DCE079D1

DeWalt DCE079D1 manual

DCE079D1

Manual for DeWalt DCE079D1 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 135 sider.

Side: 1
STRÅLE/STRAHL/BEAM/LÁSER/FAISCEAU/RAGGIO/ LASER/STRÅLE/RAIO/SÄDE/STRÅLE/IŞIN/ΔΕΣΜΗ A B L Mærker på vægge Wandmarkierungen/ Marks on walls Marcas en las paredes Marques sur les murs Segni sulle pareti Markeringen op muren Merker på vegger Marcas nas paredes Merkit seinillä Märken på väggarna Duvarlardaki işaretler Ενδείξεις στους τοίχους LASER ENHED ROTERET 180˚/LASEREINHEIT – 180 ˚ GEDREHT/LASER UNIT ROTATED 180˚/UNIDAD LÁSER GIRADA 180°/ APPAREIL LASER EN ROTATION 180˚/UNITÀ LASER RUOTATA DI 180°/LASERUNIT GEROTEERD 180˚/LASERENHET ROTERT 180˚/UNIDADE DE LASER EM ROTAÇÃO DE 180˚/LASERYKSIKKÖ 180 ° KÄÄNNETTYNÄ/LASERENHET ROTERAD 180˚/180° DÖNDÜRÜLMÜŞ LAZER ÜNİTESİ/ΜΟΝΑΔΑ ΛΕΪΖΕΡ ΣΤΡΑΜΜΕΝΗ 180˚ STRÅLE/STRAHL/BEAM/LÁSER/FAISCEAU/ RAGGIO/LASER/STRÅLE/RAIO/SÄDE/STRÅLE/ IŞIN/ΔΕΣΜΗ BB L AA O P Q R 7 DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 7 5/17/2018 12:35:26 PM
Side: 2
NORSK 76 Definisjoner: Sikkerhetsvarselsymboler og -ord Denne brukerhåndboken bruker følgende sikkerhetsvarselsymboler og -ord for å varsle deg om farlige situasjoner og risikoen for personskader eller materielle skader.  FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som vil føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges.  ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til død eller alvorlig personskade.  FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade.  (Brukt uten ord) Indikerer en sikkerhetsrelatert melding. MERK: Indikerer en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til materielle skader hvis ikke den unngås. Hvis du har spørsmål eller kommentarer om dette eller et hvilket som helst DeWALT-verktøy, kan du besøke vår nettside www.2helpU.com. Advarsel: For å redusere risikoen for skade må brukeren lese bruksanvisningen. Sikkerhetsanvisninger for lasere ADVARSEL! Les og forstå alle anvisninger. Manglende overholdelse av instruksjonene listet opp nedenfor kan resultere i elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade. TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSER FOR FREMTIDIG BRUK  ADVARSEL! Eksponering for laserstråling. Ikke demonter eller modifiser lasernivået. Verktøyet inneholder ingen deler som kan vedlikeholdes av brukeren. Det kan resultere i alvorlig øyeskade.  ADVARSEL: Farlig stråling. Bruk av kontroller, justeringer eller utføring av andre prosedyrer enn de spesifisert her kan resultere i farlig eksponering for stråling. • Ikke bruk laseren i eksplosive omgivelser, så som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Elektroverktøy skaper gnister som kan antenne støv eller gasser. • Bruk laseren kun med de spesifiserte batteriene. Bruk av andre batterier kan føre til risiko for brann. • Når laseren ikke er i bruk, skal den oppbevares utilgjengelig for barn og andre utrenede personer. Lasere er farlige i hendene på utrenede brukere. • Bruk kun tilbehør som er anbefalt av produsenten av din modell. Tilbehør som egner seg for den ene laseren kan føre til risiko for personskade dersom det brukes med en annen laser. • Verktøyservice skal kun utføres av kvalifisert av reparasjonspersonell. Service eller vedlikehold utført av ukvalifisert personell kan resultere i personskader. For å finne nærmeste DeWALT-servicesenter gå til www.2helpU.com på internett. • Ikke bruk optiske verktøy som et teleskop eller teodolitt for å se på laserstrålen. Det kan resultere i alvorlig øyeskade. • Ikke plasser laseren i en posisjon der en person enten med vilje eller ufrivillig kan stirre på laserstrålen. Det kan resultere i alvorlig øyeskade. • Skru av laseren når den ikke er i bruk. Å la laseren stå på øker risikoen for å stirre på laserstrålen. Roterende laser DCE074R, DCE079R, DCE079G DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 76 5/17/2018 12:35:41 PM
Side: 3
NORSK 77 • Ikke plasser laseren nær en reflekterende flate som kan reflektere laserstrålen mot en persons øyne. Det kan resultere i alvorlig øyeskade. • Ikke bruk laseren i nærheten av barn eller la barn bruke laseren. Det kan resultere i alvorlig øyeskade. • Ikke fjern eller gjøre varselsetiketter uleselig. Fjerning av etiketter øker faren for eksponering for stråling. • Plasser laseren sikkert på en vannrett flate. Det kan resultere i skade på laseren eller alvorlig personskade dersom laseren skulle falle.  ADVARSEL: Bruk av kontroller, justeringer eller utføring av andre prosedyrer enn de spesifisert her kan resultere i farlig eksponering for stråling.  ADVARSEL! IKKE TA DEN ROTERENDE LASEREN FRA HVERANDRE. Verktøyet inneholder ingen deler som kan vedlikeholdes av brukeren. Dersom den roterende laseren tas fra hverandre bortfaller alle garantier. Ikke modifiser produktet på noen måte. Modifisering av verktøyet kan resultere i farlig eksponering for laserstråling. • Etiketten på verktøyet kan inkludere følgende symboler. V.........................volt mW.....................milliwatt .........laservarselsymbol nm..........bølgelengde i nanometer 2.............Klasse 2 laser Varselsetiketter For din bekvemmelighet og sikkerhet, er følgende etikett på laseren. ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade må brukeren lese bruksanvisningen. ADVARSEL: LASERSTRÅLING. IKKE SE INN I STRÅLEN. Klasse 2 laserprodukt UNNGÅ EKSPONERING – LASERSTRÅLING SLIPPER UT FRA DETTE APERTURET DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 77 5/17/2018 12:35:41 PM
Side: 4
NORSK 78 EU-samsvarserklæring Radioutstyrsdirektiv DEWALT roterende laser DCE074R, DCE079R, DCE079G DEWALT erklærer herved at DEWALT Rotary Laser DCE074R/ DCE079R/DCE0709G er i samsvar med direktivet 2014/53/EU og alle relevante EU-direktivskrav. Den fulle teksten til EU-samsvarserklæringen kan du få hos DEWALT Industrial Tool Co., DEWALT Europe, DEWALT D-655-10 Idstein, Tyskland 65509 eller er tilgjengelig på følgende internettadresse: www.2helpU.com. Søk etter produkt og typenummer angitt på merkeskiltet. LES GJENNOM ALLE ANVISNINGENE Batterier og strøm Denne roterende laseren fra DeWALT vil akseptere alle DeWALT 18 volt litiumionbatterier, men er bygget for best å motstå skade under et fall når den brukes med følgende batterier: Alle 1,5 Ah og 2Ah DeWALT 18 volt litiumionbatterier. Lading av batteriet Batteripakken er ikke helt oppladet når det er nytt. Du må bruke en DeWALT 18 volt lader for å lade batteripakken før du kan bruke rotasjonslaseren. • Se tabellen på slutten av denne bruksanvisningen for kompatibilitet for ladere og batteripakker. • Husk å lese alle sikkerhetsanvisninger før du bruker laderen.  ADVARSEL: • IKKE forsøk å lade batteripakken med andre ladere enn de som er oppført i denne manualen. Laderen og batteripakken er spesielt designet for å jobbe sammen. • Følg nøye alle instruksjoner og advarsler på batteriets etikett og pakke og medfølgende Batterisikkerhetshåndbok. 1. Skyv batteriet i laderen som beskrevet i Batterisikkerhetshåndboken. 2. Vent til batteripakken er fulladet. 3. Skyv batteripakken ut av sporet. MERK: Når du bestiller nye batteripakker, pass på å inkludere katalognummer og spenning. Installere 18V DeWALT-batteripakken 1. Plasser den fulladede 18V DeWALT-batteripakken slik at utløserknappen (Figur E 15 ) vender bort fra deg og til høyre. 2. Trykk og hold nede utløserknappen på batteripakken. 3. Skyv batteripakken helt inn i sporet på siden av laseren. 4. Slipp knappen på batteripakken. Ta ut batteripakken 1. Trykk og hold utløserknappen på batteripakken. 2. Skyv batteripakken ut av sporet på laseren. 3. Slipp knappen på batteripakken. 4. For å lade batteriet sett det inn i laderen, som beskrevet i Batterisikkerhetshåndboken.  ADVARSEL: Batterier kan eksplodere eller lekke og forårsake personskader og brann. For å redusere denne risikoen følg instruksjonene i Batterisikkerhetshåndboken. Lagring av batteripakker • Den beste lagringsplassen er en som er kjølig og tørr og ikke er utsatt for direkte sollys og overdreven varme eller kulde. • Langvarig lagring skader ikke batteripakken eller laderen. Under riktige forhold kan de lagres i 5 år eller mer. OPPBEVAR DISSE BRUKSANVISNINGENE FOR FREMTIDIG REFERANSE Brukersikkerhet Personlig sikkerhet • Vær oppmerksom, hold et øye på det du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et laserprodukt. Ikke bruk verktøyet dersom du er trøtt eller er påvirket av narkotika, alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av laserprodukter kan føre til alvorlig personskade. • Bruk egnet personlig verneutstyr, inkludert øyevern når du arbeider i et byggemiljø. Verktøybruk og pleie • Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slås av eller på. Ethvert verktøy som ikke kan styres med bryteren er farlig og må repareres. • Lagre laserprodukter som går på tomgang utilgjengelig for barn og ikke la personer som ikke er kjent med laserproduktet eller disse instruksjonene bruke det. Laserproduktene er farlige i hendene på utrenede brukere. • Bruk kun tilbehør som er anbefalt av produsenten av din modell. Tilbehør som kan være egnet for ett verktøy, kan bli farlig når de brukes sammen med et annet verktøy. DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 78 5/17/2018 12:35:42 PM
Side: 5
NORSK 79 Bruk Tips for bruk • For å forlenge batterilevetiden per ladning slå av laseren når den ikke er i bruk. • For å sikre nøyaktigheten av arbeidet ditt må du sjekke laserkalibreringen ofte. Se Kalibrere laseren. • Før bruk av laseren sørg for at verktøyet er plassert på en relativt jevn, flat overflate. • Merk alltid midten av laserlinjen eller prikken. Hvis du markerer forskjellige deler av strålen på forskjellige tidspunkter, vil du introdusere feil i målingene dine. • Plasser laseren midt i arbeidsområdet for å øke arbeidsavstand og nøyaktighet. • Når du fester til et stativ eller en vegg, må du montere laseren sikkert. • Når du arbeider innendørs, vil en sakte roterende hodehastighet gi en synlig lysere linje, en raskere roterende hodehastighet vil gi en synlig solid linje. • For å øke strålesynligheten bruk Laser Enhancement Glasses og/eller bruk et Laser Target Card for å finne strålen. • Svært store temperaturendringer kan forårsake bevegelse eller forflytning av bygningsdeler, metallstativer, utstyr osv. Dette kan påvirke nøyaktigheten. Kontroller nøyaktigheten ofte under arbeidet. • Når du arbeider med DeWALT Digital Laser Detector, må du stille laserens rotasjonshastighet til den raskeste innstillingen. • Hvis laseren mistes eller får et skarpt slag, må kalibreringssystemet kontrolleres av et kvalifisert serviceverksted før du bruker laseren. Kontrollpanel (Fig. A , B ) Laseren styres primært av strømknappen 1 , modusknappen 2 , hastighetsknappen 3 og skannemodusknappen 4 . Disse funksjonene blir deretter modifisert når de brukes med enten aksevalgknappen 5 (DCE079R / DCE079G kun i hellingsmodus), eller de to retnings-/høydejusteringsknappene 6 og 7 . Justeringsknappene for retnings-/høydejustering styrer rotasjonsretningen til laserhodet, samt justerer bjelkens høyde når enheten er i skråstilling. Disse knappene kan også brukes til å trinnvis rotere strålen når enheten er i skannemodus. Knappene på kontrollpanelet DCE074R, DCE079R/G- kontrollpanelet og DCE079R/G-fjernkontrollen fungerer alle sammen, med mindre annet er angitt. Strømknapp Strømknappen brukes til å slå laseren på og av. • For å slå på DCE074R- eller DCE079R/G-laserenheten trykk en gang på av/på-knappen. • For å slå AV DCE074R eller DCE079R/G-laserenheten helt trykk på strømknappen i 3 sekunder. Hastighet/rotasjonsknapp Hastighetsknappen 3 brukes til å justere rotasjonshastigheten til laserstrålen gjennom de 4 forhåndsinnstilte hastighetene (150, 300, 600 og 1200 RPM). Skannemodus-knapp 15˚/45˚/90˚ Skannemodus-knappen 4 brukes til å få laserhodet til å sveipe frem og tilbake, og skaper en kort, lys laserlinje. Denne korte linjen er mye lysere og mer synlig enn når enheten er i full rotasjonsmodus. Bruke skannemodus • For å gå inn i skannemodus trykk og slipp skannemodusknappen 4 . For å bla gjennom skannevinklene fortsett å trykke på knappen til du kommer til ønsket vinkel. • Skanneområdets retning kan styres med piltastene 6 og 7 . Hellingsmodusknapp • For å aktivere hellingsmodus trykker du på hellingsmodusknappen 2 . • For å gå tilbake til selvutjevningsmodus og gjenoppta full selvnivellering trykk og hold inne modusknappen 2 en gang til. Innstilling av skråretningen Når hellingsmodus er aktivert kobler enheten automatisk til X-aksen. Dette gjør at du kan skråstille laseren i retning av X-Aksen, som angitt av "pistoler" på rullehuset. LED-lampen 11 eller 12 indikerer gjeldende skråretning. Kun DCE079R/G: I visse situasjoner kan det være ønskelig å hale laseren i Y-aksen. Hastighetsmodusens retning kan endres frem og tilbake mellom Y-aksen og X-aksen ved å trykke på XY-aksen-knappen 5 . Den valgte aksen er identifisert med LED-lys 24 eller 25 . Innstilling av helling 1. Slå på hellingsmodus. 2. Velg ønsket akse. 3. Bruk piltastene (fig. B , 6) og 7)) for å vippe laserrotorhodet opp og ned. - - Hvert raske trykk på en pilknapp beveger hellingen med 0,01º (1,6 mm @ 10m). DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 79 5/17/2018 12:35:42 PM
Side: 6
NORSK 80 - - Hvis du trykker på og holder en pilknapp mellom 2 sekunder og 10 sekunder, går hellingen fra 0,01º / sek til 0,2º / sek. - - Hvis du trykker på og holder en pilknapp lengre enn 10 sekunder, vil hellingen bevege seg 0,2º / sek. Piltastene (fig. B , R ) Pilknappene ( B 6 og 7 ) brukes til forskjellige funksjoner avhengig av lasermodusens driftsmodus. • ISelvjustering Horisontal Modus, roterer piltastene retningen til laserstrålen med urviseren eller mot klokken under rotasjon, eller justerer laserstrålens posisjon med urviseren eller mot urviseren under skannemodus. • I Selvutjevnende vertikal Modus, roterer piltastene retningen til laserstrålen med urviseren eller mot klokken under rotasjon, eller justerer laserstrålens posisjon med urviseren eller mot urviseren under skannemodus. • I Hellingsmodus brukes piltastene brukes til å vippe laserhodet. Slår på laseren (fig. E , B ) 1. Sett inn den fulladede 18 V-batteripakken som vist på figuren E . 2. Trykk forsiktig på strømknappen 1 for å slå PÅ laseren. - - Strømindikatorlampen 9 lyser - - Selvutjevningsmodus aktiveres automatisk, og laserenheten vil selvnivellere. Når laserenheten er plan, vil strålen rotere en gang ved 600 omdreininger i retning med urviseren. - - Etter 10 sekunder aktiveres Høymodus (Anti-Drift) automatisk og Høymodus-LED 8 lyser. 3. Trykk på hastighet-/rotasjonsknappen 3 for å justere rotasjonshastigheten. Retningen kan endres ved hjelp av knappene 6 og 7 . 4. Trykk på Scan-knappen 4 for å innstille laseren til å skanne i 0 °, 15 °, 45 ° eller 90 ° grad-modus. Hvis du slår PÅ hellingsmodus, vil hellingslysdioden ( 12 ) vil lyse. Hvis du bruker X-akse-nivellering, vil X-aksedioden ( 24 ) lyser, eller hvis du bruker Y-akse-nivellering, lyser Y-akse- lysdioden ( 25 ) i stedet. Kalibrere laseren (Fig. O, P) Feltkalibreringskontroller bør gjøres ofte. Denne delen inneholder instruksjoner for å utføre enkle feltkalibreringskontroller av DeWALT Rotary Laser. Feltkalibreringskontroller kalibrerer ikke laseren. Det vil si at disse kontrollene ikke korrigerer feil i lasernivået eller avløpsvannet til laseren. I stedet angir kontrollene hvorvidt laseren gir et korrekt nivå og rørledning. Disse kontrollene kan ikke erstatte profesjonell kalibrering utført av et DeWALT- servicesenter. Nivåkalibreringskontroll (X-akse) 1. Sett opp et stativ mellom to vegger som er minst 50 meter fra hverandre. Den nøyaktige plasseringen av stativet er ikke kritisk. 2. Monter laserenheten på stativet slik at X-aksen peker rett mot en av veggene. 3. Slå på laserenheten og la den selvnivellere. 4. Merk og mål punktene A og B på veggene som vist på figur O. 5. Vri hele laserenheten 180º slik at X-aksen peker rett mot motsatt vegg. 6. La laserenheten selvnivellere, og merk og mål punktene AA og BB på veggene som vist på figur P. 7. Beregn totalfeil ved å bruke ligningen: Totalfeil = (AA - A) - (BB-B) 8. Sammenlign totalfeil til de tillatte grensene som vises i følgende tabell. Avstand mellom veggene Tillatelig feil DCE074R Tillatelig feil DCE079R/G 15 m 3 mm 1,5 mm 20 m 4 mm 2 mm 25 m 5 mm 2,5 mm 30 m 6 mm 3 mm Nivåkalibreringskontroll (Y-akse) Gjenta prosedyren ovenfor, men med laserenheten plassert slik at Y-aksen peker rett mot veggene. Loddrett feilkontroll (Fig. Q) 1. Bruk et standard lodd som referanse, merk toppen og bunnen av en vegg. (Pass på å markere veggen og ikke gulvet og taket.) 2. Plasser den roterende laseren sikkert på gulvet ca. 3 '(1 m) fra veggen. 3. Slå på laseren og rett prikken ved merket på bunnen av veggen. Deretter roterer du prikken oppover med opp/ ned-pilene på fjernkontrollen. Hvis midtpunktet av prikken skanner over merket på toppen av veggen, er laseren riktig kalibrert. DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 80 5/17/2018 12:35:42 PM
Side: 7
NORSK 81 MERK: Denne sjekken skal gjøres med en vegg som ikke er kortere enn den høyeste veggen som denne laseren skal brukes til. Bruke laseren på et stativ (fig. C ) 1. Plasser stativet sikkert og sett det til ønsket høyde. 2. Kontroller at toppen av stativet er omtrent plant. Laseren vil kun selvnivellere hvis toppen av stativet er innenfor ± 5˚ av nivå. Hvis laseren er satt opp for langt ut av nivå, piper det når det når grensen til nivellerområde. Ingen skade vil skje for laseren, men den vil ikke fungere i en tilstand som ikke er på nivå. 3. Fest laseren til stativet ved å feste stativadapteren 20 som vist i figur C til laserlegemet. Adapteren kan monteres til bunnen for nivåmodus eller til siden for loddemodus. Plasser monteringen på stativet og skru den gjengede skruen på stativet i hunngjenge på stativadapteren. MERK: Pass på at stativet du arbeider med har en 5/8"-11 gjenget skrue for å sikre sikker montering. 4. Slå på laseren og juster rotasjonshastigheten og kontrollene som ønsket. Bruke laseren på et gulv (fig. D ) Lasernivået kan plasseres direkte på gulvet for utjevning og VVS-applikasjoner som rammevegger. 1. Plasser laseren på en relativt jevn og glatt overflate der den ikke vil bli forstyrret. 2. Plasser laseren for nivå- eller loddinnstilling som vist. 3. Slå på laseren og juster rotasjonshastigheten og kontrollene som ønsket. MERK: Laseren vil være lettere å sette opp for veggbruk hvis rotasjonshastigheten er satt til 0 RPM, og hvis fjernkontrollen brukes til å justere laseren med kontrollmerker. Fjernkontrollen tillater at en person setter opp laseren. Bruke DCE079R/G-fjernkontrollen Fjernkontrollen tillater at en person betjener og setter opp laseren fra avstand. LED-lampen på fjernkontrollen indikerer at et signal overføres fra DCE079R/G-laserenheten. Du kan bruke alle knappene på tastaturet til å styre denne laserenheten. Hvis din DCE079R/G-laserenhet ble tråkket på eller etter 2016- 49-NZ, kan du bruke fjernkontrollen til å slå av strømmen helt. 2016-49-NZ 2016-49-NZ > For å slå av en DCE079R/G-laserenhet helt (tråkket på eller etter 2016-49-NZ) ved hjelp av fjerntastaturet, trykk på XY-akseknappen ( 14 ) og MODE-knappen ( 13 ) samtidig. Spesifikasjoner DCE074R DCE079R DCE079G Spenning 18 VDC 18 VDC 18 VDC Type 1 1 1 Laserstyrke <1 mW <1 mW <1 mW Laserklasse 2 2 2 Bølgelengde 630 ~ 680 nm 630 ~ 680 nm 515 ~ 530 630 ~ 680 Rotasjonshastighet (RPM) 150, 300, 600, 1200 150, 300, 600, 1200 150, 300, 600, 1200 Innendørs synlig område 45 m 60 m 80 m Område med detektor 450 m 600 m 600 m Nivelleringsnøyaktighet (@ 600 RPM) ± 3 mm per 30 m ± 1,5 mm per 30 m ± 1,5 mm per 30 m Selvutjevningsområde ± 5 ° ± 5 ° ± 5 ° Driftstemperatur -5 ° C - 50 ° C -5 ° C - 50 ° C -5 ° C - 50 ° C Oppbevaringstemperatur -20 ° C - 70 ° C -20 ° C - 70 ° C -20 ° C - 70 ° C Beholdertråd 5/8"-11 TPI 5/8"-11 TPI 5/8"-11 TPI Vekt (uten batteripakke) 4,5 kg 4,5 kg 4,5 kg Tilbehør Anbefalt tilbehør til bruk med verktøyet er tilgjengelig for kjøp på ditt fabrikk-eide lokale serviceverksted.  ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom disse ikke er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DeWALT brukes sammen med dette produktet. Hvis du trenger hjelp til å finne noe tilbehør, kan du besøke vår nettside www.2helpU.com. DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 81 5/17/2018 12:35:42 PM
Side: 8
NORSK 82 Digital laserdetektor (fig. H -K ) Noen lasersett inkluderer en DeWALT digital laserdetektor. DeWALT digital laserdetektor lar deg lokalisere en roterende laserstråle fra enheten i skarpt lys, eller på lang avstand. Detektoren kan brukes både innendørs og utendørs der det er vanskelig å se laserstrålen. Detektoren kan ikke brukes med ikke-roterende lasere, men er kompatibel med de fleste roterende strålestråler (DW0743R) og grønne stråler (DW0743G) lasere. Den kan innstilles for å indikere plasseringen av strålen til enten den nærmeste 1/8" (3 mm) eller den nærmeste 1/25" (1 mm). Detektoren gir både visuelle signaler via LCD displayet 22 og lydsignaler fra høyttaleren 23 for å indikere posisjonen til laserstrålen. DeWALT digital laserdetektor kan brukes både med og uten detektorklemmen. Når den brukes med klemmen, kan detektoren plasseres på en siktestang (mire), nivelleringsstang, stubbe eller påle. Installere et batteri i detektoren (Fig. H ) Den digitale laserdetektoren bruker et 9-volts batteri. For å installere batteriet som følger med løft batteridekselet 21 . Plasser batteriet på 9 volt i rommet, juster batteriet som vist. Detektorkontroll (fig. I ) Detektoren kontrolleres av strømknappen 26 og nøyaktighetsmodusknappen 27 . Når strømbryteren trykkes en gang slås detektoren på. Øverst på displayet vises nøyaktighetsikonet 27 , og volumikonet 28 . For å redusere volumet av det høresignalet som detektoren gir ut når det registrerer en laserstråle, trykk på knappen igjen; en av de halve sirkler ved siden av hornikonet vil forsvinne. For å slå av lydsignalet trykk knappen en tredje gang; volumsymbolet forsvinner. DeWALT digital laserdetektor har også en automatisk utkoblingsfunksjon. Dersom en roterende laserstråle ikke treffer stråledeteksjonsvinduet, eller ingen knapp trykkes, slår detektoren seg automatisk av etter omtrent 30 minutter. Når detektoren er på, viser toppen av vinduet et ikon for nøyaktighetsmodus. Enten 1 mm nøyaktighetsmodusikonet 53 vises, eller ikonet for nøyaktighetsmodus på 3 mm 54 vil dukke opp. Når ikonet 1 mm-nøyaktighetsmodus vises, indikerer det at detektoren bare gir en "avlesning" -lesning når laserstrålen er i klasse eller ikke mer enn 1 mm over eller under den. Når ikonet for nøyaktighetsmodus på 3 mm vises, indikerer det at detektoren vil gi en "avlesning" -lesning når laserstrålen er i klasse eller ca. 3 mm over eller under den. Trykk på nøyaktighetsmodusknappen 27 en gang for å endre nøyaktighetsmodus. Bruk av detektor (fig. I , J ) 1. Sett opp og plasser rotasjonslaseren som du vil bruke i henhold til produsentens anvisninger. Slå på laseren og kontroller at laseren roterer og sender ut en laserstråle. MERK: Denne detektoren er designet for kun å brukes med roterende laser. Detektoren vil ikke fungere med et stasjonært stråle-lasernivå. 2. Slå på detektoren ved å trykke på strømbryteren 26 . 3. Juster volumet som ønsket som beskrevet i Detektorkontroller. 4. Plasser detektoren slik at detektorvinduet 22 vender mot laserstrålen som produseres av den roterende laseren. Beveg detektoren opp eller ned innen det omtrentlige området for strålen, til du har sentrert detektoren. For informasjon om displayvinduet og lydsignalene, se tabellen Indikatorer (Fig. J ). 5. Bruk markeringshakkene 30 for nøyaktig å merke posisjon av laserstrålen. Detektorrengjøring og -lagring • Smuss og fett kan fjernes fra detektoren ved hjelp av en klut eller enn myk, metallfri børste. • DeWALT digital laserdetektor er vanntett. Hvis du skulle slippe detektoren i gjørme, våt betong eller et lignende stoff, slanger du detektoren bare av. Ikke bruk høytrykksvann, f.eks. fra en trykkvask. • Det beste lagringsstedet er kjølig og tørt – uten direkte sollys og uten sterk kulde eller varme. Detektor-service Unntatt for batterier er det ingen deler inne i den digitale laserdetektoren som kan vedlikeholdes av brukeren. Ikke ta enheten fra hverandre. Uautorisert klussing med laserdetektoren vil gjøre alle garantier ugyldige. Detektorfeilsøking Detektoren slår seg ikke på. • Trykk og slipp strøm-/volumknappen. • Kontroller at batteriet er på plass og i korrekt posisjon. • Dersom detektoren er svært kald, la den varme seg opp i et varmt område. • Skift ut 9-volts batteri. Slå på enheten. • Dersom detektoren fortsatt ikke slår seg på, lever detektoren til et DeWALT servicesenter. Høyttaleren på detektoren gir ikke noe lyd. • Forsikre deg om at detektoren er slått på. • Trykk på strøm/volum-knappen. Den vil bytte fra høy til lav, for å dempe. DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 82 5/17/2018 12:35:42 PM
Side: 9
NORSK 83 • Pass på at den roterende laseren er slått på og at den sender ut en laserstråle. • Dersom detektoren fortsatt ikke gir lyd fra seg, lever den til et DeWALT servicesenter. Detektoren reagerer ikke på en stasjonær laserstråle. DeWALT Digital Laser Detector er designet for kun å fungere med roterende lasere. Detektoren gir fra seg en tone, men LCD-displayet fungerer ikke. • Dersom detektoren er svært kald, la den varme seg opp i et varmt område. • Dersom LCD-displayet fortsatt ikke fungerer, lever detektoren til et DeWALT-servicesenter. Monteringsbrakett (Fig. M , N ) Noen lasersett inkluderer en veggmontering. Den kan brukes til å feste verktøyet til spor eller takvinkelen og til hjelp ved akustisk takmontering. Følg instruksjonene nedenfor for å bruke veggmonteringen.  FORSIKTIG: Før du legger lasernivået til veggspor eller takvinkel, må du kontrollere at sporet eller vinkelen er ordentlig festet. 1. Plasser laseren på monteringsbunnen 37 og juster 5/8- 11 skruehull på stativadapteren ( 20 , Fig. C ) festet til bunnen av laseren med hullet 39 i monteringsbunnen. Vri monteringsbryteren 40 for å sikre laseren. 2. Med veggmonteringens måleskala 41 vendt mot deg, løsne låseknappen til veggmonteringsklemmen 42 for å åpne klemkjeftene. 3. Plasser klemkjeftene rundt veggen eller takvinkelen, og stram til klemmelåseknappen 42 for å lukke klemkjeftene på sporet. Pass på at låseknappen til veggmonteringsspaken er stramt til forsvarlig før du fortsetter.  FORSIKTIG: Bruk alltid en takbøyle eller tilsvarende materiale, i tillegg til låseknappen for montering av veggmontering, for å sikre lasernivået mens du monterer det på en vegg. Trekk ledningen gjennom håndtaket på lasernivået. Trekk ikke ledningen gjennom det beskyttende metallburet. I tillegg kan skruer brukes til å feste veggfestet direkte på veggen som en sikkerhetskopi. Skruehull 43 ligger på toppen av veggmonteringen. 4. Bruk grunnnivelleringsbryteren 44 til å få en omtrentlig nivåposisjon fra veggen. 5. Verktøyet kan justeres opp og ned til ønsket offsethøyde for arbeid. For å endre høyden løsne låseknappen 45 plassert på venstre side av veggfestet. Støtt monteringsbunnen når du justerer høyden. 6. Vri justeringsknappen 46 , plassert til høyre for veggmonteringen, for å flytte lasernivået opp og ned for å stille inn høyden. Bruk veggmonteringsmålingsskalaen 41 for å identifisere ditt merke. MERK: Det kan være nyttig å slå på strømmen og dreie det roterende hodet slik at det setter en prikk på en av laserskalaene. DeWALT-målkortet er merket ved 38 mm, derfor kan det være lettest å sette forskyvningen av laseren til 38 mm under sporet. 7. Når du har plassert laseren i ønsket høyde, stram låseknappen 45 for å opprettholde denne stillingen. Montering på en mire (fig. K ) For å sikre detektoren til en mire fest detektoren først til klemmen ved hjelp av skruen 1/4"-20 47 på baksiden av klemmen. Skyv sporene 32 på klemmen rundt skinnen 33 på karakterstangen. 1. Plasser detektoren i ønsket høyde, og vri klemmeknappen med urviseren for å trekke klemmens kjever rundt klassen som fastgjør klemmen på stangen. 2. For å foreta høydejustering løsne klemmen litt, flytt og trekk til igjen. Konstruksjonsmire (fig. L )  FARE: ALDRI forsøk på å bruke en mire i storm eller nær overliggende elektriske ledninger. Dødsfall eller alvorlig personskade vil oppstå. Noen lasersett inkluderer en mire. DeWALT Grade Rod er merket med måleskala på begge sider og er konstruert i teleskopseksjoner. En fjærlastet knapp aktiverer en lås for å holde miren i forskjellige lengder. Forsiden av mire har målestokken som begynner på bunnen. Bruk denne til å måle fra bakken når du graderer eller nivellerer jobber. Baksiden av miren er utformet for å måle høyden på tak, bjelker, osv. Utvid toppseksjonen av miren til knappen låses inn i forrige del. Forleng den delen enten til den låses inn i den tilstøtende delen eller til miren berører taket eller bjelken. Høyden leses av hvor den siste utvidede delen går ut fra forrige nedre del, som vist i figur L . Målkort (fig. G ) Noen lasersett inkluderer et lasermålkort som hjelper til med å lokalisere og markere laserstrålen. Målkortet øker synligheten til laserstrålen når strålen krysser over kortet. Kortet er merket med standard og metriske skalaer. Laserstrålen passerer gjennom den røde plasten og reflekterer av reflekterende tape på baksiden. Magneten på toppen av kortet er utformet for å holde målkortet til takspor eller stålpinner for å bestemme lodd- og nivåposisjoner. For best ytelse når du bruker målkortet, skal DeWALT-logoen vende mot deg. DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 83 5/17/2018 12:35:43 PM
Side: 10
NORSK 84 Laserforbedringsbriller (fig. F ) Noen lasersett inkluderer et par laserforbedringsbriller. Disse brillene forbedrer synligheten til laserstrålen under sterke lysforhold eller over lange avstander når laseren brukes til innvendige applikasjoner. Disse brillene er ikke nødvendig for å betjene laseren.  FORSIKTIG: Disse brillene er ikke ANSI-godkjente vernebriller, og bør ikke brukes under bruk av andre verktøy. Disse brillene hindrer ikke laserstrålen i å komme inn i øynene dine.  FARE: For å redusere risikoen for alvorlig personskade må du aldri stirre direkte inn i laserstrålen, med eller uten disse brillene. Vedlikehold • Under visse forhold kan glasslinsen samle opp noe smuss eller rusk. Dette vil påvirke strålekvalitet og driftsområde. Linsen skal rengjøres med en bomullspinne fuktet med vann. • Den fleksible gummiskjermen kan rengjøres med en våt, lofri klut som en bomullsklut. BRUK BARE VANN – IKKE BRUK rengjøringsmidler eller løsemidler. La enheten lufttørke før den lagres. • For å opprettholde nøyaktigheten av arbeidet kontroller du ofte kalibreringen av laseren. Se Kalibrere laseren. • Kalibreringskontroller og andre vedlikeholdsreparasjoner kan utføres av DeWALT-servicesentre. To gratis kalibreringskontroller er inkludert i DeWALT One Year Free Service Contract. • Når laseren ikke er i bruk, oppbevarer du den i den medfølgende pakken. • Ikke oppbevar laseren i kofferten dersom laseren er våt. Tørk utvendige deler med en myk, tørr klut og la laseren lufttørke. • Ikke oppbevar laseren din ved temperaturer under -18 ˚C eller over 41˚C.  ADVARSEL: Bruk aldri løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene. Bruk bare en klut fuktet med mildt såpevann. La aldri noen væske komme inn i enheten; senk aldri noen deler av enheten ned i en væske. Bruk aldri trykkluft til å rengjøre laseren. Feilsøking Høyde på instrumentvarsel DCE074R og DCE079R/G har en innebygd alarmfunksjon som varsler operatøren dersom enheten er forstyrret etter at enheten har selvnivellert. Laserenheten slutter å rotere, kontrollampens LED-indikatorlampe blinker og piperen går av. Slå av laseren Trykk på strømknappen i 3 sekunder for å slå av laseren. Strømindikatorlampen lyser ikke lenger. For å tilbakestille laserenheten for videre bruk Slå av enheten og sett den på igjen med strømknappen på kontrollpanelet på laserenheten. MERK: Kontroller alltid laseroppsettet etter Høyde på instrumentvarsel (Hi-modus) er utløst. Service og reparasjoner MERK: Dersom laseren tas fra hverandre, bortfaller alle garantier på produktet. For å sikre produktets sikkerhet og pålitelighet bør reparasjon, vedlikehold og justeringer foretas på et autorisert servicesenter. Service eller vedlikehold utført av ukvalifisert personell kan resultere i risiko for personskader. For å finne ditt nærmeste DeWALT servicesenter besøk vår hjemmeside: www.2helpU. com. Beskyttelse av miljøet Separat avfallshåndtering. Produkter og batterier merket med dette symbolet må ikke kastes med vanlig husholdningsavfall. Produkter og batterier inneholder materialer som kan gjenvinnes eller resirkuleres, og reduserer etterspørselen etter råvarer. Resirkuler elektriske produkter og batterier i henhold til lokale bestemmelser. Mer informasjon er tilgjengelig på www.2helpU.com. Batterier Tenk miljøvern når du skal kaste batteriene. Sjekk med de lokale myndighetene for en miljømessig korrekt måte å avhende batteriene. DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 84 5/17/2018 12:35:43 PM

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DCE079D1 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DCE079D1. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DCE079D1 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DCE079D1

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DCE079D1 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

 • Merke: DeWalt
 • Produkt: Ikke kategorisert
 • Model/navn: DCE079D1
 • Filtype: PDF
 • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk