DCD710

DeWalt DCD710 manual

DCD710

Manual for DeWalt DCD710 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 168 sider.

Side: 1
NORSK 92 10,8 V TRÅDLØS JUSTERBAR CLUTCH BOR/TREKKER DCD710 Gratulerer! Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy. Tekniske data DCD710 Spenning VDC 10,8 Type 1 Batteritype Li-Ion Ubelastet hastighet: 1. gir min-1 0–400 2. gir min-1 0–1500 Maks moment Nm 24 Effekt (MWO) W 180 Chuck kapasitet mm 10 Maksimum borekapasitet: Tre mm 20 Metall mm 10 Vekt (uten batteripakke) kg 0,91 LPA (lydtrykk) dB(A) 65 KPA (lydtrykk usikkerhet) dB(A) 3 LWA (lydeffekt) dB(A) 76 KWA (lydeffekt usikkerhet) dB(A) 3 Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht, EN 60745: Vibrasjonsutslippsverdi ah ah = m/s² < 2,5 Usikkerhet K = m/s² 1,5 Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av eksponering. ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme, organisere arbeidsmønster. Batteripakke DCB121 DCB123 Batteritype Li-Ion Li-Ion Spenning VDC 10,8 10,8 Kapasitet Ah 1,3 1,5 Vekt kg 0,2 0,2 Lader DCB100 DCB105 Netspanning VAC 230 230 Batteritype Li-Ion Li-Ion Ca, ladetid min 40 40 30 30 (1,3 Ah (1,5 Ah (1,3 Ah (1,5 Ah batteri- batteri batteri batteri pakker) pakker) pakker) pakker) Vekt kg 0,3 0,49 Sikringer Europa 230 V verktøy 10 Ampere, nettspenning Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og legg merke til disse symbolene. FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som vil føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges. ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges. FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke avverges.
Side: 2
NORSK 93 MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås. Betegner fare for elektrosjokk. Betegner fare for brann. EU-samsvarserklæring MASKINERIDIREKTIV DCD710 DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under Tekniske data er i samsvar med: 2006/42/EC; EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2. Disse produktene er også i samsvar med direktiv 2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken. Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DEWALT. Horst Grossmann visepresident teknikk og produktutvikling DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Tyskland 15.04.2010 ADVARSEL: For å redusere skaderisikoen, les brukerhåndboken. Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske verktøy ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller alvorlig skade. TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK Uttrykket ”elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy. 1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke områder er en invitasjon til ulykker. b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan antenne støv eller gasser. c) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen. 2) ELEKTRISK SIKKERHET a) Støpselet til elektriske verktøy må passe til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk. b) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet. c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk. d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk. e) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk sjokk. f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for elektrisk sjokk. 3) PERSONLIG SIKKERHET a) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Side: 3
NORSK 94 Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske verktøy kan føre til alvorlig personskade. b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil redusere personskader. c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på øker faren for ulykker. d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre til personskade. e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner. f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler. g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret.Bruk av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer. 4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den hastigheten det ble konstruert for. b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres. c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller batteripakken fra det elektriske verktøyet før du foretar noen justeringer, endrer tilbehør eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte det elektriske verktøyet ved et uhell. d) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk, utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke er kjent med det elektriske verktøyet eller disse instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i hendene på utrenede brukere. e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært, om deler er ødelagt eller andre forhold som kan påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet, få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy. f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre sannsynlig fast og er lettere å kontrollere. g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv., i samsvar med disse instruksjonene og ta i betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en farlig situasjon. 5) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV BATTERIDREVNE VERKTØY a) Bruk kun laderen som er spesifisert av produsenten. En lader som passer for en type batteripakke kan føre til brannfare dersom den brukes med en annen batteripakke. b) Bruk kun elektriske verktøy sammen med de spesifiserte batteripakkene. Bruk av andre batteripakker kan skape risiko for skader eller brann. c) Når batteripakken ikke er i bruk, hold den borte fra andre metallobjekter som binders, mynter, nøkler, spikere, skruer eller andre små metallobjekter som kan skape en forbindelse fra en batteripol til en annen. Å kortslutte batteripolene kan føre til brannskader eller brann. d) Ved hardhendt behandling kan det komme væske ut fra batteriet. Unngå kontakt med denne. Dersom du ved et uhell kommer i kontakt med væsken, skyll med vann. Dersom du får væsken i øynene, oppsøk lege umiddelbart. Batterivæske kan føre til irritasjon eller forbrenninger. 6) VEDLIKEHOLD a) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør som kun bruker originale reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir ivaretatt. Ekstra sikkerhetsregler spesielt for bor/trekker • Bruk hørselsvern ved slagboring. Å bli utsatt for støy kan forårsake hørseltap.
Side: 4
NORSK 95 • Bruk hjelpehåndtakene dersom de leveres med verktøyet. Å miste kontroll kan forårsake personskade. • Hold det elektriske verktøyet kun i isolerte gripeoverflater når du utfører operasjoner hvor kutteutstyret kan komme i kontakt med skjulte ledninger eller egen ledning. Kutteutstyr som kommer i kontakt med en strømførende ledning kan føre til at eksponerte metalldeler på elektroverktøyet blir strømførende, og kan gi operatøren støt.. Restrisikoer Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse er: – Hørselskader. – Fare for personskade pga. flygende partikler. – Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk. – Fare for personskade ved langvarig bruk. Merking på verktøyet Følgende piktogrammer vises på verktøyet: Les instruksjonshåndboken før bruk. POSISJON FOR DATOKODE Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret, står trykt på den delen av huset som utgjør koblingen mellom verktøyet og batteriet. Eksempel: 2011 XX XX Produksjonsår Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteriladere TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN: Denne manualen inneholder viktige sikkerhets- og bruksanvisninger for DCB100 og DCB105 batteriladere. • Før du bruker laderen les alle instruksjoner og advarsels-merker på laderen, batteripakken og produktet som bruker batteripakken. ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske komme inn i laderen. Det kan resultere i elektrisk støt. FORSIKTIG: Fare for brannskader. For å redusere faren for skader, lad kun DEWALT oppladbare batterier. Andre type batterier kan sprekke og forårsake personskader og materielle skader. FORSIKTIG: Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de ikke leker med apparatet. MERK: Under visse omstendigheter, når laderen er tilkoplet strømtilførselen, kan laderen kortsluttes av fremmedlegemer. Fremmedlegemer av ledende art som, men ikke begrenset til, slipestøv, metallspon, aluminiumsfolie, og enhver oppbygging av metallpartikler skal ikke komme inn i laderens hulrom. Kople alltid laderen fra strømtilførselen når det ikke er en batteripakk i hulrommet. Kople fra laderen før rengjøring. • IKKE forsøk å lade batteripakken med andre ladere enn de som er nevnt i denne manualen. Laderen og batteripakken er spesielt designet for å jobbe sammen. • Disse ladere er ikke ment for annen bruk enn lading av DEWALT oppladbare batterier. Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller elektrisk støt. • Ikke utsett laderen for regn eller snø. • Dra i kontakten og ikke ledningen når du kople laderen fra strømmen. Dette reduserer faren for skade på kontakten og ledningen. • Påse at ledningen er plassert slik at den ikke tråkkes på, snubles i, eller på annen måte utsettes for skade eller påkjenning. • Ikke bruk skjøteledning med mindre det er helt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan resultere i brannfare og/eller elektrisk støt. • Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser laderen på en myk overflate som kan blokkere ventilasjonsslissene og resultere i for høy innvendig temperatur. Plasser laderen et sted unna varmekilder. Laderen ventileres fjennom slisser i toppen og bunnen av huset. • Ikke bruk lader med skadet ledning eller kontakt — bytt dem ut med en gang. • Ikke bruk laderen dersom den har fått et slag, er mistet i gulvet eller skadet på annen måte. Lever den på et autorisert serviceverksted. • Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på et autorisert serviceverksted når service eller reparasjon trenges. Å sette den sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller brann. • Dersom ledningen er skadet må den byttes ut med en gang av produsenten, dens
Side: 5
NORSK 96 serviceagent eller lignende kvalifisert person for å unngå farer. • Kople laderen fra strømtilførselen før du begynner med rengjøring. Dette reduserer faren for elektrisk støt. Fjerning av batteripakken reduserer ikke denne faren. • ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen. • Laderen er designet for å bruke standard 230V elektrisk strøm. Ikke forsøk å bruke den på annen spenning. Dette gjelder ikke billaderen. TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN Ladere DCB100 og DCB105 laderen lader 10,8 V Li-Ion batterier. Disse laderne krever ingen justering og er konstruert for å være så enkle å bruke som mulig. Ladeprosedyre (fig. 2) 1. Plugg laderen (j) inn i en passende stikkontakt før du setter inn batteripakken. 2. Sett inn batteripakken (g) i laderen. Den røde (lade)-lyset vil blinke kontinuerlig og indikere at ladeprosessen har startet. 3. Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at det røde lyset står på kontinuerlig. Pakken er fullt ladet, og kan brukes nå eller bli igjen i laderen. MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på Li-Ion batterier, lad batteriet helt opp før første gangs bruk. Ladeprosess Se tabellen under for ladestatus på batteripakken. Ladestatus Lader – – – – Fullt ladet ––––––––––– Forsinkelse ved varm/kald pakke –– – –– – Bytt batteripakke ••••••••••• Forsinkelse for varm/kald pakke Når laderen registrerer at batteriet er for varmt eller for kaldt, starter den automatisk en forsinkelse ved varm/kald pakke, og utsetter ladingen til batteriet har nådd en passende temperatur. Laderen kobler deretter automatisk til lademodus. Denne funksjonen sikrer maksimal levetid for batteriet. KUN LI-ION BATTERIPAKKER Li-Ion-batterier er konstruert med et Electronic Protection System (elektronisk beskyttelsessystem) som beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting eller dyputlading. Verktøyet vil automatisk slå seg av når det elektroniske beskyttelsessystemet aktiveres. Hvis dette oppstår, må Li-Ion-batteriet settes i laderen til det er fulladet. Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteripakker Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du bestiller nye batteripakker. Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter ladeprosedyrene som er beskrevet. LES ALLE INSTRUKSJONER • Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne støvet eller gassen. • Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser batteripakken på noen måte for å passe inn i en ikke-kompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og forårsake alvorlig personskade. • Lad batteripakkene kun i DEWALT ladere. • IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre væsker. • Ikke lagre eller bruk verktøyet eller batteripakken på steder der temperaturen kan nå eller overstige 40 ˚C (105 ˚F) (som utenfor skur eller metallbygg på sommeren). ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen årsak. Ikke sett i laderen dersom batteripakkens ytre er sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skad batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som har fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet på annen måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, slått med hammer, tråkket på). Det kan resultere i elektrisk støt. Skadede batteripakker skal leveres til servicesenteret for gjenvinning. FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk plasser verktøyet på siden på en stabil overflate der det ikke skaper fare for snubling eller fall. Noen verktøy med store batteripakker kan stå på batteripakken, men kan lettes slås overende.
Side: 6
NORSK 97 SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION (Li-Ion) • Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner litium ion-batteripakker. • Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden, vasker du området med mild såpe og vann. Hvis du får batterivæske på øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av organiske karbonater og litium-salter. • Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer. ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer. Batteripakke BATTERITYPE DCD710 bruker en 10,8 volts batteripakke. Anbefalinger for lagring 1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur når de ikke er i bruk. 2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et kjølig og tørt sted uttatt av laderen. MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet. Batteripakken må lades opp igjen før bruk. Merking på laderen og batteripakken I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne håndboken, viser merkene på laderen og batteriet følgende piktogrammer: Les instruksjonshåndboken før bruk. 100% Batteriet lader. 100% Batteriet ladet. Batteri defekt. Forsinkelse ved varm/kald pakke. Ikke undersøk med strømførende gjenstander. Ikke lad skadede batteripakker. Bruk bare DEWALT batteripakker, andre kan sprekke og forårsake personskader og skader på materiell. Ikke utsett for vann. Få byttet defekte ledninger omgående. Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C. Deponer batteripakken på miljøvennlig vis. Ikke brenn batteripakken. Se Tekniske data for ladetid. Kun for innendørs bruk. Pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Bor/trekker 1 Lader 2 Batterier 1 Koffert 1 Instruksjonshåndbok 1 Sammenstillingstegning MERK: Batteripakker og ladere er ikke inkludert ved N-modeller. • Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha oppstått under transport. • Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken før bruk. Beskrivelse (fig. 1) ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader. a. Avtrekksbryter for variabel hastighet b. Fremover/bakover knapp
Side: 7
NORSK 98 c. Momentjusteringskrage d. Gir-skifter e. Nøkkelløs chuck f. Festeknapp for batteriet g. Batteripakke h. Arbeidslys BRUKSOMRÅDE Denne bor/trekker er designet for lett skruing og boring. SKAL IKKE brukes under våte forhold eller ved nærvær av brennbare væsker eller gasser. Denne bor/trekker er et profesjonelt elektroverktøy. IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Tilsyn er nødvendig når uerfarne brukere skal bruke dette verktøy. • Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene slik at de kan leke med produktet. Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Alltid kontroller at spenningen til batteripakken samsvarer med spenningen på merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på laderen samsvarer med spenningen på strømnettet. Din DEWALT-lader er dobbeltisolert i samsvar med EN 60335; det trengs derfor ikke noen jordledning. Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som fås via DEWALT- serviceorganisasjon. Bruk av skjøteledning Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1 mm2 ; maksimum lengde er 30 m. Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel. MONTERING OG JUSTERING ADVARSEL: Alltid fjern batteripakken før montering og justering. Alltid slå av verktøyet før du setter inn eller tar ut batteripakken. ADVARSEL: Bruk kun DEWALT batteripakker og ladere. Sette inn og ta av batteripakke på verktøyet (fig. 3) ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, sett fremover/ bakover knappen i låsposisjonen eller slå av verktøyet og kople fra batteripakken før du gjør justeringer eller fjerner/monterer tilbehør. MERK: Påse at batteripakken (g) er fullt ladet. FOR Å INSTALLER BATTERIPAKKEN I VERKTØYETS HÅNDTAK 1. Rett inn batteripakken mot skinnene i håndtaket. 2. Skyv det bestemt inn til du hører det går i lås. FOR Å FJERNE BATTERIPAKKEN FRA VERKTØYET 1. Trykk på festeknappen (f) og trekk bestemt i batteriet for å få det ut av verktøyhåndtaket. 2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i laderavsnittet i denne manualen. BRUK Bruksanvisning ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende forskrifter. ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, sett fremover/ bakover knappen i låsposisjonen eller slå av verktøyet og kople fra batteripakken før du gjør justeringer eller fjerner/monterer tilbehør. Korrekt plassering av hendene (fig. 1, 8) ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist. ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en plutselig reaksjon. Riktig håndstilling er å ha en hånd på hovedhåndtaket (i).
Side: 8
NORSK 99 Avtrekksbryter for variabel hastighet (fig. 1) For å slå på verktøyet, klem på avtrekksbryteren (a). For å slå av verktøyet, slipp avtrekksbryteren. Verktøyet er utstyrt med en brems. Chucken stopper når avtrekksbryteren slippes helt. Bryteren for variabel hastighet lar deg velge beste hastighet for en bestemt bruk. Jo mer du klemmer avtrekksbryteren, desto raskere roterer verktøyet. For maksimum levetid på verktøyet, bruk variabel hastighet kun for å starte hull eller skruer MERK: Kontinuerlig bruk ved variabel hastighet anbefales ikke. Det kan skade bryteren og bør unngås. Fremover/bakover kontrollknapp (fig. 1) En fremover/bakover kontrollknapp (b) bestemmer verktøyets retning, og fungerer også som en låseknapp. For å velge rotasjon fremover, slipp avtrekksbryteren og trykk fremover/bakover kontrollknappen mot høyresiden av verktøyet. For å velge bakover, trykk fremover/bakover kontrollknappen mot venstresiden av verktøyet. Når kontrollknappen står i midten er verktøyet låst. Når du skifter kontrollknappens posisjon, påse at avtrekksbryteren er sluppet. MERK: Første gang verktøyet kjøres etter endring av rotasjonsretning kan det hende at du hører en klikk ved oppstart. Dette er normalt og er ikke et tegn på et problem. Arbeidslys (fig. 1) Det sitter et arbeidslys (h) under momentjusteringskragen (c). Arbeidslyset aktiveres når avtrekksbryteren klemmes. MERK: Arbeidslyset er for å belyse den nærmeste arbeidsflaten, og er ikke ment å brukes som lykt. Momentjusteringskrage (fig. 1) Momentjusteringskragen (c) er klart merket med sifre og drillbit-symbol. Kragen skal roteres inntil ønsket innstilling står øverst på verktøyet. Merker er plassert på kragen for å eleiminere gjetting ved valg av tiltrekkingsmoment. Jo høyere siffer på kragen, desto høyere moment og desto større skrue kan brukes. For å låse chucken for boring, flytt til drillbit-posisjonen. MERK: Vd bruk av or/trekker for boring av hull, pass på at momentjusteringskragen er stilt slik at symbolet for drillbit er rettet inn mot senterlinjen på toppen av verktøyet. Dersom det ikke gjøres kan clutchen slure når du forsløker å bore. To-trinns gir (fig. 1, 4) To-trinns muligheten lar deg skifte gir på bor/trekker for større fleksibilitet. For å velge lav hastighet og stort moment, slå av verktøyet og la det stoppe. Skyv goirskifteren (d) forover (mot chucken). For å velge høy hastighet og lavt moment, slå av verktøyet og la det stoppe. Skyv girskifteren bakover (fra chucken). MERK: Ikke skift gir når verktøyet er i gang. Dersom du har problemer med å skifte gir, pass på at to-trinns girskifter er skjøvet enten helt forover eller helt bakover. Nøkkelløs enkelthylse chuck (fig. 5) Verktøyet har en nøkkelløs chuck med en roterende hylse for en-hånds betjening av chucken. For å sette inn en drill-bit eller annet tilbehør, følg disse trinnene. 1. Lås avtrekkeren i AV posisjonen som beskrevet før. 2. Grip bakre hylse på chucken med en hånd og bruk den andre hånden for å sikre verktøyet. Roter hylsen mot klokka så langt at den tar i mot det ønskede tilbehøret. 3. Sett inn tilbehøret omtrent 19 mm (3/4") inn i chucken og stram godt ved å rotere chuck- hylsen med klokka med en hånd mens du holder verktøyet med andre hånden. Verktøyet eer utstyrt med en automatisk spindellås-mekanisme. Dette lar deg åpne og lukke chucken med en hånd. For å løsne tilbehøret, gjenta trinn 2 over. ADVARSEL: Ikke forsøk å stramme drill-bits (eller annet tilbehør) ved å gripe rundt fronten av chucken og deretter slå på verktøyet. Det kan føre til skader på chucken og til personskader. Lås alltid avtrekkerbryteren ved skifte av tilbehør. Pass på å stramme chucken med en hånd på chuckhylsen mens den andre hånden holder verktøyet så hardt som mulig. TA AV CHUCK (FIG. 6) Vri justeringskragen til “drill” posisjonen og girkskifteren til posisjon 1 (lav hastighet). Stram chucken rundt den korte enden av en sekskantnøkkel (ikke vedlagt) på 6,35 mm (1/4") eller større. Bruk en liten treklubbe eller lignende og slå den lange enden mot klokka som vist. Dette vil løsne skruen inne i chucken. Åpne chuckkjevene helt, sett inn en skrutrekker (eller torx-verktøy om nødvendig) i fronten av chucken mellom kjevene for å engasjere skruehodet. Ta ut skruen ved å skru med klokka (venstre-gjenget). Sett sekskantnøkkelen i chucken og stram til som vist i figur 6. Bruk en treklubbe eller lignende, slå nøkkelen hardt i retning mot klokka. Dette vil løsne chucken slik at den kan skrus ut for hånd.
Side: 9
NORSK 100 SETTE PÅ CHUCK (FIG. 7) Skru chucken for hånd så langt det går, og sett inn skruen (venstre-gjenget). Stram skruen godt til. Stram til chucken rundt den korte enden på en 6,35 mm (1/4") eller større sekskantnøkkel (ikke vedlagt), slå den lange enden i retning med klokka med en treklubbe, som vist. Stram til skruen igjen ved å skru mot klokka. Boring ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble det fra strømkilden før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/ installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskade, pass på at arbeidsstykket ALLTID er festet eller klemt godt fast. Dersom du borer i tynt materiale, bruk en “støtteblokk” bak for å hindre skade på materialet. Vri kragen til drillbit-symbolet for boring. Velg ønsket område for hastighet/moment ved å bruke girskifteren for å tilpasse hastighet og moment for den ønskede bruken 1. Bruk kun skarpe drillbits. For TRE, bruk roterende drillbits, spade-bits, eller hullsag. For METALL, bruk høyhastighet stål (HHS) roterende drill-bits eller hullsag. 2. Bruk alltid trykk som virker rett ned på bit-en. Bruk nok trykk for å sikre at boren biter, men ikke trykk så hardt at motoren stopper eller bit- en skjærer ut. 3. Hold verktøyet godt med begge hender for å kontrollere vribevegelsen i boret. ADVARSEL: Boret kan låse seg ved overbelastning og føre til plutselig vridning. Vær alltid forberedt på låsing. Grip boremaskinen godt med begge hender for å motvirke vridning og unngå personskader. 4. DERSOM boret LÅSER SEG, er det som regel fordi den overbelastes eller brukes feil. SLIPP AVTREKKEREN STRAKS, ta drillbiten ut av arbeidsstykket og finn grunnen til at den låste seg. IKKE KLIKK AVTREKKEREN PÅ OG AV FOR Å FORSØKE Å STARTE ET LÅST bor — DET KAN SKADE boret. 5. For å minimalisere låsing eller brudd i materialet, reduser trykker på boret og la bit-en gå lett gjennom det siste stykket av hullet. 6. Hold motoren i gang når du trekker en bit tilbake ut av hullet. Dette bridrar til å hindre låsing. 7. Med boremaskiner med variabel hastighet er det ikke behov å sentermarkere hullet som skal bores. Bruk lav hastighet for å starte hullet, og øk farten ved å trykke inn avtrekkeren når hullet er dypt nok til å bore uten at bit-en hopper ut. Bruk som skrutrekker Velg ønsket område for hastighet/moment ved å bruke to-trinns girskifteren på toppen av verktøyet for å tilpasse hastighet og moment for den ønskede bruken. Sett inn ønsket skruverktøy i chucken som ved en vanlig drill-bit. Gjør noen øvelses-trekk i skrap eller på et lite synlig sted for å finne korrekt posisjon av clutchkragen. MAKSIMALT ANBEFALTE KAPASITETER Lavt Område–1 Høyt Område –2 Bits, Metall- Boring 6.35 mm (1/4") 3,18 mm (1/8") Tre, Flat Boring 19,05 mm (3/4") 12,7 mm (1/2") Hullsager 19,05 mm (3/4") 15,88 mm (5/8") VEDLIKEHOLD Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og regelmessig renhold. ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, sett fremover/ bakover knappen i låsposisjonen eller slå av verktøyet og kople fra batteripakken før du gjør justeringer eller fjerner/monterer tilbehør. Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie. Det er ingen deler inne i den som kan vedlikeholdes. Smøring Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring. Rengjøring ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører denne prosedyren.
Side: 10
NORSK 101 ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre ikke- metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske. INSTRUKSJONER FOR RENGJØRING AV LADEREN ADVARSEL: Fare for elektrosjokk. Koble laderen fra nettilførselen før rengjøring. Smuss og fett kan fjernes fra utsiden av laderen ved hjelp av en klut eller en myk, ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller noen rengjøringsmidler. Tilleggsutstyr ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av DEWALT kan være farlig, ettersom dette ikke er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DEWALT brukes sammen med dette produktet. Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr. Beskyttelse av miljøet Separat innsamling. Dette produktet må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig for separat innsamling. Separat innsamling av brukte produkter og innpakning gjør at materialene kan resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk av resirkulert materiale hjelper til med å hindre miljøforurensing og reduserer etterspørselen etter råmateriale. Lokale forskrifter kan ha separat innsamling av elektriske produkter fra husholdningen ved kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der du kjøper et nytt produkt. DEWALT har en ordning for å samle inn og resirkulere DEWALT produkter når de har nådd slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne tjenesten, vennligst returner produktet til en autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne av oss. Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved å ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den adressen som du finner i denne brukerhåndboken. Alternativt er en liste over autoriserte DEWALT- reparatører og alle detaljer om service etter salg og kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU. com. Oppladbare batteripakker Denne batteripakken med lang levetid må lades opp når den ikke lenger i stand til å produsere tilstrekkelig kraft til jobber som tidligere lot seg enkelt utføre. Deponer batteripakken på miljøvennlig måte når den har nådd slutten på sin levetid: • La batteripakken lades ut fullstendig og fjern den deretter fra verktøyet. • Li-Ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren eller en lokal gjenbruksstasjon. De innleverte batteripakkene vil gjenbrukes eller avfallsbehandles korrekt.
Side: 11
NORSK 102 GARANTI DEWALT er overbevist om kvaliteten på produktene sine og tilbyr en enestående garanti for profesjonelle brukere av produktet. Denne garantierklæringen kommer i tillegg til, og har på ingen måte negativ innvirkning på, dine kontraktsmessige rettigheter som profesjonell bruker eller på dine lovfestede rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker. Garantien er gyldig innen områdene tilhørende medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA). • 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI • Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan du ganske enkelt returnere det innen 30 dager, komplett med alle de originale komponentene slik du kjøpte det, til innkjøpsstedet for å få full refusjon. Produktet må ha blitt utsatt for rimelig slitasje og kvittering må fremvises. • ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT • Dersom du har behov for vedlikehold eller service på ditt DEWALT-verktøy i de første 12 månedene etter kjøpet, får du 1 service gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke sviktet under garantien. • ET ÅRS FULL GARANTI • Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på grunn av material- eller produksjonsfeil innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer DEWALT å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt eller – etter vårt skjønn – å erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at: • Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt; • Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje; • Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av uautoriserte personer; • Kvittering fremvises; • Produktet returneres komplett med alle originale komponenter. Dersom du har et krav, kontakt forhandleren eller finn nærmeste autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT katalogen, eller kontakt ditt DEWALT kontor på adressen som angitt i denne bruksanvisningen. En liste av autoriserte DEWALT reparatører og informasjon om vår etter-salg service finner du på internett under: www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DCD710 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DCD710. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DCD710 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DCD710

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DCD710 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Driller
  • Model/navn: DCD710
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk