DCE088D1G-QW

DeWalt DCE088D1G-QW manual

DCE088D1G-QW

Manual for DeWalt DCE088D1G-QW på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 124 sider.

Side: 1
71 Opmerkingen
Side: 2
96 NO Bruksanvisning Innhold •Sikkerhet •Produktoversikt •Batterierogstrøm •Bruk •Nøyaktighetskontrollogkalibrering •Spesifikasjoner Brukersikkerhet ADVARSEL: Les gjennom og forstå alle anvisningene. Hvis ikke disse anvisningene følges, kan det resultere i elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade. ADVARSEL: Laserstrålingseksponering. Ikke demonter eller endre laservateren. Det er ingen deler inne i enheten som kan vedlikeholdes. Kan føre til alvorlige øyeskader. ADVARSEL: Farlig stråling. Bruk av betjeningselementene, justeringer eller bruk av andre prosedyrer enn de som er spesifisert her kan føre til farlig strålingseksponering. FORSIKTIG: LASERSTRÅLING - IKKE SE DIREKTE INN I LASERSTRÅLEN. Klasse 2 Laserprodukt. • Merkingen på verktøyet ditt kan vise de følgende symbolene. V volt mW milliwatt Ah Amperetimer laser, advarselssymbol nm bølgelengde i nanometer 2 Klasse 2 Laser Ikke se inn i laserstrålen. Advarselsmerking For å hjelpe deg og ivareta din sikkerhet finnes følgende merking på laseren.  ADVARSEL: For å redusere skaderisikoen, les brukerhåndboken. ADVARSEL: LASERSTRÅLING. IKKE SE INN I LASERSTRÅLEN. Klasse 2 Laserprodukt • Ikke bruk verktøyet i eksplosjonsfarlige områder, for eksempel i nærvær av antennelige væsker, gasser eller støv. Elektriske verktøy kan gi gnister som kan antenne støv eller damp. • Laseren skal kun brukes med batterier som er spesifisert for verktøyet. Bruk av annen type batteri kan medføre fare for brann. • Lagre verktøy som ikke brukes utenfor rekkevidde av barn og andre personer uten opplæring. Lasere er farlig i hendene på personer uten opplæring. • Bruk kun tilbehør som er anbefalt av produsenten for din modell. Tilbehør kan være passende for en laser, kan bli farlige ved bruk på en annen laser. • Verktøyservice skal kun utføres av kvalifisert servicepersonell. Service eller vedlikehold utført av ukvalifisert personell kan føre til personskader. For å finne ditt nærmeste DeWALT servicesenter, gå til http://www. dewalt.com på internettet. • Ikke bruk optiske verktøy som en kikkert eller teodolitt for å se på laserstrålen. Kan føre til alvorlige øyeskader. • Ikke plasser laseren på en slik måte at det fører til at noen med vilje eller utilsiktet ser inn i laserstrålen. Kan føre til alvorlige øyeskader. • Skru av laseren når den ikke er i bruk. Ved at laseren står på øker du faren for at noen ser inn i laserstrålen. • Ikke demonter laserverktøyet. Det er ingen deler inne i enheten som kan vedlikeholdes. • Utfør aldri noen endringer på verktøyet. Endringer på verktøyet kan føre til farlig laserstråling. • Ikke bruk laseren i nærheten av barn og la aldri barn bruke laseren. Kan føre til alvorlige øyeskader. • Ikke fjern eller gjør varselsetikettene uleselige. Ved å fjerne varselsetikettene øker dette faren for laserstråling.
Side: 3
97 •  Sett laseren sikkert på en jevn overflate. Hvis laseren faller kan dette føre til skade på laseren eller alvorlig personskade Laserinformasjon • DCE088R og DCE088G Laservatere er klasse 2 laserprodukter. • DCE088R og DCE088G lasere er selvvatrende laserverktøy som kan brukes innendørs og utendørs for horisontal (vater), vertikal og loddinnretting. ADVARSEL: Les gjennom og forstå alle anvisningene. Hvis ikke disse anvisningene følges, kan det resultere i elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade. Arbeidsområde • Hold arbeidsområdet ryddig og godt belyst. Rotete arbeidsbenker og mørke områder inviterer til ulykker. • Ikke bruk laserverktøyet i eksplosjonsfarlige områder, for eksempel i nærvær av antennelige væsker, gasser eller støv. • Hold tilskuere, barn og besøkende unna ved bruk av laserverktøyet. Uoppmerksomhet kan føre til at du mister kontrollen Elektrisk sikkerhet • Det batteridrevne verktøyet skal kun brukes med batterier som er spesifisert for verktøyet. Bruk av annen type batteri kan medføre fare for brann. Produktoversikt ADVARSEL: Aldri modifiser verktøyet eller noen del av det. Dette kan føre til alvorlige personkader eller skade på laseren. Figur 3 - batterigrensesnitt A Figur 2 - pendellås B Figur 2 - tastatur C Figur 5B - PÅ/AV knapp: horisontal laserlinje D Figur 5B - PÅ/AV knapp: vertikal laserlinje E Figur 5B - batterimåler F Figur 3 - magnetisk roterende brakett G Figur 3 - nøkkelhullsspor H Figur 5A - stativgjengefeste (1/4 - 20” & 5/8-11) I Figur 5A - takmontering J Figur 5A - klemme K Figur 5A - skruehull M Batterierogstrøm • Dette verktøyet drives av de følgende DeWALT 10.8V batteripakker: DCB120, DCB127, eller kan også brukes med fra DEWALT AA startpakke som tar 4 x AA batterier. Merk: AA startpakken anbefales kun til bruk med den røde laseren Installering/fjerning av batteri (Se figur 3 ) Bruk av AA startpakke: FORSIKTIG: AA startpakken er laget spesielt for bruk med DeWALT 10.8V kompatible laserprodukter og kan ikke brukes med noe annet verktøy. Ikke prøv å modifisere verktøyet. Å installere batteriene: • Løft opp batterilokket som vist på figur 4 . • Sett inn fire nye AA batterier i batterirommet ved å plassere batteriene i henhold til (+) og (–) merkingen. • Installer AA startbatteripakken som vist på figur 3 . Ved bruk av 10.8V DEWALT oppladbar pakke: • Installer 10.8V batteripakke som vist på figur 3 . ADVARSEL: Batteriene kan eksplodere eller lekke, og kan medføre skade eller brann. For å redusere risikoen for dette, følg nøye alle • følg nøye alle anvisninger og advarsler på batteriet instruksjoner på merkingen og pakken og det medfølgende batterisikkerhetsheftet. •  Sett alltid inn batteriene korrekt med hensyn til polaritet (+ og -), merket på batteriet og utstyret. • Ikke kortslutt batteripolene. • Ikke lad opp engangsbatterier. • Ikke blande gamle og nye batterier. Skift ut alle samtidig med nye batterier av samme merke og type.
Side: 4
98 NO Bruksanvisning • Fjern tomme batterier straks, og deponer dem i henhold til lokale regler. • Ikke brenn batterier. • Oppbevar batteriene utilgjengelig for barn. • Fjern batteriene når enheten ikke er i bruk • Du skal kun bruke laderen som er spesifisert for din oppladbare batteripakke. Personlig sikkerhet • Vær oppmerksom, pass på hva du gjør og bruk sunn fornuft ved bruk av laserverktøyet. Ikke bruk verktøyet dersom du er trett eller påvirket av narkotika, alkohol eller medisiner. Et øyeblikks uoppmerksomhet ved bruk av elektrisk verktøy kan medføre alvorlige personskader. • Ikke strekk deg for langt. Hold godt fotfeste og balanse hele tiden. Godt fotfeste og god balanse gir bedre kontroll over verktøyet i uventede situasjoner. • Bruk verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Støvmaske, sklisikre sko, vernehjelm og hørselsvern skal brukes når det er påkrevd. Bruk av verktøy og forsiktighet • Ikke bruk verktøyet dersom bryteren ikke fungerer for å slå på og av. Et verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres. • Lagre verktøy som ikke brukes utenfor rekkevidde av barn og andre personer uten opplæring. Verktøyet er farlig i hendene på personer uten opplæring. • Bruk kun tilbehør som er anbefalt av produsenten for din modell. Tilbehør kan være passende for et verktøy, men kan bli farlige ved bruk på et annet verktøy. Service • Verktøyservice skal kun utføres av kvalifisert servicepersonell. Service eller vedlikehold utført av ukvalifisert personell kan føre til fare for skader. • Ved service på et verktøy, bruk kun identiske reservedeler. Følg instruksjonen i vedlikeholdsavsnittet i denne brukerhåndboken. Bruk av uautoriserte deler eller dersom vedlikeholdsinstruksjonen ikke følges kan det føre til fare for elektrisk støt eller personskader. For å finne ditt nærmeste DeWALT servicesenter, gå til http://www.dewalt.com på internettet. Tips ved bruk • Du skal kun bruke nye, høykvalitets AA-batterier av et kjent merke eller spesiell oppladbar DEWALT 10.8V li-ion pakke for beste resultat. • Forsikre deg om at batteriene er i god stand. Hvis batteriindikatoren lyser rødt for lavt batterinivå, skal du bytte ut batteriene. • For å forlenge batterienes levetid skal du slå av laseren når du ikke jobber med strålen. • For å forsikre deg om nøyaktigheten på arbeidet ditt bør du forsikre deg om at laseren kalibreres ofte. Se feltkalibreringssjekk. • Før du bruker laseren skal du forsikre deg om at den er plassert sikkert på en jevn, flat overflate. • Marker alltid midt i strålens tykkelse. • Ekstreme temperaturforandringer kan forårsake at indre deler forflyttes. Dette kan påvirke nøyaktigheten. Sjekk nøyaktigheten ofte mens du jobber. Se feltkalibreringssjekk. • Hvis laseren mistes i gulvet skal du sjekke om laseren fortsatt er kalibrert. Se feltkalibreringssjekk. • Plasser laseren på en jevn, flat, stabil overflate som er i vater i begge retninger. Indikasjon av lavt batteri DCE088R og DCE088G laserne er utstyrt med en batterimåler som vist på figur 5B. Batterimåleren indikerer hvor mye strøm som er igjen. Hvert LED-lys representerer 25%. Det nederste LED-lyset vil lyse og blinke og indikere at nivået er lavt (under 12.5%) og at batteriene må skiftes. Laseren kan lyse en liten stund etter at batteriene holder på å tømmes, men strålen(e) vil forsvinne ganske raskt. Etter at nye batterier er satt inn og laseren er slått på igjen vil laserstrålen(e) lyse klart og batteriindikatoren vil indikere full kapasitet. (En blinkende laserstråle forårsakes ikke av lite batteri; se Utenfor vinkelområde-indikator.) Hvis ale 4 LED-lysene på batterimeteret fortsatt blinker er dette ikke forårsaket av lavt batteri; se “Batterimeterets LED-lys blinker” under Feilsøking. Bruk For å skru laserne på og av (Se figur 2 , 5 ) Mens laseren er av, plasser den på en jevn overflate. Denne modellen har en pendellåsbryter B og et tastatur C for å aktivere laserstrålene med to PÅ/AV knapper; en for horisontal laserlinje D og en for vertikal laserlinje E . Hver laserlinje får strøm ved å bevege pendellåsbryteren B til ÅPEN/PÅ posisjon
Side: 5
99 og ved å trykke på PÅ/AV knappen på tastaturet. Laserlinjene kan få strøm hver for seg eller samtidig. Ved å trykke en gang til på PÅ/AV knappene vil laserlinjene slås av. Pendellåsbryteren slår av laserne i tillegg til å låse pendelen og skal alltid være plassert i LÅST/AV posisjon når laseren ikke er i bruk. Hvis pendellåsbryteren ikke står i låst posisjon vil alle 4 LED-lys blinke kontinuerlig på batterimeteret. Bruk av laser Utenfor vaterområde indikator Laseren er designet for å være selvrettende. Dersom laseren er vippet så kan den ikke selvrette seg (> 4°), vil laserstrålen blinke. Det finnes to blinkesekvenser som viser at laseren ikke er i vater: (i) mellom 4° og 10° vil strålene blinke med en konstant blinkesyklus; (ii) ved vinkler større enn 10° vil strålene blinke med en syklus på tre blink. Når laserstrålene blinker, er laseren ikke i vater (eller lodd) og skal ikke brukes for bestemmelse av lodd eller vater. Forsøk å flytte laseren til en flate som er mer i vater. Bruk av roterende brakett (se figur 3 ) Laserne har en magnetisk roterende brakett G som er fastmontert til enhetene. Denne braketten lar enheten monteres til enhver vertikal flate laget av stål eller jern. Vanlige eksempler på passende overflater er stållektere, dørkarmer i stål og bærende stålbjelker. Braketten har også et nøkkelhullspor H som lar enheten henge fra en spiker eller skrue på en hvilken som helst overflate. Sett laseren og/eller veggmontering på en stabil overfalte. Hvis laseren faller kan dette føre til alvorlig personskade eller at laseren blir skadet. Bruk av laseren med TAK-monteringen (se figur 5 ) Laserens tak-montering J (hvis den medfølger) tilbyr flere monteringsvalg for laseren. Tak-monteringen har en klemme på den ene siden K som kan monteres til en vegg-vinkel for akustisk tak-installasjon. På hver side av tak-monteringen finnes et skruehull M som lar tak-monteringen festes til enhver overflate med en spiker eller skrue. Med en gang tak-monteringen er sikret, vil dens stålplate gi en overflate som den magnetiske roterende braketten G kan festes til. Posisjonen til laseren kan da fininnstilles ved å skyve den magnetiske roterende braketten opp eller ned på veggmonteringen. Bruk av laseren med tilbehør Laserne er utstyrt med 1/4 - 20 og 5/8 -11 hunngjenger under enheten. Dette gjengefestet er for eksisterende eller fremtidig DeWALT-tilbehør. Bruk kun DeWALT tilbehør som angitt til bruk med dette produktet. Følg bruksanvisningene som følger med tilbehøret. FORSIKTIG: Bruk av annet tilbehør som ikke er anbefalt for dette verktøyet kan være farlig. Hvis du trenger hjelp med å finne tilbehør, vennligst kontakt ditt nærmeste DeWALT servicesenter eller gå til http://www.dewalt.com på internettet. Vatring av laser Så lenge laserne er skikkelig kalibrert er laserne selv-rettende. Hver laser er kalibrert på fabrikken for å finne vater så lenge den er plassert på en jevn overflate innen ± 4° fra vater. Det trengs ingen manuelle justeringer. Vedlikehold • For å opprettholde nøyaktigheten på ditt arbeid, skal du sjekke laseren ofte for å forsikre deg om at den er skikkelig kalibrert. Se feltkalibreringssjekk. • Kalibreringssjekker og annet vedlikehold kan utføres av DeWALT servicesentre. • Når den ikke er i bruk skal laseren oppbevares i verktøykassen som følger med. Du skal ikke lagre laseren i temperaturer under -20 ˚C (5 ˚F) eller over 60 ˚C (140 ˚F). • Du skal ikke oppbevare laseren i verktøykassen hvis laseren er våt. Laseren skal først tørkes med en tørr, myk klut før oppbevaring. Rengjøring Ytre plastdeler kan rengjøres med en fuktig klut. Selv om disse delene er motstandsdyktige mot løsemidler skal du ALDRI bruke løsemidler. Bruk en myk, tørr klut til fuktfjerning fra verktøyet før lagring.
Side: 6
100 NO Bruksanvisning Nøyaktighetskontrollog kalibrering Kontrollere nøyaktighet – horisontal stråle, skanneretning (se figur 6 ) Kontroll av horisontal skannkalibrering på laseren krever to vegger 30’ (9 m) fra hverandre. Det er viktig å utføre en kalibreringskontroll ved bruk av en avstand ikke mindre enn avstanden som verktøyet skal brukes for. 1. Fest laseren til vegggen ved bruk av den roterende braketten. Forsikre deg om at laseren peker rett frem. 2. Skru laserens horisontale stråle og roter laseren omtrent 45˚ slik at den høyre enden av laseren treffer motstående vegg med en avstand på minst 30’ (9 m). Marker alltid midt i strålens tykkelse a . 3. Roter laseren omtrent 30˚ for å få venstre ende av laserlinjen rundt merket laget i trinn 2. Marker alltid midt i strålens tykkelse b . 4. Mål den vertikale avstanden mellom merkene. 5. Dersom den målte avstanden er større enn verdiene vist under, må laseren ha service på et autorisert servicesenter. Avstand mellom vegger Tillatt avstand mellom merker 9 m (30') 3,0 mm (1/8") 12 m (40') 4,0 mm (5/32") 15 m (50') 5,0 mm (7/32") Kontrollere nøyaktighet – horisontal stråle, vinkelretning (se figur 7 ) Kontroll av horisontal vinkelretning på laseren krever en vegg minst 30’ (9 m) lang. Det er viktig å utføre en kalibreringskontroll ved bruk av en avstand ikke mindre enn avstanden som verktøyet skal brukes for. Fest laseren til en ende av veggen ved bruk av den roterende braketten. 6. Slå på laserens horisontale stråle og roter laseren mot motsatt ende av veggen og omtrent parallelt med nærmeste vegg. 7. Marker senteret av strålen på to steder c , d minst 30’ (9 m) fra hverandre. 8. Plasser laseren på nytt på motsatt ende av veggen. 9. Slå på laserens horisontale stråle og roter laseren tilbake mot den første enden av veggen og omtrent parallelt med nærmeste vegg. 10. Juster høyden av laseren slik at senter av strålen er innrettet på nærmeste merket d . 11. Merk senteret av strålen e rett over eller under merket lengst unna c . 12. Mål avstanden mellom disse to merkene c , e . 13. Dersom den målte avstanden er større enn verdiene vist under, må laseren ha service på et autorisert servicesenter. Kontrollere nøyaktighet – vertikal stråle (se figur 8 ) Kontroll av vertikal (lodd) kalibrering av laseren gjøres mest nøyaktig dersom det er en stor høyde tilgjengelig, helst 30’ (9 m), med en person på gulvet for å posisjonere laseren og en annen person oppe for å merke av posisjonen av strålen. Det er viktig å utføre en kalibreringskontroll ved bruk av en avstand ikke mindre enn avstanden som verktøyet skal brukes for. 1. Start ved å markere en 5’ (1.5 m) strek på gulvet. 2. Slå på laserens vertikale stråle og plasser enheten på den ene enden av streken rettet mot linjen. 3. Juster enheten slik at strålen er rettet inn mot og sentrert med streken på gulvet. 4. Merk av punktet til strålen i taket f . Marker senteret til laserstrålen direkte over midtpunktet til streken på gulvet. 5. Plasser laseren på den andre enden av streken på gulvet. Juster enheten slik at strålen er rettet inn mot og sentrert med streken på gulvet. 6. Merk av punktet til strålen i taket g , direkte ved siden av det første merket f . 7. Mål avstanden mellom disse to merkene. 8. Dersom den målte avstanden er større enn verdiene vist under, må laseren ha service på et autorisert servicesenter.
Side: 7
101 Avstand mellom vegger Tillatt avstand mellom merker 9 m (30') 6,0 mm (1/4") 12 m (40') 8,0 mm (5/16") 15 m (50') 10,0 mm (13/32") Feilsøking Laseren slår seg ikke på • Forsikre deg om at AA batteriene (når de brukes) er satt inn riktig i følge (+) og (–) på innsiden av batteridøren. • Forsikre deg om at batteriene eller den oppladbare pakken fungerer korrekt. Hvis du er i tvil, sett inn nye batterier. • Forsikre deg om at batterikontaktene er rene of fri for rust og korrosjon. Vær sikker på at laservateret er tørt og at du kun bruker nye, høykvalitets og merkevarebatterier for å redusere sjansen for batterilekkasje. • Hvis lasereneheten hetes til over 50 ˚C (120 ˚F), vil enheten ikke slå seg på. Hvis laseren har blitt oppbevart i ekstremt varme temperaturer, la den kjøle seg ned. Laservateren vil ikke skades ved at det trykkes på av/på knappene før den kjøles ned til brukstemperatur. Laserstrålen blinker DCE088R og DCE088G er laget for å selvrette seg opp til et gjennomsnitt på 4° i alle retninger når den er plassert som vist 3 . Hvis laseren vippes så mye at interne mekanismer ikke kan selvrettes, vil laserstrålen blinke og signalisere at vinkelområdet er overskredet. Når laserstrålene blinker, er laseren ikke i vater (eller lodd) og skal ikke brukes for bestemmelse av lodd eller vater. Forsøk å flytte laseren til en flate som er mer i vater. Laserstrålene slutter ikke å bevege seg DCE088R og DCE088G er presisjonsinstrumenter. Dersom laseren da ikke er plassert på et stabilt underlag (uten bevegelser), vil laseren fortsette å forsøke å komme i vater. Dersom strålen ikke stopper å bevege seg, forsøk å flytte laseren til et mer stabilt udnerlag. Prøv også å finne er sted som er forholdsvis flatt, slik at laseren står stabilt. LED på batterimåleren blinker Når all 4 LED-ene blinker kontinuerlig på batterimåleren, indikerer det at enheten ikke har blitt slått ordentlig av med pendellåsen. B . Pendellåsbryteren bør alltid settes i LÅST/AV posisjon når laseren ikke er i bruk. Service og reparasjoner • Merk: Demontering av laservatere vil gjøre alle garantier for produktet ugyldige. For å sikre produktets SIKKERHET og PÅLITELIGHET, skal reparasjoner, vedlikehold og justeringer utføres av autoriserte servicesentere. Service eller vedlikehold utført av ukvalifisert personell kan føre til fare for personskader. For å finne ditt nærmeste DeWALT servicesenter, gå til http://www.dewalt.com på internettet.
Side: 8
102 NO Bruksanvisning Spesifikasjoner Laserverktøy Lyskile Laserdioder Laserbølgelengde 630 – 680 nm (RØD) 515-535 mm (GRØNN) Lasereffekt ≤1.5 mw (hver stråle) KLASSE 2 LASERPRODUKT Arbeidsområde 20 m (±65’) (RØD) 35 m (±115’) (GRØNN) 50 m med detektor 50 m med detektor Nøyaktighet (vater): ± 3 mm per 9 m (± 1/8” per 30’) Indikatorer Lavt batteri 1 x LED blinker på batterimåleren Enheten ikke slått av med pendellåsbryteren 4 x LED blinker på batterimåleren Blinkende laserstråler Vinkelområde overskredet/enheten er ikke i vater Strømkilde 4 AA (1,5V) batterier (6,0 V DC) eller 10.8 li-ion DeWALT oppladbar batteripakke. Driftstemperatur -10 °C til 45 °C (20 °F til 115 °F) Lagringstemperatur -20 °C til 60 °C (-5 °F til 140 °F) Fuktighet Maksimal relativ luftfuktighet på 80% for temperaturer opp til 31 °C (88 °F) med lineær reduksjon til 50% relativ luftfuktighet ved 40 °C (104 °F) Miljø Vann- og støvtetthet i samsvar med IP65
Side: 9
103 1 år BEGRENSET GARANTI DeWalt vil gratis reparere alle feil som skyldes feil ved materialer eller i produksjonen, i opp til ett år fra kjøpsdatoen. Dene garantien dekker ikke dler som svikter på grunn av vanlig slitasje eller feil bruk av verktøyet. For mer detaljer om garantidekningen og garantireparasjoner, se www.dewalt.com. Denne garantien gjelder ikke tilbehør eller skader som følge av reparasjoner utført eller forsøkt utført av andre. Denne garantien gir deg bestemte juridiske rettigheter som kan variere med ulike stater eller land. I tillegg til garantien er DeWALT verktøy dekket av vår: 1 år gratis service DeWalt vil vedlikeholde verktøyet og skifte ut slitte deler som følge av normal bruk i løpet av første år etter kjøp, uten kostnader. 30 DAGER TILFREDSHETSGARANTI uten risiko Dersom du ikke er helt fornøyd med ytelsen til din DeWalt laser, uansett grunn, kasn du returnere den innen 30 dager fra kjøpsdato sammen med kopi av kvitteringen din - uten spørsmål. Gratis nye advarselsetiketter: Dersom advarselsetikettene 1 blir uleselige eller mangler, se www.dewalt.com for gratis å få nye. Merknader

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DCE088D1G-QW men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DCE088D1G-QW. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DCE088D1G-QW DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DCE088D1G-QW

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DCE088D1G-QW under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Håndverktøy
  • Model/navn: DCE088D1G-QW
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk