DeWalt DC390 manual

Manual for DeWalt DC390 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 188 sider.

Side: 1
NORSK 102 OPPLADBAR SIRKELSAG DC390 Gratulerer! Du har valgt et verktøy fra DEWALT. Mangeårig erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT til en svært pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektriske verktøy. Tekniske spesifikasjoner DC390 Spenning VDC 18 Type 1 Maks strømytelse W 390 Ingen belastningshastighet min-1 3700 Bladdiameter mm 165 Maksimal skjæredybde mm 55 Utsparingsdiameter mm 20 Justere avfasingsvinkelen 0–50˚ Vekt (uten batteripakke) kg 3,15 DC390 LPA (lydtrykk) dB(A) 93 KPA (usikkerhetved lydtrykk) dB(A) 3,0 LWA (lydeffekt) dB(A) 104 KWA (lydeffekt usikkerhet) dB(A) 3,0 Totale vibrasjonsverdier (triax vektor-sum) fastsatt i henhold til EN 60745: Vibrasjonsverdier ah = m/s² 1,6 Usikkerhet K = m/s² 1,9 Vibrasjonsverdien som oppgis i denne manualen har blitt målt i samsvar med en standard test utført i henhold til EN 60745, og kan brukes til å sammenligne ett verkøy med et annet. Den kan brukes til et midlertertidig overslag av eksponering. ADVARSEL: Det erklærte vibrasjonsnivået reflekterer verktøyets hovedbruksområder. Dersom verktøyet brukes til andre formål, med annet tilbehør, eller ikke har blitt vedlikeholdt, så kan vibrasjonsnivået endres. Dette kan øke eksponeringsnivået vesentlig over hele arbeidsperioden. En vurdering av eksponeringsnivået til vibrasjoner bør også tas i betraktning når verktøyet er slått av, eller når det sviver men ikke utfører arbeid. Dette kan redusere eksponeringsnivået vesentlig over hele arbeidsperioden. Identifiser ekstra sikkerthetstiltak som beskytter operatøren fra vibrasjonseffektene. Dette inkluderer vedlikehod av verktøy og tilbehør, holde hendene varme og arbeidsstillinger. Batteripakke DE9096 DE9503 DE9180 Batteritype NiCd NiMH Li-Ion Spenning VDC 18 18 18 Kapasitet Ah 2,4 2,6 2,0 Vekt kg 1,0 1,0 0,68 Lader DE9116 DE9130 DE9135 Hovedspenning VAC 230 230 230 Batteritype NiCd/ NiCd/ NiCd/NiMH/ NiMH NiMH Li-Ion Ca. ladetid min 60 30 40 (2,0 Ah (2,0 Ah (2,0 Ah batteripakker)batteripakker)batteripakker) Vekt kg kg 0,4 0,52 0,52 Sikringer Europa 230 V verktøy 10 amp, strømnett Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene nedenfor beskriver hvor alvorlige de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene. FARE: Angir en umiddelbart farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade. ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade.
Side: 2
NORSK 103 MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås. Angir fare for elektrisk støt. Angir brannfare. EU-samsvarserklæring MASKINERIDIREKTIV DC390 DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under ”tekniske data” er i samsvar med: 98/37/EC (fram til 28. des. 2009); 2006/42/EC (fra 29. des. 2009); EN 60745-1, EN 60745-2-5. Disse produktene er også i samsvar med direktiv 2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken. Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DEWALT. Horst Grossmann visepresident teknikk og produktutvikling DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Tyskland 15.09.2009 ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen kan reduseres. Generelle sikkerhetsadvarsler ved bruk av elektriske verktøyer ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler og bruksanvisninger. Unnlatelse av å følge advarsler og bruksanvisninger kan resultere i elektrisk sjokk, brann og/eller alvorlige skader. TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG BRUKSANVISNINGER FOR FREMTIDIG REFERANSE Begrepet ”elektrisk verktøy” i advarslene nedenfor henviser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk verktøy eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk verktøy. 1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN a) Pass på at arbeidsplassen er ren og godt belyst. Rotete eller mørke områder øker faren for ulykker. b) Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive omgivelser, f.eks. nær antennelig væske, gass eller støv. Elektriske verktøyer produserer gnister som kan antenne støv eller gass. c) Barn og tilskuere skal holdes på god avstand ved bruk av elektriske verktøyer. Forstyrrelser kan forårsake at en mister oversikten. 2) SIKKERHET VED BRUK AV ELEKTRISITET a) Støpslene på elektriske verktøy må passe i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel. Bruk ikke tilpasningsstøpsler på jordede elektriske verktøy. Uendrede støpsler og stikkontakter som passer kravene, reduserer risikoen for elektrisk støt. b) Unngå å berøre jordede flater som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt. c) Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller fuktighet. Hvis vann kommer inn i et elektrisk verktøy, øker faren for elektrisk støt. d) Vær ikke hardhendt med ledningen. Bruk ikke ledningen til å bære, dra eller frakople det elektriske verktøyet. Hold ledningen på god avstand fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadde eller sammenviklede ledninger øker faren for elektrisk støt. e) Ved utendørs bruk av det elektriske verktøyet skal du bruke en skjøteledning som er beregnet på utendørs bruk. Bruk av ledning som er beregnet på utendørs bruk reduserer faren for elektrisk støt. f) Hvis du må bruke et elektrisk verktøy i fuktige omgivelser, bruk en strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt. 3) PERSONSIKKERHET a) Vær oppmerksom, følg med på det du gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har
Side: 3
NORSK 104 brukt narkotika, alkohol eller legemidler. Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å forårsake alvorlig personskade. b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Bruk av verneutstyr som støvmasker, glidesikre sko, hjelm og hørselsvern der det trengs, reduserer faren for personskade. c) Unngå utilsiktet oppstarting. Påse at bryteren er i AV-posisjon før du kopler til strømmen og/eller batteripakken, samt tar opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller setter støpselet i stikkontakten mens bryteren er på, øker du faren for ulykker. d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det elektriske verktøyet. En skrunøkkel som er festet til en roterende del i det elektriske verktøyet, kan forårsake personskade. e) Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet og god balanse til enhver tid. Dette gir bedre kontroll over det elektriske verktøyet hvis det skulle oppstå en uventet situasjon. f) Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende klær eller smykker. Hold hår, klær og hansker på god avstand fra bevegelige deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler. g) Hvis verktøyet har tilkopling for støvoppsamler eller støvavsug, skal du påse at disse er tilkoplet og brukes på riktig måte. Bruk av støvoppsamler kan redusere farer som er forbundet med støv. 4) BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISKE VERKTØY a) Forsér ikke det elektriske verktøyet. Bruk riktig elektrisk verktøy til jobben. Det riktige verktøyet gjør jobben bedre og tryggere og med den hastigheten som er det konstruert for. b) Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis det ikke går an å slå bryteren av og på. Verktøy som ikke kan styres med bryteren, er farlig og må repareres. c) Ta støpselet ut av kontakten og/eller ta batteripakken ut av det elektriske verktøyet, før du foretar justeringer, bytter tilbehør eller legger det bort til oppbevaring. Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer faren for at det elektriske verktøyet startes utilsiktet. d) Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig for barn, og la ikke personer som ikke er kjent med verktøyet eller disse anvisningene, bruke verktøyet. Elektriske verktøy er farlige i hendene på ukyndige brukere. e) Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter feiljusteringer eller binding i bevegelige deler, skadde deler eller andre ting som kan påvirke det elektriske verktøyets funksjonalitet. Hvis det elektriske verktøyet er skadet, skal det repareres før bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte elektriske verktøy. f) Sørg for at skjæreverktøy alltid er skarpe og rene. Med riktig vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter oppstår det sjeldnere bindinger. Slike verktøy er dessuten lettere å håndtere. g) Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits osv. i samsvar med disse anvisningene. Ta også hensyn til arbeidsforholdene og jobben som skal utføres. Det kan være farlig å bruke det elektriske verktøyet til andre oppgaver enn det som er tiltenkt. 5) BRUK OG BEHANDLING AV BATTERIDREVNE VERKTØY a) Batteriet skal bare lades med laderen som er angitt av produsenten. En lader som er beregnet på en bestemt batteripakke, kan medføre brannfare hvis den brukes med en annen batteripakke. b) Elektriske verktøy skal bare brukes med den angitte batteripakken. Bruk av andre batteripakker kan medføre risiko for personskade og brann. c) En batteripakke som ikke er i bruk, skal holdes på god avstand fra metallgjenstander som binders, mynter, nøkler, spiker, skruer og andre små metallgjenstander som kan skape kontakt mellom polene. Kortslutning av batteripolene kan forårsake forbrenning eller brann. d) Ved hardhendt behandling, kan det lekke væske fra batteriet. Unngå berøring. Skyll med vann hvis du kommer i kontakt med væsken. Oppsøk lege hvis væsken kommer i kontakt med øynene. Batterivæske kan forårsake irritasjon eller forbrenning. 6) SERVICE a) Service på det elektriske verktøyet skal utføres av en kvalifisert servicetekniker som utelukkende bruker originale reservedeler. Slik sørger du for å ivareta det elektriske verktøyets sikkerhet. FLERE SIKKERHETSREGLER Sikkerhetsinstruksjoner for alle bruksområder a) FARE: Hold hender bort fra skjæreområdet og sagbladet. Hold din
Side: 4
NORSK 105 andre hånd på støttehåndtaket, eller motorrammen. Om begge hendene holder sagen kan de ikke skjæres av sagbladet. b) Ikke berør undersiden av arbeidsstykket. Verneinnretningen kan ikke beskytte deg mot sagbladet under arbeidsstykket. c) Juster skjæredybden til tykkelsen av arbeidsstykket. Mindre enn en hel tann av sagbladet skal være synlig under arbeidsstykket. d) Hold aldri et stykke som skal skjæres i dine hender eller over ditt ben. Fest arbeidsstykket på en stabil plattform. Det er viktig å støtte arbeidet riktig for å minimere kroppseksponering, fastkjøring av sagbladet, eller tap av kontroll. e) Hold elektroverktøyet ved isolerte gripeoverflater når du utfører en operasjon hvor skjæreverktøyet kan komme i kontakt med skjult ledningstråd. Berøring med en strømførende ledning gjør at de eksponerte metalldelene på verktøyet også blir strømførende, slik at brukeren får elektrisk støt. f) Bruk alltid en kløveholder eller rett kantleder ved kløving. Dette forbedrer nøyaktigheten av skjæring og reduserer sjansen for fastkjøring av sagbladet. g) Bruk alltid sagblader med riktig størrelse og form (diamant kontra rund) av spindelhull. Blader som ikke matcher den monterte maskinvaren av sagen vil drives eksentrisk, som forårsaker tap av kontroll. h) Bruk aldri skadet eller feilaktige bladpakninger eller bolter. Bladpakninger og bolter er spesifikt designet for din sag, for optimal ytelse og driftssikkerhet. Årsaker til og hindring av tilbakeslag – Tilbakeslag er en plutselig reaksjon til et fastkjørt, bøyd eller feiljustert sagblad, som forårsaker at en ukontrollert sag løftes opp og ut av arbeidsstykket mot brukeren; – Når sagbladet kjøres fast eller er bøyd av sagsnittet som lukkes, stopper bladet og motorreaksjonen beveger enheten hurtig bakover mot brukeren; – Hvis sagbladet blir vridd eller feiljustert i kuttet, kan tennene ved den bakre kanten av sagbladet skjæres inn i den øvre overflaten av treet som forårsaker at sagbladet kommer ut av sagsnittet og hopper tilbake mot brukeren. Tilbakeslag oppstår som følge av feilbruk av verktøyet og/eller feil bruksprosedyrer eller forhold som kan unngås ved å ta følgende forholdsregler: a) Hold et godt tak med begge hender på sagen og plasser dine armer for å motstå trykk fra tilbakeslag. Plasser din kropp på hver side av bladet, men ikke i linje med bladet. Tilbakeslag kan forårsake at sagen hopper bakover, men trykk fra tilbakeslag kan kontrolleres av brukeren, om riktige forhåndsregler er tatt. b) Når sagbladet sitter fast, eller hvis du av en eller annen grunn må avbryte kuttingen, skal du slippe opp utløseren og holde verktøyet helt stille i materialet til skiven har stanset helt. Prøv aldri å ta verktøyet ut av arbeidsstykket eller trekke verktøyet bakover mens sagbladet er i bevegelse, ellers kan det oppstå tilbakeslag. Finn årsaken til og løs problemet for å hindre at sagbladet sitter fast igjen. c) Når du startet opp sagen i arbeidsstykke, midtstill bladet i sagsnittet og sjekk at sagtennene ikke sitter fast i materiale. Hvis sagbladet sitter fast, kan det komme seg ut av eller slå tilbake fra arbeidsstykket når verktøyet startes igjen. d) Støtt store paneler for å minimere risikoen for at sagbladet setter seg fast og tilbakeslag oppstår. Store paneler synker ofte sammen under sin egen vekt. Støtter må plasseres under panelet på begge sider, nære linjen av kuttet og nære kanten av panelet. e) Ikke bruk sløve eller skadete sagblader. Uslipte eller feilaktig innstilte blader produserer smale sagsnitt som forårsaker overdreven friksjon, bladbøyning og tilbakeslag. f) Bladdybde og låsespaker for justering av skråskjæring må være stramme og sikret før skjæring er utført. Om bladjusteringen skiftes i løpet av skjæring, kan det forårsake fastsetting og tilbakeslag. g) DC390 har ingen dypskjæringsfunksjon! Sikkerhetsinstrukser for sager med pendel-bladvern a) Før hver bruk må du kontrollere om det nedre vernedekselet stenger helt. Ikke bruk sagen hvis det nedre vernedekselet ikke kan beveges fritt og ikke stenger straks. Klem og bind nedre vernedeksel aldri fast i åpnet posisjon. Hvis sagen skulle falle ned på bakken ved en feiltagelse, kan det nedre vernedekselet bøyes. Åpne vernedekselet med
Side: 5
NORSK 106 tilbaketrekkingsarmen og pass på at det kan beveges fritt og ikke berører verken sagblad eller andre deler i alle skjærevinkler og -dybder. b) Kontroller fjærens funksjon for nedre vernedeksel. La maskinen gjennomgå service før bruk, hvis vernedeksel og fjær ikke virker feilfritt. Skadede deler, klebrige avleiringer eller sponhauger medfører at nedre vernedeksel reagerer forsinket. c) Åpne det nedre vernedekselet manuelt kun ved spesielle snitt, som „innstikk- og vinkelsnitt”. Åpne det nedre vernedekselet med tilbaketrekkingsarmen og slipp den når sagbladet er trengt inn i arbeidsstykket. Ved alle andre typer saging må det nedre vernedekselet fungere automatisk. d) Legg ikke sagen på arbeidsbenken eller gulvet uten at nedre vernedeksel dekker over sagbladet. Et ubeskyttet sagblad som fortsatt roterer, beveger sagen i motsatt retning av skjæreretningen og sager alt som er i veien. Ta hensyn til tiden sagen fortsatt roterer etter at den er slått av. Ekstra sikkerhetsinstrukser for sirkelsager • Bruk hørselsvern. Eksponering for støy kan forårsake tap av hørsel. • Bruk en støvmaske. Å bli utsatt for støvpartikler kan forårsake pustevansker og mulig skade. • Ikke bruk sagblader med større eller mindre diameter enn anbefalt. For opplysninger om riktig skjærekapasitet henvises du til de tekniske dataene. Bruk kun sagblader spesifisert i denne manualen, som er i samsvar med EN 847-1. • Aldri bruk slipende reduseringshjul. • Pass på at spaltekilen justeres slik at avstanden mellom spaltekilen og kanten på bladet ikke er mer enn 5 mm, og at kanten på bladet ikke gå mer enn 5 mm utenfor den laveste kanten på spaltekilen. Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for alle sager med spaltekniv a) Bruk den passende spaltekniven for bladet som er brukt. For at spaltekniven skal virke, må den være tykkere enn enheten av bladet men tynnere enn tannsettet av bladet. b) Juster spaltekniven som beskrevet i denne instruksjonsmanualen. Feilaktig dimensjonering, plassering og justering kan gjøre at spaltekniven ikke er effektiv når det gjelder forhindring av tilbakeslag. c) For at spaltekniven skal fungere, må den gripe inn i arbeidsstykket. Spaltekniven er ikke effektiv når det gjelder forhindring av tilbakeslag i løpet av korte kutt. d) Ikke bruk sagen om spaltekniven er bøyd. Selv små hinder kan redusere lukkehastigheten av en verneinnretning. Øvrige farer Følgende farer er uløselig knyttet til bruken av sirkelsager. – Skader som skyldes berøring av de roterende delene eller varme deler på verktøyet Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse er: – Hørselsskader. – Fare for å klemme fingrene når man bytter tilbehøret. – Helseskader som skyldes innånding av støv som oppstår ved arbeid med tre. Merking på verktøyet Følgende piktogrammer vises på verktøyet: Les instruksjonshåndboken før bruk. Bruk hørselvern. Bruk vernebriller. Maksimal skjæredybde. POSISJON FOR DATOKODE Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret, står trykt på den delen av huset som utgjør koblingen mellom verktøyet og batteriet. Eksempel: 2009 XX XX Produksjonsår Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteriladere TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE: Denne manualen inneholder viktige sikkerhets- og driftsinstruksjoner for DE9116/DE9130/DE9135 batteriladere.
Side: 6
NORSK 107 • Før du bruker laderen, må du lese alle instruksjoner og advarselsmerker på laderen, batteripakken og produktet som bruker batteripakken. FARE: Fare for dødelig elektrisk sjokk. 230 volt foreligger på ladeklemmene. Ikke undersøk med strømførende gjenstander. Dette kan føre til elektrosjokk eller dødelig elektrosjokk. ADVARSEL: Fare for elektrosjokk. Ikke la væske trenge inn i laderen. Dette kan føre til elektrosjokk. FORSIKTIG: Fare for brannskader. Bruk kun DEWALT oppladbare batterier for å redusere risikoen for skader. Andre typer batterier kan sprekke og forårsake person- og materiellskader. FORSIKTIG: Når laderen er tilkoblet kraftforsyningen kan de eksponerte ladekontaktene inne i laderen under visse forhold bli kortsluttet av fremmedlegemer. Fremmedlegemer med strømførende egenskaper inkludert, men ikke begrenset til, stålull, aluminiumsfolie eller alle avleiringer av metalliske partikler må holdes borte fra kamrene på laderen. Koble alltid laderen fra kraftforsyningen når det ikke er noen batteripakke i kammeret. Koble fra laderen før rengjøring. • IKKE forsøk å lade opp batteripakken med noen andre ladere enn dem som er oppgitt i denne håndboken. Laderen og batteripakken er spesielt designet for å virke sammen. • Disse laderne er ikke beregnet for noen annen bruk enn å lade opp DEWALT- batterier. Enhver annen bruk kan føre til fare for brann, elektrosjokk eller dødelig elektrosjokk. • Ikke utsett laderen for regn eller snø. • Trekk i kontakten i stedet for ledningen når du kobler fra laderen. Dette reduserer risikoen for skader på kontakten og ledningen. • Sørg for at ledningen er plassert slik at ingen kan tråkke på dem, snuble i dem eller på annet vis utsette dem for skade eller belastning. • Ikke bruk en skjøteledning hvis det ikke er absolutt nødvendig. Bruk av en uegnet skjøteledning kan føre til fare for brann, elektrosjokk eller dødelig elektrosjokk. • Ikke legg noe oppå laderen eller legg den på mykt underlag som kan blokkere ventilasjonsåpningene og føre til at den blir for varm innvendig. Plasser laderen i en posisjon borte fra alle varmekilder. Laderen ventileres gjennom åpninger i toppen og bunnen av kapslingen. • Ikke bruk laderen med skadet ledning eller støpsel — få disse erstattet omgående. • Ikke bruk laderen hvis denne har vårt utsatt for et kraftig støt, mistet på gulvet eller skadet på noen annen måte. Ta den med til et autorisert reparasjonssenter. • Ikke demonter laderen; ta den med til et autorisert servicesenter når den trenger service eller reparasjoner. Ukorrekt remontering kan føre til fare for elektrosjokk, dødelig elektrosjokk eller brann. • Koble laderen fra strømuttaket før rengjøring. Dette reduserer faren for elektrosjokk. Å fjerne batteripakken reduserer ikke denne faren. • ALDRI forsøk å koble sammen 2 ladere. • Laderen er designet for å gå på standard 230 V nettspenning. Ikke forsøk å drive den med noen annen spenning. Dette gjelder ikke laderen for kjøretøy. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE Ladere DE9116/DE9130 ladere aksepterer DEWALT NiCd og NiMH batteripakker klassifisert fra 7.2 til 18 V. DE9135 lader aksepterer 7,2 – 18 V NiCd, NiMH eller Li-Ion batterier. Disse laderne krever ingen justering og er laget slik at det skal være så enkelt som mulig å bruke dem. Ladeprosedyre FARE: Fare for dødelig elektrosjokk. 230 volt er tilstede ved ladeterminalene. Stikk ikke inn ledende gjenstander. Fare for elektrisk sjokk eller elektrisk støt. 1. Plugg laderen (16) inn i et egnet støpsel før du setter inn batteripakken. 2. Sett inn batteripakken i laderen. Når den røde lampen, under oppladning, blinker hele tiden er det tegn på at selve oppladningen har begynt. 3. Fullført oppladning indikeres av at den røde lampen hele tiden lyser PÅ. Pakken er fullstendig ladet og kan nå brukes eller kan forbli i laderen. MERK: For å sikre maksimal ytelse og brukstid for NiCd-, NiMH- og Li-Ion-batterier, må batteriet lades i minimum 10 timer før første gangs bruk.
Side: 7
NORSK 108 Ladeprosess Se tabellen nedenfor når det gjelder ladestatus for batteripakken. Ladestatus lader – – – – – – Fullstendig ladet ––––––––––– varm/kald pakke forsinkelse ––– – ––– – skift ut batteripakke ••••••••••• problem •• •• •• •• Automatisk balansering av battericellene Modusen for automatisk balansering av battericellene balanserer de individuelle cellene i batteripakken for å utnytte kapasiteten maksimalt. Batteripakker skal balanseres en gang i uken eller når batteripakkens ytelse er svekket. Balanser batteripakken ved å legge batteriet i laderen på vanlig måte. La batteripakken ligge i laderen i minst 10 timer. Forsinkelse for varm/kald pakke Når laderen registrerer at batteriet er for varmt eller for kaldt, starter den automatisk en forsinkelse ved varm/kald pakke, og utsetter ladingen til batteriet har nådd en passende temperatur. Laderen kobler deretter automatisk til lademodus. Denne funksjonen sikrer maksimal levetid for batteriet. KUN LI-ION BATTERIPAKKER Li-Ion-batterier er konstruert med et Electronic Protection System (elektronisk beskyttelsessystem) som beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting eller dyputlading. Verktøyet vil automatisk slå seg av når det elektroniske beskyttelsessystemet aktiveres. Hvis dette oppstår, må Li-Ion-batteriet settes i laderen til det er fulladet. Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteripakker Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du bestiller nye batteripakker. Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter ladeprosedyrene som er beskrevet. LES ALLE INSTRUKSJONER • Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Å sette inn eller fjerne batteriet fra laderen kan antenne støv eller gasser. • Lad batteriepakkene kun i DEWALT-ladere. • MÅ IKKE sprutes på eller dyppes i vann eller andre væsker. • Ikke oppbevar eller bruk verktøyet eller batteripakken på steder hvor temperaturen kan nå eller overskride 40˚ C (slik som utvendige skur eller metallbygninger om sommeren). FARE: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen grunn. Ikke sett batteripakken inn i laderen hvis denne er sprukket eller skadet. Ikke klem, slipp eller skad batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som har vårt utsatt for et kraftig støt, mistet på gulvet eller skadet på noen måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, truffet med en hammer, tråkket på). Dette kan føre til elektrosjokk eller dødelig elektrosjokk. Skadede batteripakker må returneres til servicesenteret for å resirkuleres. FORSIKTIG: Legg verktøyet på siden på et stabilt underlag hvor det ikke utgjør noen fare for snubling eller velting. Noen verktøy med store batteripakker står oppreist på batteripakken, men kan lett slås over ende. SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR NIKKELKADMIUM (NiCd) ELLER NIKKELMETALLHYDRID (NiMH) • Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en brann. • En liten lekkasje av væske fra batteripakkens celler kan inntreffe under ekstreme bruks- eller temperaturforhold. Dette indikerer ikke en svikt. Er imidlertid den ytre forseglingen brutt: a. og du får batterivæske på huden, må du øyeblikkelig vaske med såpe og vann i flere minutter. b. og du får batterivæske i øynene, må du skylle med rent vann i minst 10 minutter og søke øyeblikkelig medisinsk hjelp. (Medisinsk opplysning: Væsken er en 25ñ35% oppløsning av kaliumhydroksid.) SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION (Li-Ion) • Ikke brenn batteripakken selv om den
Side: 8
NORSK 109 er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner litium ion-batteripakker. • Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden, vasker du området med mild såpe og vann. Hvis du får batterivæske på øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av organiske karbonater og litium-salter. • Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer. ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer. Batterihette (fig. B) En beskyttende batterihette dekker og beskytter kontaktene når batteripakken er tatt av. Hvis den beskyttende batterihetten ikke sitter på, kan løse metallgjenstander kortslutte kontaktene. Dette er brannfarlig og kan skade batteripakken. 1. Ta av den beskyttende batterihetten (18) før du setter batteripakken i laderen eller verktøy. 2. Sett den beskyttende batterihetten over kontaktene med en gang du tar batteripakken ut av laderen eller verktøyet. ADVARSEL: Påse at den beskyttende batterihetten sitter på før du bærer en løs batteripakke eller legger den til oppbevaring. Batteripakke (fig. A) BATTERITYPE DC390 bruker 18 volts-batteripakker. Anbefalinger for lagring 1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur når de ikke er i bruk. MERK: Li-Ion-batteripakker bør være fulladet når de legges bort til lagring. 2. Langvarig lagring vil ikke skade batteripakken eller laderen. Under passende forhold kan de lagres i 5 år. Merker på lader og batteripakke Foruten symbolene i denne brukerhåndboken, viser merkene på laderen og batteripakken følgende symboler: Les brukerhåndboken før bruk. Batteriet lades. Batteriet er ladet. Defekt batteri. Forsinkelse ved varm/kald batteripakke. Stikk ikke inn ledende gjenstander. Lad ikke skadde batteripakker. Skal kun brukes med DEWALT batteripakker. Andre typer batteripakker kan sprekke og forårsake personskade og materiell skade. Skal ikke utsettes for vann. Defekte ledninger skal skiftes med en gang. Skal bare lades i temperaturer mellom 4 og 40 °C. Ta hensyn til miljøet når batteripakken skal kasseres. Ikke brenn batteripakken NiMH, NiCd+ og Li-Ion. Lader NiMH- og NiCd-batteripakker. Lader Li-Ion batteripakker. Ladetid er angitt under tekniske spesifikasjoner. Pakkens innhold Pakken inneholder: 1 oppladbar sirkelsag
Side: 9
NORSK 110 1 sagblad 1 sekskantnøkkel 2 batteripakker, NiCd (DC390KA) 2 batteripakker, NiMH (DC390KB) 2 batteripakker, Li-Ion (DC390KL) 1 lader (DC390KA/DC390KB/DC390KL) 1 settboks (DC390KA/DC390KB/ DC390KL) 1 instruksjonshåndbok 1 detaljert tegning MERK: Batteripakkene og laderne er ikke inkludert med N-modeller. • Sjekk om det har oppstått skade på verktøyet, delene eller tilbehøret under transport. • Ta deg tid til å lese og gjøre deg godt kjent med brukerhåndboken før du tar verktøyet i bruk. Beskrivelse (fig. A) ADVARSEL: Verktøyet eller delene skal aldri modifiseres, ellers kan det oppstå materiell skade eller personskade. 1 Strømbryter 2 Sperre for strømbryter 3 Fronthåndtak 4 Spindellås 5 Sponuttak 6 Sagsko 7 Spaltekniv 8 Hendel for betjening av skjerm 9 Nedre skjerm 10 Blad 11 Justeringsratt for skråsnitt 12 Snittindikator 13 Dybdejusteringsratt 14 Batteripakke 15 Sperrer 16 Lader 17 Ladelampe (rød) TILTENKT BRUK Din DC390 snorløse sirkelsagen er konstruert for ulike typer sageoperasjoner. SKAL IKKE brukes ved høy luftfuktighet eller nær antennelige væsker eller gasser. Disse ekstra solide sirkelsagene er profesjonelle el-verktøy. LA IKKE barn røre verktøyet. Det kreves oppsyn når uerfarne op-eratører bruker dette verktøyet. Sikkerhet ved bruk av elektrisitet Den elektriske motoren er bare beregnet på én bestemt spenning. Sjekk alltid at spenningen i batteripakken stemmer med spenningen på klassifiseringsskiltet. Sjekk også at spenningen i laderen stemmer med nettspenningen. Denne DEWALT-laderen er dobbeltisolert i samsvar med EN 60335. Det er derfor ikke påkrevd å bruke jordledning. Hvis ledningen er skadet må den skiftes ut med en spesialledning som kun er tilgjengelig gjennom DEWALTS serviceorganisasjon. Bruk av skjøteledning Bruk ikke skjøteledning med mindre det er helt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som passer til inngangseffekten i laderen (se Tekniske spesifikasjoner). Minste lederstørrelse er 1 mm2; maks. lengde er 30 m. Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle kabelen helt av først. MONTERING OG JUSTERING ADVARSEL: Ta alltid ut batteripakken før montering og justering. Slå alltid av verktøyet før du setter på eller tar av batteripakken. ADVARSEL: Bruk bare batteripakker og ladere fra DEWALT. Hvordan sette inn og ta ut batteripakken fra verktøyet (fig. A, B) ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble fra batteripakken før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. MERK: Pass på at batteripakken (14) er helt oppladet. HVORDAN INSTALLERE BATTERIPAKKEN I HÅNDTAKET PÅ VERKTØYET 1. Innrett hakket inne i verktøyhåndtaket med batteripakken (fig. B). 2. Skyv batteripakken bestemt inn i håndtaket til du hører at den låses på plass.
Side: 10
NORSK 111 HVORDAN FJERNE BATTERIPAKKEN FRA VERKTØYET 1. Trykk utløserknappene (15) og trekk batteripakken bestemt ut av håndtaket på verktøyet. 2. Før inn batteripakken i laderen som beskrevet i avsnittet om laderen i denne bruksanvisningen. Justerering av snittdybden (fig. A, C) • Løsne dybdejusteringsrattet (13). • Flytt skoen (6) for å stille inn riktig snittdybde. • Trekk til dybdejusteringsrattet (13). • Du får best resultat hvis sagbladet får stikke fram omkring 3 mm fra arbeidsstykket (se innfelt detalj på figur C). Instilling for skråsnitt (fig. D) Sagen kan innstilles inn for skråsnitt mellom 0° og 50°. • Løsne rattet for innstilling av skråsnittsvinkel (11). • Still inn vinkelen ved å vippe sagskoen (6) til merket indikerer riktig vinkel på skalaen. • Trekk til rattet (11) igjen. Stille inn skoen for saging i 90° vinkel (fig. D) • Still inn sagen for 0° skråsnitt. • Trekk bladskjermen tilbake med hendelen (8), og sett sagen med bladsiden ned. • Løsne rattet for innstilling av skråsnittsvinkel (11). • Sett en vinkelhake mot bladet og skoen, og juster vinkelen til 90°. Skifting av sagbladet (fig. E) • Aktiver låseknappen (4) for sagbladet, og skru ut festeskruen (19) med sekskantnøkkelen som følger med verktøyet. Skru mot klokken. • Trekk den nedre bladskjermen (9) tilbake med hendelen (8), og bytt sagbladet (10). Sett på igjen skivene (20 og 21) i riktig stilling. • Kontroller at bladet er satt på riktig i forhold til rotasjonsretningen. • Skru inn festeskruen (19) for hånd for å holde skiven i stilling. Drei med klokken. • Trykk på spindellåset (4) for sagbladet og drei spindelen til bladet slutter å rotere. • Trekk festeskruen for sagbladet godt til med sekskantnøkkelen. Justere kløyvkniven (fig. E) Når du skal justere spaltekniven (7), ser du på tegningen som er innfelt i figur E. Juster klaringen på spaltekniven når sagbladet blir byttet ut, eller når det er nødvendig. • Løsne du skruen (22) og dra spaltekniven ut til den største lengde. • Juster klaringen og stram skruen. Før maskinen tas i bruk • Pass på at batteripakken er (helt) oppladet. • Pass på at dekselet er montert riktig. Dekselet må være i lukket stilling. • Forviss deg om at bladet dreier i samme retning som pilene på bladet. • Ikke bruk sagblad som er slitt. BRUK ADVARSEL: Slå av verktøyet og ta av batteripakken før du setter på eller tar av tilbehør og før du foretar justeringer eller reparasjoner. Lås utløseren når verktøyet ikke er i bruk eller ligger til oppbevaring. ADVARSEL: Bruk alltid riktig hørselsvern. Under visse omstendigheter og ved langvarig bruk kan støy fra dette produktet bidra til svekket hørsel. Anvisninger for bruk ADVARSEL! • Advarsel: Følg alltid sikkerhetsanvisninger og gjeldende forskrifter. • Forsikre deg om at materialet som skal sages er sikkert på plass. • Bruk kun forsiktig trykk på verktøyet og ikke bruk sidetrykk på sagbladet. Om mulig, arbeid med sagskoen presset mot arbeidsdelen. Dette forhindrer skade på bladet og forhindrer verktøyet fra rykking og vibrering. • Unngå overbelastning. • La bladet gå fritt noen få sekunder før du begynner å skjære.
Side: 11
NORSK 112 Korrekt plassering av hendene (fig. A) ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist. ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en plutselig reaksjon. Hold verktøyet i hovedhåndtaket (22) og i det fremre håndtaket (3) for å føre sagen korrekt. Skru på og av (fig. A) Av sikkerhetsgrunner er strømbryteren (1) på det verktøy utstyret med en sperre (2). • Trykk på låseknappen for å låse opp verktøyet. • Når du skal bruke verktøyet, trykker du på strømbryteren. Så snart du slipper strømbryteren, blir sperren automatisk aktivert, for å hindre at maskinen startes ved en feil. MERK: Slå ikke verktøyet på eller av når sagbladet berører arbeidsemnet eller andre materialer. Føring av verktøyet (fig. A) • Siden snittet er jevnere på den siden der sagbladet går ut av arbeidsemnet, må du spenne det fast med baksiden mot sagbladet. • Bruk snittindikatoren (12) for å følge den opptrukne streken på arbeidsemnet. Snittindikatoren står i flukt med den venstre siden av sagbladet når avfasingsvinkel er 50°. Snittindikatoren står i flukt med den høyre siden av sagbladet når avfasingsvinkel er 0°. Støvavsug (fig. A) Din verktøy er utstyrt med et sponuttak (5). • Bruk alltid en støvsuger som er utformet i samsvar med anvendbare direktiver om sponutslipp når det sages i tre. Vakuumslanger til de fleste støvsugere passer rett inn i avsugsmunnstykket. ADVARSEL: Bruk ikke støvsuger ved saging av metall uten å ha gnistbeskyttelse. VEDLIKEHOLD Elektriske verktøy fra DEWALT er laget for lang tids bruk med minimalt vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende funksjonalitet er betinget av riktig behandling og regelmessig rengjøring. ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble batteripakken før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Laderen kan ikke repareres. Det er ingen deler på innsiden av laderen som behøver service av bruker. Smøring Det er ikke nødvendig å smøre verktøyet. Rengjøring ADVARSEL: Blås smuss og støv ut av verktøyhuset med tørr luft så ofte som du ser at smuss legger seg i og rundt lufteåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører denne prosedyren. ADVARSEL: Aldri bruk oppløsningsmidler eller andre sterke kjemikalier for rengjøring av ikke- metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene brukt i disse delene. Bruk en klut fuktet kun med vann og mild såpe. Pass på at det aldri kommer væske inn i verktøyet. Legg aldri noen av verktøydelene i vann. RENGJØRINGSINSTRUKSJONER FOR LADER ADVARSEL: Fare for elektrisk støt. Frakople laderen fra vekselstrømkontakten før rengjøring. Smuss og fett kan fjernes fra eksteriøret av laderen ved bruk av en klut eller myk ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller andre rengjøringsmidler. Ekstrautstyr ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke leveres av DEWALT ikke er testet med dette produktet, kan det være farlig å bruke slikt tilbehør med dette produktet. Reduser risikoen for personskade ved
Side: 12
NORSK 113 å bare bruke tilbehør som anbefales av DEWALT sammen med dette produktet. Ta kontakt med en forhandler hvis du er interessert i ekstrautstyr. Miljøvern Separat innsamling. Dette produktet skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det, skal du ikke kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles separat. Separat innsamling av brukte produkter og pakkematerialer gjør det mulig å gjenvinne materialer og bruke dem på nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer reduserer forurensning og etterspørselen etter råvarer. Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser om separat innsamling av elektriske produkter fra hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren når du kjøper et nytt produkt. DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger. Send produktet til et autorisert servicesenter som kan samle inn produkter på dine vegne og anvende denne tjenesten. Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på adressen som er oppført i denne brukerhåndboken. Du finner også en liste over autoriserte servicesentre for DEWALT og utførlig informasjon om service og kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com. Oppladbar batteripakke Denne langtids batteripakken må lades på nytt når den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet når batteripakken må kasseres: • Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av verktøyet. • Li-Ion, NiCd og NiMH-celler kan resirkuleres. Ta dem med til en forhandler eller et lokalt gjenvinningssenter. Innsamlede batteripakker blir gjenvunnet eller kassert på forsvarlig måte. GARANTI DEWALT er overbevist om kvaliteten på produktene sine og tilbyr en enestående garanti for profesjonelle brukere av produktet. Denne garantierklæringen kommer i tillegg til, og har på ingen måte negativ innvirkning på, dine kontraktsmessige rettigheter som profesjonell bruker eller på dine lovfestede rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker. Garantien er gyldig innen områdene tilhørende medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA). • 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI • Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan du ganske enkelt returnere det innen 30 dager, komplett med alle de originale komponentene slik du kjøpte det, til innkjøpsstedet for å få full refusjon eller bytte. Produktet må ha blitt utsatt for rimelig slitasje og kvittering må fremvises. • ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT • Hvis du trenger vedlikehold eller service på ditt DEWALT-verktøy i løpet av de første 12 månedene etter innkjøp, vil dette bli utført vederlagsfritt av en autorisert DEWALT-reparatør. Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke sviktet under garantien. • ET ÅRS FULL GARANTI • Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på grunn av material- eller produksjonsfeil innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer DEWALT å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at: • Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt; • Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje; • Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av uautoriserte personer; • Kvittering fremvises. • Produktet returneres komplett med alle originale komponenter. Dersom du ønsker å fremme et krav, ta kontakt med selgeren eller finn nærmeste autoriserte DEWALT-reparatør i DEWALT- katalogen eller ta kontakt med ditt DEWALT- kontor på den adressen som du finner i denne brukerhåndboken. Alternativt er en liste over autoriserte DEWALT-reparatører og alle detaljer om service etter salg tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DC390 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DC390. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DC390 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DC390

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DC390 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sager
  • Model/navn: DC390
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk, Arabisk, Polsk, Tjekkisk, Slovakisk, Ungarsk