DeWalt DCE079D1 manual

Vis en manual for DeWalt DCE079D1 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Ikke kategorisert
  • Model/navn: DCE079D1
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 6
STRÅLE/STRAHL/BEAM/LÁSER/FAISCEAU/RAGGIO/
LASER/STRÅLE/RAIO/SÄDE/STRÅLE/IŞIN/ΔΕΣΜΗ
A
B
L
Mærker på vægge
Wandmarkierungen/
Marks on walls
Marcas en las paredes
Marques sur les murs
Segni sulle pareti
Markeringen op muren
Merker på vegger
Marcas nas paredes
Merkit seinillä
Märken på väggarna
Duvarlardaki işaretler
Ενδείξεις στους τοίχους
LASER ENHED ROTERET 180˚/LASEREINHEIT – 180 ˚ GEDREHT/LASER UNIT ROTATED 180˚/UNIDAD LÁSER GIRADA 180°/
APPAREIL LASER EN ROTATION 180˚/UNITÀ LASER RUOTATA DI 180°/LASERUNIT GEROTEERD 180˚/LASERENHET ROTERT
180˚/UNIDADE DE LASER EM ROTAÇÃO DE 180˚/LASERYKSIKKÖ 180 ° KÄÄNNETTYNÄ/LASERENHET ROTERAD 180˚/180°
DÖNDÜRÜLMÜŞ LAZER ÜNİTESİ/ΜΟΝΑΔΑ ΛΕΪΖΕΡ ΣΤΡΑΜΜΕΝΗ 180˚
STRÅLE/STRAHL/BEAM/LÁSER/FAISCEAU/
RAGGIO/LASER/STRÅLE/RAIO/SÄDE/STRÅLE/
IŞIN/ΔΕΣΜΗ
BB
L
AA
O
P
Q R
7
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 7 5/17/2018 12:35:26 PM
Side: 75
NORSK
76
Definisjoner: Sikkerhetsvarselsymboler og -ord
Denne brukerhåndboken bruker følgende sikkerhetsvarselsymboler og -ord for å varsle deg om farlige situasjoner og risikoen for
personskader eller materielle skader.

 FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som vil føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.

 ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til død eller alvorlig
personskade.

 FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat
personskade.

 (Brukt uten ord) Indikerer en sikkerhetsrelatert melding.
MERK: Indikerer en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til materielle skader hvis ikke
den unngås.
Hvis du har spørsmål eller kommentarer om dette eller et hvilket som helst DeWALT-verktøy, kan du besøke vår nettside
www.2helpU.com.
Advarsel: For å redusere risikoen for skade må brukeren lese bruksanvisningen.
Sikkerhetsanvisninger for lasere
ADVARSEL! Les og forstå alle anvisninger. Manglende overholdelse av instruksjonene listet
opp nedenfor kan resultere i elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSER FOR FREMTIDIG BRUK

 ADVARSEL! Eksponering for laserstråling. Ikke demonter eller modifiser lasernivået. Verktøyet inneholder ingen
deler som kan vedlikeholdes av brukeren. Det kan resultere i alvorlig øyeskade.

 ADVARSEL: Farlig stråling. Bruk av kontroller, justeringer eller utføring av andre prosedyrer enn de spesifisert her kan
resultere i farlig eksponering for stråling.
• Ikke bruk laseren i eksplosive omgivelser, så som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Elektroverktøy
skaper gnister som kan antenne støv eller gasser.
• Bruk laseren kun med de spesifiserte batteriene. Bruk av andre batterier kan føre til risiko for brann.
• Når laseren ikke er i bruk, skal den oppbevares utilgjengelig for barn og andre utrenede personer. Lasere er farlige i
hendene på utrenede brukere.
• Bruk kun tilbehør som er anbefalt av produsenten av din modell. Tilbehør som egner seg for den ene laseren kan føre til
risiko for personskade dersom det brukes med en annen laser.
• Verktøyservice skal kun utføres av kvalifisert av reparasjonspersonell. Service eller vedlikehold utført av ukvalifisert
personell kan resultere i personskader. For å finne nærmeste DeWALT-servicesenter gå til www.2helpU.com på internett.
• Ikke bruk optiske verktøy som et teleskop eller teodolitt for å se på laserstrålen. Det kan resultere i alvorlig øyeskade.
• Ikke plasser laseren i en posisjon der en person enten med vilje eller ufrivillig kan stirre på laserstrålen. Det kan
resultere i alvorlig øyeskade.
• Skru av laseren når den ikke er i bruk. Å la laseren stå på øker risikoen for å stirre på laserstrålen.
Roterende laser
DCE074R, DCE079R, DCE079G
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 76 5/17/2018 12:35:41 PM
Side: 76
NORSK
77
• Ikke plasser laseren nær en reflekterende flate som kan reflektere laserstrålen mot en persons øyne. Det kan resultere
i alvorlig øyeskade.
• Ikke bruk laseren i nærheten av barn eller la barn bruke laseren. Det kan resultere i alvorlig øyeskade.
• Ikke fjern eller gjøre varselsetiketter uleselig. Fjerning av etiketter øker faren for eksponering for stråling.
• Plasser laseren sikkert på en vannrett flate. Det kan resultere i skade på laseren eller alvorlig personskade dersom laseren
skulle falle.

 ADVARSEL: Bruk av kontroller, justeringer eller utføring av andre prosedyrer enn de spesifisert her kan resultere i farlig
eksponering for stråling.

 ADVARSEL! IKKE TA DEN ROTERENDE LASEREN FRA HVERANDRE. Verktøyet inneholder ingen deler som
kan vedlikeholdes av brukeren. Dersom den roterende laseren tas fra hverandre bortfaller alle garantier. Ikke
modifiser produktet på noen måte. Modifisering av verktøyet kan resultere i farlig eksponering for laserstråling.
• Etiketten på verktøyet kan inkludere følgende symboler.
V.........................volt
mW.....................milliwatt
.........laservarselsymbol
nm..........bølgelengde i nanometer
2.............Klasse 2 laser
Varselsetiketter
For din bekvemmelighet og sikkerhet, er følgende etikett på laseren.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade må brukeren lese bruksanvisningen.
ADVARSEL: LASERSTRÅLING. IKKE SE INN I STRÅLEN. Klasse 2 laserprodukt
UNNGÅ EKSPONERING – LASERSTRÅLING SLIPPER UT FRA DETTE APERTURET
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 77 5/17/2018 12:35:41 PM
Side: 77
NORSK
78
EU-samsvarserklæring
Radioutstyrsdirektiv
DEWALT roterende laser
DCE074R, DCE079R, DCE079G
DEWALT erklærer herved at DEWALT Rotary Laser DCE074R/
DCE079R/DCE0709G er i samsvar med direktivet 2014/53/EU
og alle relevante EU-direktivskrav.
Den fulle teksten til EU-samsvarserklæringen kan du få hos
DEWALT Industrial Tool Co., DEWALT Europe, DEWALT
D-655-10 Idstein, Tyskland 65509 eller er tilgjengelig på
følgende internettadresse: www.2helpU.com.
Søk etter produkt og typenummer angitt på merkeskiltet.
LES GJENNOM ALLE ANVISNINGENE
Batterier og strøm
Denne roterende laseren fra DeWALT vil akseptere alle
DeWALT 18 volt litiumionbatterier, men er bygget for best
å motstå skade under et fall når den brukes med følgende
batterier: Alle 1,5 Ah og 2Ah DeWALT 18 volt litiumionbatterier.
Lading av batteriet
Batteripakken er ikke helt oppladet når det er nytt. Du må bruke
en DeWALT 18 volt lader for å lade batteripakken før du kan
bruke rotasjonslaseren.
• Se tabellen på slutten av denne bruksanvisningen for
kompatibilitet for ladere og batteripakker.
• Husk å lese alle sikkerhetsanvisninger før du bruker
laderen.

 ADVARSEL:
• IKKE forsøk å lade batteripakken med andre
ladere enn de som er oppført i denne manualen.
Laderen og batteripakken er spesielt designet for å
jobbe sammen.
• Følg nøye alle instruksjoner og advarsler på
batteriets etikett og pakke og medfølgende
Batterisikkerhetshåndbok.
1. Skyv batteriet i laderen som beskrevet i
Batterisikkerhetshåndboken.
2. Vent til batteripakken er fulladet.
3. Skyv batteripakken ut av sporet.
MERK: Når du bestiller nye batteripakker, pass på å inkludere
katalognummer og spenning.
Installere 18V DeWALT-batteripakken
1. Plasser den fulladede 18V DeWALT-batteripakken slik at
utløserknappen (Figur E 15 ) vender bort fra deg og til
høyre.
2. Trykk og hold nede utløserknappen på batteripakken.
3. Skyv batteripakken helt inn i sporet på siden av laseren.
4. Slipp knappen på batteripakken.
Ta ut batteripakken
1. Trykk og hold utløserknappen på batteripakken.
2. Skyv batteripakken ut av sporet på laseren.
3. Slipp knappen på batteripakken.
4. For å lade batteriet sett det inn i laderen, som beskrevet i
Batterisikkerhetshåndboken.

 ADVARSEL: Batterier kan eksplodere eller
lekke og forårsake personskader og brann. For
å redusere denne risikoen følg instruksjonene i
Batterisikkerhetshåndboken.
Lagring av batteripakker
• Den beste lagringsplassen er en som er kjølig og tørr og
ikke er utsatt for direkte sollys og overdreven varme eller
kulde.
• Langvarig lagring skader ikke batteripakken eller laderen.
Under riktige forhold kan de lagres i 5 år eller mer.
OPPBEVAR DISSE BRUKSANVISNINGENE FOR
FREMTIDIG REFERANSE
Brukersikkerhet
Personlig sikkerhet
• Vær oppmerksom, hold et øye på det du gjør og
bruk sunn fornuft når du bruker et laserprodukt. Ikke
bruk verktøyet dersom du er trøtt eller er påvirket av
narkotika, alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks
uoppmerksomhet under bruk av laserprodukter kan føre til
alvorlig personskade.
• Bruk egnet personlig verneutstyr, inkludert øyevern når du
arbeider i et byggemiljø.
Verktøybruk og pleie
• Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slås av eller
på. Ethvert verktøy som ikke kan styres med bryteren er
farlig og må repareres.
• Lagre laserprodukter som går på tomgang
utilgjengelig for barn og ikke la personer som ikke er
kjent med laserproduktet eller disse instruksjonene
bruke det. Laserproduktene er farlige i hendene på
utrenede brukere.
• Bruk kun tilbehør som er anbefalt av produsenten av
din modell. Tilbehør som kan være egnet for ett verktøy,
kan bli farlig når de brukes sammen med et annet verktøy.
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 78 5/17/2018 12:35:42 PM
Side: 78
NORSK
79
Bruk
Tips for bruk
• For å forlenge batterilevetiden per ladning slå av laseren
når den ikke er i bruk.
• For å sikre nøyaktigheten av arbeidet ditt må du sjekke
laserkalibreringen ofte. Se Kalibrere laseren.
• Før bruk av laseren sørg for at verktøyet er plassert på en
relativt jevn, flat overflate.
• Merk alltid midten av laserlinjen eller prikken. Hvis du
markerer forskjellige deler av strålen på forskjellige
tidspunkter, vil du introdusere feil i målingene dine.
• Plasser laseren midt i arbeidsområdet for å øke
arbeidsavstand og nøyaktighet.
• Når du fester til et stativ eller en vegg, må du montere
laseren sikkert.
• Når du arbeider innendørs, vil en sakte roterende
hodehastighet gi en synlig lysere linje, en raskere
roterende hodehastighet vil gi en synlig solid linje.
• For å øke strålesynligheten bruk Laser Enhancement
Glasses og/eller bruk et Laser Target Card for å finne
strålen.
• Svært store temperaturendringer kan forårsake bevegelse
eller forflytning av bygningsdeler, metallstativer, utstyr osv.
Dette kan påvirke nøyaktigheten. Kontroller nøyaktigheten
ofte under arbeidet.
• Når du arbeider med DeWALT Digital Laser Detector,
må du stille laserens rotasjonshastighet til den raskeste
innstillingen.
• Hvis laseren mistes eller får et skarpt slag, må
kalibreringssystemet kontrolleres av et kvalifisert
serviceverksted før du bruker laseren.
Kontrollpanel (Fig. A , B )
Laseren styres primært av strømknappen 1 , modusknappen
2 , hastighetsknappen 3 og skannemodusknappen 4 .
Disse funksjonene blir deretter modifisert når de brukes med
enten aksevalgknappen 5 (DCE079R / DCE079G kun i
hellingsmodus), eller de to retnings-/høydejusteringsknappene
6 og 7 .
Justeringsknappene for retnings-/høydejustering styrer
rotasjonsretningen til laserhodet, samt justerer bjelkens høyde
når enheten er i skråstilling. Disse knappene kan også brukes
til å trinnvis rotere strålen når enheten er i skannemodus.
Knappene på kontrollpanelet DCE074R, DCE079R/G-
kontrollpanelet og DCE079R/G-fjernkontrollen fungerer alle
sammen, med mindre annet er angitt.
Strømknapp
Strømknappen brukes til å slå laseren på og av.
• 
For å slå på DCE074R- eller DCE079R/G-laserenheten
trykk en gang på av/på-knappen.
• For å slå AV DCE074R eller DCE079R/G-laserenheten helt
trykk på strømknappen i 3 sekunder.
Hastighet/rotasjonsknapp
Hastighetsknappen 3 brukes til å justere rotasjonshastigheten
til laserstrålen gjennom de 4 forhåndsinnstilte hastighetene
(150, 300, 600 og 1200 RPM).
Skannemodus-knapp
15˚/45˚/90˚
Skannemodus-knappen 4 brukes til å få laserhodet til å sveipe
frem og tilbake, og skaper en kort, lys laserlinje. Denne korte
linjen er mye lysere og mer synlig enn når enheten er i full
rotasjonsmodus.
Bruke skannemodus
• For å gå inn i skannemodus trykk og slipp
skannemodusknappen 4 . For å bla gjennom
skannevinklene fortsett å trykke på knappen til du kommer
til ønsket vinkel.
• 
Skanneområdets retning kan styres med piltastene 6 og
7 .
Hellingsmodusknapp
• For å aktivere hellingsmodus trykker du på
hellingsmodusknappen 2 .
• For å gå tilbake til selvutjevningsmodus og gjenoppta full
selvnivellering trykk og hold inne modusknappen 2 en
gang til.
Innstilling av skråretningen
Når hellingsmodus er aktivert kobler enheten automatisk til
X-aksen. Dette gjør at du kan skråstille laseren i retning av
X-Aksen, som angitt av "pistoler" på rullehuset.
LED-lampen 11 eller 12 indikerer gjeldende skråretning.
Kun DCE079R/G: I visse situasjoner kan det være ønskelig å
hale laseren i Y-aksen. Hastighetsmodusens retning kan endres
frem og tilbake mellom Y-aksen og X-aksen ved å trykke på
XY-aksen-knappen 5 . Den valgte aksen er identifisert med
LED-lys 24 eller 25 .
Innstilling av helling
1. Slå på hellingsmodus.
2. Velg ønsket akse.
3. Bruk piltastene (fig. B , 6) og 7)) for å vippe
laserrotorhodet opp og ned.
-
- Hvert raske trykk på en pilknapp beveger hellingen med
0,01º (1,6 mm @ 10m).
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 79 5/17/2018 12:35:42 PM
Side: 79
NORSK
80
-
- Hvis du trykker på og holder en pilknapp mellom 2
sekunder og 10 sekunder, går hellingen fra 0,01º / sek
til 0,2º / sek.
-
- Hvis du trykker på og holder en pilknapp lengre enn 10
sekunder, vil hellingen bevege seg 0,2º / sek.
Piltastene (fig. B , R )
Pilknappene ( B 6 og 7 ) brukes til forskjellige funksjoner
avhengig av lasermodusens driftsmodus.
• ISelvjustering Horisontal Modus, roterer piltastene
retningen til laserstrålen med urviseren eller mot klokken
under rotasjon, eller justerer laserstrålens posisjon med
urviseren eller mot urviseren under skannemodus.
• I Selvutjevnende vertikal Modus, roterer piltastene
retningen til laserstrålen med urviseren eller mot klokken
under rotasjon, eller justerer laserstrålens posisjon med
urviseren eller mot urviseren under skannemodus.
• I Hellingsmodus brukes piltastene brukes til å vippe
laserhodet.
Slår på laseren (fig. E , B )
1. Sett inn den fulladede 18 V-batteripakken som vist på
figuren E .
2. Trykk forsiktig på strømknappen 1 for å slå PÅ laseren.
-
- Strømindikatorlampen 9 lyser
-
- Selvutjevningsmodus aktiveres automatisk, og
laserenheten vil selvnivellere. Når laserenheten er plan,
vil strålen rotere en gang ved 600 omdreininger i retning
med urviseren.
-
- Etter 10 sekunder aktiveres Høymodus (Anti-Drift)
automatisk og Høymodus-LED 8 lyser.
3. Trykk på hastighet-/rotasjonsknappen 3 for å justere
rotasjonshastigheten. Retningen kan endres ved hjelp av
knappene 6 og 7 .
4. Trykk på Scan-knappen 4 for å innstille laseren til å
skanne i 0 °, 15 °, 45 ° eller 90 ° grad-modus.
Hvis du slår PÅ hellingsmodus, vil hellingslysdioden ( 12 ) vil
lyse. Hvis du bruker X-akse-nivellering, vil X-aksedioden ( 24 )
lyser, eller hvis du bruker Y-akse-nivellering, lyser Y-akse-
lysdioden ( 25 ) i stedet.
Kalibrere laseren (Fig. O, P)
Feltkalibreringskontroller bør gjøres ofte. Denne
delen inneholder instruksjoner for å utføre enkle
feltkalibreringskontroller av DeWALT Rotary Laser.
Feltkalibreringskontroller kalibrerer ikke laseren. Det vil si
at disse kontrollene ikke korrigerer feil i lasernivået eller
avløpsvannet til laseren. I stedet angir kontrollene hvorvidt
laseren gir et korrekt nivå og rørledning. Disse kontrollene
kan ikke erstatte profesjonell kalibrering utført av et DeWALT-
servicesenter.
Nivåkalibreringskontroll (X-akse)
1. Sett opp et stativ mellom to vegger som er minst 50 meter
fra hverandre. Den nøyaktige plasseringen av stativet er
ikke kritisk.
2. Monter laserenheten på stativet slik at X-aksen peker rett
mot en av veggene.
3. Slå på laserenheten og la den selvnivellere.
4. Merk og mål punktene A og B på veggene som vist på figur
O.
5. Vri hele laserenheten 180º slik at X-aksen peker rett mot
motsatt vegg.
6. La laserenheten selvnivellere, og merk og mål punktene AA
og BB på veggene som vist på figur P.
7. Beregn totalfeil ved å bruke ligningen:
Totalfeil = (AA - A) - (BB-B)
8. Sammenlign totalfeil til de tillatte grensene som vises i
følgende tabell.
Avstand
mellom
veggene
Tillatelig feil
DCE074R
Tillatelig feil
DCE079R/G
15 m 3 mm 1,5 mm
20 m 4 mm 2 mm
25 m 5 mm 2,5 mm
30 m 6 mm 3 mm
Nivåkalibreringskontroll (Y-akse)
Gjenta prosedyren ovenfor, men med laserenheten plassert slik
at Y-aksen peker rett mot veggene.
Loddrett feilkontroll (Fig. Q)
1. Bruk et standard lodd som referanse, merk toppen og
bunnen av en vegg. (Pass på å markere veggen og ikke
gulvet og taket.)
2. Plasser den roterende laseren sikkert på gulvet ca. 3 '(1 m)
fra veggen.
3. Slå på laseren og rett prikken ved merket på bunnen av
veggen. Deretter roterer du prikken oppover med opp/
ned-pilene på fjernkontrollen. Hvis midtpunktet av prikken
skanner over merket på toppen av veggen, er laseren riktig
kalibrert.
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 80 5/17/2018 12:35:42 PM
Side: 80
NORSK
81
MERK: Denne sjekken skal gjøres med en vegg som ikke
er kortere enn den høyeste veggen som denne laseren skal
brukes til.
Bruke laseren på et stativ (fig. C )
1. Plasser stativet sikkert og sett det til ønsket høyde.
2. Kontroller at toppen av stativet er omtrent plant. Laseren vil
kun selvnivellere hvis toppen av stativet er innenfor ± 5˚ av
nivå. Hvis laseren er satt opp for langt ut av nivå, piper det
når det når grensen til nivellerområde. Ingen skade vil skje
for laseren, men den vil ikke fungere i en tilstand som ikke
er på nivå.
3. Fest laseren til stativet ved å feste stativadapteren 20
som vist i figur C til laserlegemet. Adapteren kan monteres
til bunnen for nivåmodus eller til siden for loddemodus.
Plasser monteringen på stativet og skru den gjengede
skruen på stativet i hunngjenge på stativadapteren.
MERK: Pass på at stativet du arbeider med har en 5/8"-11
gjenget skrue for å sikre sikker montering.
4. Slå på laseren og juster rotasjonshastigheten og
kontrollene som ønsket.
Bruke laseren på et gulv (fig. D )
Lasernivået kan plasseres direkte på gulvet for utjevning og
VVS-applikasjoner som rammevegger.
1. Plasser laseren på en relativt jevn og glatt overflate der den
ikke vil bli forstyrret.
2. Plasser laseren for nivå- eller loddinnstilling som vist.
3. Slå på laseren og juster rotasjonshastigheten og
kontrollene som ønsket.
MERK: Laseren vil være lettere å sette opp for veggbruk hvis
rotasjonshastigheten er satt til 0 RPM, og hvis fjernkontrollen
brukes til å justere laseren med kontrollmerker. Fjernkontrollen
tillater at en person setter opp laseren.
Bruke DCE079R/G-fjernkontrollen
Fjernkontrollen tillater at en person betjener og setter opp
laseren fra avstand. LED-lampen på fjernkontrollen indikerer at
et signal overføres fra DCE079R/G-laserenheten. Du kan bruke
alle knappene på tastaturet til å styre denne laserenheten.
Hvis din DCE079R/G-laserenhet ble tråkket på eller etter 2016-
49-NZ, kan du bruke fjernkontrollen til å slå av strømmen helt.
2016-49-NZ
2016-49-NZ
>
For å slå av en DCE079R/G-laserenhet helt (tråkket på
eller etter 2016-49-NZ) ved hjelp av fjerntastaturet, trykk på
XY-akseknappen ( 14 ) og MODE-knappen ( 13 ) samtidig.
Spesifikasjoner
DCE074R DCE079R DCE079G
Spenning 18 VDC 18 VDC 18 VDC
Type 1 1 1
Laserstyrke <1 mW <1 mW <1 mW
Laserklasse 2 2 2
Bølgelengde 630 ~ 680
nm
630 ~ 680 nm 515 ~ 530
630 ~ 680
Rotasjonshastighet (RPM) 150, 300,
600, 1200
150, 300, 600,
1200
150, 300,
600, 1200
Innendørs synlig område 45 m 60 m 80 m
Område med detektor 450 m 600 m 600 m
Nivelleringsnøyaktighet (@
600 RPM)
± 3 mm per
30 m
± 1,5 mm per
30 m
± 1,5 mm
per 30 m
Selvutjevningsområde ± 5 ° ± 5 ° ± 5 °
Driftstemperatur -5 ° C - 50
° C
-5 ° C - 50 ° C -5 ° C - 50
° C
Oppbevaringstemperatur -20 ° C - 70
° C
-20 ° C - 70 ° C -20 ° C - 70
° C
Beholdertråd 5/8"-11 TPI 5/8"-11 TPI 5/8"-11 TPI
Vekt (uten batteripakke) 4,5 kg 4,5 kg 4,5 kg
Tilbehør
Anbefalt tilbehør til bruk med verktøyet er tilgjengelig for kjøp
på ditt fabrikk-eide lokale serviceverksted.

 ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom disse ikke
er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere
faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt
av DeWALT brukes sammen med dette produktet.
Hvis du trenger hjelp til å finne noe tilbehør, kan du besøke vår
nettside www.2helpU.com.
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 81 5/17/2018 12:35:42 PM
Side: 81
NORSK
82
Digital laserdetektor (fig. H -K )
Noen lasersett inkluderer en DeWALT digital laserdetektor.
DeWALT digital laserdetektor lar deg lokalisere en roterende
laserstråle fra enheten i skarpt lys, eller på lang avstand.
Detektoren kan brukes både innendørs og utendørs der det er
vanskelig å se laserstrålen.
Detektoren kan ikke brukes med ikke-roterende lasere, men er
kompatibel med de fleste roterende strålestråler (DW0743R)
og grønne stråler (DW0743G) lasere. Den kan innstilles for
å indikere plasseringen av strålen til enten den nærmeste
1/8" (3 mm) eller den nærmeste 1/25" (1 mm). Detektoren gir
både visuelle signaler via LCD displayet 22 og lydsignaler fra
høyttaleren 23 for å indikere posisjonen til laserstrålen.
DeWALT digital laserdetektor kan brukes både med og
uten detektorklemmen. Når den brukes med klemmen, kan
detektoren plasseres på en siktestang (mire), nivelleringsstang,
stubbe eller påle.
Installere et batteri i detektoren (Fig. H )
Den digitale laserdetektoren bruker et 9-volts batteri. For å
installere batteriet som følger med løft batteridekselet 21 .
Plasser batteriet på 9 volt i rommet, juster batteriet som vist.
Detektorkontroll (fig. I )
Detektoren kontrolleres av strømknappen 26 og
nøyaktighetsmodusknappen 27 .
Når strømbryteren trykkes en gang slås detektoren på. Øverst
på displayet vises nøyaktighetsikonet 27 , og volumikonet 28 .
For å redusere volumet av det høresignalet som detektoren gir
ut når det registrerer en laserstråle, trykk på knappen igjen; en
av de halve sirkler ved siden av hornikonet vil forsvinne. For å
slå av lydsignalet trykk knappen en tredje gang; volumsymbolet
forsvinner. DeWALT digital laserdetektor har også en
automatisk utkoblingsfunksjon. Dersom en roterende laserstråle
ikke treffer stråledeteksjonsvinduet, eller ingen knapp trykkes,
slår detektoren seg automatisk av etter omtrent 30 minutter.
Når detektoren er på, viser toppen av vinduet et ikon for
nøyaktighetsmodus. Enten 1 mm nøyaktighetsmodusikonet
53 vises, eller ikonet for nøyaktighetsmodus på 3 mm 54
vil dukke opp. Når ikonet 1 mm-nøyaktighetsmodus vises,
indikerer det at detektoren bare gir en "avlesning" -lesning
når laserstrålen er i klasse eller ikke mer enn 1 mm over eller
under den. Når ikonet for nøyaktighetsmodus på 3 mm vises,
indikerer det at detektoren vil gi en "avlesning" -lesning når
laserstrålen er i klasse eller ca. 3 mm over eller under den.
Trykk på nøyaktighetsmodusknappen 27 en gang for å endre
nøyaktighetsmodus.
Bruk av detektor (fig. I , J )
1. Sett opp og plasser rotasjonslaseren som du vil bruke i
henhold til produsentens anvisninger. Slå på laseren og
kontroller at laseren roterer og sender ut en laserstråle.
MERK: Denne detektoren er designet for kun å brukes
med roterende laser. Detektoren vil ikke fungere med et
stasjonært stråle-lasernivå.
2. Slå på detektoren ved å trykke på strømbryteren 26 .
3. Juster volumet som ønsket som beskrevet i
Detektorkontroller.
4. Plasser detektoren slik at detektorvinduet 22 vender mot
laserstrålen som produseres av den roterende laseren.
Beveg detektoren opp eller ned innen det omtrentlige
området for strålen, til du har sentrert detektoren. For
informasjon om displayvinduet og lydsignalene, se tabellen
Indikatorer (Fig. J ).
5. Bruk markeringshakkene 30 for nøyaktig å merke posisjon
av laserstrålen.
Detektorrengjøring og -lagring
• Smuss og fett kan fjernes fra detektoren ved hjelp av en
klut eller enn myk, metallfri børste.
• DeWALT digital laserdetektor er vanntett. Hvis du skulle
slippe detektoren i gjørme, våt betong eller et lignende stoff,
slanger du detektoren bare av. Ikke bruk høytrykksvann,
f.eks. fra en trykkvask.
• Det beste lagringsstedet er kjølig og tørt – uten direkte
sollys og uten sterk kulde eller varme.
Detektor-service
Unntatt for batterier er det ingen deler inne i den digitale
laserdetektoren som kan vedlikeholdes av brukeren.
Ikke ta enheten fra hverandre. Uautorisert klussing med
laserdetektoren vil gjøre alle garantier ugyldige.
Detektorfeilsøking
Detektoren slår seg ikke på.
• Trykk og slipp strøm-/volumknappen.
• Kontroller at batteriet er på plass og i korrekt posisjon.
• Dersom detektoren er svært kald, la den varme seg opp i et
varmt område.
• Skift ut 9-volts batteri. Slå på enheten.
• Dersom detektoren fortsatt ikke slår seg på, lever
detektoren til et DeWALT servicesenter.
Høyttaleren på detektoren gir ikke noe lyd.
• Forsikre deg om at detektoren er slått på.
• Trykk på strøm/volum-knappen. Den vil bytte fra høy til lav,
for å dempe.
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 82 5/17/2018 12:35:42 PM
Side: 82
NORSK
83
• Pass på at den roterende laseren er slått på og at den
sender ut en laserstråle.
• Dersom detektoren fortsatt ikke gir lyd fra seg, lever den til
et DeWALT servicesenter.
Detektoren reagerer ikke på en stasjonær laserstråle.
DeWALT Digital Laser Detector er designet for kun å fungere
med roterende lasere.
Detektoren gir fra seg en tone, men LCD-displayet
fungerer ikke.
• Dersom detektoren er svært kald, la den varme seg opp i et
varmt område.
• Dersom LCD-displayet fortsatt ikke fungerer, lever
detektoren til et DeWALT-servicesenter.
Monteringsbrakett (Fig. M , N )
Noen lasersett inkluderer en veggmontering. Den kan brukes
til å feste verktøyet til spor eller takvinkelen og til hjelp ved
akustisk takmontering. Følg instruksjonene nedenfor for å bruke
veggmonteringen.

 FORSIKTIG: Før du legger lasernivået til veggspor
eller takvinkel, må du kontrollere at sporet eller
vinkelen er ordentlig festet.
1. Plasser laseren på monteringsbunnen 37 og juster 5/8-
11 skruehull på stativadapteren ( 20 , Fig. C ) festet til
bunnen av laseren med hullet 39 i monteringsbunnen. Vri
monteringsbryteren 40 for å sikre laseren.
2. Med veggmonteringens måleskala 41 vendt mot deg,
løsne låseknappen til veggmonteringsklemmen 42 for å
åpne klemkjeftene.
3. Plasser klemkjeftene rundt veggen eller takvinkelen,
og stram til klemmelåseknappen 42 for å lukke
klemkjeftene på sporet. Pass på at låseknappen til
veggmonteringsspaken er stramt til forsvarlig før du
fortsetter.

 FORSIKTIG: Bruk alltid en takbøyle eller tilsvarende
materiale, i tillegg til låseknappen for montering
av veggmontering, for å sikre lasernivået mens du
monterer det på en vegg. Trekk ledningen gjennom
håndtaket på lasernivået. Trekk ikke ledningen
gjennom det beskyttende metallburet. I tillegg kan
skruer brukes til å feste veggfestet direkte på veggen
som en sikkerhetskopi. Skruehull 43 ligger på toppen
av veggmonteringen.
4. Bruk grunnnivelleringsbryteren 44 til å få en omtrentlig
nivåposisjon fra veggen.
5. Verktøyet kan justeres opp og ned til ønsket offsethøyde for
arbeid. For å endre høyden løsne låseknappen 45 plassert
på venstre side av veggfestet. Støtt monteringsbunnen når
du justerer høyden.
6. Vri justeringsknappen 46 , plassert til høyre for
veggmonteringen, for å flytte lasernivået opp og ned for å
stille inn høyden. Bruk veggmonteringsmålingsskalaen 41
for å identifisere ditt merke.
MERK: Det kan være nyttig å slå på strømmen og dreie
det roterende hodet slik at det setter en prikk på en av
laserskalaene. DeWALT-målkortet er merket ved 38 mm,
derfor kan det være lettest å sette forskyvningen av laseren
til 38 mm under sporet.
7. Når du har plassert laseren i ønsket høyde, stram
låseknappen 45 for å opprettholde denne stillingen.
Montering på en mire (fig. K )
For å sikre detektoren til en mire fest detektoren først til
klemmen ved hjelp av skruen 1/4"-20 47 på baksiden av
klemmen. Skyv sporene 32 på klemmen rundt skinnen 33 på
karakterstangen.
1. Plasser detektoren i ønsket høyde, og vri klemmeknappen
med urviseren for å trekke klemmens kjever rundt klassen
som fastgjør klemmen på stangen.
2. For å foreta høydejustering løsne klemmen litt, flytt og trekk
til igjen.
Konstruksjonsmire (fig. L )

 FARE: ALDRI forsøk på å bruke en mire i storm eller
nær overliggende elektriske ledninger. Dødsfall eller
alvorlig personskade vil oppstå.
Noen lasersett inkluderer en mire. DeWALT Grade Rod er
merket med måleskala på begge sider og er konstruert i
teleskopseksjoner. En fjærlastet knapp aktiverer en lås for å
holde miren i forskjellige lengder.
Forsiden av mire har målestokken som begynner på bunnen.
Bruk denne til å måle fra bakken når du graderer eller nivellerer
jobber.
Baksiden av miren er utformet for å måle høyden på tak,
bjelker, osv. Utvid toppseksjonen av miren til knappen låses
inn i forrige del. Forleng den delen enten til den låses inn i
den tilstøtende delen eller til miren berører taket eller bjelken.
Høyden leses av hvor den siste utvidede delen går ut fra forrige
nedre del, som vist i figur L .
Målkort (fig. G )
Noen lasersett inkluderer et lasermålkort som hjelper til med å
lokalisere og markere laserstrålen. Målkortet øker synligheten
til laserstrålen når strålen krysser over kortet. Kortet er merket
med standard og metriske skalaer. Laserstrålen passerer
gjennom den røde plasten og reflekterer av reflekterende tape
på baksiden. Magneten på toppen av kortet er utformet for å
holde målkortet til takspor eller stålpinner for å bestemme lodd-
og nivåposisjoner. For best ytelse når du bruker målkortet, skal
DeWALT-logoen vende mot deg.
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 83 5/17/2018 12:35:43 PM
Side: 83
NORSK
84
Laserforbedringsbriller (fig. F )
Noen lasersett inkluderer et par laserforbedringsbriller. Disse
brillene forbedrer synligheten til laserstrålen under sterke
lysforhold eller over lange avstander når laseren brukes til
innvendige applikasjoner. Disse brillene er ikke nødvendig for å
betjene laseren.

 FORSIKTIG: Disse brillene er ikke ANSI-godkjente
vernebriller, og bør ikke brukes under bruk av andre
verktøy. Disse brillene hindrer ikke laserstrålen i å
komme inn i øynene dine.

 FARE: For å redusere risikoen for alvorlig personskade
må du aldri stirre direkte inn i laserstrålen, med eller
uten disse brillene.
Vedlikehold
• Under visse forhold kan glasslinsen samle opp noe smuss
eller rusk. Dette vil påvirke strålekvalitet og driftsområde.
Linsen skal rengjøres med en bomullspinne fuktet med
vann.
• Den fleksible gummiskjermen kan rengjøres med en våt,
lofri klut som en bomullsklut. BRUK BARE VANN – IKKE
BRUK rengjøringsmidler eller løsemidler. La enheten
lufttørke før den lagres.
• For å opprettholde nøyaktigheten av arbeidet kontroller du
ofte kalibreringen av laseren. Se Kalibrere laseren.
• Kalibreringskontroller og andre vedlikeholdsreparasjoner
kan utføres av DeWALT-servicesentre. To gratis
kalibreringskontroller er inkludert i DeWALT One Year Free
Service Contract.
• Når laseren ikke er i bruk, oppbevarer du den i den
medfølgende pakken.
• Ikke oppbevar laseren i kofferten dersom laseren er våt.
Tørk utvendige deler med en myk, tørr klut og la laseren
lufttørke.
• Ikke oppbevar laseren din ved temperaturer under -18 ˚C
eller over 41˚C.

 ADVARSEL: Bruk aldri løsemidler eller sterke
kjemikalier for å rengjøre ikke-metalliske deler av
verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk bare en klut fuktet
med mildt såpevann. La aldri noen væske komme inn
i enheten; senk aldri noen deler av enheten ned i en
væske. Bruk aldri trykkluft til å rengjøre laseren.
Feilsøking
Høyde på instrumentvarsel
DCE074R og DCE079R/G har en innebygd alarmfunksjon
som varsler operatøren dersom enheten er forstyrret etter
at enheten har selvnivellert. Laserenheten slutter å rotere,
kontrollampens LED-indikatorlampe blinker og piperen går av.
Slå av laseren
Trykk på strømknappen i 3 sekunder for å slå av laseren.
Strømindikatorlampen lyser ikke lenger.
For å tilbakestille laserenheten for videre bruk
Slå av enheten og sett den på igjen med strømknappen på
kontrollpanelet på laserenheten.
MERK: Kontroller alltid laseroppsettet etter Høyde på
instrumentvarsel (Hi-modus) er utløst.
Service og reparasjoner
MERK: Dersom laseren tas fra hverandre, bortfaller alle
garantier på produktet.
For å sikre produktets sikkerhet og pålitelighet bør reparasjon,
vedlikehold og justeringer foretas på et autorisert servicesenter.
Service eller vedlikehold utført av ukvalifisert personell kan
resultere i risiko for personskader. For å finne ditt nærmeste
DeWALT servicesenter besøk vår hjemmeside: www.2helpU.
com.
Beskyttelse av miljøet
Separat avfallshåndtering. Produkter og batterier
merket med dette symbolet må ikke kastes med vanlig
husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som kan
gjenvinnes eller resirkuleres, og reduserer etterspørselen etter
råvarer. Resirkuler elektriske produkter og batterier i henhold
til lokale bestemmelser. Mer informasjon er tilgjengelig på
www.2helpU.com.
Batterier

Tenk miljøvern når du skal kaste batteriene. Sjekk med
de lokale myndighetene for en miljømessig korrekt måte å
avhende batteriene.
DW074_DW079 User Manual - EU - APRIL 2018 - TRANSLATED.indd 84 5/17/2018 12:35:43 PM

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt DCE079D1 ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt DCE079D1

Har du et spørsmål om DeWalt DCE079D1 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DCE079D1. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DCE079D1 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.