DeWalt DC756 manual

Manual for DeWalt DC756 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 108 sider.

Side: 1
61 N O R S K OPPLADBAR SLAGBOREMASKIN/ SKRUTREKKER DC727/DC728/DC729/ DC756/DC757/DC759 Gratulerer! Du har valgt et DEWALT elektroverktøy. Årelang erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle brukere. Tekniske data DC727 DC728 DC729 DC756 DC757 DC759 Spenning V 12 14,4 18 12 14,4 18 Turtall, ubelastet 1. gear min-1 0-400 0-400 0-400 0-400 0-400 0-400 2. gear min-1 0-1.400 0-1.400 0-1.400 0-1.400 0-1.400 0-1.400 Gjennomslagskraft Nm 32 35 40 35 40 44 Chuckkapasitet mm 10 10 10 13 13 13 Maksimal borekapasitet i stål/mykt tre mm 10/25 10/32 10/38 13/28 13/35 13/38 Vekt kg 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 NiCd-batteripakke DE9074 DE9094 DE9098 Spenning V 12 14,4 18 Kapasitet Ah 1,3 1,3 1,3 Vekt kg 0,55 0,6 0,87 NiCd-batteripakke DE9071 DE9091 DE9095 Spenning V 12 14,4 18 Kapasitet Ah 2,0 2,0 2,0 Vekt kg 0,65 0,7 1,0 NiMH-batteripakke DE9037 DE9038 DE9039 Spenning V 12 14,4 18 Kapasitet Ah 3,0 3,0 3,0 Vekt kg 0,65 0,7 0,97 Lader DE9107 DE9116 DE9118 Nettspenning VAC 230 230 230 Ladetid (ca.) min 60 60 60 Vekt kg 0,4 0,4 0,4 Sikring: 230 V 10 A Følgende symboler brukes i denne instruksjonsboken: Betegner risiko for personskade, livsfare eller ødeleggelse av verktøyet dersom instruksene i denne instruksjonsboken ikke følges. Betegner risiko for elektrisk støt. CE-Sikkerhetserklæring DC727/DC728/DC729/DC756/DC757/DC759 DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er konstruert i henhold til: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 60745, EN 55014-2, EN 55014, EN 50260, EN 60335, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3. Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt DEWALT på adressen nedenfor eller se veiledningens bakside.
Side: 2
62 N O R S K DC727 DC728 DC729 DC756 DC757 DC759 LpA (lydnivå) dB(A)* 79 79,6 80,1 LWA (akustisk effekt) dB(A) 92 92,6 93,1 Veit geometrisk middelverdi av akselerasjonsfrekvensen m/s2 < 2,5 < 2,5 < 2,5 * ved brukerens øre KpA (lydnivå-usikkerhet) dB(A) 2,8 KWA (akustisk effekt-usikkerhet) dB(A) 2,8 Director Engineering and Product Development Horst Großmann DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40, D-65510, Idstein, Tyskland Generelle sikkerhetsforskrifter Advarsel! Les gjennom alle anvisningene. Hvis anvisningene nedenfor ikke overholdes, kan det medføre elektrisk støt, brann og/eller alvorlige skader. Uttrykket «elektroverktøy» i alle advarslene nedenfor gjelder for strømdrevne elektroverktøy (med ledning) og batteridrevne elektroverktøy (uten ledning). TA GODT VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE. 1 Arbeidsplassen a Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst. Rotete arbeidsområder og arbeidsområder uten godt lys kan føre til ulykker. b Ikke arbeid med elektroverktøy i eksplosjonsfarlige omgivelser – der det befinner seg brennbare væsker, gass eller støv. Elektroverktøy forårsaker gnister som kan antenne støv eller damper. c Hold barn og andre personer unna når elektroverktøyet brukes. Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du miste kontrollen. 2 Elektrisk sikkerhet a Støpselet til elektroverktøyet må passe inn i stikkontakten. Støpselet må ikke forandres på noen som helst måte. Ikke bruk adapterstøpsler sammen med jordete elektroverktøy. Bruk av originale støpsler og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektrisk støt. b Unngå kroppskontakt med jordete overflater som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det er større fare for elektrisk støt hvis kroppen din er jordet. c Hold elektroverktøy unna regn eller fuktighet. Dersom det kommer vann i et elektroverktøy, øker risikoen for elektrisk støt. d Unngå uforsvarlig behandling av ledningen. Elektroverktøyet må aldri bæres eller trekkes etter ledningen, og trekk heller ikke ut støpselet ved å rykke i ledningen. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Med skadde eller sammenflokete ledninger øker risikoen for elektrisk støt. e Når du arbeider utendørs med et elektroverktøy, må du kun bruke en skjøteledning som er godkjent til utendørs bruk. Ved å bruke en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk, reduseres risikoen for elektrisk støt. 3 Personsikkerhet a Vær oppmerksom, pass på hva du gjør og gå fornuftig fram når du arbeider med et elektroverktøy. Ikke bruk elektroverktøy når du er trett eller er påvirket av narkotika, alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av verktøyet kan føre til alvorlige personskader. b Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Bruk av personlig verneutstyr, for eksempel støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm eller hørselsvern som passer til forholdene, reduserer risikoen for personskader. c Unngå å starte verktøyet ved en feiltagelse. Påse at bryteren står i posisjon «AV» før verktøyet koples til. Det kan føre til ulykker hvis du bærer elektroverktøyet med fingeren på bryteren, eller kopler til verktøyet når bryteren ikke står i posisjon «AV». d Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før du slår på elektroverktøyet. Et verktøy eller en nøkkel som befinner seg i en roterende maskindel, kan føre til personskade.
Side: 3
63 N O R S K e Ikke strekk deg for langt. Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og god balanse. Da kan du kontrollere elektroverktøyet bedre i uventede situasjoner. f Bruk alltid egnede klær. Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. Hold hår, klær og hansker unna bevegelige deler. Løstsittende tøy, smykker eller langt hår kan komme inn i bevegelige deler. g Hvis det kan monteres støvavsug- og oppsamlingsinnretninger, må du forvisse deg om at disse er tilkoblet og brukes på korrekt måte. Bruk av disse innretningene reduserer farer på grunn av støv. 4 Aktsom håndtering og bruk av elektroverktøy a Ikke bruk makt på elektroverktøyet. Bruk et elektroverktøy som er beregnet på den type arbeid du vil utføre. Med et passende elektroverktøy arbeider du bedre og sikrere i det angitte effektområdet. b Ikke bruk elektroverktøy med defekt på-/ avbryter. Et elektroverktøy som ikke lenger kan slås av eller på med bryteren, er farlig og må repareres. c Trekk støpselet ut av stikkontakten før du utfører innstillinger på maskinen, skifter tilbehørsdeler eller legger maskinen bort. Disse tiltakene reduserer risikoen for en utilsiktet starting av maskinen. d Elektroverktøy som ikke er i bruk, må oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la verktøyet brukes av personer som ikke er fortrolig med dette, eller som ikke har lest disse bruksanvisningene. Elektroverktøy er farlige når de brukes av uerfarne personer. e Vær nøye med vedlikehold av elektroverktøy. Kontroller om bevegelige maskindeler fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, om deler er brukket eller skadet og andre forhold som kan innvirke på verktøyets funksjon. Hvis elektroverktøyet er skadet, må det repareres før bruk. Dårlig vedlikeholdte elektroverktøy er årsaken til mange uhell. f Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjær setter seg ikke så ofte fast og er lettere å føre. g Bruk elektroverktøy, tilbehør, verktøybits osv. i henhold til disse anvisningene og slik det er foreskrevet for denne spesielle maskintypen. Ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres. Bruk av elektroverktøy til andre formål enn det som er angitt, kan føre til farlige situasjoner. 5 Aktsom håndtering og bruk av snorløst elektroverktøy a Sørg for at maskinen er slått av før du setter i batteriepakken. Hvis du setter batteriepakken i et elektroverktøy som er slått på, kan dette medføre uhell. b Lad batteriepakken kun opp i ladeapparater som er anbefalt av produsenten. Det oppstår brannfare hvis et ladeapparat som er egnet til en bestemt type batteripakker, brukes med andre batteripakker. c Bruk derfor kun riktig type batteripakker for elektroverktøyene. Bruk av andre batteripakker kan medføre skader og brannfare. d Hold batteripakker som ikke er i bruk, unna binders, mynter, nøkler, spikre, skruer eller andre mindre metallgjenstander som kan lage en forbindelse mellom kontaktene. En kortslutning mellom batterikontaktene kan føre til forbrenninger eller brann. e Ved gal bruk kan det lekke væske ut av batteriet. Unngå kontakt med denne væsken. Ved tilfeldig kontakt må det skylles med vann. Hvis det kommer væske i øynene, må du i tillegg oppsøke lege. Batterivæske som renner ut, kan føre til hudirritasjoner eller forbrenninger. 6 Service a Elektroverktøyet ditt skal alltid repareres av kvalifisert personell og kun med originale reservedeler. Dette forsikrer at elektroverktøyets sikkerhet opprettholdes. Ekstra sikkerhetsregler for batteripakker Brannfare! Pass på at metall ikke kortslutter kontaktene på en frakoplet batteripakke. Ikke oppbevar eller bær batteripakken uten at beskyttelseshetten er satt over kontaktene.
Side: 4
64 N O R S K • Batterivæsken, en 25-30 % løsning av kaliumhydroksid, kan være skadelig. Hvis det oppstår berøring med hud, må du straks skylle med vann. Nøytraliser med en svak syre, f.eks. sitronsaft eller eddik. Hvis du får væsken i øynene, må du rense dem med rikelig rent vann i minst 10 minutter. Kontakt lege. • Forsøk ikke under noen omstendigheter å åpne en batteripakke. • For lading av DEWALT NiMH-batterier må bare anvendes ladere med påskrift «NiMH» eller «NiMH + NiCd». Etikette på laderen og batteripakken Etikettene på laderen og batteripakken viser følgende symboler: 100% Batteriet lader 100% Batteri ladet Batteri defekt Ikke berør dem med ledende gjenstander Sett ikke skadde batteripakker inn i laderen Les bruksanvisningen før laderen tas i bruk Må bare anvendes for lading av DEWALT batterier; andre batteripakker kan revne og forårsake skader Må ikke utsettes for fukt Skift skadet ledning +40 ˚c +4 ˚c Temperaturområde for lading 4 °C til 40 °C Avhend batteripakken ifølge gjeldende miljøforskrifter Ikke brenn batteripakken Kontroll av pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Oppladbar boremaskin/skrutrekker 1 Batterilader 2 Batteripakker 1 Skrutrekker-bit 1 Koffert 1 Instruksjonsbok 1 Splitt-tegning • Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt skadet under transporten. • Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før verktøyet tas i bruk. Beskrivelse (fig. A) Din oppladbare oppladbar boremaskin/skrutrekker DC727/DC728/DC729/DC756/DC757/DC759 er utformet for profesjonell boring og skrutrekking. 1 Bryter for variabelt turtall 2 Forover/bakover-skyvebryter 3 To-gear velger 4 Slagvelger/justeringskrage for dreiemoment 5 Krave-stillinger 6 Selvspennende chuck 7 Bitsholder 8 Håndtak 9 Batteripakke Lader Din lader DE9107 kan bruke DEWALT NiCd-batteripakker som gir mellom 7,2 til 14,4 V. Din lader DE9118 kan bruke DEWALT NiCd-batteripakker som gir mellom 7,2 til 14,4 V. Din lader DE9116 kan bruke DEWALT NiCd- og NiMH-batteripakker som gir mellom 7,2 til 18 V. 9 Batteripakke 10 Sperrer 11 Lader 12 Ladelampe (rød)
Side: 5
65 N O R S K Automatisk spindellås Den automatiske spindellåsen tilkobles når maskinen er skrudd av. Elektrisk sikkerhet Laderen er kun konstruert for én spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i samsvar med spenningen på typeskiltet. Laderen er dobbeltisolert i samsvar med EN 60335. Jordet ledning er derfor ikke nødvendig. Skifting av kabel eller støpsel Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt. Montering og justering • Før du monterer og justerer, må du alltid ta ut batteripakken. • Slå alltid av verktøyet før du setter inn eller tar ut batteripakken. • Bare bruk DEWALT batterier og lader. Batteripakke (fig. A & B) Lading av batteripakken • Når du skal lade batteripakken (9), setter du den inn i laderen (11) slik det vist på tegningen, og kobler laderen til strøm. Kontroller at batteripakken er satt helt inn i laderen. Den røde ladelampen (12) vill blinke. Etter ca. 1 time slutter lampen å blinke og lyser den jevnt. Batteripakken er nå helt ladet og laderen går automatisk over til utligningslading. Etter ca. 4 timer går laderen over til vedlikeholdslading. Batteripakken kan tas ut eller stå i laderen i ubegrenset tid. • Den røde ladelampen blinker raskt for å angi at det er problemer med ladingen. Sett i batteripakken på nytt eller prøv med en ny batteripakke. Hvis den nye batteripakken heller ikke kan lades, må laderen testes av en godkjent DEWALT reparasjonsverksted. • Når laderen er tilsluttet en generator eller en strømkilde som omdanner likestrøm til vekselstrøm, kan den røde ladelampen blinke to ganger, slå av og gjenta. Dette indikerer et forbigående problem med strømkilden. Laderen går automatisk over til vanlig lading igjen. Ikke lad batteripakken hvis omgivelsestemperaturen er < 4 °C eller > 40 °C. Anbefalt oppladningstemperatur: ca. 24 °C. Innsetting og fjerning av batteripakken • Sett batteripakken inn i håndtaket (8) til det smekker på plass. • Når du skal ta ut batteripakken, trykker du på de to sperrerne (10) samtidig og trekker pakken ut av håndtaket (8). Batterihette (fig. B) Det følger med en hette som beskytter kontaktene på batteripakken når den er koplet fra. Uten hetten kan løse metallgjenstander kortslutte kontaktene og forårsake brann eller skade batteripakken. • Ta av beskyttelseshetten (13) før du setter batteripakken (9) i laderen eller verktøyet. • Sett beskyttelseshetten over kontaktene umiddelbart etter at batteripakken tas ut av laderen eller verktøyet. Pass på at beskyttelseshetten sitter på plass før du oppbevarer eller bærer med deg en frakoplet batteripakke. Utligningslading Ved hjelp av utligningsladingen kan batteripakken holdes ved toppkapasitet. Vi anbefaler at du bruker denne funksjonen en gang per uke eller etter 10 ladings-/utladingssykluser. • Start ladeprosessen som forklart ovenfor. • Når lampen slutter å blinke, la batteripakken stå i laderen ca. 4 timer. DE9116 - Varmt batteri ventetid [Hot Pack Delay] Når laderen oppdager et batteri som er varmt, starter den automatisk en varmt batteri ventetid [Hot Pack Delay], som utsetter ladningen til batteriet er avkjølt. Etter at batteriet er avkjølt, kopler laderen automatisk tilbake til normal ladning av batteriet. Denne egenskapen garanterer maksimal levetid for batteriet.
Side: 6
66 N O R S K Den røde indikatoren (12) blinker lenge, og deretter kort mens den er i varmt batteri ventetid [Hot Pack Delay]-modus. Innsetting og fjerning av bits (fig. A & C) • Åpne chucken ved å skru chuckringen (14) mot solen og sett i bits-skaftet. • Sett tilbehøret så langt inn i chucken som mulig og løft det litt før det skrus fast. • Fest det godt ved å dreie ringen med solen. • Bitsen fjernes ved å gå frem i omvendt rekkefølge. Valg av driftsmåte eller justering av vrimoment (fig. D) Kragen på denne maskinen har 17 trinn for justering av vrimomentet slik at dette passer til skruestørrelse og arbeidsmateriale. For innstilling av vrimoment, se avsnittet «Skrutrekking». • Velg ønsket driftsmåte eller vrimoment ved å sette symbolet eller tallet på kragen (4) overfor indikatoren (15) på maskinen. Forover/bakover-skyvebryter (fig. E) • Velg rotasjon forover eller bakover ved å bruke skyvebryteren (2) slik det fremgår av figuren (se pilene på verktøyet). Vent alltid til motoren har stanset helt før rotasjonsretningen endres. To-gear velger (fig. F) Maskinen er utstyrt med en to-gear velger (3) for å kunne variere turtall/dreiemoment. 1 lavt turtall/høyt dreiemoment (boring av store hull og skruing) 2 høyt turtall/lavt dreiemoment (mindre hull) For informasjon om hastigheter, se tekniske data. Skyv alltid to-gearvelgeren helt fram eller helt tilbake. • Skift ikke gear ved full hastighet eller mens maskinen arbeider. Bruksanvisning • Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og gjeldende forskrifter. • Vær oppmerksom på hvor røropplegg og ledninger befinner seg. • Trykk bare lett på verktøyet. Start - stopp (fig. A & E) • Start maskinen ved å trykke på bryteren for variabelt turtall (1). Maskinens turtall avhenger av hvor hardt man trykker på bryteren. • Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren. • Når du skal låse verktøyet i av-stilling, flytter du bryteren for høyre-/venstregange (2) til midtstillingen. Boremaskinen er utstyrt med en brems som stanser chucken så snart strømbryteren slippes. Skrutrekking (fig. A) • Velg høyre-/venstregange med bryteren (2). • Innstill kragen (4) på 1 og start skrutrekkingen (lavt vrimoment). • Hvis clutchen skraller for raskt, justeres kragen slik at vrimomentet økes etter behov. Boring (fig. A) • Velg boring ved hjelp av kragen (4). • Velg rotasjon forover. Boring i metall • Bruk boremulsjon når du borer i stål. Støpejern og messing, skal tørrbores. Boring i tre • Montér egnet type bor. Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om egnet tilleggsutstyr. Vedlikehold Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av riktig behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet.
Side: 7
67 N O R S K Smøring Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring. Rengjøring • Trekk støpselet til laderen ut av stikkontakten før huset rengjøres med en myk klut. • Fjern batteripakken før rengjøring av elektroverktøyet. • Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør elverktøyet regelmessig med en myk klut. Miljø Oppladbar batteripakke Denne batteripakken med lang levetid må lades opp på nytt når den slutter å gi nok strøm til jobber som det før var enkelt å utføre. Ved slutten av dens tekniske levetid må du avhende batteripakken, med riktig omtanke for miljøet. • Tøm batteriene ved å kjøre dem helt tomme, fjern dem så fra verktøyet. • NiCd- og NiMH-cellene kan resirkuleres. Av hensyn til miljø, lever det til kildesortering, eller til et DEWALT serviceverksted. De innsamlede batteripakkene vil bli gjenvunnet eller avhendet på en riktig måte. OBS! Som bruker er du ansvarlig for at batteriet resirkuleres på forsvarlig måte. Utslitt verktøy Vern om naturen. Kast ikke produktet sammen med annet avfall når det er utslitt. Lever det til kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted. DEWALT service Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever den til et autorisert serviceverksted. Se aktuell prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta kontakt med DEWALT. På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst separat. GARANTI • 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI • Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy, kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT forhandler eller til et DEWALT autorisert serviceverksted og du kan bytte eller få pengene tilbake. Kvittering må fremlegges. • 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE • Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold eller service i de første 12 månedene etter det ble kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert DEWALT serviceverksted. Gratis vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader. Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke. Kvittering må fremlegges. • 1 ÅRS GARANTI • Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller mangler som skyldes material- eller fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis eller, etter egen vurdering, erstatte verktøyet gratis forutsatt at: • Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst. • Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert verksted/personell. • Kvittering kan fremlegges. Denne garantien er i tillegg til kjøperens rettigheter i henhold til Kjøpsloven. Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte serviceverksted finner du i DEWALT katalogen, eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du finne en liste over DEWALT autoriserte serviceverksteder og komplett informasjon om vår etter-salg-service på Internett-adressen vår: www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DC756 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DC756. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DC756 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DC756

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DC756 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Driller
  • Model/navn: DC756
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk