DCF801

DeWalt DCF801 manual

DCF801

Manual for DeWalt DCF801 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 144 sider.

Side: 1
78 Norsk Gratulerer! Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy. Tekniske data DCF801 DCF902 Spenning VDC 12 12 Type 1 1 Batteritype Li-Ion Li-Ion Utgangseffekt W 200 200 Ubelastet hastighet Presisjonsmodus Lav modus Høy modus min-1 min-1 min-1 0–950 0–1950 0–2850 0–2850 0–1000 0–2850 Slagfrekvens min-1 0–3600 0–3600 Maks. dreiemoment Nm 163 168 Verktøyholder mm 6,35 3/8"/9,5 Vekt (uten batteripakke) kg 0,8 0,8 Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN62841-2-2: LPA (lydtrykksnivå) dB(A) 90 90 LWA (lydeffektnivå) dB(A) 101 101 K (usikkerhet for det angitte støynivå) dB(A) 3 3 Verdi vibrasjonsutslipp ah = m/s2 6,7 7,8 Usikkerhet K = m/s2 1,5 1,8 Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN62841, og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av eksponering.  ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for slagtiltrekking av bolter med maksimal kapasitet på verktøyet. Dersom verktøyet brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme, organisere arbeidsmønster. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING MED EU Maskineridirektiv Sub-kompakt slagtrekker DCF801 Sub-kompakt slagnøkkel DCF902 DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under Tekniske data er i samsvar med: 2006/42/EU, EN62841-1:2015, EN62841-2-2:2014. Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og 2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken. Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT. Markus Rompel Visedirektør for teknisk arbeid, PTE-Europa DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510 Idstein, Tyskland 21.01.2019 ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen kan reduseres. Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.  FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade.  ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade.  FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade. SUB-KOMPAKT SLAGTREKKER DCF801 SUB-KOMPAKT SLAGNØKKEL DCF902
Side: 2
79 Norsk GENERELLE SIKKERHETSADVARSLER FOR ELEKTRISKE VERKTØY  ADVARSEL: Les alle sikkerhetsanvisninger, instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som følger dette elektriske verktøyet. Manglende overholdelse av instruksjonene som er listet opp under kan resultere i elektrosjokk, ild og/eller alvorlig skade. TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy. 1) Sikkerhet på arbeidsområdet a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke områder er en invitasjon til ulykker. b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan antenne støv eller gasser. c) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen. 2) Elektrisk sikkerhet a) Støpselet til elektriske verktøy må passe til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk. b) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet. c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk. d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås.  Angir fare for elektrisk støt.  Angir brannfare. Batterier Ladere/Ladetider (i minutter) Kat # VDC Ah Vekt kg DCB104 DCB107 DCB112 DCB113 DCB115 DCB118 DCB132 DCB119 DCB122 12 2.0 0.22 30 90 60 50 30 X 30 60 DCB124 12 3.0 0.25 45 140 90 70 45 45 45 90 DCB125 12 1.3 0.20 22 60 40 30 22 X 22 40 DCB127 12 2.0 0.20 30 90 60 50 30 X 30 60 Vekt verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk. e) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk sjokk. f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for elektrisk sjokk. 3) Personlig sikkerhet a) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol. Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske verktøy kan føre til alvorlig personskade. b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil redusere personskader. c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på øker faren for ulykker. d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre til personskade. e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner. f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler. g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer. h) Ikke la kunnskap som du har fått fra hyppig bruk av verktøy la deg bli for selvsikker slik at du ignorerer verktøyets sikkerhetsprinsipper. En tankeløs handling
Side: 3
80 Norsk Ekstra sikkerhetsregler spesielt for slagtrekkere • Hold det elektriske verktøyet kun i isolerte gripeoverflater når du utfører operasjoner hvor skruen kan komme i kontakt med skjulte ledninger. Skruer som kommer i kontakt med en strømførende ledning kan føre til at eksponerte metalldeler på elektroverktøyet blir strømførende, og kan gi operatøren støt. Ekstra sikkerhetsregler spesielt for slagtrekkere • Hold det elektriske verktøyet kun i isolerte gripeoverflater når du utfører operasjoner hvor skruen kan komme i kontakt med skjulte ledninger. Skruer som kommer i kontakt med en strømførende ledning kan føre til at eksponerte metalldeler på elektroverktøyet blir strømførende, og kan gi operatøren støt. • Bruk klemmer eller en annen praktisk metode til å sikre og støtte arbeidsstykket på et stabilt sted. Det å holde arbeidsstykket i hånden eller mot kroppen er ustabilt og kan føre til at du mister kontrollen. • Bruk sikkerhetsbriller eller annen øyebeskyttelse. Hamring og boreoperasjoner kan forårsake at fliser flyr. Flyvende partikler kan forårsake permanent øyeskade. • Tilbehør og verktøy kan bli varme under bruk. Bruk hansker når du berører dem. • Ikke bruk dette verktøyet over lengre perioder. Vibrasjon forårsaket av verktøyet kan være skadelig til dine hender og armer. Bruk hansker for å forsyne ekstra beskyttelse og begrens eksponeringen ved å ta regelmessige hvileperioder. kan føre til alvorlig personskade på brøkdelen av et sekund. 4) Bruk og vedlikehold av elektriske verktøy a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den hastigheten det ble konstruert for. b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres. c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller ta batteripakken av det elektriske verktøyet, hvis den er avtakbar, før du foretar noen justeringer, endrer tilbehør eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte det elektriske verktøyet ved et uhell. d) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk, utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke er kjent med det elektriske verktøyet eller disse instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i hendene på utrenede brukere. e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært, om deler er ødelagt eller andre forhold som kan påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet, få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy. f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre sannsynlig fast og er lettere å kontrollere. g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv., i samsvar med disse instruksjonene og ta i betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en farlig situasjon. h) Hold håndtakene og gripeflatene tørre, rene og frie for olje og fett. Glatte håndtak og gripeområder gir utrygg håndtering og manglende kontroll over verktøyet i uventede situasjoner. 5) Bruk og vedlikehold av batteridrevne verktøy a) Bruk kun laderen som er spesifisert av produsenten. En lader som passer for en type batteripakke kan føre til brannfare dersom den brukes med en annen batteripakke. b) Bruk kun elektriske verktøy sammen med de spesifiserte batteripakkene. Bruk av andre batteripakker kan skape risiko for skader eller brann. c) Når batteripakken ikke er i bruk, hold den borte fra andre metallobjekter som binders, mynter, nøkler, spikere, skruer eller andre små metallobjekter som kan skape en forbindelse fra en batteripol til en annen. Å kortslutte batteripolene kan føre til brannskader eller brann. d) Ved hardhendt behandling kan det komme væske ut fra batteriet. Unngå kontakt med denne. Dersom du ved et uhell kommer i kontakt med væsken, skyll med vann. Dersom du får væsken i øynene, oppsøk lege umiddelbart. Batterivæske kan føre til irritasjon eller forbrenninger. e) Ikke bruk en batteripakke eller verktøy som er skadet eller modifisert. Skadede eller modifiserte batterier kan oppføre seg uforutsigbart og føre til brann, eksplosjon eller fare for personskade. f) Ikke utsett en batteripakke eller et verktøy for ild eller for høy temperatur. Ild eller temperatur over 130 °C kan føre til en eksplosjon. g) Følg alle anvisninger for lading og lad ikke batteripakken eller verktøyet ved temperaturer som avviker fra området spesifisert i bruksanvisningen. Feilaktig lading eller lading ved temperaturer utenfor det angitte område kan skade batteriet og øker brannfaren. 6) Vedlikehold a) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør som kun bruker originale reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir ivaretatt. b) Utfør aldri vedlikehold på skadede batteripakker. Vedlikehold av batteripakker skal kun utføres av produsenten eller autoriserte serviceverksteder.
Side: 4
81 Norsk Restrisikoer Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan unngås. De er: • Hørselskader. • Fare for personskade pga. flygende partikler. • Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk. • Fare for personskade ved langvarig bruk. TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN Ladere DeWALT ladere trenger ingen justeringer, og er designet til å være så enkle som mulig å bruke. Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Alltid kontroller at spenningen til batteripakken samsvarer med spenningen på merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på laderen samsvarer med spenningen på strømnettet. Din DeWALT-lader er dobbeltisolert i samsvar med EN60335; det trengs derfor ikke noen jordledning. Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon. Bruk av skjøteledning Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1 mm2 ; maksimum lengde er 30 m. Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel. Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteriladere TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN: Denne manualen inneholder viktige sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for kompatible batteriladere (se Tekniske data). • Før du bruker laderen les alle instruksjoner og advarsels- merker på laderen, batteripakken og produktet som bruker batteripakken.  ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske komme inn i laderen. Det kan resultere i elektrisk støt.  ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en nominell strømverdi på 30mA eller mindre.  FORSIKTIG: Fare for brannskader. For å redusere faren for skader, lad kun DeWALT oppladbare batterier. Andre type batterier kan sprekke og forårsake personskader og materielle skader.  FORSIKTIG: Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de ikke leker med apparatet. MERK: Under visse forhold, med laderen innplugget i strømforsyningen, kan de eksponerte kontaktene i laderen kortsluttes av fremmedlegemer. Fremmedlegemer som kan lede strøm, inkludert ,men ikke bregrenset til stålull, aluminiumsfolie eller annen ansamling av metalliske partikler, må holdes unna åpningene i laderen. Kople alltid laderen fra strømtilførselen når det ikke er en batteripakk i hulrommet. Kople fra laderen før rengjøring. • IKKE forsøk å lade batteripakken med andre ladere enn de som er nevnt i denne manualen. Laderen og batteripakken er spesielt designet for å jobbe sammen. • Disse ladere er ikke ment for annen bruk enn lading av DeWALT oppladbare batterier. Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller elektrisk støt. • Ikke utsett laderen for regn eller snø. • Dra i kontakten og ikke ledningen når du kople laderen fra strømmen. Dette reduserer faren for skade på kontakten og ledningen. • Påse at ledningen er plassert slik at den ikke tråkkes på, snubles i, eller på annen måte utsettes for skade eller påkjenning. • Ikke bruk skjøteledning med mindre det er helt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan resultere i brannfare og/eller elektrisk støt. • Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser laderen på en myk overflate som kan blokkere ventilasjonsslissene og resultere i for høy innvendig temperatur. Plasser laderen et sted unna varmekilder. Laderen ventileres gjennom slisser i toppen og bunnen av huset. • Ikke bruk lader med skadet ledning eller kontakt—bytt dem ut med en gang. • Ikke bruk laderen dersom den har fått et slag, er mistet i gulvet eller skadet på annen måte. Lever den på et autorisert serviceverksted. • Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på et autorisert serviceverksted når service eller reparasjon trenges. Å sette den sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller brann. • Dersom ledningen er skadet må den byttes ut med en gang av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifisert person for å unngå farer. • Kople laderen fra strømtilførselen før du begynner med rengjøring. Dette reduserer faren for elektrisk støt. Fjerning av batteripakken reduserer ikke denne faren. • ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen. • Laderen er designet for å bruke standard 230V elektrisk strøm. Ikke forsøk å bruke den på annen spenning. Dette gjelder ikke billaderen. Lade et batteri (Fig. B) 1. Plugg inn laderen i en passende stikkontakt for du setter inn batteripakken. 2. Sett batteripakken 1 i laderen, pass på at batteripakken sitter godt i laderen. Det røde (lade) lyset blinker gjentatt som indikasjon på at ladeprossessen er startet. 3. Fullført lading vises ved at det røde lyset er PÅ konstant. Pakken er da fullt oppladet og kan brukes, eller den kan bli stående i laderen. For å ta batteripakken ut av arbeidspakken, trykk inn og hold låseknappen 2 på batteripakken og ta den av.
Side: 5
82 Norsk MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på Li-Ion batteripakker, lad batteripakken helt opp før første gangs bruk. Bruk av lader Se indikatorne under for batteripakkens ladetilstand. Ladeindikatorer lading fulladet varm/kald ladeforsinkelse* *Det røde lyset vil fortsette å blinke, men et gult indikatorlys vil lyse under denne operasjonen. Når batteriet har kjølt seg ned, vil det gule lyset bli slått av og laderen vil gjenoppta ladeprosedyren. Kompatible ladere vil ikke lade en defekt batteripakke. Laderen vil indikere et defekt batteri ved at lyset ikke tennes. MERK: Dette kan også tyde på et problem med laderen. Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og batteripakke til et servicesenter for testing. Ventetid for varm/kald pakke Dersom laderen detekterer et batteri som er for varmt eller for kaldt, vil den automatisk starte en ”varm/kald pakke forsinkelse”, og venter med å lade til batteriet har passende temperatur. Laderen vil deretter automatisk skifte til lademodus for pakken. Denne funksjonen sikrer maksimal levetid på batteriet. En kald batteripakke vil lade langsommere enn en varm batteripakke. Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele ladesyklusen, og vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet selv om batteriet blir varmt.Elektronisk beskyttelsessystem XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot overlading, overoppvarming eller dyp utlading. Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom beskyttelsessystemet aktiveres (Electronic Protection System). Dersom det skjer, sett litium-ion batteriet på laderen til det er helt oppladet igjen. Veggmontering Disse laderne er designet for å monteres på vegg eller stå på et bord eller arbeidsbenk. Dersom den skal monteres på veggen, plasser laderen innen rekkevidde fra en stikkontakt og unna hjørner eller andre hindringer som kan stoppe luftstrømmen. Bruk baksiden av laderen som mal for å bore hull i veggen for monteringsskruene. Monter laderen godt med gipsskruer (må kjøpes separat) minst 25,4 mmlange med hodediameter 7–9 mm, som skrus inn i treverk til optimal dybde med omtrent 5,5 mm av skruen som stikker ut. Rett inn sporene på baksiden av laderen med de utstikkende skruene og lås på plass i sporene. Rengjøringsanvisninger for lader  ADVARSEL: Fare for støt. Koble laderen fra strømuttaket før rengjøring. Smuss og fett kan fjernes fra laderen ved hjelp av en klut eller en myk, metallfri børste. Ikke bruk vann eller rengjøringsvæsker. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske. Batteripakke Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteripakker Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du bestiller nye batteripakker. Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter ladeprosedyrene som er beskrevet. LES ALLE INSTRUKSJONER • Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne støvet eller gassen. • Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser batteripakken på noen måte for å passe inn i en ikke- kompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og forårsake alvorlig personskade. • Lad batteripakkene kun i DeWALT ladere. • IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre væsker. • Ikke lagre eller bruk verktøyet eller batteripakken på steder der temperaturen kan nå eller overstige 40 ˚C (104 ˚F) (som utenfor skur eller metallbygg på sommeren). • Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner litium ion-batteripakker. • Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden, vasker du området med mild såpe og vann. Hvis du får batterivæske på øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av organiske karbonater og litium-salter. • Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.  ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer.  ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen årsak. Ikke sett i laderen dersom batteripakkens ytre er sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skad batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som har fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet på annen måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, slått med hammer, tråkket på). Det kan resultere i elektrisk støt. Skadede batteripakker skal leveres til servicesenteret for gjenvinning.  ADVARSEL: Fare for brann. Ikke lagre eller transporter batteripakken slik at batteripolene kan komme i kontakt med metallobjekter. For eksempel, ikke legg batteriet i forkle, lommer, verktøyskrin,
Side: 6
83 Norsk produktesker, skuffer etc. sammen med løse spikere, skruer, nøkler, etc.  FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk plasser verktøyet på siden på en stabil overflate der det ikke skaper fare for snubling eller fall. Noen verktøy med store batteripakker kan stå på batteripakken, men kan lettes slås overende. Transport  ADVARSEL: Fare for brann. Transport av batterier kan kanskje føre til brann dersom batteripolene utilsiktet kommer i kontakt med elektrisk ledende materialer. Ved transport av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet og godt isolerte fra materialer som kan komme i kontakt og føre til kortslutning. MERK: Lithium-ione batterier skal ikke være med i innsjekket bagasje. DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle shipping- forskrifter som angitt av bransjen og lovregler, inkludert UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods; International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Regulations, og European Agreement Concerning The International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR). Litium-ion celler og batterier er testet i henhold til avsnitt 38,3 i ”UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods Manual of Tests and Criteria”. I de fleste tilfeller vil forsendelse av en DeWALT batteripakke være unntatt fra klassifisering som en fullt regulert Class 9 Hazardous Material. Vanligvis vil bare forsendelser som inneholder et litium-ione batteri med høyere energiklassifisering enn 100 watt-timer (Wh) kreve forsendelse som fullt regulert Class 9. Alle litium-ione batterier har angitt watt-timer på pakken. Men på gunn av de kompliserte reglene anbefaler DeWALT ikke å sende litium-ione batteripakker med fly, uansett watt-time klassifisering. Forsendelser av verktøy med batterier (kombinerte sett) kan unntaksvis sendes med fly dersom angitt watt-timer på batteripakken er under 100 Wh. Uansett om en transport regnes som unntatt eller fullt regulert, er det senderens ansvar å sjekke de gjeldende reglene for pakking, etiketter/merking og dokumentasjon. Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt i god tro og ansett som nøyaktig på tidspunktet dokumentet ble opprettet. Men det gis ingen garantier, hverken eksplisitt eller implisitt. Det er kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer med de gjeldende retningslinjer. Anbefalinger for lagring 1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur når de ikke er i bruk. 2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et kjølig og tørt sted uttatt av laderen. MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet. Batteripakken må lades opp igjen før bruk. Merking på laderen og batteripakken I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne manualen, kan etikettene på laderen og batteripakken vise følgende piktogrammer: Les instruksjonshåndboken før bruk. Se Tekniske data for ladetid. Ikke undersøk med strømførende gjenstander. Ikke lad skadede batteripakker. Ikke utsett for vann. Få byttet defekte ledninger omgående. Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C. Kun for innendørs bruk. Deponer batteripakken på miljøvennlig vis. Lad kun DeWALT batteripakker med de angitte DeWALT laderne. Lading av andre batteripakker enn de angitte DeWALT batteriene med en DeWALT lader kan føre til at de sprekker eller til andre farlige situasjoner. Ikke brenn batteripakken. Batteritype DCF801 and DCF902 bruker en 12 volt batteripakke. Disse batteripakkene kan brukes: DCB122, DCB123, DCB124, DCB125, DCB127. Se Tekniske Data for mer informasjon. Pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Slagtrekker (DCF801) eller 1 Slagnøkkel (DCF902) 1 Lader 1 Beltekrok (inkludert på noen modeller) 1 Koffert (inkludert på noen modeller) 1 Li-ion batteripakke (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1, Y1 modeller) 2 Li-ion batteripakker (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2, Y2 modeller) 3 Li-ion batteripakker (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3, Y3 modeller) 1 Instruksjonshåndbok
Side: 7
84 Norsk MERK: Batteripakker, ladere og kofferter er ikke inkludert med N-modeller. Batteripakker og ladere er ikke inkludert med NT-modeller. IKKEE: Andre varemerker og merkenavn er eiet av sine respektive eiere. • Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha oppstått under transport. • Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken før bruk. Merking på verktøyet Følgende piktogrammer vises på verktøyet: Les instruksjonshåndboken før bruk. Bruk hørselvern. Bruk vernebriller. Synlig stråling. Ikke se inn i lyset. Datokode plassering (Fig. A) Datokoden 12 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset. Eksempel: 2019 XX XX Produksjonsår Beskrivelse (Fig. A)  ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader. 1 Batteripakke 2 Festeknapp for batteriet 3 Avtrekksbryter for variabel hastighet 4 Fremover/bakover kontrollknapp 5 Chuck-krage (DCF801) 6 6,35 mm sekskant hurtiglåschuck (DCF801) 7 Arbeidslys 8 Hovedhåndtak 9 Modusvalgbryter 10 3/8"/9,5 mm ambolt (DCF902) 11 Krampe (DCF902) Tiltenkt Bruk Denne slagmaskinen er designet for profesjonelt slagtrekking. Slagfunksjonen gjør dette verktøyet spesielt nyttig for å skru i treverk, metall og betong. IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker eller gasser. Denne slagtrekkeren er et profesjonelt elektroverktøy. IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet. • Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med dette produktet. MONTERING OG JUSTERING  ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble fra batteripakken før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.  ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og ladere fra DeWALT. Sette inn og ta av batteripakke på verktøyet (Fig. B) MERK: For best resultat, pass på at batteripakken 1 er helt oppladet før bruk. For å installer batteripakken i verktøyets håndtak 1. Rett inn batteripakken 1 mot skinnene i håndtaket (Fig. B). 2. Skyv den inn i håndtaket til batteripakken er godt festet i verktøyet, pass på at den ikke løsner. For å fjerne batteripakken fra verktøyet 1. Trykk batteriets festeknapp 2 og trekk batteriet bestemt ut av håndtaket. 2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i laderavsnittet i denne manualen. Ladeindikator batteripakker (Fig. B) Noen DeWALT batteripakker inkluderer en ladeindikator som består av tre grønne LED som indikerer hvor mye lading som er igjen i batteripakken. For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold indikatorknappen 13 . En kombinasjon av tre grønne LED-lys vil lyse og vise gjenværende lading. Dersom gjenværende lading av batteriet er under brukbar grense, vil ingen lys tennes og batteriet må lades opp. MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av gjenværende lading i batteripakken. Den gir ingen indikasjon på om verktøyet fortsatt kan brukes, og kan variere med produktkomponentene, temperatur og brukerens bruksområde. Beltekrok (Fig. C) Inkludert på noen modeller  ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.  ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en plutselig reaksjon. VIKTIG: Ved festing eller skifting av beltekroken bruk kun den medfølgende skruen. Påse at skruen strammes godt. Beltekroken 14 kan festes på hvilken som helst side av verktøyet kun ved bruk av medfølgende skrue 15 , for å tilpasses
Side: 8
85 Norsk venstre- og høyrehendte brukere. Dersom kroken ikke ønskes kan den fjernes fra verktøyet. For å flytte beltekroken, ta ut skruen 15 som holder den på plass og monter den på andre siden. Påse at skruen strammes godt. BRUK Bruksanvisning  ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende forskrifter.  ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble fra batteripakken før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Korrekt plassering av hendene (Fig. D)  ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.  ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en plutselig reaksjon. Riktig håndstilling er å ha en hånd på hovedhåndtaket 8 . Avtrekksbryter for variabel hastighet (Fig. A) For å bruke verktøyet, klem avtrekksbryteren 3 . For å slå av verktøyet, slipp avtrekksbryteren. Verktøyet er utstyrt med en brems. Chucken stopper så fort avtrekksbryteren slippes helt. Avtrekksbryteren for variabel hastighet lar deg starte med en lav hastighet. Jo mer du klemmer avtrekksbryteren, desto raskere roterer verktøyet. For maksimum levetid på verktøyet, bruk variabel hastighet kun for å starte hull eller skruer. MERK: Kontinuerlig bruk ved variabel hastighet anbefales ikke. Det kan skade bryteren og bør unngås. Fremover/bakover kontrollknapp (Fig. A) En fremover/bakover kontrollknapp 4 bestemmer verktøyets retning, og fungerer også som en låseknapp. For å velge rotasjon fremover, slipp avtrekksbryteren og trykk fremover/bakover kontrollknappen mot høyresiden av verktøyet. For å velge bakover, trykk fremover/bakover kontrollknappen mot venstresiden av verktøyet. Når kontrollknappen står i midten er verktøyet låst. Når du skifter kontrollknappens posisjon, påse at avtrekksbryteren er sluppet. MERK: Første gang verktøyet kjøres etter endring av rotasjonsretning kan det hende at du hører en klikk ved oppstart. Dette er normalt og er ikke et tegn på et problem. Arbeidslys (Fig. E) Det er plassert tre arbeidslys 7 rundt 6,35 mm sekskantchucken 6 eller ambolten 10 . Arbeidslysene aktiveres når avtrekkeren trykkes inn. Når avtrekkeren slippes, vil arbeidslampen være på i opp til 20 sekunder til. Dersom du fortsetter å holde avtrekkeren inne, forblir arbeidslysene på. MERK: Arbeidslyset er for å belyse den nærmeste arbeidsflaten, og er ikke ment å brukes som lommelykt. Modusvalg (Fig. A) Verktøyet er utstyrt med modusvelger 9 som lar deg velge mellom tre moduser. Velg hastighet basert på bruksområde, og kontroller hastigheten av verktøyet ved hjelp av avtrekkerbryteren med variabel hastighet 3 . Precision Drive™ (Fig. A) DCF801 I tillegg til de vanlige slagmodi har dette verktøyet en modus for Precision Drive™ som gir økt kontroll i lettere bruksområder for å unngå skade til materialer eller fester. Det er ideelt til lette bruksområder slik som hengselsskruer til skap eller maskinskruer. Modus for Precision Drive™ fungerer som en skrutrekker i lettere bruksområder, gå sakte frem idet skruehodet når arbeidsstykket, og deretter (om nødvendig) begynn med sakte og kontrollerte slag for å sikre at skruehodet slutter helt i flukt. MERK: Modus Precision Drive er for enkel skrujernsbruk. Hvis verktøyet ikke vil trekke en skrue i Precision Drive™ modus, må du velge lav modus som har tilstrekkelig kraft. DCF801 Precision Drive™ modus Precision Drive™ Lav modus Lav hastighet slag Høy modus Høyhastighetsslag Precision Wrench™ (Fig. A) DCF902 I tillegg til slagmodus med lave hastigheter, har dette verktøyet en Precision Wrench™ modus som gir brukeren større kontroll både ved bruk for festing og løsning. Når det er stilt inn til forover, vil verktøyet trekke til før slagfunksjonen starter. Verktøyet vil så ta en pause på 0,5 sekund før det fortsetter med slag. sekund, som gir brukeren større kontroll og reduserer faren for alt for hard tiltrekking eller skade på materialet. Når det er stilt til revers, vil verktøyet ha normal hastighet. Dersom det registreres at festet har løsnet, vil verktøyet stoppe slagene og redusere hastigheten for å unngå ”utkjøring” eller at verktøyet løsner. DCF902 Precision Wrench™ modus Precision Wrench™ Lav modus Lav hastighet slag Høy modus Høy hastighet slag Hurtiglåschuck (Fig. F) DCF801  ADVARSEL: Bruk bare tilbehør for slagbruk. Tilbehør som ikke er ment for slagbruk kan knekke og føre til farlige situasjoner. Inspiser tilbehøret før bruk for å se at det ikke har sprekker.
Side: 9
86 Norsk MERK: Chucken kan kun ta sekskant verktøy 6,35 mm eller 25 mm bits. Bruk av 25 mm bits gir bedre tilgang på trange steder. Sett fremover/bakover knappen 4 i låst (sneter) posisjon eller ta av batteripakken før du skifter tilbehør. For å installere tilbehør, skyv tilbehøret helt inn i chucken 6 . Chuck-kragen 5 behøver ikke å trekkes opp for å låse tilbehøret på plass. For å ta av tilbehør, trekk chucken ut av verktøyet. Ta av tilbehøret og slipp kragen. Ambolt med krampe (Fig. G) DCF902  ADVARSEL: Bruk bare tilbehør for slagbruk. Tilbehør som ikke er ment for slagbruk kan knekke og føre til farlige situasjoner. Inspiser tilbehøret før bruk for å se at det ikke har sprekker.er og festepinner før bruk. Manglende eller skadede deler skal erstattes før bruk.  FORSIKTIG: Inspiser ambolt, låsepinner og kramper før bruk. Manglende eller skadede deler skal erstattes før bruk. Sett fremover/bakover knappen 4 i låst (sneter) posisjon eller ta av batteripakken før du skifter tilbehør. For å installere tilbehør på ambolten med krampe, trykk tilbehøret hardt inn på ambolten 10 . Krampen (festeringen) 11 blir trykket sammen for at tilbehørte skal kunne skli inn. Etter at tilbehøret er på plass, utøver krampen trykk som holder tilbehøret på plass. For å fjerne tilbehør, grip tak i tilbehøret og trekk det hardt ut. Bruk Ditt slagverktøy gir følgende maksimale tiltrekningsmoment: Kat # Nm Ft.-Lbs. In.-Lbs DCF801 163 120,8 1450 DCF902 168 125 1500  FORSIKTIG: Pass på at skruene og/eller systemet tåler momentet som verktøyet genererer. For høyt moment kan føre til brudd og mulige personskader. 1. Plasser tilbehøret på skruehodet. Hold verktøyet rett mot skruen. 2. Trykk på bryteren for å starte. Slipp bryteren for å avbryte bruken. Kontroller alltid med en momentnøkkel, da tiltrekkings-momentet påvirkes av mange faktorer inkludert følgende: - - Spenning: Lav spenning på grunn av nesten utladet batteri vil redusere tiltrekkingsmoment. - - Tilbehør størrelse: Dersom det ikke er korrekt tilbehørsstørrelse vil det føre til redusert tiltrekkingsmoment. - - Skrue-størrelse: Store skrue-diametere krever generelt større tiltrekkingsmoment. Tiltrekkingsmoment vil også variere med lengde, materiale og momentkoeffisient. - - Skrue: Pass på at gjengene er frie for rust og annet rusk for å sikre korrekt tiltrekkingsmoment. - - Materiale: Materialtype og overflate-finhet av materialet vil påvirke tiltrekkingsmomentet. - - Skru-tid: Lengre skrutid fører til økt tiltrekkingsmoment. Bruk av lenger skrutid enn anbefalt kan føre til t kruen overbelastes, strippes eller skades. VEDLIKEHOLD Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og regelmessig renhold.  ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble fra batteripakken før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie. Smøring Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring. Rengjøring  ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører denne prosedyren.  ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske. Tilleggsutstyr  ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DeWALT brukes sammen med dette produktet. Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr. Beskyttelse av miljøet Separat innsamling. Produkter og batterier merket med dette symbolet skal ikke kastes i vanlig husholdningsavfall. Produkter og batterier inneholder materialer som kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på www.2helpU.com.
Side: 10
87 Norsk Oppladbar batteripakke Denne langtids batteripakken må lades på nytt når den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet når batteripakken må kasseres: • Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av verktøyet. • Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren eller en lokal gjenbruksstasjon. De innleverte batteripakkene vil gjenbrukes eller avfallsbehandles korrekt.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DCF801 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DCF801. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DCF801 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DCF801

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DCF801 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

 • Merke: DeWalt
 • Produkt: Skrumaskiner
 • Model/navn: DCF801
 • Filtype: PDF
 • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk