DeWalt DC515 manual

Vis en manual for DeWalt DC515 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Støvsuger
  • Model/navn: DC515
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 68
67
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring,
konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT
til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle
brukere.
Tekniske data
DC515
Spenning VDC
18
Type 1
Utgangseffekt (max) W 150
Tankvolum l 1,9
Maks. luftstrøm l/s 15,9
Diameter på slangemunnstykket mm 32
Beskyttelsesgrad IPX4
Vekt kg 2,2
LPA
(lydtrykk) dB(A) 78
KPA
(lydtrykk usikkerhet) dB(A) 3
LWA
(lydeffekt) dB(A) 89
KWA
(lydeffekt usikkerhet) dB(A) 3
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745:
Vibrasjonsutslippsverdi ah
ah
= m/s² < 2,5
Usikkerhet K = m/s² 1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 60335, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
Sikringer
Europa 230 V verktøy 10 Ampere, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og legg
merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig
situasjon som kan føre til små eller
moderate personskader hvis den ikke
avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
STØVSUGER DC515
N O R S K
Side: 69
68
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til
ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller
ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete
eller mørke områder er en invitasjon til ulykker.
b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c) Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner kan
føre til at du mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpselet til elektriske verktøy må passe
til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet
på noen måte. Ikke bruk adaptere med
jordede elektriske verktøy. Umodifiserte
støpsler og stikkontakter som passer vil
redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b) Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer
og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for
elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet.
c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn
eller våte forhold. Dersom det kommer vann
inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for
elektrisk sjokk.
d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra ut
støpselet til det elektriske verktøyet. Hold
ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk
sjokk.
e) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs,
bruk en skjøteledning som er egnet for
utendørs bruk. Bruk av en skjøteledning
beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen
for elektrisk sjokk.
f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på
et fuktig sted er uunngåelig, bruk en
strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Hold deg våken, hold øye med det du
gjør og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk
verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket
av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk
av elektriske verktøy kan føre til alvorlig
personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at
bryteren er i av-stillingen før du kobler til
strømkilden og/eller batteripakken, plukker
opp eller bærer verktøyet. Å bære elektriske
verktøy med fingeren på bryteren eller å sette
inn støpselet mens elektriske verktøy har
bryteren på øker faren for ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår
på det elektriske verktøyet. En nøkkel som
er festet til en roterende del av det elektriske
verktøyet kan føre til personskade.
e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste
og stå støtt hele tiden. Dette fører til at du
har bedre kontroll over det elektriske verktøyet
ved uventede situasjoner.
f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende antrekk, smykker eller langt
hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning,
må du sørge for at disse er koblet til og
ordentlig sikret.Bruk av støvoppsamlere kan
redusere støvrelaterte farer.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen krever.
Det riktige elektriske verktøyet vil gjøre jobben
bedre og tryggere ved den hastigheten det ble
konstruert for.
b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan
slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk
verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren
er farlig og må repareres.
c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet
før du foretar noen justeringer, endrer
tilbehør eller lagrer elektriske verktøy. Slike
preventive sikkerhetsforanstaltninger reduserer
risikoen for å starte det elektriske verktøyet ved
et uhell.
d) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk,
utilgjengelig for barn og la ikke personer
som ikke er kjent med det elektriske
verktøyet eller disse instruksjonene bruke
det. Elektriske verktøy er farlige i hendene på
utrenede brukere.
e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller
om bevegelige deler er feiljustert eller
N O R S K
Side: 70
69
N O R S K
fastskjært, om deler er ødelagt eller
andre forhold som kan påvirke driften
av verktøyet. Dersom det er skadet, få
verktøyet reparert før neste bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
verktøy.
f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjærekanter setter seg mindre sannsynlig fast
og er lettere å kontrollere.
g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV BATTERIDREVNE VERKTØY
a) Bruk kun laderen som er spesifisert av
produsenten. En lader som passer for en type
batteripakke kan føre til brannfare dersom den
brukes med en annen batteripakke.
b) Bruk kun elektriske verktøy sammen med
de spesifiserte batteripakkene. Bruk av
andre batteripakker kan skape risiko for skader
eller brann.
c) Når batteripakken ikke er i bruk, hold den
borte fra andre metallobjekter som binders,
mynter, nøkler, spikere, skruer eller andre
små metallobjekter som kan skape en
forbindelse fra en batteripol til en annen.
Å kortslutte batteripolene kan føre til
brannskader eller brann.
d) Ved hardhendt behandling kan det komme
væske ut fra batteriet. Unngå kontakt med
denne. Dersom du ved et uhell kommer
i kontakt med væsken, skyll med vann.
Dersom du får væsken i øynene, oppsøk
lege umiddelbart. Batterivæske kan føre til
irritasjon eller forbrenninger.
6) VEDLIKEHOLD
a) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt
av en kvalifisert reparatør som kun bruker
originale reservedeler. Dette vil sikre at
verktøyets sikkerhet blir ivaretatt.
Ytterligere sikkerhetsanvisninger for støvsugere
• Dette verktøyet er beskyttet mot sprut fra alle
kanter i samsvar med beskyttelsesgrad IPX4.
Ikke senk verktøyet ned i vann!
• Ikke bruk verktøyet til å støvsuge asbest.
• Ikke bruk verktøyet til å støvsuge silikater.
• Ikke bruk verktøyet til å støvsuge brennbare
væsker.
• Ikke bruk verktøyet til å støvsuge varme partikler.
Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer
(inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller
mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap,
med mindre de får tilsyn av en person ansvarlig for
deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene slik at de
kan leke med produktet.
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse er:
– Risiko for klemming eller knusing av fingre.
– Risiko for å puste inn damp når du jobber
med lim.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
POSISJON FOR DATOKODE
Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret,
står trykt på den delen av huset som utgjør koblingen
mellom verktøyet og batteriet.
Eksempel:
2010 XX XX
Produksjonsår
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når
du bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av
pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før
du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter
ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
• Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv. Å sette
inn eller fjerne batteriet fra laderen kan antenne
støv eller gasser.
• Lad batteriepakkene kun i DEWALT-ladere.
• MÅ IKKE sprutes på eller dyppes i vann eller
andre væsker.
• Ikke oppbevar eller bruk verktøyet eller
batteripakken på steder hvor temperaturen
kan nå eller overskride 40° C (slik som
utvendige skur eller metallbygninger om
sommeren).
Side: 71
70
FARE: Forsøk aldri å åpne batteripakken
av noen grunn. Ikke sett batteripakken
inn i laderen hvis denne er sprukket
eller skadet. Ikke klem, slipp eller skad
batteripakken. Ikke bruk en batteripakke
eller lader som har vårt utsatt for et kraftig
støt, mistet på gulvet eller skadet på noen
måte (f.eks. gjennomboret av en spiker,
truffet med en hammer, tråkket på).
Dette kan føre til elektrosjokk eller dødelig
elektrosjokk. Skadede batteripakker
må returneres til servicesenteret for å
resirkuleres.
FORSIKTIG: Legg verktøyet på
siden på et stabilt underlag hvor det
ikke utgjør noen fare for snubling
eller velting. Noen verktøy med
store batteripakker står oppreist på
batteripakken, men kan lett slås over
ende.
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR
NIKKELKADMIUM (NiCd) ELLER NIKKELMETALLHYDRID
(NiMH)
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann.
• En liten lekkasje av væske fra batteripakkens
celler kan inntreffe under ekstreme bruks-
eller temperaturforhold. Dette indikerer ikke en
svikt.
Er imidlertid den ytre forseglingen brutt:
a. og du får batterivæske på huden, må du
øyeblikkelig vaske med såpe og vann i flere
minutter.
b. og du får batterivæske i øynene, må du skylle
med rent vann i minst 10 minutter og søke
øyeblikkelig medisinsk hjelp. (Medisinsk
opplysning: Væsken er en 25–35%
oppløsning av kaliumhydroksid.)
Batteripakke
BATTERITYPE
DC515 drives av 18 volt NiCd og NiMH batteripakker.
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
2. Langvarig lagring vil ikke skade batteripakken
eller laderen. Under passende forhold kan de
lagres i 5 år.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne
håndboken, viser merkene på laderen og batteriet
følgende piktogrammer:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Batteriet lader.
Batteriet ladet.
Batteri defekt.
Forsinkelse ved varm/kald pakke.
Ikke undersøk med strømførende
gjenstander.
Ikke lad skadede batteripakker.
Bruk bare DEWALT batteripakker, andre
kan sprekke og forårsake personskader og
skader på materiell.
Ikke utsett for vann.
Få byttet defekte ledninger omgående.
Lades kun mellom 4° C og 40° C.
Deponer batteripakken på miljøvennlig vis.
Ikke brenn batteripakken NiMH og NiCd+.
Lader opp NiMH og NiCd batteripakker.
Se tekniske data for ladetid.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Støvsuger
1 Bredt munnstykke
1 Spalteverktøy
1 Instruksjonsbok
N O R S K
Side: 72
71
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
1 Strømbryter
2 Slange
3 Munnstykke
4 Sugeåpning
5 Tank
6 Batteripakke (ikke inkludert)
TILTENKT BRUK
Din batteridrevne støvsuger av type DC515 er
konstruert for å støvsuge tørre og våte substanser i
profesjonell sammenheng.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
Denne støvsugeren er et profesjonelt elektrisk verktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette
verktøyet.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for
én spenning. Kontroller alltid at batteripakkens
spenning stemmer overens med merkespenningen
på typeskiltet.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: Alltid fjern batteripakken
før montering og justering. Alltid slå av
verktøyet før du setter inn eller tar ut
batteripakken.
ADVARSEL: Bruk kun DEWALT
batteripakker og ladere.
Batteripakke (fig. B)
Batteritype
Verktøyet kan brukes med batteripakker på 18 volt.
Se tabellen bak for et utvalg egnede batteripakker.
FORSIKTIG: Bare bruk DEWALT batterier
og lader.
Innsetting og fjerning av batteripakken
• Sett batteripakken (6) inn i verktøyet til det
smekker på plass.
• Når du skal ta ut batteripakken, trykker du på de
to sperrerne (7) samtidig og trekker pakken ut av
verktøyet.
Batteriets tilstand
• Pass på at batteripakken er (helt) oppladet. Hvis
batteriet ikke produserer nok strøm, må du lade
batteriet som beskrevet i håndboken til laderen.
Ta av og sette på slangen (fig. C)
Kople fra
• Ta slangemunnstykket (9) ut av koplingen (10).
• Drei forbindelsesstykket (8) mot klokken.
• Trekk slangen ut av sugeåpningen (4) ved
forbindelsesstykket.
Montere på nytt
• Sett inn forbindelsesstykket (8) i sugeåpningen
(4).
• Drei forbindelsesstykket med klokken for å feste
slangen i riktig stilling.
• Sett slangemunnstykket (9) inn i koplingen (10).
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
Skru på og av (fig. A)
• Slå verktøyet på ved å sette av/på-bryteren (1) i
stilling I.
• Slå verktøyet av ved å sette av/på-bryteren (1) i
stilling O.
Støvsuging (fig. A)
• Tøm og rengjør tanken (5) før bruk.
• Forviss deg om at slangen (2) er montert på riktig
måte.
• Beveg munnstykket (3) over den overflaten som
skal rengjøres. Om nødvendig kan du bruke
slangen (2) for å komme til der det er trangt.
• Vi anbefaler ikke å blande våte og tørre
substanser. Når du skifter mellom våte og tørre
substanser, må du først tømme og rengjøre
tanken.
FORSIKTIG: Verktøyet må alltid brukes
stående. Ikke skråstill verktøyet for å
hindre væsker i tanken i å komme inn i
motorhuset.
N O R S K
Side: 73
72
FORSIKTIG: Verktøyet må alltid brukes
med støvfilteret installert.
Tilleggsutstyr
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Tømme tanken
Tanken må tømmes når sugeeffekten avtar vesentlig.
Tømme ut tørrstoff (fig. D)
• Løsne klemmen (11) og ta av tanken (5).
• Tøm innholdet av tanken i en avfallsbeholder.
• Rengjør filteret (12) som beskrevet nedenfor.
• Sett på plass tanken igjen og fest klemmen.
Tømme ut våte materialer (fig. D)
• Løsne klemmen (11) og ta av tanken (5).
• Kast væsken i samsvar med gjeldende
miljøbestemmelser.
• Rengjør filteret (12) som beskrevet nedenfor.
• Sett på plass tanken igjen og fest klemmen.
Rengjøre
• Ta ut batteripakken før du rengjør huset med en
myk klut.
• Rengjør huset regelmessig med en myk klut.
Rengjøre tanken (fig. D)
Tanken må rengjøres etter hver gangs bruk, eller
når du skifter mellom å støvsuge våte og tørre
substanser.
• Tøm tanken (5).
• Rengjør tanken med mild såpe og en fuktig klut.
• Tørk tanken forsiktig med en myk klut.
Rengjøring av støvfilteret (fig. E)
Støvfilteret må rengjøres etter hver gangs bruk. Hvis
filteret er skadet eller ikke fungerer skikkelig, må det
skiftes.
• Fjern støvfilteret (12) ved å vri det mot klokken og
fjerne det fra sugeåpningen (13).
• Rist av gjenværende støv ved å banke på filteret
over en avfallsbeholder.
• Avhengig av filterets tilstand kan utsiden av det
renses med lunkent, rennende vann.
• Fest filteret ved å sette det over sugeåpningen og
vri det med klokken.
FORSIKTIG: Ikke vask innsiden av
filteret. La filteret tørke skikkelig hvis
innsiden av det blir våt.
FORSIKTIG: Ikke rengjør filteret med
børste.
Rengjøring av filteret i sugeåpningen (fig. E)
• Ta ut filteret (14) fra sugeåpningen.
• Rens filteret under lunkent, rennende vann.
• Tørk filteret før det settes på plass igjen.
Tilleggsutstyr
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Disse er:
– DC5151H reservefilter
Se også nedenstående tabeller.
Batteripakker
Spenning NiCd NiMH
18 DE9095 DE9039
18 DE9096
Lader
Spenning NiCd NiMH
9–18 DE9116 DE9116
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at
det kan brukes i lang tid med et minimum av
vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig
rengjøring av verktøyet.
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble batteripakken før
du foretar eventuelle justeringer eller
fjerner/installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Laderen kan ikke repareres av brukeren. Det er ingen
deler inne i laderen som skal repareres av brukeren.
Smøring
Din støvsuger trenger ikke ekstra smøring.
N O R S K
Side: 74
73
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører denne
prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikke-
metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som
brukes i disse delene. Bruk en klut som
bare er fuktet med vann og mild såpe.
Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet;
aldri dypp noen del av verktøyet i en
væske.
INSTRUKSJONER FOR RENGJØRING AV LADEREN
ADVARSEL: Fare for elektrosjokk. Koble
laderen fra nettilførselen før rengjøring.
Smuss og fett kan fjernes fra utsiden av
laderen ved hjelp av en klut eller en myk,
ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller
noen rengjøringsmidler.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er testet
sammen med dette verktøyet. For
å redusere faren for skader, bør kun
tilleggsutstyr som er anbefalt av DEWALT
brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene kan
resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk
av resirkulert materiale hjelper til med å
hindre miljøforurensing og reduserer
etterspørselen etter råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har en ordning for å samle inn og resirkulere
DEWALT produkter når de har nådd slutten på
livsløpet. For å benytte deg av denne tjenesten,
vennligst returner produktet til en autorisert reparatør
som vil samle dem inn på vegne av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved
å ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALT-
reparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
Oppladbare batteripakker
Denne batteripakken med lang levetid må lades opp
når den ikke lenger i stand til å produsere tilstrekkelig
kraft til jobber som tidligere lot seg enkelt utføre.
Deponer batteripakken på miljøvennlig måte når den
har nådd slutten på sin levetid:
• La batteripakken lades ut fullstendig og fjern den
deretter fra verktøyet.
• NiCd og NiMH celler er resirkulerbare. Ta
dem med til din lokale forhandler eller en
lokal gjenvinningsstasjon. De innsamlede
batteripakkene vil bli resirkulert og deponert
forsvarlig.
N O R S K
Side: 75
74
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises;
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
N O R S K

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt DC515 ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt DC515

Har du et spørsmål om DeWalt DC515 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DC515. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DC515 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.