DeWalt DC352K manual

Manual for DeWalt DC352K på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 170 sider.

Side: 1
NORSK 91 DC352 TRÅDLØS DYKKSAG Gratulerer! Du har valgt et verktøy fra DEWALT. Mangeårig erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT til en svært pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektriske verktøy. Tekniske spesifikasjoner DC352 Spenning Vlikestrøm 18 Strøm W 390 Tomgangshastighet min-1 3200 Bladdiameter mm 165 Maksimums skjæredybde 90˚ (uten styreskinne) mm 60 90˚ (med styreskinne) mm 55 Hulldiameter av sagblad mm 20 Justering av skråvinkel 47˚ Vekt (uten batteripakke) kg 4,6 Batteripakke DE9503 Batteritype NiMH Spenning V likestrøm 18 Kapasitet Ah 2,6 Vekt kg 1,0 Lader DE9116 Nettspenning V vekselstrøm 230 Batteritype NiCd/NiMH Ca. ladetid min 30 Vekt kg 0,52 Sikringer: Europa 230 V verktøy 10 A, nettspenning Storbritannia og Irland 230 V verktøy 13 A, i støpsler Vibrasjonsverdien som oppgis i denne manualen har blitt målt i samsvar med en standard test utført i henhold til EN 60745, og kan brukes til å sammenligne ett verkøy med et annet. Den kan brukes til et midlertertidig overslag av eksponering. ADVARSEL: Det erklærte vibrasjonsnivået reflekterer verktøyets hovedbruksområder. Dersom verktøyet brukes til andre formål, med annet tilbehør, eller ikke har blitt vedlikeholdt, så kan vibrasjonsnivået endres. Dette kan øke eksponeringsnivået vesentlig over hele arbeidsperioden. En vurdering av eksponeringsnivået til vibrasjoner bør også tas i betraktning når verktøyet er slått av, eller når det sviver men ikke utfører arbeid. Dette kan redusere eksponeringsnivået vesentlig over hele arbeidsperioden. Identifiser ekstra sikkerthetstiltak som beskytter operatøren fra vibrasjonseffektene. Dette inkluderer vedlikehod av verktøy og tilbehør, holde hendene varme og arbeidsstillinger. DC352 LpA (lydnivå) dB(A 91 KpA (usikkerhet ved lydnivå) dB(A) 4,8 LWA (lydeffekt) dB(A) 102 KWA (lydeffekt) dB(A) 4,8 Total vibrasjonsverdier (triax vektor-sum) fastsatt i henhold til EN60745: DC352 Emisjonsverdi ved vibrering = 1,8 m/s² Usikkerhet K = 1,5 m/s² Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene. FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade. ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade. FORSIKTIG: Når dette brukes uten sikkerhetsvarselsymbolet, foreligger det en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til materiell skade. Angir fare for elektrisk støt. Angir brannfare.
Side: 2
NORSK 92 Samsvarserklæring for EU DC352 DEWALT erklærer at disse produktene, beskrevet under ”teknisk data”, har blitt laget i samsvar med: 2006/95/EC, 98/37/EC, 2004/108/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2. Ytterligere informasjon fås ved å ta kontakt med DEWALT på adressen nedenfor eller ved å slå opp bakerst i brukerhåndboken. Undertegnede er ansvarlig for alle tekniske data og stadfester denne erklæringen på vegne av DEWALT. Horst Grossmann Ingeniørvirksomhet og produktutvikling DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510 Idstein, Tyskland 16/08/2007 ADVARSEL: Les bruksanvisningen for å redusere skaderisikoen. Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske verktøy ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler og all anvisningene Følges ikke advarslene og anvisningene, kan dette resultere i elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade. OPPBEVAR ALLE ADVARSLER OG ANVISNINGER FOR SENERE BRUK. Begrepet “elektrisk verktøy” i advarslene nedenfor henviser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk verktøy eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk verktøy. 1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSSTEDET a) Arbeidsstedet skal være rent og godt belyst. Rotete eller mørke områder øker faren for ulykker. b) Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive omgivelser, f.eks. nær antennelig væske, gass eller støv. Elektriske verktøy produserer gnister som kan antenne støv eller gass. c) Barn og tilskuere skal holdes på god avstand ved bruk av elektriske verktøy. Distraksjoner kan forårsake tap av kontroll. 2) SIKKERHET VED BRUK AV ELEKTRISITET a) Støpslene på elektriske verktøy må passe i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel. Bruk ikke tilpasningsstøpsler på jordede elektriske verktøy. Uendrede støpsler og stikkontakter som passer kravene, reduserer risikoen for elektrisk støt. b) Unngå å berøre jordede flater som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt. c) Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller fuktighet. Hvis vann kommer inn i et elektrisk verktøy, øker faren for elektrisk støt. d) Vær ikke hardhendt med ledningen. Bruk ikke ledningen til å bære, dra eller frakople det elektriske verktøyet. Hold ledningen på god avstand fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadde eller sammenviklede ledninger øker faren for elektrisk støt. e) Ved utendørs bruk av det elektriske verktøyet skal du bruke en skjøteledning som er beregnet på utendørs bruk. Bruk av ledning som er beregnet på utendørs bruk reduserer faren for elektrisk støt. f) Hvis du må bruke et elektrisk verktøy i fuktige omgivelser, bruk en strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt. 3) PERSONSIKKERHET a) Vær oppmerksom, følg med på det du gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har brukt narkotika, alkohol eller legemidler. Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å forårsake alvorlig personskade. b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Bruk av verneutstyr som støvmasker, glidesikre sko, hjelm og hørselsvern der det trengs, reduserer faren for personskade. c) Unngå utilsiktet oppstarting. Påse at bryteren er i AV-posisjon før du kopler til strømmen og/eller batteripakken, samt tar opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller setter støpselet i stikkontakten mens bryteren er på, øker du faren for ulykker. d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det elektriske verktøyet. En skrunøkkel som er festet til en roterende del i det elektriske verktøyet, kan forårsake personskade. e) Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet og god balanse til enhver tid. Dette gir
Side: 3
NORSK 93 bedre kontroll over det elektriske verktøyet hvis det skulle oppstå en uventet situasjon. f) Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende klær eller smykker. Hold hår, klær og hansker på god avstand fra bevegelige deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler. g) Hvis verktøyet har tilkopling for støvoppsamler eller støvavsug, skal du påse at disse er tilkoplet og brukes på riktig måte. Bruk av støvoppsamler kan redusere farer som er forbundet med støv. 4) BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISKE VERKTØY a) Forsér ikke det elektriske verktøyet. Bruk riktig elektrisk verktøy til jobben. Det riktige verktøyet gjør jobben bedre og tryggere og med den hastigheten som er det konstruert for. b) Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis det ikke går an å slå bryteren av og på. Verktøy som ikke kan styres med bryteren, er farlig og må repareres. c) Ta støpselet ut av kontakten og/eller ta batteripakken ut av det elektriske verktøyet, før du foretar justeringer, bytter tilbehør eller legger det bort til oppbevaring. Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer faren for at det elektriske verktøyet startes utilsiktet. d) Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig for barn, og la ikke personer som ikke er kjent med verktøyet eller disse anvisningene, bruke verktøyet. Elektriske verktøy er farlige i hendene på ukyndige brukere. e) Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter feiljusteringer eller binding i bevegelige deler, skadde deler eller andre ting som kan påvirke det elektriske verktøyets funksjonalitet. Hvis det elektriske verktøyet er skadet, skal det repareres før bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte elektriske verktøy. f) Sørg for at skjæreverktøy alltid er skarpe og rene. Med riktig vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter oppstår det sjeldnere bindinger. Slike verktøy er dessuten lettere å håndtere. g) Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits osv. i samsvar med disse anvisningene. Ta også hensyn til arbeidsforholdene og jobben som skal utføres. Det kan være farlig å bruke det elektriske verktøyet til andre oppgaver enn det som er tiltenkt. 5) BRUK OG BEHANDLING AV BATTERIDREVNE VERKTØY a) Batteriet skal bare lades med laderen som er angitt av produsenten. En lader som er beregnet på en bestemt batteripakke, kan medføre brannfare hvis den brukes med en annen batteripakke. b) Elektriske verktøy skal bare brukes med den angitte batteripakken. Bruk av andre batteripakker kan medføre risiko for skade eller brann. c) En batteripakke som ikke er i bruk, skal holdes på god avstand fra metallgjenstander som binders, mynter, nøkler, spiker, skruer og andre små metallgjenstander som kan skape kontakt mellom polene. Kortslutning av batteripolene kan forårsake forbrenning eller brann. d) Ved hardhendt behandling, kan det lekke væske fra batteriet. Unngå berøring. Skyll med vann hvis du kommer i kontakt med væsken. Oppsøk lege hvis væsken kommer i kontakt med øynene. Batterivæske kan forårsake irritasjon eller forbrenning. 6) SERVICE a) Service på det elektriske verktøyet skal utføres av en kvalifisert servicetekniker som utelukkende bruker originale reservedeler. Slik sørger du for å ivareta det elektriske verktøyets sikkerhet. FLERE SIKKERHETSREGLER Sikkerhetsinstruksjoner for alle bruksområder a) FARE: Hold hender bort fra skjæreområdet og sagbladet. Hold din andre hånd på støttehåndtaket, eller motorrammen. Om begge hendene holder sagen kan de ikke skjæres av sagbladet. b) Ikke berør undersiden av arbeidsstykket. Verneinnretningen kan ikke beskytte deg mot sagbladet under arbeidsstykket. c) Juster skjæredybden til tykkelsen av arbeidsstykket. Mindre enn en hel tann av sagbladet skal være synlig under arbeidsstykket. d) Hold aldri et stykke som skal skjæres i dine hender eller over ditt ben. Fest arbeidsstykket på en stabil plattform. Det er viktig å støtte arbeidet riktig for å minimere kroppseksponering, fastkjøring av sagbladet, eller tap av kontroll.
Side: 4
NORSK 94 e) Hold elektroverktøyet ved isolerte gripeoverflater når du utfører en operasjon hvor skjæreverktøyet kan komme i kontakt med skjult ledningstråd. Berøring med en strømførende ledning gjør at de eksponerte metalldelene på verktøyet også blir strømførende, slik at brukeren får elektrisk støt. f) Bruk alltid en kløveholder eller rett kantleder ved kløving. Dette forbedrer nøyaktigheten av skjæring og reduserer sjansen for fastkjøring av sagbladet. g) Bruk alltid sagblader med riktig størrelse og form (diamant kontra rund) av spindelhull. Blader som ikke matcher den monterte maskinvaren av sagen vil drives eksentrisk, som forårsaker tap av kontroll. h) Bruk aldri skadet eller feilaktige bladpakninger eller bolter. Bladpakninger og bolter er spesifikt designet for din sag, for optimal ytelse og driftssikkerhet. Årsaker til og hindring av tilbakeslag – Tilbakeslag er en plutselig reaksjon til et fastkjørt, bøyd eller feiljustert sagblad, som forårsaker at en ukontrollert sag løftes opp og ut av arbeidsstykket mot brukeren; – Når sagbladet kjøres fast eller er bøyd av sagsnittet som lukkes, stopper bladet og motorreaksjonen beveger enheten hurtig bakover mot brukeren; – Hvis sagbladet blir vridd eller feiljustert i kuttet, kan tennene ved den bakre kanten av sagbladet skjæres inn i den øvre overflaten av treet som forårsaker at sagbladet kommer ut av sagsnittet og hopper tilbake mot brukeren. Tilbakeslag oppstår som følge av feilbruk av verktøyet og/eller feil bruksprosedyrer eller forhold som kan unngås ved å ta følgende forholdsregler: a) Hold et godt tak med begge hender på sagen og plasser dine armer for å motstå trykk fra tilbakeslag. Plasser din kropp på hver side av bladet, men ikke i linje med bladet. Tilbakeslag kan forårsake at sagen hopper bakover, men trykk fra tilbakeslag kan kontrolleres av brukeren, om riktige forhåndsregler er tatt. b) Når sagbladet sitter fast, eller hvis du av en eller annen grunn må avbryte kuttingen, skal du slippe opp utløseren og holde verktøyet helt stille i materialet til skiven har stanset helt. Prøv aldri å ta verktøyet ut av arbeidsstykket eller trekke verktøyet bakover mens sagbladet er i bevegelse, ellers kan det oppstå tilbakeslag. Finn årsaken til og løs problemet for å hindre at sagbladet sitter fast igjen. c) Når du startet opp sagen i arbeidsstykke, midtstill bladet i sagsnittet og sjekk at sagtennene ikke sitter fast i materiale. Hvis sagbladet sitter fast, kan det komme seg ut av eller slå tilbake fra arbeidsstykket når verktøyet startes igjen. d) Støtt store paneler for å minimere risikoen for at sagbladet setter seg fast og tilbakeslag oppstår. Store paneler synker ofte sammen under sin egen vekt. Støtter må plasseres under panelet på begge sider, nære linjen av kuttet og nære kanten av panelet. e) Ikke bruk sløve eller skadete sagblader. Uslipte eller feilaktig innstilte blader produserer smale sagsnitt som forårsaker overdreven friksjon, bladbøyning og tilbakeslag. f) Bladdybde og låsespaker for justering av skråskjæring må være stramme og sikret før skjæring er utført. Om bladjusteringen skiftes i løpet av skjæring, kan det forårsake fastsetting og tilbakeslag. g) Bruk ekstra varsomhet når du utfører et ”dykkutt” i eksisterende vegger eller andre blinde områder. Det utstikkende sagbladet kan skjære objekter som kan forårsake tilbakeslag. Sikkerhetsinstruksjoner for dykksagtyper a) Sjekk verneinnretningen for riktig lukking før hver bruk. Ikke bruk sagen om verneinnretningen ikke beveges fritt og sperrer bladet øyeblikkelig. Aldri klem eller fest verneinnretningen med sagbladet eksponert. Om sagen tileldigvis er mistet, kan verneinnretningen bli bøyd. Sjekk at verneinnretningen beveges fritt og ikke berører sagbladet eller andre deler, i alle vinkler og skjæredybder. b) Sjekk operasjonen og tilstanden av returfjæren for verneinnretningen. Om verneinnretningen og fjæren ikke fungerer riktig, må de betjenes før bruk. Verneinnretningen kan virke langsom på grunn av skadete deler, gummirester eller en oppbygning av skrap. c) Påse at styreplaten av sagen ikke kan forflytte seg mens du utfører ”dykkuttet” når bladets skråstilling ikke er 90°. Bladforskyvning til siden vil forårsake fastsetting og sannsynligvis tilbakeslag.
Side: 5
NORSK 95 d) Alltid påse at verneinnretningen dekker sagbladet før du setter sagen ned på en benk eller gulv. Et ubeskyttet, kjørende sagblad vil forårsake at bladet går bakover og skjærer alt i sin bane. Vær oppmerksom på tiden det tar for at bladet stopper etter at bryteren er utløst. Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for alle sager med spaltekniv a) Bruk den passende spaltekniven for bladet som er brukt. For at spaltekniven skal virke, må den være tykkere enn enheten av bladet men tynnere enn tannsettet av bladet. b) Juster spaltekniven som beskrevet i denne instruksjonsmanualen. Feilaktig dimensjonering, plassering og justering kan gjøre at spaltekniven ikke er effektiv når det gjelder forhindring av tilbakeslag. c) For at spaltekniven skal fungere, må den gripe inn i arbeidsstykket. Spaltekniven er ikke effektiv når det gjelder forhindring av tilbakeslag i løpet av korte kutt. d) Ikke bruk sagen om spaltekniven er bøyd. Selv små hinder kan redusere lukkehastigheten av en verneinnretning. Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for dykksagtyper • Bruk hørselsvern. Eksponering for støy kan forårsake tap av hørsel. • Bruk en støvmaske. Å bli utsatt for støvpartikler kan forårsake pustevansker og mulig skade. • Ikke bruk sagblader med større eller mindre diameter enn anbefalt. For opplysninger om riktig skjærekapasitet henvises du til de tekniske dataene. Bruk kun sagblader spesifisert i denne manualen, som er i samsvar med EN 847-1. • Aldri bruk slipende reduseringshjul. Annen risiko • Selv om alle gjeldende sikkerhetsforskrifter følges og sikkerhetsvern brukes, er det ikke mulig å unngå visse typer risiko.Disse er: – Svekking av hørsel. – Risiko for ulykker forårsaket av de åpne delene av roterende sagblad. – Risiko for personskade når sagbladet skiftes. – Risiko for støvinhalasjon fra materialer som kan være farlige når de er kuttet. Etiketter på verktøyet Det følgende bildet er vist på verktøyet: Bladdiameter Ytterligere sikkerhetsanvisninger for batteripakker ADVARSEL: Brannfare! Unngå at metall kortslutter kontaktene på en frakoplet batteripakke. Batteripakken skal ikke oppbevares eller bæres uten at batterihetten er satt på over kontaktene. • Batterivæsken består av 25–30 % kaliumhydroksidoppløsning og kan være skadelig. Om elektrolyttvæske kommer i kontakt med huden, vask øyeblikkelig med såpe og vann i flere minutter. Ved kontakt med øyne skal du skylle godt med rent vann i minst 10 minutter. Rådfør deg med lege. • Prøv aldri å åpne en batteripakke, uansett grunn. Ytterligere sikkerhetsanvisninger for batteripakker og ladere • Påse at batteripakken er tørr og ren før du setter den i laderen. • Bruk bare ladere som er merket med ”NiMH” eller ”NiMH + NiCd” til lading av DEWALT NiMH- batteripakker. • Bær aldri laderen i ledningen. Dra aldri i ledningen når støpselet skal tas ut av stikkontakten. Hold ledningen på god avstand fra varme, olje og skarpe kanter. • Utsett ikke laderen for fuktighet eller væte. • Prøv aldri å lade våte batteripakker. • Prøv aldri å åpne en batteripakke, uansett grunn. • Følg anvisningene bakerst i denne brukerhåndboken når batteripakken skal kasseres. • Ladere og batteripakker som ikke er i bruk, skal oppbevares tørt og utilgjengelig for barn og skal låses godt. ANBEFALINGER VED OPPBEVARING 1. Det beste oppbevaringsstedet er kjølig, tørt og uten direkte sollys og for lave eller for varme temperaturer. 2. Langvarig oppbevaring er ikke skadelig for batteripakken eller laderen. Disse kan, under riktige forhold, oppbevares i 5 år eller mer.
Side: 6
NORSK 96 Merker på lader og batteripakke Foruten symbolene i denne brukerhåndboken, viser merkene på laderen og batteripakken følgende symboler: Les brukerhåndboken før bruk. Batteriet lades Batteriet er ladet Defekt batteri Forsinkelse ved varm/kald batteripakke Stikk ikke inn ledende gjenstander. Lad ikke skadde batteripakker Skal bare brukes med DEWALT batteripakker. Andre typer batteripakker kan sprekke og forårsake personskade og materiell skade. Skal ikke utsettes for vann. Defekte ledninger skal skiftes med en gang. Skal bare lades i temperaturer mellom 4 og 40 °C. Ta hensyn til miljøet når batteripakken skal kasseres. Brenn ikke NiMH/NiCd+-batteripakker. Lader NiMH- og NiCd- batteripakker. Ladetid er angitt under Tekniske spesifikasjoner. Lader DE9130-ladere kan brukes med DEWALT NiCd- og NiMH-batteripakker fra 7,2 til 18 V. Batteripakke (fig. 1) BATTERITYPE DC352 bruker 18 volts batteripakker. Lade batteripakken (fig. 2) Når batteripakken (n) lades for første gang eller etter lengre tids oppbevaring, kan det bare lades 80 %. Etter flere ladings- og utladingssykluser kan batteripakken lades fullt. Sjekk alltid strømtilførselen før du lader batteripakken. Hvis strømtilførselen fungerer, men batteripakken ikke lades, skal du ta batteripakken med til et autorisert DEWALT servicesenter. Laderen og batteripakken kan bli varme å ta på under lading. Dette er normalt og er ikke et tegn på feil. FORSIKTIG: Lad ikke batteripakken hvis omgivelsestemperaturen er lavere enn 4 °C eller høyere enn 40 °C. Anbefalt ladetemperatur: ca. 24 °C. Lad batteripakken (n) ved å sette den i laderen (o) som vist og sett støpselet til laderen i stikkontakten. Påse at batteripakken sitter riktig i laderen. Den røde ladeindikatoren blinker. Etter ca. 1 time slutter den å blinke, men fortsetter å lyse. Batteripakken er nå fullt ladet. Batteripakken kan tas ut eller stå i den tilkoplede laderen i lengre tid (maks. 14 dager). Batterihette (fig. 3) Batterihetten (p) dekker og beskytter kontaktene når batteripakken er tatt av. Hvis batterihetten ikke sitter på, kan løse metallgjenstander kortslutte kontaktene. Dette er brannfarlig og kan skade batteripakken. 1. Ta av batterihetten (p) før du setter batteripakken (n) i laderen eller verktøy (fig. 3A). 2. Sett batterihetten over kontaktene med en gang du tar batteripakken ut av laderen eller verktøyet (fig. 3B). ADVARSEL:Påse at batterihetten sitter på før du bærer en løs batteripakke eller legger den til oppbevaring. Automatisk balansering av battericellene Modusen for automatisk balansering av battericellene balanserer de individuelle cellene i batteripakken for å utnytte kapasiteten maksimalt. Batteripakker skal balanseres over natten etter hver 10. ladings-/utladingssyklus eller hvis batteripakken ikke lenger fungerer som den vanligvis gjør.
Side: 7
NORSK 97 Balanser batteripakken ved å sette den i laderen på vanlig måte. Den røde lampen blinker kontinuerlig for å vise at ladesyklusen har begynt. Når den timelange ladesyklusen er ferdig, slutter lampen å blinke, men lyser fortsatt. Nå er batteripakken fullt ladet og kan brukes. Hvis batteripakken blir stående i laderen etter denne første timen, går laderen over i balanseringsmodus automatisk. Balanseringsmodusen varer i inntil åtte timer, men batteripakken kan tas ut når som helst. Forsinkelse ved varm/kald batteripakke Hvis laderen registrerer at batteripakken er for varm eller for kald, legges det automatisk inn en forsinkelse. Batteriet blir ikke ladet før batteripakken har oppnådd riktig temperatur. Laderen går deretter automatisk til lademodus. Denne funksjonen gjør at batteriet varer lengst mulig. I forsinkelsesmodus ved varm/kald batteripakke blinker den røde indikatoren først med lange blink, og deretter med korte blink. Pakkens innhold Pakken inneholder: 1 dykksag 1 sekskantnøkkel 2 Batteripakker (DC352KB) 1 lader (DC352KB) 1 brukerhåndbok 1 diagram • Sjekk om det har oppstått skade på verktøyet, delene eller tilbehøret under transport. • Ta deg tid til å lese og gjøre deg godt kjent med brukerhåndboken før du tar verktøyet i bruk. Beskrivelse (fig. 1–4) ADVARSEL: Verktøyet eller delene skal aldri endres. Dette kan medføre materiell skade eller personskade. TILTENKT BRUK DC352 dykksag er designet for profesjonelle sageapplikasjoner og skjæring av treprodukter. SKAL IKKE brukes ved høy luftfuktighet eller nær antennelige væsker eller gasser. Denne kraftige dykksagen er et profesjonelt elektroverktøy. LA IKKE barn røre verktøyet. Det kreves oppsyn når uerfarne operatører bruker dette verktøyet. a. dykkutløser b. av/på-bryter c. hovedhåndtak d. glidestykke e. knott for justering av skråstilling f. knotter for dybdejustering g. dybdemåler h. fronthåndtak i. utløp for støvventilasjon j. skinneregulator k. blad l. låseknapp m. låsespake n. batteripakken o. lader p. batterihette q. batteriutløserknapp r. klemskrue for sagblad s. ytre flense t. indre flense u. spaltekniv v. skrue for spaltekniv w. skjæreindikator x. anti-tilbakeslags knott y. ytre verneinnretning z. styreskinne aa. klemme bb. indikatorer for bladposisjon Sikkerhet ved bruk av elektrisitet Den elektriske motoren er bare beregnet på én bestemt spenning. Sjekk alltid at spenningen i batteripakken stemmer med spenningen på klassifiseringsskiltet. Sjekk også at spenningen i laderen stemmer med nettspenningen. Denne DEWALT-laderen er dobbeltisolert i samsvar med EN 60335. Det er derfor ikke påkrevd med jordledning. Hvis ledningen er skadet skal den skiftes ut med en spesialledning som bare er tilgjengelig gjennom DEWALTs serviceorganisasjon. Å bruke skjøteledning Bruk ikke skjøteledning med mindre det er helt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som passer til inngangseffekten i laderen (se Tekniske
Side: 8
NORSK 98 spesifikasjoner). Minste lederstørrelse er 1 mm2; maks. lengde er 30 m. MONTERING OG JUSTERING ADVARSEL: Ta alltid ut batteripakken før montering og justering. Slå alltid av verktøyet før du setter på eller tar av batteripakken. ADVARSEL: Bruk bare batteripakker og ladere fra DEWALT. Sette på og ta av batteripakken i verktøyet (fig. 2) ADVARSEL: Reduser risikoen for personskade: Slå av verktøyet og trekk ut strømledningen før du monterer eller demonterer tilbehør, justerer eller endrer konfigurasjoner eller skal utføre reparasjoner. Påse at utløserknappen står på AV. Utilsiktet start kan forårsake personskade. 1. Sett batteripakken (n) på sokkelen slik at den klikker på plass. 2. Ta av batteripakken ved å trykke på de to utløsingsknappene (q) samtidig og trekke pakken vekk fra sokkelen. Justering av skråskjæringsvinkelen (fig. 1) Skråskjæringsvinkelen kan justeres mellom 0° og 47 grader. 1. Løsne justeringsknottene for skråstilling (e). 2. Bestem skråskjæringsvinkelen ved å vippe på sagplaten (d) inntil avmerkingen viser den ønskede vinkelen på dybdemåler (g). 3. Løsne justeringsknottene for skråstilling (e). Utskifting av sagblad (fig. 4, 5) 1. Trykk på låseknappen (l). 2. Trykk dykksagen ned for å stoppe (posisjon for utskifting av sagblad). 3. Skru låsespaken (m) med klokken til den stopper. 4. Trykk låsespaken (m) ned og roter sagbladet til låseposisjonen er funnet. MERK: Bladet (k) er nå låst og kan ikke dreies med hånden. 5. Skru klemskruen for bladet (r) mot klokken for å fjerne. 6. Fjern den ytre flensen (s) og det brukte bladet (k). Plasser det nye bladet på den indre flensen (t). 7. Sett den ytre flensen (s) og klemskruen for bladet (r) på plass igjen. Skru skruen for hånd med klokkenn. MERK: Roteringsretningen av sagbladet og roteringen av dykksagen MÅ være den samme. 8. Stram klemmekruen på bladet godt til med sekskantnøkkelen. 9. Skru låsespaken (m) med klokken til den stopper. 10. Beveg dykksagen tilbake til topposisjon. 11. Trykk dykkutløseren (a) forover, for å låse sagbladendring. Justering av spaltekilen (fig. 5) For riktig justering av spaltekniven (u), se figur 3. Juster klaringen på spaltekilen etter at sagbladet er skiftet ut eller når det er nødvendig. 1. Følg Utskifting av sagbladet trinn 1–4. 2. Løsne spalteknivens justeringsskrue (v) med en sekskantnøkkel og plasser spaltekniven som vist i figur 3. 3. Stram spalteknivens justeringsskrue (v). 4. Skru låsespaken (m) med klokken til den stopper. 5. Beveg dykksagen tilbake til topposisjon. Dybde av skjærejustering (fig. 6) Skjæredybden kan stilles til 0 – 60 mm uten styreskinnen festet; med styreskinnen festet: 0 – 55 mm. 1. Løsne knotten for dybdejustering(f) og flytt markøren for å oppnå den riktige skjæredybden. 2. Stram knotten for dybdejustering (f). MERK: For optimale resultater, la sagbladet stikke ut fra arbeidsstykket med omtrent 3 mm (fig. 5). BRUK ADVARSEL:Før du bruker dykksagen forsikre deg ALLTID om at alle funksjonene virker! Anvisninger for bruk ADVARSEL: Følg alltid sikkerhetsanvisninger og gjeldende forskrifter.
Side: 9
NORSK 99 Slå verktøyet av og på (fig. 1) Trykk på/av-bryteren (b) for å slå på dykksagen. Holde og lede verktøyet (fig. 7, 8) ADVARSEL! • FEST ALLTID arbeidsstykket på en slik måte at det ikke kan beveges mens du sager. • ALLTID trykk maskinen fremover. DRA ALDRI maskinen bakover mot deg. • BRUK ALLTID dykksagen med begge hender. Sett en hånd på hovedhåndtaket (c) og den andre hånden på fronthåndtaket (h) som vist i figur 7. • ALLTID bruk klemmen for å holde skinnen til arbeidsstykket som vist i figur 8. • Påse at ledningen ikke er i sagens bane. • Hold verktøyet ved hovedhåndtaket (c) og fronthåndtaket (h) for å lede sagen riktig. • Skjæreindikatoren (w) viser skjærelinjen for 0° og 47° kutt (uten styreskinne). • Indikatoren for bladposisjon (bb) viser bladposisjonen for full dykkutt. • For optimale resultater, klem arbeidsstykket med bunnen opp. SKJÆRING 1. Plasser maskinen med frontdelen av sag sokkelen på arbeidsstykket. 2. Trykk av/på-bryteren for å slå på dykksagen. 3. Trykk dykkutløseren (a) fremover, trykk sagen ned for å stille inn sjkæredybde og trykk den fremover inn i skjæreretningen. DYKKUTT ADVARSEL: For å unngå tilbakeslag MÅ de følgende instruksjonene overholdes ved dykkutting: • Plasser maskinen på styreskinnen og utløs tilbakeslagsknotten (x) ved å drei den mot klokken. • Skru på maskinen og trykk ned sagen sakte på den innstilte skjæredybden og trykk fremover i skjæreretningen. Skjæreindikatorene (w) viser det helt forreste og det helt bakerste skjærepunktet av sagbladet (dia. 165 mm) ved maksimums skjæredybde og ved bruk av styreskinnen. • Om tilbakeslag finner sted i løpet av dykkskjæringen må du skru tilbakeslagsknotten (x) mot klokken for å utløse den fra skinnen. • Når du er ferdig med dykkuttet, skru anti-tilbakeslagsknotten (u) med klokken til låseposisjon. Styresystemet (fig. 1, 7) Styreskinnene, som finnes i forskjellige lengder, muliggjør nøyaktige, rene kutt og beskytter samtidig arbeidsstykkets overflate mot skade. Sammen med ytterligere tilbehør kan eksakte vinkelkutt, skråsnitt og tilpasningsarbeid fullføres med styreskinnesystemet. Sikring av arbeidsstykket med klemmer sørger for sikker kontroll og sikkert arbeid. Styreklareringen av dykksagen må være meget liten for best mulige skjæreresultater og kan stilles inn med to skinneregulatorer (j). 1. Utløs skruen på innsiden av skinneregulatoren for å justere klareringen. 2. Juster knotten til sagen låses på skinnen. 3. Roter knotten tilbake til sagen glider lett. 4. Hold skinneregulatoren i posisjon og lås skruen igjen. MERK: ALLTID omjuster systemet for bruk med andre skinner. SPONBESKYTTELSE Styreskinnen er utstyrt med en sponbeskyttelse, som må skjæres til før første gangs bruk: VIKTIG: ALLTID les og følg styresystemets instruksjoner før du skjærer sponbeskyttelsen. 1. Still inn hastigheten av dykksagen til nivå 5. 2. Plasser styreskinnen på en kassert trebit. 3. Still inn dykksagen på 5 mm skjæredybde. 4. Plasser sagen på den bakre enden av styreskinnen. 5. Slå på sagen, trykk den ned for å stille inn skjæredybden og skjær sponbeskyttelsen langs hele lengden i en uavbrutt operasjon. Kanten av sponbeskyttelsen tilsvarer nå eksakt skjærekanten av bladet.
Side: 10
NORSK 100 ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade, sikre ALLTID styreskinnen (z) med en klemme (aa). Dørskjæring (fig. 9). 1. Plasser dykksagen med den ytre verneinnretningen (y) på et rent, flatt gulv. 2. Trykk glidestykket (d) med frontsiden på døren mot den justerte dybdestoppen. Støvavsug (fig. 1) Verktøyet ditt er utstyrt med en tilkobling for støvavsuging (i). ADVARSEL: Koble ALLTID dykksagen til en støvoppsamler. ADVARSEL: Bruk ALLTID en støvoppsamler designet i henhold til gjeldende bestemmelser angående støvutslipp. VEDLIKEHOLD Elektriske verktøy fra DEWALT er laget for lang tids bruk med minimalt vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende funksjonalitet er betinget av riktig behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet. ADVARSEL: Reduser risikoen for personskade: Slå av verktøyet og trekk ut strømledningen før du monterer eller demonterer tilbehør, justerer eller endrer konfigurasjoner eller skal utføre reparasjoner. Påse at utløserknappen står på AV. Utilsiktet start kan forårsake personskade. ADVARSEL: Hvis sagbladet er utslitt, skift det ut med et nytt skarpt blad. Smøring Dette elektriske verktøyet trenger ikke smøring. Rengjøring ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av verktøyhuset med tørr luft så ofte som du ser at skitt legger seg i og rundt lufteåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører denne prosedyren. ADVARSEL: Aldri bruk oppløsningsmidler eller andre sterke kjemikalier for rengjøring av ikke- metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene brukt i disse delene. Bruk en klut fuktet kun med vann og mild såpe. Pass på at det aldri kommer væske inn i verktøyet. Legg aldri noen av verktøydelene i vann. Ekstrautstyr ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke leveres av DEWALT ikke er testet med dette produktet, kan det være farlig å bruke slikt tilbehør med dette produktet. Reduser risikoen for personskade ved å bare bruke tilbehør som anbefales av DEWALT sammen med dette produktet. DEWALT tilbyr sagblader spesielt designet for din dykksag. Ta kontakt med en forhandler for informasjon om ekstrautstyr. Oppladbar batteripakke Denne langtids batteripakken må lades på nytt når den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet når batteripakken må kasseres: • Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av verktøyet. • Li-Ion, NiCd og NiMH-celler kan resirkuleres. Ta dem med til en forhandler eller et lokalt gjenvinningssenter. Innsamlede batteripakker blir gjenvunnet eller kassert på forsvarlig måte.
Side: 11
NORSK 101 GARANTI • 30 DAGERS FULL GARANTI • Hvis du ikke er 100 % fornøyd med ytelsen til DEWALT-verktøyet, kan du levere det tilbake innen 30 dager, komplett som ved kjøpet. Lever det til forhandleren du kjøpte det av, så får du full refusjon eller bytterett. Kvittering må fremvises. • ETTÅRSKONTRAKT MED GRATIS SERVICE • Vedlikehold og service på DEWALT-verktøyet i de første 12 månedene etter kjøpet utføres gratis ved et autorisert servicesenter for DEWALT. Kvittering må fremvises. Inkludert arbeidstimer og reservedeler for elektriske verktøy. Ekskludert ekstrautstyr. • ETT ÅRS FULL GARANTI • Hvis DEWALT-produktet blir defekt som følge av svikt i materialer eller utførelse innen 12 måneder etter kjøpedatoen, garanterer vi at alle defekte deler skal skiftes gratis eller, etter vårt skjønn, at hele verktøyet skal byttes ut gratis på følgende vilkår: • Produktet er ikke feilbrukt. • Ingen uautoriserte personer har prøvd å reparere verktøyet. • Kvittering fremvises. Denne garantien gis i tillegg til lovbestemte forbrukerrettigheter. Ring det aktuelle telefonnummeret bakerst i denne brukerhåndboken for å finne nærmeste autoriserte servicesenter for DEWALT. Du finner også en liste over autoriserte servicesentre for DEWALT og utførlig informasjon om service på Internett på www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DC352K men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DC352K. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DC352K DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DC352K

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DC352K under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sager
  • Model/navn: DC352K
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk