DeWalt DC515 manual

Manual for DeWalt DC515 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 120 sider.

Side: 1
67 Gratulerer! Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle brukere. Tekniske data DC515 Spenning VDC 18 Type 1 Utgangseffekt (max) W 150 Tankvolum l 1,9 Maks. luftstrøm l/s 15,9 Diameter på slangemunnstykket mm 32 Beskyttelsesgrad IPX4 Vekt kg 2,2 LPA (lydtrykk) dB(A) 78 KPA (lydtrykk usikkerhet) dB(A) 3 LWA (lydeffekt) dB(A) 89 KWA (lydeffekt usikkerhet) dB(A) 3 Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745: Vibrasjonsutslippsverdi ah ah = m/s² < 2,5 Usikkerhet K = m/s² 1,5 Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN 60335, og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av eksponering. ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme, organisere arbeidsmønster. Sikringer Europa 230 V verktøy 10 Ampere, nettspenning Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og legg merke til disse symbolene. FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som vil føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges. ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges. FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke avverges. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås. Betegner fare for elektrosjokk. Betegner fare for brann. ADVARSEL: For å redusere skaderisikoen, les brukerhåndboken. Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske verktøy ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller alvorlig skade. STØVSUGER DC515 N O R S K
Side: 2
68 TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy. 1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke områder er en invitasjon til ulykker. b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan antenne støv eller gasser. c) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen. 2) ELEKTRISK SIKKERHET a) Støpselet til elektriske verktøy må passe til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk. b) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet. c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk. d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk. e) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk sjokk. f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for elektrisk sjokk. 3) PERSONLIG SIKKERHET a) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol. Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske verktøy kan føre til alvorlig personskade. b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil redusere personskader. c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på øker faren for ulykker. d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre til personskade. e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner. f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler. g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret.Bruk av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer. 4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den hastigheten det ble konstruert for. b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres. c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller batteripakken fra det elektriske verktøyet før du foretar noen justeringer, endrer tilbehør eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte det elektriske verktøyet ved et uhell. d) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk, utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke er kjent med det elektriske verktøyet eller disse instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i hendene på utrenede brukere. e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om bevegelige deler er feiljustert eller N O R S K
Side: 3
69 N O R S K fastskjært, om deler er ødelagt eller andre forhold som kan påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet, få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy. f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre sannsynlig fast og er lettere å kontrollere. g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv., i samsvar med disse instruksjonene og ta i betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en farlig situasjon. 5) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV BATTERIDREVNE VERKTØY a) Bruk kun laderen som er spesifisert av produsenten. En lader som passer for en type batteripakke kan føre til brannfare dersom den brukes med en annen batteripakke. b) Bruk kun elektriske verktøy sammen med de spesifiserte batteripakkene. Bruk av andre batteripakker kan skape risiko for skader eller brann. c) Når batteripakken ikke er i bruk, hold den borte fra andre metallobjekter som binders, mynter, nøkler, spikere, skruer eller andre små metallobjekter som kan skape en forbindelse fra en batteripol til en annen. Å kortslutte batteripolene kan føre til brannskader eller brann. d) Ved hardhendt behandling kan det komme væske ut fra batteriet. Unngå kontakt med denne. Dersom du ved et uhell kommer i kontakt med væsken, skyll med vann. Dersom du får væsken i øynene, oppsøk lege umiddelbart. Batterivæske kan føre til irritasjon eller forbrenninger. 6) VEDLIKEHOLD a) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør som kun bruker originale reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir ivaretatt. Ytterligere sikkerhetsanvisninger for støvsugere • Dette verktøyet er beskyttet mot sprut fra alle kanter i samsvar med beskyttelsesgrad IPX4. Ikke senk verktøyet ned i vann! • Ikke bruk verktøyet til å støvsuge asbest. • Ikke bruk verktøyet til å støvsuge silikater. • Ikke bruk verktøyet til å støvsuge brennbare væsker. • Ikke bruk verktøyet til å støvsuge varme partikler. Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene slik at de kan leke med produktet. Restrisikoer Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse er: – Risiko for klemming eller knusing av fingre. – Risiko for å puste inn damp når du jobber med lim. Merking på verktøyet Følgende piktogrammer vises på verktøyet: Les instruksjonshåndboken før bruk. POSISJON FOR DATOKODE Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret, står trykt på den delen av huset som utgjør koblingen mellom verktøyet og batteriet. Eksempel: 2010 XX XX Produksjonsår Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteripakker Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du bestiller nye batteripakker. Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter ladeprosedyrene som er beskrevet. LES ALLE INSTRUKSJONER • Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Å sette inn eller fjerne batteriet fra laderen kan antenne støv eller gasser. • Lad batteriepakkene kun i DEWALT-ladere. • MÅ IKKE sprutes på eller dyppes i vann eller andre væsker. • Ikke oppbevar eller bruk verktøyet eller batteripakken på steder hvor temperaturen kan nå eller overskride 40° C (slik som utvendige skur eller metallbygninger om sommeren).
Side: 4
70 FARE: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen grunn. Ikke sett batteripakken inn i laderen hvis denne er sprukket eller skadet. Ikke klem, slipp eller skad batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som har vårt utsatt for et kraftig støt, mistet på gulvet eller skadet på noen måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, truffet med en hammer, tråkket på). Dette kan føre til elektrosjokk eller dødelig elektrosjokk. Skadede batteripakker må returneres til servicesenteret for å resirkuleres. FORSIKTIG: Legg verktøyet på siden på et stabilt underlag hvor det ikke utgjør noen fare for snubling eller velting. Noen verktøy med store batteripakker står oppreist på batteripakken, men kan lett slås over ende. SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR NIKKELKADMIUM (NiCd) ELLER NIKKELMETALLHYDRID (NiMH) • Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en brann. • En liten lekkasje av væske fra batteripakkens celler kan inntreffe under ekstreme bruks- eller temperaturforhold. Dette indikerer ikke en svikt. Er imidlertid den ytre forseglingen brutt: a. og du får batterivæske på huden, må du øyeblikkelig vaske med såpe og vann i flere minutter. b. og du får batterivæske i øynene, må du skylle med rent vann i minst 10 minutter og søke øyeblikkelig medisinsk hjelp. (Medisinsk opplysning: Væsken er en 25–35% oppløsning av kaliumhydroksid.) Batteripakke BATTERITYPE DC515 drives av 18 volt NiCd og NiMH batteripakker. Anbefalinger for lagring 1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur når de ikke er i bruk. 2. Langvarig lagring vil ikke skade batteripakken eller laderen. Under passende forhold kan de lagres i 5 år. Merking på laderen og batteripakken I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne håndboken, viser merkene på laderen og batteriet følgende piktogrammer: Les instruksjonshåndboken før bruk. Batteriet lader. Batteriet ladet. Batteri defekt. Forsinkelse ved varm/kald pakke. Ikke undersøk med strømførende gjenstander. Ikke lad skadede batteripakker. Bruk bare DEWALT batteripakker, andre kan sprekke og forårsake personskader og skader på materiell. Ikke utsett for vann. Få byttet defekte ledninger omgående. Lades kun mellom 4° C og 40° C. Deponer batteripakken på miljøvennlig vis. Ikke brenn batteripakken NiMH og NiCd+. Lader opp NiMH og NiCd batteripakker. Se tekniske data for ladetid. Kontroll av pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Støvsuger 1 Bredt munnstykke 1 Spalteverktøy 1 Instruksjonsbok N O R S K
Side: 5
71 • Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før verktøyet tas i bruk. Beskrivelse (fig. A) 1 Strømbryter 2 Slange 3 Munnstykke 4 Sugeåpning 5 Tank 6 Batteripakke (ikke inkludert) TILTENKT BRUK Din batteridrevne støvsuger av type DC515 er konstruert for å støvsuge tørre og våte substanser i profesjonell sammenheng. IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker eller gasser. Denne støvsugeren er et profesjonelt elektrisk verktøy. IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet. Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er kun konstruert for én spenning. Kontroller alltid at batteripakkens spenning stemmer overens med merkespenningen på typeskiltet. MONTERING OG JUSTERING ADVARSEL: Alltid fjern batteripakken før montering og justering. Alltid slå av verktøyet før du setter inn eller tar ut batteripakken. ADVARSEL: Bruk kun DEWALT batteripakker og ladere. Batteripakke (fig. B) Batteritype Verktøyet kan brukes med batteripakker på 18 volt. Se tabellen bak for et utvalg egnede batteripakker. FORSIKTIG: Bare bruk DEWALT batterier og lader. Innsetting og fjerning av batteripakken • Sett batteripakken (6) inn i verktøyet til det smekker på plass. • Når du skal ta ut batteripakken, trykker du på de to sperrerne (7) samtidig og trekker pakken ut av verktøyet. Batteriets tilstand • Pass på at batteripakken er (helt) oppladet. Hvis batteriet ikke produserer nok strøm, må du lade batteriet som beskrevet i håndboken til laderen. Ta av og sette på slangen (fig. C) Kople fra • Ta slangemunnstykket (9) ut av koplingen (10). • Drei forbindelsesstykket (8) mot klokken. • Trekk slangen ut av sugeåpningen (4) ved forbindelsesstykket. Montere på nytt • Sett inn forbindelsesstykket (8) i sugeåpningen (4). • Drei forbindelsesstykket med klokken for å feste slangen i riktig stilling. • Sett slangemunnstykket (9) inn i koplingen (10). BRUK Bruksanvisning ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende forskrifter. Skru på og av (fig. A) • Slå verktøyet på ved å sette av/på-bryteren (1) i stilling I. • Slå verktøyet av ved å sette av/på-bryteren (1) i stilling O. Støvsuging (fig. A) • Tøm og rengjør tanken (5) før bruk. • Forviss deg om at slangen (2) er montert på riktig måte. • Beveg munnstykket (3) over den overflaten som skal rengjøres. Om nødvendig kan du bruke slangen (2) for å komme til der det er trangt. • Vi anbefaler ikke å blande våte og tørre substanser. Når du skifter mellom våte og tørre substanser, må du først tømme og rengjøre tanken. FORSIKTIG: Verktøyet må alltid brukes stående. Ikke skråstill verktøyet for å hindre væsker i tanken i å komme inn i motorhuset. N O R S K
Side: 6
72 FORSIKTIG: Verktøyet må alltid brukes med støvfilteret installert. Tilleggsutstyr Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om egnet tilleggsutstyr. Tømme tanken Tanken må tømmes når sugeeffekten avtar vesentlig. Tømme ut tørrstoff (fig. D) • Løsne klemmen (11) og ta av tanken (5). • Tøm innholdet av tanken i en avfallsbeholder. • Rengjør filteret (12) som beskrevet nedenfor. • Sett på plass tanken igjen og fest klemmen. Tømme ut våte materialer (fig. D) • Løsne klemmen (11) og ta av tanken (5). • Kast væsken i samsvar med gjeldende miljøbestemmelser. • Rengjør filteret (12) som beskrevet nedenfor. • Sett på plass tanken igjen og fest klemmen. Rengjøre • Ta ut batteripakken før du rengjør huset med en myk klut. • Rengjør huset regelmessig med en myk klut. Rengjøre tanken (fig. D) Tanken må rengjøres etter hver gangs bruk, eller når du skifter mellom å støvsuge våte og tørre substanser. • Tøm tanken (5). • Rengjør tanken med mild såpe og en fuktig klut. • Tørk tanken forsiktig med en myk klut. Rengjøring av støvfilteret (fig. E) Støvfilteret må rengjøres etter hver gangs bruk. Hvis filteret er skadet eller ikke fungerer skikkelig, må det skiftes. • Fjern støvfilteret (12) ved å vri det mot klokken og fjerne det fra sugeåpningen (13). • Rist av gjenværende støv ved å banke på filteret over en avfallsbeholder. • Avhengig av filterets tilstand kan utsiden av det renses med lunkent, rennende vann. • Fest filteret ved å sette det over sugeåpningen og vri det med klokken. FORSIKTIG: Ikke vask innsiden av filteret. La filteret tørke skikkelig hvis innsiden av det blir våt. FORSIKTIG: Ikke rengjør filteret med børste. Rengjøring av filteret i sugeåpningen (fig. E) • Ta ut filteret (14) fra sugeåpningen. • Rens filteret under lunkent, rennende vann. • Tørk filteret før det settes på plass igjen. Tilleggsutstyr Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om egnet tilleggsutstyr. Disse er: – DC5151H reservefilter Se også nedenstående tabeller. Batteripakker Spenning NiCd NiMH 18 DE9095 DE9039 18 DE9096 Lader Spenning NiCd NiMH 9–18 DE9116 DE9116 VEDLIKEHOLD Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av riktig behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet. ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble batteripakken før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Laderen kan ikke repareres av brukeren. Det er ingen deler inne i laderen som skal repareres av brukeren. Smøring Din støvsuger trenger ikke ekstra smøring. N O R S K
Side: 7
73 Rengjøring ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører denne prosedyren. ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre ikke- metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske. INSTRUKSJONER FOR RENGJØRING AV LADEREN ADVARSEL: Fare for elektrosjokk. Koble laderen fra nettilførselen før rengjøring. Smuss og fett kan fjernes fra utsiden av laderen ved hjelp av en klut eller en myk, ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller noen rengjøringsmidler. Tilleggsutstyr ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av DEWALT kan være farlig, ettersom dette ikke er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DEWALT brukes sammen med dette produktet. Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr. Beskyttelse av miljøet Separat innsamling. Dette produktet må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig for separat innsamling. Separat innsamling av brukte produkter og innpakning gjør at materialene kan resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk av resirkulert materiale hjelper til med å hindre miljøforurensing og reduserer etterspørselen etter råmateriale. Lokale forskrifter kan ha separat innsamling av elektriske produkter fra husholdningen ved kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der du kjøper et nytt produkt. DEWALT har en ordning for å samle inn og resirkulere DEWALT produkter når de har nådd slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne tjenesten, vennligst returner produktet til en autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne av oss. Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved å ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den adressen som du finner i denne brukerhåndboken. Alternativt er en liste over autoriserte DEWALT- reparatører og alle detaljer om service etter salg og kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU. com. Oppladbare batteripakker Denne batteripakken med lang levetid må lades opp når den ikke lenger i stand til å produsere tilstrekkelig kraft til jobber som tidligere lot seg enkelt utføre. Deponer batteripakken på miljøvennlig måte når den har nådd slutten på sin levetid: • La batteripakken lades ut fullstendig og fjern den deretter fra verktøyet. • NiCd og NiMH celler er resirkulerbare. Ta dem med til din lokale forhandler eller en lokal gjenvinningsstasjon. De innsamlede batteripakkene vil bli resirkulert og deponert forsvarlig. N O R S K
Side: 8
74 GARANTI DEWALT er overbevist om kvaliteten på produktene sine og tilbyr en enestående garanti for profesjonelle brukere av produktet. Denne garantierklæringen kommer i tillegg til, og har på ingen måte negativ innvirkning på, dine kontraktsmessige rettigheter som profesjonell bruker eller på dine lovfestede rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker. Garantien er gyldig innen områdene tilhørende medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA). • 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI • Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan du ganske enkelt returnere det innen 30 dager, komplett med alle de originale komponentene slik du kjøpte det, til innkjøpsstedet for å få full refusjon. Produktet må ha blitt utsatt for rimelig slitasje og kvittering må fremvises. • ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT • Dersom du har behov for vedlikehold eller service på ditt DEWALT-verktøy i de første 12 månedene etter kjøpet, får du 1 service gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke sviktet under garantien. • ET ÅRS FULL GARANTI • Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på grunn av material- eller produksjonsfeil innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer DEWALT å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at: • Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt; • Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje; • Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av uautoriserte personer; • Kvittering fremvises; • Produktet returneres komplett med alle originale komponenter. Dersom du har et krav, kontakt forhandleren eller finn nærmeste autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT katalogen, eller kontakt ditt DEWALT kontor på adressen som angitt i denne bruksanvisningen. En liste av autoriserte DEWALT reparatører og informasjon om vår etter-salg service finner du på internett under: www.2helpU.com. N O R S K

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DC515 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DC515. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DC515 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DC515

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DC515 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Støvsugere
  • Model/navn: DC515
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk