DeWalt DC330 manual

Vis en manual for DeWalt DC330 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sag
  • Model/navn: DC330
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 101
NORSK
100
Gratulerer!
Du har valgt et verktøy fra DEWALT. Mangeårig
erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør
DEWALT til en svært pålitelig partner for profesjonelle
brukere av elektriske verktøy.
Tekniske data
DC330
Spenning VDC 18
Type 1
Utgangseffekt (max) W 400
Turtall, ubelastet min-1 0–3.000
Slaglengde mm 26
Sagedybde i:
- tre mm 130
- aluminium mm 25
- stål mm 10
Justering av avfasingsvinkelen ˚ 0–45˚
Vekt kg 2,4
LPA (lydtrykk) dB(A) 87
KPA (lydtrykk usikkerhet) dB(A) 3,0
LWA (lydeffekt) dB(A) 98
KWA (lydeffekt usikkerhet) dB(A) 3,0
Totale vibrasjonsverdier (triax vektor-sum) fastsatt
i henhold til EN 60745:
Vibrasjonsverdier
ah
= m/s² 11
Usikkerhet K = m/s² 2,6
Vibrasjonsverdien som oppgis i denne manualen
har blitt målt i samsvar med en standard test
utført i henhold til EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verkøy med et annet. Den kan
brukes til et midlertertidig overslag av eksponering.
ADVARSEL: Det erklærte
vibrasjonsnivået reflekterer verktøyets
hovedbruksområder. Dersom verktøyet
brukes til andre formål, med annet
tilbehør, eller ikke har blitt vedlikeholdt,
så kan vibrasjonsnivået endres. Dette
kan øke eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
En vurdering av eksponeringsnivået til
vibrasjoner bør også tas i betraktning
når verktøyet er slått av, eller når det
sviver men ikke utfører arbeid. Dette kan
redusere eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
Identifiser ekstra sikkerthetstiltak
som beskytter operatøren fra
vibrasjonseffektene. Dette inkluderer
vedlikehod av verktøy og tilbehør, holde
hendene varme og arbeidsstillinger.
Batteripakke DE9096 DE9503 DE9180
Batteritype NiCd NiMH Li-Ion
Spenning VDC 18 18 18
Kapasitet Ah 2,4 2,6 2,0
Vekt kg 1,0 1,0 0,68
Lader DE9116 DE9130 DE9135
Hovedspenning VAC 230 230 230
Batteritype NiCd/ NiCd/ NiCd/NiMH/
NiMH NiMH Li-Ion
Ca. ladetid min 60 30 40
(2,0 Ah (2,0 Ah (2,0 Ah
batteripakker)batteripakker)batteripakker)
Vekt kg kg 0,4 0,52 0,52
Sikringer
Europa 230 V verktøy
10 amp, strømnett
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver hvor alvorlige de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og
vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en umiddelbart
farlig situasjon som, hvis den ikke
unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig
situasjon som, hvis den ikke unngås,
kan føre til mindre eller moderat
personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
BATTERIDREVET STIKKSAG DC330
Side: 102
NORSK
101
Angir fare for elektrisk støt.
Brannfare.
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTI
DC330
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under ”tekniske data” er i samsvar med:
98/37/EC (fram til 28. des. 2009); 2006/42/EC
(fra 29. des. 2009); EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst
kontakt DEWALT på følgende adresser eller se
baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
15.09.2009
WARNING: To reduce the risk of injury,
at skaderisikoen kan reduseres.
Generelle sikkerhetsadvarsler ved
bruk av elektriske verktøyer
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og
bruksanvisninger. Unnlatelse av å
følge advarsler og bruksanvisninger kan
resultere i elektrisk sjokk, brann og/eller
alvorlige skader.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
BRUKSANVISNINGER
FOR FREMTIDIG REFERANSE.
Begrepet ”elektrisk verktøy” i advarslene nedenfor
henviser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk
verktøy eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk
verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN
a) Pass på at arbeidsplassen er ren og godt
belyst. Rotete eller mørke områder øker faren
for ulykker.
b) Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, f.eks. nær antennelig væske,
gass eller støv. Elektriske verktøyer
produserer gnister som kan antenne støv
eller gass.
c) Barn og tilskuere skal holdes på god
avstand ved bruk av elektriske verktøyer.
Forstyrrelser kan forårsake at en mister
oversikten.
2) SIKKERHET VED BRUK AV ELEKTRISITET
a) Støpslene på elektriske verktøy må passe
i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel.
Bruk ikke tilpasningsstøpsler på jordede
elektriske verktøy. Uendrede støpsler og
stikkontakter som passer kravene, reduserer
risikoen for elektrisk støt.
b) Unngå å berøre jordede flater som rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis
kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt.
c) Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller
fuktighet. Hvis vann kommer inn i et elektrisk
verktøy, øker faren for elektrisk støt.
d) Vær ikke hardhendt med ledningen.
Bruk ikke ledningen til å bære, dra eller
frakople det elektriske verktøyet. Hold
ledningen på god avstand fra varme,
olje, skarpe kanter eller bevegelige deler.
Skadde eller sammenviklede ledninger øker
faren for elektrisk støt.
e) Ved utendørs bruk av det elektriske
verktøyet skal du bruke en skjøteledning
som er beregnet på utendørs bruk. Bruk
av ledning som er beregnet på utendørs bruk
reduserer faren for elektrisk støt.
f) Hvis du må bruke et elektrisk verktøy i
fuktige omgivelser, bruk en strømkilde
med jordfeilbryter (RCD). Bruk av
jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt.
3) PERSONSIKKERHET
a) Vær oppmerksom, følg med på det du
gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske
verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har
brukt narkotika, alkohol eller legemidler.
Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å
forårsake alvorlig personskade.
Side: 103
NORSK
102
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Bruk av verneutstyr som
støvmasker, glidesikre sko, hjelm og
hørselsvern der det trengs, reduserer faren
for personskade.
c) Unngå utilsiktet oppstarting. Påse at
bryteren er i AV-posisjon før du kopler til
strømmen og/eller batteripakken, samt tar
opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller setter støpselet i stikkontakten mens
bryteren er på, øker du faren for ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før
du slår på det elektriske verktøyet. En
skrunøkkel som er festet til en roterende
del i det elektriske verktøyet, kan forårsake
personskade.
e) Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet
og god balanse til enhver tid. Dette gir
bedre kontroll over det elektriske verktøyet
hvis det skulle oppstå en uventet situasjon.
f) Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende
klær eller smykker. Hold hår, klær og
hansker på god avstand fra bevegelige
deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår
kan sette seg fast i bevegelige deler.
g) Hvis verktøyet har tilkopling for
støvoppsamler eller støvavsug, skal du
påse at disse er tilkoplet og brukes på
riktig måte. Bruk av støvoppsamler kan
redusere farer som er forbundet med støv.
4) BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Forsér ikke det elektriske verktøyet. Bruk
riktig elektrisk verktøy til jobben. Det riktige
verktøyet gjør jobben bedre og tryggere og
med den hastigheten som er det konstruert
for.
b) Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis
det ikke går an å slå bryteren av og på.
Verktøy som ikke kan styres med bryteren, er
farlig og må repareres.
c) Ta støpselet ut av kontakten og/eller
ta batteripakken ut av det elektriske
verktøyet, før du foretar justeringer,
bytter tilbehør eller legger det bort
til oppbevaring. Slike forebyggende
sikkerhetstiltak reduserer faren for at det
elektriske verktøyet startes utilsiktet.
d) Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig
for barn, og la ikke personer som
ikke er kjent med verktøyet eller disse
anvisningene, bruke verktøyet. Elektriske
verktøy er farlige i hendene på ukyndige
brukere.
e) Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter
feiljusteringer eller binding i bevegelige
deler, skadde deler eller andre ting som
kan påvirke det elektriske verktøyets
funksjonalitet. Hvis det elektriske
verktøyet er skadet, skal det repareres
før bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig
vedlikeholdte elektriske verktøy.
f) Sørg for at skjæreverktøy alltid er
skarpe og rene. Med riktig vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter
oppstår det sjeldnere bindinger. Slike verktøy
er dessuten lettere å håndtere.
g) Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits
osv. i samsvar med disse anvisningene.
Ta også hensyn til arbeidsforholdene og
jobben som skal utføres. Det kan være
farlig å bruke det elektriske verktøyet til andre
oppgaver enn det som er tiltenkt.
5) BRUK OG BEHANDLING AV BATTERIDREVNE VERKTØY
a) Batteriet skal bare lades med laderen som
er angitt av produsenten. En lader som er
beregnet på en bestemt batteripakke, kan
medføre brannfare hvis den brukes med en
annen batteripakke.
b) Elektriske verktøy skal bare brukes med
den angitte batteripakken. Bruk av andre
batteripakker kan medføre risiko for
personskade og brann.
c) En batteripakke som ikke er i bruk,
skal holdes på god avstand fra
metallgjenstander som binders, mynter,
nøkler, spiker, skruer og andre små
metallgjenstander som kan skape kontakt
mellom polene. Kortslutning av batteripolene
kan forårsake forbrenning eller brann.
d) Ved hardhendt behandling, kan det lekke
væske fra batteriet. Unngå berøring.
Skyll med vann hvis du kommer i
kontakt med væsken. Oppsøk lege hvis
væsken kommer i kontakt med øynene.
Batterivæske kan forårsake irritasjon eller
forbrenning.
6) SERVICE
a) Service på det elektriske verktøyet skal
utføres av en kvalifisert servicetekniker
som utelukkende bruker originale
reservedeler. Slik sørger du for å ivareta det
elektriske verktøyets sikkerhet.
Aytterligere sikkerhetsregler
for stikksager
• Under arbeidsutførelse, hold verktøyet i de
isolerte gripeflatene hvor skjæreverktøyet
kan komme i kontakt med skjulte ledninger
eller ledningen til selve verktøyet. Berøring
med en strømførende ledning gjør at de
eksponerte metalldelene på verktøyet også blir
strømførende, slik at brukeren får elektrisk støt.
Side: 104
NORSK
103
• Bruk klemmer eller en annen praktisk
metode som hjelper å stabilisere arbeidet på
et stabil bord. Å holde arbeidstykket du skal
arbeide på i hånden eller opp mot kroppen er
ustabilt og kan føre til tap av kontroll.
• Fjern alle spikre og metallobjekter fra
arbeidsstykket før du begynner arbeidet, når du
bruker sagblader som er beregnet spesielt for
skjæring av tre.
• Bruk klemmer og skrustikker for å feste
arbeidsstykket godt, hvis mulig.
• Ikke forsøk å sage ekstremt små arbeidsstykker.
• Ikke bøy deg for langt forover. Forsikre deg om
at du alltid står godt, spesielt på stillas og stiger.
• Alltid hold sagen med begge hender.
• Bruk et tilpasset sagblad for skjæring av kurver
og hull.
SJEKKE OG ENDRE SAGBLADET
• Bruk kun sagblader som er i overensstemmelse
med spesifikasjonene som finnes i denne
bruksanvisningen.
• Bare skarpe sagblader i god stand skal brukes.
Sprukne eller bøyde sagblader skal kastes og
erstattes umiddelbart.
• Kontroller at sagbladet er godt festet.
• Sagbladet kan være varmt som følge av
arbeidsprosessen. Når bladet skiftes ut, må
man sørge for at det er avkjølt, ellers må man
bruke vernehansker for å berøre bladet.
Andre farer
• Til tross for anvendelse av sikkerhetsforskrifter
og implementering av sikkerhetsanordninger,
kan ikke visse andre risikoer unngås.
Disse er:
– Svekking av hørselen.
– Risiko for ulykker forårsaket av de utildekte
delene på det bevegelige sagbladet.
– Risiko for skade når bladet byttes ut.
– Risiko for støvinhalasjon fra materialer som
kan være farlige når de er kuttet.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
POSISJON FOR DATOKODE
Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret,
står trykt på den delen av huset som utgjør
koblingen mellom verktøyet og batteriet.
Eksempel:
2009 XX XX
Produksjonsår
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteriladere
OPPBEVAR DISSE INSTRUKSJONENE: Denne
manualen inneholder viktige sikkerhetsinstruksjoner
og bruksanvisninger DE9116/DE9130/DE9135
batteriladere.
• Før du bruker batteriet og laderen, må du lese
alle instruksjonene og advarselsmerker på
laderen, batteripakken, og produktet som bruker
batteripakken.
FARE: Fare for dødelig elektrosjokk.
230 volt er tilstede ved ladeterminalene.
Stikk ikke inn ledende gjenstander. Dette
kan medføre elektrisk sjokk eller dødelig
elektrosjokk.
ADVARSEL: Fare for elektrisk støt. Ikke
la væske trenge inn i laderen. Elektrisk
sjokk kan forekomme.
FORSIKTIG: Forbrenningsfare. For
å redusere risikoen for skade, må du
kun lade DEWALT oppladbare batterier.
Andre typer batterier kan sprenges og
forårsake personskade og andre skader.
FORSIKTIG: Under visse
omstendigheter, med laderen
plugget inn i strømforsyningen, kan
de eksponerte ladekontaktene inne i
laderen kortsluttes av fremmedmateriale.
Fremmedmaterialer av en ledende type
kan være, men er ikke begrenset til,
stålull, aluminiumfolie, eller oppbygning
av metalliske partikler skal holdes
bort fra laderommene. Trekk alltid ut
laderen av kontakten når det ikke er en
batteripakke i rommet. Frakoble laderen
før rengjøring.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med
andre ladere enn de som er angitt i denne
håndboken. Laderen og batteripakken er
spesielt designet for å brukes sammen.
• Disse laderne er ikke ment til annen bruk
enn lading av DEWALT oppladbare batterier.
Side: 105
NORSK
104
All annen bruk kan resultere i risiko for brann,
elektrisk støt eller dødelig elektrosjokk.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
• Trekk i støpselet istedenfor ledningen når du
frakobler laderen. Dette vil redusere risikoen
for skade på støpselet og ledningen.
• Påse at ledningen er plassert slik at den
ikke kan bli tråkket på, snublet over, eller på
andre måter skadet eller overbelastet.
• Ikke bruk skjøteledning hvis det ikke
er absolutt nødvendig. Bruk av en feil
skjøteledning kan resultere i brannrisiko, elektrisk
sjokk eller dødelig elektrosjokk.
• Ikke plasser gjenstander oppå laderen,
laderen må heller ikke plasseres på
en myk overflate som kan blokkere
ventilasjonshullene og resultere i sterk intern
varme. Plasser laderen på god avstand fra
alle varmekilder. Laderen er ventilert gjennom
slissene i toppen og bunnen av beholderen.
• Ikke bruk laderen med en skadet ledning
eller støpsel - de må skiftes ut umiddelbart.
• Ikke bruk laderen om den har blitt
slått hardt, blitt mistet eller på andre
måter skadet. Ta den med til et autorisert
servicesenter.
• Ikke demonter laderen; ta den med til et
autorisert servicesenter når service eller
reparasjon er påkrevd. Feilmontering kan
medføre elektrisk sjokk, dødelig elektrosjokk eller
brann.
• Frakoble laderen fra stikkontakten før
rengjøring. Dette vil redusere risikoen for
elektrisk sjokk. Fjerning av batteripakken vil ikke
redusere denne risikoen.
• ALDRI forsøk å koble 2 ladere sammen.
• Laderen er designet for å brukes på
standard 230 V elektrisk strøm for
husholdningsartikler Ikke forsøk å bruke
den på en annen spenning. Dette gjelder ikke
billaderen.
TA VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE
Ladere
DE9116/DE9130 ladere aksepterer DEWALT NiCd
og NiMH batteripakker klassifisert fra
7.2 til 18 V.
DE9135 lader aksepterer 7,2 – 18 V NiCd, NiMH
eller Li-Ion batterier.
Disse laderne krever ingen justering og er laget slik
at det skal være så enkelt som mulig å bruke dem.
Ladeprosedyre (fig. A)
FARE: Fare for dødelig elektrosjokk.
230 volt er tilstede ved ladeterminalene.
Stikk ikke inn ledende gjenstander. Fare
for elektrisk sjokk eller elektrisk støt.
1. Plugg laderen (14) inn i et egnet støpsel før du
setter inn batteripakken.
2. Sett inn batteripakken i laderen. Når den røde
lampen, under oppladning, blinker hele tiden er
det tegn på at selve oppladningen har begynt.
3. Fullført oppladning indikeres av at den røde
lampen hele tiden lyser PÅ. Pakken er fullstendig
ladet og kan nå brukes eller kan forbli i laderen.
MERK: For å sikre maksimal ytelse og brukstid for
NiCd-, NiMH- og Li-Ion-batterier, må batteriet lades i
minimum 10 timer før første gangs bruk.
Ladeprosess
Se tabellen nedenfor når det gjelder ladestatus for
batteripakken.
Ladestatus
lader – – – – – –
Fullstendig ladet –––––––––––
varm/kald pakke forsinkelse ––– – ––– –
skift ut batteripakke •••••••••••
problem •• •• •• ••
Automatisk balansering av
battericellene
Modusen for automatisk balansering av
battericellene balanserer de individuelle cellene i
batteripakken for å utnytte kapasiteten maksimalt.
Batteripakker skal balanseres en gang i uken eller
når batteripakkens ytelse er svekket.
Balanser batteripakken ved å legge batteriet i
laderen på vanlig måte. La batteripakken ligge i
laderen i minst 10 timer.
Forsinkelse for varm/kald pakke
Når laderen registrerer at batteriet er for varmt eller
for kaldt, starter den automatisk en forsinkelse ved
varm/kald pakke, og utsetter ladingen til batteriet
har nådd en passende temperatur. Laderen kobler
deretter automatisk til lademodus. Denne funksjonen
sikrer maksimal levetid for batteriet.
KUN LI-ION BATTERIPAKKER
Li-Ion-batterier er konstruert med et Electronic
Protection System (elektronisk beskyttelsessystem)
som beskytter batteriet mot overbelastning,
overoppheting eller dyputlading.
Side: 106
NORSK
105
Verktøyet vil automatisk slå seg av når det
elektroniske beskyttelsessystemet aktiveres. Hvis
dette oppstår, må Li-Ion-batteriet settes i laderen til
det er fulladet.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakkene
Når du bestiller batteripakker for utskifting, påse
at du inkluderer katalognummer og spenning.
Sjekk tabellen på slutten av denne manualen for
kompabilitet av ladere og batteripakker.
Batteripakken er ikke fullt ladet når den tas ut av
kartongen. Les sikkerhetsinstruksjonene nedenfor,
før bruk av batteripakken og laderen. Følg deretter
ladeprosedyren som vist.
LES ALLE BRUKSANVISNINGER.
• Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
atmosfærer, f.eks. nær antennelig væske,
gass eller støv. Innsetting eller fjerning av
batteriet kan sette fyr på støv eller gasser.
• Lad kun batteripakkene i DEWALT ladere.
• IKKE søl eller legg i vann eller annen væske.
• Ikke oppbevar eller bruk verktøyet og
batteripakken på steder hvor temperaturen
kan nå eller overskride 40 °C (slik som i skjul
eller metallbygninger om sommeren).
FARE: Forsøk aldri å åpne batteripakken
av noen grunn. Ikke sett batteripakken
inn i laderen hvis denne er sprukket
eller skadet. Ikke klem, slipp eller
skad batteripakken. Ikke bruk en
batteripakke eller lader som har vårt
utsatt for et kraftig støt, mistet på
gulvet eller skadet på noen måte (f.eks.
gjennomboret av en spiker, truffet med
en hammer, tråkket på). Dette kan føre
til elektrosjokk eller dødelig elektrosjokk.
Skadede batteripakker må returneres til
servicesenteret for å resirkuleres.
FORSIKTIG: Legg verktøyet på
siden på et stabilt underlag hvor det
ikke utgjør noen fare for snubling
eller velting. Noen verktøy med
store batteripakker står oppreist på
batteripakken, men kan lett slås over
ende.
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR
NIKKELKADMIUM (NiCd) ELLER NIKKELMETALLHYDRID
(NiMH)
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann.
• En liten lekkasje av væske fra batteripakkens
celler kan inntreffe under ekstreme bruks-
eller temperaturforhold. Dette indikerer ikke en
svikt.
Er imidlertid den ytre forseglingen brutt:
a. og du får batterivæske på huden, må du
øyeblikkelig vaske med såpe og vann i flere
minutter.
b. og du får batterivæske i øynene, må du skylle
med rent vann i minst 10 minutter og søke
øyeblikkelig medisinsk hjelp. (Medisinsk
opplysning: Væsken er en 25ñ35%
oppløsning av kaliumhydroksid.)
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION
(Li-Ion)
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
• Hvis batteriets innhold kommer i kontakt
med huden, vasker du området med mild
såpe og vann. Hvis du får batterivæske på
øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs
medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt
sammensatt av en blanding av organiske
karbonater og litium-salter.
• Innholdet i åpne battericeller kan forårsake
irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk
medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader.
Batterivæsken kan antennes hvis den
utsettes for gnister eller flammer.
Batterihette (fig. B)
En beskyttende batterihette dekker og beskytter
kontaktene når batteripakken er tatt av. Hvis den
beskyttende batterihetten ikke sitter på, kan løse
metallgjenstander kortslutte kontaktene. Dette er
brannfarlig og kan skade batteripakken.
1. Ta av den beskyttende batterihetten før du
setter batteripakken i laderen eller
verktøy.
2. Sett den beskyttende batterihetten over
kontaktene med en gang du tar batteripakken
ut av laderen eller verktøyet.
ADVARSEL: Påse at den beskyttende
batterihetten sitter på før du bærer
en løs batteripakke eller legger den til
oppbevaring.
Side: 107
NORSK
106
Batteripakke (fig. A)
BATTERITYPE
DC330 bruker 18-volts batteripakker.
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
MERK: Li-Ion-batteripakker bør være fulladet
når de legges bort til lagring.
2. Langvarig lagring vil ikke skade batteripakken
eller laderen. Under passende forhold kan de
lagres i 5 år.
Merker på lader og batteripakke
Foruten symbolene i denne brukerhåndboken, viser
merkene på laderen og batteripakken følgende
symboler:
Les brukerhåndboken før bruk.
Batteriet lades.
Batteriet er ladet.
Defekt batteri.
Forsinkelse ved varm/kald batteripakke.
Stikk ikke inn ledende gjenstander.
Lad ikke skadde batteripakker.
Skal kun brukes med DEWALT
batteripakker. Andre typer batteripakker
kan sprekke og forårsake personskade
og materiell skade.
Skal ikke utsettes for vann.
Defekte ledninger skal skiftes med en
gang.
Skal bare lades i temperaturer mellom
4 og 40 °C.
Ta hensyn til miljøet når batteripakken skal
kasseres.
Ikke brenn batteripakken NiMH, NiCd+
og Li-Ion.
Lader NiMH- og NiCd-batteripakker.
Lader Li-Ion batteripakker.
Ladetid er angitt under tekniske
spesifikasjoner.
Pakkens innhold
1 Trådløs stikksag
1 Sagblad
2 Batteripakker, NiCd (DC330KA)
2 Batteripakker, NiMH (DC330KB)
2 Batteripakker, Li-Ion (DC330KL)
1 Lader (DC330KA/DC330KB/DC330KL)
1 Eske (DC330KA/DC330KB/DC330KL)
1 Instruksjonshåndbok
1 Sammenstillingstegning
MERK: Batteripakkene og laderne er ikke inkludert
med N-modeller.
• Sjekk om det har oppstått skade på verktøyet,
delene eller tilbehøret under transport.
• Ta deg tid til å lese og gjøre deg godt kjent med
brukerhåndboken før du tar verktøyet i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
ADVARSEL: Verktøyet eller delene skal
aldri modifiseres, ellers kan det oppstå
materiell skade eller personskade.
1 Bryter for variabelt turtall
2 Sikringslås
3 Kontroll for sagsponblåser
4 Bladsperre
5 Fingervern
6 Bladholder
7 Føringsrulle
8 Sko
9 Velger for pendelslag
10 Fothendel
11 Hovedhåndtak
12 Batteripakke
13 Sperrer
Side: 108
NORSK
107
14 Lader
15 Ladelampe (rød)
TILTENKT BRUK
DC330 stikksager er beregnet brukt ved profesjonell
skjæring av tre, stål, aluminium, plast og keramikk
på forskjellige arbeidssteder (f.eks. byggeplasser).
IKKE BRUK ved høy luftfuktighet eller nær
antennelige væsker eller gasser.
Disse kraftige stikksagene er profesjonelle el-verktøy.
LA IKKE barn komme i kontakt med verktøyet. Det
kreves oppsyn når uerfarne operatører bruker dette
verktøyet.
Sikkerhet ved bruk av elektrisitet
Den elektriske motoren er bare beregnet på én
bestemt spenning. Sjekk alltid at spenningen
i batteripakken stemmer med spenningen på
klassifiseringsskiltet. Sjekk også at spenningen i
laderen stemmer med nettspenningen.
Denne DEWALT-laderen er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60335. Det er derfor
ikke påkrevd å bruke jordledning.
Hvis ledningen er skadet må den skiftes ut med
en spesialledning som kun er tilgjengelig gjennom
DEWALTS serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Bruk ikke skjøteledning med mindre det er helt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som
passer til inngangseffekten i laderen (se Tekniske
spesifikasjoner). Minste lederstørrelse er 1 mm2;
maks. lengde er 30 m.
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle
kabelen helt av først.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: Ta alltid ut batteripakken
før montering og justering. Slå alltid av
verktøyet før du setter på eller tar av
batteripakken.
ADVARSEL: Bruk bare batteripakker og
ladere fra DEWALT.
Sette på og ta av batteripakken
fra verktøyet (fig. A)
1. Sett batteripakken (12) på sokkelen slik at den
klikker på plass.
2. Ta av batteripakken ved å trykke på de to
utløsingsknappene (13) samtidig og trekke
pakken vekk fra sokkelen.
Tilpasse og fjerne et sagblad (fig. C)
Det verktøyfrie utskiftingssystemet gjør det til en rask
og enkel affære å skifte sagblad.
• Åpne bladholderen (6) ved å trekke bladsperren
(4) helt tilbake.
• Sett sagbladet inn i bladholderen (6) mens du
passer på at baksiden av bladet passer inn i
sporet i føringsrullen (7).
• Slipp bladsperren (4).
• Når du skal fjerne sagbladet, må du trekke
bladsperren helt tilbake og trekke bladet ut av
holderen.
SAGBLAD
Bladtype Bruksområde
Fintannet sagblad for jevne, rette snitt
Grovtannet sagblad for raske, rette snitt
Metallsagblad for jernholdige og
ikke-jernholdige metaller
Sagblad for fluktende snitt1) for avslutting av snitt inntil
en vegg eller en kant.
1) Ikke er tilgjengelig i alle land.
Et bredt spektrum av spesial-sagblader er
tilgjengelige som tilleggsutstyr.
ADVARSEL: Du må alltid velge
sagblad meget omhyggelig.
Innstilling av avfasingsvinkel (fig. D)
Den justerbare foten (8) gjør det mulig å sage
venstreog høyre-avfasingsvinkler på opptil 45°.
Avfasingsskalaen er utstyrt med markeringer ved 0°,
15°, 30° og 45°.
• Frigjør fothendelen (10).
• Skyv foten (8) mot sagbladet.
• Vipp foten og still inn den ønskede
avfasingsvinkelen ved hjelp av skalaen.
• Stram fothendelen.
Innstilling av pendelslaget (fig. A)
Det justerbare pendelslaget garanterer et perfekt
sagslag for forskjellige materialtyper.
• Skyv velgeren (9) til ønsket stilling i samsvar
med tabellen nedenfor. Velgeren kan stilles inn
under bruk.
Side: 109
NORSK
108
Pos. Tre Metall Plast
3 Raske snitt – PVC
2 Tykke arbeidsstykker – Glassfiber
Akryl
1 Finerplate Aluminium –
Sponplate kke-jernholdig –
0 Tynne arbeidsstykker Platemetall –
Fine snitt
Innstilling av sagsponblåseren (fig. A)
Sagsponblåseren sender en justerbar luftstrøm mot
sagbladet for å holde arbeidsstykket fritt for sagspon
under sagingen.
• Still inn sagsponblåseren ved hjelp av
hendelen (3).
– Lav For arbeid med metall,
ved bruk av kjølemidler og
smøremidler og ved bruk av
støvavsug.
– Middels For arbeid med tre og liknende
materialer i lav hastighet.
– Høy For arbeid med tre og liknende
materialer i høy hastighet.
Montering av fotbeskyttelsesdekselet
av plast (fig. E)
Fotbeskyttelsesdekselet (17) reduserer slitasjen på
overflaten av (ømfintlige) arbeidsstykker.
• Sett dekselet på foten med et klikk, som vist.
Montering og fjerning av fotinnlegget
mot oppflising (fig. F1, F2)
Fotinnlegget (18) mot oppflising får plass helt
inntil sagbladet og reduserer oppflisingen av
arbeidsstykket. Innlegget kan monteres både i
sagfoten og i fotdekselet.
• Hold innlegget (18) i den viste retningen.
• Montering av innlegget i foten (8):
– Skyv kantene (19) inn i sporene (20).
– Skyv innlegget tilbake i stilling mot foten.
• Montering av innlegget i dekselet (17):
– Skyv kantene (19) inn bak ribbene (21).
– Skyv forkanten av innlegget mot dekselet.
Innlegget går på plass med et knepp.
• For å fjerne fotinnlegget må du utføre
ovenstående arbeidstrinn i motsatt rekkefølge.
Støvavsug (fig. G)
Støvavsugadapteren (22) i kombinasjon med
støvavsugsskjermen (23) bidrar til å fjerne støv fra
overflaten av arbeidsstykket når de er koblet til et
passende støvavsugsystem.
• Sett støvavsugsskjermen (23) på fingervernet
(5), inntil den går på plass med et knepp.
• Sett støvavsugadapteren (22) på verktøyet som
vist.
• Koble til slangen fra et passende
støvavsugsystem til adapteren.
ADVARSEL: Inhalering av støv som
utvikler seg når man sager i treverk
er ekstremt helsefarlig. Bruk alltid et
støvavsug som er utformet i samsvar
med gjeldende direktiver om støvutslipp.
En støvmaske bør brukes.
ADVARSEL: Bruk ikke et støvavsug
uten ordentlig gnistbeskyttelse ved
saging av metall.
Før maskinen tas i bruk
• Pass på at batteripakken er (helt) oppladet.
BRUK
ADVARSEL: Slå av verktøyet og ta
av batteripakken før du setter på
eller tar av tilbehør og før du foretar
justeringer eller reparasjoner. Lås
utløseren når verktøyet ikke er i bruk eller
ligger til oppbevaring.
ADVARSEL: Bruk alltid riktig
hørselsvern. Under visse
omstendigheter og ved langvarig bruk
kan støy fra dette produktet bidra til
svekket hørsel.
Bruksanvisning
ADVARSEL:
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Pass på at arbeidsemnet er godt sikret. Fjern
spikre, skruer og andre festeinnretninger som kan
skade bladet.
• Sjekk at det er tilstrekkelig plass for bladet
under arbeidsemnet. Skjær ikke materiell som
overstiger bladets maksimale skjæredybde.
• Bruk bare skarpe blader. Ødelagte eller bøyde
blader skal fjernes øyeblikkelig.
• Bruk ikke maskinen til saging av rør.
Side: 110
NORSK
109
• La aldri maskinen gå uten sagblad.
• For optimale resultater bør maskinen beveges
jevnt og kontinuerlig over arbeidsemnet. Utsett
ikke sagbladet for sidetrykk. Hold sagskoen flatt
på arbeidsemnet. Ved saging av buer, sirkler
eller andre runde former, skyves maskinen
forsiktig fremover.
• Vent med å fjerne bladet fra arbeidsemnet til
maskinen har stanset.Etter saging kan bladet
være svært varmt. Ikke ta på det.
Korrekt plassering av hendene
(fig. A, H)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Korrekt plassering av hendene krever én hånd på
det øverste håndtaket (24), med den andre hånden
på hovedhåndtaket (11).
Start - stopp (fig. I)
Av sikkerhetsgrunner er verktøyet utstyrt med en
sikkerhetslås.
• Løsne sikkerhetslåsen (2) for å låse opp
verktøyet.
• Start maskinen ved å trykke på bryteren for
variabelt turtall (1). Maskinens turtall avhenger av
hvor hardt man trykker på bryteren.
• Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
• Når du skal låse verktøyet i av-stilling, må du
aktivere sikkerhetslåsen.
ADVARSEL: Etter at verktøyet er blitt
brukt i lengre tid på lave turtall, bør du
kjøre det på full fart uten belastning i ca.
3 minutter.
Saging av tre
• Tegn om nødvendig en skjærestrek.
• Start maskinen.
• Hold maskinen mot arbeidsemnet og følg
streken.
• Når du skal sage parallelt med kanten av
arbeidsstykket, monterers den parallelle
avstandsholderen og stikksagen styres langs
arbeidsstykket som vist i fig. J.
Saging i tre ved hjelp av et rundt hull
• Tegn om nødvendig en skjærestrek.
• Bor et hull (ø min. 12 mm) og stikk sagbladet
inn i det.
• Start maskinen.
• Følg streken.
• For å skjære perfekte runde former, monteres
passerstaven og innstilles ønsket radius (fig. K).
Saging opp til en utstikkende kant
(fig. L)
• Bruk et vanlig sagblad og kutt fram til den
utstikkende kanten.
• Avslutt kuttet med et sagblad for fluktende snitt.
Støvavsug (fig. G)
• Når maskinen brukes innendørs i lengre tid,
må den kobles til en egnet støvsuger. Bruk en
støvsuger som er i samsvar med de gjeldende
forskrifter angående støvutslipp.
Saging av metall
• Monter et passende sagblad.
• Gå frem som beskrevet ovenfor.
FORSIKTIG: Bruk et kjølende
smøremiddel (skjæreolje) for å unngå
overoppheting av sagbladet eller
arbeidsemnet.
VEDLIKEHOLD
Elektriske verktøy fra DEWALT er laget for lang
tids bruk med minimalt vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende funksjonalitet er betinget av riktig
behandling og regelmessig rengjøring.
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for personlige skader, skru av
verktøyet og koble fra batteriet før
du endrer verktøyinnstillinger eller
fjerner/installerer komponenter eller
tilbehør. Utilsiktet start kan forårsake
personskade.
Laderen kan ikke repareres. Det er ingen deler på
innsiden av laderen som behøver service av bruker.
Side: 111
NORSK
110
Lubrication
SMØRING AV FØRINGSRULLEN (FIG. C)
• Drypp en dråpe olje på føringsrullen (7) med
jevne mellomrom for å hindre skjæring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås smuss og støv ut
av verktøyhuset med tørr luft så ofte
som du ser at smuss legger seg i og
rundt lufteåpningene. Bruk godkjent
øyebeskyttelse og godkjent støvmaske
når du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk
oppløsningsmidler eller andre sterke
kjemikalier for rengjøring av ikke-
metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
brukt i disse delene. Bruk en klut fuktet
kun med vann og mild såpe. Pass på at
det aldri kommer væske inn i verktøyet.
Legg aldri noen av verktøydelene i vann.
RENGJØRINGSINSTRUKSJONER FOR LADER
ADVARSEL: Fare for elektrisk
støt. Frakople laderen fra
vekselstrømkontakten før rengjøring.
Smuss og fett kan fjernes fra eksteriøret
av laderen ved bruk av en klut eller myk
ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller
andre rengjøringsmidler.
Ekstrautstyr
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke
leveres av DEWALT ikke er testet med
dette produktet, kan det være farlig å
bruke slikt tilbehør med dette produktet.
Reduser risikoen for personskade ved
å bare bruke tilbehør som anbefales av
DEWALT sammen med dette produktet.
Ta kontakt med en forhandler hvis du er interessert i
ekstrautstyr.
Disse omfatter:
– DE3241 Parallellguide
– DE3242 Sageguide
– 581281-00 Adapter for støvavsug
– 581239-01 Skjerm for støvavsug
– 402140-00 Anti-flis innlegg
– 581268-00 Anti-ripesåle
Følgende erstatningsblader er tilgjengelige:
– DT2209 Kuttblad for rene trekutt
– DT2213 Kuttblad for raske trekutt
– DT2160 Kuttblad for metall
– DT2074 Plant kuttblad*
*Ikke tilgjengelig i alle land
Miljøvern
Separat innsamling. Dette produktet
skal ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet
må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det,
skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles
separat.
Separat innsamling av brukte produkter
og pakkematerialer gjør det mulig å
gjenvinne materialer og bruke dem på
nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer
reduserer forurensning og
etterspørselen etter råvarer.
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser
om separat innsamling av elektriske produkter fra
hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning
av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger.
Send produktet til et autorisert servicesenter som
kan samle inn produkter på dine vegne og anvende
denne tjenesten.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta
kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på adressen
som er oppført i denne brukerhåndboken. Du
finner også en liste over autoriserte servicesentre
for DEWALT og utførlig informasjon om service og
kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
Side: 112
NORSK
111
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når
den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som
enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet
når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av
verktøyet.
• Li-Ion, NiCd og NiMH-celler kan resirkuleres.
Ta dem med til en forhandler eller et lokalt
gjenvinningssenter. Innsamlede batteripakker blir
gjenvunnet eller kassert på forsvarlig måte.
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av produktet.
Denne garantierklæringen kommer i tillegg
til, og har på ingen måte negativ innvirkning
på, dine kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker.
Garantien er gyldig innen områdene tilhørende
medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og
det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til
ditt DEWALT-verktøy, kan du ganske enkelt
returnere det innen 30 dager, komplett med alle
de originale komponentene slik du kjøpte det,
til innkjøpsstedet for å få full refusjon eller bytte.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig slitasje og
kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du trenger vedlikehold eller service på
ditt DEWALT-verktøy i løpet av de første 12
månedene etter innkjøp, vil dette bli utført
vederlagsfritt av en autorisert DEWALT-reparatør.
Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid.
Ekskluderer tilbehør og reservedeler såfremt
disse ikke sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på
grunn av material- eller produksjonsfeil innen
12 måneder fra kjøpsdato, garanterer DEWALT
å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt
eller - etter vårt skjønn - å erstatte enheten
vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises.
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
Dersom du ønsker å fremme et krav, ta
kontakt med selgeren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT-reparatør i DEWALT-
katalogen eller ta kontakt med ditt DEWALT-
kontor på den adressen som du finner i denne
brukerhåndboken. Alternativt er en liste over
autoriserte DEWALT-reparatører og alle detaljer
om service etter salg tilgjengelig på Internett på:
www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt DC330 ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt DC330

Har du et spørsmål om DeWalt DC330 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DC330. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DC330 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.