DeWalt DC352K manual

Vis en manual for DeWalt DC352K under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sag
  • Model/navn: DC352K
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 94
NORSK
91
DC352 TRÅDLØS DYKKSAG
Gratulerer!
Du har valgt et verktøy fra DEWALT. Mangeårig
erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør
DEWALT til en svært pålitelig partner for profesjonelle
brukere av elektriske verktøy.
Tekniske spesifikasjoner
DC352
Spenning Vlikestrøm 18
Strøm W 390
Tomgangshastighet min-1 3200
Bladdiameter mm 165
Maksimums skjæredybde
90˚ (uten styreskinne) mm 60
90˚ (med styreskinne) mm 55
Hulldiameter av sagblad mm 20
Justering av skråvinkel 47˚
Vekt (uten batteripakke) kg 4,6
Batteripakke DE9503
Batteritype NiMH
Spenning V likestrøm 18
Kapasitet Ah 2,6
Vekt kg 1,0
Lader DE9116
Nettspenning V vekselstrøm 230
Batteritype NiCd/NiMH
Ca. ladetid min 30
Vekt kg 0,52
Sikringer:
Europa 230 V verktøy 10 A, nettspenning
Storbritannia
og Irland 230 V verktøy 13 A, i støpsler
Vibrasjonsverdien som oppgis i denne manualen
har blitt målt i samsvar med en standard test
utført i henhold til EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verkøy med et annet. Den kan
brukes til et midlertertidig overslag av eksponering.
ADVARSEL: Det erklærte
vibrasjonsnivået reflekterer verktøyets
hovedbruksområder. Dersom verktøyet
brukes til andre formål, med annet
tilbehør, eller ikke har blitt vedlikeholdt,
så kan vibrasjonsnivået endres. Dette
kan øke eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
En vurdering av eksponeringsnivået til
vibrasjoner bør også tas i betraktning
når verktøyet er slått av, eller når det
sviver men ikke utfører arbeid. Dette kan
redusere eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
Identifiser ekstra sikkerthetstiltak
som beskytter operatøren fra
vibrasjonseffektene. Dette inkluderer
vedlikehod av verktøy og tilbehør, holde
hendene varme og arbeidsstillinger.
DC352
LpA (lydnivå) dB(A 91
KpA (usikkerhet ved lydnivå) dB(A) 4,8
LWA (lydeffekt) dB(A) 102
KWA (lydeffekt) dB(A) 4,8
Total vibrasjonsverdier (triax vektor-sum)
fastsatt i henhold til EN60745:
DC352 Emisjonsverdi ved vibrering = 1,8 m/s²
Usikkerhet K = 1,5 m/s²
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået
de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og
vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende
farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til mindre eller moderat
personskade.
FORSIKTIG: Når dette brukes uten
sikkerhetsvarselsymbolet, foreligger det
en potensielt farlig situasjon som, hvis
den ikke unngås, kan føre til materiell
skade.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
Side: 95
NORSK
92
Samsvarserklæring for EU
DC352
DEWALT erklærer at disse produktene, beskrevet
under ”teknisk data”, har blitt laget i samsvar med:
2006/95/EC, 98/37/EC, 2004/108/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2.
Ytterligere informasjon fås ved å ta kontakt med
DEWALT på adressen nedenfor eller ved å slå opp
bakerst i brukerhåndboken.
Undertegnede er ansvarlig for alle tekniske data og
stadfester denne erklæringen på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
Ingeniørvirksomhet og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
16/08/2007
ADVARSEL: Les bruksanvisningen for å
redusere skaderisikoen.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL: Les alle
sikkerhetsadvarsler og all
anvisningene Følges ikke advarslene
og anvisningene, kan dette
resultere i elektrisk støt, brann
og/eller alvorlig skade.
OPPBEVAR ALLE ADVARSLER OG ANVISNINGER
FOR SENERE BRUK.
Begrepet “elektrisk verktøy” i advarslene nedenfor
henviser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk
verktøy eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk
verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSSTEDET
a) Arbeidsstedet skal være rent og godt
belyst. Rotete eller mørke områder øker faren
for ulykker.
b) Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, f.eks. nær antennelig væske,
gass eller støv. Elektriske verktøy produserer
gnister som kan antenne støv eller gass.
c) Barn og tilskuere skal holdes på god
avstand ved bruk av elektriske verktøy.
Distraksjoner kan forårsake tap av kontroll.
2) SIKKERHET VED BRUK AV ELEKTRISITET
a) Støpslene på elektriske verktøy må passe
i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel.
Bruk ikke tilpasningsstøpsler på jordede
elektriske verktøy. Uendrede støpsler og
stikkontakter som passer kravene, reduserer
risikoen for elektrisk støt.
b) Unngå å berøre jordede flater som rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis
kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt.
c) Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller
fuktighet. Hvis vann kommer inn i et elektrisk
verktøy, øker faren for elektrisk støt.
d) Vær ikke hardhendt med ledningen.
Bruk ikke ledningen til å bære, dra eller
frakople det elektriske verktøyet. Hold
ledningen på god avstand fra varme,
olje, skarpe kanter eller bevegelige deler.
Skadde eller sammenviklede ledninger øker
faren for elektrisk støt.
e) Ved utendørs bruk av det elektriske
verktøyet skal du bruke en skjøteledning
som er beregnet på utendørs bruk. Bruk
av ledning som er beregnet på utendørs bruk
reduserer faren for elektrisk støt.
f) Hvis du må bruke et elektrisk verktøy i
fuktige omgivelser, bruk en strømkilde
med jordfeilbryter (RCD). Bruk av
jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt.
3) PERSONSIKKERHET
a) Vær oppmerksom, følg med på det du
gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske
verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har
brukt narkotika, alkohol eller legemidler.
Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å
forårsake alvorlig personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Bruk av verneutstyr som
støvmasker, glidesikre sko, hjelm og
hørselsvern der det trengs, reduserer faren
for personskade.
c) Unngå utilsiktet oppstarting. Påse at
bryteren er i AV-posisjon før du kopler til
strømmen og/eller batteripakken, samt tar
opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller setter støpselet i stikkontakten mens
bryteren er på, øker du faren for ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før
du slår på det elektriske verktøyet. En
skrunøkkel som er festet til en roterende
del i det elektriske verktøyet, kan forårsake
personskade.
e) Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet
og god balanse til enhver tid. Dette gir
Side: 96
NORSK
93
bedre kontroll over det elektriske verktøyet
hvis det skulle oppstå en uventet situasjon.
f) Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende
klær eller smykker. Hold hår, klær og
hansker på god avstand fra bevegelige
deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår
kan sette seg fast i bevegelige deler.
g) Hvis verktøyet har tilkopling for
støvoppsamler eller støvavsug, skal du
påse at disse er tilkoplet og brukes på
riktig måte. Bruk av støvoppsamler kan
redusere farer som er forbundet med støv.
4) BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Forsér ikke det elektriske verktøyet. Bruk
riktig elektrisk verktøy til jobben. Det riktige
verktøyet gjør jobben bedre og tryggere og
med den hastigheten som er det konstruert
for.
b) Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis
det ikke går an å slå bryteren av og på.
Verktøy som ikke kan styres med bryteren, er
farlig og må repareres.
c) Ta støpselet ut av kontakten og/eller
ta batteripakken ut av det elektriske
verktøyet, før du foretar justeringer,
bytter tilbehør eller legger det bort
til oppbevaring. Slike forebyggende
sikkerhetstiltak reduserer faren for at det
elektriske verktøyet startes utilsiktet.
d) Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig
for barn, og la ikke personer som
ikke er kjent med verktøyet eller disse
anvisningene, bruke verktøyet. Elektriske
verktøy er farlige i hendene på ukyndige
brukere.
e) Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter
feiljusteringer eller binding i bevegelige
deler, skadde deler eller andre ting som
kan påvirke det elektriske verktøyets
funksjonalitet. Hvis det elektriske
verktøyet er skadet, skal det repareres
før bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig
vedlikeholdte elektriske verktøy.
f) Sørg for at skjæreverktøy alltid er
skarpe og rene. Med riktig vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter
oppstår det sjeldnere bindinger. Slike verktøy
er dessuten lettere å håndtere.
g) Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits
osv. i samsvar med disse anvisningene.
Ta også hensyn til arbeidsforholdene og
jobben som skal utføres. Det kan være
farlig å bruke det elektriske verktøyet til andre
oppgaver enn det som er tiltenkt.
5) BRUK OG BEHANDLING AV BATTERIDREVNE VERKTØY
a) Batteriet skal bare lades med laderen som
er angitt av produsenten. En lader som er
beregnet på en bestemt batteripakke, kan
medføre brannfare hvis den brukes med en
annen batteripakke.
b) Elektriske verktøy skal bare brukes med
den angitte batteripakken. Bruk av andre
batteripakker kan medføre risiko for skade
eller brann.
c) En batteripakke som ikke er i bruk,
skal holdes på god avstand fra
metallgjenstander som binders, mynter,
nøkler, spiker, skruer og andre små
metallgjenstander som kan skape kontakt
mellom polene. Kortslutning av batteripolene
kan forårsake forbrenning eller brann.
d) Ved hardhendt behandling, kan det lekke
væske fra batteriet. Unngå berøring.
Skyll med vann hvis du kommer i
kontakt med væsken. Oppsøk lege hvis
væsken kommer i kontakt med øynene.
Batterivæske kan forårsake irritasjon eller
forbrenning.
6) SERVICE
a) Service på det elektriske verktøyet skal
utføres av en kvalifisert servicetekniker
som utelukkende bruker originale
reservedeler. Slik sørger du for å ivareta det
elektriske verktøyets sikkerhet.
FLERE SIKKERHETSREGLER
Sikkerhetsinstruksjoner for alle
bruksområder
a) FARE: Hold hender bort fra
skjæreområdet og sagbladet. Hold din
andre hånd på støttehåndtaket, eller
motorrammen. Om begge hendene holder
sagen kan de ikke skjæres av sagbladet.
b) Ikke berør undersiden av arbeidsstykket.
Verneinnretningen kan ikke beskytte deg mot
sagbladet under arbeidsstykket.
c) Juster skjæredybden til tykkelsen av
arbeidsstykket. Mindre enn en hel tann av
sagbladet skal være synlig under arbeidsstykket.
d) Hold aldri et stykke som skal skjæres
i dine hender eller over ditt ben. Fest
arbeidsstykket på en stabil plattform. Det
er viktig å støtte arbeidet riktig for å minimere
kroppseksponering, fastkjøring av sagbladet,
eller tap av kontroll.
Side: 97
NORSK
94
e) Hold elektroverktøyet ved isolerte
gripeoverflater når du utfører en operasjon
hvor skjæreverktøyet kan komme i
kontakt med skjult ledningstråd. Berøring
med en strømførende ledning gjør at de
eksponerte metalldelene på verktøyet også blir
strømførende, slik at brukeren får elektrisk støt.
f) Bruk alltid en kløveholder eller rett kantleder
ved kløving. Dette forbedrer nøyaktigheten av
skjæring og reduserer sjansen for fastkjøring av
sagbladet.
g) Bruk alltid sagblader med riktig størrelse og
form (diamant kontra rund) av spindelhull.
Blader som ikke matcher den monterte
maskinvaren av sagen vil drives eksentrisk, som
forårsaker tap av kontroll.
h) Bruk aldri skadet eller feilaktige
bladpakninger eller bolter. Bladpakninger
og bolter er spesifikt designet for din sag, for
optimal ytelse og driftssikkerhet.
Årsaker til og hindring
av tilbakeslag
– Tilbakeslag er en plutselig reaksjon til et fastkjørt,
bøyd eller feiljustert sagblad, som forårsaker
at en ukontrollert sag løftes opp og ut av
arbeidsstykket mot brukeren;
– Når sagbladet kjøres fast eller er bøyd av
sagsnittet som lukkes, stopper bladet og
motorreaksjonen beveger enheten hurtig
bakover mot brukeren;
– Hvis sagbladet blir vridd eller feiljustert i kuttet,
kan tennene ved den bakre kanten av sagbladet
skjæres inn i den øvre overflaten av treet som
forårsaker at sagbladet kommer ut av sagsnittet
og hopper tilbake mot brukeren.
Tilbakeslag oppstår som følge av feilbruk av
verktøyet og/eller feil bruksprosedyrer eller forhold
som kan unngås ved å ta følgende forholdsregler:
a) Hold et godt tak med begge hender på
sagen og plasser dine armer for å motstå
trykk fra tilbakeslag. Plasser din kropp på
hver side av bladet, men ikke i linje med
bladet. Tilbakeslag kan forårsake at sagen
hopper bakover, men trykk fra tilbakeslag
kan kontrolleres av brukeren, om riktige
forhåndsregler er tatt.
b) Når sagbladet sitter fast, eller hvis du av
en eller annen grunn må avbryte kuttingen,
skal du slippe opp utløseren og holde
verktøyet helt stille i materialet til skiven har
stanset helt. Prøv aldri å ta verktøyet ut av
arbeidsstykket eller trekke verktøyet bakover
mens sagbladet er i bevegelse, ellers kan
det oppstå tilbakeslag. Finn årsaken til og løs
problemet for å hindre at sagbladet sitter fast
igjen.
c) Når du startet opp sagen i arbeidsstykke,
midtstill bladet i sagsnittet og sjekk at
sagtennene ikke sitter fast i materiale. Hvis
sagbladet sitter fast, kan det komme seg ut av
eller slå tilbake fra arbeidsstykket når verktøyet
startes igjen.
d) Støtt store paneler for å minimere
risikoen for at sagbladet setter seg fast og
tilbakeslag oppstår. Store paneler synker
ofte sammen under sin egen vekt. Støtter må
plasseres under panelet på begge sider, nære
linjen av kuttet og nære kanten av panelet.
e) Ikke bruk sløve eller skadete sagblader.
Uslipte eller feilaktig innstilte blader produserer
smale sagsnitt som forårsaker overdreven
friksjon, bladbøyning og tilbakeslag.
f) Bladdybde og låsespaker for justering av
skråskjæring må være stramme og sikret før
skjæring er utført. Om bladjusteringen skiftes i
løpet av skjæring, kan det forårsake fastsetting
og tilbakeslag.
g) Bruk ekstra varsomhet når du utfører et
”dykkutt” i eksisterende vegger eller andre
blinde områder. Det utstikkende sagbladet kan
skjære objekter som kan forårsake tilbakeslag.
Sikkerhetsinstruksjoner for
dykksagtyper
a) Sjekk verneinnretningen for riktig
lukking før hver bruk. Ikke bruk sagen
om verneinnretningen ikke beveges fritt
og sperrer bladet øyeblikkelig. Aldri
klem eller fest verneinnretningen med
sagbladet eksponert. Om sagen tileldigvis
er mistet, kan verneinnretningen bli bøyd.
Sjekk at verneinnretningen beveges fritt og
ikke berører sagbladet eller andre deler, i alle
vinkler og skjæredybder.
b) Sjekk operasjonen og tilstanden av
returfjæren for verneinnretningen.
Om verneinnretningen og fjæren ikke
fungerer riktig, må de betjenes før bruk.
Verneinnretningen kan virke langsom på
grunn av skadete deler, gummirester eller en
oppbygning av skrap.
c) Påse at styreplaten av sagen ikke
kan forflytte seg mens du utfører
”dykkuttet” når bladets skråstilling ikke
er 90°. Bladforskyvning til siden vil forårsake
fastsetting og sannsynligvis tilbakeslag.
Side: 98
NORSK
95
d) Alltid påse at verneinnretningen dekker
sagbladet før du setter sagen ned på
en benk eller gulv. Et ubeskyttet, kjørende
sagblad vil forårsake at bladet går bakover
og skjærer alt i sin bane. Vær oppmerksom
på tiden det tar for at bladet stopper etter at
bryteren er utløst.
Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner
for alle sager med spaltekniv
a) Bruk den passende spaltekniven for bladet
som er brukt. For at spaltekniven skal virke, må
den være tykkere enn enheten av bladet men
tynnere enn tannsettet av bladet.
b) Juster spaltekniven som beskrevet i
denne instruksjonsmanualen. Feilaktig
dimensjonering, plassering og justering kan
gjøre at spaltekniven ikke er effektiv når det
gjelder forhindring av tilbakeslag.
c) For at spaltekniven skal fungere, må den
gripe inn i arbeidsstykket. Spaltekniven er ikke
effektiv når det gjelder forhindring av tilbakeslag i
løpet av korte kutt.
d) Ikke bruk sagen om spaltekniven er bøyd.
Selv små hinder kan redusere lukkehastigheten
av en verneinnretning.
Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner
for dykksagtyper
• Bruk hørselsvern. Eksponering for støy kan
forårsake tap av hørsel.
• Bruk en støvmaske. Å bli utsatt for støvpartikler
kan forårsake pustevansker og mulig skade.
• Ikke bruk sagblader med større eller mindre
diameter enn anbefalt. For opplysninger om
riktig skjærekapasitet henvises du til de tekniske
dataene. Bruk kun sagblader spesifisert i denne
manualen, som er i samsvar med EN 847-1.
• Aldri bruk slipende reduseringshjul.
Annen risiko
• Selv om alle gjeldende sikkerhetsforskrifter
følges og sikkerhetsvern brukes, er det ikke
mulig å unngå visse typer risiko.Disse er:
– Svekking av hørsel.
– Risiko for ulykker forårsaket av de åpne
delene av roterende sagblad.
– Risiko for personskade når sagbladet skiftes.
– Risiko for støvinhalasjon fra materialer som
kan være farlige når de er kuttet.
Etiketter på verktøyet
Det følgende bildet er vist på verktøyet:
Bladdiameter
Ytterligere sikkerhetsanvisninger for
batteripakker
ADVARSEL: Brannfare! Unngå at
metall kortslutter kontaktene på en
frakoplet batteripakke. Batteripakken
skal ikke oppbevares eller bæres uten at
batterihetten er satt på over kontaktene.
• Batterivæsken består av 25–30 %
kaliumhydroksidoppløsning og kan være
skadelig. Om elektrolyttvæske kommer i kontakt
med huden, vask øyeblikkelig med såpe og
vann i flere minutter. Ved kontakt med øyne skal
du skylle godt med rent vann i minst
10 minutter. Rådfør deg med lege.
• Prøv aldri å åpne en batteripakke,
uansett grunn.
Ytterligere sikkerhetsanvisninger for
batteripakker og ladere
• Påse at batteripakken er tørr og ren før du setter
den i laderen.
• Bruk bare ladere som er merket med ”NiMH”
eller ”NiMH + NiCd” til lading av DEWALT NiMH-
batteripakker.
• Bær aldri laderen i ledningen. Dra aldri
i ledningen når støpselet skal tas ut av
stikkontakten. Hold ledningen på god avstand
fra varme, olje og skarpe kanter.
• Utsett ikke laderen for fuktighet eller væte.
• Prøv aldri å lade våte batteripakker.
• Prøv aldri å åpne en batteripakke, uansett
grunn.
• Følg anvisningene bakerst i denne
brukerhåndboken når batteripakken skal
kasseres.
• Ladere og batteripakker som ikke er i bruk, skal
oppbevares tørt og utilgjengelig for barn og skal
låses godt.
ANBEFALINGER VED OPPBEVARING
1. Det beste oppbevaringsstedet er kjølig, tørt og
uten direkte sollys og for lave eller for varme
temperaturer.
2. Langvarig oppbevaring er ikke skadelig for
batteripakken eller laderen. Disse kan, under
riktige forhold, oppbevares i 5 år eller mer.
Side: 99
NORSK
96
Merker på lader og batteripakke
Foruten symbolene i denne brukerhåndboken, viser
merkene på laderen og batteripakken følgende
symboler:
Les brukerhåndboken
før bruk.
Batteriet lades
Batteriet er ladet
Defekt batteri
Forsinkelse ved varm/kald batteripakke
Stikk ikke inn ledende gjenstander.
Lad ikke skadde batteripakker
Skal bare brukes med DEWALT
batteripakker. Andre typer batteripakker
kan sprekke og forårsake personskade
og materiell skade.
Skal ikke utsettes for vann.
Defekte ledninger skal skiftes med en
gang.
Skal bare lades i temperaturer mellom 4
og 40 °C.
Ta hensyn til miljøet når batteripakken skal
kasseres.
Brenn ikke NiMH/NiCd+-batteripakker.
Lader NiMH- og NiCd-
batteripakker.
Ladetid er angitt under Tekniske
spesifikasjoner.
Lader
DE9130-ladere kan brukes med DEWALT NiCd- og
NiMH-batteripakker fra 7,2 til 18 V.
Batteripakke (fig. 1)
BATTERITYPE
DC352 bruker 18 volts batteripakker.
Lade batteripakken (fig. 2)
Når batteripakken (n) lades for første gang eller
etter lengre tids oppbevaring, kan det bare lades
80 %. Etter flere ladings- og utladingssykluser kan
batteripakken lades fullt. Sjekk alltid strømtilførselen
før du lader batteripakken. Hvis strømtilførselen
fungerer, men batteripakken ikke lades, skal du
ta batteripakken med til et autorisert DEWALT
servicesenter. Laderen og batteripakken kan bli
varme å ta på under lading. Dette er normalt og er
ikke et tegn på feil.
FORSIKTIG: Lad ikke batteripakken
hvis omgivelsestemperaturen er lavere
enn 4 °C eller høyere enn 40 °C.
Anbefalt ladetemperatur: ca. 24 °C.
Lad batteripakken (n) ved å sette den i laderen (o)
som vist og sett støpselet til laderen i stikkontakten.
Påse at batteripakken sitter riktig i laderen. Den røde
ladeindikatoren blinker. Etter ca. 1 time slutter den
å blinke, men fortsetter å lyse. Batteripakken er nå
fullt ladet. Batteripakken kan tas ut eller stå i den
tilkoplede laderen i lengre tid (maks. 14 dager).
Batterihette (fig. 3)
Batterihetten (p) dekker og beskytter kontaktene når
batteripakken er tatt av. Hvis batterihetten ikke sitter
på, kan løse metallgjenstander kortslutte kontaktene.
Dette er brannfarlig og kan skade batteripakken.
1. Ta av batterihetten (p) før du setter
batteripakken (n) i laderen
eller verktøy (fig. 3A).
2. Sett batterihetten over kontaktene med en gang
du tar batteripakken ut av laderen eller verktøyet
(fig. 3B).
ADVARSEL:Påse at batterihetten sitter
på før du bærer en løs batteripakke eller
legger den til oppbevaring.
Automatisk balansering av
battericellene
Modusen for automatisk balansering av
battericellene balanserer de individuelle cellene i
batteripakken for å utnytte kapasiteten maksimalt.
Batteripakker skal balanseres over natten etter hver
10. ladings-/utladingssyklus eller hvis batteripakken
ikke lenger fungerer som den vanligvis gjør.
Side: 100
NORSK
97
Balanser batteripakken ved å sette den i laderen på
vanlig måte. Den røde lampen blinker kontinuerlig for
å vise at ladesyklusen har begynt.
Når den timelange ladesyklusen er ferdig,
slutter lampen å blinke, men lyser fortsatt. Nå er
batteripakken fullt ladet og kan brukes.
Hvis batteripakken blir stående i laderen etter denne
første timen, går laderen over i balanseringsmodus
automatisk. Balanseringsmodusen varer i inntil åtte
timer, men batteripakken kan tas ut når som helst.
Forsinkelse ved varm/kald
batteripakke
Hvis laderen registrerer at batteripakken er for
varm eller for kald, legges det automatisk inn en
forsinkelse. Batteriet blir ikke ladet før batteripakken
har oppnådd riktig temperatur. Laderen går deretter
automatisk til lademodus. Denne funksjonen gjør at
batteriet varer lengst mulig. I forsinkelsesmodus ved
varm/kald batteripakke blinker den røde indikatoren
først med lange blink, og deretter med korte blink.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 dykksag
1 sekskantnøkkel
2 Batteripakker (DC352KB)
1 lader (DC352KB)
1 brukerhåndbok
1 diagram
• Sjekk om det har oppstått skade på verktøyet,
delene eller tilbehøret under transport.
• Ta deg tid til å lese og gjøre deg godt kjent med
brukerhåndboken før du tar verktøyet i bruk.
Beskrivelse (fig. 1–4)
ADVARSEL: Verktøyet eller delene skal
aldri endres. Dette kan medføre materiell
skade eller personskade.
TILTENKT BRUK
DC352 dykksag er designet for profesjonelle
sageapplikasjoner og skjæring av treprodukter.
SKAL IKKE brukes ved høy luftfuktighet eller nær
antennelige væsker eller gasser.
Denne kraftige dykksagen er et profesjonelt
elektroverktøy. LA IKKE barn røre verktøyet. Det
kreves oppsyn når uerfarne operatører bruker dette
verktøyet.
a. dykkutløser
b. av/på-bryter
c. hovedhåndtak
d. glidestykke
e. knott for justering av skråstilling
f. knotter for dybdejustering
g. dybdemåler
h. fronthåndtak
i. utløp for støvventilasjon
j. skinneregulator
k. blad
l. låseknapp
m. låsespake
n. batteripakken
o. lader
p. batterihette
q. batteriutløserknapp
r. klemskrue for sagblad
s. ytre flense
t. indre flense
u. spaltekniv
v. skrue for spaltekniv
w. skjæreindikator
x. anti-tilbakeslags knott
y. ytre verneinnretning
z. styreskinne
aa. klemme
bb. indikatorer for bladposisjon
Sikkerhet ved bruk av elektrisitet
Den elektriske motoren er bare beregnet på én
bestemt spenning. Sjekk alltid at spenningen
i batteripakken stemmer med spenningen på
klassifiseringsskiltet. Sjekk også at spenningen i
laderen stemmer med nettspenningen.
Denne DEWALT-laderen er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60335. Det er derfor
ikke påkrevd med jordledning.
Hvis ledningen er skadet skal den skiftes ut med
en spesialledning som bare er tilgjengelig gjennom
DEWALTs serviceorganisasjon.
Å bruke skjøteledning
Bruk ikke skjøteledning med mindre det er helt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som
passer til inngangseffekten i laderen (se Tekniske
Side: 101
NORSK
98
spesifikasjoner). Minste lederstørrelse er 1 mm2;
maks. lengde er 30 m.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: Ta alltid ut batteripakken
før montering og justering. Slå alltid av
verktøyet før du setter på eller tar av
batteripakken.
ADVARSEL: Bruk bare batteripakker og
ladere fra DEWALT.
Sette på og ta av
batteripakken i verktøyet (fig. 2)
ADVARSEL: Reduser risikoen for
personskade: Slå av verktøyet og
trekk ut strømledningen før du
monterer eller demonterer tilbehør,
justerer eller endrer konfigurasjoner
eller skal utføre reparasjoner. Påse at
utløserknappen står på AV. Utilsiktet
start kan forårsake personskade.
1. Sett batteripakken (n) på sokkelen slik at den
klikker på plass.
2. Ta av batteripakken ved å trykke på de to
utløsingsknappene (q) samtidig og trekke
pakken vekk fra sokkelen.
Justering av skråskjæringsvinkelen
(fig. 1)
Skråskjæringsvinkelen kan justeres mellom 0° og 47
grader.
1. Løsne justeringsknottene for skråstilling (e).
2. Bestem skråskjæringsvinkelen ved å vippe
på sagplaten (d) inntil avmerkingen viser den
ønskede vinkelen på
dybdemåler (g).
3. Løsne justeringsknottene for skråstilling (e).
Utskifting av sagblad (fig. 4, 5)
1. Trykk på låseknappen (l).
2. Trykk dykksagen ned for å stoppe (posisjon for
utskifting av sagblad).
3. Skru låsespaken (m) med klokken til den
stopper.
4. Trykk låsespaken (m) ned og roter sagbladet til
låseposisjonen er funnet.
MERK: Bladet (k) er nå låst og kan ikke dreies med
hånden.
5. Skru klemskruen for bladet (r) mot klokken for å
fjerne.
6. Fjern den ytre flensen (s) og det brukte bladet
(k). Plasser det nye bladet på den indre flensen
(t).
7. Sett den ytre flensen (s) og klemskruen for
bladet (r) på plass igjen. Skru skruen for hånd
med klokkenn.
MERK: Roteringsretningen av sagbladet og
roteringen av dykksagen MÅ være den samme.
8. Stram klemmekruen på bladet godt til med
sekskantnøkkelen.
9. Skru låsespaken (m) med klokken til den
stopper.
10. Beveg dykksagen tilbake til topposisjon.
11. Trykk dykkutløseren (a) forover, for å låse
sagbladendring.
Justering av spaltekilen (fig. 5)
For riktig justering av spaltekniven (u), se figur 3.
Juster klaringen på spaltekilen etter at sagbladet er
skiftet ut eller når det er nødvendig.
1. Følg Utskifting av sagbladet trinn 1–4.
2. Løsne spalteknivens justeringsskrue (v) med en
sekskantnøkkel og plasser spaltekniven som
vist i figur 3.
3. Stram spalteknivens justeringsskrue (v).
4. Skru låsespaken (m) med klokken til den
stopper.
5. Beveg dykksagen tilbake til topposisjon.
Dybde av skjærejustering (fig. 6)
Skjæredybden kan stilles til 0 – 60 mm uten
styreskinnen festet; med styreskinnen festet:
0 – 55 mm.
1. Løsne knotten for dybdejustering(f) og flytt
markøren for å oppnå den riktige skjæredybden.
2. Stram knotten for dybdejustering (f).
MERK: For optimale resultater, la sagbladet stikke ut
fra arbeidsstykket med omtrent 3 mm (fig. 5).
BRUK
ADVARSEL:Før du bruker dykksagen
forsikre deg ALLTID om at alle
funksjonene virker!
Anvisninger for bruk
ADVARSEL: Følg alltid
sikkerhetsanvisninger og gjeldende
forskrifter.
Side: 102
NORSK
99
Slå verktøyet av og på (fig. 1)
Trykk på/av-bryteren (b) for å slå på dykksagen.
Holde og lede verktøyet (fig. 7, 8)
ADVARSEL!
• FEST ALLTID arbeidsstykket på en
slik måte at det ikke kan beveges
mens du sager.
• ALLTID trykk maskinen fremover.
DRA ALDRI maskinen bakover mot
deg.
• BRUK ALLTID dykksagen med
begge hender. Sett en hånd på
hovedhåndtaket (c) og den andre
hånden på fronthåndtaket (h) som vist
i figur 7.
• ALLTID bruk klemmen for å holde
skinnen til arbeidsstykket som vist i
figur 8.
• Påse at ledningen ikke er i sagens
bane.
• Hold verktøyet ved hovedhåndtaket (c) og
fronthåndtaket (h) for å lede sagen riktig.
• Skjæreindikatoren (w) viser skjærelinjen for 0° og
47° kutt (uten styreskinne).
• Indikatoren for bladposisjon (bb) viser
bladposisjonen for full dykkutt.
• For optimale resultater, klem arbeidsstykket med
bunnen opp.
SKJÆRING
1. Plasser maskinen med frontdelen av sag
sokkelen på arbeidsstykket.
2. Trykk av/på-bryteren for å slå på dykksagen.
3. Trykk dykkutløseren (a) fremover, trykk sagen
ned for å stille inn sjkæredybde og trykk den
fremover inn i skjæreretningen.
DYKKUTT
ADVARSEL: For å unngå tilbakeslag
MÅ de følgende instruksjonene
overholdes ved dykkutting:
• Plasser maskinen på styreskinnen og
utløs tilbakeslagsknotten (x) ved å drei
den mot klokken.
• Skru på maskinen og trykk ned sagen
sakte på den innstilte skjæredybden
og trykk fremover i skjæreretningen.
Skjæreindikatorene (w) viser det
helt forreste og det helt bakerste
skjærepunktet av sagbladet (dia.
165 mm) ved maksimums
skjæredybde og ved bruk av
styreskinnen.
• Om tilbakeslag finner sted i løpet
av dykkskjæringen må du skru
tilbakeslagsknotten (x) mot klokken for
å utløse den fra skinnen.
• Når du er ferdig med dykkuttet, skru
anti-tilbakeslagsknotten (u) med
klokken til låseposisjon.
Styresystemet (fig. 1, 7)
Styreskinnene, som finnes i forskjellige lengder,
muliggjør nøyaktige, rene kutt og beskytter samtidig
arbeidsstykkets overflate
mot skade.
Sammen med ytterligere tilbehør kan eksakte
vinkelkutt, skråsnitt og tilpasningsarbeid fullføres
med styreskinnesystemet.
Sikring av arbeidsstykket med klemmer sørger for
sikker kontroll og sikkert arbeid.
Styreklareringen av dykksagen må være meget liten
for best mulige skjæreresultater og kan stilles inn
med to skinneregulatorer (j).
1. Utløs skruen på innsiden av skinneregulatoren
for å justere klareringen.
2. Juster knotten til sagen låses på skinnen.
3. Roter knotten tilbake til sagen glider lett.
4. Hold skinneregulatoren i posisjon og lås skruen
igjen.
MERK: ALLTID omjuster systemet for bruk med
andre skinner.
SPONBESKYTTELSE
Styreskinnen er utstyrt med en sponbeskyttelse,
som må skjæres til før første gangs bruk:
VIKTIG: ALLTID les og følg styresystemets
instruksjoner før du skjærer sponbeskyttelsen.
1. Still inn hastigheten av dykksagen til nivå 5.
2. Plasser styreskinnen på en kassert trebit.
3. Still inn dykksagen på 5 mm skjæredybde.
4. Plasser sagen på den bakre enden av
styreskinnen.
5. Slå på sagen, trykk den ned for å stille inn
skjæredybden og skjær sponbeskyttelsen
langs hele lengden i en uavbrutt operasjon.
Kanten av sponbeskyttelsen tilsvarer nå eksakt
skjærekanten av bladet.
Side: 103
NORSK
100
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for skade, sikre ALLTID styreskinnen (z)
med en klemme (aa).
Dørskjæring (fig. 9).
1. Plasser dykksagen med den ytre
verneinnretningen (y) på et rent, flatt gulv.
2. Trykk glidestykket (d) med frontsiden på døren
mot den justerte dybdestoppen.
Støvavsug (fig. 1)
Verktøyet ditt er utstyrt med en tilkobling for
støvavsuging (i).
ADVARSEL: Koble ALLTID dykksagen
til en støvoppsamler.
ADVARSEL: Bruk ALLTID en
støvoppsamler designet i henhold til
gjeldende bestemmelser angående
støvutslipp.
VEDLIKEHOLD
Elektriske verktøy fra DEWALT er laget for lang
tids bruk med minimalt vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende funksjonalitet er betinget av riktig
behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet.
ADVARSEL: Reduser risikoen for
personskade: Slå av verktøyet og
trekk ut strømledningen før du
monterer eller demonterer tilbehør,
justerer eller endrer konfigurasjoner
eller skal utføre reparasjoner. Påse at
utløserknappen står på AV. Utilsiktet
start kan forårsake personskade.
ADVARSEL: Hvis sagbladet er utslitt,
skift det ut med et nytt skarpt blad.
Smøring
Dette elektriske verktøyet trenger ikke smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut
av verktøyhuset med tørr luft så ofte
som du ser at skitt legger seg i og
rundt lufteåpningene. Bruk godkjent
øyebeskyttelse og godkjent støvmaske
når du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk
oppløsningsmidler eller andre sterke
kjemikalier for rengjøring av ikke-
metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
brukt i disse delene. Bruk en klut fuktet
kun med vann og mild såpe. Pass på at
det aldri kommer væske inn i verktøyet.
Legg aldri noen av verktøydelene i vann.
Ekstrautstyr
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke
leveres av DEWALT ikke er testet med
dette produktet, kan det være farlig å
bruke slikt tilbehør med dette produktet.
Reduser risikoen for personskade ved
å bare bruke tilbehør som anbefales av
DEWALT sammen med dette produktet.
DEWALT tilbyr sagblader spesielt designet for din
dykksag.
Ta kontakt med en forhandler for informasjon om
ekstrautstyr.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når
den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som
enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet
når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av
verktøyet.
• Li-Ion, NiCd og NiMH-celler kan resirkuleres.
Ta dem med til en forhandler eller et lokalt
gjenvinningssenter. Innsamlede batteripakker blir
gjenvunnet eller kassert på forsvarlig måte.
Side: 104
NORSK
101
GARANTI
• 30 DAGERS FULL GARANTI •
Hvis du ikke er 100 % fornøyd med ytelsen til
DEWALT-verktøyet, kan du levere det tilbake
innen 30 dager, komplett som ved kjøpet.
Lever det til forhandleren du kjøpte det av, så
får du full refusjon eller bytterett. Kvittering må
fremvises.
• ETTÅRSKONTRAKT MED GRATIS SERVICE •
Vedlikehold og service på DEWALT-verktøyet
i de første 12 månedene etter kjøpet utføres
gratis ved et autorisert servicesenter for
DEWALT. Kvittering må fremvises. Inkludert
arbeidstimer og reservedeler for elektriske
verktøy. Ekskludert ekstrautstyr.
• ETT ÅRS FULL GARANTI •
Hvis DEWALT-produktet blir defekt som følge
av svikt i materialer eller utførelse innen 12
måneder etter kjøpedatoen, garanterer vi at
alle defekte deler skal skiftes gratis eller, etter
vårt skjønn, at hele verktøyet skal byttes ut
gratis på følgende vilkår:
• Produktet er ikke feilbrukt.
• Ingen uautoriserte personer har prøvd å
reparere verktøyet.
• Kvittering fremvises. Denne garantien gis i
tillegg til lovbestemte forbrukerrettigheter.
Ring det aktuelle telefonnummeret bakerst
i denne brukerhåndboken for å finne
nærmeste autoriserte servicesenter for
DEWALT. Du finner også en liste over
autoriserte servicesentre for DEWALT og
utførlig informasjon om service på Internett på
www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt DC352K ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt DC352K

Har du et spørsmål om DeWalt DC352K men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DC352K. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DC352K DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.