DCE074R

DeWalt DCE074R manual

DCE074R

Manual for DeWalt DCE074R på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 146 sider.

Side: 1
4 Fig. K 33 32 31 Fig. M Fig. N 42 42 43 45 45 41 39 37 40 40 44 44 Fig. L 46 46
Side: 2
81 Norsk  Angir brannfare. Sikkerhetsinstruksjoner for lasere  ADVARSEL! Les og forstå alle instruksjoner. Manglende overholdelse av instruksjonene som er listet opp under kan resultere i elektrosjokk, ild og/eller alvorlig personskade. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE • Ikke bruk laseren i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan antenne støv eller gasser. • Bruk laseren kun med batteriene som er spesielt tiltenkt. Bruk av andre batterier kan skape risiko for brann. • Oppbevar lasere som ikke er i bruk utenfor rekkevidde for barn og andre utrenede personer. Lasere er farlige i hendene på utrenede brukere. • Bruk bare tilbehør som er anbefalt for din modell av produsenten. Tilbehør som er velegnet for en laser kan skape risiko for skader hvis det brukes på en annen laser. • Verktøyservice MÅ bare utføres av kvalifisert reparasjonspersonell. Reparasjoner, service og vedlikehold utført at ukvalifisert personell kan resultere i skader. Se listen over autoriserte DeWALT reparasjonsagenter på baksiden av denne håndboken eller besøk www.2helpU.com på internett for å lokalisere din nærmeste autoriserte DeWALT reparasjonsagent. • Ikke bruk optiske verktøy slik som teleskoper eller transit for å se laserstrålen. Dette kan føre til alvorlige øyeskader. • Ikke plasser laseren i en posisjon som kan få noen til å stirre inn i laserstrålen, tilsiktet eller utilsiktet. Dette kan føre til alvorligeøyeskader. • Ikke plasser laseren i nærheten av en reflekterende overflate som kan reflektere laserstrålen mot noens øyne. Dette kan føre til alvorlige øyeskader. • Slå av laseren når den ikke er i bruk. Å la laseren stå på øker risikoen for å stirre inn i laserstrålen. • Ikke bruk laseren i nærheten av barn eller tillat barn å betjene laseren. Dette kan føre til alvorlige øyeskader. • Ikke fjern eller dekk over advarselsmerker. Hvis merkene fjernes kan brukeren eller andre utsette seg selv for stråling ved en feiltakelse. • Plasser laseren trygt på en plant underlag. Hvis laseren faller kan dette resultere i skade på laseren eller alvorlig personskade. • Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær eller smykker. Samle langt hår. Hold hår, antrekk og hansker borte fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk eller langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler. Luftventiler dekker ofte over bevegelige deler og bør også unngås. Gratulerer! Du har valgt et DeWALT verktøy. Årelang erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør DeWALT til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle brukere. Tekniske data DCE074R DCE079R DCE079G Spenning VDC 18 18 18 Type 1 1 1 Lasereffekt mW < 1 < 1 < 1 Laserklasse 2 2 2 Bølgelengde nm 630 ~ 680 630 ~ 680 515 ~ 530 630 ~ 680 Rotasjonshastighet rpm 150, 300, 600, 1200 150, 300, 600, 1200 150, 300, 600, 1200 Innendørs synlig rekkevidde m (diameter) 45 60 80 Rekkevidde med detektor m (diameter) 450 600 600 Vater-nøyaktighet ± 3 mm per 30 m ± 1,5 mm per 30 m ± 1,5 mm per 30 m Selvrettende rekkevidde ° ± 5 ± 5 ± 5 Brukstemperatur °C -5 °C – 50 °C -5 °C – 50 °C -5 °C – 50 °C Lagringstemperatur -20 °C – 70 °C -20 °C – 70 °C -20 °C – 70 °C Festegjenging TPI 5/8“-11 5/8“-11 5/8“-11 Vekt (uten batteripakke) kg 4,5 4,5 4,5 Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.  FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade.  ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade.  FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås.  Angir fare for elektrisk støt. ROTERENDE LASER DCE074R, DCE079R, DCE079G
Side: 3
82 Norsk  ADVARSEL: Bruk av andre kontroller eller justeringer eller utføring av andre prosedyrer enn dem som er spesifisert her kan føre til farlig eksponering for stråling.  ADVARSEL! IKKE TA LASEREN FRA HVERANDRE. Det er ingen deler inne i den som brukeren kan vedlikeholde. Dersom laseren tas fra hverandre bortfaller alle garantier. Ikke modifiser produktet på noen måte. Modifisering av verktøyet kan resultere i farlig eksponering for laserstråling.  ADVARSEL: Brannfare! Ikke kortslutt kontaktene til et batteri som er tatt ut av maskinen. Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for lasere • Denne laseren overholder kravene til klasse 2 i henhold til EN 60825-1:2007. Ikke skift ut laserdioder med dioder av en annen type. Ved skader må laseren repareres av en autorisert teknikker. • Ikke bruk laseren til noe annet formål en å projisere laserlinjer. • Skulle øyet bli utsatt for en laserstråle i klasse 2 i under 0,25 sekunder, ansees dette som sikkert. Øyelokkrefleksen vil vanligvis sørge for nok beskyttelse. • Se aldri direkte inn i laserstrålen. • Ikke se på laserstrålen gjennom optiske instrumenter. • Ikke sett opp utstyret på en posisjon der laserstrålen kan krysse noen i hodehøyde. • La ikke barn komme i kontakt med laseren. Øvrige farer Følgene farer er uløselig knyttet til bruken av dette apparatet: • Skader som følger av å stirre inn i laserstrålen. Etiketter på utstyret Følgende symboler befinner seg på verktøyet: Les bruksanvisningen før sagen tas i bruk. Laseradvarsel. Ikke stirr inn i laserstrålen. Posisjon for datokode Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset. Eksempel: 2016 XX XX Produksjonsår Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteripakker Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du bestiller nye batteripakker. Se tabellen på slutten av denne manualen for kompabilitet av ladere og batteripakker. Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter ladeprosedyrene som er beskrevet. LES ALLE INSTRUKSJONER Batterier og strøm • Denne DeWALT roterende laser kan bruke alle DeWALT 18 volt litiumione-batterier, men er konstruert for best å tåle belastningen ved et fall ved bruk av følgende batterier: Alle 1,5 Ah & 2 Ah DeWALT 18 volt litiumione-batterier. • Se tabellen på slutten av denne manualen for kompabilitet av ladere og batteripakker. • Se Batterisikkerhetsmanual for sikkerhetsanvisninger. Sette inn og ta ut batterier, lading For å sette inn batteripakken (Fig. A) Bruk av 18 volt DeWALT ladbar batteripakke: • Installer 18 volt DeWALT ladbar batteripakke som vist i figur A. 1. Trykk på batterilåseknappen 14 på batteriet. 2. Skyv batteriet fast inn i sporet. 3. Løsne batterilåseknappen på batteriet. For å ta av batteripakken 1. Trykk på batterilåseknappen på batteriet. 2. Skyv batteripakken ut av sporet 3. Løsne batterilåseknappen på batteriet. 4. For å lade opp batteripakken, sett det inn i laderen som beskrevet i Batterisikkerhetsmanual.  ADVARSEL: Batterier kan eksplodere eller lekke og medføre personskade eller brann. Slik reduserer du faren. Se Batterisikkerhetsmanual for sikkerhetsanvisninger.
Side: 4
83 Norsk Anbefalinger for lagring 1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. 2. Langvarig lagring vil ikke skade batteripakken eller laderen. Under passende forhold kan de lagres i 5 år eller lenger. TA VARE PÅ DISSE ANVISNINGEN FOR FREMTIDIG BRUK Ladere Verktøyet ditt bruker en DeWALT 18 volt lader. Vær nøye med å lese alle sikkerhetsanvisningene for du bruker laderen. Se tabellen på slutten av denne manualen for kompabilitet av ladere og batteripakker.  ADVARSEL: • Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Å sette inn eller fjerne batteriet fra laderen kan antenne støv eller gasser. • Følg nøye alle instruksjoner og advarsler på batterietiketten og den tilhørende Batterisikkerhetsmanualen. Personlig sikkerhet • Vær oppmerksom, pass på hva du gjør og bruk sunn fornuft ved bruk av et laserprodukt. Ikke bruk verktøyet når du er trett eller under påvirkning av rusmidler, alkohol eller medisiner. Et øyeblikks uoppmerksomhet ved bruk av et laserprodukt kan føre til alvorlig personskade. • Bruk passende personlig verneutstyr inkludert øyebeskyttelse (vernebriller) ved arbeid på en byggeplass. Bruk og stell av verktøyet • Ikke bruk verktøyet dersom det ikke kan slås på og av ved hjelp av bryteren. Et verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres. • Oppbevar laserverktøy som ikek brukes utenfor barns rekkevidde, og ikke tillat personer som ikke er kjent med maskinen eller bruksanvisningen å håndtere laserverktøyet. Laserprodukter er farlige i hendene på brukere uten opplæring. • Bruk kun tilbehør som anbefales av produsenten av din modell. Tilbehør som passer til ett verktøy, kan være farlig ved bruk på andre verktøy. Service • La laserproduktet få service av en kvalifisert reparatør og bruk kun identiske reservedeler. Dette sikrer at sikkerhetn ved laserproduktet opprettholdes. Beskrivelse  ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader. Laser (Fig. A–D) 1 Strømknapp 2 Modusknapp 3 Hastighetsknapp (rpm) 4 Scan-modusknapp 5 Aksevalgknapp 6 Retnignsknapp 7 Høydeknapp 8 Høy-modus LED 9 Strøm-LED 10 Vinkelmodus (tilt) 11 Vinkelmodus (rett) 12 Y-akse LED-indikator 13 X-akse LED-indikator 14 Batterilåseknapp 15 Trefot-adapter 16 Lodd-modus 17 Vatermodus Fjernstyring (Fig. E) 18 Scan-modusknapp (fjernstyring) 19 Hastighetsknapp (fjernstyring) 20 Aksevalgknapp (fjernstyring) 21 Modusknapp (fjernstyring) 22 Opp/mot-klokken knapp 23 Ned/med-klokken knapp Bruksområde Den roterende laseren DCE074R/DCE079R/DCE079G er designet for å projisere laserlinjer til hjelp innen profesjonelle bruksområder. Verktøyet kan brukes både innendørs og utendørs for horisontal (vannrett) og vertikal (loddrett) innretting. Verktøyet kan også produsere et stasjonært laserpunkt som kan dirigeres manuelt for å opprette eller overføre et merke. Bruksområdene stekker seg fra installering av og himling og innretting av vegger til nivellering av fundamenter og legging av gulv. NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen. Denne laseren er et profesjonelt verktøy. LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu beaufsichtigen. • Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med dette produktet. MONTERING OG JUSTERING  ADVARSEL! Ikke plasser laseren i en posisjon som kan få noen til å stirre inn i laserstrålen, tilsiktet eller utilsiktet. Alvorlige øyeskader kan oppstå når strålen startes. Installering av laseren Laseren har mulighet for forskjellige oppsett som gjør den velegnet for flere bruksområder.
Side: 5
84 Norsk Manuell rotering av hodet Lasere er designet med et beskyttende bur rundt det roterende hodet for å forhindre utilsiktet skade fra aktiviteter på bruksstedet. Du kan likevel stille inn strålen for å markere/ overføre et merke ved å trykke på scan-modusknappen en gang, og flytte på prikken ved å bruke knappene for med eller mot klokken. Veggoppsett (Fig. C, M) Veggfestet brukes for å montere laseren til en veggskinne for å hjelpe installering av himling og andre spesielle nivelleringsprosjekter.  FORSIKTIG: Før du fester laservateren til veggskinne eller takvinkel, passer du på at skinnen eller vinkelen er forsvarlig sikret. 1. Sett laseren på monteringsplaten 37 , rett inn 5/8–11 skruehullet på trefot-adapteren ( 15 , Fig. C) festet til undersiden av laseren med hullet 39 i monteringsplaten. Vri på monteringknotten 40 for å feste laseren. 2. Mens måleskalaen på veggfestet ( 41 ) er vendt mot deg, løsner du låseknotten for klemmen på veggfestet ( 42 ) for å åpne klemmekjevene. 3. Plasser klemmekjevene rundt veggskinnen eller takvinkelen og trekk til låseknotten for klemmen på veggfestet ( 42 ) for å lukke klemmekjevene over skinnen. Pass på at låseknotten for klemmen på veggfestet er strammet forsvarlig før du fortsetter.  FORSIKTIG: Bruk alltid en takmontert festewire eller tilsvarende materiell i tillegg til låseknotten for klemmen på veggfestet for å sikre laservateren mens du monterer den på en vegg. Tre wiren gjennom håndtaket på laservateren. IKKE tre wiren gjennom det beskyttende metallburet. I tillegg kan skruer brukes for å skru veggfestet direkte fast til veggen som en støtteløsning. Hull til skruene ( 43 ) er plassert på toppen av veggfestet. 4. Bruk flateplaneringsknotten ( 44 ) for å oppnå en tilnærmet vannrett posisjon ut fra veggen. 5. Laseren kan justeres opp og ned til ønsket forskyvingshøyde for funksjon. Løsne låseknotten ( 45 ) som befinner seg til venstre på veggfestet for å endre høyden. 6. Vri justeringsknotten ( 46 ) som befinner seg til høyre på veggfestet for å bevege laservateren opp og ned til ønsket høyde. Bruk måleskalaen på veggfestet ( 41 ) for å bestemme ditt merke nøyaktig. MERK: Det kan være nyttig å slå på strømmen og dreie det roterende hodet slik at det setter et punkt på en av laserskalaene. DeWALT-peilekortet er merket ved 38 mm. Det kan derfor være enklest å stille forskyvingen av laseren til 38 mm under skinnen. 7. Når du har posisjonert laseren i ønsket høyde, skrur du til låseknotten ( 45 ) for å beholde denne posisjonen. Trefot-oppsett (Fig. C) 1. Posisjoner trefoten nøyaktig og still den til ønsket høyde. 2. Sørg for at toppen av trefoten er tilnærmet vannrett. Laseren vil kun rette seg inn av seg selv hvis trefoten befinner seg innenfor ± 5˚ i forhold til vannrett stilling. Hvis laseren stilles inn for langt utenfor vannrett stilling, vil den pipe når den når grensene for sitt nivelleringsområde. Innen skade vil skje på med laseren, men den vil ikke virke i en tilstand utenfor vannrett stilling. 3. Fest laseren til trefoten ved å feste trefotadapteren 15 til laseren som vist i figur C. Adapteren kan monteres på undersiden for vatermodus 17 eller på siden for loddmodus 16 . Sett modulen på trefoten og skru den gjengede knotten inn i gjengehulelt på trefotadapteren. MERK: Pass på at trefoten du jobber med har en 5/8"–11 gjenget skrue for å sikre forsvarlig montering. 4. Slå på laseren og juster rotasjonshastigheten og kontrollene som ønsket. Gulv-oppsett (Fig. D) Laservateren kan posisjoneres direkte på gulvet for vannrette og loddrette innrettingsoppgaver, slik som innretting av vegger. 1. Plasser laseren på et relativt jevnt og vannrett underlag hvor det ikke vil bli forstyrret. 2. Posisjoner laseren for en vannrett 17 eller loddrett 16 innstilling. 3. Slå på laseren og juster rotasjonshastigheten og kontrollene som ønsket. MERK: Laseren vil være lettere å sette opp for veggfunksjoner hvis rotasjonshastigheten er innstilt til 0 rpms og fjernkontrollen brukes for å stille laseren på linje med kontrollmerkene. Fjernkontrollen gjør det mulig for en person å stille inn laseren. BRUK  ADVARSEL! Ikke plasser laseren i en posisjon som kan få noen til å stirre inn i laserstrålen, tilsiktet eller utilsiktet. Alvorlige øyeskader kan oppstå når strålen startes. Bruksanvisning  ADVARSEL: Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og gjeldende forskrifter. • Slå av laseren når den ikke er i bruk for å forlenge batteriets levetid for hver lading. • Kontroller kalibreringen av laseren ofte for å sikre nøyaktigheten av ditt arbeid. Se Kalibreringskontroll i feltet under Vedlikehold av laseren. • Sørg for at verktøyet er posisjonert på et relativt jevnt og trygt underlag før du forsøker å ta laseren i bruk. • Sett alltid merke i sentrum av laserlinjen eller punktet. Hvis du merker ulike deler av strålen til forskjellige tidspunkt, vil du introdusere feil i dine målinger. • Sett laseren i midten av arbeidsområdet for å øke funksjonsavstanden og nøyaktigheten. • Monter laseren forsvarlig når du fester den til en trefot eller en vegg. • Når du jobber innendørs, vil en langsom rotasjonshastighet produsere en synlig lysere linje, en raskere rotasjonshastighet vil produsere en synlig solid linje.
Side: 6
85 Norsk • Bruk laserforsterkende briller og/eller for å øke strålens synlighet og/eller bruk laserpeilekortet for å finne strålen. • Ekstreme temperaturendringer kan forårsake forskyvning eller deformering av bygningskonstruksjoner, metallstativer, utstyr etc. som kan påvirke nøyaktigheten. Kontroller nøyaktigheten ofte mens du jobber. • Still laserens rotasjonshastighet til raskeste innstilling når du jobber med DeWALT’s digitale laserdetektor. Hvis laseren har vært mistet i gulvet eller utsatt for kraftig støt, må du få kalibreringssystemet kontrollert av et kvalifisert servicesenter før du tar laseren i bruk. Laserens kontrollpanel (Fig. B) 1. Laseren kontrolleres vanligvis med strømknappen 1 , modusknappen 2 , hastighetsknappen 3 og scan- modusknapp 4 . Disse fuksjonene kan senere endres ved hjelp av aksevalgknappen 5 (kun DCE079R/G) og de to knappene for justering avretning/høyde ( 6 og 7 ). Justeringsknappene for retning/høyde kontrolelrer rotasjonsretning for laserhodet og justerer høyden av strålen når laseren er i vinkelmodus. File LED indikatorlys på kontrollpanelet: strøm 9 , X-akse vinkel 13 (kun DCE079R/G), Y-axis vinkel 12 (kun DCE079R/G) og høy modus (anti-drift) 8 . Slå på laseren (Fig. A, B) 1. Installer fullt oppladet 18 volt DeWALT batteripakke som vist i figur A. 2. Trykk forsiktig ned strømknappen 1 for å slå på laseren. - - LEd-indikatoren for strøm 9 vil tennes og enheten vil selvrette seg. Strålen roterer med klokken med 600 rpm så snart den er i plan. - - Selvrettende modus aktiveres automatisk etter at enheten er slått på. - - Høy-modus (anti-drift) aktiveres automatisk etter 10 sekunder. Høy-LED 8 lyser når aktiv. - - Trykk hastighet-/rotasjonsknapp 3 for å justere rotasjonshastigheten. Retningen kan endres med knappene 6 og 7 . - - Strålen kan settes til å skanne i gradmodus 0°, 15°, 45° eller 90° med knappen 4 . Slå av laseren Trykk strømknappen i 3 sekunder for å slå av laseren. LED- indikatoren for strøm slukkes. Laserkontroll-panelknapper (fig, B, J) Strømknapp For å slå laserenheten helt av, må du trykke strømknappen i 3 sekunder. Laseren vil også slå seg av automatisk dersom den blir stående i dvalemodus i 8 timer. MERKNAD: Trykk på strømknappen på fjernkontrollen for å sette laseren i dvalemodus. I dvalemodus slås alle laserfunksjoner av unntatt en periodevis blinking fra strøm- LED på kontrollpanelet på laseren. Trykk på strømknappen på fjernkontrollen igjen for å „vekke“ laseren. Hastighet-/rotasjonsknapp Hastighetsknappen 3 brukes for å justere rotasjonshastigheten på laserstrålen gjennom de 4 forinnstilte hastighetene. Hodehastigheten vil gå gjennom de 4 hastighetene i syklus, og gjenta sekvensen når hastighet-/rotasjonsknappen trykkes. MERKNAD: Hastighet-/rotasjonsknappen utfører samme funksjone på fjernkontrollen. Scan-modusknapp 15˚/45˚/90˚ Scan-modusknappen 4 brukes for å få laserhodet til å gå frem og tilbake, og avgir en kort, skarp laserlinje. Denne korte linjen er mye kraftigere og mer synlig enn når enheten er i modus for full rotasjon. Bruk av scan-modus: • For å starte scan-modus, trykk og slipp scan-modusknappen 4 . For å gå gjennom skannevinklene i syklus, fortsett å trykke knappen til du når ønsket vinkel. Gjenta sekvensen for å endre vinkler. • Retnign av skannesonen kan kontrolleres med pilknappene ( 6 , 7 ) på laserkontrollpanelet eller på fjernkontrollen. Vinkel-modusknapp • For å aktivere vinkelmodus, trykk på laserens vinkel- modusknapp 2 . • For å gå tilbake til selvrettende modus og gjennomføre full selvretting, trykk og hold modusknappen 2 igjen. Stille inn vinkelretning Når vinkelmodus aktiveres, vil enheten automatisk aktivere X-aksen. Dette lar brukeren vinkle laseren i X-aksen, som angitt i „siktet“ på rullehodet. LED-indikatoren på laserens kontrollpanel (Fig. B, 10 , 11 ) vil indikere valgt vinkelretning. Den valgte aksen identifiseres av LED-lysene 12 , 13 . Kun DCE079R/G: I visse situasjoner kan det være ønskelig å vinkle laseren i Y-aksen. Retningen for vinkelmodus kan endres frem og tilbake mellom Y- og X-aksen ved knappen for X-Y akse 5 på tastaturet. Sette vinkelstørrelse Når vinkelmodus er aktivert og ønsket akse er aktiv, kan vinkelstørrelsen justeres som følger: • Bruk opp og ned pilene (Fig. B, 6 , 7 ) for å vippe det roterende laserhodet opp eller ned. Pilknapper (Fig. J) Pilknappene ( 6 , 7 ) brukes for ulike funksjoner avhengig av driftsmodusen på laseren. I selvrettende horisontal modus: Pilknappene justerer retning av laserstrålen med eller mot klokken under rotasjons- eller scan-modus.
Side: 7
86 Norsk I selvrettende vertikal modus: Pilknappene beveger laseren til venstre eller høyre. I vinkelmodus: Pilknappene brukes for å vinkle laserhodet. Lydvolum av instrumentvarsel DCE074R og DCE079R/G har en innebygget alarmfunksjon som varsler brukeren dersom enheten forstyrres etter at den har selvrettet seg. Laserenheten vi slutte å rotere, kontrollpanelets LED-indikator vil blinke og lydsignalet høres. Nullstille laseren for fortsatt bruk • Slå enheten av op på igjen med strømknappen på laserens kontrollpanel. MERK: Sjekk alltid laserens oppsett etter at Volum på instrumentvarsel (høy modus) er aktivert. Bruk av fjernkontroll (Fig. B, E) (DCE079R/G) Fjernkontrollen lar brukeren og stille inn laseren på avstand. Fjernkontrollen har en strøm/vinkelmodus-knapp 21 , to piler (rotasjonsretning og vinkel) ( 22 , 23 ) scan-justeringsknapp 18 , hastighetsknapp 19 og aksevalgknapp 20 . LED-lyset indikerer at signalet sendes. Fjernkontroll: Modusknapp Trykk på knappen 18 på fjernkontrollen for å sette laseren i scan-modus. I dvalemodus slås alle laserfunksjoner av unntatt en periodevis blinking fra strøm-LED 9 på kontrollpanelet på laseren. Trykk på strømknappen på fjernkontrollen igjen for å „vekke“ laseren. MERKNAD: For å slå lasren helt av, må du trykke på strømknappen på laseren. Laseren slår seg også automatisk av dersom den blir værende i dvalemodus i 8 timer. Fjernkontroll: Modusknapper Den roterende laseren har rotasjon med klokken of 360° med 600 rpm som standard når den slås på. Hastighet kan velges ved å bla gjennom de tilgjengelige rpm ved hjelp av hastighetsknappen 19 Fjernkontroll: Vinkelmodusknapp (fig B, E) For å aktivere vinkelmodus, trykk på fjernkontrollens vinkel- modusknapp 21 . For å gå tilbake til selvrettende modus og gjennomføre full selvretting, trykk og hold modusknappen 21 igjen. Stille inn vinkelretning: Når vinkelmodus aktiveres, vil enheten automatisk aktivere X-aksen. Dette lar brukeren vinkle laseren i X-aksen, som angitt i „siktet“ på rullehodet. I visse situasjoner kan det være ønskelig å vinkle laseren i Y-aksen. Retningen for vinkelmodus kan endres frem og tilbake mellom Y- og X-aksen ved knappen for X-Y akseknappen 20 LED-indikatoren på laserens kontrollpanel (Fig. B, 10 , 11 ) vil indikere valgt vinkelretning. Den valgte aksen identifiseres av LED-lysene ( 12 og 13 ). Sette vinkelstørrelse: Når vinkelmodus er aktivert og ønsket akse er aktiv, kan vinkelstørrelsen justeres som følger: • Bruk opp og ned knappene på fjernkontrollen (Fig. E: 22 , 23 ) for å vippe det roterende laserhodet opp eller ned. Fjernkontroll: Pilknapper Pilknappene ( 22 , 23 ) brukes for ulike funksjoner avhengig av driftsmodusen på laseren. I selvrettende horisontal modus: • Opp og ned pilene 23 justerer lengden av laserlinjen i scan-modus. • Venstre og høyre pilene 22 justerer retningen av laserlinjen i scan-modus eller pekemodus (0 rpm). I selvrettende vertikal modus: • Piltknappene ( 22 , 23 ) justerer posisjon av laserlinjen i scan-modus, og beveger laserlinjen til høyre elelr venstre. I vinkelmodus: • Pilknappene ( 22 , 23 ) brukes for å vippe laserhodet opp elelr ned i X eller Y retning som angitt på beskyttelsesburet på laserenheten. Fjernkontroll: Hurtighet/rotasjonsknapp Hastighet-/rotasjonsknappen 19 brukes for å justere laserstrålens hastighet ved hjelp av sine 4 forhåndsinnstilte hastigheter. MERK: Hastighet-/rotasjonsknappen utfører samme funksjon som hastighet-/rotasjonsknappen på laserenhetens kontrollpanel. Fjernkontroll: Knapp for scannemodus 15˚/45˚/90˚ Knappen for scannemodus 18 brukes for å få laserhodet til å sveipe frem og tilbake og skape en kort, lys laserlinje. Denne korte linjen er mye lysere og mer synlig enn når enheten er full rotasjonsmodus. Bruke scannemodus: Trykk og slipp knappen for scannemodus for å aktivere scannemodus. Trykk og slipp knappen for scannemodus på nytt for å avslutte scannemodus. Størrelse og retning på scannesonen kan kontrolleres med piltastene på laserenhetens kontrollpanel eller på fjernkontrollen. Se Piltaster under Knapper på laserens kontrollpanel for en mer detaljert forklaring. LASERTILBEHØR  ADVARSEL: Siden annet tilbehør enn det som tilbys av DeWALT ikke er testet med dette produktet, kan bruk av sånt tilbehør med dette verktøye være farlig. For å redusere faren for personskader, bør kun tilbehør godkjent av DeWALT brukes sammen med dette produktet. Kontakt forhandleren for mer informasjon om passende tilbehør. Dersom du trenger assistanse for å finne tilbehør, se vårt nettsted www.DeWALT.com
Side: 8
87 Norsk Laserforsterkende briller (Fig. F) Disse brillene med røde linser forbedrer laserstrålens synlighet under opplyste forhold eller over lange avstander når laseren brukes til innendørs bruksområder. Brillene er ikke nødvendige for å betjene laseren.  FARE: Aldri stirr direkte inn i laserstrålen med eller uten disse brillene for å redusere risikoen for alvorlig personskade.  FORSIKTIG: Disse brillene er ikke godkjente vernebriller og skal ikke brukes når man betjener andre verktøy. Disse brillene hindrer ikke strålen i å komme inn i øynene dine. Digital laserdetektor: DW0743R (rød stråle) & DW0743G (grønn stråle) (Fig. H, I) Noen lasersett inkluderer en DeWALT digital laserdetektor. DeWALT digital laserdetektor lar deg alltid lokalisere en laserstråle fra en roterende laser ved sterkt lys eller på lang avstand. Detektoren kan brukes både innendørs og utendørs i situasjoner der det kan være vanskelig å se laserstrålen. Detektoren er ikke ment for bruk for lasere som ikek roterer, men er kompatibel med de fleste roterende lasere med rød stråle (DW0743R) og grønn stråle (DW0743G). Den kan stilles til å vise posisjon av strålen til nærmeste 3 mm eller nærmeste 1 mm. Detektoren avgid både visuelle signaler i displayet 24 og lydsignaler via høyttaleren 25 for å vise posisjonen av laserstrålen. DeWALT digital laserdetetktor kan brukes med eller uten detektorklemmen. Når den brukes med klemmen, kan detektoren plasseres på en målestav, vaterstang, bjelke eller stolpe. Batterier (Fig. H) Den digitale laserdetektoren drives av et 9 volt batteri. For å installere det medfølgende batteriet, løft opp batteriromlokket 30 . Sett 9 volt batteriet i rommet, orientert som vist. Detektorkontroller (Fig. I) Detektoren kontrolleres av strømknappen 26 og nøyaktighets- modusknappen 27 . Når strømknappen trykkes en gang, slås detektoren på. På toppen av displayet vises nøyaktighetssymbolet 27 og volumikonet 28 . For å redusere volumet av lydsignalet fra detektoren når den registrer en laserstråle, trykk på knappen igjen, en av halvsirklene ved siden av hornsymbolet fjernes. For å slå av lydsignalet, trykk på knappen for tredje gang, volumsymbolet forsvinner. DeWALT digitale laserdetektor har også en automatisk utkoblingsfunksjon. Dersom en roterende laserstråle ikke treffer detektorvinduet eller ingen knapp trykkes, vil detektoren slå seg av etter omtrent 30 minutter. Når detektoren er på, vises et nøyaktighetssymbol øvertst i displayet. Enten ±1 mm nøyaktighetssymbol 53 eller ±3 mm nøyaktighetssymbol 54 vises. Dersom ±1 mm nøyaktighetssymbol vises, angir det at detektoren vil avgi „på nivå“ avlesning kun dersom laserstrålen er på nivå med ikke mer enn 1 mm over eller under. Dersom ±3 mm nøyaktighetssymbol vises, angir det at detektoren vil avgi „på nivå“ avlesning kun dersom laserstrålen er på nivå med ikke mer enn 3 mm over eller under. Trykk på nøyaktighetsknappen 27 en gang for å endre nøyaktighetsmodus. Bruk av detektoren (Fig. I) 1. Sett opp og posisjoner den roterende lasere slik du skal bruke den, i henhold til produsentens anvisninger. Slå på laseren og pass på at laseren roterer og sender ut en laserstråle. MERK: Denne detektoren er kun designet for bruk med en roterende laser. Detektoren vil ikke fungere med en statisk laservater. 2. Slå på detektoren ved å trykke på strøm/volum knappen 26 . 3. Juster volumet som ønsket etter anvisningene i the Detektorkontroller. 4. Posisjoner detektoren slik at detektorvinduet 24 er rettet mot laserstrålen fra den roterende laseren. Flytt detektoren opp eller ned innen det omtrentlige området for strålen til du har sentrert detektoren. For informasjon om indikatorer i displayet og om lydsignalene, se tabellen Indikatorer. 5. Bruk merkehakkene 29 for nøyaktig markering av laserstrålen. INDIKATORER Over graden Litt over graden På graden Litt under graden Under graden lydsignaler rask pip rask pip jevn tone langsom pip langsom pip displaysymboler Montering på en målestav (Fig. K) For å feste detektoren til en målestav, fest først detektoren til klemmen ved hjelp av 1/4“-20 gjengeknotten 31 på baksiden av klemmen. Skyv sporene 32 på klemmen rundt skinnen 33 på målestaven. 1. Posisjoner detektoren på ønsket høyde og vri klemmeknotten med klokken for å klemme sammen klemmen rundt målestangen. 2. For å foreta justeringer av høyden, løsne klemmen litt, flytt den og stram til igjen. Rengjøring og lagring av detektoren • Smuss og fett kan fjernes fra utsiden av detektoren ved hjelp av en klut eller en myk børste uten metall. • DeWALT digital laser detektor er vanntett. Dersom du mister detektoren ned i gjørme, våt betong eller lignende stoffer, spyl den godt. Ikke bruk vann under høyt trykk, f.eks. høytrykkvasker. • Beste lagringsplass er et kjølig og tørt sted – beskyttet mot direkte sollys og høye eller lave temperaturer.
Side: 9
88 Norsk Detektor-service Unntatt for batterier er det ingen deler inne i den digitale laserdetektoren som kan vedlikeholdes av brukeren. Ikke ta enheten fra hverandre. Uautorisert klussing med laserdetektoren vil gjøre alle garantier ugyldige. Detektor feilsøking Detektoren slår seg ikke på. • Trykk og slipp strømknappen. • Kontroller at batteriet er på plass og i korrekt posisjon. • Dersom detektoren er svært kald, la den varme seg opp i et varmt område. • Skift ut 9-volts batteri. Slå på enheten. • Dersom detektoren fortsatt ikke slår seg på, lever detektoren til et DeWALT servicesenter. Høyttaleren på detektoren gir ikke noe lyd • Forsikre deg om at detektoren er slått på. • Tykk på volumknappen. Den vil slå seg på og av. • Pass på at laseren er slått på og at den sender ut en laserstråle. • Dersom detektoren fortsatt ikke gir lyd fra seg, lever den til et DeWALT servicesenter. Reagerer ikke på strålen fra en annen laserenhet. • DeWALT digital laser detektor er designet kun for bruk med roterende lasere. Detektoren gir fra seg en tone, men LCD- displayet fungerer ikke. • Dersom detektoren er svært kald, la den varme seg opp i et varmt område. • Dersom LCD displayet fortsatt ikke fungerer, lever detektoren til et DeWALT service center. Anleggsmålestav (Fig. L)  FARE: Forsøk ALDRI å bruke en målestav i storm eller med overhengende elektriske luftledninger. Det kan føre til død eller alvorlige personskader. Noen lasersett inkluderer en målestav. DeWALT målestav har måleskala på begge sider og er konstruert med teleskopseksjoner. En fjærbelastet knapp betjener en lås som kan låse målestaven i ulike lengder. Forsiden av målestaven har en måleskala som starter på bunnen. Denne brukes for måling fra bakke og opp, eller for innretting. Baksiden av målestaven er designet for måling av høyde av tak, dørbjelker etc. Ved fullt uttrukket toppdel av målestaven låses den til neste seksjon. Trekk ut den seksjonen til den nlåsere seg mot de neste seksjonene, eller til målestaven berøre dørbjelken. Høyden kan leses av der sist uttrukne seksjon går ut av neste lavere seksjon, som vist i figur L. VEDLIKEHOLD Din DeWALT laserenhet er designet for å virke over en lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av laseren og regelmessig renhold. Laservedlikehold • Under noen forhold kan det samle seg smuss og rusk på glasslinsen. Dette vil påvike strålekvaliteten og rekkevidden. Linsen kan rengjøres med en bommulsdott fuktet med vann. • Det fleksible gummilokket kan rengjøres med en fuktig lofri klut, for eksempel en bommulsklut. BRUK KUN VANN — IKKE bruk rengjøringsmidler eller løsemidler. La enheten få tørke før den legges bort for lagring. • Kontroller kalibreringen av lasere ofte for å opprettholde nøyaktigheten ved arbeidet. Se Feltkalibreringssjekk. • Kalibreringskontroll, annet vedlikehold og reparasjoner kan utføres på DeWALT servicesentere. To gratis kalibreringssjekekr er inkludert i DeWALTs ett-års gratis service kontrakt. • Når laseren ikke er i bruk, lagre den i settboksen den ble levert i. • Ikke lagre laseren i settboksen dersom den er våt. Tørk utvendige flater med en myk, tørr klut og la laseren få lufttørke. • Ikke lagre laseren ved temperaturer undr -18˚C eller over 41˚C.  ADVARSEL: Bruk aldri løsemidler eller andre sterke kjemikalier for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialet som brukes i disse delene. Bruk kun en fuktig klut med vann og en mild såpe. La aldri fuktighet komme inn i verktøyet, og senk aldri verktøyet i væske. Bruk aldri trykkluft for å rengjøre laseren. Feltkalibreringssjekk (Fig. O, P) Feltkalibreringssjekk bør utføres ofte. Dette avsnittet gir instruksjoner om å utføre enkel kalibreringssjekk av DeWALT roterende laser. Feltkalibreringssjekken kalibrerer ikke laseren. Det betyr at slike sjekker ikke korrigerer feil ved laserens vater- og lodd-funksjoner. Men disse sjekkene vil kontrollere om laseren gir korrekt vater- eller lodd-linje. Disse sjekkene kan ikke erstatte profesjonell kalibrering hos et DeWALT servicesenter. Vannrett kalibreringskontroll (X-aksen) 1. Sett opp en trefot mellom to vegger som står minst 15 m fra hverandre. Trefotens nøyaktige posisjon er ikke kritisk. 2. Monter laserenheten på trefoten slik at X-aksen peker direkte mot en av veggene. 3. Slå på laseren og la den innrette seg selv. 4. Marker og mål av punktene A og B på veggene som vist i figur O. 5. Drei hele laserenheten 180˚ slik at X-aksen peker direkte mot den motsatte veggen. 6. La laseren innrette seg selv, og marker og mål av punktene AA og BB på veggene som vist i figur P. 7. Beregn det totale avviket ved hjelp av likningen: Totalt avvik = (AA – A) – (BB – B)
Side: 10
89 Norsk 8. Sammenlikn totalt avvik med de tillatte grenseverdiene i følgende tabell. Avstand mellom veggene Tilltatt avvik L = 15 m 3 mm L = 25 m 5 mm L = 50 m 10 mm Vannrett kalibreringskontroll (Y-aksen) Gjenta prosedyren over, men med laserenheten posisjonert slik at Y-aksen peker direkte mot veggene. Loddrett feilkontroll (Fig. Q) 1. Marker toppen og bunnen av en vegg mens du bruker et standard hengelodd som referanse (pass på å merke veggen og ikke gulvet eller taket). 2. Plasser den roterende laseren trygt på gulvet ca 1 m fra veggen. 3. Slå på laseren og rett punktet mot merket nederst på veggen. Roter deretter punktet oppover ved hjelp av opp-/ nedpilene på fjernkontrollen. Hvis sentrum av punktet skanner over merket på toppen av veggen, er laseren riktig kalibrert. MERK: Denne kontrollen bør utføres med en vegg som ikke er noe kortere enn veggen som laseren skal brukes på. Beskyttelse av miljøet Separat innsamling. Produkter og batterier merket med dette symbolet skal ikke kastes i vanlig husholdningsavfall. Produkter og batterier inneholder materialer som kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på www.2helpU.com. Batterier • Tenk på å beskytte miljøet ved deponering av batterier. Kontakt lokale myndigheter for informasjon om miljøvennlig deponering av batterier. Batterier Ladere/Ladetider (i minutter) Kat # VDC Ah Vekt kg DCB107 DCB113 DCB115 DCB118 DCB132 DCB119 DCB413 DCB546 18/54 6,0/2,0 1,05 270 140 90 60 90 X X DCB547 18/54 9,0/3,0 1,25 420 220 140 85 140 X X DCB497 36 7,5 1,92 X X X X X X 150 DCB496 36 6,0 1,88 X X X X X X 120 DCB181 18 1,5 0,35 70 35 22 22 22 45 X DCB182 18 4,0 0,61 185 100 60 60 60 120 X DCB183/B 18 2,0 0,40 90 50 30 30 30 60 X DCB184/B 18 5,0 0,62 240 120 75 75 75 150 X DCB185 18 1,3 0,35 60 30 22 22 22 X X
Side: 11
90 Norsk GARANTI DeWALT er overbevist om kvaliteten på produktene sine og tilbyr en enestående garanti for profesjonelle brukere av produktet. Denne garantierklæringen kommer i tillegg til, og har på ingen måte negativ innvirkning på, dine kontraktsmessige rettigheter som profesjonell bruker eller på dine lovfestede rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker. Garantien er gyldig innen områdene tilhørende medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA). • 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI • Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til ditt DeWALT- verktøy, kan du ganske enkelt returnere det innen 30 dager, komplett med alle de originale komponentene slik du kjøpte det, til innkjøpsstedet for å få full refusjon. Produktet må ha blitt utsatt for rimelig slitasje og kvittering må fremvises. • ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT • Dersom du har behov for vedlikehold eller service på ditt DeWALT-verktøy i de første 12 månedene etter kjøpet, får du 1 service gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en autorisert DeWALT reparatør. Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke sviktet under garantien. • ET ÅRS FULL GARANTI • Dersom ditt DeWALT-produkt blir defekt på grunn av material- eller produksjonsfeil innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer DeWALT å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt eller – etter vårt skjønn – å erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at: • Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt; • Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje; • Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av uautoriserte personer; • Kvittering fremvises; • Produktet returneres komplett med alle originale komponenter. Dersom du har et krav, kontakt forhandleren eller finn nærmeste autoriserte DeWALT reparatør i DeWALT katalogen, eller kontakt ditt DeWALT kontor på adressen som angitt i denne bruksanvisningen. En liste av autoriserte DeWALT reparatører og informasjon om vår etter-salg service finner du på internett under: www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DCE074R men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DCE074R. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DCE074R DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DCE074R

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DCE074R under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

 • Merke: DeWalt
 • Produkt: Laserpekere
 • Model/navn: DCE074R
 • Filtype: PDF
 • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk