DCG200

DeWalt DCG200 manual

DCG200

Manual for DeWalt DCG200 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 176 sider.

Side: 1
1 Fig. A Fig. B 19 9 10 9 8 7 10 9 1 2 4 5 6 11 12 13 14 15 15 3 17 18 XXXX XX XX
Side: 2
97 Norsk Gratulerer! Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy. Tekniske data DCG200 Spenning VDC 54 Type 1 Batteritype Li-Ion Ubelastet/merkehastighet min-1 9000 Diamantskive diameter mm 125 Diamantskive tykkelse (maks.) mm 3 Hulldiameter på diamantskive mm 22,23 Kuttedybde (maks.) mm 32 Sporbredde (maks.) mm 35 Spindeldiameter M14 Vekt (uten batteripakke) kg 3,7 Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745-2-22: LPA (lydtrykksnivå) dB(A) 102 LWA (lydeffektnivå) dB(A) 113 K (usikkerhet for det angitte støynivå) dB(A) 3 Verdi vibrasjonsutslipp ah = m/s2 4,7 Usikkerhet K = m/s2 1,5 Nivået for støyutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte tester angitt i EN60745, og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av eksponering.  ADVARSEL: Angitt nivå for støy og vibrasjonsutslipp gjelder for hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan støy og vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. En vurdering av nivået for støy og vibrasjonseksponeringen bør også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. Kartlegg ekstra sikkerhetstiltak for beskyttelse av brukeren mot støy og vibrasjonseffekter, så som: vedlikehold av verktøy og tilbehør, holde hendene varme, organisering av arbeidsvanene. Overensstemmelseserklæring med EU Maskindirektiv og radioutstyrsdirektivet Murnotfres DCG200 DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under Tekniske data er i samsvar med: 2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-22:2011+A11:2013. Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/53/EF og 2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken. Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT. Markus Rompel Visedirektør for teknisk arbeid, PTE-Europa DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510 Idstein, Tyskland 20.12.2018 ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen kan reduseres. Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.  FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade.  ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade.  FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås.  Angir fare for elektrisk støt.  Angir brannfare. MURNOTFRES DCG200
Side: 3
98 Norsk Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske verktøy  ADVARSEL: Les alle sikkerhetsanvisninger, instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som følger dette elektriske verktøyet. Manglende overholdelse av instruksjonene som er listet opp under kan resultere i elektrosjokk, ild og/eller alvorlig skade. TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy. 1) Sikkerhet på arbeidsområdet a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke områder er en invitasjon til ulykker. b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan antenne støv eller gasser. c) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen. 2) Elektrisk sikkerhet a) Støpselet til elektriske verktøy må passe til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk. b) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet. c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk. Batterier Ladere/Ladetider (i minutter) Kat # VDC Ah Vekt (kg) DCB104 DCB107 DCB112 DCB113 DCB115 DCB118 DCB132 DCB119 DCB546 18/54 6,0/2,0 1,05 60 270 170 140 90 60 90 X DCB547 18/54 9,0/3,0 1,46 75* 420 270 220 135* 75* 135* X DCB548 18/54 12,0/4,0 1,44 120 540 350 300 180 120 180 X DCB181 18 1,5 0,35 22 70 45 35 22 22 22 45 DCB182 18 4,0 0,61 60/40** 185 120 100 60 60/40** 60 120 DCB183/B 18 2,0 0,40 30 90 60 50 30 30 30 60 DCB184/B 18 5,0 0,62 75/50** 240 150 120 75 75/50** 75 150 DCB185 18 1,3 0,35 22 60 40 30 22 22 22 X DCB187 18 3,0 0,54 45 140 90 70 45 45 45 90 DCB189 18 4,0 0,54 60 185 120 100 60 60 60 120 *Datokode 201811475B eller senere ** Datokode 201536 eller senere d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk. e) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk sjokk. f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for elektrisk sjokk. 3) Personlig sikkerhet a) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol. Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske verktøy kan føre til alvorlig personskade. b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil redusere personskader. c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på øker faren for ulykker. d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre til personskade. e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner. *Datokode 201811475B eller senere ** Datokode 201536 eller senere
Side: 4
99 Norsk Ekstra sikkerhetsregler spesifikt for kappeverktøy a) Vernet må være sikkert festet til elektroverktøyet og må være plassert for maksimal sikkerhet, så en minst mulig del av skiven er eksponert mot brukeren. Still deg selv og eventuelle tilstedeværende unna banen til den roterende skiven. Beskyttelsen hjelper til med å beskytte operatøren fra ødelagte skivefragmenter og tilfeldig kontakt med skiven. b) Bruk kun diamantblad på verktøyet. Selv om tilbehøret kan kobles til elektroverktøyet, sikrer ikke dette trygg drift. c) Merkehastighet på tilbehøret må være minst lik maksimal hastighet som er angitt på verktøyet. Tilbehør som går fortere enn merkehastigheten sin, kan bli ødelagt og fly i stykker. d) Skiver må bare brukes til anbefalte anvendelser. For eksempel: ikke slip med siden av kappeskiven. Slipende kappeskiver er laget for kantsliping, dersom f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler. g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer. h) Ikke la kunnskap som du har fått fra hyppig bruk av verktøy la deg bli for selvsikker slik at du ignorerer verktøyets sikkerhetsprinsipper. En tankeløs handling kan føre til alvorlig personskade på brøkdelen av et sekund. 4) Bruk og vedlikehold av elektriske verktøy a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den hastigheten det ble konstruert for. b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres. c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller ta batteripakken av det elektriske verktøyet, hvis den er avtakbar, før du foretar noen justeringer, endrer tilbehør eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte det elektriske verktøyet ved et uhell. d) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk, utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke er kjent med det elektriske verktøyet eller disse instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i hendene på utrenede brukere. e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært, om deler er ødelagt eller andre forhold som kan påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet, få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy. f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre sannsynlig fast og er lettere å kontrollere. g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv., i samsvar med disse instruksjonene og ta i betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en farlig situasjon. h) Hold håndtakene og gripeflatene tørre, rene og frie for olje og fett. Glatte håndtak og gripeområder gir utrygg håndtering og manglende kontroll over verktøyet i uventede situasjoner. 5) Bruk og vedlikehold av batteridrevne verktøy a) Bruk kun laderen som er spesifisert av produsenten. En lader som passer for en type batteripakke kan føre til brannfare dersom den brukes med en annen batteripakke. b) Bruk kun elektriske verktøy sammen med de spesifiserte batteripakkene. Bruk av andre batteripakker kan skape risiko for skader eller brann. c) Når batteripakken ikke er i bruk, hold den borte fra andre metallobjekter som binders, mynter, nøkler, spikere, skruer eller andre små metallobjekter som kan skape en forbindelse fra en batteripol til en annen. Å kortslutte batteripolene kan føre til brannskader eller brann. d) Ved hardhendt behandling kan det komme væske ut fra batteriet. Unngå kontakt med denne. Dersom du ved et uhell kommer i kontakt med væsken, skyll med vann. Dersom du får væsken i øynene, oppsøk lege umiddelbart. Batterivæske kan føre til irritasjon eller forbrenninger. e) Ikke bruk en batteripakke eller verktøy som er skadet eller modifisert. Skadede eller modifiserte batterier kan oppføre seg uforutsigbart og føre til brann, eksplosjon eller fare for personskade. f) Ikke utsett en batteripakke eller et verktøy for ild eller for høy temperatur. Ild eller temperatur over 130 °C kan føre til en eksplosjon. g) Følg alle anvisninger for lading og lad ikke batteripakken eller verktøyet ved temperaturer som avviker fra området spesifisert i bruksanvisningen. Feilaktig lading eller lading ved temperaturer utenfor det angitte område kan skade batteriet og øker brannfaren. 6) Vedlikehold a) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør som kun bruker originale reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir ivaretatt. b) Utfør aldri vedlikehold på skadede batteripakker. Vedlikehold av batteripakker skal kun utføres av produsenten eller autoriserte serviceverksteder.
Side: 5
100 Norsk det brukes sidekrefter på disse skivene kan det få dem til å knuses. e) Bruk alltid uskadede skiveflenser av korrekt størrelse og form for den valgte skiven. Riktige skiveflenser støtter skiven og reduserer på den måten muligheten for at skiven ødelegges. f) Den utvendige diameteren og tykkelsen til tilbehøret må være innenfor den normerte kapasiteten til verktøyet. Tilbehør av feil størrelse kan ikke sikres og kontrolleres tilstrekkelig. g) Spindelstørrelsen på hjul, flenser, festeplater eller annet tilbehør må passe spindelen på verktøyet nøyaktig. Skiver og flenser med spindelhull som ikke passer monteringsdelene på elektroverktøyet, vil rotere eksentrisk, vibrere for mye og kan føre til at du mister kontrollen. h) Ikke bruk skadede skiver. Kontroller skivene for skår og sprekker før hvert bruk. Dersom elektroverktøyet eller skiven faller ned ved et uhell, må du kontrollere om det er skadet eller montere en uskadet skive. Etter å ha inspisert og installert en skive, still deg selv og eventuelle tilstedeværende bort fra banen til den roterende skiven og kjør elektroverktøyet på maksimal, ubelastet hastighet i ett minutt. Skadede skiver vil normalt rives i stykker under denne testen. i) Bruk personlig verneutstyr. Avhengig av bruksområdet må du bruke ansiktsvern eller vernebriller. Bruk støvmaske, hørselvern, hansker og verkstedforkle som kan stoppe små slipefragmenter eller deler fra arbeidsstykket. Øyebeskyttelsen må kunne stoppe flygende biter som kan løsne fra arbeidsstykket. Støvmasken eller åndedrettsvernet må kunne filtrere partikler som oppstår under arbeid. Langvarig eksponering for høyintensiv støy kan føre til hørselstap. j) Hold personer i nærheten på trygg avstand fra arbeidsområdet. Personer som går inn i arbeidsområdet, må bruke personlig verneutstyr. Fragmenter fra arbeidsstykket eller ødelagt skive kan fly av gårde, og kan føre til skader langt ut over det umiddelbare arbeidsområdet. k) Hold det elektriske verktøyet kun i isolerte gripeoverflater når du utfører operasjoner hvor skjæreverktøyet kan komme i kontakt med skjulte ledninger. Hvis skjæretilbehøret kommer i kontakt med en strømførende ledning, kan frittliggende metalldeler på verktøyet bli strømførende, og brukeren kan få elektrisk støt. l) Ikke legg elektroverktøyet fra deg før tilbehøret har stanset helt. Den roterende skiven kan ta tak i overflaten og trekke elektroverktøyet ut av kontrollen din. m) Ikke la elektroverktøyet gå mens du bærer det langs siden din. Utilsiktet kontakt med det roterende tilbehøret kan føre til at det kjører seg fast i klærne dine og trekker tilbehøret inn i kroppen din. n) Lufteåpningene på elektroverktøyet må rengjøres regelmessig. Motorviften vil trekke støvet inn i kabinettet, og for stor oppsamling av forstøvet metall kan føre til elektriske farlige situasjoner. o) Ikke bruk elektroverktøyet i nærheten av antennelige materialer. Gnister kan antenne dette materialet. Advarsler om tilbakeslag og lignende Tilbakeslag er en plutselig reaksjon på en fastkjørt eller klemt roterende skive. Fastklemming eller fastkjøring forårsaker at den roterende skiven stopper raskt, hvilket i sin tur forårsaker at det ukontrollerbare elektroverket slynges i motsatt retning i forhold rotasjonsretningen på tilbehøret. For eksempel, hvis en slipeskive kjøres fast eller klemmes fast i arbeidsstykket, kan kanten av den skiven som går inn i klempunktet grave seg inn i overflaten på materialet og føre til at skiven hopper ut eller kastes ut. Skiven kan enten hoppe mot eller bort fra brukeren, avhengig av hvilken vei skiven roterte da den klemte seg fast. Slipeskiver kan også bli ødelagt under slike forhold. Tilbakeslag er resultatet av feil bruk av verktøyet og/eller feil driftsprosedyrer eller betingelser, og kan unngås ved å treffe skikkelige forholdsregler, som angitt nedenfor. a) Hold elektroverktøyet med et fast grep, og stå med kroppen og armene slik at du kan motstå tilbakeslagskrefter. Bruk alltid hjelpehåndtaket, dersom montert, for maksimal kontroll på tilbakeslag eller momentreaksjon under oppstart. Brukeren kan kontrollere momentreaksjonen eller tilbakeslagskreftene hvis det er tatt tilstrekkelige forholdsregler. b) Plasser aldri hånden i nærheten av det roterende tilbehøret. Tilbehøret kan slå tilbake over hånden. c) Ikke still kroppen din i banen til eller bak den roterende skiven. Et tilbakeslag vil drive fram verktøyet i motsatt retning av skivens rotasjonsretning i det punktet der den kjørte seg fast. d) Vær spesielt varsom når du arbeider ved hjørner, skarpe kanter osv. Unngå at tilbehøret hopper eller blir sittende fast. Hjørner, skarpe kanter eller hopping har en tendens til å kjøre fast det roterende tilbehøret og føre til tilbakeslag eller at du mister kontrollen. e) Ikke fest sagkjede, treslipeblad eller segmentert diamantskive med utvendige åpninger større 10 mm, eller et tannet sagblad. Slike blad fører ofte til tilbakeslag og at du mister kontrollen. f) Ikke kjør fast skiven,og ikke bruk makt. Ikke forsøk å kutte for dypt. Overbelastning av skiven øker lasten og sjansen for at skiven vrir seg eller binder skiven under kapping og muligheten for tilbakeslag eller ødeleggelse av skiven. g) Når skiven setter seg fast, eller du avbryter et kutt av én eller annen grunn, må du slå av elektroverktøyet og holde det uten å bevege det til skiven stanser helt. Forsøk aldri å fjerne kappeskiven fra kuttet mens skiven beveger seg, ellers kan det oppstå tilbakeslag.
Side: 6
101 Norsk Undersøk og sørg for å fjerne årsakene til fastklemming av bladet. h) Ikke start kutteoperasjonen på nytt i arbeidsstykket. La skiven nå full hastighet og gå forsiktig tilbake i kuttet. Skiven kan komme til å sette seg fast, bevege seg framover eller slå tilbake dersom den startes opp igjen i arbeidsstykket. i) Støttepaneler eller overdimensjonerte arbeidsstykker minsker risken for at skiven henger og slår tilbake. Store arbeidsstykker har en tendens til å henge ned under sin egen vekt. Det må plasseres støtter under arbeidsstykket på begge sider av skiven, nær kuttelinjen og nær kanten av panelet. j) Utvis ekstra forsiktighet når du foretar et "dykk-kutt" i eksisterende vegger eller andre blinde områder. Skiven stikker ut og kan komme til å kappe gass- eller vannrør, elektriske ledninger eller gjenstander som kan føre til tilbakeslag. Ekstra sikkerhetsregler • Bruk av tilbehør som ikke er spesifisert i denne bruksanvisningen anbefales ikke og kan være farlig. Bruk av effektøkere som kan drive verktøyet ved høyere hastigheter enn angitt regnes som feilaktig bruk. • Ikke bruk sirkelsagblader med dette verktøyet. Det kan resultere i alvorlig personskade. • Unngå å slå med skiven eller annen røff behandling. Dersom det skjer, stopp verktøyet og inspiser skiven for sprekker eller skader. • Før gnister bort fra brukeren, tilskuere eller brennbare materialer. Det kan oppstå gnister når du bruker en sandsliper, slipemaskin eller murnotfres. Gnister kan forårsake brannskader eller starte brann. • Bruk alltid fronthåndtaket. Fronthåndtaket skal alltid brukes for å holde kontroll på maskinen. • Kapp aldri i et område som kan skjule elektriske kabler eller rør. Det kan resultere i alvorlig personskade. • Rengjør verktøyet ofte, spesielt etter tung bruk. Støv og smuss som inneholder metallpartikler kan ofte samle seg på innvendige flater og kan føre til fare for elektrisk støt. • Ikke bruk dette verktøyet i lange perioder. Vibrasjon forårsaket av verktøyet kan skade hendene og armene. Bruk hansker for å gi ekstra polstring og begrens risikoen ved å hvile ofte. • Støv, krystallisk materiale, damp og røyk kan dannes under arbeidet. Bruk alltid støvmaske eller putebeskyttelse. Helsefare! • Installer aldri mer enn to diamantblad. • Bruk kun kutteskiver med diamanttenner. Segmenterte diamantskiver skal bare ha negative kuttevinkler og spor mellom segmentene skal være maksimalt 10 mm. Restrisikoer Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan unngås. De er: • Hørselskader. • Fare for personskade pga. flygende partikler. • Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk. • Fare for personskade ved langvarig bruk. • Helseskader som følge av innånding av støv som utvikles ved arbeid i betong og/eller murverk. TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN Ladere DeWALT ladere trenger ingen justeringer, og er designet til å være så enkle som mulig å bruke. Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Alltid kontroller at spenningen til batteripakken samsvarer med spenningen på merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på laderen samsvarer med spenningen på strømnettet. Din DeWALT-lader er dobbeltisolert i samsvar med EN60335; det trengs derfor ikke noen jordledning. Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon. Bruk av skjøteledning Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1 mm2 ; maksimum lengde er 30 m. Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel. Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteriladere TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN: Denne manualen inneholder viktige sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for kompatible batteriladere (se Tekniske data). • Før du bruker laderen les alle instruksjoner og advarsels- merker på laderen, batteripakken og produktet som bruker batteripakken.  ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske komme inn i laderen. Det kan resultere i elektrisk støt.  ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en nominell strømverdi på 30mA eller mindre.  FORSIKTIG: Fare for brannskader. For å redusere faren for skader, lad kun DeWALT oppladbare batterier. Andre type batterier kan sprekke og forårsake personskader og materielle skader.  FORSIKTIG: Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de ikke leker med apparatet. MERK: Under visse forhold, med laderen innplugget i strømforsyningen, kan de eksponerte kontaktene i laderen kortsluttes av fremmedlegemer. Fremmedlegemer som
Side: 7
102 Norsk kan lede strøm, inkludert ,men ikke bregrenset til stålull, aluminiumsfolie eller annen ansamling av metalliske partikler, må holdes unna åpningene i laderen. Kople alltid laderen fra strømtilførselen når det ikke er en batteripakk i hulrommet. Kople fra laderen før rengjøring. • IKKE forsøk å lade batteripakken med andre ladere enn de som er nevnt i denne manualen. Laderen og batteripakken er spesielt designet for å jobbe sammen. • Disse ladere er ikke ment for annen bruk enn lading av DeWALT oppladbare batterier. Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller elektrisk støt. • Ikke utsett laderen for regn eller snø. • Dra i kontakten og ikke ledningen når du kople laderen fra strømmen. Dette reduserer faren for skade på kontakten og ledningen. • Påse at ledningen er plassert slik at den ikke tråkkes på, snubles i, eller på annen måte utsettes for skade eller påkjenning. • Ikke bruk skjøteledning med mindre det er helt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan resultere i brannfare og/eller elektrisk støt. • Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser laderen på en myk overflate som kan blokkere ventilasjonsslissene og resultere i for høy innvendig temperatur. Plasser laderen et sted unna varmekilder. Laderen ventileres gjennom slisser i toppen og bunnen av huset. • Ikke bruk lader med skadet ledning eller kontakt—bytt dem ut med en gang. • Ikke bruk laderen dersom den har fått et slag, er mistet i gulvet eller skadet på annen måte. Lever den på et autorisert serviceverksted. • Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på et autorisert serviceverksted når service eller reparasjon trenges. Å sette den sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller brann. • Dersom ledningen er skadet må den byttes ut med en gang av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifisert person for å unngå farer. • Kople laderen fra strømtilførselen før du begynner med rengjøring. Dette reduserer faren for elektrisk støt. Fjerning av batteripakken reduserer ikke denne faren. • ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen. • Laderen er designet for å bruke standard 230V elektrisk strøm. Ikke forsøk å bruke den på annen spenning. Dette gjelder ikke billaderen. Lade et batteri (Fig. B) 1. Plugg inn laderen i en passende stikkontakt for du setter inn batteripakken. 2. Sett batteripakken 9 i laderen, pass på at batteripakken sitter godt i laderen. Det røde (lade) lyset blinker gjentatt som indikasjon på at ladeprossessen er startet. 3. Fullført lading vises ved at det røde lyset er PÅ konstant. Pakken er da fullt oppladet og kan brukes, eller den kan bli stående i laderen. For å ta batteripakken ut av arbeidspakken, trykk inn og hold låseknappen 10 på batteripakken og ta den av. MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på Li-Ion batteripakker, lad batteripakken helt opp før første gangs bruk. Bruk av lader Se indikatorne under for batteripakkens ladetilstand. Ladeindikatorer lading fulladet varm/kald ladeforsinkelse* *Det røde lyset vil fortsette å blinke, men et gult indikatorlys vil lyse under denne operasjonen. Når batteriet har kjølt seg ned, vil det gule lyset bli slått av og laderen vil gjenoppta ladeprosedyren. Kompatible ladere vil ikke lade en defekt batteripakke. Laderen vil indikere et defekt batteri ved at lyset ikke tennes. MERK: Dette kan også tyde på et problem med laderen. Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og batteripakke til et servicesenter for testing. Ventetid for varm/kald pakke Dersom laderen detekterer et batteri som er for varmt eller for kaldt, vil den automatisk starte en ”varm/kald pakke forsinkelse”, og venter med å lade til batteriet har passende temperatur. Laderen vil deretter automatisk skifte til lademodus for pakken. Denne funksjonen sikrer maksimal levetid på batteriet. En kald batteripakke vil lade langsommere enn en varm batteripakke. Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele ladesyklusen, og vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet selv om batteriet blir varmt. Ladere DCB118 er utstyrt med en intern vifte som er designet for å avkjøle batteripakken. Viften vil slå seg på automatisk når batteripakken trenger å kjøles. Bruk aldri laderen dersom viften ikke fungerer korrekt eller dersom ventilasjonsåpningene er blokkert. Pass på at fremmedlegemer ikke kommer inn i laderen. Elektronisk beskyttelsessystem XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot overlading, overoppvarming eller dyp utlading. Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom beskyttelsessystemet aktiveres (Electronic Protection System). Dersom det skjer, sett litium-ion batteriet på laderen til det er helt oppladet igjen. Veggmontering Disse laderne er designet for å monteres på vegg eller stå på et bord eller arbeidsbenk. Dersom den skal monteres på veggen, plasser laderen innen rekkevidde fra en stikkontakt og unna hjørner eller andre hindringer som kan stoppe luftstrømmen. Bruk baksiden av laderen som mal for å bore hull i veggen for monteringsskruene. Monter laderen godt med gipsskruer (må kjøpes separat) minst 25,4 mmlange med hodediameter 7–9 mm, som skrus inn i treverk til optimal dybde med omtrent 5,5 mm av skruen som stikker ut. Rett inn sporene på baksiden av laderen med de utstikkende skruene og lås på plass i sporene.
Side: 8
103 Norsk Rengjøringsanvisninger for lader  ADVARSEL: Fare for støt. Koble laderen fra strømuttaket før rengjøring. Smuss og fett kan fjernes fra laderen ved hjelp av en klut eller en myk, metallfri børste. Ikke bruk vann eller rengjøringsvæsker. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske. Batteripakke Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteripakker Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du bestiller nye batteripakker. Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter ladeprosedyrene som er beskrevet. LES ALLE INSTRUKSJONER • Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne støvet eller gassen. • Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser batteripakken på noen måte for å passe inn i en ikke- kompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og forårsake alvorlig personskade. • Lad batteripakkene kun i DeWALT ladere. • IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre væsker. • Ikke lagre eller bruk verktøyet eller batteripakken på steder der temperaturen kan nå eller overstige 40 ˚C (104 ˚F) (som utenfor skur eller metallbygg på sommeren). • Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner litium ion-batteripakker. • Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden, vasker du området med mild såpe og vann. Hvis du får batterivæske på øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av organiske karbonater og litium-salter. • Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.  ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer.  ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen årsak. Ikke sett i laderen dersom batteripakkens ytre er sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skad batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som har fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet på annen måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, slått med hammer, tråkket på). Det kan resultere i elektrisk støt. Skadede batteripakker skal leveres til servicesenteret for gjenvinning.  ADVARSEL: Fare for brann. Ikke lagre eller transporter batteripakken slik at batteripolene kan komme i kontakt med metallobjekter. For eksempel, ikke legg batteriet i forkle, lommer, verktøyskrin, produktesker, skuffer etc. sammen med løse spikere, skruer, nøkler, etc.  FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk plasser verktøyet på siden på en stabil overflate der det ikke skaper fare for snubling eller fall. Noen verktøy med store batteripakker kan stå på batteripakken, men kan lettes slås overende. Transport  ADVARSEL: Fare for brann. Transport av batterier kan kanskje føre til brann dersom batteripolene utilsiktet kommer i kontakt med elektrisk ledende materialer. Ved transport av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet og godt isolerte fra materialer som kan komme i kontakt og føre til kortslutning. MERK: Lithium-ione batterier skal ikke være med i innsjekket bagasje. DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle shipping- forskrifter som angitt av bransjen og lovregler, inkludert UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods; International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Regulations, og European Agreement Concerning The International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR). Litium-ion celler og batterier er testet i henhold til avsnitt 38,3 i ”UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods Manual of Tests and Criteria”. I de fleste tilfeller vil forsendelse av en DeWALT batteripakke være unntatt fra klassifisering som en fullt regulert Class 9 Hazardous Material. Vanligvis vil bare forsendelser som inneholder et litium-ione batteri med høyere energiklassifisering enn 100 watt-timer (Wh) kreve forsendelse som fullt regulert Class 9. Alle litium-ione batterier har angitt watt-timer på pakken. Men på gunn av de kompliserte reglene anbefaler DeWALT ikke å sende litium-ione batteripakker med fly, uansett watt-time klassifisering. Forsendelser av verktøy med batterier (kombinerte sett) kan unntaksvis sendes med fly dersom angitt watt-timer på batteripakken er under 100 Wh. Uansett om en transport regnes som unntatt eller fullt regulert, er det senderens ansvar å sjekke de gjeldende reglene for pakking, etiketter/merking og dokumentasjon. Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt i god tro og ansett som nøyaktig på tidspunktet dokumentet ble opprettet. Men det gis ingen garantier, hverken eksplisitt eller implisitt. Det er kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer med de gjeldende retningslinjer. Transport av FLEXVOLTTM batteriet DeWALT FLEXVOLTTM batteriet har to moduser: Bruk og transport. Bruks-modus: Når FLEXVOLTTM -batteriet står alene eller er montert i et DeWALT 18V produkt, fungerer det som et 18V batteri. Dersom FLEXVOLTTM -batteriet er i et 54V eller et 108V (to 54V batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Side: 9
104 Norsk Transport-modus: Når hetten er satt på FLEXVOLTTM -batteriet, er batteriet i transport-modus. La hetten være på ved forsendelse. I transportmodus blir rekker av celler elektrisk frakoblet i pakken slik at det dannes 3 batterier med lavere watt-timer (Wh) sammenlignet med 1 batteri med høyere watt-timer. Denne endringen til 3 batterier med lavere watt-timer gjør at pakken er unntatt fra visse begrensende shipping-regler som gjelder batterier med høyere watt-timer. For eksempel kan Wh-spesifikasjonen for Transport være 3 x 36 Wh, som betyr 3 batterier Eksemple på merking for bruk og for transport på 36 Wh hver. Wh- spesifikasjonen for USE (bruk) kan være 108 Wh (som betyr 1 batteri). Anbefalinger for lagring 1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur når de ikke er i bruk. 2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et kjølig og tørt sted uttatt av laderen. MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet. Batteripakken må lades opp igjen før bruk. Merking på laderen og batteripakken I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne manualen, kan etikettene på laderen og batteripakken vise følgende piktogrammer: Les instruksjonshåndboken før bruk. Se Tekniske data for ladetid. Ikke undersøk med strømførende gjenstander. Ikke lad skadede batteripakker. Ikke utsett for vann. Få byttet defekte ledninger omgående. Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C. Kun for innendørs bruk. Deponer batteripakken på miljøvennlig vis. Lad kun DeWALT batteripakker med de angitte DeWALT laderne. Lading av andre batteripakker enn de angitte DeWALT batteriene med en DeWALT lader kan føre til at de sprekker eller til andre farlige situasjoner. Ikke brenn batteripakken. BRUK: Bruk uten transporthette, nominell Wh er 108 Wh (1 batteri med 108 Wh). TRANSPORT: Bruk med innebygget transporthette, nominell Wh er 3 x 36 Wh (3 batteri med 36 Wh). Batteritype DCG200 bruker en 54 volt batteripakke. Disse batteripakkene kan brukes: DCB546, DCB547, DCB548. Se Tekniske Data for mer informasjon. Pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Murnotfres 2 Diamantblad 1 Meisel 1 Ugjenget bakre flens 1 Gjenget låseflens 1 3 mm avstandsstykke 1 6 mm avstandsstykke 1 9 mm avstandsstykke 1 12 mm avstandsstykke 1 Sekskantnøkkel 1 Lader 1 Li-ion batteripakke (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1, Y1 modeller) 2 Li-ion batteripakker (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2, Y2 modeller) 3 Li-ion batteripakker (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3, Y3 modeller) 1 Instruksjonshåndbok MERK: Batteripakker, ladere og kofferter er ikke inkludert med N-modeller. Batteripakker og ladere er ikke inkludert med NT-modeller. B-modeller inkluderer Bluetooth® batteripakker. MERK: Bluetooth® ordmerke og logoer er varemerker eiet av Bluetooth®, SIG, Inc. og all bruk av slike merker ved DeWALT er under lisens. Andre varemerker og merkenavn er eiet av sine respektive eiere. • Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha oppstått under transport. • Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken før bruk.
Side: 10
105 Norsk Merking på verktøyet Følgende piktogrammer vises på verktøyet: Les instruksjonshåndboken før bruk. Bruk hørselvern. Bruk vernebriller. Datokode plassering (Fig. A) Datokoden 18 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset. Eksempel: 2019 XX XX Produksjonsår Beskrivelse (Fig. A, C)  ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader. 1 Avtrekker-bryter 2 Låsespake 3 Spindellåseknapp 4 Støvsugertilkobling 5 Hovedhåndtak 6 Ekstrahåndtak 7 Ugjenget bakre flens 8 Gjenget låseflens 9 Batteri 10 Festeknapp for batteriet 11 Dybdejusteringshjul 12 Beskyttelse 13 Bladutløserlås 14 Nedre beskyttelse låseknapp 15 Rullehjul 16 Bluetooth® tool tag monteringshull (Fig. C) 17 Avstandsstykker Tiltenkt Bruk Murnotfresen er designet for profesjonell fresing av spor i betongvegg og murverk uten behov for vann. IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker eller gasser. Denne murnotfresen er et profesjonelt elektroverktøy. IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet. • Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med dette produktet. Elektronisk clutch Den momentbegrensende clutchen reduserer det maksimale momentet som overføres til brukeren i tilfelle et diamantblad setter seg fast. Denne funksjonen forhindrer også at gir og elektromotoren kjører seg fast. Den momentbegrensende clutchen er fabrikkinnstilt og kan ikke justeres. Bremse Etter at strømmen er slått av, vil bremsen stoppe diamantbladet raskere enn maskiner uten bremsefunksjon. Dette gir bredre effektivitet og øker brukerbeskyttelsen. Stoppetiden vil variere avhengig av hva slags skive som er satt på. DeWALT Bluetooth® Tool Tag Klar (Fig. C) Tilleggsutstyr  ADVARSEL: Les bruksanvisningen for DeWALT Bluetooth® Tool Tag.  ADVARSEL: Skru av og koble fra batteripakken før du installerer DeWALT Bluetooth® Tool Tag.  ADVARSEL: Når du installerer eller skifter ut DeWALT Bluetooth® Tool Tag, skal du kun bruke skruene som følger med. Påse at skruene strammes godt. Verktøyet kommer med monteringshull 16 og skruer for installering av DeWALT Bluetooth® Tool Tag (DCE041). Bruk bare originale skruefester som følger med tool tag-en. Du trenger en T15 (Torx) bit for å installere tag-en. DeWALT Tool Tag er designet for sporing og lokalisering av profesjonelle elektriske verktøy, utstyr og maskiner som bruker DeWALT Tool Connect™ appen. For korrekt installasjon av DeWALT Tool Tag, se bruksanvisningen for DeWALT Tool Tag. Dybdejusteringshjul (Fig. A) For å justere dybden, skyv inn dybdejusteringshjulet 11 og vri til ønsket dybde. Forsikre deg om at dybdejusteringen er satt til nødvendig dybde av kanalen. Sett alltid verktøyet tilbake til posisjon" Parker" (P) etter bruk. MONTERING OG JUSTERING  ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble fra batteripakken før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.  ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og ladere fra DeWALT. Sette inn og ta av batteripakke på verktøyet (Fig. B) MERK: For best resultat, pass på at batteripakken 9 er helt oppladet før bruk. For å installer batteripakken i verktøyets håndtak 1. Rett inn batteripakken 9 mot skinnene i håndtaket (Fig. B). 2. Skyv den inn i håndtaket til batteripakken er godt festet i verktøyet, pass på at den ikke løsner. For å fjerne batteripakken fra verktøyet 1. Trykk batteriets festeknapp 10 og trekk batteriet bestemt ut av håndtaket. 2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i laderavsnittet i denne manualen. Ladeindikator batteripakker (Fig. B) Noen DeWALT batteripakker inkluderer en ladeindikator som består av tre grønne LED som indikerer hvor mye lading som er igjen i batteripakken.
Side: 11
106 Norsk For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold indikatorknappen 19 . En kombinasjon av tre grønne LED-lys vil lyse og vise gjenværende lading. Dersom gjenværende lading av batteriet er under brukbar grense, vil ingen lys tennes og batteriet må lades opp. MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av gjenværende lading i batteripakken. Den gir ingen indikasjon på om verktøyet fortsatt kan brukes, og kan variere med produktkomponentene, temperatur og brukerens bruksområde. Installere diamantblad (Fig. A, C, D)  ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble fra batteripakken før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.  ADVARSEL: Fare for brannskader. Skarpe deler. Benytt ALLTID hansker når du skifter diamantblad. Diamantblad har skarpe kanter eller kan bli ekstremt varme under bruk, og kan gi skader på hendene.  ADVARSEL: Installer aldri mer enn to diamantblad.  ADVARSEL: Alle avstandsstykkene må installeres. 1. Legg enheten på en fast overflate, med spindelen 20 rettet opp. 2. Lås opp låsespaken på beskyttelsen 13 og åpne beskyttelsen 12 . 3. Installer den ugjengede støtteflensen 7 på spindelen 20 med det forhøyede senterpartiet (styringen) opp. 4. Pass på at flensen er satt ordentlig på ved å rotere den til den smetter på plass. 5. Plasser diamantbladet 21 mot støtteflensen slik at den sentrerer skiven på det forhøyede senteret (styringen) på støtteflensen. 6. Pass på at retningspilene på diamantbladet tilsvarer pilene på innsiden av beskyttelsen. 7. For å oppnå ønsket sporbredde mellom de to diamantbladene, legg på avstandsstykker 17 etter behov, med det forhøyede senteret (styringen) pekende opp. 8. Plasser det andre diamantbladet på avstandsstykket. 9. Installer eventuelt manglende avstandsstykker. 10. Mens du holder inne spindellåseknappen 3 , og med sekskant-forsenkningene pekende bort fra diamantbladet, tre låsemutteren 8 på spindelen slik at knastene går inn i de to sporene i spindelen. 11. Mens du holder inne spindellåsknappen, stram til den gjenget låseflensen ved bruk av en sekskantnøkkel. 12. Lås låsespaken på beskyttelsen ordentlig. 13. For å fjerne diamantbladene, hold nede låseknappen på spindelen og løsne den gjengede låseflensen med en sekskantnøkkel. Før bruk • Kontroller at indre og ytre flens er montert korrekt. • Påse at diamantbladene roterer i den retningen som angis av pilene på tilbehørsdelen og verktøyet. • Ikke bruk diamantblad som er slitt eller skadet. Kontroller diamantbladene for skår, sprekker og kraftig slitasje før hvert bruk. Dersom elektroverktøyet eller diamantbladet slippes ved et uhell, må du kontrollere om det er skadet eller montere et uskadet diamantblad. Etter å ha inspisert og installert et diamantblad, still deg selv og eventuelle tilstedeværende bort fra banen til det roterende diamantbladet og kjør elektroverktøyet på maksimal, ubelastet hastighet i ett minutt. BRUK Bruksanvisning  ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende forskrifter.  ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble fra batteripakken før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.  ADVARSEL: • Bruk bare lett trykk på verktøyet. Bruk ikke sidetrykk på diamantbladet. • Bruk alltid passende personlig verneutstyr som vernebriller, hørselsvern og vanlige arbeidshansker ved bruk av dette verktøyet. • Girkassen blir svært varm ved bruk. • Installer alltid beskyttelsen og egnet diamantblad. Ikke bruk for slitte diamantblad. • Kontroller at indre og ytre flens er montert korrekt. • Påse at diamantbladet roterer i den retningen som angis av pilene på tilbehørsdelen og verktøyet. • Unngå overbelastning. Dersom verktøyet blir varmt, la det gå i noen minutter uten belastning for å kjøle ned diamantbladene. Ikke berør diamantbladene før de har kjølt seg ned. Diamantbladene blir svært varme ved bruk. • Bruk aldri verktøyet med et kappestativ. • Bruk aldri papirpakninger sammen med diamantblad. • Pass på, diamantbladene vil fortsette å rotere etter at maskinen er slått av. Korrekt plassering av hendene (Fig. E)  ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.  ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en plutselig reaksjon. Riktig stilling for hendene krever en hånd på hovedhåndtaket 5 og den andre hånden på ekstrahåndtaket 6
Side: 12
107 Norsk Trådløs verktøykontroll (Fig. A)  FORSIKTIG: Les alle sikkerhetsanvisninger, instrukser og spesifikasjoner på utstyret som er koblet til murnotfresen. Murnotfresen er utstyrt med en trådløs verktøykontrollsender som lar deg koble (pare) murnotfresen trådløst til en annen trådløs kontrollenhet, så som en støvsuger. For å pare murnotfresen ved hjelp av trådløs verktøykontroll, trykk og hold inne avtrekkeren 1 på murnotfresen og knappen for trådløs verktøykontroll på den andre enheten. EN LED på den andre enheten viser deg at murnotfresen er vellykket paret. Avtrekkerbryter og låsespake (Fig. F) 1. For å slå verktøyet på, press låsearmen 2 mot den bakre delen av verktøyet og press så ned vippebryteren 1 . Verktøyet vil kjøre når bryteren er trykket inn. 2. Slå verktøyet av ved å slippe avtrekkeren.  ADVARSEL: Hold ekstrahåndtaket og hoveddelen av verktøyet godt fast for å beholde kontrollen over verktøyet ved oppstart og under bruk og helt til diamantbladene stopper å rotere. Kontrollere at diamantbladene har stoppet fullstendig før du legger verktøyet ned.  ADVARSEL: La verktøyet komme opp i full hastighet før du lar det berøre arbeidsoverflaten. Løft verktøyet fra arbeidsflaten før du slår av verktøyet.tool from the work surface before turning the tool off. Løft verktøyet fra arbeidsflaten før du slår verktøyet av. Spindellås (Fig. G) Spindellåsknappen 3 skal hindre spindelen fra å rotere ved installasjon eller fjerning av diamantblad. Bruk spindellåsen kun når verktøyet er slått av, plugget ut fra strømforsyningen, og har stoppet helt. MERK: For å redusere risikoen for skade på verktøyet, slå ikke på spindellåsen når verktøyet er i bruk. Dette vil resultere i skader på verktøyet og diamantbladene kan komme til å rotere av og dermed forårsake personskade. For å slå på låsen, trykk ned knappen for spindellåsen 3 og roter spindelen helt til du ikke kan rotere spindelen ytterligere. Støvsuging (Fig. A, H)  ADVARSEL: Fare for å puste inn støv. For å redusere faren for personskader, bruk ALLTID en godkjent støvmaske.  ADVARSEL: Bruk ALLTID en støvsuger i klasse M som er designet i samsvar med gjeldende direktiver for støvutslipp ved sliping som gir farlig støv. Støvsugerporten 4 lar deg koble verktøyet til en ekstern støvsuger, enten ved hjelp av AirLock eller et standard 35 mm støvsugerfeste. Støvsugerporten kan justeres 180 grader. AirLock-koblingen 22 kobles direkte til DeWALT kompatible verktøy og støvsugere. 1. Kontroller at mansjetten på AirLock kobleren er i posisjonen "ulåst". (Se Figur H.) Juster hakkene 23 på mansjetten og AirLock kobleren som vist på bildet for posisjonene åpen og låst. 2. Trykk AirLock koblingen inn på adapter-koplingspunktet. 3. Vri mansjetten til låst posisjon. MERK: Kulelagrene i mansjetten låser i sporet og sikrer koplingen. Det elektriske verktøy er nå koplet fast til støvsugeren. Personlig sikkerhet 1. Ingen barn eller gravide kvinner skal gå inn i arbeidsområdet under sliping av maling før all opprydding er gjort ferdig. 2. En støvmaske eller respirator skal brukes av alle personer som går inn i arbeidsområdet. Filteret skal skiftes daglig eller når brukeren har problemer med å puste. MERK: Det skal kun brukes spesielle støvmasker for blyholdig maling og damp. Vanlige malemasker gir ikke nok beskyttelse. Se din lokale jernvareforretning for den riktig godkjente støvmaske. 3. INGEN SPISING, DRIKKING eller RØYKING skal foregå i arbeidsområdet for å hindre inntak av forurensede malingspartikler. Arbeidere må vaske seg FØR spising, drikking eller røyking. Mat-, drikke-, og røykartikler må ikke legges igjen i arbeidsområdet der støv kan legge seg på dem. Rengjøring og avfallshåndtering 1. Plasser plastfilm for oppsamling av støv, fliser og annet avfall. De skal plasseres i forseglede avfallsbeholdere og kastes som vanlig avfall. Under rengjøring skal barn og gravide kvinner holdes unna arbeidsområdet. 2. Alle leketøy, vaskbar møbler og ting brukt av barn må vaskes grundig før de brukes igjen. Sporfresing 1. Bruk alltid støvsuger. 2. Velg korrekt dybde og bredde. 3. Plasser deg slik at den åpne undersiden av beskyttelse peker bort fra deg. 4. Pass på at bunnen av beskyttelsen alltid er flatt mot overflate for å gi effektiv støvsuging. 5. La verktøyet komme opp i full hastighet før du lar det berøre arbeidsoverflaten. 6. Bruk minimalt trykk mot arbeidsflaten for å la verktøyet gå med full hastighet. Kappehastigheten er høyest når verktøyet går med høy hastighet. 7. Ved bruk på vertikale flater, start alltid på toppen og trekk verktøyet nedover, følg retningspilene som vist på skoen. 8. Når du har startet et kutt og har laget et spor i arbeidsstykket, ikke endre vinkelen på kuttet. Endring av vinkelen kan føre til at diamantbladene bøyer seg og kan brekke. Diamantblader er ikke designet for å motstå sidetrykk fra bøying. 9. Fortsett langsomt å legge på trykk til innstilt bladdybde er nådd. 10. Løft verktøyet fra arbeidsflaten før du slår verktøyet av. La verktøyet stoppe rotasjonen før du legger det ned.
Side: 13
108 Norsk Råd for arbeidet Vær forsiktig når du kapper spor i bærende vegger. Kapping av spor i bærende vegger kan være underlagt nasjonale regler. Slike regler skal følges i alle tilfeller. Før du starter arbeidet, kontakt den ansvarlige byggingeniøren, arkitekten eller byggelederen. VEDLIKEHOLD Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og regelmessig renhold.  ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble fra batteripakken før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie. Smøring Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring. Rengjøring  ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører denne prosedyren.  ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske. Tilleggsutstyr  ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DeWALT brukes sammen med dette produktet. Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr. Beskyttelse av miljøet Separat innsamling. Produkter og batterier merket med dette symbolet skal ikke kastes i vanlig husholdningsavfall. Produkter og batterier inneholder materialer som kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på www.2helpU.com. Oppladbar batteripakke Denne langtids batteripakken må lades på nytt når den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet når batteripakken må kasseres: • Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av verktøyet. • Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren eller en lokal gjenbruksstasjon. De innleverte batteripakkene vil gjenbrukes eller avfallsbehandles korrekt.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DCG200 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DCG200. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DCG200 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DCG200

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DCG200 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

 • Merke: DeWalt
 • Produkt: Borddriller
 • Model/navn: DCG200
 • Filtype: PDF
 • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk