DeWalt DC547 manual

Manual for DeWalt DC547 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 176 sider.

Side: 1
Norsk 93 Gratulerer! Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mangeårig erfaring, grundig produktutvikling og nyskaping gjør DeWALT til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle brukere av elektriske verktøy. Tekniske data DC540 DC542 DC547 DC548 Skyvetrykk N 2900 2900 2900 2900 kg 295 295 295 295 Skyvehastighet mm/min 25-584 25-584 50-635 50-635 Spenning V-likestr. 12 12 18 18 Vekt (uten batteripakken) kg 1,67* 1,77* 1,70* 1,80* * Vekten inkluderer ikke patron og tubeholder. LpA (lyd trykk) dB(A) 67 67 68 68 KpA (lydtrykk usikkerhet dB(A) 2,8 2,8 2,8 2,8 LWA (lyd trykk) dB(A) 78 78 79 79 KWA (lydtrykk usikkerhet) dB(A) 2,8 2,8 2,8 2,8 Totale vibrasjonsverdier (triax vektor-sum) fastsatt i henhold til EN 60745: Vibrasjonsavsondring verdi ah = m/s2 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 UsikkerhetK = m/s2 1,5 1,5 1,5 1,5 Vibrasjonsverdien som oppgis i denne manualen har blitt målt i samsvar med en standard test utført i henhold til EN 60745, og kan brukes til å sammenligne ett verkøy med et annet. Den kan brukes til et midlertertidig overslag av eksponering. ADVARSEL: Det erklærte vibrasjonsnivået reflekterer verktøyets hovedbruksområder. Dersom verktøyet brukes til andre formål, med annet tilbehør, eller ikke har blitt vedlikeholdt, så kan vibrasjonsnivået endres. Dette kan øke eksponeringsnivået vesentlig over hele arbeidsperioden. En vurdering av eksponeringsnivået til vibrasjoner bør også tas i betraktning når verktøyet er slått av, eller når det sviver men ikke utfører arbeid. Dette kan redusere eksponeringsnivået vesentlig over hele arbeidsperioden. Kraftig, batteridrevet limpistol DC540, DC542, DC547, DC548 Identifiser ekstra sikkerthetstiltak som beskytter operatøren fra vibrasjonseffektene. Dette inkluderer vedlikehod av verktøy og tilbehør, holde hendene varme og arbeidsstillinger. Batteripakke DE9501 DE9503 Batteritype NiMH NiMH Spenning VDC 12 18 Kapasitet Ah 2,6 2,6 Vekt kg 0,7 1,0 Lader DE9116 Nettspenning VAC 230 Batteritype NiCd/NiMH Ca. ladetid min 60 Vekt Lader kg 0,52 Sikringer Europa 230 V-verktøy 10 amp, strømnett bare Storbritannia 230 V-verktøy og Irland 13 amp, i støpsler Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene nedenfor beskriver hvor alvorlige de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene. FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade. ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. OBS!: Angir en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade. OBS!: Når dette ordet brukes sammen med sikkerhetsvarselsymbolet, foreligger det en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til materiell skade. Angir fare for elektrisk støt.
Side: 2
Norsk 94 EU-konformitetserklæring DC540, DC542, DC547, DC548 DeWALT erklærer at disse produktene, beskrevet under ”teknisk data”, har blitt laget i samsvar med: 98/37/EEC (til desember 28, 2009), 2006/42/EC (fra desember 29, 2009), 2004/108/EC, 2006/95/EC, EN 55014-1, EN 61000-4-2, EN 60745-1. Ytterligere informasjon fås ved å ta kontakt med DeWALT på adressen nedenfor eller ved å slå opp bakerst i brukerhåndboken. Undertegnede er ansvarlig for alle tekniske data og stadfester denne erklæringen på vegne av DeWALT. Horst Grossmann Ingeniørvirksomhet og produktutvikling DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510 Idstein, Tyskland 30.05.2008 ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen kan reduseres. Generelle sikkerhetsadvarsler ved bruk av elektriske verktøyer ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler og bruksanvisninger. Unnlatelse av å følge advarsler og bruksanvisninger kan resultere i elektrisk sjokk, brann og/eller alvorlige skader. Ta vare på alle advarsler og bruksanvisninger for fremtidig referanse. Begrepet ”elektrisk verktøy” i advarslene nedenfor henviser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk verktøy eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk verktøy. 1) Sikkerhet på arbeidsplassen a) Pass på at arbeidsplassen er ren og godt belyst. Rotete eller mørke områder øker faren for ulykker. b) Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive omgivelser, f.eks. nær antennelig væske, gass eller støv. Elektriske verktøyer produserer gnister som kan antenne støv eller gass. c) Barn og tilskuere skal holdes på god avstand ved bruk av elektriske verktøyer. Forstyrrelser kan forårsake at en mister oversikten. 2) Sikkerhet ved bruk av elektrisitet a) Støpslene på elektriske verktøy må passe i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel. Bruk ikke tilpasningsstøpsler på jordede elektriske verktøy. Uendrede støpsler og stikkontakter som passer kravene, reduserer risikoen for elektrisk støt. b) Unngå å berøre jordede flater som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt. c) Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller fuktighet. Hvis vann kommer inn i et elektrisk verktøy, øker faren for elektrisk støt. d) Vær ikke hardhendt med ledningen. Bruk ikke ledningen til å bære, dra eller frakople det elektriske verktøyet. Hold ledningen på god avstand fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadde eller sammenviklede ledninger øker faren for elektrisk støt. e) Ved utendørs bruk av det elektriske verktøyet skal du bruke en skjøteledning som er beregnet på utendørs bruk. Bruk av ledning som er beregnet på utendørs bruk reduserer faren for elektrisk støt. f) Hvis du må bruke et elektrisk verktøy i fuktige omgivelser, bruk en strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt. 3) Personsikkerhet a) Vær oppmerksom, følg med på det du gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har brukt narkotika, alkohol eller legemidler. Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å forårsake alvorlig personskade. b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Bruk av verneutstyr som støvmasker, glidesikre sko, hjelm og hørselsvern der det trengs, reduserer faren for personskade. c) Unngå utilsiktet oppstarting. Påse at bryteren er i AV-posisjon før du kopler til strømmen og/eller batteripakken, samt tar opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller setter støpselet i stikkontakten mens bryteren er på, øker du faren for ulykker.
Side: 3
Norsk 95 d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det elektriske verktøyet. En skrunøkkel som er festet til en roterende del i det elektriske verktøyet, kan forårsake personskade. e) Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet og god balanse til enhver tid. Dette gir bedre kontroll over det elektriske verktøyet hvis det skulle oppstå en uventet situasjon. f) Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende klær eller smykker. Hold hår, klær og hansker på god avstand fra bevegelige deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler. g) Hvis verktøyet har tilkopling for støvoppsamler eller støvavsug, skal du påse at disse er tilkoplet og brukes på riktig måte. Bruk av støvoppsamler kan redusere farer som er forbundet med støv. 4) Bruk og behandling av elektriske verktøy a) Forsér ikke det elektriske verktøyet. Bruk riktig elektrisk verktøy til jobben. Det riktige verktøyet gjør jobben bedre og tryggere og med den hastigheten som er det konstruert for. b) Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis det ikke går an å slå bryteren av og på. Verktøy som ikke kan styres med bryteren, er farlig og må repareres. c) Ta støpselet ut av kontakten og/eller ta batteripakken ut av det elektriske verktøyet, før du foretar justeringer, bytter tilbehør eller legger det bort til oppbevaring. Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer faren for at det elektriske verktøyet startes utilsiktet. d) Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig for barn, og la ikke personer som ikke er kjent med verktøyet eller disse anvisningene, bruke verktøyet. Elektriske verktøy er farlige i hendene på ukyndige brukere. e) Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter feiljusteringer eller binding i bevegelige deler, skadde deler eller andre ting som kan påvirke det elektriske verktøyets funksjonalitet. Hvis det elektriske verktøyet er skadet, skal det repareres før bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte elektriske verktøy. f) Sørg for at skjæreverktøy alltid er skarpe og rene. Med riktig vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter oppstår det sjeldnere bindinger. Slike verktøy er dessuten lettere å håndtere. g) Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits osv. i samsvar med disse anvisningene. Ta også hensyn til arbeidsforholdene og jobben som skal utføres. Det kan være farlig å bruke det elektriske verktøyet til andre oppgaver enn det som er tiltenkt. 5) Bruk og behandling av batteridrevne verktøy a) Batteriet skal bare lades med laderen som er angitt av produsenten. En lader som er beregnet på en bestemt batteripakke, kan medføre brannfare hvis den brukes med en annen batteripakke. b) Elektriske verktøy skal bare brukes med den angitte batteripakken. Bruk av andre batteripakker kan medføre risiko for personskade og brann. c) En batteripakke som ikke er i bruk, skal holdes på god avstand fra metallgjenstander som binders, mynter, nøkler, spiker, skruer og andre små metallgjenstander som kan skape kontakt mellom polene. Kortslutning av batteripolene kan forårsake forbrenning eller brann. d) Ved hardhendt behandling, kan det lekke væske fra batteriet. Unngå berøring. Skyll med vann hvis du kommer i kontakt med væsken. Oppsøk lege hvis væsken kommer i kontakt med øynene. Batterivæske kan forårsake irritasjon eller forbrenning. 6) Service a) Service på det elektriske verktøyet skal utføres av en kvalifisert servicetekniker som utelukkende bruker originale reservedeler. Slik sørger du for å ivareta det elektriske verktøyets sikkerhet. Ytterligere sikkerhetsanvisninger for Limpistoler • Hold verktøyet i de isolerte gripeflatene når du gjør en jobb der skjæreverktøyet kan komme i kontakt med skjulte ledninger eller ledningen til selve verktøyet. Berøring med en strømførende ledning gjør at de eksponerte metalldelene på verktøyet også blir strømførende, slik at brukeren får elektrisk støt. • Hold hendene på god avstand fra stempelet og stempelstangen på limpistolen. Fingrene kan komme i klem mellom patronholderen og stempelet. • Hvis du holder limpistolen over deg, skal du unngå å holde stempelstangen foran øynene eller hodet. Stempelstangen kan sprette tilbake mot brukeren. Bruk alltid vernebriller når du bruker limpistolen.
Side: 4
Norsk 96 • Jobb alltid på steder med god ventilasjon, og bruk pustemaske ved behov. Gassen fra enkelte typer kitt og lim kan være skadelig. • Slå av verktøyet og ta av batteripakken før du setter på eller tar av tilbehør og før du foretar justeringer eller reparasjoner. Utilsiktet start kan forårsake personskade. • Bruk bare tilbehør som anbefales til denne modellen av produsenten. Tilbehør som passer til ett verktøy, kan være farlig på et annet verktøy. Bruk av feil tilbehør kan påføre andre personskade. • Lås utløseren i AV-stilling når den ikke er i bruk for å unngå at det utilsiktet kommer ut middel. • Vær påpasselig så det ikke kommer kitt eller lim på kontaktpunktene på batteriet. • Du skal alltid lese og følge alle anvisninger fra produsenten når det gjelder kitt og lim, ellers kan det oppstå personskade. Fare: Holde hendene borte fra stempelet og stempelstangen. Advarsel: Bruk ikke verktøyet mens du står på stige. Øvrige risikoer Til tross for anvendelse av sikkerhetsforskrifter og implementering av sikkerhetsanordninger, kan ikke visse andre risikoer unngås. Disse er: – Risiko for å klemme eller knuse fingre – Risiko for inhalering av gasser under arbeid med limemiddel. Markeringer på verktøyet Plassering av datokode Datakode, som også inkluderer produksjonsåret, er trykt på overflaten ved montasjeleddet mellom verktøyet og batteriet! Eksempel: 2008 XX XX Produksjonsår Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteriladere OPPBEVAR DISSE INSTRUKSJONENE: Denne manualen inneholder viktige sikkerhetsinstruksjoner og bruksanvisninger DE9116/DE9135 batteriladere. • Før du bruker batteriet og laderen, må du lese alle instruksjonene og advarselsmerker på laderen, batteripakken, og produktet som bruker batteripakken. FARE: Fare for dødelig elektrosjokk. 230 volt er tilstede ved ladeterminalene. Stikk ikke inn ledende gjenstander. Dette kan medføre elektrisk sjokk eller dødelig elektrosjokk. ADVARSEL: Fare for elektrisk støt. Ikke la væske trenge inn i laderen. Elektrisk sjokk kan forekomme. Forsiktig: Forbrenningsfare. For å redusere risikoen for skade, må du kun lade DeWALT oppladbare batterier. Andre typer batterier kan sprenges og forårsake personskade og andre skader. Forsiktig: Under visse omstendigheter, med laderen plugget inn i strømforsyningen, kan de eksponerte ladekontaktene inne i laderen kortsluttes av fremmedmateriale. Fremmedmaterialer av en ledende type kan være, men er ikke begrenset til, stålull, aluminiumfolie, eller oppbygning av metalliske partikler skal holdes bort fra laderommene. Trekk alltid ut laderen av kontakten når det ikke er en batteripakke i rommet. Frakoble laderen før rengjøring. • IKKE forsøk å lade batteripakken med andre ladere enn de som er angitt i denne håndboken. Laderen og batteripakken er spesielt designet for å brukes sammen. • Disse laderne er ikke ment til annen bruk enn lading av DeWALT oppladbare batterier. All annen bruk kan resultere i risiko for brann, elektrisk støt eller dødelig elektrosjokk. • Ikke utsett laderen for regn eller snø. • Trekk i støpselet istedenfor ledningen når du frakobler laderen. Dette vil redusere risikoen for skade på støpselet og ledningen. • Påse at ledningen er plassert slik at den ikke kan bli tråkket på, snublet over, eller på andre måter skadet eller overbelastet. • Ikke bruk skjøteledning hvis det ikke er absolutt nødvendig. Bruk av en feil skjøteledning kan resultere i brannrisiko, elektrisk sjokk eller dødelig elektrosjokk. • Ikke plasser gjenstander oppå laderen, laderen må heller ikke plasseres på en myk overflate som kan blokkere ventilasjonshullene og resultere i sterk intern
Side: 5
Norsk 97 varme. Plasser laderen på god avstand fra alle varmekilder. Laderen er ventilert gjennom slissene i toppen og bunnen av beholderen. • Ikke bruk laderen med en skadet ledning eller støpsel - de må skiftes ut umiddelbart. • Ikke bruk laderen om den har blitt slått hardt, blitt mistet eller på andre måter skadet. Ta den med til et autorisert servicesenter. • Ikke demonter laderen; ta den med til et autorisert servicesenter når service eller reparasjon er påkrevd. Feilmontering kan medføre elektrisk sjokk, dødelig elektrosjokk eller brann. • Frakoble laderen fra stikkontakten før rengjøring. Dette vil redusere risikoen for elektrisk sjokk. Fjerning av batteripakken vil ikke redusere denne risikoen. • ALDRI forsøk å koble 2 ladere sammen. • Laderen er designet for å brukes på standard 230 V elektrisk strøm for husholdningsartikler Ikke forsøk å bruke den på en annen spenning. Dette gjelder ikke billaderen. TA VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE Ladere DE9116-ladere kan brukes med DeWALT NiCd- og NiMH-batteripakker fra 7,2 til 18 V. DE9135 lader aksepterer 7,2 – 18 V NiCd, NiMH eller Li-Ion batterier. Disse laderne krever ingen justering og er laget slik at det skal være så enkelt som mulig å bruke dem. Ladeprosedyre (fig.2) FARE: Fare for dødelig elektrosjokk. 230 volt er tilstede ved ladeterminalene. Stikk ikke inn ledende gjenstander. Fare for elektrisk sjokk eller elektrisk støt. 1. Plugg laderen (o) inn i et egnet støpsel før du setter inn batteripakken. 2. Sett inn batteripakken (d) i laderen. Når den røde lampen (p), under oppladning, blinker hele tiden er det tegn på at selve oppladningen har begynt. 3. Fullført oppladning indikeres av at den røde lampen hele tiden lyser PÅ. Pakken er fullstendig ladet og kan nå brukes eller kan forbli i laderen. Ladeprosess Se tabellen nedenfor når det gjelder ladestatus for batteripakken. Ladestatus lader – – – – – – Fullstendig ladet ––––––––––– varm/kald pakke forsinkelse ––– – ––– – skift ut batteripakke ••••••••••• problem •• •• •• •• Automatisk balansering av battericellene Modusen for automatisk balansering av battericellene balanserer de individuelle cellene i batteripakken for å utnytte kapasiteten maksimalt. Batteripakker skal balanseres en gang i uken eller når batteripakkens ytelse er svekket. Balanser batteripakken ved å legge batteriet i laderen på vanlig måte. La batteripakken ligge i laderen i minst 8 timer. Forsinkelse ved varm/kald batteripakke Hvis laderen registrerer at batteriet er for varmt eller for kaldt, legges det automatisk inn en forsinkelse som følge av dette. Batteriet blir ikke ladet før batteripakken har oppnådd riktig temperatur. Laderen går deretter automatisk til lademodus. Denne funksjonen gjør at batteriet varer lengst mulig. Beskyttelse mot for mye utlading Batteripakken er beskyttet mot for mye utlading når den brukes i verktøyet. Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteripakkene Når du bestiller batteripakker for utskifting, påse at du inkluderer katalognummer og spenning. Sjekk tabellen på slutten av denne manualen for kompabilitet av ladere og batteripakker. Batteripakken er ikke fullt ladet når den tas ut av kartongen. Les sikkerhetsinstruksjonene nedenfor, før bruk av batteripakken og laderen. Følg deretter ladeprosedyren som vist. Les alle bruksanvisninger. • Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive atmosfærer, f.eks. nær antennelig væske, gass eller støv. Innsetting eller fjerning av batteriet kan sette fyr på støv eller gasser. • Lad kun batteripakkene i DeWALT ladere. • IKKE  søl eller legg i vann eller annen væske. • Ikke oppbevar eller bruk verktøyet og batteripakken på steder hvor temperaturen
Side: 6
Norsk 98 kan nå eller overskride 40 °C (slik som i skjul eller metallbygninger om sommeren). FARE: Fare for dødelig elektrosjokk. Prøv aldri å åpne en batteripakke, uansett grunn. Hvis batteripakkens beholder er sprukket eller skadet bør den ikke settes inn i laderen. Dette kan medføre elektrisk sjokk eller dødelig elektrosjokk. Skadede batteripakker bør returneres til et servicesenter for resirkulering. ADVARSEL: Prøv aldri å åpne en batteripakke, uansett grunn. Hvis batteripakkens beholder er sprukket eller skadet bør den ikke settes inn i laderen. Ikke knus, mist eller skade batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som har fått et skarpt støt, blitt mistet, kjørt over eller skadet på noen måte (m.a.o. stukket med en spiker, slått med en hammer, tråkket på). Skadede batteripakker bør returneres til et servicesenter for resirkulering. Forsiktig: Når den ikke er i bruk må verktøyet plasseres på dets side på en stabil overflate hvor det ikke vil forårsake snubling eller en fallfare. Noen verktøy med store batteripakker kan stå rett opp og ned på batteripakken men kan lett falle ned. Spesifikke sikkerhetsinstruksjoner for Nikkelkadmium (NiCd) eller Nikkel Metallhydrid (NiMH) • Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet eller er fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en brann. • En liten væskelekkasje fra batteripakkens celler kan oppstå under ekstreme bruks- eller temperaturbetingelser. Dette er ikke et tegn på svikt. Imidlertid, om den ytre forseglingen er ødelagt: a. og batterivæsken kommer på huden din, vask øyeblikkelig med såpe og vann i flere minutter. b. Om batterivæske kommer inn i dine øyne bør du skylle dem med rent vann i minimum 10 minutter og oppsøk medisinsk hjelp øyeblikkelig. (Medisinsk merknad: Væsken er en 25-35 % oppløsning med kaliumhydroksid) Spesifikke sikkerhetsinstruksjoner for litium Ion (Li-Ion) • Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet eller er fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige gasser og materialer er produsert når litium-ion batteri er brent. • Om batteri-innhold kommer i kontakt med huden din, vask øyeblikkelig område med mild såpe og vann. Om batterivæske kommer inn i øyet, skyll med vann over det åpne øyet i 15 minutter eller til irritasjon stopper. Om medisinsk tilsyn er nødvendig, er batterielektrolytt sammensatt av en blanding med flytende organiske karbonater og litiumsalt. • Innholdet av åpnede battericeller kan forårsake åndedrettsirritasjon. Forsyn frisk luft. Om symptomene vedvarer, oppsøk medisinsk tilsyn. ADVARSEL: Forbrenningsfare. Batterivæske kan være brannfarlig om eksponert til gnister eller flammer. Batterihette (fig. 2) Batterihetten (q) dekker og beskytter kontaktene når batteripakken er tatt av. Hvis batterihetten ikke sitter på, kan løse metallgjenstander kortslutte kontaktene. Dette er brannfarlig og kan skade batteripakken. 1. Ta av batterihetten (q) før du setter batteripakken (d) i laderen eller verktøyet. 2. Sett batterihetten over kontaktene med en gang du tar batterihetten ut av laderen eller verktøyet. Advarsel: Påse at batterihetten sitter på før du bærer en løs batteripakke eller legger den til oppbevaring. Batteripakke (fig. 1). Batterityper for DC540, DC542, DC547 og DC548 DC540 og DC542 bruker 12 volts batteripakker. DC547 og DC548 bruker 18 volts-batteripakker. Anbefalinger ved oppbevaring 1. Det beste oppbevaringsstedet er kjølig, tørt og uten direkte sollys og for lave eller for varme temperaturer. 2. Langvarig oppbevaring er ikke skadelig for batteripakken eller laderen. Disse kan, under riktige forhold, oppbevares i 5 år eller mer. Merker på lader og batteripakke Foruten symbolene i denne brukerhåndboken, viser merkene på laderen og batteripakken følgende symboler:
Side: 7
Norsk 99 Les brukerhåndboken før bruk. Periodisk smøring av o-ring kreves Batteriet lades. Batteriet er ladet. Defekt batteri. Forsinkelse ved varm/kald batteripakke. Stikk ikke inn ledende gjenstander. Lad ikke skadde batteripakker. Skal kun brukes med DeWALT batteripakker. Andre typer batteripakker kan sprekke og forårsake personskade og materiell skade. Skal ikke utsettes for vann. Defekte ledninger skal skiftes med en gang. Skal bare lades i temperaturer mellom 4 og 40 °C. Ta hensyn til miljøet når batteripakken skal kasseres. Ikke brenn batteripakken NiMH, NiCd+ og Li-Ion. Lader NiMH- og NiCd-batteripakker. Lader Li-Ion batteripakker. Ladetid er angitt under tekniske spesifikasjoner. Pakkens innhold Pakken inneholder: 1 kittpistol 1 lader (bare settmodeller) 1 batteripakke (bare settmodeller) 1 310 ml patronholder (DC540, DC548) 1 600 ml tubeholder (bare DC542, DC547) 1 stempel 1 stempelskrue 1 tube smøremiddel dyse(r) (DC542, DC547) o-ring(er) (DC542, DC547) 1 Instruksjonsmanual 1 detaljert tegning • Sjekk etter skade på verktøyet, delene eller tilbehøret som kan ha oppstått under transport. • Ta deg tid til grundig å lese gjennom og forstå denne manualen før du starter opp. Beskrivelse (fig. 1). ADVARSEL: Foreta aldri forandringer på det elektriske verktøyet eller deler av det. Det kan medføre skader på personer eller gjenstander. TILTENKT BRUK Batteridrevne limpistoler av typen DC540, DC542, DC547 og DC548 kan brukes sammen med mange forskjellige typer lim og kitt. Skal ikke brukes ved høy luftfuktighet eller nær antennelige væsker eller gasser. Batteridrevne limpistoler av typen DC540, DC542, DC547 og DC548 er elektriske verktøy til profesjonell bruk.La ikke barn komme i kontakt med verktøyet. Det kreves overoppsyn når ukyndige operatører bruker disse verktøyene. 12 V DC540- og 18 V DC548-modellen aksepterer kun 310 ml. patroner. 12 V DC542- og 18 V DC547- modellen aksepterer kun 600 ml tuber. a. Utløser for stempelstang b. Bryter c. Utløsersperre d. Batteripakke e. Hastighetsvelger f. Håndtak for stempelstang g. Stempelstang h. Stempel i. Utløsingsknapper j. Patronholder k. Stikkstang l. Tubeholder m. dysehette n. dyse
Side: 8
Norsk 100 Sikkerhet ved bruk av elektrisitet Den elektriske motoren er bare beregnet på én bestemt spenning. Sjekk alltid at spenningen i batteripakken stemmer med spenningen på klassifiseringsskiltet. Sjekk også at spenningen i laderen stemmer med nettspenningen. DeWALT-laderen er dobbeltisolert i samsvar med EN 60335. Hvis ledningen er skadet må den skiftes ut med en spesialledning som kun er tilgjengelig gjennom DeWALTs serviceorganisasjon. Bruke skjøteledning Bruk ikke skjøteledning med mindre det er helt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som passer til inngangseffekten i laderen (se Tekniske spesifikasjoner). Minste lederstørrelse er 1 mm2; maks. lengde er 30 m. Montering og justering Advarsel: Ta alltid ut batteripakken før montering og justering. Slå alltid av verktøyet før du setter på eller tar av batteripakken. Advarsel: Bruk bare batteripakker og ladere fra DeWALT. Sette på og ta av batteripakken 1. Sett batteripakken (d) på sokkelen slik at den klikker på plass. 2. Ta av batteripakken ved å trykke på de to utløsingsknappene (i) samtidig og trekke pakken vekk fra sokkelen. Elektronisk kraftkontroll Verktøyet kan brukes med mange forskjellige typer lim og kitt og registrerer når det ikke kommer ut noe eller det kommer ut sakte. Grunnen til at verktøyet ikke driver ut middel på riktig måte kan være fortykket lim, hull, frossent middel osv. I slike tilfeller slås verktøyet av av den integrerte elektroniske kontrollmodulen. Følg alltid anbefalingene fra produsenten når det gjelder fortykket middel, hull, frossent middel osv. for å redusere risikoen for skade på patronen eller rammen. Ta ut batteripakken og skift patron/ramme i samsvar med anvisningene fra produsenten og anvisningene under Slik setter du i middel. Ta med verktøyet til et servicesenter for DeWALT hvis det stadig slår seg av. Konstant hastighet Funksjonen for konstant hastighet gjør det mulig at middelet flyter med samme hastighet, uansett hva den variable hastighetsinnstillingen er eller hvor mye middel som finnes i patronen. Elektronisk autorevers Verktøyet har en autoreversfunksjon som trekker tilbake stempelet i visse situasjoner, avhengig av midlet som brukes og verktøyets hastighet. Montering Batteridrevne limpistoler av typen DC540, DC542, DC547 og DC548 leveres ferdig montert. Anvisninger for bruk Advarsel: Følg alltid sikkerhetsanvisninger og gjeldende forskrifter. Påse at batteripakken er (fullt) ladet før bruk. Bruk Advarsel: Slå av verktøyet og ta av batteripakken før du setter på eller tar av tilbehør og før du foretar justeringer eller reparasjoner. Lås utløseren når verktøyet ikke er i bruk eller ligger til oppbevaring. Utløser (fig. 1) Slå på verktøyet ved å klemme på utløseren (b). Slå av verktøyet ved å slippe opp utløseren. Verktøyet er utstyrt med en utløsersperre (c) som skal hindre utilsiktet utslipp av middel. Utløsersperre (fig. 1) 1. Lås utløseren ved å skyve utløsersperren (c) opp. Verktøyet kan ikke brukes når utløseren står i låst stilling. 2. Lås opp utløseren ved å skyve utløsersperren ned. Hastighetsvelger (fig. 1) 1. Vri hastighetsvelgeren (e) mot venstre for dosering av minst mulig kitt eller lim. Vri hastighetsvelgeren mot høyre for dosering av mest mulig kitt eller lim. 2. Trykk på utløseren (b) for å starte doseringen av middelet.
Side: 9
Norsk 101 Roterende patronholder Patronholderen kan roteres 360˚ for å påføre middel i alle vinkler. Håndtak på stempelstang (fig. 1) Advarsel: Slå av verktøyet og ta av batteripakken før du henger opp verktøyet eller legger det til oppbevaring. Lås utløseren når verktøyet ikke er i bruk eller ligger til oppbevaring. Advarsel: Reduser risikoen for alvorlig personskade: Bruk IKKE håndtaket på stempelstangen til å henge gjenstander i. Dette kan medføre alvorlig personskade. Håndtaket på stempelstangen kan brukes til å henge verktøyet på et stabilt sted når verktøyet ikke er i bruk eller skal oppbevares. Slik justerer du stempelstangen (fig. 1) 1. Juster stempelstangen (g) manuelt ved å trykke på og holde utløseren for stempelstangen (a) inne. 2. Skyv eller dra håndtaket på stempelstangen (f) til ønsket stilling, og slipp opp utløseren for stempelstangen. Slik setter du i middel Advarsel: Sprengningsfare. Middel som blir liggende igjen i patron-/ tubeholderen kan tørke ut hvis det blir liggende. Følg anbefalingene fra produsenten ved bruk av kitt eller lim for å redusere risikoen for personskade. patronholder (fig. 1). 1. Påse at riktig patronholder er montert på rett måte. 2. Lås utløseren (b) med utløsersperren (c). 3. Skjær av tuppen på kitt-/limpatronen. Små åpninger krever mer kraft for å dytte inn middelet, noe som kan påvirke batteriets levetid. Teksturen i middelet og utstyrets hastighet påvirker glattheten og flyten av middelet. 4. Stikk hull på innerforseglingen i kitt- eller limpatronen ved hjelp av stikkstangen (K) på undersiden av patronholderen. Obs! Risiko for skade på verktøyet. Hvis du ikke stikker hull på innerforseglingen, kan middelet bli presset ut gjennom baksiden av patronen og skade verktøyet. Obs! Risiko for skade på verktøyet. Sørg for at det ikke kommer middel på stempelstangen, patronholderen og patronen. Hvis du trekker tilbake en stempelstang som er dekket med tørket middel, kan det oppstå skade på de innvendige delene i verktøyet. Dessuten kan patronen forskyve seg. 5. Hold verktøyet godt fast, og trykk på utløseren for stempelstangen (a) for å løse ut og frigjøre stempelstangen (g). Bruk håndtaket på stempelstangen (f) og dra stempelstangen (g) tilbake for å få plass til kitt-/limpatronen i patronholderen. 6. Sett inn kitt-/limpatronen. 7. Press og hold utløser for stempelstangen (a) mens du skyver håndtaket for stempelstangen (f) forover inntil stemplet (h) står imot innsiden av tuben. 8. Slipp opp utløseren for stempelstangen. 9. Vri patronholderen i ønsket vinkel. Tubeholder (fig. 1). Viktig: Sett tuben inn i tubeholderen og skjær tuben (nærmeste enden av dysen) i samsvar med produsentens anvisninger. Denne tubeholderen er beregnet kun for bruk med tuber. Ikke fjern kitt/ limemiddel fra tuben. La aldri dysen dyppes i noe slags middel. Obs! Risiko for skade på verktøyet. La ikke tuben bli helt tom, da stempelet kan komme i kontakt med hetteringen og forårsake skade. 1. Skru av hetten på munnstykket (m), og ta av munnstykket (n). 2. Trykk på og hold utløseren for stempelstangen (a) inne. Bruk håndtaket på stempelstangen (f), og dra stempelstangen (g) tilbake for å få plass til kitt-/limpakken i tubeholderen (l). 3. Sett tuben i tubeholderen, og skjær tuben i samsvar med produsentens anvisninger. 4. Hold munnstykket slik at det vender vekk fra verktøyet, og skru hetten på munnstykket på tubeholderen igjen. 5. Skjær av tuppen på hetten på munnstykket slik at riktig mengde middel doseres.
Side: 10
Norsk 102 Slik skifter du holder (fig. 3, 4) Advarsel: Slå av verktøyet og ta av batteripakken før du setter på eller tar av tilbehør og før du foretar justeringer eller reparasjoner. Lås utløseren når verktøyet ikke er i bruk eller ligger til oppbevaring. Slik tar du av patronholderen (fig. 3) 1. Ta ut stempelskruen (r) og patronstempelet (s) fra innsiden av patronholderen (j). 2. Trykk på og hold utløseren for stempelstangen (a) inne, og dra håndtaket på stempelstangen (f) tilbake for å få tilgang til hylsemutteren (t). Slipp opp utløseren for stempelstangen. 3. Skru hylsemutteren (t) mot klokken for å fjerne, ved hjelp av en 13 mm (1/2”) firkantnøkkel. 4. Det er nå enkelt å ta av den bakre skiven (x), mellomskiven (u) og patronholderen (j). Slik monterer du tubeholderen (fig. 4) 1. Sett den bakre mellomskiven (v) og den bakre hetteringen (w) [fine gjenger] inn i verktøyets nesestykke. MERK: Den siden av den bakre mellomskiven som har dobbel krage, skal vende vekk fra verktøyet. 2. Sett den bakre skiven (x) oppå den bakre hetteringen (w), og skru hylsemutteren (t) inn i verktøyets nesestykke. Stram og sikre hylsemutteren med en 13 mm (1/2”) firkantnøkkel. Denne limpistolen er konstruert slik at den bakre mellomskiven kan rotere fritt. 3. Press og hold utløseren for stempelstangen og skyv stempelstangen (g) helt forover. Slipp opp utløseren. 4. Vri tubeholderen (l) inn i den bakre hetteringen (w). 5. Monter hylsestemplet (y) på stempelstangen (g) og stikk stempelskruen (aa) inn i stempelstangen som vist på figur 4. Dette vil sikre at hylsestemplet (y) holdes på plass. Stram godt. Merk: Før du monterer tubeholderen (l), må du sikre at o-ringen (z) har blitt fullstendig smurt. Hvis ikke, bruk det inkluderte smøremiddelet for en fullstendig smøring av o-ringen før montering. Periodisk smøring av stemplets o-ring (z) kan være nødvendig ved senere bruk av kittpistolen. For å beholde glatting ved fordeling av middel, legg et lett lag av det medfølgende smøremiddelet på den utvendige overflaten av o-ringen. Viktig! • Ved normal bruk skal smøremiddelet som kom med limpistolen ikke forårsake øyeirritasjoner. Øyeirritasjoner kan oppstå ved direkte kontakt eller på steder som er dårlig ventilert. • Kortvarig hudkontakt med smøremiddelet forventes ikke å forårsake irritasjoner. Direkte, gjentatt eller langvarig eksponering kan resultere i hudirritasjoner og rødfarge. 6. Trykk på og hold utløseren for stempelstangen inne, og dra håndtaket på stempelstangen tilbake for du legger i middel. Ved å trekke hylsestemplet tilbake smøres innsiden av tubeholderen (l). Det forventes motstand fra stempelstangen til å begynne med, inntil hylsestemplet har blitt trukket helt tilbake. 7. Sett dysen (n) på tubeholderen (l), og vri tuppen (m) over dysen. For å fjerne tubeholderen utføres prosessen motsatt vei. MERK: Hylsemutteren (t) må noen ganger strammes igjen for å sikre at verktøyet fungerer slik det skal. Hvis hylsemutteren i holderen løsner, bruk en 13 mm (1/2”) firkantnøkkel for stramme den igjen. Vedlikehold Elektriske verktøy fra DeWALT er laget for lang tids bruk med minimalt vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende funksjonalitet er betinget av riktig behandling og regelmessig rengjøring. Smøring Det er ikke nødvendig å smøre verktøyet. MERK: Periodisk smøring av stemplets o-ring (z) kan være nødvendig ved senere bruk av limpistolen. For å beholde glatting ved fordeling av middel, legg et lett lag av det medfølgende smøremiddelet på den utvendige overflaten av o-ringen. Obs!: Unngå å smøre verktøyet, da dette vil skade de innvendige delene.
Side: 11
Norsk 103 Rengjøring Obs!: Risiko for skade på verktøyet. Middel som blir liggende igjen i patron-/ tubeholderen kan tørke ut hvis det blir liggende. Prøv ikke å bruke verktøyet i en slik tilstand. Følg anbefalingene fra produsenten ved bruk av kitt eller lim for å redusere risikoen for materiell skade. Rengjør patronholderen ved å følge anvisningene fra produsenten når du skal fjerne middel fra munnstykket, hylsestempelet og stempelstangen. Rengjør tubeholderen ved å skru av tuppen på munnstykket (m) og tubeholderen (l) og fjerne disse fra verktøyet. Følg anvisningene fra produsenten når du skal fjerne middel fra munnstykket, hylsestempelet, stempelstangen og tubeholderen. Rengjøringsinstruksjoner for lader ADVARSEL: Fare for elektrisk støt. Frakople laderen fra vekselstrømkontakten før rengjøring. Smuss og fett kan fjernes fra eksteriøret av laderen ved bruk av en klut eller myk ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller andre rengjøringsmidler. Ekstrautstyr Advarsel: Siden tilbehør som ikke leveres av DeWALT ikke er testet med dette produktet, kan det være farlig å bruke slikt tilbehør med dette produktet. Reduser risikoen for personskade ved å bare bruke tilbehør som anbefales av DeWALT sammen med dette produktet. Ta kontakt med en forhandler hvis du er interessert i ekstrautstyr. Miljøvern Separat innsamling. Dette produktet skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du en dag finner ut at DeWALT-produktet må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det, skal du ikke kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles separat. Separat innsamling av brukte produkter og pakkematerialer gjør det mulig å gjenvinne materialer og bruke dem på nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer reduserer forurensning og etterspørselen etter råvarer. Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser om separat innsamling av elektriske produkter fra hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren når du kjøper et nytt produkt. DeWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning av DeWALT-produkter som ikke kan brukes lenger. Send produktet til et autorisert servicesenter som kan samle inn produkter på dine vegne og anvende denne tjenesten. Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta kontakt med nærmeste DeWALT-kontor på adressen som er oppført i denne brukerhåndboken. Du finner også en liste over autoriserte servicesentre for DeWALT og utførlig informasjon om service og kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com. Oppladbar batteripakke Denne langtids batteripakken må lades på nytt når den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet når batteripakken må kasseres: • Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av verktøyet. • Li-Ion, NiCd og NiMH-celler kan resirkuleres. Ta dem med til en forhandler eller et lokalt gjenvinningssenter. Innsamlede batteripakker blir gjenvunnet eller kassert på forsvarlig måte.
Side: 12
Norsk 104 GARANTI • 30 DAGERS FULL GARANTI • Hvis du ikke er 100 % fornøyd med ytelsen til DeWALT-verktøyet, kan du levere det tilbake innen 30 dager, komplett som ved kjøpet. Lever det til forhandleren du kjøpte det av, så får du full refusjon eller bytterett. Kvittering må fremvises. • ETTÅRSKONTRAKT MED GRATIS SERVICE • Vedlikehold og service på DeWALT-verktøyet i de første 12 månedene etter kjøpet utføres gratis ved et autorisert servicesenter for DeWALT. Kvittering må fremvises. Inkludert arbeidstimer og reservedeler for elektriske verktøy. Ekskludert ekstrautstyr. • ETT ÅRS FULL GARANTI • Hvis DeWALT-produktet blir defekt som følge av svikt i materialer eller utførelse innen 12 måneder etter kjøpedatoen, garanterer vi at alle defekte deler skal skiftes gratis eller, etter vårt skjønn, at hele verktøyet skal byttes ut gratis på følgende vilkår: • Produktet er ikke feilbrukt. • Ingen uautoriserte personer har prøvd å reparere verktøyet. • Kvittering fremvises. Denne garantien gis i tillegg til lovbestemte forbrukerrettigheter. Ring det aktuelle telefonnummeret bakerst i denne brukerhåndboken for å finne nærmeste autoriserte servicesenter for DeWALT. Du finner også en liste over autoriserte servicesentre for DeWALT og utførlig informasjon om service på Internett på www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DC547 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DC547. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DC547 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DC547

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DC547 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

 • Merke: DeWalt
 • Produkt: Limpistoler
 • Model/navn: DC547
 • Filtype: PDF
 • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk