DeWalt DC330 manual

Manual for DeWalt DC330 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 184 sider.

Side: 1
NORSK 100 Gratulerer! Du har valgt et verktøy fra DEWALT. Mangeårig erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT til en svært pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektriske verktøy. Tekniske data DC330 Spenning VDC 18 Type 1 Utgangseffekt (max) W 400 Turtall, ubelastet min-1 0–3.000 Slaglengde mm 26 Sagedybde i: - tre mm 130 - aluminium mm 25 - stål mm 10 Justering av avfasingsvinkelen ˚ 0–45˚ Vekt kg 2,4 LPA (lydtrykk) dB(A) 87 KPA (lydtrykk usikkerhet) dB(A) 3,0 LWA (lydeffekt) dB(A) 98 KWA (lydeffekt usikkerhet) dB(A) 3,0 Totale vibrasjonsverdier (triax vektor-sum) fastsatt i henhold til EN 60745: Vibrasjonsverdier ah = m/s² 11 Usikkerhet K = m/s² 2,6 Vibrasjonsverdien som oppgis i denne manualen har blitt målt i samsvar med en standard test utført i henhold til EN 60745, og kan brukes til å sammenligne ett verkøy med et annet. Den kan brukes til et midlertertidig overslag av eksponering. ADVARSEL: Det erklærte vibrasjonsnivået reflekterer verktøyets hovedbruksområder. Dersom verktøyet brukes til andre formål, med annet tilbehør, eller ikke har blitt vedlikeholdt, så kan vibrasjonsnivået endres. Dette kan øke eksponeringsnivået vesentlig over hele arbeidsperioden. En vurdering av eksponeringsnivået til vibrasjoner bør også tas i betraktning når verktøyet er slått av, eller når det sviver men ikke utfører arbeid. Dette kan redusere eksponeringsnivået vesentlig over hele arbeidsperioden. Identifiser ekstra sikkerthetstiltak som beskytter operatøren fra vibrasjonseffektene. Dette inkluderer vedlikehod av verktøy og tilbehør, holde hendene varme og arbeidsstillinger. Batteripakke DE9096 DE9503 DE9180 Batteritype NiCd NiMH Li-Ion Spenning VDC 18 18 18 Kapasitet Ah 2,4 2,6 2,0 Vekt kg 1,0 1,0 0,68 Lader DE9116 DE9130 DE9135 Hovedspenning VAC 230 230 230 Batteritype NiCd/ NiCd/ NiCd/NiMH/ NiMH NiMH Li-Ion Ca. ladetid min 60 30 40 (2,0 Ah (2,0 Ah (2,0 Ah batteripakker)batteripakker)batteripakker) Vekt kg kg 0,4 0,52 0,52 Sikringer Europa 230 V verktøy 10 amp, strømnett Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene nedenfor beskriver hvor alvorlige de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene. FARE: Angir en umiddelbart farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade. ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås. BATTERIDREVET STIKKSAG DC330
Side: 2
NORSK 101 Angir fare for elektrisk støt. Brannfare. EU-samsvarserklæring MASKINERIDIREKTI DC330 DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under ”tekniske data” er i samsvar med: 98/37/EC (fram til 28. des. 2009); 2006/42/EC (fra 29. des. 2009); EN 60745-1, EN 60745-2-11. Disse produktene er også i samsvar med direktiv 2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken. Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DEWALT. Horst Grossmann visepresident teknikk og produktutvikling DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Tyskland 15.09.2009 WARNING: To reduce the risk of injury, at skaderisikoen kan reduseres. Generelle sikkerhetsadvarsler ved bruk av elektriske verktøyer ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler og bruksanvisninger. Unnlatelse av å følge advarsler og bruksanvisninger kan resultere i elektrisk sjokk, brann og/eller alvorlige skader. TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG BRUKSANVISNINGER FOR FREMTIDIG REFERANSE. Begrepet ”elektrisk verktøy” i advarslene nedenfor henviser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk verktøy eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk verktøy. 1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN a) Pass på at arbeidsplassen er ren og godt belyst. Rotete eller mørke områder øker faren for ulykker. b) Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive omgivelser, f.eks. nær antennelig væske, gass eller støv. Elektriske verktøyer produserer gnister som kan antenne støv eller gass. c) Barn og tilskuere skal holdes på god avstand ved bruk av elektriske verktøyer. Forstyrrelser kan forårsake at en mister oversikten. 2) SIKKERHET VED BRUK AV ELEKTRISITET a) Støpslene på elektriske verktøy må passe i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel. Bruk ikke tilpasningsstøpsler på jordede elektriske verktøy. Uendrede støpsler og stikkontakter som passer kravene, reduserer risikoen for elektrisk støt. b) Unngå å berøre jordede flater som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt. c) Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller fuktighet. Hvis vann kommer inn i et elektrisk verktøy, øker faren for elektrisk støt. d) Vær ikke hardhendt med ledningen. Bruk ikke ledningen til å bære, dra eller frakople det elektriske verktøyet. Hold ledningen på god avstand fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadde eller sammenviklede ledninger øker faren for elektrisk støt. e) Ved utendørs bruk av det elektriske verktøyet skal du bruke en skjøteledning som er beregnet på utendørs bruk. Bruk av ledning som er beregnet på utendørs bruk reduserer faren for elektrisk støt. f) Hvis du må bruke et elektrisk verktøy i fuktige omgivelser, bruk en strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt. 3) PERSONSIKKERHET a) Vær oppmerksom, følg med på det du gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har brukt narkotika, alkohol eller legemidler. Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å forårsake alvorlig personskade.
Side: 3
NORSK 102 b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Bruk av verneutstyr som støvmasker, glidesikre sko, hjelm og hørselsvern der det trengs, reduserer faren for personskade. c) Unngå utilsiktet oppstarting. Påse at bryteren er i AV-posisjon før du kopler til strømmen og/eller batteripakken, samt tar opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller setter støpselet i stikkontakten mens bryteren er på, øker du faren for ulykker. d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det elektriske verktøyet. En skrunøkkel som er festet til en roterende del i det elektriske verktøyet, kan forårsake personskade. e) Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet og god balanse til enhver tid. Dette gir bedre kontroll over det elektriske verktøyet hvis det skulle oppstå en uventet situasjon. f) Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende klær eller smykker. Hold hår, klær og hansker på god avstand fra bevegelige deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler. g) Hvis verktøyet har tilkopling for støvoppsamler eller støvavsug, skal du påse at disse er tilkoplet og brukes på riktig måte. Bruk av støvoppsamler kan redusere farer som er forbundet med støv. 4) BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISKE VERKTØY a) Forsér ikke det elektriske verktøyet. Bruk riktig elektrisk verktøy til jobben. Det riktige verktøyet gjør jobben bedre og tryggere og med den hastigheten som er det konstruert for. b) Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis det ikke går an å slå bryteren av og på. Verktøy som ikke kan styres med bryteren, er farlig og må repareres. c) Ta støpselet ut av kontakten og/eller ta batteripakken ut av det elektriske verktøyet, før du foretar justeringer, bytter tilbehør eller legger det bort til oppbevaring. Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer faren for at det elektriske verktøyet startes utilsiktet. d) Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig for barn, og la ikke personer som ikke er kjent med verktøyet eller disse anvisningene, bruke verktøyet. Elektriske verktøy er farlige i hendene på ukyndige brukere. e) Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter feiljusteringer eller binding i bevegelige deler, skadde deler eller andre ting som kan påvirke det elektriske verktøyets funksjonalitet. Hvis det elektriske verktøyet er skadet, skal det repareres før bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte elektriske verktøy. f) Sørg for at skjæreverktøy alltid er skarpe og rene. Med riktig vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter oppstår det sjeldnere bindinger. Slike verktøy er dessuten lettere å håndtere. g) Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits osv. i samsvar med disse anvisningene. Ta også hensyn til arbeidsforholdene og jobben som skal utføres. Det kan være farlig å bruke det elektriske verktøyet til andre oppgaver enn det som er tiltenkt. 5) BRUK OG BEHANDLING AV BATTERIDREVNE VERKTØY a) Batteriet skal bare lades med laderen som er angitt av produsenten. En lader som er beregnet på en bestemt batteripakke, kan medføre brannfare hvis den brukes med en annen batteripakke. b) Elektriske verktøy skal bare brukes med den angitte batteripakken. Bruk av andre batteripakker kan medføre risiko for personskade og brann. c) En batteripakke som ikke er i bruk, skal holdes på god avstand fra metallgjenstander som binders, mynter, nøkler, spiker, skruer og andre små metallgjenstander som kan skape kontakt mellom polene. Kortslutning av batteripolene kan forårsake forbrenning eller brann. d) Ved hardhendt behandling, kan det lekke væske fra batteriet. Unngå berøring. Skyll med vann hvis du kommer i kontakt med væsken. Oppsøk lege hvis væsken kommer i kontakt med øynene. Batterivæske kan forårsake irritasjon eller forbrenning. 6) SERVICE a) Service på det elektriske verktøyet skal utføres av en kvalifisert servicetekniker som utelukkende bruker originale reservedeler. Slik sørger du for å ivareta det elektriske verktøyets sikkerhet. Aytterligere sikkerhetsregler for stikksager • Under arbeidsutførelse, hold verktøyet i de isolerte gripeflatene hvor skjæreverktøyet kan komme i kontakt med skjulte ledninger eller ledningen til selve verktøyet. Berøring med en strømførende ledning gjør at de eksponerte metalldelene på verktøyet også blir strømførende, slik at brukeren får elektrisk støt.
Side: 4
NORSK 103 • Bruk klemmer eller en annen praktisk metode som hjelper å stabilisere arbeidet på et stabil bord. Å holde arbeidstykket du skal arbeide på i hånden eller opp mot kroppen er ustabilt og kan føre til tap av kontroll. • Fjern alle spikre og metallobjekter fra arbeidsstykket før du begynner arbeidet, når du bruker sagblader som er beregnet spesielt for skjæring av tre. • Bruk klemmer og skrustikker for å feste arbeidsstykket godt, hvis mulig. • Ikke forsøk å sage ekstremt små arbeidsstykker. • Ikke bøy deg for langt forover. Forsikre deg om at du alltid står godt, spesielt på stillas og stiger. • Alltid hold sagen med begge hender. • Bruk et tilpasset sagblad for skjæring av kurver og hull. SJEKKE OG ENDRE SAGBLADET • Bruk kun sagblader som er i overensstemmelse med spesifikasjonene som finnes i denne bruksanvisningen. • Bare skarpe sagblader i god stand skal brukes. Sprukne eller bøyde sagblader skal kastes og erstattes umiddelbart. • Kontroller at sagbladet er godt festet. • Sagbladet kan være varmt som følge av arbeidsprosessen. Når bladet skiftes ut, må man sørge for at det er avkjølt, ellers må man bruke vernehansker for å berøre bladet. Andre farer • Til tross for anvendelse av sikkerhetsforskrifter og implementering av sikkerhetsanordninger, kan ikke visse andre risikoer unngås. Disse er: – Svekking av hørselen. – Risiko for ulykker forårsaket av de utildekte delene på det bevegelige sagbladet. – Risiko for skade når bladet byttes ut. – Risiko for støvinhalasjon fra materialer som kan være farlige når de er kuttet. Merking på verktøyet Følgende piktogrammer vises på verktøyet: Les instruksjonshåndboken før bruk. Bruk hørselvern. Bruk vernebriller. POSISJON FOR DATOKODE Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret, står trykt på den delen av huset som utgjør koblingen mellom verktøyet og batteriet. Eksempel: 2009 XX XX Produksjonsår Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteriladere OPPBEVAR DISSE INSTRUKSJONENE: Denne manualen inneholder viktige sikkerhetsinstruksjoner og bruksanvisninger DE9116/DE9130/DE9135 batteriladere. • Før du bruker batteriet og laderen, må du lese alle instruksjonene og advarselsmerker på laderen, batteripakken, og produktet som bruker batteripakken. FARE: Fare for dødelig elektrosjokk. 230 volt er tilstede ved ladeterminalene. Stikk ikke inn ledende gjenstander. Dette kan medføre elektrisk sjokk eller dødelig elektrosjokk. ADVARSEL: Fare for elektrisk støt. Ikke la væske trenge inn i laderen. Elektrisk sjokk kan forekomme. FORSIKTIG: Forbrenningsfare. For å redusere risikoen for skade, må du kun lade DEWALT oppladbare batterier. Andre typer batterier kan sprenges og forårsake personskade og andre skader. FORSIKTIG: Under visse omstendigheter, med laderen plugget inn i strømforsyningen, kan de eksponerte ladekontaktene inne i laderen kortsluttes av fremmedmateriale. Fremmedmaterialer av en ledende type kan være, men er ikke begrenset til, stålull, aluminiumfolie, eller oppbygning av metalliske partikler skal holdes bort fra laderommene. Trekk alltid ut laderen av kontakten når det ikke er en batteripakke i rommet. Frakoble laderen før rengjøring. • IKKE forsøk å lade batteripakken med andre ladere enn de som er angitt i denne håndboken. Laderen og batteripakken er spesielt designet for å brukes sammen. • Disse laderne er ikke ment til annen bruk enn lading av DEWALT oppladbare batterier.
Side: 5
NORSK 104 All annen bruk kan resultere i risiko for brann, elektrisk støt eller dødelig elektrosjokk. • Ikke utsett laderen for regn eller snø. • Trekk i støpselet istedenfor ledningen når du frakobler laderen. Dette vil redusere risikoen for skade på støpselet og ledningen. • Påse at ledningen er plassert slik at den ikke kan bli tråkket på, snublet over, eller på andre måter skadet eller overbelastet. • Ikke bruk skjøteledning hvis det ikke er absolutt nødvendig. Bruk av en feil skjøteledning kan resultere i brannrisiko, elektrisk sjokk eller dødelig elektrosjokk. • Ikke plasser gjenstander oppå laderen, laderen må heller ikke plasseres på en myk overflate som kan blokkere ventilasjonshullene og resultere i sterk intern varme. Plasser laderen på god avstand fra alle varmekilder. Laderen er ventilert gjennom slissene i toppen og bunnen av beholderen. • Ikke bruk laderen med en skadet ledning eller støpsel - de må skiftes ut umiddelbart. • Ikke bruk laderen om den har blitt slått hardt, blitt mistet eller på andre måter skadet. Ta den med til et autorisert servicesenter. • Ikke demonter laderen; ta den med til et autorisert servicesenter når service eller reparasjon er påkrevd. Feilmontering kan medføre elektrisk sjokk, dødelig elektrosjokk eller brann. • Frakoble laderen fra stikkontakten før rengjøring. Dette vil redusere risikoen for elektrisk sjokk. Fjerning av batteripakken vil ikke redusere denne risikoen. • ALDRI forsøk å koble 2 ladere sammen. • Laderen er designet for å brukes på standard 230 V elektrisk strøm for husholdningsartikler Ikke forsøk å bruke den på en annen spenning. Dette gjelder ikke billaderen. TA VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE Ladere DE9116/DE9130 ladere aksepterer DEWALT NiCd og NiMH batteripakker klassifisert fra 7.2 til 18 V. DE9135 lader aksepterer 7,2 – 18 V NiCd, NiMH eller Li-Ion batterier. Disse laderne krever ingen justering og er laget slik at det skal være så enkelt som mulig å bruke dem. Ladeprosedyre (fig. A) FARE: Fare for dødelig elektrosjokk. 230 volt er tilstede ved ladeterminalene. Stikk ikke inn ledende gjenstander. Fare for elektrisk sjokk eller elektrisk støt. 1. Plugg laderen (14) inn i et egnet støpsel før du setter inn batteripakken. 2. Sett inn batteripakken i laderen. Når den røde lampen, under oppladning, blinker hele tiden er det tegn på at selve oppladningen har begynt. 3. Fullført oppladning indikeres av at den røde lampen hele tiden lyser PÅ. Pakken er fullstendig ladet og kan nå brukes eller kan forbli i laderen. MERK: For å sikre maksimal ytelse og brukstid for NiCd-, NiMH- og Li-Ion-batterier, må batteriet lades i minimum 10 timer før første gangs bruk. Ladeprosess Se tabellen nedenfor når det gjelder ladestatus for batteripakken. Ladestatus lader – – – – – – Fullstendig ladet ––––––––––– varm/kald pakke forsinkelse ––– – ––– – skift ut batteripakke ••••••••••• problem •• •• •• •• Automatisk balansering av battericellene Modusen for automatisk balansering av battericellene balanserer de individuelle cellene i batteripakken for å utnytte kapasiteten maksimalt. Batteripakker skal balanseres en gang i uken eller når batteripakkens ytelse er svekket. Balanser batteripakken ved å legge batteriet i laderen på vanlig måte. La batteripakken ligge i laderen i minst 10 timer. Forsinkelse for varm/kald pakke Når laderen registrerer at batteriet er for varmt eller for kaldt, starter den automatisk en forsinkelse ved varm/kald pakke, og utsetter ladingen til batteriet har nådd en passende temperatur. Laderen kobler deretter automatisk til lademodus. Denne funksjonen sikrer maksimal levetid for batteriet. KUN LI-ION BATTERIPAKKER Li-Ion-batterier er konstruert med et Electronic Protection System (elektronisk beskyttelsessystem) som beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting eller dyputlading.
Side: 6
NORSK 105 Verktøyet vil automatisk slå seg av når det elektroniske beskyttelsessystemet aktiveres. Hvis dette oppstår, må Li-Ion-batteriet settes i laderen til det er fulladet. Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteripakkene Når du bestiller batteripakker for utskifting, påse at du inkluderer katalognummer og spenning. Sjekk tabellen på slutten av denne manualen for kompabilitet av ladere og batteripakker. Batteripakken er ikke fullt ladet når den tas ut av kartongen. Les sikkerhetsinstruksjonene nedenfor, før bruk av batteripakken og laderen. Følg deretter ladeprosedyren som vist. LES ALLE BRUKSANVISNINGER. • Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive atmosfærer, f.eks. nær antennelig væske, gass eller støv. Innsetting eller fjerning av batteriet kan sette fyr på støv eller gasser. • Lad kun batteripakkene i DEWALT ladere. • IKKE søl eller legg i vann eller annen væske. • Ikke oppbevar eller bruk verktøyet og batteripakken på steder hvor temperaturen kan nå eller overskride 40 °C (slik som i skjul eller metallbygninger om sommeren). FARE: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen grunn. Ikke sett batteripakken inn i laderen hvis denne er sprukket eller skadet. Ikke klem, slipp eller skad batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som har vårt utsatt for et kraftig støt, mistet på gulvet eller skadet på noen måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, truffet med en hammer, tråkket på). Dette kan føre til elektrosjokk eller dødelig elektrosjokk. Skadede batteripakker må returneres til servicesenteret for å resirkuleres. FORSIKTIG: Legg verktøyet på siden på et stabilt underlag hvor det ikke utgjør noen fare for snubling eller velting. Noen verktøy med store batteripakker står oppreist på batteripakken, men kan lett slås over ende. SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR NIKKELKADMIUM (NiCd) ELLER NIKKELMETALLHYDRID (NiMH) • Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en brann. • En liten lekkasje av væske fra batteripakkens celler kan inntreffe under ekstreme bruks- eller temperaturforhold. Dette indikerer ikke en svikt. Er imidlertid den ytre forseglingen brutt: a. og du får batterivæske på huden, må du øyeblikkelig vaske med såpe og vann i flere minutter. b. og du får batterivæske i øynene, må du skylle med rent vann i minst 10 minutter og søke øyeblikkelig medisinsk hjelp. (Medisinsk opplysning: Væsken er en 25ñ35% oppløsning av kaliumhydroksid.) SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION (Li-Ion) • Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner litium ion-batteripakker. • Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden, vasker du området med mild såpe og vann. Hvis du får batterivæske på øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av organiske karbonater og litium-salter. • Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer. ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer. Batterihette (fig. B) En beskyttende batterihette dekker og beskytter kontaktene når batteripakken er tatt av. Hvis den beskyttende batterihetten ikke sitter på, kan løse metallgjenstander kortslutte kontaktene. Dette er brannfarlig og kan skade batteripakken. 1. Ta av den beskyttende batterihetten før du setter batteripakken i laderen eller verktøy. 2. Sett den beskyttende batterihetten over kontaktene med en gang du tar batteripakken ut av laderen eller verktøyet. ADVARSEL: Påse at den beskyttende batterihetten sitter på før du bærer en løs batteripakke eller legger den til oppbevaring.
Side: 7
NORSK 106 Batteripakke (fig. A) BATTERITYPE DC330 bruker 18-volts batteripakker. Anbefalinger for lagring 1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur når de ikke er i bruk. MERK: Li-Ion-batteripakker bør være fulladet når de legges bort til lagring. 2. Langvarig lagring vil ikke skade batteripakken eller laderen. Under passende forhold kan de lagres i 5 år. Merker på lader og batteripakke Foruten symbolene i denne brukerhåndboken, viser merkene på laderen og batteripakken følgende symboler: Les brukerhåndboken før bruk. Batteriet lades. Batteriet er ladet. Defekt batteri. Forsinkelse ved varm/kald batteripakke. Stikk ikke inn ledende gjenstander. Lad ikke skadde batteripakker. Skal kun brukes med DEWALT batteripakker. Andre typer batteripakker kan sprekke og forårsake personskade og materiell skade. Skal ikke utsettes for vann. Defekte ledninger skal skiftes med en gang. Skal bare lades i temperaturer mellom 4 og 40 °C. Ta hensyn til miljøet når batteripakken skal kasseres. Ikke brenn batteripakken NiMH, NiCd+ og Li-Ion. Lader NiMH- og NiCd-batteripakker. Lader Li-Ion batteripakker. Ladetid er angitt under tekniske spesifikasjoner. Pakkens innhold 1 Trådløs stikksag 1 Sagblad 2 Batteripakker, NiCd (DC330KA) 2 Batteripakker, NiMH (DC330KB) 2 Batteripakker, Li-Ion (DC330KL) 1 Lader (DC330KA/DC330KB/DC330KL) 1 Eske (DC330KA/DC330KB/DC330KL) 1 Instruksjonshåndbok 1 Sammenstillingstegning MERK: Batteripakkene og laderne er ikke inkludert med N-modeller. • Sjekk om det har oppstått skade på verktøyet, delene eller tilbehøret under transport. • Ta deg tid til å lese og gjøre deg godt kjent med brukerhåndboken før du tar verktøyet i bruk. Beskrivelse (fig. A) ADVARSEL: Verktøyet eller delene skal aldri modifiseres, ellers kan det oppstå materiell skade eller personskade. 1 Bryter for variabelt turtall 2 Sikringslås 3 Kontroll for sagsponblåser 4 Bladsperre 5 Fingervern 6 Bladholder 7 Føringsrulle 8 Sko 9 Velger for pendelslag 10 Fothendel 11 Hovedhåndtak 12 Batteripakke 13 Sperrer
Side: 8
NORSK 107 14 Lader 15 Ladelampe (rød) TILTENKT BRUK DC330 stikksager er beregnet brukt ved profesjonell skjæring av tre, stål, aluminium, plast og keramikk på forskjellige arbeidssteder (f.eks. byggeplasser). IKKE BRUK ved høy luftfuktighet eller nær antennelige væsker eller gasser. Disse kraftige stikksagene er profesjonelle el-verktøy. LA IKKE barn komme i kontakt med verktøyet. Det kreves oppsyn når uerfarne operatører bruker dette verktøyet. Sikkerhet ved bruk av elektrisitet Den elektriske motoren er bare beregnet på én bestemt spenning. Sjekk alltid at spenningen i batteripakken stemmer med spenningen på klassifiseringsskiltet. Sjekk også at spenningen i laderen stemmer med nettspenningen. Denne DEWALT-laderen er dobbeltisolert i samsvar med EN 60335. Det er derfor ikke påkrevd å bruke jordledning. Hvis ledningen er skadet må den skiftes ut med en spesialledning som kun er tilgjengelig gjennom DEWALTS serviceorganisasjon. Bruk av skjøteledning Bruk ikke skjøteledning med mindre det er helt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som passer til inngangseffekten i laderen (se Tekniske spesifikasjoner). Minste lederstørrelse er 1 mm2; maks. lengde er 30 m. Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle kabelen helt av først. MONTERING OG JUSTERING ADVARSEL: Ta alltid ut batteripakken før montering og justering. Slå alltid av verktøyet før du setter på eller tar av batteripakken. ADVARSEL: Bruk bare batteripakker og ladere fra DEWALT. Sette på og ta av batteripakken fra verktøyet (fig. A) 1. Sett batteripakken (12) på sokkelen slik at den klikker på plass. 2. Ta av batteripakken ved å trykke på de to utløsingsknappene (13) samtidig og trekke pakken vekk fra sokkelen. Tilpasse og fjerne et sagblad (fig. C) Det verktøyfrie utskiftingssystemet gjør det til en rask og enkel affære å skifte sagblad. • Åpne bladholderen (6) ved å trekke bladsperren (4) helt tilbake. • Sett sagbladet inn i bladholderen (6) mens du passer på at baksiden av bladet passer inn i sporet i føringsrullen (7). • Slipp bladsperren (4). • Når du skal fjerne sagbladet, må du trekke bladsperren helt tilbake og trekke bladet ut av holderen. SAGBLAD Bladtype Bruksområde Fintannet sagblad for jevne, rette snitt Grovtannet sagblad for raske, rette snitt Metallsagblad for jernholdige og ikke-jernholdige metaller Sagblad for fluktende snitt1) for avslutting av snitt inntil en vegg eller en kant. 1) Ikke er tilgjengelig i alle land. Et bredt spektrum av spesial-sagblader er tilgjengelige som tilleggsutstyr. ADVARSEL: Du må alltid velge sagblad meget omhyggelig. Innstilling av avfasingsvinkel (fig. D) Den justerbare foten (8) gjør det mulig å sage venstreog høyre-avfasingsvinkler på opptil 45°. Avfasingsskalaen er utstyrt med markeringer ved 0°, 15°, 30° og 45°. • Frigjør fothendelen (10). • Skyv foten (8) mot sagbladet. • Vipp foten og still inn den ønskede avfasingsvinkelen ved hjelp av skalaen. • Stram fothendelen. Innstilling av pendelslaget (fig. A) Det justerbare pendelslaget garanterer et perfekt sagslag for forskjellige materialtyper. • Skyv velgeren (9) til ønsket stilling i samsvar med tabellen nedenfor. Velgeren kan stilles inn under bruk.
Side: 9
NORSK 108 Pos. Tre Metall Plast 3 Raske snitt – PVC 2 Tykke arbeidsstykker – Glassfiber Akryl 1 Finerplate Aluminium – Sponplate kke-jernholdig – 0 Tynne arbeidsstykker Platemetall – Fine snitt Innstilling av sagsponblåseren (fig. A) Sagsponblåseren sender en justerbar luftstrøm mot sagbladet for å holde arbeidsstykket fritt for sagspon under sagingen. • Still inn sagsponblåseren ved hjelp av hendelen (3). – Lav For arbeid med metall, ved bruk av kjølemidler og smøremidler og ved bruk av støvavsug. – Middels For arbeid med tre og liknende materialer i lav hastighet. – Høy For arbeid med tre og liknende materialer i høy hastighet. Montering av fotbeskyttelsesdekselet av plast (fig. E) Fotbeskyttelsesdekselet (17) reduserer slitasjen på overflaten av (ømfintlige) arbeidsstykker. • Sett dekselet på foten med et klikk, som vist. Montering og fjerning av fotinnlegget mot oppflising (fig. F1, F2) Fotinnlegget (18) mot oppflising får plass helt inntil sagbladet og reduserer oppflisingen av arbeidsstykket. Innlegget kan monteres både i sagfoten og i fotdekselet. • Hold innlegget (18) i den viste retningen. • Montering av innlegget i foten (8): – Skyv kantene (19) inn i sporene (20). – Skyv innlegget tilbake i stilling mot foten. • Montering av innlegget i dekselet (17): – Skyv kantene (19) inn bak ribbene (21). – Skyv forkanten av innlegget mot dekselet. Innlegget går på plass med et knepp. • For å fjerne fotinnlegget må du utføre ovenstående arbeidstrinn i motsatt rekkefølge. Støvavsug (fig. G) Støvavsugadapteren (22) i kombinasjon med støvavsugsskjermen (23) bidrar til å fjerne støv fra overflaten av arbeidsstykket når de er koblet til et passende støvavsugsystem. • Sett støvavsugsskjermen (23) på fingervernet (5), inntil den går på plass med et knepp. • Sett støvavsugadapteren (22) på verktøyet som vist. • Koble til slangen fra et passende støvavsugsystem til adapteren. ADVARSEL: Inhalering av støv som utvikler seg når man sager i treverk er ekstremt helsefarlig. Bruk alltid et støvavsug som er utformet i samsvar med gjeldende direktiver om støvutslipp. En støvmaske bør brukes. ADVARSEL: Bruk ikke et støvavsug uten ordentlig gnistbeskyttelse ved saging av metall. Før maskinen tas i bruk • Pass på at batteripakken er (helt) oppladet. BRUK ADVARSEL: Slå av verktøyet og ta av batteripakken før du setter på eller tar av tilbehør og før du foretar justeringer eller reparasjoner. Lås utløseren når verktøyet ikke er i bruk eller ligger til oppbevaring. ADVARSEL: Bruk alltid riktig hørselsvern. Under visse omstendigheter og ved langvarig bruk kan støy fra dette produktet bidra til svekket hørsel. Bruksanvisning ADVARSEL: • Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og gjeldende forskrifter. • Pass på at arbeidsemnet er godt sikret. Fjern spikre, skruer og andre festeinnretninger som kan skade bladet. • Sjekk at det er tilstrekkelig plass for bladet under arbeidsemnet. Skjær ikke materiell som overstiger bladets maksimale skjæredybde. • Bruk bare skarpe blader. Ødelagte eller bøyde blader skal fjernes øyeblikkelig. • Bruk ikke maskinen til saging av rør.
Side: 10
NORSK 109 • La aldri maskinen gå uten sagblad. • For optimale resultater bør maskinen beveges jevnt og kontinuerlig over arbeidsemnet. Utsett ikke sagbladet for sidetrykk. Hold sagskoen flatt på arbeidsemnet. Ved saging av buer, sirkler eller andre runde former, skyves maskinen forsiktig fremover. • Vent med å fjerne bladet fra arbeidsemnet til maskinen har stanset.Etter saging kan bladet være svært varmt. Ikke ta på det. Korrekt plassering av hendene (fig. A, H) ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist. ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en plutselig reaksjon. Korrekt plassering av hendene krever én hånd på det øverste håndtaket (24), med den andre hånden på hovedhåndtaket (11). Start - stopp (fig. I) Av sikkerhetsgrunner er verktøyet utstyrt med en sikkerhetslås. • Løsne sikkerhetslåsen (2) for å låse opp verktøyet. • Start maskinen ved å trykke på bryteren for variabelt turtall (1). Maskinens turtall avhenger av hvor hardt man trykker på bryteren. • Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren. • Når du skal låse verktøyet i av-stilling, må du aktivere sikkerhetslåsen. ADVARSEL: Etter at verktøyet er blitt brukt i lengre tid på lave turtall, bør du kjøre det på full fart uten belastning i ca. 3 minutter. Saging av tre • Tegn om nødvendig en skjærestrek. • Start maskinen. • Hold maskinen mot arbeidsemnet og følg streken. • Når du skal sage parallelt med kanten av arbeidsstykket, monterers den parallelle avstandsholderen og stikksagen styres langs arbeidsstykket som vist i fig. J. Saging i tre ved hjelp av et rundt hull • Tegn om nødvendig en skjærestrek. • Bor et hull (ø min. 12 mm) og stikk sagbladet inn i det. • Start maskinen. • Følg streken. • For å skjære perfekte runde former, monteres passerstaven og innstilles ønsket radius (fig. K). Saging opp til en utstikkende kant (fig. L) • Bruk et vanlig sagblad og kutt fram til den utstikkende kanten. • Avslutt kuttet med et sagblad for fluktende snitt. Støvavsug (fig. G) • Når maskinen brukes innendørs i lengre tid, må den kobles til en egnet støvsuger. Bruk en støvsuger som er i samsvar med de gjeldende forskrifter angående støvutslipp. Saging av metall • Monter et passende sagblad. • Gå frem som beskrevet ovenfor. FORSIKTIG: Bruk et kjølende smøremiddel (skjæreolje) for å unngå overoppheting av sagbladet eller arbeidsemnet. VEDLIKEHOLD Elektriske verktøy fra DEWALT er laget for lang tids bruk med minimalt vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende funksjonalitet er betinget av riktig behandling og regelmessig rengjøring. ADVARSEL: For å redusere risikoen for personlige skader, skru av verktøyet og koble fra batteriet før du endrer verktøyinnstillinger eller fjerner/installerer komponenter eller tilbehør. Utilsiktet start kan forårsake personskade. Laderen kan ikke repareres. Det er ingen deler på innsiden av laderen som behøver service av bruker.
Side: 11
NORSK 110 Lubrication SMØRING AV FØRINGSRULLEN (FIG. C) • Drypp en dråpe olje på føringsrullen (7) med jevne mellomrom for å hindre skjæring. Rengjøring ADVARSEL: Blås smuss og støv ut av verktøyhuset med tørr luft så ofte som du ser at smuss legger seg i og rundt lufteåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører denne prosedyren. ADVARSEL: Aldri bruk oppløsningsmidler eller andre sterke kjemikalier for rengjøring av ikke- metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene brukt i disse delene. Bruk en klut fuktet kun med vann og mild såpe. Pass på at det aldri kommer væske inn i verktøyet. Legg aldri noen av verktøydelene i vann. RENGJØRINGSINSTRUKSJONER FOR LADER ADVARSEL: Fare for elektrisk støt. Frakople laderen fra vekselstrømkontakten før rengjøring. Smuss og fett kan fjernes fra eksteriøret av laderen ved bruk av en klut eller myk ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller andre rengjøringsmidler. Ekstrautstyr ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke leveres av DEWALT ikke er testet med dette produktet, kan det være farlig å bruke slikt tilbehør med dette produktet. Reduser risikoen for personskade ved å bare bruke tilbehør som anbefales av DEWALT sammen med dette produktet. Ta kontakt med en forhandler hvis du er interessert i ekstrautstyr. Disse omfatter: – DE3241 Parallellguide – DE3242 Sageguide – 581281-00 Adapter for støvavsug – 581239-01 Skjerm for støvavsug – 402140-00 Anti-flis innlegg – 581268-00 Anti-ripesåle Følgende erstatningsblader er tilgjengelige: – DT2209 Kuttblad for rene trekutt – DT2213 Kuttblad for raske trekutt – DT2160 Kuttblad for metall – DT2074 Plant kuttblad* *Ikke tilgjengelig i alle land Miljøvern Separat innsamling. Dette produktet skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det, skal du ikke kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles separat. Separat innsamling av brukte produkter og pakkematerialer gjør det mulig å gjenvinne materialer og bruke dem på nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer reduserer forurensning og etterspørselen etter råvarer. Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser om separat innsamling av elektriske produkter fra hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren når du kjøper et nytt produkt. DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger. Send produktet til et autorisert servicesenter som kan samle inn produkter på dine vegne og anvende denne tjenesten. Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på adressen som er oppført i denne brukerhåndboken. Du finner også en liste over autoriserte servicesentre for DEWALT og utførlig informasjon om service og kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
Side: 12
NORSK 111 Oppladbar batteripakke Denne langtids batteripakken må lades på nytt når den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet når batteripakken må kasseres: • Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av verktøyet. • Li-Ion, NiCd og NiMH-celler kan resirkuleres. Ta dem med til en forhandler eller et lokalt gjenvinningssenter. Innsamlede batteripakker blir gjenvunnet eller kassert på forsvarlig måte. GARANTI DEWALT er overbevist om kvaliteten på produktene sine og tilbyr en enestående garanti for profesjonelle brukere av produktet. Denne garantierklæringen kommer i tillegg til, og har på ingen måte negativ innvirkning på, dine kontraktsmessige rettigheter som profesjonell bruker eller på dine lovfestede rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker. Garantien er gyldig innen områdene tilhørende medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA). • 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI • Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan du ganske enkelt returnere det innen 30 dager, komplett med alle de originale komponentene slik du kjøpte det, til innkjøpsstedet for å få full refusjon eller bytte. Produktet må ha blitt utsatt for rimelig slitasje og kvittering må fremvises. • ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT • Hvis du trenger vedlikehold eller service på ditt DEWALT-verktøy i løpet av de første 12 månedene etter innkjøp, vil dette bli utført vederlagsfritt av en autorisert DEWALT-reparatør. Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke sviktet under garantien. • ET ÅRS FULL GARANTI • Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på grunn av material- eller produksjonsfeil innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer DEWALT å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at: • Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt; • Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje; • Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av uautoriserte personer; • Kvittering fremvises. • Produktet returneres komplett med alle originale komponenter. Dersom du ønsker å fremme et krav, ta kontakt med selgeren eller finn nærmeste autoriserte DEWALT-reparatør i DEWALT- katalogen eller ta kontakt med ditt DEWALT- kontor på den adressen som du finner i denne brukerhåndboken. Alternativt er en liste over autoriserte DEWALT-reparatører og alle detaljer om service etter salg tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DC330 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DC330. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DC330 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DC330

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DC330 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sager
  • Model/navn: DC330
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk