DCH333

DeWalt DCH333 manual

DCH333

Manual for DeWalt DCH333 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 160 sider.

Side: 1
86 Norsk En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme, organisere arbeidsmønster. Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN60745, og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av eksponering.  ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. KRAFTIG TRÅDLØS SLAGBOREMASKIN DCH323, DCH333, DCH334 Gratulerer! Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy. Tekniske data DCH323 DCH333 DCH334 Spenning VDC 54 54 54 Type 1 1 1 Ubelastet hastighet o/min 0–980 0–1000 0–1000 Ubelastet slaghastighet bpm 0–4390 0–4480 0–4480 Enkeltvirkende slagenergi (EPTA 05/2009) J 2,8 3,5 3,5 Maksimum boredybde i stål/tre/betong mm 13/30/28 13/30/30 13/30/30 Verktøyholder SDS-Plus SDS-Plus SDS-Plus Hylsediameter mm 54 54 54 Batteritype Li-Ion Li-Ion Li-Ion Vekt (uten batteripakke) kg 3,6 3,7 3,9 Totale støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745-2-6: LPA (utviklet lydtrykksnivå) dB(A) 94 94 94 LWA (lydeffektnivå) dB(A) 105 105 105 K (usikkerhet for det angitte støynivå) dB(A) 3 3 3 Boring i betong Vibrasjonsutslipp verdi ah, HD = m/s² 7,5 7,5 7,5 Usikkerhet K = m/s² 1,5 1,5 1,5 Meisling Vibrasjonsutslipp verdi ah, cheq = m/s² 8,5 8,5 8,5 Usikkerhet K = m/s² 1,5 1,5 1,5 Boring i metall Vibrasjonsutslippsverdi ah,D = m/s² ≤ 2,5 ≤ 2,5 ≤ 2,5 Usikkerhet K = m/s² 1,5 1,5 1,5 Skrutrekking Vibrasjonsutslipp verdi ah= m/s² ≤ 2,5 ≤ 2,5 ≤ 2,5 Usikkerhet K = m/s² 1,5 1,5 1,5
Side: 2
87 Norsk OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING MED EU Maskineridirektiv Kraftig trådløs slagboremaskin DCH323, DCH333, DCH334 DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under Tekniske data er i samsvar med: 2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010. Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og 2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken. Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT. Markus Rompel Teknisk direktør DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510 Idstein, Tyskland 11.08.16 ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen kan reduseres. Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.  FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade.  ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade.  FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås.  Angir fare for elektrisk støt.  Angir brannfare. Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske verktøy  ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller alvorlig skade. TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy. 1) Sikkerhet på arbeidsområdet a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke områder er en invitasjon til ulykker. b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan antenne støv eller gasser. c) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen. 2) Elektrisk sikkerhet a) Støpselet til elektriske verktøy må passe til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk. b) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet. c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk. Batterier Ladere/Ladetider (i minutter) Kat # VDC Ah Vekt kg DCB107 DCB113 DCB115 DCB118 DCB132 DCB119 DCB547 18/54 3,0/9,0 1,25 420 220 140 85 140 X DCB546 18/54 2,0/6,0 1,05 270 140 90 60 90 X DCB181 18 1,5 0,35 70 35 22 22 22 45 DCB182 18 4,0 0,61 185 100 60 60 60 120 DCB183/B 18 2,0 0,40 90 50 30 30 30 60 DCB184/B 18 5,0 0,62 240 120 75 75 75 150 DCB185 18 1,3 0,35 60 30 22 22 22 X Vekt
Side: 3
88 Norsk d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk. e) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk sjokk. f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for elektrisk sjokk. 3) Personlig sikkerhet a) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol. Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske verktøy kan føre til alvorlig personskade. b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil redusere personskader. c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på øker faren for ulykker. d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre til personskade. e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner. f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler. g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer. 4) Bruk og vedlikehold av elektriske verktøy a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den hastigheten det ble konstruert for. b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres. c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller batteripakken fra det elektriske verktøyet før du foretar noen justeringer, endrer tilbehør eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte det elektriske verktøyet ved et uhell. d) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk, utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke er kjent med det elektriske verktøyet eller disse instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i hendene på utrenede brukere. e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært, om deler er ødelagt eller andre forhold som kan påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet, få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy. f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre sannsynlig fast og er lettere å kontrollere. g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv., i samsvar med disse instruksjonene og ta i betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en farlig situasjon. 5) Bruk og vedlikehold av batteridrevne verktøy a) Bruk kun laderen som er spesifisert av produsenten. En lader som passer for en type batteripakke kan føre til brannfare dersom den brukes med en annen batteripakke. b) Bruk kun elektriske verktøy sammen med de spesifiserte batteripakkene. Bruk av andre batteripakker kan skape risiko for skader eller brann. c) Når batteripakken ikke er i bruk, hold den borte fra andre metallobjekter som binders, mynter, nøkler, spikere, skruer eller andre små metallobjekter som kan skape en forbindelse fra en batteripol til en annen. Å kortslutte batteripolene kan føre til brannskader eller brann. d) Ved hardhendt behandling kan det komme væske ut fra batteriet. Unngå kontakt med denne. Dersom du ved et uhell kommer i kontakt med væsken, skyll med vann. Dersom du får væsken i øynene, oppsøk lege umiddelbart. Batterivæske kan føre til irritasjon eller forbrenninger. 6) Vedlikehold a) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør som kun bruker originale reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir ivaretatt.
Side: 4
89 Norsk Ekstra spesifikke sikkerhetsregler for roterende borhammere • Bruk hørselsvern. Eksponering mot støy kan føre til tap av hørsel. • Bruk hjelpehåndtakene som følger med maskinen. Tap av kontroll kan føre til personskade. • Hold elektrisk verktøy kun i isolerte gripeoverflater når du utfører operasjoner hvor kutteutstyret kan komme i kontakt med skjulte ledninger. Kutteutstyr som kommer i kontakt med en strømførende ledning kan føre til at eksponerte metalldeler på elektroverktøyet blir strømførende og kan gi operatøren elektrisk støt. • Bruk klemmer eller en annen praktisk metode for å feste og støtte arbeidsstykket til en stabil plattform. Det er ikke stabilt nok å holde arbeidsstykket med hånden eller mot kroppen din. Dette kan føre til at du mister styringen. • Bruk vernebriller eller annen øyebeskyttelse. Hamring fører til at spon kan fly av gårde. Flygende spon kan føre til permanent øyeskade. Bruk støvmaske eller åndedrettsvern under bruk som genererer støv. Hørselvern er nødvendig for de fleste bruksområder. • Ha hele tiden et godt grep på verktøyet. Ikke forsøk å bruke dette verktøyet uten å holde det med begge hender. Vi anbefaler å bruke sidehåndtaket hele tiden. Dersom dette verktøyet brukes med bare én hånd, vil det føre til at du mister kontrollen. Det kan også være farlig å bryte gjennom eller støte på harde materialer, som f.eks. armeringsjern. Fest sidehåndtaket godt før bruk. • Ikke bruk dette verktøyet over lengre tid. Vibrasjoner forårsaket av hammeren kan være skadelig for hender og armer. Bruk hansker for å få ekstra demping, og begrens eksponeringen ved å ta jevnlige hvilepauser. • Ikke overhal bits selv. Overhaling av meisler må utføres av en autorisert spesialist. En feil overhalt meisel kan føre til personskader. • Bruk arbeidshansker når du bruker verktøy eller skifter bits. Tilgjengelige metalldeler på verktøyet og på bits kan bli svært varme under bruk. Små biter med brukket materiale kan skade hendene dine. • Ikke legg verktøyet ned før bitsen har stanset helt. Bits i bevegelse kan føre til personskader. • Ikke slå bits som har kjørt seg fast med en hammer for å løsne den. Metallbiter eller materialspon kan løsne og føre til personskader. • Lett slitt meisel kan slipes opp. • Hold strømkabelen bort fra den roterende bitsen. Ikke vikle kabelen rundt kroppsdeler. En elektrisk kabel viklet rundt en roterende bits kan føre til personskader og tap av kontroll. Andre farer Følgende farer er forbundet med bruken av roterende hammere: • skader forårsaket av berøring av verktøyets roterende eller varme deler. Selv om du følger de relevante sikkerhetsforskrifter og bruker sikkerhetsanordningene, er det visse farer som ikke kan unngås. Disse er: Hørselsskader. • Fare for å klemme fingrene når tilbehør skiftes. • Helseskader som følge av innånding av støv som oppstår ved arbeid med betong og/eller murstein. Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Alltid kontroller at spenningen til batteripakken samsvarer med spenningen på merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på laderen samsvarer med spenningen på strømnettet. Din DeWALT-lader er dobbeltisolert i samsvar med EN60335; det trengs derfor ikke noen jordledning. Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon. TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN Ladere DeWALT ladere trenger ingen justeringer, og er designet til å være så enkle som mulig å bruke. Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteriladere TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN: Denne manualen inneholder viktige sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for kompatible batteriladere (se Tekniske data). • Før du bruker laderen les alle instruksjoner og advarsels- merker på laderen, batteripakken og produktet som bruker batteripakken.  ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske komme inn i laderen. Det kan resultere i elektrisk støt.  ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en nominell strømverdi på 30mA eller mindre.  FORSIKTIG: Fare for brannskader. For å redusere faren for skader, lad kun DeWALT oppladbare batterier. Andre type batterier kan sprekke og forårsake personskader og materielle skader.  FORSIKTIG: Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de ikke leker med apparatet. MERK: Under visse forhold, med laderen innplugget i strømforsyningen, kan de eksponerte kontaktene i laderen kortsluttes av fremmedlegemer. Fremmedlegemer som kan lede strøm, inkludert ,men ikke bregrenset til stålull, aluminiumsfolie eller annen ansamling av metalliske partikler, må holdes unna åpningene i laderen. Kople alltid laderen fra strømtilførselen når det ikke er en batteripakk i hulrommet. Kople fra laderen før rengjøring. • IKKE forsøk å lade batteripakken med andre ladere enn de som er nevnt i denne manualen. Laderen og batteripakken er spesielt designet for å jobbe sammen. • Disse ladere er ikke ment for annen bruk enn lading av DeWALT oppladbare batterier. Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller elektrisk støt. • Ikke utsett laderen for regn eller snø.
Side: 5
90 Norsk • Dra i kontakten og ikke ledningen når du kople laderen fra strømmen. Dette reduserer faren for skade på kontakten og ledningen. • Påse at ledningen er plassert slik at den ikke tråkkes på, snubles i, eller på annen måte utsettes for skade eller påkjenning. • Ikke bruk skjøteledning med mindre det er helt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan resultere i brannfare og/eller elektrisk støt. • Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser laderen på en myk overflate som kan blokkere ventilasjonsslissene og resultere i for høy innvendig temperatur. Plasser laderen et sted unna varmekilder. Laderen ventileres gjennom slisser i toppen og bunnen av huset. • Ikke bruk lader med skadet ledning eller kontakt—bytt dem ut med en gang. • Ikke bruk laderen dersom den har fått et slag, er mistet i gulvet eller skadet på annen måte. Lever den på et autorisert serviceverksted. • Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på et autorisert serviceverksted når service eller reparasjon trenges. Å sette den sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller brann. • Dersom ledningen er skadet må den byttes ut med en gang av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifisert person for å unngå farer. • Kople laderen fra strømtilførselen før du begynner med rengjøring. Dette reduserer faren for elektrisk støt. Fjerning av batteripakken reduserer ikke denne faren. • ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen. • Laderen er designet for å bruke standard 230V elektrisk strøm. Ikke forsøk å bruke den på annen spenning. Dette gjelder ikke billaderen. Bruk av skjøteledning Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1 mm2 ; maksimum lengde er 30 m. Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel. Lade et batteri (Fig. B) 1. Plugg inn laderen i en passende stikkontakt for du setter inn batteripakken. 2. Sett batteripakken 6 i laderen, pass på at batteripakken sitter godt i laderen. Det røde (lade) lyset blinker gjentatt som indikasjon på at ladeprossessen er startet. 3. Fullført lading vises ved at det røde lyset er PÅ konstant. Pakken er da fullt oppladet og kan brukes, eller den kan bli stående i laderen. For å ta batteripakken ut av arbeidspakken, trykk inn og hold låseknappen 7 på batteripakken og ta den av. MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på Li-Ion batteripakker, lad batteripakken helt opp før første gangs bruk. Bruk av lader Se indikatorne under for batteripakkens ladetilstand. Ladeindikatorer lading fulladet varm/kald ladeforsinkelse* *Det røde lyset vil fortsette å blinke, men et gult indikatorlys vil lyse under denne operasjonen. Når batteriet har kjølt seg ned, vil det gule lyset bli slått av og laderen vil gjenoppta ladeprosedyren. Kompatible ladere vil ikke lade en defekt batteripakke. Laderen vil indikere feilaktig batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å indikere blinkemønster for problem pakke eller lader. MERK: Dette kan også tyde på et problem med laderen. Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og batteripakke til et servicesenter for testing. Ventetid for varm/kald pakke Dersom laderen detekterer et batteri som er for varmt eller for kaldt, vil den automatisk starte en ”varm/kald pakke forsinkelse”, og venter med å lade til batteriet har passende temperatur. Laderen vil deretter automatisk skifte til lademodus for pakken. Denne funksjonen sikrer maksimal levetid på batteriet. En kald batteripakke vil lade langsommere enn en varm batteripakke. Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele ladesyklusen, og vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet selv om batteriet blir varmt. Ladere DCB118 er utstyrt med en intern vifte som er designet for å avkjøle batteripakken. Viften vil slå seg på automatisk når batteripakken trenger å kjøles. Bruk aldri laderen dersom viften ikke fungerer korrekt eller dersom ventilasjonsåpningene er blokkert. Pass på at fremmedlegemer ikke kommer inn i laderen. Elektronisk beskyttelsessystem XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot overlading, overoppvarming eller dyp utlading. Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom beskyttelsessystemet aktiveres (Electronic Protection System). Dersom det skjer, sett litium-ion batteriet på laderen til det er helt oppladet igjen. Veggmontering Disse laderne er designet for å monteres på vegg eller stå på et bord eller arbeidsbenk. Dersom den skal monteres på veggen, plasser laderen innen rekkevidde fra en stikkontakt og unna hjørner eller andre hindringer som kan stoppe luftstrømmen. Bruk baksiden av laderen som mal for å bore hull i veggen for monteringsskruene. Monter laderen godt med gipsskruer (må kjøpes separat) minst 25,4 mmlange med hodediameter 7–9 mm, som skrus inn i treverk til optimal dybde med omtrent 5,5 mm av skruen som stikker ut. Rett inn sporene på baksiden av laderen med de utstikkende skruene og lås på plass i sporene.
Side: 6
91 Norsk Rengjøringsanvisninger for lader  ADVARSEL: Fare for støt. Koble laderen fra strømuttaket før rengjøring. Smuss og fett kan fjernes fra laderen ved hjelp av en klut eller en myk, metallfri børste. Ikke bruk vann eller rengjøringsvæsker. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske. Batteripakke Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteripakker Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du bestiller nye batteripakker. Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter ladeprosedyrene som er beskrevet. LES ALLE INSTRUKSJONER • Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne støvet eller gassen. • Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser batteripakken på noen måte for å passe inn i en ikke- kompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og forårsake alvorlig personskade. • Lad batteripakkene kun i DeWALT ladere. • IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre væsker. • Ikke lagre eller bruk verktøyet eller batteripakken på steder der temperaturen kan nå eller overstige 40 ˚C (104 ˚F) (som utenfor skur eller metallbygg på sommeren). • Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner litium ion-batteripakker. • Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden, vasker du området med mild såpe og vann. Hvis du får batterivæske på øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av organiske karbonater og litium-salter. • Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.  ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer.  ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen årsak. Ikke sett i laderen dersom batteripakkens ytre er sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skad batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som har fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet på annen måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, slått med hammer, tråkket på). Det kan resultere i elektrisk støt. Skadede batteripakker skal leveres til servicesenteret for gjenvinning.  ADVARSEL: Fare for brann. Ikke lagre eller transporter batteripakken slik at batteripolene kan komme i kontakt med metallobjekter. For eksempel, ikke legg batteriet i forkle, lommer, verktøyskrin, produktesker, skuffer etc. sammen med løse spikere, skruer, nøkler, etc.  FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk plasser verktøyet på siden på en stabil overflate der det ikke skaper fare for snubling eller fall. Noen verktøy med store batteripakker kan stå på batteripakken, men kan lettes slås overende. Transport  ADVARSEL: Fare for brann. Transport av batterier kan kanskje føre til brann dersom batteripolene utilsiktet kommer i kontakt med elektrisk ledende materialer. Ved transport av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet og godt isolerte fra materialer som kan komme i kontakt og føre til kortslutning. DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle shipping- forskrifter som angitt av bransjen og lovregler, inkludert UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods; International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Regulations, og European Agreement Concerning The International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR). Litium-ion celler og batterier er testet i henhold til avsnitt 38,3 i ” UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods Manual of Tests and Criteria”. I de fleste tilfeller vil forsendelse av en DeWALT batteripakke være unntatt fra klassifisering som en fullt regulert Class 9 Hazardous Material. Vanligvis vil bare forsendelser som inneholder et litium-ione batteri med høyere energiklassifisering enn 100 watt-timer (Wh) kreve forsendelse som fullt regulert Class 9. Alle litium-ione batterier har angitt watt-timer på pakken. Men på gunn av de kompliserte reglene anbefaler DeWALT ikke å sende litium-ione batteripakker med fly, uansett watt-time klassifisering. Forsendelser av verktøy med batterier (kombinerte sett) kan unntaksvis sendes med fly dersom angitt watt-timer på batteripakken er under 100 Wh. Uansett om en transport regnes som unntatt eller fullt regulert, er det senderens ansvar å sjekke de gjeldende reglene for pakking, etiketter/merking og dokumentasjon. Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt i god tro og ansett som nøyaktig på tidspunktet dokumentet ble opprettet. Men det gis ingen garantier, hverken eksplisitt eller implisitt. Det er kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer med de gjeldende retningslinjer. Transport av FLEXVOLTTM batteriet DeWALT FLEXVOLTTM batteriet har to moduser: Bruk og transport. Bruks-modus: Når FLEXVOLTTM -batteriet står alene eller er montert i et DeWALT 18V produkt, fungerer det som et 18V batteri. Dersom FLEXVOLTTM -batteriet er i et 54V eller et 108V (to 54V batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Side: 7
92 Norsk Transport-modus: Når hetten er satt på FLEXVOLTTM -batteriet, er batteriet i transport-modus. La hetten være på ved forsendelse. I transportmodus blir rekker av celler elektrisk frakoblet i pakken slik at det dannes 3 batterier med lavere watt-timer (Wh) sammenlignet med 1 batteri med høyere watt-timer. Denne endringen til 3 batterier med lavere watt-timer gjør at pakken er unntatt fra visse begrensende shipping-regler som gjelder batterier med høyere watt-timer. For eksempel, kan effekten for transport-Wh være på 3 x 36 Wh, som betyr 3 batterier med 36 watt- timer hver. Effekt i Wh ved bruk indikerer 108 Wh (regnes da som 1 batteri). Anbefalinger for lagring 1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur når de ikke er i bruk. 2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et kjølig og tørt sted uttatt av laderen. MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet. Batteripakken må lades opp igjen før bruk. Merking på laderen og batteripakken I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne manualen, kan etikettene på laderen og batteripakken vise følgende piktogrammer: Les instruksjonshåndboken før bruk. Se Tekniske data for ladetid. Ikke undersøk med strømførende gjenstander. Ikke lad skadede batteripakker. Ikke utsett for vann. Få byttet defekte ledninger omgående. Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C. Kun for innendørs bruk. Eksemple på merking for bruk og for transport Deponer batteripakken på miljøvennlig vis. Lad kun DeWALT batteripakker med de angitte DeWALT laderne. Lading av andre batteripakker enn de angitte DeWALT batteriene med en DeWALT lader kan føre til at de sprekker eller til andre farlige situasjoner. Ikke brenn batteripakken. BRUK (uten transporthette). Eksempel: Nominell Wh indikerer 108 Wh (1 batteri med 108 Wh). TRANSPORT (med innebygget transporthette). Eksempel: Nominell Wh indikerer 3 x 36 Wh (3 batterier med 36 Wh). Batteritype DCH323, DCH333, DCH334 bruker en 54 Volt batteripakke. Disse batteripakkene kan brukes: DCB546, DCB547. Se Tekniske Data for mer informasjon. Pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Batteridreven roterende slagboringsmaskin 1 Sidehåndtak og dybdestang 1 Lader 1 Batteripakke (T1, X1) 2 Batteripakker (T2, X2) 3 Batteripakker (T3, X3) 1 Nøkkelløs chuck (DCH334) 1 Koffert 1 Instruksjonshåndbok • Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha oppstått under transport. • Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken før bruk. Merking på verktøyet Følgende piktogrammer vises på verktøyet: Les instruksjonshåndboken før bruk. Bruk hørselvern. Bruk vernebriller. Synlig stråling. Ikke se inn i lyset. Datokode plassering Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset.
Side: 8
93 Norsk Eksempel: 2017 XX XX Produksjonsår Beskrivelse (Fig. A)  ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader. 1 Bryter for variabel hastighet 2 Fremover/bakover knapp 3 Modusvalghjul 4 Modusvalgbryter 5 Sidehåndtak 6 Batteripakke 7 Utløserknapp 8 Hovedhåndtak 9 SDS-Plus verktøyholder 10 Mansjett 11 Dybdestav 12 Låseknapp dybdestav 13 Arbeidslys 14 Verktøykrok Tiltenkt Bruk Din trådløse roterende slagboremaskin er designet for profesjonell boring og slagboring, samt skrutrekking og hakking. IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker eller gasser. Din trådløse roterende slagboremaskin er et profesjonelt elektroverktøy. IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet. • Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med dette produktet. Overbelastningsclutch I tilfeller av fastkjøring av drill-biten, vil kraften til drillspindelen avbrytes. På grunn av kreftene som avgis, skal du alltid holde verktøyet med begge hender og ha en god holdning. Etter overbelastning, skal du trykke av og på avtrekkerknappen for å sette igang igjen. Mekanisk clutch Disse verktøyene har en mekanisk clutch. Indikasjonen på at clutchen er aktivert signaliseres med en hørbar skralling sammen med en økt vibrasjon. Antirotasjonssystem (Fig. E) I tillegg til clutchen gir antirotasjonssystemet høyere brukerkomfort og sikkerhet ved hjelp av en innebygd antirotasjons-teknologi som kan registrere om brukeren mister kontroll over hammeren. Når en forkiling registreres vil moment og hastighet straks reduseres. Denne funksjonen forhindrer egenrotasjon av verktøyet, og reduserer dermed faren for håndleddskader. Antirotasjonssystemindikatoren 18 vil lyse for å indikere status. Indikatorer Diagnoser Løsning OFF Verktøyet fungerer normalt Følg alle advarsler og instruksjoner når du bruker verktøyet. Indikatorer Diagnoser Løsning FAST Antirotasjonssystemet er aktivert (PÅ) Når verktøyet er skikkelig støttet skal du slippe avtrekksbryteren.Verktøyet vil fungerer normalt når avtrekksbryteren trykkes inn igjen og indikatorlyset slukkes Aktiv vibrasjonskontroll For best vibrasjonskontroll , hold verktøyet som beskrevet i Korrekt plassering av hendene. Den aktive vibrasjonskontrollen nøytraliserer rekylvibrasjon fra slagboringsmekanismen. Lavere hånd og armvibrasjon gir mer komfortabel bruk over lengre tidsperioder og forlenger enhetens levetid. Hammeren trenger akkurat nok trykk til å utløse den interne aktive vibrasjonskontrollen. Ved å tilføre for høyt trykk vil ikke føre til at verktøyet borer raskere og aktiv vibrasjonskontroll vil ikke utløses. MONTERING OG JUSTERING  ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige personskader, slå av verktøyet og koble fra batteripakken før du foretar justeringer eller monterer/demonterer verktøy/tilbehør eller foretar reparasjoner. Utilsiktet oppstart kan føre til personskader.  ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og ladere fra DeWALT. Sette inn og ta av batteripakke på verktøyet (Fig. B) MERK: For best resultat, pass på at batteripakken 6 er helt oppladet før bruk. For å installer batteripakken i verktøyets håndtak 1. Rett inn batteripakken 6 mot skinnene i håndtaket (Fig. B). 2. Skyv den inn i håndtaket til batteripakken er godt festet i verktøyet, pass på at den ikke løsner. For å fjerne batteripakken fra verktøyet 1. Trykk batteriets festeknapp 7 og trekk batteriet bestemt ut av håndtaket. 2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i laderavsnittet i denne manualen. Ladeindikator batteripakker Noen DeWALT batteripakker inkluderer en ladeindikator som består av tre grønne LED som indikerer hvor mye lading som er igjen i batteripakken. For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold indikatorknappen 19 . En kombinasjon av tre grønne LED-lys vil lyse og vise gjenværende lading. Dersom gjenværende lading av batteriet er under brukbar grense, vil ingen lys tennes og batteriet må lades opp. MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av gjenværende lading i batteripakken. Den gir ingen indikasjon på om verktøyet
Side: 9
94 Norsk fortsatt kan brukes, og kan variere med produktkomponentene, temperatur og brukerens bruksområde. Sidehåndtak (Fig. A)  ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskader, BRUK ALLTID verktøyet med sidehåndtak korrekt montert. Dersom det ikke gjøres kan det føre til at sidehåndtaket sklir ved bruk av verktøyet og at du mister kontrollen. Hold verktøyet med begge hender for å gi best kontroll. Sidehåndtaket 5 kan festes til fronten av girboksen og kan roteres 360˚ for bruk med høyre eller venstre hånd. Sidehåndtaket må strammes tilstrekkelig for å unngå vridningsbevegelse i verktøyet hvis tilbehøret blokkeres eller stopper. Forsikre deg om at du griper håndtaket helt i enden for å kontrollere verktøyet under stopp. Skru mot klokken for å løsne sidehåndtaket. Justering av dybdestangen (Fig. C) 1. Trykk inn og hold dybdestangens låseknapp 12 på sidehåndtaket. 2. Flytt dybdestangen 11 slik at avstanden mellom enden av stangen og enden av boret er lik ønsket boredybde. 3. Slipp knappen for å låse stangen på plass. Når du borer med dydbestangen, stopp når enden av stangen når materialets overflate. Beltekrok (Fig. A, D) En beltekrok 14 er festet under hovedhåndtaket 8 på venstre side av verktøyet. For å forlenge beltekroken, dra den ut fra siden av verktøyet. For å sette beltekroken tilbake på plass, dytt den tilbake jevnt med siden på verktøyet. Dersom kroken ikke ønskes, kan den fjernes helt. Fjerne og/eller reinstallere beltekroken 1. Posisjoner beltekroken i den forlengede posisjonen og fjern den sekskantede skruen som sitter på undersiden av hovedhåndtaket. 2. Dra beltekroken til den ikke lenger er festet til enheten. 3. For å reinstallere den, sett inn beltekroken i gjengen under hovedhåndtaket. Bit og bitholder  ADVARSEL: Fare for brannskader. Bruk ALLTID hansker når du skifter bits. Tilgjengelige metalldeler på verktøyet og bits kan bli ekstremt varmt under bruk. Små løse biter av materiale kan skade nakne hender. Slagboret kan monteres med ulke bits, avhengig av den ønskede bruken. Bruk kun skarpe drillbits. Bitanbefalinger • For treverk, bruk spiralbits, flate bits, power-spiralbits eller hullsager. • For metall, bruk høyhastighet stål spiral drill-bits eller hullsag. Bruk et en skjærevæske for smøring ved boring i metall. Unntak er støpejern og messing som bør bores tørt. • For murverk, slik som murstein, lettbetong, etc., skal du bruke karbid-tupp bits laget for slagboreing. SDS-Plus bitholder (Fig. F) MERK: Spesielle adaptere trengs for å bruke SDS-plus verktøyholder med rette skaftbits og sekskantede skrujernbits. Se Valgfritt tilbehør. For å sette inn en drill-bit eller annet tilbehør: 1. For å sette inn en bore- eller meiselbit, sett skaftet omtrent 19 mm inn i SDS-Plus verktøyholderen. 2. Trykk og skru biten til den låser seg. Biten sitter trygt på plass. 3. For å utløse biten, dra mansjetten 10 tilbake og fjern biten. Nøkkelfri chuck (Fig. F, G) DCH334 På noen modeller kan en nøkkelfri clutch installeres i stedet for en SDS-Plus bit-holder.  ADVARSEL: Bruk aldri standard chucker i roterende slagboringsmodus. Bytte ut SDS-Plus bitholderen med nøkkelfri chuck 1. Velg kun hammermodus (se bruksmoduser), dette låser spindelen for å forhindre den fra å rotere når du låser opp den avtagbare verktøyholderen. 2. Skru låsemansjetten 15 i ulåst posisjon og dra av den installerte bitholderen. 3. Trykk den nøkkelfrie chucken 16 på spindelen 17 og skru låsemansjetten til låst posisjon. 4. For å erstatte den nøkkelfri chucken med SDS-Plus bitholderen, fjern først den nøkkelfrie chucken på samme måte som verktøyholderen SDS-Plus ble fjernet. Bytt så ut verktøyholderen SDS-Plus på samme måte som den nøkkelfrie chucken ble byttet ut. For å sette inn en drill-bit eller annet tilbehør i en nøkkelfri chuck: 1. Ta tak i mansjetten 16 til chucken med en hånd og grip basen til chucken med den andre hånden. 2. Roter mansjetten mot klokka (som sett forfra) så langt at den tar i mot det ønskede tilbehøret. 3. Sett inn tilbehøret omtrent 19 mm inn i chucken og stram godt ved å rotere chuckmansjetten med klokka med en hånd mens du holder verktøyet med andre hånden. Fortsett å rotere chuckhylsen til du hører flere skralle-klikk for å sikre at du har full gripekraft. Pass på å stramme chucken med en hånd på chuckhylsen mens den andre hånden holder verktøyet så hardt som mulig. For å løsne tilbehøret, gjenta trinn 1 og 2 over. BRUK Bruksanvisning  ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende forskrifter.  ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige personskader, slå av verktøyet og koble fra
Side: 10
95 Norsk batteripakken før du foretar justeringer eller monterer/demonterer verktøy/tilbehør eller foretar reparasjoner. Utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Korrekt plassering av hendene (Fig. E)  ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.  ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en plutselig reaksjon. Riktig stilling for hendene krever en hånd på fronthåndtaket 8 og den andre på sidehåndtaket 5 . Driftsmoduser (Fig. A)  ADVARSEL: Ikke velg driftmodus mens verktøyet er i gang. Ditt verktøy er utstyrt med et modusvalghjul 3 for å velge modusen som er passende for ønsket drift. Symbol Modus Bruksområde Boremaskin Skrutrekking Bor i stål, treverk og plast Roterende hamring Bore i betong og murverk Kun hamring Lett hakking For å velge driftsmodus: 1. Trykk mudusvalgutløserknappen 4 . 2. Roter modusvalghjulet slik at pilen peker til symbolet som korresponderer med den ønskede modusen. MERK: Modusvelgeren 3 skal hele tiden stå i roterende boring, roterende hamring eller kun i hammermodus hele tiden. Det finnes ingen operative mellomfunksjoner. Det kan være nødvendig å kort la motoren gå etter å ha skiftet fra ’kun hamring’til ’roterende’moduser for å likerette girene. Utføring av arbeid (Fig. A)  ADVARSEL: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR PERSONSKADE, SJEKK ALLTID at arbeidsstykker er godt festet eller skrudd fast. Dersom du borer i tynt materiale, bruk en ”støtteblokk” bak for å hindre skade på materialet.  ADVARSEL: Før du endrer rotasjonsretningen, må du alltid vente til motoren har stoppet helt. 1. Velg og installer den riktige chuck, adapter, og/eller bit på verktøyet. Se Bit og bitholder. 2. Ved bruk av modusvalghjulet 3 skal du velge modusen som passer til den ønskede bruken. Se Driftsmoduser. 3. Juster sidehåndtaket 5 som krevd. 4. Plasser biten/meiselen på det ønskede området. 5. Velg retningen på rotasjonen ved bruk av frem/ tilbakeknappen 2 . Når du skifter kontrollknappens posisjon, påse at avtrekksbryteren er sluppet. - - For å velge rotasjon fremover, trykk på fremover/bakover kontrollknappen på høyresiden av verktøyet. - - For å velge bakover, trykk fremover/bakover kontrollknappen på venstre siden av verktøyet. MERK: Når kontrollknappen står i midten er verktøyet låst. 6. Trykk ned avtrekksbryteren 1 . Jo mer du klemmer avtrekksbryteren, desto raskere roterer verktøyet. For maksimum levetid på verktøyet, bruk variabel hastighet kun for å starte hull eller skruer. MERK: Avhengig av verktøyet ditt, aktiveres arbeidslyset når du trykker på avtrekksbryteren 13 designet for å lyse opp den umiddelbare arbeidsflaten. Se beskrivelse. Lyset slås av automatisk 20 sekunder etter at avtrekkerbryteren slippes.  ADVARSEL: • Du skal ikke bruke dette verktøyet til å blande eller pumpe lett antennelige eller eksplosive væsker (bensin, alkohol, etc.). • Ikke rør eller bland brennbare væsker som er merket slik. VEDLIKEHOLD Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og regelmessig renhold.  ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige personskader, slå av verktøyet og koble fra batteripakken før du foretar justeringer eller monterer/demonterer verktøy/tilbehør eller foretar reparasjoner. Utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie. Smøring Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring. Rengjøring  ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører denne prosedyren.  ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske. Tilleggsutstyr  ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DeWALT brukes sammen med dette produktet.
Side: 11
96 Norsk Ulike typer SDS-Plus drillbiter og meisler er tilgjengelige som et valg. Tilbehør og tillegg som brukes må smøres regelmessig rundt SDS-Plus monteringen. Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr. Beskyttelse av miljøet Separat innsamling. Produkter og batterier merket med dette symbolet skal ikke kastes i vanlig husholdningsavfall. Produkter og batterier inneholder materialer som kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på www.2helpU.com. Oppladbar batteripakke Denne langtids batteripakken må lades på nytt når den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet når batteripakken må kasseres: • Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av verktøyet. • Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren eller en lokal gjenbruksstasjon. De innleverte batteripakkene vil gjenbrukes eller avfallsbehandles korrekt.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DCH333 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DCH333. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DCH333 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DCH333

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DCH333 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

 • Merke: DeWalt
 • Produkt: Driller
 • Model/navn: DCH333
 • Filtype: PDF
 • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk