 watt-timer (Wh) kreve forsendelse som fullt regulert Class 9. Alle litium-ione batterier har angitt watt-timer på pakken. Men på gunn av de kompliserte reglene anbefaler DeWALT ikke å sende litium-ione batteripakker med fly, uansett watt-time klassifisering. Forsendelser av verktøy med batterier (kombinerte sett) kan unntaksvis sendes med fly dersom angitt watt-timer på batteripakken er under 100 Wh. Uansett om en transport regnes som unntatt eller fullt regulert, er det senderens ansvar å sjekke de gjeldende reglene for pakking, etiketter/merking og dokumentasjon. Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt i god tro og ansett som nøyaktig på tidspunktet dokumentet ble opprettet. Men det gis ingen garantier, hverken eksplisitt eller implisitt. Det er kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer med de gjeldende retningslinjer. Transport av FLEXVOLTTM batteriet DeWALT FLEXVOLTTM batteriet har to moduser: Bruk og transport. Bruks-modus: Når FLEXVOLTTM -batteriet står alene eller er montert i et DeWALT 18V produkt, fungerer det som et 18V batteri. Dersom FLEXVOLTTM -batteriet er i et 54V eller et 108V (to 54V batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Side: 7
95 Norsk Transport-modus: Når hetten er satt på FLEXVOLTTM -batteriet, er batteriet i transport-modus. La hetten være på ved forsendelse. I transportmodus blir rekker av celler elektrisk frakoblet i pakken slik at det dannes 3 batterier med lavere watt-timer (Wh) sammenlignet med 1 batteri med høyere watt-timer. Denne endringen til 3 batterier med lavere watt-timer gjør at pakken er unntatt fra visse begrensende shipping-regler som gjelder batterier med høyere watt-timer. Nominell Wh er på 3 x 36 Wh, som altså er 3 batterier med 36 watt- timer hver. Nominell Wh ved bruks-modus er 108 watt-timer (regnes da som 1 batteri). Anbefalinger for lagring 1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur når de ikke er i bruk. 2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et kjølig og tørt sted uttatt av laderen. MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet. Batteripakken må lades opp igjen før bruk. Merking på laderen og batteripakken I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne manualen, kan etikettene på laderen og batteripakken vise følgende piktogrammer: Les instruksjonshåndboken før bruk. Se Tekniske data for ladetid. Ikke undersøk med strømførende gjenstander. Ikke lad skadede batteripakker. Ikke utsett for vann. Få byttet defekte ledninger omgående. Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C. Kun for innendørs bruk. Eksemple på merking for bruk og for transport Deponer batteripakken på miljøvennlig vis. Lad kun DeWALT batteripakker med de angitte DeWALT laderne. Lading av andre batteripakker enn de angitte DeWALT batteriene med en DeWALT lader kan føre til at de sprekker eller til andre farlige situasjoner. Ikke brenn batteripakken. Bruk: Bruk uten transporthette, nominell Wh er 108 Wh (1 batteri med 108 Wh). Transport: Bruk med innebygget transporthette, nominell Wh er 3 x 36 Wh (3 batteri med 36 Wh). Batteritype DCD991 and DCD996 bruker en 18V Li-Ion XR og XR FLEXVOLTTM batteripakke. Disse batteripakkene kan brukes: DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB546. Se Tekniske Data for mer informasjon. Pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Børsteløs, trådløs drill/drivhjul (DCD991) 1 Børsteløs, trådløs trykklufthammer (DCD996) 1 Li-Ion batteripakker (M1, P1, T1) 2 Li-Ion batteripakker (M2, P2, T2) 3 Li-Ion batteripakker (M3, P3, T3) 1 Verktøy koble™ App instruksjonsmanual 1 Settboks 1 Lader 1 Sidehåndtak 1 Instruksjonshåndbok MERK: Batteripakker, ladere og utstyrsbokser er ikke inkludert i N-modeller. Batteripakker og ladere er ikke inkludert i NT-modeller. B moddeller inkluderer Bluetooth® batteripakker. MERK: Bluetooth® ordmerke og logoer er varemerker eiet av Bluetooth®, SIG, Inc. og all bruk av slike merker ved DeWALT er under lisens. Andre varemerker og merkenavn er eiet av sine respektive eiere. • Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha oppstått under transport. • Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken før bruk. Merking på verktøyet Følgende piktogrammer vises på verktøyet: Les instruksjonshåndboken før bruk.
Side: 8
96 Norsk Datokode plassering Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset. Eksempel: 2016 XX XX Produksjonsår Beskrivelse (Fig. A, B)  ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader. 1 Utløserbryter 2 Fremover/bakover kontrollknapp 3 Arbeidslys 4 Chuck 5 Momentjusteringskrage 6 Girbryter 7 Sidehåndtak 8 Batteripakke 9 Utløserknapper for batteri 10 Beltekrok 11 Monteringsskrue 12 Bitclips 13 Bryter arbeidslys 14 Lav arbeidslysmodus 15 Medium arbeidslysmodus 16 Spotlightmodus 17 Batteriindikator 18 Hovedhåndtak Tiltenkt Bruk Disse boremaskinene er desiget for profesjonell boring, slagboring og skrutrekking. Dette verktøyet er kompatibelt med Bluetooth® Batteriteknologi og med DeWALT Tool Connect™ Appen. Se din Tool Connect™ App instruksjonsmanual for mer informasjon. IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker eller gasser. Denne drillen/skrutrekkeren/slagbormaskinen er elektrisk verktøy for profesjonelle. IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet. • Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med dette produktet. MONTERING OG JUSTERING  ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble fra batteripakken før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.  ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og ladere fra DeWALT. Sette inn og ta av batteripakke på verktøyet (Fig. B) MERK: For best resultat, pass på at batteripakken 8 er helt oppladet før bruk. For å installer batteripakken i verktøyets håndtak 1. Rett inn batteripakken 8 mot skinnene i håndtaket (Fig. B). 2. Skyv den inn i håndtaket til batteripakken er godt festet i verktøyet, pass på at den ikke løsner. For å fjerne batteripakken fra verktøyet 1. Trykk batteriets festeknapp 9 og trekk batteriet bestemt ut av håndtaket. 2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i laderavsnittet i denne manualen. Ladeindikator batteripakker (Fig. B) Noen DeWALT batteripakker inkluderer en ladeindikator som består av tre grønne LED som indikerer hvor mye lading som er igjen i batteripakken. For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold indikatorknappen 17 . En kombinasjon av tre grønne LED-lys vil lyse og vise gjenværende lading. Dersom gjenværende lading av batteriet er under brukbar grense, vil ingen lys tennes og batteriet må lades opp. MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av gjenværende lading i batteripakken. Den gir ingen indikasjon på om verktøyet fortsatt kan brukes, og kan variere med produktkomponentene, temperatur og brukerens bruksområde. Bryter for variabel hastighet (Fig. A) For å slå på verktøyet, klem på utløserbryteren 1 . For å slå av verktøyet, slipp utløserbryteren. Verktøyet er utstyrt med en bremse. Chucken vil stoppe straks utløserbryteren er helt ute. MERK: Det anbefales ikke med kontinuerlig bruk i variabel hastighet. Det kan skade bryteren, og bør unngås. Sidehåndtak (Fig. A)  ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, må du ALLTID bruke verktøyet med sidehåndtaket skikkelig montert. Hvis ikke, kan sidehåndtaket slippe når verktøyet er i bruk, og føre til at man mister kontrollen. Hold verktøyet med begge hender for maksimal kontroll. Sidehåndtaket 7 klemmes fast foran på girhuset, og kan roteres 360˚ for å tilpasses høyre- eller venstrehendte brukere. Sidehåndtaket må strammes godt slik at det står i mot torsjonskraften hvis verktøyet stopper eller kjøres fast. Hold sidehåndtaket i den ytre enden for å kontrollere verktøyet når det stopper. Hvis ikke modellen er utstyrt med sidehåndtak, må du holde drillen med den ene hånden på håndtaket og den andre på batteripakken. MERK: Alle modellene leveres med sidehåndtak.
Side: 9
97 Norsk Forover/revers-knapp (Fig. A) En forover/revers-knapp 2 avgjør retningen til verktøyet og fungerer også som en låseknapp. For å velge rotering forover, skal du løse ut utløserbryteren og trykke ned forover/revers-knappen på høyre side av verktøyet. For å velge revers, skal du løse ut utløserbryteren og trykke ned forover/revers-knappen på venstre side av verktøyet. Midtstillingen til knappen låser verktøyet i av-posisjonen. Når du endrer posisjonen på knappen, må du passe på at utløseren er løsnet. MERK: Den første gangen verktøyet kjøres etter at du har endret rotasjonsretningen, kan det være du hører et klikk ved oppstart. Dette er normalt og er ikke tegn på at noe er galt. Justeringshylse for dreiningsmoment/ elektronisk clutch (Fig. C–E) Verktøyet ditt har en elektrisk justerbar mekanisme for momentskrujern for å drille og fjerne en rekke fester. Rundt hylsen for justering av dreiningsmoment 5 er det tall. Disse tallene brukes når du skal stille inn clutchen til et momentområde. Jo høyere tall på kragen, jo høyere moment og raskere kan festeenheten skrues inn. For å velge et av disse tallene, må du rotere kragen til ønsket tall er innrettet med pilen. Gir med tre hastigheter (Fig. A, C–E) Giret med tre hastigheter gjør at du kan skifte gir på verktøyet for større allsidighet. For å velge hastighet 1 (høyeste momentinnstilling), slå av verktøyet og la det stanse helt. Skyv girbryteren 6 helt fram. Hastighet 2 (middels moment- og hastighetsinnstilling) er i midtposisjonen. Hastighet 3 (høyeste hastighetsinnstilling) er bakover. MERK: Skift ikke gir når verktøyet er i gang. La alltid bormaskinen stoppe helt før du skifter gir. Hvis du har problemer med å skifte gir, må du kontrollere at girbryteren er i lås i én av de tre hastighetsinnstillingene. Om hastighetsskifteren setter seg fast eller det er vanskelig å velge giret du ønsker, trekk utløserbryteren 1 for å rotere motoren. Velg så gir. Nøkkelfri chuck med enkel krage (Fig. F–H)  ADVARSEL: Ikke forsøk å stramme til drillbitser (eller annet utstyr) ved å ta tak i den fremre delen av chucken og slå på verktøyet. Dette kan føre til personskade og materielle skader. Lås alltid av utløserbryteren og koble verktøyet fra strømkilden når du bytter tilbehør.  ADVARSEL: Kontroller alltid at bitsen er festet før du starter verktøyet. En løs bit kan støtes ut fra verktøyet og forårsake personskade. Verktøyet har en nøkkelfri chuck med én roterende krage, slik at man kan betjene chucken med én hånd. For å sette inn en drillbits eller annet utstyr, følg disse trinnene. 1. Slå av verktøyet og koble det fra strømkilden. 2. Ta tak i den bakre kragen av chucken 4 med den ene hånden og bruk den andre hånden for å sikre verktøyet som vist i figur F. Roter kragen mot urviseren (sett fra fronten) helt til den åpner seg nok til at den kan ta i mot ønsket utstyr. 3. Sett inn tilbehøret omtrent 19 mm inn i chucken (Fig. G). Stram godt ved å vri chuckhylsen med klokka med en hånd mens du holder verktøyet med den andre hånden (Fig. H). Fortsett å rotere chuckhylsen til du hører flere skralle-klikk for å sikre at du har full gripekraft. For å frigjøre utstyret, gjentar du trinn 1 og 2 over. Pass på å stramme til chucken med den ene hånden på chuckkragen og den andre hånden på verktøyet for maksimal fasthet. LED arbeidslys (Fig. A) LED arbeidslyset 3 og bryteren for arbeidslyset 13 er plassert nederst på verktøyet. Arbeidslyset aktiveres når avtrekkerbryteren trykkes inn. Modusene lav 14 , middels 15 og lyskaster 16 kan endres ved å skyve på bryteren nederst på verktøyet. Dersom du fortsetter å holde avtrekkeren inne, forblir arbeidslyset på i alle modusene. Ved innstillingene lav 14 og middels 15 vil lysstrålen automatisk bli slått av 20 sekunder etter at utløserbryteren slippes. Lyskastermodus Den høye innstillingen 16 er for lyskastermodus. Lyskastermodus vil forbli på i 20 minutter etter at utløserbryteren slippes. To minutter før lyskastermodusen slår seg av, vil lyset blinke to ganger og deretter dimmes ned. For å unngå at lyskaster slår seg av, trykk lett på utløserbryteren.  ADVARSEL: Når du bruker arbeidslyset i middels eller lyskastermodus, ikke stirr på lyset eller plasser boremaskinen i posisjon som kan medføre at noen stirrer på det. Det kan resultere i alvorlig øyeskade.  FORSIKTIG: Når verktøyet brukes som lyskaster, sørg for at det står på en sikker, stabil overflater der det ikke vil utgjøre en snuble- eller fallfare.  FORSIKTIG: Fjern alle tilbehør fra chucken før boremaskinen brukes som lyskaster. Personskade eller materielle skader kan oppstå. Advarsel om lavt batteri Når boremaskinen er i lyskastermodus og batteriet nærmer seg utladet, vil lyskasteren blinke to ganger og deretter dimme ned. Etter to minutter vil batteriet være helt utladet og boremaskinen vil umiddelbart slå seg av. Koble til et oppladet batteri når dette skjer.  ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, ha alltid et reservebatteri eller en annen lyskilde tilgjengelig dersom situasjonen krever det. Beltekrok og magnetisk bitholder (Fig. A)  ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige personskader, slå av verktøy og koble fra batteripakken før du gjør justeringer eller tar av/ setter på tilbehør eller ekstrautstyr.  ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, heng IKKE verktøy fra deg i beltekroken eller heng objekter
Side: 10
98 Norsk fra beltekroken. Heng KUN verktøyets beltekrok i et arbeidsbelte.  ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, sørg for at skruen som holder beltekroken sitter godt.  FORSIKTIG: For å redusere risikoen for personskader eller skade, SKAL DU IKKE bruke beltekroken som oppheng av drillen når du bruker den som spotlight. VIKTIG: Ved festing eller skifting av beltekroken eller den magnetisk bitholderen, bruk kun den medfølgende skruen 11 . Påse at skruen strammes godt. Beltekroken 10 og den magnetiske bitholderen 12 kan festes på hvilken som helst side av verktøyet kun ved bruk av medfølgende skrue 11 , for å tilpasses venstre- og høyrehendte brukere. Dersom kroken eller den magnetiske bitholderen ikke ønskes, kan de fjernes fra verktøyet. For å flytte beltekroken eller den magnetiske bitholderen, fjern skruen 11 som holder den på plass og monter den på andre siden. Påse at skruen strammes godt. BRUK Bruksanvisning  ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende forskrifter.  ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble fra batteripakken før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Korrekt plassering av hendene (Fig. I)  ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist i figur I.  ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en plutselig reaksjon. Korrekt plassering av hendene krever én hånd på hovedhåndtaket 18 , med den andre hånden på sidehåndtaket 7 . Bruk av drillen (Fig. D)  ADVARSEL: Risikoen for alvorlig personskade kan reduseres ved å slå av verktøyet samt koble fra strømkilden før det utføres justeringer eller monteringer/demonteringer av tilbehør eller ekstrautstyr.  ADVARSEL: SLIK AT EN KAN REDUSERE RISIKOEN FOR PERSONLIG SKADE, PÅSE AT ARBEIDSSTYKKET ALLTID er ankret eller klemt godt fast. Hvis det bores i tynt materiale, bruk en ”sikkerhets” blokk av tre som vil hjelpe til å forhindre skader på materialet. 1. Velg ønsket hastighet/momentområde med girbryteren for å matche hastigheten og momentet til den planlagte operasjonen. Sett justeringshylsen for dreiningsmoment 5 til drillsymbolet. 2. For TRE, bruk spiralbor, flatbor, power-spiralbor eller hullsag. For MetalL, bruk bits av høyhastighets stålspiralbor eller hullsag. Bruk skjærevæske når du borer i metall. Unntakene er støpejern og messing, som skal bores tørt. 3. Utøv alltid trykk i rett linje med bitsen. Bruk nok trykk til at boret griper, men ikke skyv så hardt at motoren stopper eller bitsen bøyes. 4. Hold verktøyet godt fast med begge hender for å kontrollere torsjonskraften til drillen. 5. HVIS DRILLEN STOPPER er det vanligvis fordi den er overbelastet. SLIPP UTLØSEREN UMIDDELBART, fjern drillbitsen fra arbeidsstykket, og fastslå årsaken til at den stanset. IKKE TRYKK UTLØSEREN AV OG PÅ FOR Å FORSØKE Å STARTE EN DRILL SOM HAR KJŸRT SEG FAST – DETTE KAN SKADE DRILLEN. 6. Hold motoren i gang når du trekker bitsen tilbake ut av borehullet. Dette vil bidra til å forhindre fastsetting. Skrutrekkerdrift (Fig. C) 1. Velg ønskelig spekter for hastighet/dreiningsmoment ved bruk av girskifteren med tre hastigheter 6 på toppen av verktøyet. Om du bruker justeringshylsen for dreiningsmomet 5 sett girskifteren med tre hastigheter først til en hastighet på 2 eller 3. Dette sikrer effektiv kontroll over skruen, som sikrer at den settes korrekt og i henhold til spesifikasjonene. Hastighet 1 vil gi samme tiltrekkingsmoment på clutchen som hastighet 2 og 3. Men for optimal ytelse på den elektroniske clutchen, anbefales hastighet 2 og 3. MERK: Bruk den laveste momentinnstillingen (1) først og øk tallet gradvis til den høyeste innstillingen (11) for å anbringe festet i den ønskelige dybden. Desto lavere tall, desto lavere moment. 2. Still så momentjusteringskragen 5 til korrekt innstilling for ønsket moment. Prøv først et par ganger på skrap eller usynlige områder for å fastslå om momentjusteringskragen har riktig posisjon. MERK: Momentjusteringskragen kan til enhver tid stilles til hvilket som helst tall. Borhammerdrift (Fig. E) 1. Velg ønsket hastighet/momentområde med girbryteren for å matche hastigheten og momentet til den planlagte operasjonen. Sett justeringshylsen for dreiningsmoment 5 til hammersymbolet. 2. Velg innstilling for høy hastighet 3 ved å skyve girskifteren 6 bakover (vekk fra chucken). 3. Ved boring bruk akkurat nok krefter til å hindre hammeren i å hoppe rundt. Langvarig og for mye kraft på hammeren vil forårsake tregere borehastighet og potensielt overoppheting. 4. Bor med biten i korrekt vinkel mot arbeidet. Ikke utøv sidetrykk på biten når du borer, da dette vil føre til tilstopping av bitspon samt lavere borehastigheter.
Side: 11
99 Norsk 5. Ved boring av dype hull og hvis hammerhastigheten slakker opp, må du trekke biten delvis ut av hullet mens verktøyet fremdeles kjører, for å fjerne spon fra hullet. 6. Ved bruk i murverk, må du bruke bits med karbid-tupp eller murbor. En rolig, jevn flyt med metallspon tyder på at borehastigheten er korrekt. VEDLIKEHOLD Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og regelmessig renhold.  ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble fra batteripakken før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie. Smøring Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring. Rengjøring  ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører denne prosedyren.  ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske. Tilleggsutstyr  ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DeWALT brukes sammen med dette produktet. Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr. Beskyttelse av miljøet Separat innsamling. Produkter og batterier merket med dette symbolet skal ikke kastes i vanlig husholdningsavfall. Produkter og batterier inneholder materialer som kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på www.2helpU.com. Oppladbar batteripakke Denne langtids batteripakken må lades på nytt når den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet når batteripakken må kasseres: • Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av verktøyet. • Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren eller en lokal gjenbruksstasjon. De innleverte batteripakkene vil gjenbrukes eller avfallsbehandles korrekt.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DCK853P4 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DCK853P4. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DCK853P4 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DCK853P4

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DCK853P4 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

 • Merke: DeWalt
 • Produkt: Driller
 • Model/navn: DCK853P4
 • Filtype: PDF
 • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk