DeWalt DC318KL manual

Manual for DeWalt DC318KL på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 176 sider.

Side: 1
95 N O R S K Gratulerer! Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle brukere. Tekniske data DC308 DC318 Spenning VDC 36 28 Type 1 1 Utgangseffekt (max) W 550 500 Turtall, ubelastet min-1 0 - 2.700 0 - 2.700 Slaglengde mm 26 26 Sagedybde i: - tre mm 130 130 - aluminium mm 25 25 - stål mm 10 10 Justering av avfasingsvinkelen 0 - 45° 0 - 45° Vekt kg 2,54 2,54 LPA (lydtrykk) dB(A) 89 86 KPA (lydtrykk usikkerhet) dB(A) 3 3 LWA (lydeffekt) dB(A) 98 97 KWA (lydeffekt usikkerhet) dB(A) 4,3 3 Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745: Vibrasjonsutslippsverdi ah Tre ah = m/s² 4,5 4,3 Usikkerhet K = m/s² 1,7 1,5 Vibrasjonsutslippsverdi ah Metall ah = m/s² 5,0 6,2 Usikkerhet K = m/s² 1,8 1.5 Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av eksponering. ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme, organisere arbeidsmønster Batteripakke DE9360 DE9280 Spenning VDC 36 28 Kapasitet Ah 2,2 2,2 Vekt kg 1,0 0,92 Lader DE9000 Nettspenning VAC 230 Ladetid (ca.) min 60 Vekt kg 0,9 Sikring: Europa 230 V verktøy 10 A, nettspenning Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og legg merke til disse symbolene. FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som vil føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges. ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges. BATTERIDREVET STIKKSAG DC308, DC318
Side: 2
96 N O R S K FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke avverges. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås. Betegner fare for elektrosjokk. Betegner fare for brann. CE-sikkerhetserklæring MASKINERIDIREKTIV DC308, DC318 DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under ”tekniske data” er i samsvar med: 98/37/EC (fram til 28. des. 2009); 2006/42/EC (fra 29. des. 2009); EN 60745-1, EN 60745-2-11. Disse produktene er også i samsvar med direktiv 2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken. Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DEWALT. Horst Grossmann visepresident teknikk og produktutvikling DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Tyskland 15.09.2009 ADVARSEL: For å redusere skaderisikoen, les brukerhåndboken. Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske verktøy ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller alvorlig skade. TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK Uttrykket ”elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy. 1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke områder er en invitasjon til ulykker. b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan antenne støv eller gasser. c) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen. 2) ELEKTRISK SIKKERHET a) Støpselet til elektriske verktøy må passe til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk. b) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet. c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk. d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk. e) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk sjokk. f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for elektrisk sjokk. 3) PERSONLIG SIKKERHET a) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol. Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk
Side: 3
97 N O R S K av elektriske verktøy kan føre til alvorlig personskade. b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil redusere personskader. c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på øker faren for ulykker. d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre til personskade. e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner. f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler. g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret.Bruk av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer. 4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den hastigheten det ble konstruert for. b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres. c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller batteripakken fra det elektriske verktøyet før du foretar noen justeringer, endrer tilbehør eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte det elektriske verktøyet ved et uhell. d) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk, utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke er kjent med det elektriske verktøyet eller disse instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i hendene på utrenede brukere. e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært, om deler er ødelagt eller andre forhold som kan påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet, få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy. f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre sannsynlig fast og er lettere å kontrollere. g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv., i samsvar med disse instruksjonene og ta i betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en farlig situasjon. 5) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV BATTERIDREVNE VERKTØY a) Bruk kun laderen som er spesifisert av produsenten. En lader som passer for en type batteripakke kan føre til brannfare dersom den brukes med en annen batteripakke. b) Bruk kun elektriske verktøy sammen med de spesifiserte batteripakkene. Bruk av andre batteripakker kan skape risiko for skader eller brann. c) Når batteripakken ikke er i bruk, hold den borte fra andre metallobjekter som binders, mynter, nøkler, spikere, skruer eller andre små metallobjekter som kan skape en forbindelse fra en batteripol til en annen. Å kortslutte batteripolene kan føre til brannskader eller brann. d) Ved hardhendt behandling kan det komme væske ut fra batteriet. Unngå kontakt med denne. Dersom du ved et uhell kommer i kontakt med væsken, skyll med vann. Dersom du får væsken i øynene, oppsøk lege umiddelbart. Batterivæske kan føre til irritasjon eller forbrenninger. 6) VEDLIKEHOLD a) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør som kun bruker originale reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir ivaretatt. Ytterligere sikkerhetsregler for stikksager • Fjern alle spikre og metallobjekter fra arbeidsstykket før du begynner arbeidet, når du bruker sagblader som er beregnet spesielt for skjæring av tre. • Bruk klemmer og skrustikker for å feste arbeidsstykket godt, hvis mulig.
Side: 4
98 N O R S K • Ikke forsøk å sage ekstremt små arbeidsstykker. • Ikke bøy deg for langt forover. Forsikre deg om at du alltid står godt, spesielt på stillas og stiger. • Alltid hold sagen med begge hender. • Bruk et tilpasset sagblad for skjæring av kurver og hull. SJEKKE OG ENDRE SAGBLADET • Bruk kun sagblader som er i overensstemmelse med spesifikasjonene som finnes i denne bruksanvisningen. • Bare skarpe sagblader i god stand skal brukes. Sprukne eller bøyde sagblader skal kastes og erstattes umiddelbart. • Kontroller at sagbladet er godt festet. • Sagbladet kan være varmt som følge av arbeidsprosessen. Når bladet skiftes ut, må man sørge for at det er avkjølt, ellers må man bruke vernehansker for å berøre bladet. Øvrige farer Følgende farer er uløselig knyttet til bruken av stikksager. – Skader som skyldes berøring av de roterende delene eller varme deler på verktøyet Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse er: – Hørselsskader. – Fare for å klemme fingrene når man bytter tilbehøret. – Helsefarer som skyldes innånding av støv som oppstår ved arbeid i tre, murverk, stål og plast. Merking på verktøyet Følgende piktogrammer vises på verktøyet: Les instruksjonshåndboken før bruk. Bruk hørselvern. Bruk vernebriller. POSISJON FOR DATOKODE Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret, står trykt på den delen av huset som utgjør koblingen mellom verktøyet og batteriet. Eksempel: 2009 XX XX Produksjonsår Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteriladere TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE: Denne manualen inneholder viktige sikkerhets- og driftsinstruksjoner for DE9000 batterilader. • Før du bruker laderen, må du lese alle instruksjoner og advarselsmerker på laderen, batteripakken og produktet som bruker batteripakken. FARE: Fare for dødelig elektrisk sjokk. 230 volt foreligger på ladeklemmene. Ikke undersøk med strømførende gjenstander. Dette kan føre til elektrosjokk eller dødelig elektrosjokk. ADVARSEL: Fare for elektrosjokk. Ikke la væske trenge inn i laderen. Dette kan føre til elektrosjokk. FORSIKTIG: Fare for brannskader. Bruk kun DEWALT oppladbare batterier for å redusere risikoen for skader. Andre typer batterier kan sprekke og forårsake person- og materiellskader. FORSIKTIG: Når laderen er tilkoblet kraftforsyningen kan de eksponerte ladekontaktene inne i laderen under visse forhold bli kortsluttet av fremmedlegemer. Fremmedlegemer med strømførende egenskaper inkludert, men ikke begrenset til, stålull, aluminiumsfolie eller alle avleiringer av metalliske partikler må holdes borte fra kamrene på laderen. Koble alltid laderen fra kraftforsyningen når det ikke er noen batteripakke i kammeret. Koble fra laderen før rengjøring. • IKKE forsøk å lade opp batteripakken med noen andre ladere enn dem som er oppgitt i denne håndboken. Laderen og batteripakken er spesielt designet for å virke sammen. • Disse laderne er ikke beregnet for noen annen bruk enn å lade opp DEWALT-batterier. Enhver annen bruk kan føre til fare for brann, elektrosjokk eller dødelig elektrosjokk. • Ikke utsett laderen for regn eller snø. • Trekk i kontakten i stedet for ledningen når du kobler fra laderen. Dette reduserer risikoen for skader på kontakten og ledningen.
Side: 5
99 N O R S K • Sørg for at ledningen er plassert slik at ingen kan tråkke på dem, snuble i dem eller på annet vis utsette dem for skade eller belastning. • Ikke bruk en skjøteledning hvis det ikke er absolutt nødvendig. Bruk av en uegnet skjøteledning kan føre til fare for brann, elektrosjokk eller dødelig elektrosjokk. • Ikke legg noe oppå laderen eller legg den på mykt underlag som kan blokkere ventilasjonsåpningene og føre til at den blir for varm innvendig. Plasser laderen i en posisjon borte fra alle varmekilder. Laderen ventileres gjennom åpninger i toppen og bunnen av kapslingen. • Ikke bruk laderen med skadet ledning eller støpsel — få disse erstattet omgående. • Ikke bruk laderen hvis denne har vårt utsatt for et kraftig støt, mistet på gulvet eller skadet på noen annen måte. Ta den med til et autorisert reparasjonssenter. • Ikke demonter laderen; ta den med til et autorisert servicesenter når den trenger service eller reparasjoner. Ukorrekt remontering kan føre til fare for elektrosjokk, dødelig elektrosjokk eller brann. • Koble laderen fra strømuttaket før rengjøring. Dette reduserer faren for elektrosjokk. Å fjerne batteripakken reduserer ikke denne faren. • ALDRI forsøk å koble sammen 2 ladere. • Laderen er designet for å gå på standard 230 V nettspenning. Ikke forsøk å drive den med noen annen spenning. Dette gjelder ikke laderen for kjøretøy. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE Ladere DE9000-laderen tar 28 V og 36 V Li-Ion batterier. Disse laderne krever ingen justering og er konstruert for å være så enkle å bruke som mulig. Ladeprosedyre (fig. A, B) FARE: Fare for dødelig elektrisk sjokk. 230 volt foreligger på ladeklemmene. Ikke undersøk med strømførende gjenstander. Fare for elektrosjokk eller dødelig elektrosjokk. 1. Plugg laderen (13) inn i en passende stikkontakt før du setter inn batteripakken. 2. Sett batteripakken inn i laderen. Laderen er utstyrt med en bensinmåler med tre lamper som vil blinke i samsvar med batteripakkens ladestatus. 3. Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at de tre røde lysene er kontinuerlig PÅ. Batteripakken er fulladet, og kan brukes i øyeblikket eller forbli i laderen. MERK: For å sikre maksimal ytelse og brukstid for Li-Ion-batterier, må batteriet lades i minimum 10 timer før første gangs bruk. Ladeprosess Se tabellen under for ladestatus for batteripakken. Ladestatus 1 lys blinker < 33% 1 lys blinker, 1 lys på 33-66% 1 lys blinker, 2 lys på 66-99% 3 lys på 100% Automatisk fornyelse Automatisk oppdateringsmodus vil utlikne eller balansere de individuelle cellene i batteripakken til sin høyeste kapasitet. Batteripakker bør fornyes ukentlig eller når batteriet ikke lenger yter samme mengde arbeid. Plasser batteriet i laderen som vanlig for å fornye batteripakken. La batteripakken stå i laderen i minst 10 timer. Forsinkelse for varm/kald pakke Når laderen registrerer at batteriet er for varmt eller for kaldt, starter den automatisk en forsinkelse ved varm/ kald pakke, og utsetter ladingen til batteriet har nådd en passende temperatur. Laderen kobler deretter automatisk til lademodus. Denne funksjonen sikrer maksimal levetid for batteriet. KUN LI-ION BATTERIPAKKER Li-Ion-batterier er konstruert med et Electronic Protection System (elektronisk beskyttelsessystem) som beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting eller dyputlading. Verktøyet vil automatisk slå seg av når det elektroniske beskyttelsessystemet aktiveres. Hvis dette oppstår, må Li-Ion-batteriet settes i laderen til det er fulladet. Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteripakker Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du bestiller nye batteripakker. Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter ladeprosedyrene som er beskrevet.
Side: 6
100 N O R S K LES ALLE INSTRUKSJONER • Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Å sette inn eller fjerne batteriet fra laderen kan antenne støv eller gasser. • Lad batteriepakkene kun i DEWALT-ladere. • MÅ IKKE sprutes på eller dyppes i vann eller andre væsker. • Ikke oppbevar eller bruk verktøyet eller batteripakken på steder hvor temperaturen kan nå eller overskride 40˚ C (slik som utvendige skur eller metallbygninger om sommeren). FARE: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen grunn. Ikke sett batteripakken inn i laderen hvis denne er sprukket eller skadet. Ikke klem, slipp eller skad batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som har vårt utsatt for et kraftig støt, mistet på gulvet eller skadet på noen måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, truffet med en hammer, tråkket på). Dette kan føre til elektrosjokk eller dødelig elektrosjokk. Skadede batteripakker må returneres til servicesenteret for å resirkuleres. FORSIKTIG: Legg verktøyet på siden på et stabilt underlag hvor det ikke utgjør noen fare for snubling eller velting. Noen verktøy med store batteripakker står oppreist på batteripakken, men kan lett slås over ende. SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION (Li-Ion) • Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner litium ion-batteripakker. • Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden, vasker du området med mild såpe og vann. Hvis du får batterivæske på øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av organiske karbonater og litium-salter. • Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer. ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer. Transport DEWALT Li-Ion batteripakker oppfyller de nødvendige krav til testing under FNs håndbok for tester og kriterier (ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Del III, Underavsnitt 38,3) gjengitt i FNs Anbefalinger om transport av farlig gods. – Batteripakkene er effektivt beskyttet mot internt overtrykk og kortslutning. – Det er tatt nødvendige forholdsregler for forhindring av tvangsstyrt brudd og farlig tilbakestrøm. – Det ekvivalente lithiuminnholdet er under den relevante grenseverdien. DEWALT Li-Ion batterier har dispensasjon fra nasjonale og internasjonale bestemmelser som gjelder for farlig gods. Imidlertid blir disse bestemmelsene relevante ved transport av flere batteripakker sammen. • Pass på at batteripakkene er pakket i henhold til bestemmelsene for farlig gods nevnt over, for å forebygge kortslutning. Batteripakke (fig. A) BATTERITYPE DC318 bruker 28 volt Li-Ion batteripakker. DC308 bruker 36 volt Li-Ion batteripakker. Anbefalinger for lagring 1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur når de ikke er i bruk. MERK: Li-Ion-batteripakker bør være fulladet når de legges bort til lagring. 2. Langvarig lagring vil ikke skade batteripakken eller laderen. Under passende forhold kan de lagres i 5 år. Etiketter på laderen og batteripakken Etikettene på laderen og batteripakken viser følgende symboler, i tillegg til symbolene brukt i denne håndboken:
Side: 7
101 N O R S K Les bruksanvisningen før laderen tas i bruk For ladetid, se tekniske data. Må ikke utsettes for fukt Ikke berør dem med ledende gjenstander Sett ikke skadete batteripakker inn i laderen Bruk ikke skadete ladere Temperaturområde for ladning 4 °C til 40 °C Skift straks ut skadete ledninger Laderproblem Batteriproblem Avhend batteripakken ifølge gjeldende miljøforskrifter Ikke brenn batteripakken Lade kun batteriene med tilhørende DEWALT-ladere Kontroll av pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Batteridrevet stikksag 1 Sagbladsett 1 Fotinnlegg mot oppflising 1 Fotbeskyttelsesdeksel 1 Støvavsugsskjerm 1 Adapter for avsuging av støv 1 Batteripakke (DC308K/DC318K) 2 Batteripakker (DC308KL/DC318KL) 1 Lader 1 Koffert (kun K-modeller) 1 Instruksjonsbok 1 Splitt-tegning MERK: Batteripakker og ladere er ikke inkludert med N-modellene. • Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt skadet under transporten. • Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før verktøyet tas i bruk. Beskrivelse (fig. A) ADVARSEL: Verktøyet eller delene skal aldri modifiseres, ellers kan det oppstå materiell skade eller personskade. 1 Bryter for variabelt turtall 2 Sikringslås 3 Kontroll for sagsponblåser 4 Bladsperre 5 Fingervern 6 Bladholder 7 Føringsrulle 8 Sko 9 Velger for pendelslag 10 Fothendel 11 Batteripakke 12 Utløserknapp 13 Lader 14 Ladelamper (røde) TILTENKT BRUK DC308, DC318 heavy-duty kontursager er beregnet brukt ved profesjonell skjæring av tre, stål, aluminium, plast og keramikk på forskjellige arbeidssteder (f.eks. byggeplasser). SKAL IKKE brukes ved høy luftfuktighet eller nær antennelige væsker eller gasser. Disse heavy-duty vinkel kontursagene er profesjonelle el-verktøy. LA IKKE barn røre verktøyet. Det kreves oppsyn når uerfarne operatører bruker dette verktøyet.
Side: 8
102 N O R S K Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Alltid kontroller at spenningen til batteripakken samsvarer med spenningen på merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på laderen samsvarer med spenningen på strømnettet. Din DEWALT-lader er dobbeltisolert i samsvar med EN 60335; det trengs derfor ikke noen jordledning. Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som fås via DEWALT- serviceorganisasjon. Bruk av skjøteledning Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1 mm2 ; maksimum lengde er 30 m. Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel. MONTERING OG JUSTERING ADVARSEL: Før du monterer og justerer, må du alltid ta ut batteripakken. ADVARSEL: Slå alltid av verktøyet før du setter inn eller tar ut batteripakken. ADVARSEL: Bare bruk DEWALT batterier og lader. Sette inn og fjerne batteripakken (fig. A) • Når du skal sette inn batteripakken (11), juster den mot batterirommet på verktøyet. Skyv batteripakken inn i rommet og trykk på den til batteriet klikker på plass. • For å fjerne batteripakken, trykk på utløserknappen (12) og trekk samtidig batteripakken ut av batterirommet. Tilpasse og fjerne et sagblad (fig. C) Det verktøyfrie utskiftingssystemet gjør det til en rask og enkel affære å skifte sagblad. • Åpne bladholderen (6) ved å trekke bladsperren (4) helt tilbake. • Sett sagbladet inn i bladholderen (6) mens du passer på at baksiden av bladet passer inn i sporet i føringsrullen (7). • Slipp bladsperren (4). • Når du skal fjerne sagbladet, må du trekke bladsperren helt tilbake og trekke bladet ut av holderen. Sagblad Bladtype Bruksområde Fintannet sagblad for jevne, rette snitt Grovtannet sagblad for raske, rette snitt Metallsagblad for jernholdige og ikke- jernholdige metaller Sagblad for fluktende snitt1) for avslutting av snitt inntil en vegg eller en kant. 1) Ikke er tilgjengelig i alle land. Et bredt spektrum av spesial-sagblader er tilgjengelige som tilleggsutstyr. ADVARSEL: Du må alltid velge sagblad meget omhyggelig. Innstilling av avfasingsvinkel (fig. D) Den justerbare foten (8) gjør det mulig å sage venstre- og høyre-avfasingsvinkler på opptil 45°. Avfasingsskalaen er utstyrt med markeringer ved 0°, 15°, 30° og 45°. • Frigjør fothendelen (10). • Skyv foten (8) mot sagbladet. • Vipp foten og still inn den ønskede avfasingsvinkelen ved hjelp av skalaen. • Stram fothendelen. Innstilling av pendelslaget (fig. A) Det justerbare pendelslaget garanterer et perfekt sagslag for forskjellige materialtyper. • Skyv velgeren (9) til ønsket stilling i samsvar med tabellen nedenfor. Velgeren kan stilles inn under bruk. Pos. Tre Metall Plast 3 Raske snitt - PVC 2 Tykke arbeidsstykker - Glassfiber Akryl 1 Finerplate Aluminium - Sponplate Ikke-jernholdig - 0 Tynne arbeidsstykker Platemetall - Fine snitt
Side: 9
103 N O R S K Innstilling av sagsponblåseren (fig. A) Sagsponblåseren sender en justerbar luftstrøm mot sagbladet for å holde arbeidsstykket fritt for sagspon under sagingen. • Still inn sagsponblåseren ved hjelp av hendelen (3). - Lav For arbeid med metall, ved bruk av kjølemidler og smøremidler og ved bruk av støvavsug. - Middels For arbeid med tre og liknende materialer i lav hastighet. - Høy For arbeid med tre og liknende materialer i høy hastighet. Montering av fotbeskyttelsesdekselet av plast (fig. E) Fotbeskyttelsesdekselet (16) reduserer slitasjen på overflaten av (ømfintlige) arbeidsstykker. • Sett dekselet på foten med et klikk, som vist. Montering og fjerning av fotinnlegget mot oppflising (fig. F1 & F2) Fotinnlegget (17) mot oppflising får plass helt inntil sagbladet og reduserer oppflisingen av arbeidsstykket. Innlegget kan monteres både i sagfoten og i fotdekselet. • Hold innlegget (17) i den viste retningen. • Montering av innlegget i foten (8): - Skyv kantene (18) inn i sporene (19). - Skyv innlegget tilbake i stilling mot foten. • Montering av innlegget i dekselet (16): - Skyv kantene (18) inn bak ribbene (20). - Skyv forkanten av innlegget mot dekselet. Innlegget går på plass med et knepp. • For å fjerne fotinnlegget må du utføre ovenstående arbeidstrinn i motsatt rekkefølge. Støvavsug (fig. G) Støvavsugadapteren (21) i kombinasjon med støvavsugsskjermen (22) bidrar til å fjerne støv fra overflaten av arbeidsstykket når de er koblet til et passende støvavsugsystem. • Sett støvavsugsskjermen (22) på fingervernet (5), inntil den går på plass med et knepp. • Sett støvavsugadapteren (21) på verktøyet som vist. • Koble til slangen fra et passende støvavsugsystem til adapteren. ADVARSEL: Inhalering av støv som utvikler seg når man sager i treverk er ekstremt helsefarlig. Bruk alltid et støvavsug som er utformet i samsvar med gjeldende direktiver om støvutslipp. En støvmaske bør brukes. ADVARSEL: Bruk ikke et støvavsug uten ordentlig gnistbeskyttelse ved saging av metall. Før maskinen tas i bruk • Pass på at batteripakken er (helt) oppladet. • Forviss deg om at batteriet sitter som det skal. BRUK Bruksanvisning ADVARSEL: • Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og gjeldende forskrifter. • Pass på at arbeidsemnet er godt sikret. Fjern spikre, skruer og andre festeinnretninger som kan skade bladet. • Sjekk at det er tilstrekkelig plass for bladet under arbeidsemnet. Skjær ikke materiell som overstiger bladets maksimale skjæredybde. • Bruk bare skarpe blader. Ødelagte eller bøyde blader skal fjernes øyeblikkelig. • Bruk ikke maskinen til saging av rør. • La aldri maskinen gå uten sagblad. • For optimale resultater bør maskinen beveges jevnt og kontinuerlig over arbeidsemnet. Utsett ikke sagbladet for sidetrykk. Hold sagskoen flatt på arbeidsemnet. Ved saging av buer, sirkler eller andre runde former, skyves maskinen forsiktig fremover. • Vent med å fjerne bladet fra arbeidsemnet til maskinen har stanset. Etter saging kan bladet være svært varmt. Ikke ta på det. Korrekt plassering av hendene (fig. A, L) ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
Side: 10
104 N O R S K ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en plutselig reaksjon. Korrekt plassering av hendene krever én hånd på det øverste håndtaket (15), med den andre hånden på hovedhåndtaket (23). Start - stopp (fig. H) Av sikkerhetsgrunner er verktøyet utstyrt med en sikkerhetslås. • Løsne sikkerhetslåsen (2) for å låse opp verktøyet. • Start maskinen ved å trykke på bryteren for variabelt turtall (1). Maskinens turtall avhenger av hvor hardt man trykker på bryteren. • Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren. • Når du skal låse verktøyet i av-stilling, må du aktivere sikkerhetslåsen. ADVARSEL: Etter at verktøyet er blitt brukt i lengre tid på lave turtall, bør du kjøre det på full fart uten belastning i ca. 3 minutter. Saging av tre • Tegn om nødvendig en skjærestrek. • Start maskinen. • Hold maskinen mot arbeidsemnet og følg streken. • Når du skal sage parallelt med kanten av arbeidsstykket, monterers den parallelle avstandsholderen og stikksagen styres langs arbeidsstykket som vist i fig. I. Saging i tre ved hjelp av et rundt hull • Tegn om nødvendig en skjærestrek. • Bor et hull (ø min. 12 mm) og stikk sagbladet inn i det. • Start maskinen. • Følg streken. • For å skjære perfekte runde former, monteres passerstaven og innstilles ønsket radius (fig. J). Saging opp til en utstikkende kant (fig. K) • Bruk et vanlig sagblad og kutt fram til den utstikkende kanten. • Avslutt kuttet med et sagblad for fluktende snitt. Støvavsug (fig. G) • Når maskinen brukes innendørs i lengre tid, må den kobles til en egnet støvsuger. Bruk en støvsuger som er i samsvar med de gjeldende forskrifter angående støvutslipp. Saging av metall • Monter et passende sagblad. • Gå frem som beskrevet ovenfor. FORSIKTIG: Bruk et kjølende smøremiddel (skjæreolje) for å unngå overoppheting av sagbladet eller arbeidsemnet. Tilleggsutstyr ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke leveres av DEWALT ikke er testet med dette produktet, kan det være farlig å bruke slikt tilbehør med dette produktet Reduser risikoen for personskade ved å bare bruke tilbehør som anbefales av DEWALT sammen med dette produktet. Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om egnet tilleggsutstyr. Disse omfatter: – DE3241 Parallellanslag – DE3242 Justeringsstang Følgende reserveblad er tilgjengelige: – DT2048 Fintannet sagblad – DT2075 Grovtannet sagblad – DT2160 Metallsagblad – DT2074 Sagblad for fluktende snitt1) 1) Ikke er tilgjengelig i alle land. VEDLIKEHOLD Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av riktig behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet.
Side: 11
105 N O R S K Smøring av føringsrullen (fig. C) • Drypp en dråpe olje på føringsrullen (7) med jevne mellomrom for å hindre skjæring. Rengjøring ADVARSEL: • Trekk støpselet til laderen ut av stikkontakten før huset rengjøres med en myk klut. • Fjern batteripakken før rengjøring av elektroverktøyet. • Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør elverktøyet regelmessig med en myk klut. Miljøvern Kildesortering. Dette produktet må ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet. Hvis du finner ut at DEWALT-produktet ditt må skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det, må du unnlate å kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Sørg for at dette produktet gjøres tilgjengelig for kildesortering. Kildesortering av brukte produkter og emballasje gjør det mulig å resirkulere materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk av resirkulerte materialer bidrar til å forhindre forsøpling av miljøet og reduserer behovet for råmaterialer. Lokale regelverk kan legge tilrette for kildesortering av elektriske produkter fra husholdningen, ved kommunale deponier eller gjennom forhandleren når du kjøper et nytt produkt. DEWALT har tilrettelagt for innsamling og resirkulering av DEWALT-produkter etter at de har utspilt sin rolle. For å benytte deg av denne tjenesten, vennligst returner produktet ditt til et av våre autoriserte serviceverksteder, som vil samle inn produktene for oss. For informasjon om nærmeste autoriserte serviceverksted, ta kontakt med det lokale DEWALT-kontoret på den adressen som er oppgitt i denne bruksanvisningen. En oversikt over alle autoriserte DEWALT-serviceverksteder og fullstendige servicevilkår finnes også tilgjengelig på Internett, adresse: www.2helpU.com Batteripakke En batteripakke med lang levetid må lades på nytt når den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som tidligere kunne utføres uten problemer. Når den har nådd slutten av levetiden sin, må den kastes i samsvar med gjeldende miljøbestemmelser. • Lad batteripakken helt ut, og fjern den deretter fra apparatet. • Li-Ion-celler kan gjenvinnes. Ta dem til forhandleren eller til en lokal gjenvinningsstasjon. Innsamlede batterier vil bli gjenvunnet eller kassert på riktig måte.
Side: 12
106 N O R S K GARANTI DEWALT er overbevist om kvaliteten på produktene sine og tilbyr en enestående garanti for profesjonelle brukere av produktet. Denne garantierklæringen kommer i tillegg til, og har på ingen måte negativ innvirkning på, dine kontraktsmessige rettigheter som profesjonell bruker eller på dine lovfestede rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker. Garantien er gyldig innen områdene tilhørende medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA). • 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI • Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan du ganske enkelt returnere det innen 30 dager, komplett med alle de originale komponentene slik du kjøpte det, til innkjøpsstedet for å få full refusjon eller bytte. Produktet må ha blitt utsatt for rimelig slitasje og kvittering må fremvises. • ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT • Hvis du trenger vedlikehold eller service på ditt DEWALT-verktøy i løpet av de første 12 månedene etter innkjøp, vil dette bli utført vederlagsfritt av en autorisert DEWALT-reparatør. Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke sviktet under garantien. • ET ÅRS FULL GARANTI • Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på grunn av material- eller produksjonsfeil innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer DEWALT å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at: • Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt; • Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje; • Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av uautoriserte personer; • Kvittering fremvises. • Produktet returneres komplett med alle originale komponenter. Dersom du ønsker å fremme et krav, ta kontakt med selgeren eller finn nærmeste autoriserte DEWALT-reparatør i DEWALT- katalogen eller ta kontakt med ditt DEWALT- kontor på den adressen som du finner i denne brukerhåndboken. Alternativt er en liste over autoriserte DEWALT-reparatører og alle detaljer om service etter salg tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DC318KL men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DC318KL. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DC318KL DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DC318KL

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DC318KL under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sager
  • Model/navn: DC318KL
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk