DC500

DeWalt DC500 manual

DC500

Manual for DeWalt DC500 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 136 sider.

Side: 1
NORSK 74 STØVSUGER DC500 Gratulerer! Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy. Tekniske data DC500 Type 2 Strømkilde AC/DC Strømnett spenning VAC 230 Batterispenning VDC 12/14,4/18 Effekt W 300 Tankvolum l 7,5 Maks luftstrøm l/s 15,9 Beskyttelsesklasse IPX4 Slangedysediameter mm 32 Vekt kg 4,6 LPA (lydtrykk) dB(A) 77,5 KPA (lydtrykk usikkerhet) dB(A) 3 LWA (lydeffekt) dB(A) 86 KWA (lydeffekt usikkerhet) dB(A) 3 Sikringer Europa 230 V verktøy 10 Ampere, nettspenning Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og legg merke til disse symbolene. FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som vil føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges. ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges. FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke avverges. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås. Betegner fare for elektrosjokk. Betegner fare for brann. EU–samsvarserklæring MASKINERIDIREKTIV DC500 DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under “tekniske data” er i samsvar med: 2006/42/EC, EN 60335. Disse produktene er også i samsvar med direktiv 2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken. Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DEWALT. Horst Grossmann visepresident teknikk og produktutvikling DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Tyskland 31.12.2009 ADVARSEL: For å redusere skaderisikoen, les brukerhåndboken.
Side: 2
NORSK 75 Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske verktøy ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller alvorlig skade. TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy. 1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke områder er en invitasjon til ulykker. b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan antenne støv eller gasser. c) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen. 2) ELEKTRISK SIKKERHET a) Støpselet til elektriske verktøy må passe til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk. b) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet. c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk. d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk. e) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk sjokk. f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter. Bruk av jordfeilbryter reduserer risikoen for elektrisk sjokk. 3) PERSONLIG SIKKERHET a) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol. Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske verktøy kan føre til alvorlig personskade. b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil redusere personskader. c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på øker faren for ulykker. d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre til personskade. e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner. 4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY a) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres. b) Koble støpselet fra strømkilden og/eller batteripakken fra det elektriske verktøyet før du foretar noen justeringer, endrer tilbehør eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte det elektriske verktøyet ved et uhell. c) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk, utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke er kjent med det elektriske verktøyet eller disse instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i hendene på utrenede brukere. d) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært, om deler er ødelagt eller andre forhold som kan påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet, få verktøyet reparert før neste bruk. Mange
Side: 3
NORSK 76 ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy. e) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv., i samsvar med disse instruksjonene og ta i betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en farlig situasjon. 5) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV BATTERIDREVNE VERKTØY a) Bruk kun laderen som er spesifisert av produsenten. En lader som passer for en type batteripakke kan føre til brannfare dersom den brukes med en annen batteripakke. b) Bruk kun elektriske verktøy sammen med de spesifiserte batteripakkene. Bruk av andre batteripakker kan skape risiko for skader eller brann. c) Når batteripakken ikke er i bruk, hold den borte fra andre metallobjekter som binders, mynter, nøkler, spikere, skruer eller andre små metallobjekter som kan skape en forbindelse fra en batteripol til en annen. Å kortslutte batteripolene kan føre til brannskader eller brann. d) Ved hardhendt behandling kan det komme væske ut fra batteriet. Unngå kontakt med denne. Dersom du ved et uhell kommer i kontakt med væsken, skyll med vann. Dersom du får væsken i øynene, oppsøk lege umiddelbart. Batterivæske kan føre til irritasjon eller forbrenninger. 6) VEDLIKEHOLD a) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør som kun bruker originale reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir ivaretatt. Ekstra sikkerhetsanvisninger for støvsugere • Dette verktøyet er sprutsikkert i samsvar med beskyttelsesklasse IPX4. Senk ikke verktøyet ned i vann. • Bruk ikke verktøyet for å suge opp asbest. • Bruk ikke verktøyet for å suge opp silikater. • Bruk ikke verktøyet for å suge opp brennbare væsker. • Bruk ikke verktøyet for å suge opp varme partikler. Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene slik at de kan leke med produktet. Restrisikoer Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse er: – Risiko for klemming eller knusing av fingre. – Risiko for å puste inn damp når du jobber med lim. – Risiko for å puste inn farlig støv. Merking på verktøyet Følgende piktogrammer vises på verktøyet: Les instruksjonshåndboken før bruk. POSISJON FOR DATOKODE Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret, står trykt på den delen av huset som utgjør koblingen mellom verktøyet og batteriet. Eksempel: 2010 XX XX Produksjonsår Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteripakker Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du bestiller nye batteripakker. Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter ladeprosedyrene som er beskrevet. LES ALLE INSTRUKSJONER • Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Å sette inn eller fjerne batteriet fra laderen kan antenne støv eller gasser. • Lad batteriepakkene kun i DEWALT-ladere. • MÅ IKKE sprutes på eller dyppes i vann eller andre væsker. • Ikke oppbevar eller bruk verktøyet eller batteripakken på steder hvor temperaturen kan nå eller overskride 40 ºC (slik som utvendige skur eller metallbygninger om sommeren). FARE: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen grunn. Ikke sett batteripakken inn i laderen hvis denne er sprukket
Side: 4
NORSK 77 eller skadet. Ikke klem, slipp eller skad batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som har vårt utsatt for et kraftig støt, mistet på gulvet eller skadet på noen måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, truffet med en hammer, tråkket på). Dette kan føre til elektrosjokk eller dødelig elektrosjokk. Skadede batteripakker må returneres til servicesenteret for å resirkuleres. FORSIKTIG: Legg verktøyet på siden på et stabilt underlag hvor det ikke utgjør noen fare for snubling eller velting. Noen verktøy med store batteripakker står oppreist på batteripakken, men kan lett slås over ende. SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR NIKKELKADMIUM (NiCd) ELLER NIKKELMETALLHYDRID (NiMH) • Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en brann. • En liten lekkasje av væske fra batteripakkens celler kan inntreffe under ekstreme bruks- eller temperaturforhold. Dette indikerer ikke en svikt. Er imidlertid den ytre forseglingen brutt og: a. du får batterivæske på huden, må du øyeblikkelig vaske med såpe og vann i flere minutter. b. du får batterivæske i øynene, må du skylle med rent vann i minst 10 minutter og søke øyeblikkelig medisinsk hjelp. (Medisinsk opplysning: Væsken er en 25–35% oppløsning av kaliumhydroksid.) SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION (Li-Ion) • Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner litium ion-batteripakker. • Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden, vasker du området med mild såpe og vann. Hvis du får batterivæske på øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av organiske karbonater og litium-salter. • Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer. ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer. Batteripakke BATTERITYPE For tråløs bruk kan dette verktøyet bruke DEWALT NiCd, NiMH og Li-Ion batteripakker i området fra 12 V til 18 V. Anbefalinger for lagring 1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur når de ikke er i bruk. MERK: Li-Ion-batteripakker bør være fulladet når de legges bort til lagring. 2. Langvarig lagring vil ikke skade batteripakken eller laderen. Under passende forhold kan de lagres i 5 år. Merking på laderen og batteripakken I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne håndboken, viser merkene på laderen og batteriet følgende piktogrammer: Les instruksjonshåndboken før bruk. Batteriet lader. Batteriet ladet. Batteri defekt. Forsinkelse ved varm/kald pakke. Ikke undersøk med strømførende gjenstander. Ikke lad skadede batteripakker. Bruk bare DEWALT batteripakker, andre kan sprekke og forårsake personskader og skader på materiell. Ikke utsett for vann. Få byttet defekte ledninger omgående.
Side: 5
NORSK 78 Lades kun mellom 4 ºC og 40 ºC. Deponer batteripakken på miljøvennlig vis. Ikke brenn batteripakken NiMH, NiCd+ og Li-Ion. Lader opp NiMH og NiCd batteripakker. Lader opp Li-Ion batteripakker. Se tekniske data for ladetid. Pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Støvsuger 1 Støvsugerslange 1 Bred dyse 1 Kantsuger 1 Støvsugeradapter 1 Instruksjonshåndbok 1 Sammenstillingstegning MERK: Batteripakker og ladere er ikke inkludert ved N-modeller. • Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha oppstått under transport. • Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken før bruk. Beskrivelse (fig. 1, 2) ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader. a. På-/av-bryter b. Effekthode c. Tank d. Dreneringsplugg e. Sugeinntak f. Blåseutgang g. Lås h. Bred dyse i. Kantsuger j. Slange k. Batteriromdeksel BRUKSOMRÅDE Denne DC500 trådløse/kablede støvsugeren er designet for å støvsuge tørre og våte stoffer i profesjonell bruk. Dette verktøyet kan også brukes til å blåse vekk smuss fra arbeidsstedet og for å tørke fuktige overflater. Dette verktøyet kan brukes både innendørs og utendørs, enten koblet til strømnettet (kablet) eller med batteri (trådløst). IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker eller gasser. Denne trådløse/kablede støvsugeren er et profesjonelt elektrisk verktøy. IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet. Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Alltid kontroller at spenningen til batteripakken samsvarer med spenningen på merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på laderen samsvarer med spenningen på strømnettet. Din DEWALT-lader er dobbeltisolert i samsvar med EN 60335; det trengs derfor ikke noen jordledning. Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som fås via DEWALT- serviceorganisasjon. Bruk av skjøteledning Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1 mm2 ; maksimum lengde er 30 m. Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel. MONTERING OG JUSTERING ADVARSEL: Alltid fjern batteripakken før montering og justering. Alltid slå av verktøyet før du setter inn eller tar ut batteripakken. ADVARSEL: Bruk kun DEWALT batteripakker og ladere. Hvordan sette inn og ta ut batteripakken fra verktøyet (fig. 3) ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble fra batteripakken før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
Side: 6
NORSK 79 eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. MERK: Pass på at batteripakken (m) er helt oppladet. 1. Åpne låsen (l) for å åpne dekselet på batterirommet (k). 2. Sett inn batteripakken (m) i kontakten (n) til den går i lås. 3. Steng dekselet på batterirommet (k). Koble til slange (fig. 4) STØVSUGERMODUS 1. Sett inn koblingstykket (o) i støvsugerinntaket (e). 2. Vri koblingstykket med klokka for å låse slangen i posisjon. 3. Koble til passende utstyr til slangedysen (p). BLÅSEMODUS 1. Sett inn koblingsstykket (o) i blåseutgangen (f). 2. Vri koblingstykket med klokka for å låse slangen i posisjon. 3. Koble til passende utstyr til slangedysen (p). BRUK Bruksanvisning ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende forskrifter. ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble det fra strømkilden før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/ installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. Slå på og av (fig. 1) For å slå på verktøyet, sett på/av bryteren (a) til posisjon I. For å slå av verktøyet, sett på/av bryteren (a) til posisjon O. Strømkilde Dette verktøyet kan brukes både på strømnettet og med batterier. Verktøyet vil skifte fra AC (strømnettet) og DC (batteri) automatisk. STØMNETT 1. Vikle strømkabelen helt ut. 2. Sett støpselet i en stikkontakt før du slår på verktøyet. • Verktøyet skal alltid skrus av når arbeidet er ferdig, og før du kopler fra strømmen. • Hold strømkabelen ryddig når verktøyet ikke brukes. BATTERISTRØM 1. Vikle opp strømkabelen. 2. Sett inn en batteripakke. 3. Pass på at batteripakken er satt godt inn. Støvsuging (fig. 1, 5, 7) 1. Tøm og rengjør tanken (c) før bruk. 2. Koble til slangen (j) på sugeinntaket (e). 3. Velg passende tilbehør. MERK: Vi anbefaler at tørre og våte stoffer ikke blandes. Ved skifte av stoff, tøm og rengjør tanken først. STØVSAMLER (FIG. 5) I støvsugermodus kan verktøyet også brukes som en støvsamler for verktøy som produserer støv eller smuss. Bruk den medfølgende støvsugeradapteren (q) for tilkobling til elektriske verktøy (r) til slangedysen (p). STØVFILTER (FIG. 7) ADVARSEL: Bruk alltid verktøyet med støvfilteret (s) på plass. ADVARSEL: Bruk alltid verktøyet i oppreist stilling. Ikke vipp verktøyet, da kan væske i tanken komme inn i motorhuset. UTKOBLIGSFUNKSJON Dersom verktøyet ved en feiltagelse brukes uten støvfilteret på plass, vil en utkoblingsfunksjon aktiveres dersom væskenivået i tanken har nådd sitt maksimum. En flottørventil vil stenge sugeåpningen, deretter vil sugingen stoppe og motorhastigheten øke. Blåse (fig. 1) 1. Tøm og rengjør tanken (c) før bruk til blåsing. 2. Koble til slangen (j) på blåseutgangen (f). 3. Velg passende tilbehør. For å tømme tanken (fig. 7, 8) Tanken må tømmes når sugeeffekten reduseres vesentlig. FOR Å TØMME TØRRE STOFFER (FIG. 7) 1. Løsne låsene (g) og ta av effekthodet (b) fra tanken (c).
Side: 7
NORSK 80 2. Tøm innholdet av tanken i en søppelbøtte. 3. Rengjør filter (s) som beskrevet under i Rengjøring. 4. Re-installer effekthodet på tanken og fest låsene. FOR Å TØMME VÅTE STOFFER (FIG. 8) 1. Sett en passende beholder under dreneringspluggen (d). 2. Ta ut drenenringspluggen. 3. Vent en passende stund for at væsken skal renne ut. Hold enhete med en vinkel på omtrent 10° for å lede vesken innvendig til drenenringspluggen. 4. Etter at væsken har rent ut, sett på igjen dreneringspluggen. 5. Bli kbitt væsken på en miljøvennlig måte. Rengjøring (fig. 7, 9) RENGJØRING AV HUSET ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige personskader, slå av verktøy og koble fra batteripakken før du gjør justeringer eller tar av/ setter på tilbehør eller ekstrautstyr. Utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Rengjør huset regelmessig med en myk klut. RENGJØRING AV TANKEN Tanken skal rengjøres etter hver bruk, eller når du skifter stoff under bruk. 1. Tøm tanken (c). 2. Rengjør tanken med mild såpe og en fuktig klut. 3. Tørk tanken grundig med en myk klut. TØMME STØVFILTERET (FIG. 9) Støvfilteret skal rengjøres etter hver bruk. Dersom filteret er skadet eller ikke fungerer ordentlig, må det skiftes ut. 1. Ta av støvfilteret (s) ved å vri mot klokka og ta det av sugeåpningen (t). 2. Rist av løst støv ved å banke filteret mot en søppelbøtte. 3. Avhengig av tilstand, rengjør utsiden av filteret under rennende, lunkent vann. 4. Sett på igjen filteret ved å sette det på sugeåpningen og vri med klokka. ADVARSEL: • Ikke vask innsiden av filteret. • La filteret tørke grundig dersom innsiden blir våt. • Ikke bruk børste for å rengjøre filteret. RENGJØRE FILTERET I SUGEÅPNINGEN (FIG. 9) Filteret i sugeåpningen må rengjøres dersom verktøyet brukes uten støvfilteret på plass. 1. Hold flottørventilen (u) ut av veien og ta ut filteret av sugeåpningen (t). 2. Rengjør filteret under rennende, lunkent vann. 3. Tørk filteret før du setter det på plass igjen. 4. Rengjør flottørventilen (u) med en fuktig klut. FEILSØKING Dersom verktøyet ikke ser ut til å fungere ordentlig, følg instruksjonene under. Dersom det ikke løser problemet, kontakt en reparatør. Dwersom utkoblingsfunksjonen utløses 1. Slå straks av verktøyet. 2. Tøm tanken som beskrevet over. 3. Rengør filteret i sugeåpningen som beskrevet i Rengjøre filteret i sugeåpningen. 4. Husk å sette støvfilteret på plass før du gjenopptar arbeidet. VEDLIKEHOLD Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og regelmessig renhold. ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble batteripakken før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Verktøyet kan ikke repareres av brukeren. Ta med verktøyet til en autorisert DEWALT forhandler etter ca. 40 timer med bruk. Dersom det oppstår problemer før dette, ta kontakt med et autorisert DEWALT verksted. Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom kullbørstene er slitte. Smøring Din støvsuger trenger ikke ekstra smøring.
Side: 8
NORSK 81 Rengjøring ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører denne prosedyren. ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre ikke- metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske. Tilleggsutstyr ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av DEWALT kan være farlig, ettersom dette ikke er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DEWALT brukes sammen med dette produktet. MEDFØLGENDE TILBEHØR (FIG. 6) Følgende tilbehør leveres med verktøyet: – Bred dyse (h) – Kantsuger (i) – Støvsugeradapter (q) Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr. Beskyttelse av miljøet Separat innsamling. Dette produktet må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig for separat innsamling. Separat innsamling av brukte produkter og innpakning gjør at materialene kan resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk av resirkulert materiale hjelper til med å hindre miljøforurensing og reduserer etterspørselen etter råmateriale. Lokale forskrifter kan ha separat innsamling av elektriske produkter fra husholdningen ved kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der du kjøper et nytt produkt. DEWALT har en ordning for å samle inn og resirkulere DEWALT produkter når de har nådd slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne tjenesten, vennligst returner produktet til en autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne av oss. Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved å ta kontakt med dit lokale DEWALT- kontor på den adressen som du finner i denne brukerhåndboken. Alternativt er en liste over autoriserte DEWALT- reparatører og alle detaljer om service etter salg og kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.com. Oppladbare batteripakker Denne batteripakken med lang levetid må lades opp når den ikke lenger i stand til å produsere tilstrekkelig kraft til jobber som tidligere lot seg enkelt utføre. Deponer batteripakken på miljøvennlig måte når den har nådd slutten på sin levetid: • La batteripakken lades ut fullstendig og fjern den deretter fra verktøyet. • Li-Ion, NiCd og NiMH celler er resirkulerbare. Ta dem med til din lokale forhandler eller en lokal gjenvinningsstasjon. De innsamlede batteripakkene vil bli resirkulert og deponert forsvarlig.
Side: 9
NORSK 82 GARANTI DEWALT er overbevist om kvaliteten på produktene sine og tilbyr en enestående garanti for profesjonelle brukere av produktet. Denne garantierklæringen kommer i tillegg til, og har på ingen måte negativ innvirkning på, dine kontraktsmessige rettigheter som profesjonell bruker eller på dine lovfestede rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker. Garantien er gyldig innen områdene tilhørende medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA). • 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI • Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan du ganske enkelt returnere det innen 30 dager, komplett med alle de originale komponentene slik du kjøpte det, til innkjøpsstedet for å få full refusjon. Produktet må ha blitt utsatt for rimelig slitasje og kvittering må fremvises. • ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT • Dersom du har behov for vedlikehold eller service på ditt DEWALT-verktøy i de første 12 månedene etter kjøpet, får du 1 service gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke sviktet under garantien. • ET ÅRS FULL GARANTI • Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på grunn av material- eller produksjonsfeil innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer DEWALT å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at: • Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt; • Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje; • Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av uautoriserte personer; • Kvittering fremvises; • Produktet returneres komplett med alle originale komponenter. Dersom du har et krav, kontakt forhandleren eller finn nærmeste autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT katalogen, eller kontakt ditt DEWALT kontor på adressen som angitt i denne bruksanvisningen. En liste av autoriserte DEWALT reparatører og informasjon om vår etter-salg service finner du på internett under: www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DC500 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DC500. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DC500 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DC500

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DC500 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Støvsugere
  • Model/navn: DC500
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk