DeWalt DCE0825D1G-QW manual

Vis en manual for DeWalt DCE0825D1G-QW under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Håndverktøy
  • Model/navn: DCE0825D1G-QW
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 99
100
NO
Innhold
• Laserinformasjon
• Brukersikkerhet
• Brukersikkerhet
• Strømtilførsel til laseren
• Slå på laseren
• Sjekke lasernøyaktighet
• Bruk av laseren
• Vedlikehold
• Feilsøking
• Service og reparasjoner
• Spesifikasjoner
Laserinformasjon
DCE0825R og DCE0825G 5 punkt kryss lasere er klasse 2
laserprodukter. Laserne er selvrettende laserverktøy som
kan brukes til horisontale (vater) og vertikale (loddlinje)
innretningsjobber.
Brukersikkerhet
Sikkerhetsanvisninger
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for hvert
signalord. Les bruksanvisningen nøye og legg spesielt merke til
disse symbolene.

FARE: Varsler om en umiddelbar farlig situasjon som,
hvis den ikke unngås kan føre til død eller alvorlig
personskade.
 ADVARSEL: Varsler om en mulig farlig situasjon
som, hvis den ikke unngås kan føre til død eller
alvorlig personskade.

FORSIKTIG: Varsler om en mulig farlig situasjon
som, hvis den ikke unngås kan føre til mindre eller
moderate personskader.
MERK: Varsler om en bruk som ikke relateres til
personskade, men som, hvis den ikke unngås, kan føre til
materielle skader.
Hvis du har spørsmål eller kommentarer om dette
eller et hvilket som helst DeWALT verktøy, skal du gå til
http://www.dewalt.eu.
ADVARSEL:
Les og forstå alle instruksjonene. Hvis du
ikke følger advarslene og instruksjonene i denne
bruksanvisningen, kan dette resultere i elektrisk støt,
brann og/eller alvorlig personskade.
OPPBEVAR DISSE INSTRUKSJONENE
ADVARSEL:
Eksponering for laserstråling. Du skal ikke
demontere eller modifisere laservateren. Det
finnes ingen deler inni som eieren kan utføre
service på. Dette kan føre til alvorlig øyeskade.
ADVARSEL:
Farlig stråling. Bruk av kontroller eller justeringer
eller utførelse av prosedyrer som ikke er spesifisert
her kan føre til at du blir eksponert for farlig stråling.
Merkene på laseren kan inneholde de følgende symbolene.
Symbol Betydning
V Volt
mW Milliwatt
Laseradvarsel
nm Bølgelengde i nanometer
2 Klasse 2 laser
Advarselsmerker
Følgende merker finnes på din laser for din sikkerhet og for
å gjøre det enklere for deg.
 ADVARSEL: For å redusere risikoen for
skader, må brukeren lese bruksanvisningen.
	
ADVARSEL: LASERSTRÅLING. IKKE STIRR
INN I STRÅLEN. Klasse 2 laserprodukt
Side: 100
101
NO
• Du skal ikke bruke laseren i eksplosive atmosfærer slik
som hvor det finnes flammende væsker, gasser eller
støv. Elektriske verktøy skaper gnister som kan antenne
støvet eller gassene.
• Når laseren ikke er i bruk skal du oppbevare den
ute av barns rekkevidde og andre utrente personer.
Laserprodukter er farlige i hendene på brukere uten
opplæring.
• verktøyservice må utføres av kvalifisert
reparasjonspersonell. Service eller vedlikehold som utføres
av ukvalifisert personell kan føre til personskade. For å finne
ditt nærmeste DeWALT servicesenter, skal du gå til http://
www.dewalt.eu.
• Du skal ikke bruke optisk verktøy, som kikkert eller
teodolitt for å se mot laserstrålen. Dette kan føre til alvorlig
øyeskade.
• Ikke plasser laseren i en slik posisjon at noen tilsiktet
eller utilsiktet stirrer inn i laserstrålen. Dette kan føre til
alvorlig øyeskade.
• Ikke posisjoner laseren nær en reflekterende overflate
som kan reflektere laserstrålen mot noens øyne. Dette
kan føre til alvorlig øyeskade.
• Skru av laseren når den ikke er i bruk. Ved å la laseren stå
på øker du risikoen for å stirre inn i laserstrålen.
• Du skal ikke modifisere laseren på noen måte.
Modifisering av verktøyet kan føre til farlig eksponering av
laserstråling.
• Du skal ikke bruke laseren rundt barn, eller la barn bruke
laseren. Dette kan føre til alvorlig øyeskade.
• Du skal ikke fjerne eller gjør advarselsmerker uleselig.
Hvis merker tas bort, kan brukeren eller andre utilsiktet
utsette seg for stråling.
• Posisjoner laseren sikkert og på en jevn overflate. Hvis
laseren faller, kan dette føre til alvorlig personskade eller at
laseren blir skadet.
Personlig sikkerhet
• Vær oppmerksom, pass på hva du gjør og bruk sunn fornuft
ved bruk av laserproduktet. Ikke bruk verktøyet når du er trett
eller under påvirkning av rusmidler, alkohol eller medisiner. Et
øyeblikks uoppmerksomhet ved bruk av et laserprodukt kan
føre til alvorlig personskade.
• Bruk personlig beskyttelsesutstyr. Du skal alltid bruke
vernebriller. Redusering av faren for personskader avhenger
av arbeidsforhold og bruk av verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre sko, hjelm og øreklokker.
Bruk og stell av verktøyet
• Ikke bruk laseren hvis strøm/transportlås- bryteren ikke går
på og av. Et verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren
er farlig og må repareres.
• Følg instruksjonene i Vedlikeholds avsnittet i denne
bruksanvisningen. Bruk av ikke godkjente deler, eller at du
ikke følger vedlikeholds instruksjonene kan føre til elektrisk
støt eller personskade.
Batterisikkerhet
ADVARSEL:
Batterier kan eksplodere eller lekke og medføre
personskade eller brann. Slik reduserer du faren:
• Følg nøye alle instruksjoner og advarsler på
batterietiketten og batteripakken og den tilhørende
Batterisikkerhetsmanualen.
• 
Du skal alltid sette inn batteriene korrekt i henhold til polaritet
(+ og –), som merket på batteriet og utstyret.
• Du skal aldri kortslutte batteriterminalene.
• Aldri prøv å lade alkaliske batterier.
• Aldri bruk gamle og nye batterier sammen. Bytt alle
batteriene samtidig, med nye batterier av samme merke
og type.
• Fjern utgåtte batterier umiddelbart og avhend deg med dem
på korrekt måte.
• Aldri kast batteriene på åpen ild.
• Oppbevar batteriene utilgjengelige for barn.
• Fjern batteriene når enheten ikke er i bruk.
• Du skal kun bruke laderen som er spesifisert for din
oppladbare batteripakke.
Strømtilførsel til laseren
Denne laseren kan få strømtilførsel fra en av disse
batteripakkene:
• En DeWALT 10.8V Li-ion batteripakke (DCB121, DCB123,
or DCB127).
Side: 101
102
NO
• En DeWALT AA startpakke med 4 AA batterier. Merknad: AA
startpakke anbefales bare for bruk med den røde laseren.
Bruk av andre batterier kan føre til fare for brann.
Lade DeWALT Li-ion batteriet
1. Hvis 10,8V MAX Li-ion batteripakke er festet til laseren,
fjern den (figur D ).
• Roter laseren slik at det er enklere å nå batteripakken
(figur D #1).
• Mens du trykker ned utløserknappen på batteripakken
(figur D #2), dra batteripakken opp for å låse den opp
fra laseren (figur D #3).
• Dra batteripakken videre opp og ut av laseren (figur
D #4).
2. Plugg ladeledningen i en stikkontakt.
3. Sett batteripakken i laderhenheten til den klikker på plass
(figur F #1). Det venstre indikasjonslyset på laderen vil
lyse for å vise at batteriet lades (figur F #2).
4. Etter at batteriet er fulladet (indikatorlyset på laderen
blinker ikke lenger) skal du trykke og holde utløserknappen
på batteripakken (figur F #3) og gli pakken ut av laderen
(figur F #4).
5. Sett batteripakken i laserenheten til den klikker på plass
(figur F #5).
Installere nye AA batterier
ADVARSEL:
AA startpakke er laget spesielt for bruk med DeWALT
10.8V kompatible laserprodukter og kan ikke brukes
på andre verktøy. Ikke prøv å modifisere produktet.
1. Hvis AA startpakken er festet til laseren skal du fjerne den
(figur D ).
• Roter laseren slik at det er enklere å nå startpakken
(figur D #1).
• Mens du trykker ned utløserknappen på startpakken
(figur D #2), dra startpakken opp for å låse den opp fra
laseren (figur D #3).
• Dra startpakken opp og ut av laseren (figur D #4).
2. På AA startpakken skal du løfte opp luken for å åpne
batteriromdekselet (figur E #1 og #2).
3. Sett inn fire nye AA batterier, og forsikre deg om
å posisjonere - og + endene til hvert batteri slik det er vist
inne i batterirommet (figur E #3).
4. Trykk ned batteriromdekselet til det klikker på plass.
5. Sett startpakken i laserenheten til den klikker på plass (figur
E #4).
Se batterimåleren på tastaturet
Når laseren er PÅ, indikerer batterimåleren på tastaturet (figur
A #3) hvor mye strøm som gjenstår. Hvert av de fire LED-
lysene på batterimåleren representerer 25% av strømmen.
• LED-lyset på bunnen vil blinke når batterinivået er lavt
(under 12,5%). Laseren kan brukes en kort stund når
batteristrømmen lades ut, men strålen vil hurtig dimmes.
• Etter at nye batterier er satt inn i AA startpakken, eller 10.8 V
Li-ion batteriet er oppladet, laseren er skrudd PÅ igjen, vil
laserstrålene stråle fullt og batteriindikatoren vil vise full
kapasitet.
• Hvis alle 4 LED-lys på batterimåleren står på, betyr dette at
laseren ikke er helt skrudd AV. Når laseren ikke er i bruk, skal
du forsikre deg om at strøm/transportlåsebryteren er plassert
til VENSTRE til låst/AV-posisjon (figur A #1a).
Slå på laseren
1. Plasser laseren på en jevn, flat overflate.
2. Sett strøm/transportlåsebryteren til høyre for ulåst/
PÅ-posisjon (figur A #1b).
3. Trykk hver knapp på tastaturet (figur A #3) for å teste
laserstråleinnstillingen.
• Trykk en gang for å vise en horisontal laserlinje (figur
A #3a), to ganger for å vise en vertikal laserlinje (figur
A #3b), og tre ganger for å vise horisontal og vertikal
linje (figur A #3c), og en fjerde gang for å stoppe
laserlinjene.
• Trykk en gang for å vise punktene over, foran
og under laseren (figur A #3d), en gang til for å vise
to ekstra punkter fra hver side av laseren (figur A #3e)
og en tredje gang for å stoppe visning av punktene.
• Du kan bruke og sammen for å vise laserpunkter
og linjer. For eksempel, hvis du trykker tre ganger
og en gang, vil laseren vise kryssede linjer og fem
punkter (figur A #3f).
Side: 102
103
NO
4. Kontrollere laserstrålene. Laseren er laget for selvretting.
Hvis laseren er vippet så mye at den ikke kan selvrettes
(> 4°), vil laserstrålen blinke.
• Hvis laseren er vippet mellom 4° og 10°, vil strålene
blinke konstant.
• Hvis laseren er vippet mer enn 10°, vil strålene fortsette
å blinke 3 ganger.
5. Hvis laserstråIen blinker, er ikke laseren i vater og SKAL
IKKE BRUKES for å avgjøre eller markere vater eller
loddlinje. Prøv å posisjonere laseren på en jevn overflate.
6. Hvis NOEN av de følgende utsagn er SANNE, skal
du fortsette med instruksjonene for Kontroll av
lasernøyaktighet FØR DU BRUKER LASEREN til en jobb.
• Dette er første gang du bruker laseren (etter at laseren
har blitt utsatt for ekstreme temperaturer).
• Laseren har ikke blitt sjekket for nøyaktighet
på en lang stund.
• Laseren kan ha falt.
Sjekke lasernøyaktighet
Laserverktøy er forseglet og kalibrert ved fabrikken.
Det anbefales at du utfører en nøyaktighetssjekk før du
bruker laseren for første gang (i tilfelle laseren har blitt
eksponert for ekstreme temperaturer) og så regelmessig for
å sikre nøyaktighet av arbeidet. Følg disse retningslinjene
som er opplistet i denne bruksanvisningen når du utfører
nøyaktighetssjekker:
• Bruk det største området/avstanden mulig, som ligger
nærmest bruksavstand. Jo større område/avstand, jo lettere
er det å måle nøyaktigheten til laseren.
• Plasser laseren på en jevn, flat, stabil overflate som er i vater
i begge retninger.
• Marker senteret til laserstrålen.
Horisontal linjenøyaktighet - vippet
Kontroll av vinkelen på laserens horisontale linje krever en rett
vertikal overflate med minst 30’ (9m) bredde.
1. Plasser laseren som vist på figur G #1 og skru laseren
PÅ.
2. Trykk 3 ganger for å vise horisontal linje og en vertikal
linje.
3. Sikt laserens vertikale linje på det første hjørnet eller
referansepunktet (figur G #1).
4. Mål halve distansen over veggen (D1/2) (figur G #1).
5. Hvor den horisontale laserlinjen krysser havveispunktet
(D1/2), merk punktet P1 (figur G #1).
6. Roter laseren til et annet hjørne eller referansepunkt (figur
G #2).
7. Hvor den horisontale laserlinjen krysser havveispunktet
(D1/2), merk punktet P2 (figur G #2).
8. Mål den vertikale distansen mellom P1 og P2 (figur G #3).
9. Hvis målingene dine er større enn den tillatte størrelsen
mellom P1 & P2 for den korresponderende avstanden
(D1) i den følgende tabellen, må laseren leveres på service
på et godkjent servicesenter.
Avstand (D1)
Tillatt avstand
mellom P1 og P2
30' (9m) 7/32" (5,5mm)
40' (12m) 9/32" (7,2mm)
50' (15m) 11/32" (9mm)
Horisontal linjenøyaktighet - i vater
Kontroll av vateret til laserens horisontale linje krever en flat
vertikal overflate med minst 30’ (9m) bredde.
1. Plasser laseren på en ende av veggen som vist på figur H
#1 og skru laseren PÅ.
2. Trykk en gang for å vise en horisontal linje.
3. Marker to punkter (P1 og P2) minst 30’ (9m) fra hverandre
langs lengden til laserens horisontale linje på veggen (figur
H #1).
4. Omplasser laseren til den andre siden av veggen og rett inn
laserens horisontale linje med punkt P2 (figur H #2).
5. Marker punkt P3 på laserlinjen nær punkt P1 (figur H #2).
6. Mål den vertikale avstanden mellom punkt P1 og P3 (figur
H #2).
7. Hvis målingene dine er større enn den tillatte størrelsen
mellom P1 & P3 for den korresponderende avstanden
mellom P1 & P2 i den følgende tabellen, må laseren
leveres på service på et godkjent servicesenter.
Side: 103
104
NO
Distanse mellom
P1 & P2
Tillatt avstand
Mellom P1 og P3
30' (9m) 7/32" (5,5mm)
40' (12m) 9/32" (7,2mm)
50' (15m) 3/8" (9mm)
Vertikal linjenøyaktighet - loddlinje
Kontrollere loddlinje til laserens vertikale linje.
1. Mål høyden på en dørkarm (eller et referansepunkt i taket)
for å få høyden D1 (figur I #1).
2. Plasser laseren som vist på figur #1 og skru laseren PÅ.
3. Trykk to ganger for å vise en vertikal linje.
4. Sikt laserens vertikale linje mot dørkarmen eller
referansepunktet i taket (figur I #1).
5. Marker punkt P1, P2, og P3, som vist på figur I #1.
6. Sett laseren til den andre siden av P3 pek laserens
vertikale linje mot punkt P2 (figur I #2).
7. Rett inn den vertikale linjen med punkt P2 og P3, og marker
punkt P4 (figur I #2).
8. Mål den vertikale avstanden mellom punkt P1 og P4 (figur
I #3).
9. Hvis målingene dine er større enn den tillatte størrelsen
mellom P1 & P4 for den korresponderende avstanden
(D1) i den følgende tabellen, må laseren leveres på service
på et godkjent servicesenter.
Høyde på vertikal
avstand (D1)
Tillatt avstand
Mellom P1 og P4
8' (2,5m) 1/16" (1,5mm)
16′ (5m) 1/8" (3,0mm)
20' (6m) 9/64" (3,6mm)
30′ (9m) 9/32" (5,5mm)
Loddlinje punktnøyaktighet
Kontroll av loddlinjekalibreringen på laseren gjøres når det
finnes en passende vertikal høyde, ideelt 25’ (7,5 m), med en
person på gulvet som posisjonerer laseren og en annen person
nær taket som markerer punktet som skapes av laseren i taket.
1. Marker punkt P1 på gulvet (figur J #1).
2. Skru PÅ laseren og trykk en gang for å vise punkter
over, foran og under laseren.
3. Plasser laseren slik at nedre punktet er sentrert over punkt
P1 og marker senteret til øvre punkt i taket som punkt P2
(figur J #1).
4. Vri laseren 180°, og forsikre deg om at ned-punktet
fremdeles er sentrert på punkt P1 på gulvet (figur J #2).
5. Marker senteret på opp-punktet i taket som punkt P3 (figur
J #2).
6. Mål den avstanden mellom punkt P2 og P3.
7. Hvis målingene dine er større enn den tillatte størrelsen
mellom P2 & P3 for den korresponderende avstanden
mellom tak og gulv i den følgende tabellen, må laseren
leveres på service på et godkjent servicesenter.
Avstand mellom tak
og gulv
Tillatt avstand mellom
P2 & P3
15′ (4,5m) 7/64”(2,6mm)
20′ (6m) 9/64” (3,3mm)
30′ (9m) 7/32” (5,4mm)
40′ (12m) 9/32” (7,2mm)
Vater-punkt nøyaktighet - vatring
Kontroll av vater-kalibreringen på laseren krever to parallelle
vegger minst 20’ (6 m) fra hverandre.
1. Skru PÅ laseren og trykk to ganger for å vise punkter
over, foran, under og til høyre for laseren.
2. Sett laseren 2”–3” (5–8 cm) fra den første veggen.
For å teste laserpunktet foran, pass på at fronten av
laseren er rettet mot veggen (figur K #1).
3. Marker laserpunktets posisjon på den første veggen som
punkt P1 (figur K #1).
4. Snu laseren 180˚ og merk laserpunktet på den andre
veggen som punkt P2 (figur K #1).
5. Sett laseren 2”–3” (5–8 cm) fra den andre veggen.
For å teste laserpunktet foran, pass på at froten av laseren
er rettet mot veggen (figur K #2), og juster høyden av
laseren til laserpunktet treffer punkt P2.
6. Snu laseren 180˚ og rett laserpunktet nært punkt P1 på
første vegg, og marker punkt P3 (figur K #2).
7. Mål den vertikale avstanden mellom punkt P1 og P3 på den
første veggen.
Side: 104
105
NO
8. Hvis målingene dine er større enn den tillatte størrelsen
mellom P1 & P3 for den korresponderende avstanden
mellom veggene i den følgende tabellen, må laseren
leveres på service på et godkjent servicesenter.
Avstand mellom
veggene
Tillatt avstand mellom
P1 & P3
20′ (6,0m) 9/64" (3,6mm)
30′ (9,0m) 7/32" (5,4mm)
50′ (15,0m) 11/32" (9mm)
75′ (23,0m) 9/16" (13,8mm)
9. Gjenta trinn 2 til og med 8 for å sjekke nøyaktigheten
av høyre punkt og deretter venstre punkt, pass på at
laserpunktet du tester er det laserpunktet som rettes mot
veggene.
Vater-punkt nøyaktighet - rettvinkel
Kontroll av vaterkalibreringen på laseren krever et rom med
lengde minst 35’ (10m). Alle merker kan gjøres på gulvet ved
å plassere et mål for vater-strålen eller vinkelrett-strålen og
overføre posisjonen til gulvet.
MERK: For å sikre nøyaktigheten, skal avstanden (D1) fra P1 til
P2, P2 til P3, P2 til P4 og P2 til P5 være lik.
1. Marker punkt P1 på gulvet i enen enden av rommet som
vist på figur L #1.
2. Slå laseren PÅ og trykk en gang for å vise punkter
over, foran og under laseren.
3. Plasser laseren slik at nedre punktet er sentrert over punkt
P1 og pass på at punktet foran pekre mot den fjerne enden
av rommet (figur L #1).
4. Bruk et mål for å overføre vater-punktet foran fra veggen
til gulvet, merk punkt P2 på gulvet og deretter punkt P3
på gulvet (figur L #1).
5. Beveg laseren til punkt P2 og rett inn vater-punktet foran
til punkt P3 igjen (figur L #2).
6. Bruk etmål for å overføre vater-punktet foran fra posisjonen
på veggen til gulvet, merk posisjonen av de to vinkelrett-
strålene som punktene P4 og P5 på gulvet (figur L #2).
7. Snu laseren 90° slik at vater-punktet foran er innrettet med
punkt P4 (figur L #3).
8. Merk posisjonen av første vinklerett-punkt som punkt P6
på gulvet så nært punkt P1 som mulig (figur L #3).
9. Mål avstanden mellom punktene P1 og P6 (figur L #3).
10. Hvis målingen din er større enn tillatt avstand mellom
P1 & P6 for tilsvarende avstand (D1) i følgende tabell, må
laseren sendes til et autorisert servicesenter.
Avstand (D1) Tillatt avstand mellom
P1 & P6
25' (7,5m) 3/32” (2,2mm)
30' (9m) 7/64” (2,7mm)
50' (15m) 3/16”(4,5mm)
11. Snu laseren 180° slik at vater-punktet foran er innrettet
med punkt P5 (figur L #4).
12. Merk posisjonen av andre vinklerett-punkt som punkt P7
på gulvet så nært punkt P1 som mulig (figur L #4).
13. Mål avstanden mellom punktene P1 og P7 (figur L #4).
14. Hvis målingen din er større enn tillatt avstand mellom
P1 & P7 for tilsvarende avstand (D1) i følgende tabell,
må laseren sendes til et autorisert servicesenter.
Avstand (D1) Tillatt avstand mellom
P1 & P7
25' (7,5m) 3/32” (2,2mm)
30' (9m) 7/64” (2,7mm)
50' (15m) 3/16”(4,5mm)
Bruk av laseren
Brukertips
• Du skal alltid markere senteret til strålen som skapes
av laseren.
• Ekstreme temperaturendringer kan forårsake bevegelse
av de interne delene som kan påvirke nøyaktigheten.
Sjekk ofte nøyaktigheten når du jobber.
• Hvis laseren mistes i gulvet, skal du sjekke om den fremdeles
er kalibrert.
• Så lenge laseren er skikkelig kalibrert, retter laseren inn seg
selv. Hver laser kalibreres ved fabrikken for å finne vater
så lenge den er posisjonert på en flat overflate innen et
gjennomsnitt på ± 4° av vater. Det trengs ingen manuelle
justeringer.
Side: 105
106
NO
Slå av laseren
Vri strøm/transportlåsbryteren til AV/låst posisjon (figur A #1a)
når laseren ikke er i bruk. Hvis bryteren ikke er i låst posisjon vil
alle 4 LED-lys fremdeles lyse på batterimåleren på tastaturet (
A #3).
Bruk av roteringsbrakett
Laseren har en magnetisk roteringsbrakett (figur B #3, figur
D #1) som er permanent festet til enheten.
ADVARSEL:
Posisjoner laseren og/eller veggfestet på en stabil
overflate. Hvis laseren faller kan dette føre til alvorlig
personskade eller skade på laseren.
• Braketten har magneter (figur B #2) som lar enheten
monteres på de mest loddrette flater av stål eller jern. Vanlige
eksempler på passende overflater inkluderer stålspikerslag.
stål dørkarmer og bærebjelker av stål.
• Braketten har et nøkkelhullspor (figur B #1) slik at den kan
henge på en spiker på alle slags overflater.
Bruk av laseren med tilbehør
ADVARSEL:
Siden annet tilbehør enn det som tilbys av DeWALT
ikke er testet med dette produktet, kan bruk av sånt
tilbehør med dette verktøyet være farlig.
Du skal kun bruke DeWALT tilbehør som anbefales for denne
modellen. Tilbehør som passer til en laser, kan være utgjøre en
fare for personskader ved bruk på en annen laser.
Bunnen av laseren er utstyrt med 1/4-20 og 5/8-11 hullgjenger
(figur C ) for å passe til nåværende eller fremtidige DeWALT
tilbehør. Du skal kun bruke DeWALT tilbehør som anbefales for
denne laseren. Følg instruksjonene som følger med tilbehøret.
Anbefalt tilbehør som kan brukes med denne laseren er
tilgjengelig for ekstra kostnad fra din lokale forhandler eller et
godkjent servicesenter. Hvis du trenger hjelp til å finne tilbehør,
kontakt ditt nærmeste DeWALT servicesenter eller besøk vår
webside: http://www.dewalt.eu.
Bruke laseren med takbraketten
Lasertakbraketten (hvis den medfølger) gir flere
monteringsmuligheter for laseren. Takfestet har en klemme
i den ene enden som kan festes til en veggvinkel for akustisk
takinstallasjon. På hver ende av takfestet finnes et skruehull for
å henge den fra en spiker eller skrue til en hvilken som helst
overflate.
Når takfestet er sikret, gir stålplaten en overflate som den
magnetiske braketten kan festes i. Posisjonen til laseren kan
da fininnstilles av den glidende magnetiske roterende braketten
opp eller ned på veggfestet.
Vedlikehold
• Når laseren ikke er i bruk skal du rengjøre de ytre delene
med en fuktig klut, tørke av laseren med en myk, tørr klut for
å forsikre deg om at den er tørr, og så lagre laseren i boksen
som følger med.
• Selv om utsiden av laseren er motstandsdyktig mot
løsemidler, skal du ALDRI bruke løsemidler for å rengjøre
laseren.
• Ikke lagre laseren ved temperaturer under -20˚C (-5˚F) eller
over 60˚C (140˚F).
• For å opprettholde nøyaktigheten av arbeidet ditt skal du
sjekke ofte om laseren er kalibrert.
• Kalibreringskontroll, annet vedlikehold og reparasjoner kan
utføres på DeWALT servicesentere.
Feilsøking
Laseren skrur seg ikke på
• Hvis du bruker AA batterier må du forsikre deg om at:
• Hvert batteri er satt inn korrekt, i henhold til (+) og (–)
som vist inne i batterirommet.
• Batterikontaktene er rene og rustfrie.
• Batteriene er nye og har høy kvalitet. Merkevarebatterier
reduserer sjansen for batterilekkasje.
• Forsikre deg om at AA batteriene eller Li-ion oppladbar pakke
fungerer skikkelig. Hvis du er i tvil, skal du sette inn nye
batterier.
Side: 106
107
NO
• Forsikre deg om at laseren er tørr.
• Hvis laseren blir varmere enn 50 ˚C (120 ˚F), vil ikke enheten
skru seg på. Hvis laseren har blitt oppbevart i ekstremt varme
temperaturer, skal du la den kjøle seg ned. Laserens vater
vil ikke bli skadet ved bruk av strøm/transportlåsbryteren før
nedkjøling til sin riktige brukstemperatur.
Laserstråleblinking
Laserne er laget for selvretting opp til et gjennomsnitt av
4° i alle retninger. Hvis laseren er vippet slik at den interne
mekanismen ikke retter seg inn, vil laserstrålen blinke og vise
at vippeområdet har blitt overgått. DEN BLINKENDE STRÅLEN
SOM SKAPES AV AT LASEREN IKKE ER I VATER ELLER
LODDDRETT LINJE SKAL IKKE BRUKES TIL Å AVGJØRE
VATER ELLER LODRETT LINJE. Prøv å posisjonere laseren
på en jevnere overflate.
Laserstrålene slutter ikke å bevege seg
Laseren er et presisjonsinstrument. Derfor er det slik at hvis
det ikke er plassert på en stabil (og bevegelsesfri) overflate,
vil laseren fortsette å prøve å finne vater. Hvis strålen ikke
slutter å bevege seg, skal du prøve å plassere laseren på en
mer stabil overflate. Du skal også forsikre deg om av overflaten
er relativt flat, slik at laseren er stabil.
Service og reparasjoner
Merknad: Ved å demontere laservateren bortfaller alle garantier
på produktet.
For å sikre produktets SIKKERHET og PÅLITELIGHET, skal
alle reparasjoner, vedlikehold og justeringer utføres av et
godkjent servicesenter. Service eller vedlikehold som utføres av
ukvalifisert personell kan føre til personskade. For å finne ditt
nærmeste DeWALT servicesenter, gå til http://www.dewalt.eu.
Side: 107
108
NO
Spesifikasjoner
DCE0825R DCE0825G
Lyskilde Laserdioder
Laserbølgelengde 630–680 nm synlig 510–530 nm synlig
Lasereffekt ≤1,0 mW KLASSE 2 LASERPRODUKT
Arbeidsområde 15 m (50’)
50 m (165’) med detektor
30 m (100’)
50 m (165’) med detektor
Nøyaktighet - alle linjer og punkt, unntatt ned-punktet ±3 mm per 10 m (±1/8" per 33')
Nøyaktighet - ned-punkt ±4 mm per 10 m (±5/32" per 33')
Strømkilde 4 AA (1,5 V) batterier (6 V DC)
eller 10,8 V DeWALT batteripakke
Brukstemperatur -10°C til 50°C (14°F til 122°F)
Lagringstemperatur -20°C til 60°C (-5°F til 140°F)
Miljø Vann og støvtett til IP65
Detektor DW0892 DW0892-G

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt DCE0825D1G-QW ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt DCE0825D1G-QW

Har du et spørsmål om DeWalt DCE0825D1G-QW men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DCE0825D1G-QW. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DCE0825D1G-QW DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.