DeWalt DC547 manual

Vis en manual for DeWalt DC547 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Limpistol
  • Model/navn: DC547
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 94
Norsk
93
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mangeårig erfaring,
grundig produktutvikling og nyskaping gjør DeWALT
til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle
brukere av elektriske verktøy.
Tekniske data
			 DC540	 DC542	 DC547	DC548
Skyvetrykk	 N	 2900	 2900	 2900	 2900
		 kg	 295	 295	 295	 295
Skyvehastighet	mm/min	 25-584	 25-584	 50-635	50-635
Spenning	 V-likestr.	 12	 12	 18	 18
Vekt (uten
batteripakken)	 kg	 1,67*	 1,77*	 1,70*	 1,80*
* Vekten inkluderer ikke patron og tubeholder.
LpA (lyd trykk)	 dB(A)	 67	 67	 68	 68
KpA 
(lydtrykk
usikkerhet 	 dB(A)	 2,8	 2,8	 2,8	 2,8
LWA (lyd trykk)	 dB(A)	 78	 78	 79	 79
KWA 
(lydtrykk
usikkerhet)	 dB(A)	 2,8	 2,8	 2,8	 2,8
Totale vibrasjonsverdier (triax vektor-sum) fastsatt i henhold til
EN 60745:
	 Vibrasjonsavsondring
	 verdi ah 	 = m/s2	 < 2,5	 < 2,5	 < 2,5	 < 2,5
	 UsikkerhetK	 = m/s2	 1,5	 1,5	 1,5	 1,5
Vibrasjonsverdien som oppgis i denne manualen
har blitt målt i samsvar med en standard test
utført i henhold til EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verkøy med et annet. Den kan
brukes til et midlertertidig overslag av eksponering.
	 	
ADVARSEL: Det erklærte
vibrasjonsnivået reflekterer verktøyets
hovedbruksområder. Dersom verktøyet
brukes til andre formål, med annet
tilbehør, eller ikke har blitt vedlikeholdt,
så kan vibrasjonsnivået endres. Dette
kan øke eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
		
En vurdering av eksponeringsnivået til
vibrasjoner bør også tas i betraktning
når verktøyet er slått av, eller når det
sviver men ikke utfører arbeid. Dette kan
redusere eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
Kraftig, batteridrevet limpistol
DC540, DC542, DC547, DC548
		
Identifiser ekstra sikkerthetstiltak
som beskytter operatøren fra
vibrasjonseffektene. Dette inkluderer
vedlikehod av verktøy og tilbehør, holde
hendene varme og arbeidsstillinger.
Batteripakke			 DE9501 	 DE9503
Batteritype			 NiMH	 NiMH
Spenning	 VDC		 12 	 18
Kapasitet	 Ah		 2,6	 2,6
Vekt		 kg		 0,7 	 1,0
Lader			 DE9116
Nettspenning	 VAC		 230
Batteritype			 NiCd/NiMH
Ca. ladetid	 min		 60
Vekt	Lader	 kg		 0,52
Sikringer
	 Europa	 230 V-verktøy
		 10 amp, strømnett
	 bare Storbritannia	230 V-verktøy
	 og Irland	 13 amp, i støpsler
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver hvor alvorlige de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og
vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
	 	
FARE: Angir en eksisterende farlig
situasjon som, hvis den ikke unngås,
vil føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
	 	
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
	 	
OBS!: Angir en potensielt farlig situasjon
som, hvis den ikke unngås, kan føre til
mindre eller moderat personskade.
	 	 
OBS!: Når dette ordet brukes sammen
med sikkerhetsvarselsymbolet, foreligger
det en potensielt farlig situasjon som,
hvis den ikke unngås, kan føre til
materiell skade.
	 	Angir fare for elektrisk støt.
Side: 95
Norsk
94
EU-konformitetserklæring
DC540, DC542, DC547, DC548
DeWALT erklærer at disse produktene, beskrevet
under ”teknisk data”, har blitt laget i samsvar med:
98/37/EEC (til desember 28, 2009), 2006/42/EC (fra
desember 29, 2009), 2004/108/EC, 2006/95/EC,
EN 55014-1, EN 61000-4-2, EN 60745-1.
Ytterligere informasjon fås ved å ta kontakt med
DeWALT på adressen nedenfor eller ved å slå opp
bakerst i brukerhåndboken.
Undertegnede er ansvarlig for alle tekniske data og
stadfester denne erklæringen på vegne av DeWALT.
Horst Grossmann
Ingeniørvirksomhet og produktutvikling
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
30.05.2008
	 	
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik
at skaderisikoen kan reduseres.
Generelle sikkerhetsadvarsler ved
bruk av elektriske verktøyer
	 	
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og
bruksanvisninger. Unnlatelse av å
følge advarsler og bruksanvisninger kan
resultere i elektrisk sjokk, brann og/eller
alvorlige skader.
Ta vare på alle advarsler og
bruksanvisninger
for fremtidig referanse.
Begrepet ”elektrisk verktøy” i advarslene nedenfor
henviser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk
verktøy eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk
verktøy.
1) Sikkerhet på arbeidsplassen
a)	 Pass på at arbeidsplassen er ren og godt
belyst. Rotete eller mørke områder øker faren
for ulykker.
b)	 Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, f.eks. nær antennelig væske,
gass eller støv. Elektriske verktøyer
produserer gnister som kan antenne støv
eller gass.
c)	 Barn og tilskuere skal holdes på god
avstand ved bruk av elektriske verktøyer.
Forstyrrelser kan forårsake at en mister
oversikten.
2) Sikkerhet ved bruk av elektrisitet
a)	 Støpslene på elektriske verktøy må passe
i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel.
Bruk ikke tilpasningsstøpsler på jordede
elektriske verktøy. Uendrede støpsler og
stikkontakter som passer kravene, reduserer
risikoen for elektrisk støt.
b)	 Unngå å berøre jordede flater som rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis
kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt.
c)	 Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller
fuktighet. Hvis vann kommer inn i et elektrisk
verktøy, øker faren for elektrisk støt.
d)	 Vær ikke hardhendt med ledningen.
Bruk ikke ledningen til å bære, dra eller
frakople det elektriske verktøyet. Hold
ledningen på god avstand fra varme,
olje, skarpe kanter eller bevegelige deler.
Skadde eller sammenviklede ledninger øker
faren for elektrisk støt.
e)	 Ved utendørs bruk av det elektriske
verktøyet skal du bruke en skjøteledning
som er beregnet på utendørs bruk. Bruk
av ledning som er beregnet på utendørs bruk
reduserer faren for elektrisk støt.
f)	 Hvis du må bruke et elektrisk verktøy i
fuktige omgivelser, bruk en strømkilde
med jordfeilbryter (RCD). Bruk av
jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt.
3) Personsikkerhet
a)	 Vær oppmerksom, følg med på det du
gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske
verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har
brukt narkotika, alkohol eller legemidler.
Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å
forårsake alvorlig personskade.
b)	 Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Bruk av verneutstyr som
støvmasker, glidesikre sko, hjelm og
hørselsvern der det trengs, reduserer faren
for personskade.
c)	 Unngå utilsiktet oppstarting. Påse at
bryteren er i AV-posisjon før du kopler til
strømmen og/eller batteripakken, samt tar
opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller setter støpselet i stikkontakten mens
bryteren er på, øker du faren for ulykker.
Side: 96
Norsk
95
d)	 Fjern eventuelle justeringsnøkler før
du slår på det elektriske verktøyet. En
skrunøkkel som er festet til en roterende
del i det elektriske verktøyet, kan forårsake
personskade.
e)	 Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet
og god balanse til enhver tid. Dette gir
bedre kontroll over det elektriske verktøyet
hvis det skulle oppstå en uventet situasjon.
f)	 Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende
klær eller smykker. Hold hår, klær og
hansker på god avstand fra bevegelige
deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår
kan sette seg fast i bevegelige deler.
g)	 Hvis verktøyet har tilkopling for
støvoppsamler eller støvavsug, skal du
påse at disse er tilkoplet og brukes på
riktig måte. Bruk av støvoppsamler kan
redusere farer som er forbundet med støv.
4) Bruk og behandling av elektriske verktøy
a)	 Forsér ikke det elektriske verktøyet. Bruk
riktig elektrisk verktøy til jobben. Det riktige
verktøyet gjør jobben bedre og tryggere og
med den hastigheten som er det konstruert
for.
b)	 Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis
det ikke går an å slå bryteren av og på.
Verktøy som ikke kan styres med bryteren, er
farlig og må repareres.
c)	 Ta støpselet ut av kontakten og/eller
ta batteripakken ut av det elektriske
verktøyet, før du foretar justeringer,
bytter tilbehør eller legger det bort
til oppbevaring. Slike forebyggende
sikkerhetstiltak reduserer faren for at det
elektriske verktøyet startes utilsiktet.
d)	 Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig
for barn, og la ikke personer som
ikke er kjent med verktøyet eller disse
anvisningene, bruke verktøyet. Elektriske
verktøy er farlige i hendene på ukyndige
brukere.
e)	 Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter
feiljusteringer eller binding i bevegelige
deler, skadde deler eller andre ting som
kan påvirke det elektriske verktøyets
funksjonalitet. Hvis det elektriske
verktøyet er skadet, skal det repareres
før bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig
vedlikeholdte elektriske verktøy.
f)	 Sørg for at skjæreverktøy alltid er
skarpe og rene. Med riktig vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter
oppstår det sjeldnere bindinger. Slike verktøy
er dessuten lettere å håndtere.
g)	 Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits
osv. i samsvar med disse anvisningene.
Ta også hensyn til arbeidsforholdene og
jobben som skal utføres. Det kan være
farlig å bruke det elektriske verktøyet til andre
oppgaver enn det som er tiltenkt.
5) Bruk og behandling av batteridrevne verktøy
a)	 Batteriet skal bare lades med laderen som
er angitt av produsenten. En lader som er
beregnet på en bestemt batteripakke, kan
medføre brannfare hvis den brukes med en
annen batteripakke.
b)	 Elektriske verktøy skal bare brukes med
den angitte batteripakken. Bruk av andre
batteripakker kan medføre risiko for
personskade og brann.
c)	 En batteripakke som ikke er i bruk,
skal holdes på god avstand fra
metallgjenstander som binders, mynter,
nøkler, spiker, skruer og andre små
metallgjenstander som kan skape kontakt
mellom polene. Kortslutning av batteripolene
kan forårsake forbrenning eller brann.
d)	 Ved hardhendt behandling, kan det lekke
væske fra batteriet. Unngå berøring.
Skyll med vann hvis du kommer i
kontakt med væsken. Oppsøk lege hvis
væsken kommer i kontakt med øynene.
Batterivæske kan forårsake irritasjon eller
forbrenning.
6) Service
a)	
Service på det elektriske verktøyet skal
utføres av en kvalifisert servicetekniker
som utelukkende bruker originale
reservedeler. Slik sørger du for å ivareta det
elektriske verktøyets sikkerhet.
Ytterligere sikkerhetsanvisninger for
Limpistoler
	 •	 Hold verktøyet i de isolerte gripeflatene
når du gjør en jobb der skjæreverktøyet
kan komme i kontakt med skjulte ledninger
eller ledningen til selve verktøyet. Berøring
med en strømførende ledning gjør at de
eksponerte metalldelene på verktøyet også blir
strømførende, slik at brukeren får elektrisk støt.
	 •	 Hold hendene på god avstand fra
stempelet og stempelstangen på
limpistolen. Fingrene kan komme i klem
mellom patronholderen og stempelet.
	 •	 Hvis du holder limpistolen over deg,
skal du unngå å holde stempelstangen
foran øynene eller hodet. Stempelstangen
kan sprette tilbake mot brukeren. Bruk alltid
vernebriller når du bruker limpistolen.
Side: 97
Norsk
96
	 •	 Jobb alltid på steder med god ventilasjon, og
bruk pustemaske ved behov. Gassen fra
enkelte typer kitt og lim kan være skadelig.
	 •	 Slå av verktøyet og ta av batteripakken
før du setter på eller tar av tilbehør og før
du foretar justeringer eller reparasjoner.
Utilsiktet start kan forårsake personskade.
	 •	 Bruk bare tilbehør som anbefales til denne
modellen av produsenten. Tilbehør som
passer til ett verktøy, kan være farlig på et
annet verktøy. Bruk av feil tilbehør kan påføre
andre personskade.
	 •	 Lås utløseren i AV-stilling når den ikke er
i bruk for å unngå at det utilsiktet kommer ut
middel.
	 •	 Vær påpasselig så det ikke kommer kitt
eller lim på kontaktpunktene på batteriet.
	 •	 Du skal alltid lese og følge alle anvisninger
fra produsenten når det gjelder kitt og lim,
ellers kan det oppstå personskade.

Fare: Holde hendene borte fra stempelet
og stempelstangen.

Advarsel: Bruk ikke verktøyet mens du
står på stige.
Øvrige risikoer
Til tross for anvendelse av sikkerhetsforskrifter og
implementering av sikkerhetsanordninger, kan ikke
visse andre risikoer unngås. Disse er:
	 –	 Risiko for å klemme eller knuse fingre
	 –	 Risiko for inhalering av gasser under arbeid med
limemiddel.
Markeringer på verktøyet
Plassering av datokode
Datakode, som også inkluderer produksjonsåret,
er trykt på overflaten ved montasjeleddet mellom
verktøyet og batteriet!
Eksempel:
2008 XX XX
Produksjonsår
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteriladere
OPPBEVAR DISSE INSTRUKSJONENE: Denne
manualen inneholder viktige sikkerhetsinstruksjoner
og bruksanvisninger DE9116/DE9135 batteriladere.
	 •	 Før du bruker batteriet og laderen, må du lese
alle instruksjonene og advarselsmerker på
laderen, batteripakken, og produktet som bruker
batteripakken.
	 	
FARE: Fare for dødelig elektrosjokk.
230 volt er tilstede ved ladeterminalene.
Stikk ikke inn ledende gjenstander. Dette
kan medføre elektrisk sjokk eller dødelig
elektrosjokk.
	 	
ADVARSEL: Fare for elektrisk støt. Ikke
la væske trenge inn i laderen. Elektrisk
sjokk kan forekomme.
	 	
Forsiktig: Forbrenningsfare. For
å redusere risikoen for skade, må du
kun lade DeWALT oppladbare batterier.
Andre typer batterier kan sprenges og
forårsake personskade og andre skader.
	 	
Forsiktig: Under visse
omstendigheter, med laderen
plugget inn i strømforsyningen, kan
de eksponerte ladekontaktene inne i
laderen kortsluttes av fremmedmateriale.
Fremmedmaterialer av en ledende type
kan være, men er ikke begrenset til,
stålull, aluminiumfolie, eller oppbygning
av metalliske partikler skal holdes
bort fra laderommene. Trekk alltid ut
laderen av kontakten når det ikke er en
batteripakke i rommet. Frakoble laderen
før rengjøring.
	 •	 IKKE forsøk å lade batteripakken med
andre ladere enn de som er angitt i denne
håndboken. Laderen og batteripakken er
spesielt designet for å brukes sammen.
	 •	 Disse laderne er ikke ment til annen bruk
enn lading av DeWALT oppladbare batterier.
All annen bruk kan resultere i risiko for brann,
elektrisk støt eller dødelig elektrosjokk.
	 •	 Ikke utsett laderen for regn eller snø.
	 •	 Trekk i støpselet istedenfor ledningen når du
frakobler laderen. Dette vil redusere risikoen
for skade på støpselet og ledningen.
	 •	 Påse at ledningen er plassert slik at den
ikke kan bli tråkket på, snublet over, eller på
andre måter skadet eller overbelastet.
	 •	 Ikke bruk skjøteledning hvis det ikke
er absolutt nødvendig. Bruk av en feil
skjøteledning kan resultere i brannrisiko, elektrisk
sjokk eller dødelig elektrosjokk.
	 •	 Ikke plasser gjenstander oppå laderen,
laderen må heller ikke plasseres på
en myk overflate som kan blokkere
ventilasjonshullene og resultere i sterk intern
Side: 98
Norsk
97
varme. Plasser laderen på god avstand fra
alle varmekilder. Laderen er ventilert gjennom
slissene i toppen og bunnen av beholderen.
	 •	 Ikke bruk laderen med en skadet ledning
eller støpsel - de må skiftes ut umiddelbart.
	 •	 Ikke bruk laderen om den har blitt
slått hardt, blitt mistet eller på andre
måter skadet. Ta den med til et autorisert
servicesenter.
	 •	 Ikke demonter laderen; ta den med til et
autorisert servicesenter når service eller
reparasjon er påkrevd. Feilmontering kan
medføre elektrisk sjokk, dødelig elektrosjokk eller
brann.
	 •	 Frakoble laderen fra stikkontakten før
rengjøring. Dette vil redusere risikoen for
elektrisk sjokk. Fjerning av batteripakken vil ikke
redusere denne risikoen.
	 •	 ALDRI forsøk å koble 2 ladere sammen.
	 •	 Laderen er designet for å brukes på
standard 230 V elektrisk strøm for
husholdningsartikler Ikke forsøk å bruke
den på en annen spenning. Dette gjelder ikke
billaderen.
TA VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE
Ladere
DE9116-ladere kan brukes med DeWALT NiCd-
og NiMH-batteripakker fra 7,2 til 18 V.
DE9135 lader aksepterer 7,2 – 18 V NiCd, NiMH
eller Li-Ion batterier.
Disse laderne krever ingen justering og er laget slik
at det skal være så enkelt som mulig å bruke dem.
Ladeprosedyre (fig.2)
		 	
FARE: Fare for dødelig elektrosjokk.
230 volt er tilstede ved ladeterminalene.
Stikk ikke inn ledende gjenstander. Fare
for elektrisk sjokk eller elektrisk støt.
	 1.	Plugg laderen (o) inn i et egnet støpsel før du
setter inn batteripakken.
	 2.	Sett inn batteripakken (d) i laderen. Når den
røde lampen (p), under oppladning, blinker hele
tiden er det tegn på at selve oppladningen har
begynt.
	 3.	Fullført oppladning indikeres av at den røde
lampen hele tiden lyser PÅ. Pakken er fullstendig
ladet og kan nå brukes eller kan forbli i laderen.
Ladeprosess
Se tabellen nedenfor når det gjelder ladestatus for
batteripakken.
	 Ladestatus
	 lader			 – – – – – –
	 Fullstendig ladet			 –––––––––––
	 varm/kald pakke forsinkelse		 ––– – ––– –
	 skift ut batteripakke	 	 	 •••••••••••
	 problem	 	 	 ••  ••  ••  ••
Automatisk balansering av
battericellene
Modusen for automatisk balansering av
battericellene balanserer de individuelle cellene i
batteripakken for å utnytte kapasiteten maksimalt.
Batteripakker skal balanseres en gang i uken eller
når batteripakkens ytelse er svekket.
Balanser batteripakken ved å legge batteriet i
laderen på vanlig måte. La batteripakken ligge i
laderen i minst 8 timer.
Forsinkelse ved varm/kald
batteripakke
Hvis laderen registrerer at batteriet er for varmt eller
for kaldt, legges det automatisk inn en forsinkelse
som følge av dette. Batteriet blir ikke ladet før
batteripakken har oppnådd riktig temperatur.
Laderen går deretter automatisk til lademodus.
Denne funksjonen gjør at batteriet varer lengst mulig.
Beskyttelse mot for mye utlading
Batteripakken er beskyttet mot for mye utlading når
den brukes i verktøyet.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakkene
Når du bestiller batteripakker for utskifting, påse
at du inkluderer katalognummer og spenning.
Sjekk tabellen på slutten av denne manualen for
kompabilitet av ladere og batteripakker.
Batteripakken er ikke fullt ladet når den tas ut av
kartongen. Les sikkerhetsinstruksjonene nedenfor,
før bruk av batteripakken og laderen. Følg deretter
ladeprosedyren som vist.
Les alle bruksanvisninger.
	 •	 Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
atmosfærer, f.eks. nær antennelig væske,
gass eller støv. Innsetting eller fjerning av
batteriet kan sette fyr på støv eller gasser.
	 •	 Lad kun batteripakkene i DeWALT ladere.
	 •	 IKKE  søl eller legg i vann eller annen væske.
	 •	 Ikke oppbevar eller bruk verktøyet og
batteripakken på steder hvor temperaturen
Side: 99
Norsk
98
kan nå eller overskride 40 °C (slik som i skjul
eller metallbygninger om sommeren).
	 	
FARE: Fare for dødelig elektrosjokk.
Prøv aldri å åpne en batteripakke,
uansett grunn. Hvis batteripakkens
beholder er sprukket eller skadet bør
den ikke settes inn i laderen. Dette kan
medføre elektrisk sjokk eller dødelig
elektrosjokk. Skadede batteripakker
bør returneres til et servicesenter for
resirkulering.
	 	
ADVARSEL: Prøv aldri å åpne en
batteripakke, uansett grunn. Hvis
batteripakkens beholder er sprukket eller
skadet bør den ikke settes inn i laderen.
Ikke knus, mist eller skade batteripakken.
Ikke bruk en batteripakke eller lader som
har fått et skarpt støt, blitt mistet, kjørt
over eller skadet på noen måte (m.a.o.
stukket med en spiker, slått med en
hammer, tråkket på). Skadede
batteripakker bør returneres til et
servicesenter for resirkulering.
	 	
Forsiktig: Når den ikke er i bruk
må verktøyet plasseres på dets
side på en stabil overflate hvor det
ikke vil forårsake snubling eller
en fallfare. Noen verktøy med store
batteripakker kan stå rett opp og ned på
batteripakken men kan lett falle ned.
Spesifikke sikkerhetsinstruksjoner for
Nikkelkadmium (NiCd) eller Nikkel Metallhydrid
(NiMH)
	 •	 Ikke brenn batteripakken selv om den er
alvorlig skadet eller er fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann.
	 •	 En liten væskelekkasje fra batteripakkens
celler kan oppstå under ekstreme bruks-
eller temperaturbetingelser. Dette er ikke et
tegn på svikt.
		 Imidlertid, om den ytre forseglingen er ødelagt:
a.	
og batterivæsken kommer på huden din,
vask øyeblikkelig med såpe og vann i flere
minutter.
		 b.	
Om batterivæske kommer inn i dine
øyne bør du skylle dem med rent vann i
minimum 10 minutter og oppsøk medisinsk
hjelp øyeblikkelig. (Medisinsk merknad:
Væsken er en 25-35 % oppløsning med
kaliumhydroksid)
Spesifikke sikkerhetsinstruksjoner for litium
Ion (Li-Ion)
	 •	 Ikke brenn batteripakken selv om den er
alvorlig skadet eller er fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer er produsert når litium-ion
batteri er brent.
	 •	 Om batteri-innhold kommer i kontakt med
huden din, vask øyeblikkelig område med
mild såpe og vann. Om batterivæske kommer
inn i øyet, skyll med vann over det åpne øyet i
15 minutter eller til irritasjon stopper.
Om medisinsk tilsyn er nødvendig, er
batterielektrolytt sammensatt av en blanding
med flytende organiske karbonater og litiumsalt.
	 •	 Innholdet av åpnede battericeller kan
forårsake åndedrettsirritasjon. Forsyn
frisk luft. Om symptomene vedvarer, oppsøk
medisinsk tilsyn.
	 	
ADVARSEL: Forbrenningsfare.
Batterivæske kan være brannfarlig om
eksponert til gnister eller flammer.
Batterihette (fig. 2)
Batterihetten (q) dekker og beskytter kontaktene når
batteripakken er tatt av. Hvis batterihetten ikke sitter
på, kan løse metallgjenstander kortslutte kontaktene.
Dette er brannfarlig og kan skade batteripakken.
	 1.	Ta av batterihetten (q) før du setter
batteripakken (d) i laderen eller verktøyet.
	 2.	Sett batterihetten over kontaktene med en gang
du tar batterihetten ut av laderen eller verktøyet.
	 	
Advarsel: Påse at batterihetten sitter
på før du bærer en løs batteripakke eller
legger den til oppbevaring.
Batteripakke (fig. 1).
Batterityper for DC540, DC542, DC547 og DC548
DC540 og DC542 bruker 12 volts batteripakker.
DC547 og DC548 bruker 18 volts-batteripakker.
Anbefalinger ved oppbevaring
	 1.	Det beste oppbevaringsstedet er kjølig, tørt og
uten direkte sollys og for lave eller for varme
temperaturer.
	 2.	Langvarig oppbevaring er ikke skadelig for
batteripakken eller laderen. Disse kan, under
riktige forhold, oppbevares i 5 år eller mer.
Merker på lader og batteripakke
Foruten symbolene i denne brukerhåndboken, viser
merkene på laderen og batteripakken følgende
symboler:
Side: 100
Norsk
99
	
Les brukerhåndboken før bruk.
	
Periodisk smøring av o-ring kreves
	
Batteriet lades.
	
Batteriet er ladet.
	
Defekt batteri.
	
Forsinkelse ved varm/kald batteripakke.
	
Stikk ikke inn ledende gjenstander.
	
Lad ikke skadde batteripakker.
	
Skal kun brukes med DeWALT
batteripakker. Andre typer batteripakker
kan sprekke og forårsake personskade
og materiell skade.
	
Skal ikke utsettes for vann.
	
Defekte ledninger skal skiftes med en
gang.
	
Skal bare lades i temperaturer mellom
4 og 40 °C.
	
Ta hensyn til miljøet når batteripakken skal
kasseres.
	
Ikke brenn batteripakken NiMH, NiCd+
og Li-Ion.
	
Lader NiMH- og NiCd-batteripakker.
	
Lader Li-Ion batteripakker.
	
Ladetid er angitt under tekniske
spesifikasjoner.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 kittpistol
1 lader (bare settmodeller)
1 batteripakke (bare settmodeller)
1 310 ml patronholder (DC540, DC548)
1 600 ml tubeholder (bare DC542, DC547)
1 stempel
1 stempelskrue
1 tube smøremiddel
dyse(r) (DC542, DC547)
o-ring(er) (DC542, DC547)
1 Instruksjonsmanual
1 detaljert tegning
	 •	 Sjekk etter skade på verktøyet, delene eller
tilbehøret som kan ha oppstått under transport.
	 •	 Ta deg tid til grundig å lese gjennom og forstå
denne manualen før du starter opp.
Beskrivelse (fig. 1).
	 	
ADVARSEL: Foreta aldri forandringer
på det elektriske verktøyet eller deler
av det. Det kan medføre skader på
personer eller gjenstander.
TILTENKT BRUK
Batteridrevne limpistoler av typen DC540, DC542,
DC547 og DC548 kan brukes sammen med mange
forskjellige typer lim og kitt. Skal ikke brukes ved
høy luftfuktighet eller nær antennelige væsker eller
gasser.
Batteridrevne limpistoler av typen DC540, DC542,
DC547 og DC548 er elektriske verktøy til profesjonell
bruk.La ikke barn komme i kontakt med verktøyet.
Det kreves overoppsyn når ukyndige operatører
bruker disse verktøyene.
12 V DC540- og 18 V DC548-modellen aksepterer
kun 310 ml. patroner. 12 V DC542- og 18 V DC547-
modellen aksepterer kun 600 ml tuber.
	 a.	Utløser for stempelstang
	 b.	Bryter
	 c.	Utløsersperre
	 d.	Batteripakke
	 e.	Hastighetsvelger
	 f.	Håndtak for stempelstang
	 g.	Stempelstang
	 h.	Stempel
	 i.	Utløsingsknapper
	 j.	Patronholder
	 k.	Stikkstang
	 l.	Tubeholder
	 m.	dysehette
	 n.	dyse
Side: 101
Norsk
100
Sikkerhet ved bruk av elektrisitet
Den elektriske motoren er bare beregnet på én
bestemt spenning. Sjekk alltid at spenningen
i batteripakken stemmer med spenningen på
klassifiseringsskiltet. Sjekk også at spenningen i
laderen stemmer med nettspenningen.
	
DeWALT-laderen er dobbeltisolert i
samsvar med EN 60335.
Hvis ledningen er skadet må den skiftes ut med
en spesialledning som kun er tilgjengelig gjennom
DeWALTs serviceorganisasjon.
Bruke skjøteledning
Bruk ikke skjøteledning med mindre det er helt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som
passer til inngangseffekten i laderen (se Tekniske
spesifikasjoner). Minste lederstørrelse er 1 mm2;
maks. lengde er 30 m.
Montering og justering
	 	
Advarsel: Ta alltid ut batteripakken
før montering og justering. Slå alltid av
verktøyet før du setter på eller tar av
batteripakken.
	 	
Advarsel: Bruk bare batteripakker og
ladere fra DeWALT.
Sette på og ta av batteripakken
	 1.	Sett batteripakken (d) på sokkelen slik at den
klikker på plass.
	 2.	Ta av batteripakken ved å trykke på de to
utløsingsknappene (i) samtidig og trekke pakken
vekk fra sokkelen.
Elektronisk kraftkontroll
Verktøyet kan brukes med mange forskjellige typer
lim og kitt og registrerer når det ikke kommer ut noe
eller det kommer ut sakte. Grunnen til at verktøyet
ikke driver ut middel på riktig måte kan være
fortykket lim, hull, frossent middel osv. I slike tilfeller
slås verktøyet av av den integrerte elektroniske
kontrollmodulen.
Følg alltid anbefalingene fra produsenten når det
gjelder fortykket middel, hull, frossent middel osv.
for å redusere risikoen for skade på patronen eller
rammen.
Ta ut batteripakken og skift patron/ramme i samsvar
med anvisningene fra produsenten og anvisningene
under Slik setter du i middel. Ta med verktøyet
til et servicesenter for DeWALT hvis det stadig slår
seg av.
Konstant hastighet
Funksjonen for konstant hastighet gjør det mulig at
middelet flyter med samme hastighet, uansett hva
den variable hastighetsinnstillingen er eller hvor mye
middel som finnes i patronen.
Elektronisk autorevers
Verktøyet har en autoreversfunksjon som trekker
tilbake stempelet i visse situasjoner, avhengig av
midlet som brukes og verktøyets hastighet.
Montering
Batteridrevne limpistoler av typen DC540, DC542,
DC547 og DC548 leveres ferdig montert.
Anvisninger for bruk
	 	
Advarsel: Følg alltid
sikkerhetsanvisninger og
gjeldende forskrifter.
Påse at batteripakken er (fullt) ladet før bruk.
Bruk
	 	
Advarsel: Slå av verktøyet og ta av
batteripakken før du setter på eller tar av
tilbehør og før du foretar justeringer eller
reparasjoner. Lås utløseren når verktøyet
ikke er i bruk eller ligger til oppbevaring.
Utløser (fig. 1)
Slå på verktøyet ved å klemme på utløseren (b). Slå
av verktøyet ved å slippe opp utløseren. Verktøyet
er utstyrt med en utløsersperre (c) som skal hindre
utilsiktet utslipp av middel.
Utløsersperre (fig. 1)
	 1.	Lås utløseren ved å skyve utløsersperren (c)
opp. Verktøyet kan ikke brukes når utløseren
står i låst stilling.
	 2.	Lås opp utløseren ved å skyve utløsersperren
ned.
Hastighetsvelger (fig. 1)
	 1.	Vri hastighetsvelgeren (e) mot venstre for
dosering av minst mulig kitt eller lim. Vri
hastighetsvelgeren mot høyre for dosering av
mest mulig kitt eller lim.
	 2.	Trykk på utløseren (b) for å starte doseringen av
middelet.
Side: 102
Norsk
101
Roterende patronholder
Patronholderen kan roteres 360˚ for å påføre middel
i alle vinkler.
Håndtak på stempelstang (fig. 1)
	 	
Advarsel: Slå av verktøyet og ta
av batteripakken før du henger opp
verktøyet eller legger det til oppbevaring.
Lås utløseren når verktøyet ikke er i bruk
eller ligger til oppbevaring.
	 	
Advarsel: Reduser risikoen for
alvorlig personskade: Bruk IKKE
håndtaket på stempelstangen til å
henge gjenstander i. Dette kan medføre
alvorlig personskade.
Håndtaket på stempelstangen kan brukes til å
henge verktøyet på et stabilt sted når verktøyet ikke
er i bruk eller skal oppbevares.
Slik justerer du stempelstangen
(fig. 1)
	 1.	Juster stempelstangen (g) manuelt ved å trykke
på og holde utløseren for stempelstangen (a)
inne.
	 2.	Skyv eller dra håndtaket på stempelstangen
(f) til ønsket stilling, og slipp opp utløseren for
stempelstangen.
Slik setter du i middel
	 	
Advarsel: Sprengningsfare. Middel
som blir liggende igjen i patron-/
tubeholderen kan tørke ut hvis det
blir liggende. Følg anbefalingene fra
produsenten ved bruk av kitt eller lim for
å redusere risikoen for personskade.
patronholder (fig. 1).
	 1. Påse at riktig patronholder er montert på rett
måte.
	 2.	Lås utløseren (b) med utløsersperren (c).
	 3.	Skjær av tuppen på kitt-/limpatronen. Små
åpninger krever mer kraft for å dytte inn
middelet, noe som kan påvirke batteriets levetid.
Teksturen i middelet og utstyrets hastighet
påvirker glattheten og flyten av middelet.
	 4.	Stikk hull på innerforseglingen i kitt- eller
limpatronen ved hjelp av stikkstangen (K) på
undersiden av patronholderen.
	 	 
Obs! Risiko for skade på verktøyet. Hvis
du ikke stikker hull på innerforseglingen,
kan middelet bli presset ut gjennom
baksiden av patronen og skade
verktøyet.
	 	 
Obs! Risiko for skade på verktøyet.
Sørg for at det ikke kommer middel på
stempelstangen, patronholderen og
patronen. Hvis du trekker tilbake en
stempelstang som er dekket med tørket
middel, kan det oppstå skade på de
innvendige delene i verktøyet. Dessuten
kan patronen forskyve seg.
	 5.	Hold verktøyet godt fast, og trykk på utløseren
for stempelstangen (a) for å løse ut og frigjøre
stempelstangen (g). Bruk håndtaket på
stempelstangen (f) og dra stempelstangen
(g) tilbake for å få plass til kitt-/limpatronen i
patronholderen.
	 6.	Sett inn kitt-/limpatronen.
	 7.	Press og hold utløser for stempelstangen (a)
mens du skyver håndtaket for stempelstangen
(f) forover inntil stemplet (h) står imot
innsiden av tuben.
	 8.	Slipp opp utløseren for stempelstangen.
	 9.	Vri patronholderen i ønsket vinkel.
Tubeholder (fig. 1).
Viktig: Sett tuben inn i tubeholderen og skjær
tuben (nærmeste enden av dysen) i samsvar med
produsentens anvisninger. Denne tubeholderen er
beregnet kun for bruk med tuber. Ikke fjern kitt/
limemiddel fra tuben. La aldri dysen dyppes i noe
slags middel.
		
Obs! Risiko for skade på verktøyet. La
ikke tuben bli helt tom, da stempelet kan
komme i kontakt med hetteringen og
forårsake skade.
	 1.	Skru av hetten på munnstykket (m), og ta av
munnstykket (n).
	 2.	Trykk på og hold utløseren for stempelstangen
(a) inne. Bruk håndtaket på stempelstangen (f),
og dra stempelstangen (g) tilbake for å få plass
til kitt-/limpakken i tubeholderen (l).
	 3.	Sett tuben i tubeholderen, og skjær tuben i
samsvar med produsentens anvisninger.
	 4.	Hold munnstykket slik at det vender vekk fra
verktøyet, og skru hetten på munnstykket på
tubeholderen igjen.
	 5.	Skjær av tuppen på hetten på munnstykket slik
at riktig mengde middel doseres.
Side: 103
Norsk
102
Slik skifter du holder (fig. 3, 4)
	 	
Advarsel: Slå av verktøyet og ta av
batteripakken før du setter på eller tar av
tilbehør og før du foretar justeringer eller
reparasjoner. Lås utløseren når verktøyet
ikke er i bruk eller ligger til oppbevaring.
Slik tar du av patronholderen (fig. 3)
	 1.	Ta ut stempelskruen (r) og patronstempelet (s)
fra innsiden av patronholderen (j).
	 2.	Trykk på og hold utløseren for stempelstangen
(a) inne, og dra håndtaket på stempelstangen (f)
tilbake for å få tilgang til hylsemutteren (t). Slipp
opp utløseren for stempelstangen.
	 3.	Skru hylsemutteren (t) mot klokken for å fjerne,
ved hjelp av en 13 mm (1/2”) firkantnøkkel.
	 4.	Det er nå enkelt å ta av den bakre skiven (x),
mellomskiven (u) og patronholderen (j).
Slik monterer du tubeholderen (fig. 4)
	 1.	Sett den bakre mellomskiven (v) og den bakre
hetteringen (w) [fine gjenger] inn i verktøyets
nesestykke.
		 MERK: Den siden av den bakre mellomskiven
som har dobbel krage, skal vende vekk fra
verktøyet.
	 2.	Sett den bakre skiven (x) oppå den bakre
hetteringen (w), og skru hylsemutteren
(t) inn i verktøyets nesestykke. Stram og
sikre hylsemutteren med en 13 mm (1/2”)
firkantnøkkel. Denne limpistolen er konstruert
slik at den bakre mellomskiven kan rotere fritt.
	 3.	Press og hold utløseren for stempelstangen og
skyv stempelstangen (g) helt forover. Slipp opp
utløseren.
	 4.	Vri tubeholderen (l) inn i den bakre hetteringen
(w).
	 5.	Monter hylsestemplet (y) på stempelstangen
(g) og stikk stempelskruen (aa) inn i
stempelstangen som vist på figur 4. Dette vil
sikre at hylsestemplet (y) holdes på plass. Stram
godt.
Merk: Før du monterer tubeholderen (l), må
du sikre at o-ringen (z) har blitt fullstendig smurt.
Hvis ikke, bruk det inkluderte smøremiddelet for
en fullstendig smøring av o-ringen før montering.
Periodisk smøring av stemplets o-ring (z) kan være
nødvendig ved senere bruk av kittpistolen. For å
beholde glatting ved fordeling av middel, legg et
lett lag av det medfølgende smøremiddelet på den
utvendige overflaten av o-ringen.
	 Viktig!
	 	 	 •  
Ved normal bruk skal smøremiddelet
som kom med limpistolen ikke
forårsake øyeirritasjoner. Øyeirritasjoner
kan oppstå ved direkte kontakt eller på
steder som er dårlig ventilert.
			 •  
Kortvarig hudkontakt med
smøremiddelet forventes ikke å
forårsake irritasjoner. Direkte, gjentatt
eller langvarig eksponering kan
resultere i hudirritasjoner og rødfarge.
	 6.	Trykk på og hold utløseren for stempelstangen
inne, og dra håndtaket på stempelstangen
tilbake for du legger i middel. Ved å trekke
hylsestemplet tilbake smøres innsiden av
tubeholderen (l). Det forventes motstand fra
stempelstangen til å begynne med, inntil
hylsestemplet har blitt trukket helt tilbake.
	 7.	Sett dysen (n) på tubeholderen (l), og vri tuppen
(m) over dysen.
For å fjerne tubeholderen utføres prosessen motsatt
vei.
MERK: Hylsemutteren (t) må noen ganger
strammes igjen for å sikre at verktøyet fungerer slik
det skal. Hvis hylsemutteren i holderen løsner, bruk
en 13 mm (1/2”) firkantnøkkel for stramme den igjen.
Vedlikehold
Elektriske verktøy fra DeWALT er laget for lang
tids bruk med minimalt vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende funksjonalitet er betinget av riktig
behandling og regelmessig rengjøring.
Smøring
Det er ikke nødvendig å smøre verktøyet.
	
MERK: Periodisk smøring av stemplets
o-ring (z) kan være nødvendig ved
senere bruk av limpistolen. For å
beholde glatting ved fordeling av middel,
legg et lett lag av det medfølgende
smøremiddelet på den utvendige
overflaten av o-ringen.
		
Obs!: Unngå å smøre verktøyet, da
dette vil skade de innvendige delene.
Side: 104
Norsk
103
Rengjøring
	 	 
Obs!: Risiko for skade på verktøyet.
Middel som blir liggende igjen i patron-/
tubeholderen kan tørke ut hvis det blir
liggende. Prøv ikke å bruke verktøyet i
en slik tilstand. Følg anbefalingene fra
produsenten ved bruk av kitt eller lim for
å redusere risikoen for materiell skade.
Rengjør patronholderen ved å følge anvisningene
fra produsenten når du skal fjerne middel fra
munnstykket, hylsestempelet og stempelstangen.
Rengjør tubeholderen ved å skru av tuppen på
munnstykket (m) og tubeholderen (l) og fjerne disse
fra verktøyet. Følg anvisningene fra produsenten
når du skal fjerne middel fra munnstykket,
hylsestempelet, stempelstangen og tubeholderen.
Rengjøringsinstruksjoner for lader
	 	
ADVARSEL: Fare for elektrisk
støt. Frakople laderen fra
vekselstrømkontakten før rengjøring.
Smuss og fett kan fjernes fra eksteriøret
av laderen ved bruk av en klut eller myk
ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller
andre rengjøringsmidler.
Ekstrautstyr
	 	
Advarsel: Siden tilbehør som ikke
leveres av DeWALT ikke er testet med
dette produktet, kan det være farlig å
bruke slikt tilbehør med dette produktet.
Reduser risikoen for personskade ved
å bare bruke tilbehør som anbefales av
DeWALT sammen med dette produktet.
Ta kontakt med en forhandler hvis du er interessert i
ekstrautstyr.
Miljøvern
	
Separat innsamling. Dette produktet
skal ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Hvis du en dag finner ut at DeWALT-produktet
må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det,
skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles
separat.
	
Separat innsamling av brukte produkter
og pakkematerialer gjør det mulig å
gjenvinne materialer og bruke dem på
nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer
reduserer forurensning og
etterspørselen etter råvarer.
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser
om separat innsamling av elektriske produkter fra
hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DeWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning
av DeWALT-produkter som ikke kan brukes lenger.
Send produktet til et autorisert servicesenter som
kan samle inn produkter på dine vegne og anvende
denne tjenesten.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta
kontakt med nærmeste DeWALT-kontor på adressen
som er oppført i denne brukerhåndboken. Du
finner også en liste over autoriserte servicesentre
for DeWALT og utførlig informasjon om service og
kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når
den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som
enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet
når batteripakken må kasseres:
	 •	 Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av
verktøyet.
	 •	 Li-Ion, NiCd og NiMH-celler kan resirkuleres.
Ta dem med til en forhandler eller et lokalt
gjenvinningssenter. Innsamlede batteripakker blir
gjenvunnet eller kassert på forsvarlig måte.
Side: 105
Norsk
104
GARANTI
• 30 DAGERS FULL GARANTI •
Hvis du ikke er 100 % fornøyd med ytelsen til
DeWALT-verktøyet, kan du levere det tilbake
innen 30 dager, komplett som ved kjøpet.
Lever det til forhandleren du kjøpte det av, så
får du full refusjon eller bytterett. Kvittering må
fremvises.
• ETTÅRSKONTRAKT MED GRATIS SERVICE •
Vedlikehold og service på DeWALT-verktøyet
i de første 12 månedene etter kjøpet utføres
gratis ved et autorisert servicesenter for
DeWALT. Kvittering må fremvises. Inkludert
arbeidstimer og reservedeler for elektriske
verktøy. Ekskludert ekstrautstyr.
• ETT ÅRS FULL GARANTI •
Hvis DeWALT-produktet blir defekt som følge
av svikt i materialer eller utførelse innen 12
måneder etter kjøpedatoen, garanterer vi at
alle defekte deler skal skiftes gratis eller, etter
vårt skjønn, at hele verktøyet skal byttes ut
gratis på følgende vilkår:
	 •	 Produktet er ikke feilbrukt.
	 •	 Ingen uautoriserte personer har prøvd å
reparere verktøyet.
	 •	 Kvittering fremvises. Denne garantien gis i
tillegg til lovbestemte forbrukerrettigheter.
Ring det aktuelle telefonnummeret bakerst
i denne brukerhåndboken for å finne
nærmeste autoriserte servicesenter for
DeWALT. Du finner også en liste over
autoriserte servicesentre for DeWALT og
utførlig informasjon om service på Internett på
www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt DC547 ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt DC547

Har du et spørsmål om DeWalt DC547 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DC547. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DC547 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.