DCC018

DeWalt DCC018 manual

DCC018

Manual for DeWalt DCC018 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 136 sider.

Side: 1
76 Norsk Sikkerhet på arbeidsområdet • Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst. Rotete eller mørke områder er en invitasjon til ulykker. • Ikke bruk verktøy i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Luftpumpen skaper gnister som kan antenne støvet eller gasser. • Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et luftpumpen. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen. • Når du bruker luftpumpen skal den være plassert på en stabil overflate. Siden vibrasjoner som luftpumpen skaper, kan få den til å "vandre", må du ikke kjøre den på høye hyller eller andre overflater høyt oppe. Bruk den bare på bakke- eller benkenivå. Elektrisk sikkerhet • Støpselet må passe i stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen måte. Ikke bruk adapterstøpsler sammen med jordede luftpumper. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som passer vil redusere risikoen for elektrisk støt. • Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det er økt risiko for elektrisk støt dersom kroppen din er jordet. • Ikke eksponer luftpumpen/ekstern strømtilførsel for regn eller våte forhold. Dersom det kommer vann inn i luftpumpen/ekstern strømtilførsel vil det øke risikoen for elektrisk støt. • Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å bære, trekke eller dra ut støpselet til luftpumpen/ ekstern strømtilførsel. Hold ledningen borte fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk. • Dersom bruk av luftpumpen/ekstern strømtilførsel på et fuktig sted er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for elektrisk sjokk. • For å unngå farer skal du la produsenten eller en kvalifisert elektriker skifte skadede strømkabler. Det er fare for elektrisk støt! Personlig sikkerhet • Vær oppmerksom, pass på hva du gjør, og gå fornuftig fram når du bruker luftpumpen. Ikke bruk et luftpumpen når du er trett eller er påvirket av narkotika, alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av luftpumpen kan føre til alvorlige personskader. • Benytt hørselvern når du bruker luftpumpen. • Vernebriller skal brukes når du bruker luftpumpen for å beskytte øynene mot fremmedpartikler som virvles opp av luftstrålen. • Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte fra Gratulerer! Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy. Tekniske data DCC018 Inngang (batteripakke) VDC 18 Vekselstrømsadapter/12V likestrømskontakt VDC 12–13,8 Type 1 Batteritype Li-ion Maks. inngangsstrøm (ekstern strømtilførsel) W 150 Trykk (maks.) bar (kPa) 11 (1100) Temperaturområde -18 / +40 ˚C Vekt (uten batteripakke) kg 2,3 ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen kan reduseres. Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.  FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade.  ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade.  FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås.  Angir fare for elektrisk støt.  Angir brannfare. Generelle sikkerhetsadvarsler  ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller alvorlig skade. TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK LUFTPUMPE DCC018
Side: 2
77 Norsk bevegelige deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler. • Ikke åpne huset til verktøyet. Pumpen inneholder ingen deler som kan vedlikeholdes av brukeren. Bruk og stell • Ikke bruk luftpumpen hvis bryteren ikke kan slås av og på. En luftpumpe som ikke kan slås på eller av med bryteren, er farlig og må repareres. • Rett etter at du har fylt luft i et dekk skal du sjekke trykket med en passende trykkmåler, for eksempel ved en fyllestasjon. • Du skal alltid bruke håndtaket når du flytter luftpumpen. • Lagre luftpumpen som ikke er i bruk, utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke er kjent med det elektriske verktøyet eller disse instruksjonene bruke det. Luftpumper er farlige i hendene på utrenede brukere. • Vedlikehold av luftpumper. Kontroller om trykksatte deler er feiljustert eller bøyd, om deler er ødelagt eller andre forhold som kan påvirke bruken. Dersom det er skadet, få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy. • For din egen sikkerhet skal du kun bruke tilbehør og tilleggsenheter som er beskrevet i bruksanvisningen eller som er anbefalt eller spesifisert av produsenten. Bruk av annet tilbehør enn de som er anbefalt i bruksanvisningen eller katalogen utgjør en fare for din personlige sikkerhet. Bruk og stell av batteriverktøy • Skal kun lades opp ved hjelp av batteriladeren spesifisert av produsenten. En lader som passer for en type batteripakke kan føre til risiko for brann dersom den brukes på en annen batteripakke. • Luftpumpen skal bare brukes sammen med spesifiserte batteripakker. Bruk av andre batteripakker kan føre til risiko for personskade og brann. • Når batteripakken ikke er i bruk, hold den unna metallgjenstander som binderser, mynter, nøkler, filer, skruer eller andre små metallgjenstander som kan skape en kobling fra en pol til den andre. Kortslutning av batteripolene mot hverandre kan føre til brannskader eller brann. • Ved feilaktig bruk kan det komme væske ut av batteriet, unngå kontakt med den. Dersom du kommer i kontakt med den, skyll av med vann. Dersom du får væsken i øynene, søk legehjelp. Væske som kommer ut av batteriet kan føre til irritasjon eller brannskader. Service • Luftpumpen skal alltid repareres av kvalifisert personell og kun med originale reservedeler. Dette sørger for at luftpumpens sikkerhet blir ivaretatt. YTTERLIGERE SIKKERHETSADVARSLER FOR DINLUFTPUMPE  ADVARSEL: INNÅNDINGSFARE. • Det er ikke trygt å puste inn den komprimerte luften fra luftpumpen. Pust aldri inn luft fra luftpumpen eller fra pusteutstyr som er koblet til luftpumpen.  ADVARSEL: FARE FOR SPRENGNING. • For høyt lufttrykk forårsaker farlig risiko for sprengning. Kontroller produsentens normerte maksimumstrykk for enheter du blåser opp. • Ikke la luftpumpen gå uten tilsyn. Dekk eller andre gjenstander kan eksplodere. • Bruk en kalibrert luftmåler for å sjekke dekktrykket før hver bruk og mens du blåser opp dekkene. Se sideveggen på dekket for korrekt trykk.  ADVARSEL: FARE FOR USIKKER DRIFT. • Ikke endre den, og ikke forsøk å reparere den. Du må aldri bore inn i, sveise eller gjøre noen endringer på luftpumpen eller tilbehøret til den. • Skal kun brukes med det inkluderte tilbehøret eller lufthåndteringsdeler akseptabelt for ikke mindre enn 11 bar. Bruk av tilbehør som ikke er anbefalt for bruk sammen med dette verktøyet, kan være farlig. • Aldri lek med enheten. Luft med høyt trykk er farlig. Ikke rett luftstrømmen mot deg selv eller andre. • Sikt aldri luftstrømmen mot personer, dyr eller kroppen din. • Sikt aldri luftstrømmen mot deg selv på noenmåte.  ADVARSEL: FARE FOR BRANN. Luftpumpen kan bli varm under bruk. La luftpumpen kjølne i 30 minutter før du setter den bort. Batterier Ladere/Ladetider (i minutter) Kat # VDC Ah Vekt (kg) DCB107 DCB113 DCB115 DCB118 DCB132 DCB119 DCB546 18/54 6,0/2,0 1,05 270 140 90 60 90 X DCB547 18/54 9,0/3,0 1,25 420 220 140 85 140 X DCB181 18 1,5 0,35 70 35 22 22 22 45 DCB182 18 4,0 0,61 185 100 60 60 60 120 DCB183/B 18 2,0 0,40 90 50 30 30 30 60 DCB184/B 18 5,0 0,62 240 120 75 75 75 150 DCB185 18 1,3 0,35 60 30 22 22 22 X DCB187 18 3,0 0,48 140 70 45 45 45 90 Vekt
Side: 3
78 Norsk  ADVARSEL: Når du bruker et FLEXVOLTTM batteri, skal du forsikre deg om at luftpumpen brukes på en flat overflate med skjermen pekende opp. LCD - VÆSKE FRA FLYTENDE KRYSTALLDISPLAY (FØRSTEHJELPSANVISNINGER) Hvis flytende krystall kommer i kontakt med huden din: • Vask hudpartiet helt rent med mye vann. Ta av deg kontaminerte klær. Hvis du får flytende krystall i øynene: • Skyll det berørte øyet med rent vann og oppsøk deretter lege. Hvis du svelger flytende krystall: • Skyll munnen grundig med vann. Drikk store mengder vann og fremkall brekninger. Oppsøk lege. Restrisikoer Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan unngås. De er: Hørselskader. • Fare for personskade pga. flygende partikler. • Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk. • Fare for personskade ved langvarig bruk. Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Alltid kontroller at spenningen til batteripakken samsvarer med spenningen på merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på laderen samsvarer med spenningen på strømnettet. Din DeWALT-lader er dobbeltisolert i samsvar med EN60335; det trengs derfor ikke noen jordledning. Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon. Bruk av skjøteledning Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1 mm2 ; maksimum lengde er 30 m. Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel. TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN Ladere DeWALT ladere trenger ingen justeringer, og er designet til å være så enkle som mulig å bruke. Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteriladere TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN: Denne manualen inneholder viktige sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for kompatible batteriladere (se Tekniske data). • Før du bruker laderen les alle instruksjoner og advarsels- merker på laderen, batteripakken og produktet som bruker batteripakken.  ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske komme inn i laderen. Det kan resultere i elektrisk støt.  ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en nominell strømverdi på 30mA eller mindre.  FORSIKTIG: Fare for brannskader. For å redusere faren for skader, lad kun DeWALT oppladbare batterier. Andre type batterier kan sprekke og forårsake personskader og materielle skader.  FORSIKTIG: Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de ikke leker med apparatet. MERK: Under visse forhold, med laderen innplugget i strømforsyningen, kan de eksponerte kontaktene i laderen kortsluttes av fremmedlegemer. Fremmedlegemer som kan lede strøm, inkludert ,men ikke bregrenset til stålull, aluminiumsfolie eller annen ansamling av metalliske partikler, må holdes unna åpningene i laderen. Kople alltid laderen fra strømtilførselen når det ikke er en batteripakk i hulrommet. Kople fra laderen før rengjøring. • IKKE forsøk å lade batteripakken med andre ladere enn de som er nevnt i denne manualen. Laderen og batteripakken er spesielt designet for å jobbe sammen. • Disse ladere er ikke ment for annen bruk enn lading av DeWALT oppladbare batterier. Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller elektrisk støt. • Ikke utsett laderen for regn eller snø. • Dra i kontakten og ikke ledningen når du kople laderen fra strømmen. Dette reduserer faren for skade på kontakten og ledningen. • Påse at ledningen er plassert slik at den ikke tråkkes på, snubles i, eller på annen måte utsettes for skade eller påkjenning. • Ikke bruk skjøteledning med mindre det er helt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan resultere i brannfare og/eller elektrisk støt. • Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser laderen på en myk overflate som kan blokkere ventilasjonsslissene og resultere i for høy innvendig temperatur. Plasser laderen et sted unna varmekilder. Laderen ventileres gjennom slisser i toppen og bunnen av huset. • Ikke bruk lader med skadet ledning eller kontakt—bytt dem ut med en gang. • Ikke bruk laderen dersom den har fått et slag, er mistet i gulvet eller skadet på annen måte. Lever den på et autorisert serviceverksted. • Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på et autorisert serviceverksted når service eller reparasjon trenges. Å sette den sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller brann. • Dersom ledningen er skadet må den byttes ut med en gang av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifisert person for å unngå farer.
Side: 4
79 Norsk • Kople laderen fra strømtilførselen før du begynner med rengjøring. Dette reduserer faren for elektrisk støt. Fjerning av batteripakken reduserer ikke denne faren. • ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen. • Laderen er designet for å bruke standard 230V elektrisk strøm. Ikke forsøk å bruke den på annen spenning. Dette gjelder ikke billaderen. Lade et batteri (Fig. A) 1. Plugg inn laderen i en passende stikkontakt for du setter inn batteripakken. 2. Sett batteripakken 12 i laderen, pass på at batteripakken sitter godt i laderen. Det røde (lade) lyset blinker gjentatt som indikasjon på at ladeprossessen er startet. 3. Fullført lading vises ved at det røde lyset er PÅ konstant. Pakken er da fullt oppladet og kan brukes, eller den kan bli stående i laderen. For å ta batteripakken ut av arbeidspakken, trykk inn og hold låseknappen 11 på batteripakken og ta den av. MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på Li-Ion batteripakker, lad batteripakken helt opp før første gangs bruk. Bruk av lader Se indikatorne under for batteripakkens ladetilstand. Ladeindikatorer lading fulladet varm/kald ladeforsinkelse* *Det røde lyset vil fortsette å blinke, men et gult indikatorlys vil lyse under denne operasjonen. Når batteriet har kjølt seg ned, vil det gule lyset bli slått av og laderen vil gjenoppta ladeprosedyren. Kompatible ladere vil ikke lade en defekt batteripakke. Laderen vil indikere feilaktig batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å indikere blinkemønster for problem pakke eller lader. MERK: Dette kan også tyde på et problem med laderen. Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og batteripakke til et servicesenter for testing. Ventetid for varm/kald pakke Dersom laderen detekterer et batteri som er for varmt eller for kaldt, vil den automatisk starte en ”varm/kald pakke forsinkelse”, og venter med å lade til batteriet har passende temperatur. Laderen vil deretter automatisk skifte til lademodus for pakken. Denne funksjonen sikrer maksimal levetid på batteriet. En kald batteripakke vil lade langsommere enn en varm batteripakke. Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele ladesyklusen, og vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet selv om batteriet blir varmt. Ladere DCB118 er utstyrt med en intern vifte som er designet for å avkjøle batteripakken. Viften vil slå seg på automatisk når batteripakken trenger å kjøles. Bruk aldri laderen dersom viften ikke fungerer korrekt eller dersom ventilasjonsåpningene er blokkert. Pass på at fremmedlegemer ikke kommer inn i laderen. Elektronisk beskyttelsessystem XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot overlading, overoppvarming eller dyp utlading. Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom beskyttelsessystemet aktiveres (Electronic Protection System). Dersom det skjer, sett litium-ion batteriet på laderen til det er helt oppladet igjen. Veggmontering Disse laderne er designet for å monteres på vegg eller stå på et bord eller arbeidsbenk. Dersom den skal monteres på veggen, plasser laderen innen rekkevidde fra en stikkontakt og unna hjørner eller andre hindringer som kan stoppe luftstrømmen. Bruk baksiden av laderen som mal for å bore hull i veggen for monteringsskruene. Monter laderen godt med gipsskruer (må kjøpes separat) minst 25,4 mmlange med hodediameter 7–9 mm, som skrus inn i treverk til optimal dybde med omtrent 5,5 mm av skruen som stikker ut. Rett inn sporene på baksiden av laderen med de utstikkende skruene og lås på plass i sporene. Rengjøringsanvisninger for lader  ADVARSEL: Fare for støt. Koble laderen fra strømuttaket før rengjøring. Smuss og fett kan fjernes fra laderen ved hjelp av en klut eller en myk, metallfri børste. Ikke bruk vann eller rengjøringsvæsker. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske. Batteripakke Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteripakker Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du bestiller nye batteripakker. Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter ladeprosedyrene som er beskrevet. LES ALLE INSTRUKSJONER • Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne støvet eller gassen. • Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser batteripakken på noen måte for å passe inn i en ikke- kompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og forårsake alvorlig personskade. • Lad batteripakkene kun i DeWALT ladere. • IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre væsker. • Ikke lagre eller bruk verktøyet eller batteripakken på steder der temperaturen kan nå eller overstige 40 ˚C (104 ˚F) (som utenfor skur eller metallbygg på sommeren). • Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner litium ion-batteripakker.
Side: 5
80 Norsk • Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden, vasker du området med mild såpe og vann. Hvis du får batterivæske på øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av organiske karbonater og litium-salter. • Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.  ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer.  ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen årsak. Ikke sett i laderen dersom batteripakkens ytre er sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skad batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som har fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet på annen måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, slått med hammer, tråkket på). Det kan resultere i elektrisk støt. Skadede batteripakker skal leveres til servicesenteret for gjenvinning.  ADVARSEL: Fare for brann. Ikke lagre eller transporter batteripakken slik at batteripolene kan komme i kontakt med metallobjekter. For eksempel, ikke legg batteriet i forkle, lommer, verktøyskrin, produktesker, skuffer etc. sammen med løse spikere, skruer, nøkler, etc.  FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk plasser verktøyet på siden på en stabil overflate der det ikke skaper fare for snubling eller fall. Noen verktøy med store batteripakker kan stå på batteripakken, men kan lettes slås overende. Transport  ADVARSEL: Fare for brann. Transport av batterier kan kanskje føre til brann dersom batteripolene utilsiktet kommer i kontakt med elektrisk ledende materialer. Ved transport av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet og godt isolerte fra materialer som kan komme i kontakt og føre til kortslutning. DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle shipping- forskrifter som angitt av bransjen og lovregler, inkludert UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods; International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Regulations, og European Agreement Concerning The International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR). Litium-ion celler og batterier er testet i henhold til avsnitt 38,3 i ”UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods Manual of Tests and Criteria”. I de fleste tilfeller vil forsendelse av en DeWALT batteripakke være unntatt fra klassifisering som en fullt regulert Class 9 Hazardous Material. Vanligvis vil bare forsendelser som inneholder et litium-ione batteri med høyere energiklassifisering enn 100 watt-timer (Wh) kreve forsendelse som fullt regulert Class 9. Alle litium-ione batterier har angitt watt-timer på pakken. Men på gunn av de kompliserte reglene anbefaler DeWALT ikke å sende litium-ione batteripakker med fly, uansett watt-time klassifisering. Forsendelser av verktøy med batterier (kombinerte sett) kan unntaksvis sendes med fly dersom angitt watt-timer på batteripakken er under 100 Wh. Uansett om en transport regnes som unntatt eller fullt regulert, er det senderens ansvar å sjekke de gjeldende reglene for pakking, etiketter/merking og dokumentasjon. Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt i god tro og ansett som nøyaktig på tidspunktet dokumentet ble opprettet. Men det gis ingen garantier, hverken eksplisitt eller implisitt. Det er kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer med de gjeldende retningslinjer. Transport av FLEXVOLTTM batteriet DeWALT FLEXVOLTTM batteriet har to moduser: Bruk og transport. Bruks-modus: Når FLEXVOLTTM -batteriet står alene eller er montert i et DeWALT 18V produkt, fungerer det som et 18V batteri. Dersom FLEXVOLTTM -batteriet er i et 54V eller et 108V (to 54V batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri. Transport-modus: Når hetten er satt på FLEXVOLTTM -batteriet, er batteriet i transport-modus. La hetten være på ved forsendelse. I transportmodus blir rekker av celler elektrisk frakoblet i pakken slik at det dannes 3 batterier med lavere watt-timer (Wh) sammenlignet med 1 batteri med høyere watt-timer. Denne endringen til 3 batterier med lavere watt-timer gjør at pakken er unntatt fra visse begrensende shipping-regler som gjelder batterier med høyere watt-timer. For eksempel kan Wh-spesifikasjonen for Transport være 3 x 36 Wh, som betyr 3 batterier Eksemple på merking for bruk og for transport på 36 Wh hver. Wh- spesifikasjonen for USE (bruk) kan være 108 Wh (som betyr 1 batteri). Anbefalinger for lagring 1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur når de ikke er i bruk. 2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et kjølig og tørt sted uttatt av laderen. MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet. Batteripakken må lades opp igjen før bruk. Merking på laderen og batteripakken I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne manualen, kan etikettene på laderen og batteripakken vise følgende piktogrammer:
Side: 6
81 Norsk Les instruksjonshåndboken før bruk. Se Tekniske data for ladetid. Ikke undersøk med strømførende gjenstander. Ikke lad skadede batteripakker. Ikke utsett for vann. Få byttet defekte ledninger omgående. Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C. Kun for innendørs bruk. Deponer batteripakken på miljøvennlig vis. Lad kun DeWALT batteripakker med de angitte DeWALT laderne. Lading av andre batteripakker enn de angitte DeWALT batteriene med en DeWALT lader kan føre til at de sprekker eller til andre farlige situasjoner. Ikke brenn batteripakken. BRUK: Bruk uten transporthette, nominell Wh er 108 Wh (1 batteri med 108 Wh). TRANSPORT: Bruk med innebygget transporthette, nominell Wh er 3 x 36 Wh (3 batteri med 36 Wh). Batteritype DCC018 bruker en 18 volt batteripakke. Disse batteripakkene kan brukes: DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546, DCB547. Se Tekniske Data for mer informasjon. Pakkens innhold Pakken inneholder: 1 DCC018 luftpumpe 1 Li-ion batteripakke (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1 modeller) 2 Li-ion batteripakker (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2 modeller) 3 Li-ion batteripakker (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3 modeller) 1 Instruksjonshåndbok MERK: Batteripakker, ladere og kofferter er ikke inkludert med N-modeller. Batteripakker og ladere er ikke inkludert med NT-modeller. B-modeller inkluderer Bluetooth® batteripakker. MERK: Bluetooth® ordmerke og logoer er varemerker eiet av Bluetooth®, SIG, Inc. og all bruk av slike merker ved DeWALT er under lisens. Andre varemerker og merkenavn er eiet av sine respektive eiere. • Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha oppstått under transport. • Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken før bruk. Merking på verktøyet Følgende piktogrammer vises på verktøyet: Les instruksjonshåndboken før bruk. Synlig stråling. Ikke se inn i lyset. Hold pumpen unna regn eller høy fuktighet. Ikke la apparatet være uten tilsyn. Datokode plassering (Fig. A) Datokoden 21 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset. Eksempel: 2018 XX XX Produksjonsår Beskrivelse (Fig. A)  ADVARSEL: Modifiser aldri det luftpumpen/ekstern strømtilførsel eller noen del av det. Det kan føre til materielle skader eller personskader. 1 LED-lampe 2 Strømbryter 3 Luftstrøm modusbryter 4 LED-lysbryter 5 Høyvolumslange 6 Trykkjusteringsknott 7 Luftpumpe start/pause knappen 8 Trykkjustering/ modusdisplay 9 Trykkmålerdisplay 10 Høytrykksslange 11 Festeknapp for batteriet 12 Batteripakke 13 Høyvolum konisk dyse 14 Inntak/tappe-port 15 Høytrykk konisk dyse 16 Luftpumpenål 17 Presta ventiladapter 18 Uttak/fylleport 19 12V DC bilkontakt og ledning 20 Ekstern strømkobler (12V likestrøms eller vekselstrømsadapter) 21 Datokode Tiltenkt Bruk Din DeWALT luftpumpe er designet til å brukes trådløst på de fleste kjøretøy fra en standard 12V likestrøms stikkontakt eller av DeWALT 13,8V ekstern strømtilførsel for å blåse luft i bil- og sykkeldekk, baller, gummibåter, luftmadrasser og flytemadrasser etc. Dette produktet er kun tiltenkt profesjonell bruk.
Side: 7
82 Norsk IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker eller gasser. IKKE bruk luftpumpen i områder som spraymales. Denne luftpumpen er et profesjonelt elektroverktøy. IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet. • Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med dette produktet. MONTERING OG JUSTERING  ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige personskader, slå av verktøy og koble fra batteripakken før du foretar justeringer eller tar av/ setter på tilbehør eller ekstrautstyr. Utilsiktet oppstart kan føre til personskader.  ADVARSEL: Bruk kun DeWALT batteripakker og ladere. Sette inn og ta av batteripakke på verktøyet (Fig. A) MERK: Sørg for at batteripakken 12 er fullt ladet. For å installere batteripakken 12 i luftpumpen, juster batteripakken med sporene inne i luftpumpens batteriport, og sett den inn i porten til batteripakken sitter fast og pass på at det ikke sitter løst. For å fjerne batteripakken skal du trykke på utløserknappen 11 og dra batteripakken ut av batteriporten. Sett batteri i laderen som beskrevet i lader-avsnittet i denne bruksanvisningen. Ladeindikator batteripakker (Fig. A) Noen DeWALT batteripakker inkluderer en ladeindikator som består av tre grønne LED som indikerer hvor mye lading som er igjen i batteripakken. For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold indikatorknappen. En kombinasjon av tre grønne LED-lys vil lyse og vise gjenværende lading. Dersom gjenværende lading av batteriet er under brukbar grense, vil ingen lys tennes og batteriet må lades opp. MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av gjenværende lading i batteripakken. Den gir ingen indikasjon på om verktøyet fortsatt kan brukes, og kan variere med produktkomponentene, temperatur og brukerens bruksområde. Oppbevaring av slange og tilbehør (Fig. A) 12V DC kjøretøys kobling og ledning • Den 12V likestrøm bilkontakten 19 kan lagres inne i lagringsboksen på siden av luftpumpen. Høytrykksslange • Høytrykksslangen 10 er plassert på en lagringskanal på siden av enheten. Kveil høytrykkksslangen inn i kanalen og sikre den med de to klipsene. Høyvolumsslange • Høyvolumslangen 5 er plassert i et lagringsspor på siden av enheten. Kveil høytrykkksslangen inn i sporet og sikre den med de to klipsene. Tilbehør • Tilbehøret 15 , 16 og 17 lagres festet i klips på siden av pumpen. Montering av tilbehør (Fig. A) Høyvolumslangen 5 leveres med en standard konisk dyse 13 . Høytrykksslangen 10 kan monteres med medfølgende tilbehør som finnes på lagringspanelet på siden; • en luftnålventil 16 , • en høytrykk konisk dyse 15 , og • en Presta ventiladapter 17 . MERK: Forsikre deg om at hver av disse adapterne låses ordentlig på plass før du skrur på luftpumpen. Montere høyvolumdysen (Fig. B) • Ta av høyvolumslangen 5 fra lagringsplassen. • Rett inn hakkene på slangen med knastene 22 på høyvolumpumpens uttak/fylleport 18 . Skyv så slangen og vri mot klokken for å sikre. • For å fjerne skal du vri slangen med klokken og skyve slangen av. Mange gjenstander som kan blåses opp, spesielt luftmadrasser, har en innvendig klaff som hindrer luft i å strømme ut under oppblåsing. Hvis ikke dysen skyver bort denne klaffen, blir ikke gjenstanden blåst opp. Trykk dysen bestemt inn i ventilen for å sikre at du skyver denne klaffen unna. LED arbeidslampe (Fig. A) En LED arbeidslampe 1 er plassert på håndtaket på luftpumpen. For å skru på arbeidslampen, skal du først koble strøm til enheten ved å skru på strømknappen 2 , så trykke på lysbryteren 4 fremme på luftpumpen. Luftpumpen og lampen slå seg av etter to minutters tomgang. Når du skal slå arbeidslampen av, trykker du på lysbryteren 4 igjen. MERK: Lampen går ikke av før enheten går av. BRUK Bruksanvisning  ADVARSEL: Følg alltid sikkerhetsanvisningene og gjeldende regler.  ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige personskader, slå av verktøy og koble fra batteripakken før du foretar justeringer eller tar av/ setter på tilbehør eller ekstrautstyr. Utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Slå på (Fig. A)  ADVARSEL: Fare for sprengning. Ikke la luftpumpen gå uten tilsyn. Overfylling av luft i hjul og andre ting kan føre til alvorlige personskader og materielle skader.
Side: 8
83 Norsk MERK: Når strømmen føres til luftpumpen fra en 12V bilkontakt, 18V batteri eller en ekstern strømtilførsel (valgfritt tilbehør), vil LCD-displayet være på i omtrent 2 minutter før displayet slår seg av/ går i hvilemodus. Dette oppstår når enheten ikke er i bruk. For å vekke systemet skal du skru på strømbryteren 2 . Nå vil LCD skru seg på og luftpumpen er klar for bruk. Før du skrur på luftpumpen skal du bestemme deg for hvilken strømkilde du vil bruke. En 18V batteripakke 12 , den 12V likestrøms bilkontakten 19 , eller en ekstern strømkilde (valgfritt tilbehør), og koble dem ved bruk av de følgende instruksjonene. Så kan du trykke vekselstrøm/likestrømbryteren 2 som du finner fremme på enheten. Strøm fra en 18V batteripakke For å bruke en 18V batteripakke skal du se Sette inn og fjerne batteripakken. Strøm fra 12V likestrøm bilkontakt For å bruke 12V likestrøms bilkontakt 19 , skal du koble den til bilens 12V likestrøm stikkontakt (sigarettenner). Trekk alltid ledningen for 12 volt likestrøm helt ut før bruk. Bilens stikkontakt må ha kapasitet på minst 12A. Strøm fra ekstern strømtilførsel (Fig. C)  ADVARSEL: Du skal kun bruke ekstern strømtilførsel som er anbefalt for dette produktet. Bruk av andre strømtilførsler kan skade luftpumpen eller strømtilførselen. For å bruke en ekstern strømtilførsel skal du feste likestrømskabelen fra den eksterne strømtilførselen til kontakten 20 på siden av enheten og så plugge 220V–240V vekselstrømskabelen til stikkontakten eller en passende skjøteledning som er plugget i stikkontakten. Trekk alltid ledningen helt ut før bruk. For å blåse opp/tappe luft ved bruk av høyvolum (Fig. A, B) Høyvolumslangen er ment å brukes for objekter som krever store mengder volum, som luftmadrasser, flåter og svømmebassengleker. MERK: Høyvolummodus HAR IKKE en automatisk utkoblingsfunksjon. For å blåse opp 1. Ta av høyvolumslangen 5 fra lagringsplassen. Koble høyvolumslangen til høyvolum uttak/fylleport 18 som beskrevet i avsnittet Feste høyvolumslangen. 2. Sett inn høyvolumslangen 5 eller dens koniske dyse 13 i objektet som skal fylles. 3. Trykk på strømbryteren 2 . 4. Trykk så på trykkmodusbryteren. Du vil se blåse opp/tappe luft symbolet i trykkjustering/modusdisplayet 8 . 5. Trykk så på blåse start/pause knappen 7 for å slå pumpen på. 6. For å skru av trykk på blåse start/pause knappen 7 . For å tappe luft Følg trinnene 1 til 6 i avsnittet Blåse opp over, men fest høyvolumslangen til inntak/tappeporten 14 , Figur A. Blåse opp ved bruk av høytrykk (Fig. A, B)  ADVARSEL: Fare for sprengning. For høyt lufttrykk kan føre til fare og risiko for eksplosjon eller personskade. Kontroller produsentens nominelle maksimumstrykk for enheter du blåser opp.  ADVARSEL: Bytte av høytrykkslangen skal kun gjøres av en DeWALT serviceorganisasjon. Høytrykkslangen 10 er tiltenkt for objekter som trenger høyt lufttrykk, slik som dekk og basketballer. 1. Fjern høytrykkslangen 10 fra lagringsplassen. 2. Fest dysen som beskrevet i Montere tilbehør avsnittet. Fest chucken til dekkstammen for å blåse opp dekket eller et tilbehør for å blåse opp en ball eller andre oppbåsbare ting. 3. Fest eller sett inn dysen i objektet som skal blåses opp. 4. Trykk på strømbryteren 2 . Luftpumpen vil gå i standard høytrykksblåsemodus. MERK: Trykkmålerdisplayet 9 vil kun vise blåsetrykk når luftpumpen er i høytrykksmodus. MERK: For å skifte mellom enheter skal du trykke og holde inne blåse modusbryteren 3 og LED-lysbryteren 4 mens du roterer trykkjusteringsknotten 6 . 5. Roter trykkjusteringsknotten 6 for å stille inn ønsket trykk. 6. Trykk blåse start/pause knappen 7 for å starte innblåsingen. 7. For å stoppe luftpumpen skal du trykke på blåse start/pause knappen 7 . 8. Når gjenstanden som skal blåses opp, har nådd den forhåndsinnstilte verdien, slås enheten av automatisk. MERK: Du merker at trykkmålingen synker etter et par sekunder. Dette er normalt. MERK: Hvis strømbryteren 2 skrus av vil alle innstillinger mistes og må stilles inn på nytt. Dette er en sikkerhetsegenskap som skal forhindre at ting blir OVEROPPBLÅST. Bruke luftpumpen som trykkmåler  FORSIKTIG: Sjekk trykket med en passende trykkmåler, for eksempel ved en fyllestasjon. 1. Koble høyvolumslangen 10 til objektet som skal kontrolleres. 2. Trykk på strømbryteren 2 . 3. Trykkmålerdisplayet 9 vil vise enhetens trykk. VEDLIKEHOLD Din DeWALT luftpumpe er konstruert for å virke over en lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. For at den skal fungere tilfredsstillende over tid, er det viktig å sørge for riktig stell og regelmessig renhold.  ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige personskader, slå av verktøy og koble fra batteripakken før du foretar justeringer eller tar av/ setter på tilbehør eller ekstrautstyr. Utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Reparasjoner Lader, batteripakke og ekstern strømtilførsel trenger ikke service. Hvis luftpumpen ikke vil slå seg på skal du sjekke batteriet, alle
Side: 9
84 Norsk koblinger og sikringen i 12V DC bilkontakten 19 . Luftpumpen vil vise en feilkode under visse forhold. Se Feilsøking feilkoder tabellen. Lagringsanbefalinger Oppbevar luftpumpen innendørs. Det beste lagringsstedet er kjølig og tørt, uten direkte sollys og uten sterk kulde eller varme. Rengjøring  ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører denne prosedyren.  ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske. Tilleggsutstyr  ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DeWALT brukes sammen med dette produktet. Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr. Beskyttelse av miljøet Separat innsamling. Produkter og batterier merket med dette symbolet skal ikke kastes i vanlig husholdningsavfall. Produkter og batterier inneholder materialer som kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på www.2helpU.com. Oppladbar batteripakke Denne langtids batteripakken må lades på nytt når den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet når batteripakken må kasseres: • Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av verktøyet. • Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren eller en lokal gjenbruksstasjon. De innleverte batteripakkene vil gjenbrukes eller avfallsbehandles korrekt. FEILSØKING FEILKODER Feilkode Betydning Løsning LoP Kjøretøyets eller ekstern strømforsyning-spenning for lav eller for høy Kjøretøyeffekt – Slå på kjøretøyets motor for å øke spenningen Ekstern strømforsyning – skift ut strømforsyningen bLo 18 V batteri utladet Lad opp eller skift ut batteriet bAt 18 V batteritemperatur for lav eller for høy La batteriet hvile og komme tilbake til romtemperatur Er S Trykksensor feilet Kontakt et DeWALT-autorisert servicesenter. OL Pumpestrøm for høy Sjekk for begrensninger i slange og koblinger. Dersom du finner en feil, kontakt et DeWALT-autorisert servicesenter. OP Trykket overstiger 11 bar Sjekk for begrensninger i slange og koblinger.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DCC018 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DCC018. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DCC018 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DCC018

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DCC018 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

 • Merke: DeWalt
 • Produkt: Kompressorer
 • Model/navn: DCC018
 • Filtype: PDF
 • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk