DeWalt DCE088D1G-QW manual

Vis en manual for DeWalt DCE088D1G-QW under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Håndverktøy
  • Model/navn: DCE088D1G-QW
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 70
71
Opmerkingen
Side: 95
96
NO
Bruksanvisning
Innhold
•Sikkerhet
•Produktoversikt
•Batterierogstrøm
•Bruk
•Nøyaktighetskontrollogkalibrering
•Spesifikasjoner
Brukersikkerhet
ADVARSEL:
Les gjennom og forstå alle anvisningene. Hvis
ikke disse anvisningene følges, kan det resultere
i elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade.
ADVARSEL:
Laserstrålingseksponering. Ikke demonter eller
endre laservateren. Det er ingen deler inne
i enheten som kan vedlikeholdes. Kan føre til
alvorlige øyeskader.
ADVARSEL:
Farlig stråling. Bruk av betjeningselementene,
justeringer eller bruk av andre prosedyrer enn
de som er spesifisert her kan føre til farlig
strålingseksponering.
FORSIKTIG:
LASERSTRÅLING - IKKE SE DIREKTE INN
I LASERSTRÅLEN. Klasse 2 Laserprodukt.
• Merkingen på verktøyet ditt kan vise de følgende
symbolene.
V volt
mW milliwatt
Ah Amperetimer
laser, advarselssymbol
nm bølgelengde i nanometer
2 Klasse 2 Laser
Ikke se inn i laserstrålen.
Advarselsmerking
For å hjelpe deg og ivareta din sikkerhet finnes følgende
merking på laseren.

ADVARSEL: For å redusere skaderisikoen, les
brukerhåndboken.
	ADVARSEL: LASERSTRÅLING. IKKE SE INN
I LASERSTRÅLEN. Klasse 2 Laserprodukt
• Ikke bruk verktøyet i eksplosjonsfarlige områder, for
eksempel i nærvær av antennelige væsker, gasser eller
støv. Elektriske verktøy kan gi gnister som kan antenne
støv eller damp.
• Laseren skal kun brukes med batterier som er
spesifisert for verktøyet. Bruk av annen type batteri kan
medføre fare for brann.
• Lagre verktøy som ikke brukes utenfor rekkevidde av
barn og andre personer uten opplæring. Lasere er farlig
i hendene på personer uten opplæring.
• Bruk kun tilbehør som er anbefalt av produsenten for
din modell. Tilbehør kan være passende for en laser, kan
bli farlige ved bruk på en annen laser.
• Verktøyservice skal kun utføres av kvalifisert
servicepersonell. Service eller vedlikehold utført av
ukvalifisert personell kan føre til personskader. For å finne
ditt nærmeste DeWALT servicesenter, gå til http://www.
dewalt.com på internettet.
• Ikke bruk optiske verktøy som en kikkert eller teodolitt
for å se på laserstrålen. Kan føre til alvorlige øyeskader.
• Ikke plasser laseren på en slik måte at det fører til at
noen med vilje eller utilsiktet ser inn i laserstrålen. Kan
føre til alvorlige øyeskader.
• Skru av laseren når den ikke er i bruk. Ved at laseren står
på øker du faren for at noen ser inn i laserstrålen.
• Ikke demonter laserverktøyet. Det er ingen deler inne
i enheten som kan vedlikeholdes.
• Utfør aldri noen endringer på verktøyet. Endringer på
verktøyet kan føre til farlig laserstråling.
• Ikke bruk laseren i nærheten av barn og la aldri barn
bruke laseren. Kan føre til alvorlige øyeskader.
• Ikke fjern eller gjør varselsetikettene uleselige. Ved å
fjerne varselsetikettene øker dette faren for laserstråling.
Side: 96
97
• 
Sett laseren sikkert på en jevn overflate. Hvis laseren
faller kan dette føre til skade på laseren eller alvorlig
personskade
Laserinformasjon
• DCE088R og DCE088G Laservatere er klasse 2
laserprodukter.
• DCE088R og DCE088G lasere er selvvatrende
laserverktøy som kan brukes innendørs og utendørs for
horisontal (vater), vertikal og loddinnretting.
	ADVARSEL:
Les gjennom og forstå alle anvisningene. Hvis ikke
disse anvisningene følges, kan det resultere i elektrisk
støt, brann og/eller alvorlig personskade.
Arbeidsområde
• Hold arbeidsområdet ryddig og godt belyst. Rotete
arbeidsbenker og mørke områder inviterer til ulykker.
• Ikke bruk laserverktøyet i eksplosjonsfarlige områder, for
eksempel i nærvær av antennelige væsker, gasser eller
støv.
• Hold tilskuere, barn og besøkende unna ved bruk av
laserverktøyet. Uoppmerksomhet kan føre til at du mister
kontrollen
Elektrisk sikkerhet
• Det batteridrevne verktøyet skal kun brukes med
batterier som er spesifisert for verktøyet. Bruk av annen
type batteri kan medføre fare for brann.
Produktoversikt
ADVARSEL:
Aldri modifiser verktøyet eller noen del av det. Dette
kan føre til alvorlige personkader eller skade på
laseren.
Figur 3 - batterigrensesnitt A
Figur 2 - pendellås B
Figur 2 - tastatur C
Figur 5B - PÅ/AV knapp: horisontal laserlinje D
Figur 5B - PÅ/AV knapp: vertikal laserlinje E
Figur 5B - batterimåler F
Figur 3 - magnetisk roterende brakett G
Figur 3 - nøkkelhullsspor H
Figur 5A - stativgjengefeste (1/4 - 20” & 5/8-11) I
Figur 5A - takmontering J
Figur 5A - klemme K
Figur 5A - skruehull M
Batterierogstrøm
• Dette verktøyet drives av de følgende DeWALT 10.8V
batteripakker: DCB120, DCB127, eller kan også brukes med
fra DEWALT AA startpakke som tar 4 x AA batterier. Merk:
AA startpakken anbefales kun til bruk med den røde laseren
Installering/fjerning av batteri
(Se figur 3 )
Bruk av AA startpakke:
FORSIKTIG:
AA startpakken er laget spesielt for bruk med
DeWALT 10.8V kompatible laserprodukter og kan
ikke brukes med noe annet verktøy. Ikke prøv å
modifisere verktøyet.
Å installere batteriene:
• Løft opp batterilokket som vist på figur 4 .
• Sett inn fire nye AA batterier i batterirommet ved å
plassere batteriene i henhold til (+) og (–) merkingen.
• Installer AA startbatteripakken som vist på figur 3 .
Ved bruk av 10.8V DEWALT oppladbar
pakke:
• Installer 10.8V batteripakke som vist på figur 3 .
ADVARSEL:
Batteriene kan eksplodere eller lekke, og kan
medføre skade eller brann. For å redusere risikoen
for dette, følg nøye alle
• følg nøye alle anvisninger og advarsler på batteriet
instruksjoner på merkingen og pakken og det medfølgende
batterisikkerhetsheftet.
• 
Sett alltid inn batteriene korrekt med hensyn til polaritet
(+ og -), merket på batteriet og utstyret.
• Ikke kortslutt batteripolene.
• Ikke lad opp engangsbatterier.
• Ikke blande gamle og nye batterier. Skift ut alle samtidig
med nye batterier av samme merke og type.
Side: 97
98
NO
Bruksanvisning
• Fjern tomme batterier straks, og deponer dem i henhold til
lokale regler.
• Ikke brenn batterier.
• Oppbevar batteriene utilgjengelig for barn.
• Fjern batteriene når enheten ikke er i bruk
• Du skal kun bruke laderen som er spesifisert for din
oppladbare batteripakke.
Personlig sikkerhet
• Vær oppmerksom, pass på hva du gjør og bruk sunn fornuft
ved bruk av laserverktøyet. Ikke bruk verktøyet dersom du
er trett eller påvirket av narkotika, alkohol eller medisiner.
Et øyeblikks uoppmerksomhet ved bruk av elektrisk verktøy
kan medføre alvorlige personskader.
• Ikke strekk deg for langt. Hold godt fotfeste og balanse hele
tiden. Godt fotfeste og god balanse gir bedre kontroll over
verktøyet i uventede situasjoner.
• Bruk verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Støvmaske,
sklisikre sko, vernehjelm og hørselsvern skal brukes når
det er påkrevd.
Bruk av verktøy og forsiktighet
• Ikke bruk verktøyet dersom bryteren ikke fungerer for å slå
på og av. Et verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren
er farlig og må repareres.
• Lagre verktøy som ikke brukes utenfor rekkevidde av barn
og andre personer uten opplæring. Verktøyet er farlig
i hendene på personer uten opplæring.
• Bruk kun tilbehør som er anbefalt av produsenten for din
modell. Tilbehør kan være passende for et verktøy, men kan
bli farlige ved bruk på et annet verktøy.
Service
• Verktøyservice skal kun utføres av kvalifisert
servicepersonell. Service eller vedlikehold utført av
ukvalifisert personell kan føre til fare for skader.
• Ved service på et verktøy, bruk kun identiske reservedeler.
Følg instruksjonen i vedlikeholdsavsnittet i denne
brukerhåndboken. Bruk av uautoriserte deler eller dersom
vedlikeholdsinstruksjonen ikke følges kan det føre til fare for
elektrisk støt eller personskader.
For å finne ditt nærmeste DeWALT servicesenter, gå til
http://www.dewalt.com på internettet.
Tips ved bruk
• Du skal kun bruke nye, høykvalitets AA-batterier av et kjent
merke eller spesiell oppladbar DEWALT 10.8V li-ion pakke
for beste resultat.
• Forsikre deg om at batteriene er i god stand. Hvis
batteriindikatoren lyser rødt for lavt batterinivå, skal du bytte
ut batteriene.
• For å forlenge batterienes levetid skal du slå av laseren når
du ikke jobber med strålen.
• For å forsikre deg om nøyaktigheten på arbeidet ditt
bør du forsikre deg om at laseren kalibreres ofte. Se
feltkalibreringssjekk.
• Før du bruker laseren skal du forsikre deg om at den er
plassert sikkert på en jevn, flat overflate.
• Marker alltid midt i strålens tykkelse.
• Ekstreme temperaturforandringer kan forårsake at indre
deler forflyttes. Dette kan påvirke nøyaktigheten. Sjekk
nøyaktigheten ofte mens du jobber. Se feltkalibreringssjekk.
• Hvis laseren mistes i gulvet skal du sjekke om laseren
fortsatt er kalibrert. Se feltkalibreringssjekk.
• Plasser laseren på en jevn, flat, stabil overflate som er
i vater i begge retninger.
Indikasjon av lavt batteri
DCE088R og DCE088G laserne er utstyrt med en batterimåler
som vist på figur 5B. Batterimåleren indikerer hvor mye
strøm som er igjen. Hvert LED-lys representerer 25%. Det
nederste LED-lyset vil lyse og blinke og indikere at nivået er
lavt (under 12.5%) og at batteriene må skiftes. Laseren kan
lyse en liten stund etter at batteriene holder på å tømmes,
men strålen(e) vil forsvinne ganske raskt. Etter at nye batterier
er satt inn og laseren er slått på igjen vil laserstrålen(e)
lyse klart og batteriindikatoren vil indikere full kapasitet.
(En blinkende laserstråle forårsakes ikke av lite batteri; se
Utenfor vinkelområde-indikator.) Hvis ale 4 LED-lysene på
batterimeteret fortsatt blinker er dette ikke forårsaket av lavt
batteri; se “Batterimeterets LED-lys blinker” under Feilsøking.
Bruk
For å skru laserne på og av
(Se figur 2 , 5 )
Mens laseren er av, plasser den på en jevn overflate. Denne
modellen har en pendellåsbryter B og et tastatur C for å
aktivere laserstrålene med to PÅ/AV knapper; en for horisontal
laserlinje D og en for vertikal laserlinje E . Hver laserlinje får
strøm ved å bevege pendellåsbryteren B til ÅPEN/PÅ posisjon
Side: 98
99
og ved å trykke på PÅ/AV knappen på tastaturet. Laserlinjene
kan få strøm hver for seg eller samtidig. Ved å trykke en gang til
på PÅ/AV knappene vil laserlinjene slås av. Pendellåsbryteren
slår av laserne i tillegg til å låse pendelen og skal alltid være
plassert i LÅST/AV posisjon når laseren ikke er i bruk. Hvis
pendellåsbryteren ikke står i låst posisjon vil alle 4 LED-lys
blinke kontinuerlig på batterimeteret.
Bruk av laser
Utenfor vaterområde indikator
Laseren er designet for å være selvrettende. Dersom laseren
er vippet så kan den ikke selvrette seg (> 4°), vil laserstrålen
blinke. Det finnes to blinkesekvenser som viser at laseren
ikke er i vater: (i) mellom 4° og 10° vil strålene blinke med en
konstant blinkesyklus; (ii) ved vinkler større enn 10° vil strålene
blinke med en syklus på tre blink. Når laserstrålene blinker,
er laseren ikke i vater (eller lodd) og skal ikke brukes for
bestemmelse av lodd eller vater. Forsøk å flytte laseren til en
flate som er mer i vater.
Bruk av roterende brakett (se figur 3 )
Laserne har en magnetisk roterende brakett G som er
fastmontert til enhetene. Denne braketten lar enheten monteres
til enhver vertikal flate laget av stål eller jern. Vanlige eksempler
på passende overflater er stållektere, dørkarmer i stål og
bærende stålbjelker. Braketten har også et nøkkelhullspor H
som lar enheten henge fra en spiker eller skrue på en hvilken
som helst overflate. Sett laseren og/eller veggmontering på
en stabil overfalte. Hvis laseren faller kan dette føre til alvorlig
personskade eller at laseren blir skadet.
Bruk av laseren med TAK-monteringen (se figur 5 )
Laserens tak-montering J (hvis den medfølger) tilbyr flere
monteringsvalg for laseren. Tak-monteringen har en klemme
på den ene siden K som kan monteres til en vegg-vinkel
for akustisk tak-installasjon. På hver side av tak-monteringen
finnes et skruehull M som lar tak-monteringen festes til enhver
overflate med en spiker eller skrue.
Med en gang tak-monteringen er sikret, vil dens stålplate gi
en overflate som den magnetiske roterende braketten G
kan festes til. Posisjonen til laseren kan da fininnstilles ved å
skyve den magnetiske roterende braketten opp eller ned på
veggmonteringen.
Bruk av laseren med tilbehør
Laserne er utstyrt med 1/4 - 20 og 5/8 -11 hunngjenger under
enheten. Dette gjengefestet er for eksisterende eller fremtidig
DeWALT-tilbehør. Bruk kun DeWALT tilbehør som angitt til bruk
med dette produktet. Følg bruksanvisningene som følger med
tilbehøret.
FORSIKTIG:
Bruk av annet tilbehør som ikke er anbefalt for dette
verktøyet kan være farlig.
Hvis du trenger hjelp med å finne tilbehør, vennligst kontakt ditt
nærmeste DeWALT servicesenter eller gå til
http://www.dewalt.com på internettet.
Vatring av laser
Så lenge laserne er skikkelig kalibrert er laserne selv-rettende.
Hver laser er kalibrert på fabrikken for å finne vater så lenge
den er plassert på en jevn overflate innen ± 4° fra vater. Det
trengs ingen manuelle justeringer.
Vedlikehold
• For å opprettholde nøyaktigheten på ditt arbeid, skal du
sjekke laseren ofte for å forsikre deg om at den er skikkelig
kalibrert. Se feltkalibreringssjekk.
• Kalibreringssjekker og annet vedlikehold kan utføres av
DeWALT servicesentre.
• Når den ikke er i bruk skal laseren oppbevares
i verktøykassen som følger med. Du skal ikke lagre laseren
i temperaturer under -20 ˚C (5 ˚F) eller over 60 ˚C (140 ˚F).
• Du skal ikke oppbevare laseren i verktøykassen hvis
laseren er våt. Laseren skal først tørkes med en tørr, myk
klut før oppbevaring.
Rengjøring
Ytre plastdeler kan rengjøres med en fuktig klut. Selv om disse
delene er motstandsdyktige mot løsemidler skal du ALDRI bruke
løsemidler. Bruk en myk, tørr klut til fuktfjerning fra verktøyet
før lagring.
Side: 99
100
NO
Bruksanvisning
Nøyaktighetskontrollog
kalibrering
Kontrollere nøyaktighet –
horisontal stråle, skanneretning (se figur 6 )
Kontroll av horisontal skannkalibrering på laseren krever
to vegger 30’ (9 m) fra hverandre. Det er viktig å utføre en
kalibreringskontroll ved bruk av en avstand ikke mindre enn
avstanden som verktøyet skal brukes for.
1. Fest laseren til vegggen ved bruk av den roterende
braketten. Forsikre deg om at laseren peker rett frem.
2. Skru laserens horisontale stråle og roter laseren omtrent
45˚ slik at den høyre enden av laseren treffer motstående
vegg med en avstand på minst 30’ (9 m). Marker alltid midt
i strålens tykkelse a .
3. Roter laseren omtrent 30˚ for å få venstre ende av
laserlinjen rundt merket laget i trinn 2. Marker alltid midt
i strålens tykkelse b .
4. Mål den vertikale avstanden mellom merkene.
5. Dersom den målte avstanden er større enn verdiene
vist under, må laseren ha service på et autorisert
servicesenter.
Avstand mellom vegger Tillatt avstand mellom
merker
9 m (30') 3,0 mm (1/8")
12 m (40') 4,0 mm (5/32")
15 m (50') 5,0 mm (7/32")
Kontrollere nøyaktighet – horisontal stråle,
vinkelretning (se figur 7 )
Kontroll av horisontal vinkelretning på laseren krever en vegg
minst 30’ (9 m) lang. Det er viktig å utføre en kalibreringskontroll
ved bruk av en avstand ikke mindre enn avstanden som
verktøyet skal brukes for.
Fest laseren til en ende av veggen ved bruk av den roterende
braketten.
6. Slå på laserens horisontale stråle og roter laseren mot
motsatt ende av veggen og omtrent parallelt med nærmeste
vegg.
7. Marker senteret av strålen på to steder c , d minst 30’
(9 m) fra hverandre.
8. Plasser laseren på nytt på motsatt ende av veggen.
9. Slå på laserens horisontale stråle og roter laseren tilbake
mot den første enden av veggen og omtrent parallelt med
nærmeste vegg.
10. Juster høyden av laseren slik at senter av strålen er
innrettet på nærmeste merket d .
11. Merk senteret av strålen e rett over eller under merket
lengst unna c .
12. Mål avstanden mellom disse to merkene c , e .
13. Dersom den målte avstanden er større enn verdiene
vist under, må laseren ha service på et autorisert
servicesenter.
Kontrollere nøyaktighet –
vertikal stråle (se figur 8 )
Kontroll av vertikal (lodd) kalibrering av laseren gjøres mest
nøyaktig dersom det er en stor høyde tilgjengelig, helst 30’
(9 m), med en person på gulvet for å posisjonere laseren og en
annen person oppe for å merke av posisjonen av strålen. Det
er viktig å utføre en kalibreringskontroll ved bruk av en avstand
ikke mindre enn avstanden som verktøyet skal brukes for.
1. Start ved å markere en 5’ (1.5 m) strek på gulvet.
2. Slå på laserens vertikale stråle og plasser enheten på den
ene enden av streken rettet mot linjen.
3. Juster enheten slik at strålen er rettet inn mot og sentrert
med streken på gulvet.
4. Merk av punktet til strålen i taket f . Marker senteret til
laserstrålen direkte over midtpunktet til streken på gulvet.
5. Plasser laseren på den andre enden av streken på gulvet.
Juster enheten slik at strålen er rettet inn mot og sentrert
med streken på gulvet.
6. Merk av punktet til strålen i taket g , direkte ved siden av
det første merket f .
7. Mål avstanden mellom disse to merkene.
8. Dersom den målte avstanden er større enn verdiene
vist under, må laseren ha service på et autorisert
servicesenter.
Side: 100
101
Avstand mellom vegger Tillatt avstand mellom
merker
9 m (30') 6,0 mm (1/4")
12 m (40') 8,0 mm (5/16")
15 m (50') 10,0 mm (13/32")
Feilsøking
Laseren slår seg ikke på
• Forsikre deg om at AA batteriene (når de brukes) er satt inn
riktig i følge (+) og (–) på innsiden av batteridøren.
• Forsikre deg om at batteriene eller den oppladbare pakken
fungerer korrekt. Hvis du er i tvil, sett inn nye batterier.
• Forsikre deg om at batterikontaktene er rene of fri for rust
og korrosjon. Vær sikker på at laservateret er tørt og at du
kun bruker nye, høykvalitets og merkevarebatterier for å
redusere sjansen for batterilekkasje.
• Hvis lasereneheten hetes til over 50 ˚C (120 ˚F), vil enheten
ikke slå seg på. Hvis laseren har blitt oppbevart i ekstremt
varme temperaturer, la den kjøle seg ned. Laservateren vil
ikke skades ved at det trykkes på av/på knappene før den
kjøles ned til brukstemperatur.
Laserstrålen blinker
DCE088R og DCE088G er laget for å selvrette seg opp til et
gjennomsnitt på 4° i alle retninger når den er plassert som vist
3 . Hvis laseren vippes så mye at interne mekanismer ikke kan
selvrettes, vil laserstrålen blinke og signalisere at vinkelområdet
er overskredet. Når laserstrålene blinker, er laseren ikke
i vater (eller lodd) og skal ikke brukes for bestemmelse
av lodd eller vater. Forsøk å flytte laseren til en flate som er
mer i vater.
Laserstrålene slutter ikke å bevege seg
DCE088R og DCE088G er presisjonsinstrumenter. Dersom
laseren da ikke er plassert på et stabilt underlag (uten
bevegelser), vil laseren fortsette å forsøke å komme i vater.
Dersom strålen ikke stopper å bevege seg, forsøk å flytte
laseren til et mer stabilt udnerlag. Prøv også å finne er sted som
er forholdsvis flatt, slik at laseren står stabilt.
LED på batterimåleren blinker
Når all 4 LED-ene blinker kontinuerlig på batterimåleren,
indikerer det at enheten ikke har blitt slått ordentlig av med
pendellåsen. B . Pendellåsbryteren bør alltid settes i LÅST/AV
posisjon når laseren ikke er i bruk.
Service og reparasjoner
• Merk: Demontering av laservatere vil gjøre alle garantier for
produktet ugyldige.
For å sikre produktets SIKKERHET og PÅLITELIGHET, skal
reparasjoner, vedlikehold og justeringer utføres av autoriserte
servicesentere. Service eller vedlikehold utført av ukvalifisert
personell kan føre til fare for personskader. For å finne ditt
nærmeste DeWALT servicesenter, gå til http://www.dewalt.com
på internettet.
Side: 101
102
NO
Bruksanvisning
Spesifikasjoner
Laserverktøy
Lyskile Laserdioder
Laserbølgelengde 630 – 680 nm (RØD) 515-535 mm (GRØNN)
Lasereffekt ≤1.5 mw (hver stråle) KLASSE 2 LASERPRODUKT
Arbeidsområde
20 m (±65’) (RØD) 35 m (±115’) (GRØNN)
50 m med detektor 50 m med detektor
Nøyaktighet (vater): ± 3 mm per 9 m (± 1/8” per 30’)
Indikatorer
Lavt batteri 1 x LED blinker på batterimåleren
Enheten ikke slått av med
pendellåsbryteren
4 x LED blinker på batterimåleren
Blinkende laserstråler Vinkelområde overskredet/enheten er ikke i vater
Strømkilde 4 AA (1,5V) batterier (6,0 V DC) eller 10.8 li-ion DeWALT oppladbar
batteripakke.
Driftstemperatur -10 °C til 45 °C (20 °F til 115 °F)
Lagringstemperatur -20 °C til 60 °C (-5 °F til 140 °F)
Fuktighet Maksimal relativ luftfuktighet på 80% for temperaturer opp til 31 °C (88 °F)
med lineær reduksjon til 50% relativ luftfuktighet ved 40 °C (104 °F)
Miljø Vann- og støvtetthet i samsvar med IP65
Side: 102
103
1 år BEGRENSET GARANTI
DeWalt vil gratis reparere alle feil som skyldes feil ved
materialer eller i produksjonen, i opp til ett år fra kjøpsdatoen.
Dene garantien dekker ikke dler som svikter på grunn av
vanlig slitasje eller feil bruk av verktøyet. For mer detaljer om
garantidekningen og garantireparasjoner, se www.dewalt.com.
Denne garantien gjelder ikke tilbehør eller skader som følge av
reparasjoner utført eller forsøkt utført av andre. Denne garantien
gir deg bestemte juridiske rettigheter som kan variere med ulike
stater eller land.
I tillegg til garantien er DeWALT verktøy dekket av vår:
1 år gratis service
DeWalt vil vedlikeholde verktøyet og skifte ut slitte deler
som følge av normal bruk i løpet av første år etter kjøp, uten
kostnader.
30 DAGER TILFREDSHETSGARANTI uten
risiko
Dersom du ikke er helt fornøyd med ytelsen til din DeWalt
laser, uansett grunn, kasn du returnere den innen 30 dager
fra kjøpsdato sammen med kopi av kvitteringen din - uten
spørsmål.
Gratis nye advarselsetiketter:
Dersom advarselsetikettene 1 blir uleselige eller mangler, se
www.dewalt.com for gratis å få nye.
Merknader

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt DCE088D1G-QW ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt DCE088D1G-QW

Har du et spørsmål om DeWalt DCE088D1G-QW men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DCE088D1G-QW. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DCE088D1G-QW DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.