DCK421P3T-QW

DeWalt DCK421P3T-QW manual

DCK421P3T-QW

Manual for DeWalt DCK421P3T-QW på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 152 sider.

Side: 1
84 Norsk Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN60745, og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av eksponering.  ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme, organisere arbeidsmønster. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING MED EU Maskineridirektiv Børsteløs batteridrevet kompakt boremaskin/slagboremaskin DCD791, DCD796 DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under Tekniske data er i samsvar med: 2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010, EN60745-2-2:2010. Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og 2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken. Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT. Markus Rompel Teknisk direktør DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510 Idstein, Tyskland 22.06.2017 ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen kan reduseres. Gratulerer! Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy. Tekniske data DCD791 DCD796 Spenning VDC 18 18 Type 1/10 1/10 Batteritype Li-Ion Li-Ion Utgangseffekt W 460 460 Hastighet uten belastning 1. gir min-1 0–550 0–550 2. gir min-1 0–2000 0–2000 Slagfrekvens 1. gir min-1 — 0–9,350 2. gir min-1 — 0–34,000 Maks. moment (hard/myk) Nm 70/27 70/27 Kapasitet for chuck mm 1,5–13,0 1,5–13,0 Maksimum borekapasitet: Tre mm 40 40 Metall mm 13 13 Mur mm — 13 Vekt (uten batteripakke) kg 1,1 1,2 Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745-2-1: LPA (lydtrykksnivå) dB(A) 76 89 LWA (lydeffektnivå) dB(A) 87 100 K (usikkerhet for det angitte støynivå) dB(A) 3 3 Boring i metall Verdi vibrasjonsutslipp ah,D = m/s2 <2,5 <2,5 Usikkerhet K = m/s2 1,5 1,5 Boring i betong Verdi vibrasjonsutslipp ah,ID = m/s2 — 11,5 Usikkerhet K = m/s2 — 1,6 Bruk som skrutrekker Verdi vibrasjonsutslipp ah,D = m/s2 <2,5 <2,5 Usikkerhet K = m/s2 1,5 1,5 BØRSTELØS BATTERIDREVET KOMPAKT 13 mm BOREMASKIN/TREKKER, DCD791 BØRSTELØS BATTERIDREVET KOMPAKT 13 mm BOREMASKIN/TREKKER/SLAGBOREMASKIN, DCD796
Side: 2
85 Norsk Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.  FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade.  ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade.  FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås.  Angir fare for elektrisk støt.  Angir brannfare. Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske verktøy  ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller alvorlig skade. TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy. 1) Sikkerhet på arbeidsområdet a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke områder er en invitasjon til ulykker. b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan antenne støv eller gasser. c) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen. 2) Elektrisk sikkerhet a) Støpselet til elektriske verktøy må passe til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk. b) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet. c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk. d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk. e) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk sjokk. f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for elektrisk sjokk. 3) Personlig sikkerhet a) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol. Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske verktøy kan føre til alvorlig personskade. b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil redusere personskader. c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller Batterier Ladere/Ladetider (i minutter) Kat # VDC Ah Vekt (kg) DCB107 DCB113 DCB115 DCB118 DCB132 DCB119 DCB546 18/54 6,0/2,0 1.05 270 140 90 60 90 X DCB547 18/54 9,0/3,0 1.25 420 220 140 85 140 X DCB181 18 1,5 0,35 70 35 22 22 22 45 DCB182 18 4,0 0,61 185 100 60 60 60 120 DCB183/B 18 2,0 0,40 90 50 30 30 30 60 DCB184/B 18 5,0 0,62 240 120 75 75 75 150 DCB185 18 1,3 0,35 60 30 22 22 22 X DCB187 18 3.0 0.48 140 70 45 45 45 90 Vekt
Side: 3
86 Norsk batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på øker faren for ulykker. d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre til personskade. e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner. f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler. g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer. 4) Bruk og vedlikehold av elektriske verktøy a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den hastigheten det ble konstruert for. b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres. c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller batteripakken fra det elektriske verktøyet før du foretar noen justeringer, endrer tilbehør eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte det elektriske verktøyet ved et uhell. d) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk, utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke er kjent med det elektriske verktøyet eller disse instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i hendene på utrenede brukere. e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært, om deler er ødelagt eller andre forhold som kan påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet, få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy. f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre sannsynlig fast og er lettere å kontrollere. g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv., i samsvar med disse instruksjonene og ta i betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en farlig situasjon. 5) Bruk og vedlikehold av batteridrevne verktøy a) Bruk kun laderen som er spesifisert av produsenten. En lader som passer for en type batteripakke kan føre til brannfare dersom den brukes med en annen batteripakke. b) Bruk kun elektriske verktøy sammen med de spesifiserte batteripakkene. Bruk av andre batteripakker kan skape risiko for skader eller brann. c) Når batteripakken ikke er i bruk, hold den borte fra andre metallobjekter som binders, mynter, nøkler, spikere, skruer eller andre små metallobjekter som kan skape en forbindelse fra en batteripol til en annen. Å kortslutte batteripolene kan føre til brannskader eller brann. d) Ved hardhendt behandling kan det komme væske ut fra batteriet. Unngå kontakt med denne. Dersom du ved et uhell kommer i kontakt med væsken, skyll med vann. Dersom du får væsken i øynene, oppsøk lege umiddelbart. Batterivæske kan føre til irritasjon eller forbrenninger. 6) Vedlikehold a) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør som kun bruker originale reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir ivaretatt. Ekstra sikkerhetsregler spesielt for boremaskin/trekker/slagboremaskin • Bruk hørselsvern ved slagboring. Eksponering for støy kan føre til nedsatt hørsel. • Bruk hjelpehåndtakene dersom de leveres med verktøyet. Tap av kontroll kan føre til personskade. • Hold elektroverktøyet i de isolerte grepene når du utfører et arbeid hvor skjæretilbehøret kan komme i kontakt med skjulte ledninger. Hvis skjæretilbehøret kommer i kontakt med en strømførende ledning, kan frittliggende metalldeler på verktøyet bli strømførende, og brukeren kan få elektrisk støt. • Bruk klemmer eller en annen praktisk måte å feste og støtte arbeidsstykket på en stabil platform. Å holde arbeidsstykket i hendene eller mot kroppen er ustabilt og kan føre til at du mister kontroll. • Bruk vernebriller eller annen øyebeskyttelse. Hammer- og boreoperasjoner gjør at fliser flyr gjennom luften. Flyvende partikler kan forårsake permanent øyeskade. • Tilbehør og verktøy kan bli varme under bruk. Bruk hansker ved håndtering dersom det utføres arbeid som generere varme, som slagboring eller boring i metall. • Ikke bruk dette verktøyet lenge av gangen. Vibrasjon forårsaket av slagaksjonen kan skade hendene og armene. Bruk hansker for å gi ekstra polstring og begrens risikoen ved å hvile ofte. • Luftehull dekker ofte bevegelige deler og skal unngås. Løstsittende klær, smykker og langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
Side: 4
87 Norsk Restrisikoer Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan unngås. De er: • Svekket hørsel. • Fare for klemte fingre ved skifte av tilbehør. • Helsefarer som følge av innånding av støv som utvikles når du jobber med treverk. • Fare for personskade pga. flygende partikler. • Fare for personskade ved langvarig bruk. Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Alltid kontroller at spenningen til batteripakken samsvarer med spenningen på merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på laderen samsvarer med spenningen på strømnettet. Din DeWALT-lader er dobbeltisolert i samsvar med EN60335; det trengs derfor ikke noen jordledning. Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon. Bruk av skjøteledning Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1 mm2 ; maksimum lengde er 30 m. Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel. TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN Ladere DeWALT ladere trenger ingen justeringer, og er designet til å være så enkle som mulig å bruke. Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteriladere TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN: Denne manualen inneholder viktige sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for kompatible batteriladere (se Tekniske data). • Før du bruker laderen les alle instruksjoner og advarsels- merker på laderen, batteripakken og produktet som bruker batteripakken.  ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske komme inn i laderen. Det kan resultere i elektrisk støt.  ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en nominell strømverdi på 30mA eller mindre.  FORSIKTIG: Fare for brannskader. For å redusere faren for skader, lad kun DeWALT oppladbare batterier. Andre type batterier kan sprekke og forårsake personskader og materielle skader.  FORSIKTIG: Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de ikke leker med apparatet. MERK: Under visse forhold, med laderen innplugget i strømforsyningen, kan de eksponerte kontaktene i laderen kortsluttes av fremmedlegemer. Fremmedlegemer som kan lede strøm, inkludert ,men ikke bregrenset til stålull, aluminiumsfolie eller annen ansamling av metalliske partikler, må holdes unna åpningene i laderen. Kople alltid laderen fra strømtilførselen når det ikke er en batteripakk i hulrommet. Kople fra laderen før rengjøring. • IKKE forsøk å lade batteripakken med andre ladere enn de som er nevnt i denne manualen. Laderen og batteripakken er spesielt designet for å jobbe sammen. • Disse ladere er ikke ment for annen bruk enn lading av DeWALT oppladbare batterier. Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller elektrisk støt. • Ikke utsett laderen for regn eller snø. • Dra i kontakten og ikke ledningen når du kople laderen fra strømmen. Dette reduserer faren for skade på kontakten og ledningen. • Påse at ledningen er plassert slik at den ikke tråkkes på, snubles i, eller på annen måte utsettes for skade eller påkjenning. • Ikke bruk skjøteledning med mindre det er helt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan resultere i brannfare og/eller elektrisk støt. • Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser laderen på en myk overflate som kan blokkere ventilasjonsslissene og resultere i for høy innvendig temperatur. Plasser laderen et sted unna varmekilder. Laderen ventileres gjennom slisser i toppen og bunnen av huset. • Ikke bruk lader med skadet ledning eller kontakt—bytt dem ut med en gang. • Ikke bruk laderen dersom den har fått et slag, er mistet i gulvet eller skadet på annen måte. Lever den på et autorisert serviceverksted. • Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på et autorisert serviceverksted når service eller reparasjon trenges. Å sette den sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller brann. • Dersom ledningen er skadet må den byttes ut med en gang av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifisert person for å unngå farer. • Kople laderen fra strømtilførselen før du begynner med rengjøring. Dette reduserer faren for elektrisk støt. Fjerning av batteripakken reduserer ikke denne faren. • ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen. • Laderen er designet for å bruke standard 230V elektrisk strøm. Ikke forsøk å bruke den på annen spenning. Dette gjelder ikke billaderen. Lade et batteri (Fig. B) 1. Plugg inn laderen i en passende stikkontakt for du setter inn batteripakken. 2. Sett batteripakken 10 i laderen, pass på at batteripakken sitter godt i laderen. Det røde (lade) lyset blinker gjentatt som indikasjon på at ladeprossessen er startet. 3. Fullført lading vises ved at det røde lyset er PÅ konstant. Pakken er da fullt oppladet og kan brukes, eller den kan bli stående i laderen. For å ta batteripakken ut av
Side: 5
88 Norsk arbeidspakken, trykk inn og hold låseknappen 11 på batteripakken og ta den av. MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på Li-Ion batteripakker, lad batteripakken helt opp før første gangs bruk. Bruk av lader Se indikatorne under for batteripakkens ladetilstand. Ladeindikatorer lading fulladet varm/kald ladeforsinkelse* *Det røde lyset vil fortsette å blinke, men et gult indikatorlys vil lyse under denne operasjonen. Når batteriet har kjølt seg ned, vil det gule lyset bli slått av og laderen vil gjenoppta ladeprosedyren. Kompatible ladere vil ikke lade en defekt batteripakke. Laderen vil indikere feilaktig batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å indikere blinkemønster for problem pakke eller lader. MERK: Dette kan også tyde på et problem med laderen. Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og batteripakke til et servicesenter for testing. Ventetid for varm/kald pakke Dersom laderen detekterer et batteri som er for varmt eller for kaldt, vil den automatisk starte en ”varm/kald pakke forsinkelse”, og venter med å lade til batteriet har passende temperatur. Laderen vil deretter automatisk skifte til lademodus for pakken. Denne funksjonen sikrer maksimal levetid på batteriet. En kald batteripakke vil lade langsommere enn en varm batteripakke. Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele ladesyklusen, og vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet selv om batteriet blir varmt. Ladere DCB118 er utstyrt med en intern vifte som er designet for å avkjøle batteripakken. Viften vil slå seg på automatisk når batteripakken trenger å kjøles. Bruk aldri laderen dersom viften ikke fungerer korrekt eller dersom ventilasjonsåpningene er blokkert. Pass på at fremmedlegemer ikke kommer inn i laderen. Elektronisk beskyttelsessystem XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot overlading, overoppvarming eller dyp utlading. Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom beskyttelsessystemet aktiveres (Electronic Protection System). Dersom det skjer, sett litium-ion batteriet på laderen til det er helt oppladet igjen. Veggmontering Disse laderne er designet for å monteres på vegg eller stå på et bord eller arbeidsbenk. Dersom den skal monteres på veggen, plasser laderen innen rekkevidde fra en stikkontakt og unna hjørner eller andre hindringer som kan stoppe luftstrømmen. Bruk baksiden av laderen som mal for å bore hull i veggen for monteringsskruene. Monter laderen godt med gipsskruer (må kjøpes separat) minst 25,4 mmlange med hodediameter 7–9 mm, som skrus inn i treverk til optimal dybde med omtrent 5,5 mm av skruen som stikker ut. Rett inn sporene på baksiden av laderen med de utstikkende skruene og lås på plass i sporene. Rengjøringsanvisninger for lader  ADVARSEL: Fare for støt. Koble laderen fra strømuttaket før rengjøring. Smuss og fett kan fjernes fra laderen ved hjelp av en klut eller en myk, metallfri børste. Ikke bruk vann eller rengjøringsvæsker. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske. Batteripakke Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteripakker Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du bestiller nye batteripakker. Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter ladeprosedyrene som er beskrevet. LES ALLE INSTRUKSJONER • Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne støvet eller gassen. • Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser batteripakken på noen måte for å passe inn i en ikke- kompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og forårsake alvorlig personskade. • Lad batteripakkene kun i DeWALT ladere. • IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre væsker. • Ikke lagre eller bruk verktøyet eller batteripakken på steder der temperaturen kan nå eller overstige 40 ˚C (104 ˚F) (som utenfor skur eller metallbygg på sommeren). • Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner litium ion-batteripakker. • Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden, vasker du området med mild såpe og vann. Hvis du får batterivæske på øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av organiske karbonater og litium-salter. • Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.  ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer.  ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen årsak. Ikke sett i laderen dersom batteripakkens ytre er sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skad batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som har fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet
Side: 6
89 Norsk på annen måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, slått med hammer, tråkket på). Det kan resultere i elektrisk støt. Skadede batteripakker skal leveres til servicesenteret for gjenvinning.  ADVARSEL: Fare for brann. Ikke lagre eller transporter batteripakken slik at batteripolene kan komme i kontakt med metallobjekter. For eksempel, ikke legg batteriet i forkle, lommer, verktøyskrin, produktesker, skuffer etc. sammen med løse spikere, skruer, nøkler, etc.  FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk plasser verktøyet på siden på en stabil overflate der det ikke skaper fare for snubling eller fall. Noen verktøy med store batteripakker kan stå på batteripakken, men kan lettes slås overende. Transport  ADVARSEL: Fare for brann. Transport av batterier kan kanskje føre til brann dersom batteripolene utilsiktet kommer i kontakt med elektrisk ledende materialer. Ved transport av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet og godt isolerte fra materialer som kan komme i kontakt og føre til kortslutning. DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle shipping- forskrifter som angitt av bransjen og lovregler, inkludert UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods; International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Regulations, og European Agreement Concerning The International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR). Litium-ion celler og batterier er testet i henhold til avsnitt 38,3 i ”UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods Manual of Tests and Criteria”. I de fleste tilfeller vil forsendelse av en DeWALT batteripakke være unntatt fra klassifisering som en fullt regulert Class 9 Hazardous Material. Vanligvis vil bare forsendelser som inneholder et litium-ione batteri med høyere energiklassifisering enn 100 watt-timer (Wh) kreve forsendelse som fullt regulert Class 9. Alle litium-ione batterier har angitt watt-timer på pakken. Men på gunn av de kompliserte reglene anbefaler DeWALT ikke å sende litium-ione batteripakker med fly, uansett watt-time klassifisering. Forsendelser av verktøy med batterier (kombinerte sett) kan unntaksvis sendes med fly dersom angitt watt-timer på batteripakken er under 100 Wh. Uansett om en transport regnes som unntatt eller fullt regulert, er det senderens ansvar å sjekke de gjeldende reglene for pakking, etiketter/merking og dokumentasjon. Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt i god tro og ansett som nøyaktig på tidspunktet dokumentet ble opprettet. Men det gis ingen garantier, hverken eksplisitt eller implisitt. Det er kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer med de gjeldende retningslinjer. Transport av FLEXVOLTTM batteriet DeWALT FLEXVOLTTM batteriet har to moduser: Bruk og transport. Bruks-modus: Når FLEXVOLTTM -batteriet står alene eller er montert i et DeWALT 18V produkt, fungerer det som et 18V batteri. Dersom FLEXVOLTTM -batteriet er i et 54V eller et 108V (to 54V batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri. Transport-modus: Når hetten er satt på FLEXVOLTTM -batteriet, er batteriet i transport-modus. La hetten være på ved forsendelse. I transportmodus blir rekker av celler elektrisk frakoblet i pakken slik at det dannes 3 batterier med lavere watt-timer (Wh) sammenlignet med 1 batteri med høyere watt-timer. Denne endringen til 3 batterier med lavere watt-timer gjør at pakken er unntatt fra visse begrensende shipping-regler som gjelder batterier med høyere watt-timer. For eksempel kan Wh-spesifikasjonen for Transport være 3 x 36 Wh, som betyr 3 batterier Eksemple på merking for bruk og for transport på 36 Wh hver. Wh- spesifikasjonen for USE (bruk) kan være 108 Wh (som betyr 1 batteri). Anbefalinger for lagring 1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur når de ikke er i bruk. 2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et kjølig og tørt sted uttatt av laderen. MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet. Batteripakken må lades opp igjen før bruk. Merking på laderen og batteripakken I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne manualen, kan etikettene på laderen og batteripakken vise følgende piktogrammer: Les instruksjonshåndboken før bruk. Se Tekniske data for ladetid. Ikke undersøk med strømførende gjenstander. Ikke lad skadede batteripakker. Ikke utsett for vann. Få byttet defekte ledninger omgående.
Side: 7
90 Norsk Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C. Kun for innendørs bruk. Deponer batteripakken på miljøvennlig vis. Lad kun DeWALT batteripakker med de angitte DeWALT laderne. Lading av andre batteripakker enn de angitte DeWALT batteriene med en DeWALT lader kan føre til at de sprekker eller til andre farlige situasjoner. Ikke brenn batteripakken. BRUK: Bruk uten transporthette, nominell Wh er 108 Wh (1 batteri med 108 Wh). TRANSPORT: Bruk med innebygget transporthette, nominell Wh er 3 x 36 Wh (3 batteri med 36 Wh). Batteritype DCD791 and DCD796 bruker en 18 Volt batteripakke. Disse batteripakkene kan brukes: DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546, DCB547. Se Tekniske Data for mer informasjon. Pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Boremaskin/trekker eller 1 boremaskin/trekker/ slagboremaskin 1 Lader 1 Li-ion batteripakke (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modeller) 2 Li-ion batteripakker (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modeller) 3 Li-ion batteripakker (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modeller) 1 Koffert 1 Bruksanvisning 1 Tool ConnectTM App-bruksanvisning (B-modeller) MERK: Batteripakker, ladere og kofferter er ikke inkludert med N-modeller. Batteripakker og ladere er ikke inkludert med NT-modeller. B-modeller inkluderer Bluetooth® batteripakker. MERK: Bluetooth® ordmerke og logoer er varemerker eiet av Bluetooth®, SIG, Inc. og all bruk av slike merker ved DeWALT er under lisens. Andre varemerker og merkenavn er eiet av sine respektive eiere. • Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha oppstått under transport. • Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken før bruk. Merking på verktøyet Følgende piktogrammer vises på verktøyet: Les instruksjonshåndboken før bruk. Synlig stråling. Ikke se inn i lyset. Datokode plassering (Fig. A) Datokoden 16 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset. Eksempel: 2017 XX XX Produksjonsår Beskrivelse (Fig. A)  ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader. 1 Utløserbryter 2 Fremover/bakover kontrollknapp 3 Momentjusteringsmansjett 4 Gir-skifter 5 Arbeidslys 6 Nøkkelfri borelås 7 Beltekrok 8 Monteringsskrue 9 Bitclips 10 Batteripakke 11 Batteriutløserknapp 12 Bryter for arbeidslys Tiltenkt Bruk Disse boremaskinene er designet for profesjonell boring, slagboring og skruing. IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker eller gasser. Disse boremaskinene/trekkerne/slagboremaskinene er profesjonelle elektroverktøy. IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet. • Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med dette produktet. MONTERING OG JUSTERING  ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble fra batteripakken før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.  ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og ladere fra DeWALT. Sette inn og ta av batteripakke på verktøyet (Fig. B) MERK: For best resultat, pass på at batteripakken 10 er helt oppladet før bruk.
Side: 8
91 Norsk For å installer batteripakken i verktøyets håndtak 1. Rett inn batteripakken 10 mot skinnene i håndtaket (Fig. B). 2. Skyv den inn i håndtaket til batteripakken er godt festet i verktøyet, pass på at den ikke løsner. For å fjerne batteripakken fra verktøyet 1. Trykk batteriets festeknapp 11 og trekk batteriet bestemt ut av håndtaket. 2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i laderavsnittet i denne manualen. Ladeindikator batteripakker (Fig. B) Noen DeWALT batteripakker inkluderer en ladeindikator som består av tre grønne LED som indikerer hvor mye lading som er igjen i batteripakken. For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold indikatorknappen . En kombinasjon av tre grønne LED-lys vil lyse og vise gjenværende lading. Dersom gjenværende lading av batteriet er under brukbar grense, vil ingen lys tennes og batteriet må lades opp. MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av gjenværende lading i batteripakken. Den gir ingen indikasjon på om verktøyet fortsatt kan brukes, og kan variere med produktkomponentene, temperatur og brukerens bruksområde. Avtrekksbryter for variabel hastighet (Fig. A) For å slå på verktøyet, klem på avtrekksbryteren 1 . For å slå av verktøyet, slipp avtrekksbryteren. Verktøyet er utstyrt med en brems. Chucken stopper så fort avtrekksbryteren slippes helt. MERK: Kontinuerlig bruk ved variabel hastighet anbefales ikke. Dette vil kunne skade bryteren og bør unngås. Fremover/bakover kontrollknapp (Fig. A) En fremover/bakover kontrollknapp 2 bestemmer verktøyets retning, og fungerer også som en låseknapp. For å velge rotasjon fremover, slipp avtrekksbryteren og trykk fremover/bakover-kontrollknappen på høyre side av verktøyet. For å velge bakover, trykk fremover/bakover-kontrollknappen på venstre side av verktøyet. Når kontrollknappen står i midten er verktøyet låst. Når du skifter kontrollknappens posisjon, påse at avtrekksbryteren er sluppet. MERK: Første gang verktøyet kjøres etter endring av rotasjonsretning kan det hende at du hører en klikk ved oppstart. Dette er normalt og betyr ikke at noe er feil. Momentjusteringskrage (Fig. A) Verktøyet har en skrutrekkermekanisme med justerbart moment, for innsetting og uttaking av en rekke skruhodevarianter, og i noen modeller er det ogst en hammermekanisme for boring i murverk. Rundt kragen 3 er det tall, et symbol for boring, og på noen modeller et hammersymbol. Disse tallene brukes for å sette clutchen til ulike momentområder. Jo høyere siffer på kragen, desto høyere moment og desto større skrue kan brukes. For å velge et tall, vri til ønsket tall står mot pilen. MERK: Momentjusteringskragen er bare aktivert ved skrutrekking og ikke i modusene for boring og borehammer. To-trinns gir (Fig. A) To-trinns muligheten lar deg skifte gir på bor/trekker for større fleksibilitet. 1. For å velge hastighet 1 (stort moment), slå av verktøyet og la det stoppe. Skyv girskifteren 4 forover (mot chucken). 2. For å velge hastighet 2 (lavt moment), slå av verktøyet og la det stoppe. Skyv girskifteren bakover (bort fra chucken). MERK: Ikke skift gir når verktøyet er i gang. La alltid boremaskinen stoppe helt før du skifter gir. Dersom du har problemer med å skifte gir, pass på at to-trinns girskifter er skjøvet enten helt forover eller helt bakover. LED arbeidslys (Fig. A) LED arbeidslyset 5 og bryteren for arbeidslyset 12 er plassert nederst på verktøyet. Arbeidslyset aktiveres når avtrekkerbryteren trykkes inn. Modusene lav 13 , middels 14 og lyskaster 15 kan endres ved å skyve på bryteren nederst på verktøyet. Dersom du fortsetter å holde avtrekkeren inne, forblir arbeidslyset på i alle modusene. Ved innstillingene lav 13 og middels 14 vil lysstrålen automatisk bli slått av 20 sekunder etter at utløserbryteren slippes. Lyskastermodus Den høye innstillingen 15 er for lyskastermodus. Lyskastermodus vil forbli på i 20 minutter etter at utløserbryteren slippes. To minutter før lyskastermodusen slår seg av, vil lyset blinke to ganger og deretter dimmes ned. For å unngå at lyskaster slår seg av, trykk lett på utløserbryteren.  ADVARSEL: Når du bruker arbeidslyset i middels eller lyskastermodus, ikke stirr på lyset eller plasser boremaskinen i posisjon som kan medføre at noen stirrer på det. Det kan resultere i alvorlig øyeskade.  FORSIKTIG: Når verktøyet brukes som lyskaster, sørg for at det står på en sikker, stabil overflater der det ikke vil utgjøre en snuble- eller fallfare.  FORSIKTIG: Fjern alle tilbehør fra chucken før boremaskinen brukes som lyskaster. Personskade eller materielle skader kan oppstå. Advarsel om lavt batteri Når boremaskinen er i lyskastermodus og batteriet nærmer seg utladet, vil lyskasteren blinke to ganger og deretter dimme ned. Etter to minutter vil batteriet være helt utladet og boremaskinen vil umiddelbart slå seg av. Koble til et oppladet batteri når dette skjer.  ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, ha alltid et reservebatteri eller en annen lyskilde tilgjengelig dersom situasjonen krever det. Nøkkelfri chuck med enkel mansjett (Fig. G–I)  ADVARSEL: Ikke prøv å stramme bor (elle annet tilbehør) ved å holde i chucken foran og skru verktøyet på. Det kan føre til skader på chucken og til personskader. Lås alltid
Side: 9
92 Norsk avtrekkerbryteren og koble verktøyet fra strømmen når du skifter tilbehør.  ADVARSEL: Pass alltid på at biten sitter godt før du starter verktøyet. En løs bit kan kastes ut av verktøyet og føre til personskader. Verktøyet har en nøkkelløs chuck 6 med en roterende mansjett for en-hånds betjening av chucken. For å sette inn en drill-bit eller annet tilbehør, følg disse trinnene. 1. Slå av verktøyet og koble verktøyet fra strømmen. 2. Ta tak i den svarte mansjetten på chucken med én hånd, og bruk den andre hånden for å sikre verktøyet. Roter hylsen mot klokka så langt at den tar i mot det ønskede tilbehøret. 3. Sett inn tilbehøret omtrent 19 mm (3/4") inn i chucken og stram godt ved å rotere chuck-hylsen med klokka med én hånd mens du holder verktøyet med den andre hånden. Verktøyet eer utstyrt med en automatisk spindellås- mekanisme. Dette lar deg åpne og lukke chucken med en hånd. MERK: Pass på å stramme chucken med en hånd på chuckhylsen mens den andre hånden holder verktøyet så hardt som mulig. For å løsne tilbehøret, gjenta trinn 1 og 2 over. Beltekrok og bitclips (Fig. A)  ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige personskader, slå av verktøy og koble fra batteripakken før du gjør justeringer eller tar av/ setter på tilbehør eller ekstrautstyr.  ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, IKKE heng verktøy fra deg i beltekroken eller heng objekter fra beltekroken. Heng KUN verktøyets beltekrok i et arbeidsbelte.  ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, sørg for at skruen som holder beltekroken sitter godt. VIKTIG: Ved festing eller skifting av beltekroken eller bitclipset, bruk kun den medfølgende skruen 8 . Påse at skruen strammes godt. Beltekroken 7 og bitclipset 9 kan festes på hvilken som helst side av verktøyet kun ved bruk av medfølgende skrue 8 , for å tilpasses venstre- og høyrehendte brukere. Dersom kroken eller bitclipset ikke ønskes, kan de fjernes fra verktøyet. For å flytte beltekroken, fjern skruen 8 som holder den på plass og monter den på den andre siden. Påse at skruen strammes godt. BRUK Bruksanvisning  ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende forskrifter.  ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble fra batteripakken før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Korrekt plassering av hendene (Fig. C)  ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.  ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en plutselig reaksjon. Riktig stilling for hendene er å ha én hånd på toppen av boremaskinen 17 som vist, med den andre hånden på hovedhåndtaket 18 . Bruk av boremaskinen (Fig. A, D)  ADVARSEL: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR PERSONSKADE, PASS PÅ AT ARBEIDSSTYKKET ALLTID er festet eller klemt godt fast. Dersom du borer i tynt materiale, bruk en "støtteblokk" bak for å hindre skade på materialet. 1. Vri kragen 3 til boresymbolet. 2. Velg ønsket område for hastighet/moment ved å bruke girskifteren 4 for å stille hastighet/moment som passer til den planlagte jobben. 3. For treverk, bruk spiralbor, spadebor, kraftspiralbor eller hullsager. For metall, bruk høyhastighets stålbor eller hullsager. Bruk et skjæresmøremiddel når du borer i metall. Unntakene er støpejern og messing som skal bores tørt. 4. Bruk alltid trykk som virker rett ned på bit-en. Bruk nok trykk for å sikre at boren biter, men ikke trykk så hardt at motoren stopper eller bit-en skjærer ut. 5. Hold verktøyet godt med begge hender for å kontrollere vribevegelsen i boret. Hvis modellen ikke er utstyrt med sidehåndtak, hold boremaskinen med en hånd på håndtaket og en hånd på batteripakken.  FORSIKTIG: Boret kan låse seg ved overbelastning og føre til plutselig vridning. Vær alltid forberedt på låsing. Grip boremaskinen godt med begge hender for å motvirke vridning og unngå personskader. 6. DERSOM BOREMASKINEN LÅSER SEG, er det som regel fordi den overbelastes eller brukes feil. SLIPP AVTREKKEREN STRAKS, fjern boret fra arbeidsstykket og finn grunnen til at den låste seg. IKKE KLIKK AVTREKKEREN PÅ OG AV FOR Å FORSØKE Å STARTE ET LÅST bor — DET KAN SKADE boret. 7. For å minimalisere låsing eller brudd i materialet, reduser trykket på boremaskinen og la boret gå lett gjennom det siste stykket av hullet. 8. Hold motoren i gang når du trekker en bit tilbake ut av hullet. Dette bridrar til å hindre låsing. 9. For driller med variabel hastighet er det ikke behov for å lage hakk for sentrum i hullet som skal bores. Bruk lav hastighet når du begynner på hullet, og akselerer ved å klemme hardere på utløseren når hullet er dypt nok til at du kan bore uten at boret hopper ut. Bruk som slagboremaskin (kun DCD796) (Fig. A, E) 1. Vri kragen 3 til symbolet for slagboremaskin.
Side: 10
93 Norsk 2. Velg innstilling for høy hastighet 2 ved å skyve girskifteren 4 bakover (vekk fra chucken). VIKTIG: Bruk bare bor med karbidtupp eller murbor. 3. Ved boring bruk akkurat nok krefter til å hindre hammeren i å hoppe rundt eller løfte seg fra boret. For mye krefter forårsaker lavere borehastigheter og varmgang. 4. Bor rett og hold biten i rett vinkel til arbeidsstykket. Ikke bruk sidetrykk på boret ved boring da det vil føre til at sporene i boret tettes og lavere borehastighet. 5. Ved boring av dype hull, dersom hammer-hastigheten synker, trekk boret delvis av hullet med verktøyet fortsatt i gang for å hjelpe til med å fjerne spon fra hullet. MERK: En glatt, jevn strøm av støv viser at borehastigheten er riktig. Bruk som skrutrekker (Fig. A, F) 1. Drei momentjusteringskragen 3 til ønsket posisjon. 2. Velg ønsket område for hastighet/moment ved å bruke girskifteren 4 for å stille hastighet/moment som passer til den planlagte jobben. MERK: Bruk laveste momentstilling som mulig for å sette skruen i ønsket dybde. Desto lavere tall, desto lavere moment. 3. Sett inn ønsket skruverktøy i chucken som ved en vanlig drill-bit. 4. Gjør noen øvelses-trekk i skrap eller på et lite synlig sted for å finne korrekt posisjon av clutchkragen. 5. Start alltid med lavere momentinnstilling, og øk så til høyere momentinnstilling for å unngå skade på arbeidsstykket eller skruen/bolten. VEDLIKEHOLD Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og regelmessig renhold.  ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble fra batteripakken før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie. Smøring Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring. Rengjøring  ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører denne prosedyren.  ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske. Tilleggsutstyr  ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DeWALT brukes sammen med dette produktet. Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr. Beskyttelse av miljøet Separat innsamling. Produkter og batterier merket med dette symbolet skal ikke kastes i vanlig husholdningsavfall. Produkter og batterier inneholder materialer som kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på www.2helpU.com. Oppladbar batteripakke Denne langtids batteripakken må lades på nytt når den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet når batteripakken må kasseres: • Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av verktøyet. • Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren eller en lokal gjenbruksstasjon. De innleverte batteripakkene vil gjenbrukes eller avfallsbehandles korrekt.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DCK421P3T-QW men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DCK421P3T-QW. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DCK421P3T-QW DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DCK421P3T-QW

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DCK421P3T-QW under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

 • Merke: DeWalt
 • Produkt: Multiverktøy
 • Model/navn: DCK421P3T-QW
 • Filtype: PDF
 • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk