DeWalt DC318 manual

Manual for DeWalt DC318 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 148 sider.

Side: 1
82 N O R S K Gratulerer! Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle brukere. Tekniske data DC308 DC318 Spenning VDC 36 28 Utgangseffekt (max) W 550 500 Turtall, ubelastet min-1 0 - 2.700 0 - 2.700 Slaglengde mm 26 26 Sagedybde i: - tre mm 130 130 - aluminium mm 25 25 - stål mm 10 10 Justering av avfasingsvinkelen 0 - 45° 0 - 45° Vekt kg 2,54 2,54 Batteripakke DE9360 DE9280 Spenning VDC 36 28 Kapasitet Ah 2,2 2,2 Vekt kg 1,0 0,92 Lader DE9000 Nettspenning VAC 230 Ladetid (ca.) min 60 Vekt kg 0,9 Sikring: Europa 230 V verktøy 10 A, nettspenning Storbritannia og Irland 230 V verktøy 13 A, i støpsler Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene nedenfor beskriver hvor alvorlige de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene. FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade. ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. OBS!: Angir en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade. OBS!: Når dette ordet brukes sammen med sikkerhetsvarselsymbolet, foreligger det en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås,kan føre til materiell skade. Angir fare for elektrisk støt. Angir brannfare. CE-sikkerhetserklæring DC308/DC318 DEWALT erklærer at dette utstyret er konstruert i henhold til: 98/37/EC, 89/336/EEC, 86/188/EEC, 2006/95/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11, EN 55014-1, EN 55014-2. DE9000 DEWALT declares that this charger has been designed in compliance with: 89/336/EEC, 2002/95/EC, 2006/95/EC, EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt DEWALT på adressen nedenfor eller se veiledningens bakside. BATTERIDREVET STIKKSAG DC308/DC318
Side: 2
83 N O R S K DC308 DC318 LpA (lydnivå) dB(A) 90,2 86 LWA (akustisk effekt) dB(A) 101,2 97 Veiet geometrisk middelverdi av akselerasjonsfrekvensen m/s2 10,01 5,69 KpA (lydnivå-usikkerhet) dB(A) 2,8 2,8 KWA (akustisk effekt-usikkerhet) dB(A) 2,8 2,8 Director Engineering and Product Development Horst Großmann DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510, Idstein, Tyskland 4/2007 Sikkherhetsveiledning Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske verktøy ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner. Hvis advarslene og instruksjonene nedenfor ikke overholdes, kan det medføre elektrisk støt, brann og/eller alvorlige skader. Ta vare på alle advarsler og instruksjoner for fremtidig referanse. Uttrykket "elektroverktøy" i alle advarslene nedenfor gjelder for strømdrevne elektroverktøy (med ledning) og batteridrevne elektroverktøy (uten ledning). 1 Arbeidsplassens sikkerhet a Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst. Rotete arbeidsområder og arbeidsområder uten godt lys kan føre til ulykker. b Ikke arbeid med elektroverktøy i eksplosjonsfarlige omgivelser – der det befinner seg brennbare væsker, gass eller støv. Elektroverktøy forårsaker gnister som kan antenne støv eller damper. c Hold barn og andre personer unna når elektroverktøyet brukes. Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du miste kontrollen. 2 Elektrisk sikkerhet a Støpselet til elektroverktøyet må passe inn i stikkontakten. Støpselet må ikke forandres på noen som helst måte. Ikke bruk adapterstøpsler sammen med jordete elektroverktøy. Bruk av originale støpsler og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektrisk støt. b Unngå kroppskontakt med jordete overflater som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det er større fare for elektrisk støt hvis kroppen din er jordet. c Hold elektroverktøy unna regn eller fuktighet. Dersom det kommer vann i et elektroverktøy, øker risikoen for elektrisk støt. d Unngå uforsvarlig behandling av ledningen. Elektroverktøyet må aldri bæres eller trekkes etter ledningen, og trekk heller ikke ut støpselet ved å rykke i ledningen. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Med skadde eller sammenflokete ledninger øker risikoen for elektrisk støt. e Når du arbeider utendørs med et elektroverktøy, må du kun bruke en skjøteledning som er godkjent til utendørs bruk. Ved å bruke en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk, reduseres risikoen for elektrisk støt. 3 Personsikkerhet a Vær oppmerksom, pass på hva du gjør og gå fornuftig fram når du arbeider med et elektroverktøy. Ikke bruk elektroverktøy når du er trett eller er påvirket av narkotika, alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av verktøyet kan føre til alvorlige personskader.
Side: 3
84 N O R S K b Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Bruk av personlig verneutstyr, for eksempel støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm eller hørselsvern som passer til forholdene, reduserer risikoen for personskader. c Unngå å starte verktøyet ved en feiltagelse. Påse at bryteren står i posisjon "AV" før verktøyet koples til. Det kan føre til ulykker hvis du bærer elektroverktøyet med fingeren på bryteren, eller kopler til verktøyet når bryteren ikke står i posisjon "AV". d Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før du slår på elektroverktøyet. En skrunøkkel eller en nøkkel som befinner seg i en roterende maskindel, kan føre til personskade. e Ikke strekk deg for langt. Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og god balanse. Da kan du kontrollere elektroverktøyet bedre i uventede situasjoner. f Bruk egnede klær. Ikke bruk løse plagg eller smykker. Hold hår, klær og hansker unna bevegelige deler. Løstsittende tøy, smykker eller langt hår kan komme inn i bevegelige deler. g Hvis det kan monteres støvavsug- og oppsamlingsinnretninger, må du forvisse deg om at disse er tilkoblet og brukes på korrekt måte. Bruk av støvoppsmaling reduserer farer på grunn av støv. 4 Aktsom håndtering og bruk av elektroverktøy a Ikke bruk makt på elektroverktøyet. Bruk et elektroverktøy som er beregnet på den type arbeid du vil utføre. Med et passende elektroverktøy arbeider du bedre og sikrere i det angitte effektområdet. b Ikke bruk elektroverktøy med defekt bryter. Et elektroverktøy som ikke lenger kan slås av eller på med bryteren, er farlig og må repareres. c Trekk støpselet ut av stikkontakten og/eller batteripakken ut av verktøyet før du utfører innstillinger, skifter tilbehørsdeler eller lagrer verktøyet. Disse tiltakene reduserer risikoen for en utilsiktet starting av maskinen. d Elektroverktøy som ikke er i bruk, må oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la verktøyet brukes av personer som ikke er fortrolig med dette, eller som ikke har lest disse bruksanvisningene. Elektroverktøy er farlige når de brukes av uerfarne personer. e Vær nøye med vedlikehold av elektroverktøy. Kontroller om bevegelige maskindeler fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, om deler er brukket eller skadet og andre forhold som kan innvirke på verktøyets funksjon. Hvis elektroverktøyet er skadet, må det repareres før bruk. Dårlig vedlikeholdte elektroverktøy er årsaken til mange uhell. f Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjær setter seg ikke så ofte fast og er lettere å føre. g Bruk verktøyet, tilbehør og verktøybits osv i henhold til disse instruksjonene, og ta hensyn til arbeidsforholdene og til arbeidet som skal utføres. Bruk av elektroverktøy til andre formål enn det som er angitt, kan føre til farlige situasjoner. 5 Aktsom håndtering og bruk av snorløst elektroverktøy a Sørg for at maskinen er slått av før du setter i batteriepakken. Hvis du setter batteriepakken i et elektroverktøy som er slått på, kan dette medføre uhell. b Lad batteriepakken kun opp i ladeapparater som er anbefalt av produsenten. Det oppstår brannfare hvis et ladeapparat som er egnet til en bestemt type batteripakker, brukes med andre batteripakker. c Bruk derfor kun riktig type batteripakker for elektroverktøyene. Bruk av andre batteripakker kan medføre skader og brannfare. d Hold batteripakker som ikke er i bruk, unna binders, mynter, nøkler, spikre, skruer eller andre mindre metallgjenstander som kan lage en forbindelse mellom kontaktene. En kortslutning mellom batterikontaktene kan føre til forbrenninger eller brann.
Side: 4
85 N O R S K e Ved gal bruk kan det lekke væske ut av batteriet. Unngå kontakt med denne væsken. Ved tilfeldig kontakt må det skylles med vann. Hvis det kommer væske i øynene, må du i tillegg oppsøke lege. Batterivæske som renner ut, kan føre til hudirritasjoner eller forbrenninger. 6 Service a Elektroverktøyet ditt skal alltid repareres av kvalifisert personell og kun med originale reservedeler. Dette forsikrer at elektroverktøyets sikkerhet opprettholdes. Ytterligere sikkerhetsregler for stikksager • Fjern alle spikre og metallobjekter fra arbeidsstykket før du begynner arbeidet, når du bruker sagblader som er beregnet spesielt for skjæring av tre. • Bruk klemmer og skrustikker for å feste arbeidsstykket godt, hvis mulig. • Ikke forsøk å sage ekstremt små arbeidsstykker. • Ikke bøy deg for langt forover. Forsikre deg om at du alltid står godt, spesielt på stillas og stiger. • Alltid hold sagen med begge hender. • Bruk et tilpasset sagblad for skjæring av kurver og hull. SJEKKE OG ENDRE SAGBLADET • Bruk kun sagblader som er i overensstemmelse med spesifikasjonene som finnes i denne bruksanvisningen. • Bare skarpe sagblader i god stand skal brukes. Sprukne eller bøyde sagblader skal kastes og erstattes umiddelbart. • Kontroller at sagbladet er godt festet. • Sagbladet kan være varmt som følge av arbeidsprosessen. Når bladet skiftes ut, må man sørge for at det er avkjølt, ellers må man bruke vernehansker for å berøre bladet. Ekstra sikkerhetsregler for batteripakker og ladere • Pass på at batteripakken er tørr og ren før du setter den i laderen. • Bær aldri laderen i ledningen. Ikke dra i kabelen når du skal ta ut støpselet. Utsett ikke ledningen for varme, olje eller skarpe kanter. • Hvis feil oppstår, skal delene repareres eller byttes ut av et autorisert DEWALT serviceverksted. Prøv aldri å reparere selv. • Ikke utsett laderen for fuktige eller våte omgivelser. • Ikke forsøk å lade våte batteripakker. • Forsøk ikke under noen omstendigheter å åpne en batteripakke. • Du bør kun lade opp batteripakker som oppfyller spesifikasjonen i denne manualen. Ikke forsøk å lade ikke-ladbare batteriene. • Følg alltid instruksjonene bakerst i denne håndboken når du skal kaste en batteripakke. • Batteripakker og ladere som ikke er i bruk, må oppbevares på et tørt og sikret sted, innlåst og utilgjengelige for barn. Transport DEWALT Li-Ion batteripakker oppfyller de nødvendige krav til testing under FNs håndbok for tester og kriterier (ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Del III, Underavsnitt 38,3) gjengitt i FNs Anbefalinger om transport av farlig gods. – Batteripakkene er effektivt beskyttet mot internt overtrykk og kortslutning. – Det er tatt nødvendige forholdsregler for forhindring av tvangsstyrt brudd og farlig tilbakestrøm. – Det ekvivalente lithiuminnholdet er under den relevante grenseverdien. DEWALT Li-Ion batterier har dispensasjon fra nasjonale og internasjonale bestemmelser som gjelder for farlig gods. Imidlertid blir disse bestemmelsene relevante ved transport av flere batteripakker sammen. • Pass på at batteripakkene er pakket i henhold til bestemmelsene for farlig gods nevnt over, for å forebygge kortslutning. Etiketter på laderen og batteripakken Etikettene på laderen og batteripakken viser følgende symboler, i tillegg til symbolene brukt i denne håndboken: Les bruksanvisningen før laderen tas i bruk
Side: 5
86 N O R S K For ladetid, se tekniske data. Må ikke utsettes for fukt Ikke berør dem med ledende gjenstander Sett ikke skadete batteripakker inn i laderen Bruk ikke skadete ladere Temperaturområde for ladning 4 °C til 40 °C Skift straks ut skadete ledninger Laderproblem Batteriproblem Avhend batteripakken ifølge gjeldende miljøforskrifter Ikke brenn batteripakken Lade kun batteriene med tilhørende DEWALT-ladere Kontroll av pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Batteridrevet stikksag 1 Sagbladsett 1 Fotinnlegg mot oppflising 1 Fotbeskyttelsesdeksel 1 Støvavsugsskjerm 1 Adapter for avsuging av støv 1 Batteripakke (DC308K/DC318K) 2 Batteripakker (DC308KL/DC318KL) 1 Lader 1 Koffert (kun K-modeller) 1 Instruksjonsbok 1 Splitt-tegning Merk: Batteripakker og ladere er ikke inkludert med N-modellene. • Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt skadet under transporten. • Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før verktøyet tas i bruk. Beskrivelse (fig. A) ADVARSEL: Verktøyet eller delene skal aldri modifiseres, ellers kan det oppstå materiell skade eller personskade. TILTENKT BRUK DC308/DC318 heavy-duty kontursager er beregnet brukt ved profesjonell skjæring av tre, stål, aluminium, plast og keramikk på forskjellige arbeidssteder (f.eks. byggeplasser). SKAL IKKE brukes ved høy luftfuktighet eller nær antennelige væsker eller gasser. Disse heavy-duty vinkel kontursagene er profesjonelle el-verktøy. LA IKKE barn røre verktøyet. Det kreves oppsyn når uerfarne operatører bruker dette verktøyet. 1 Bryter for variabelt turtall 2 Sikringslås 3 Kontroll for sagsponblåser 4 Bladsperre 5 Fingervern 6 Bladholder 7 Føringsrulle 8 Sko 9 Velger for pendelslag 10 Fothendel 11 Batteripakke Lader DE9000 laderen kan brukes sammen med 36 V- og 28 V-DEWALT Li-Ion-batteripakker ved 2,2 Ah. 11 Batteripakke 12 Utløserknapp
Side: 6
87 N O R S K 13 Lader 14 Ladelamper (røde) Elektrisk sikkerhet Laderen er kun konstruert for én spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i samsvar med spenningen på typeskiltet. Laderen er dobbeltisolert i samsvar med EN 60335. Jordet ledning er derfor ikke nødvendig. Skifting av kabel eller støpsel Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt. Montering og justering ADVARSEL: Før du monterer og justerer, må du alltid ta ut batteripakken. ADVARSEL: Slå alltid av verktøyet før du setter inn eller tar ut batteripakken. ADVARSEL: Bare bruk DEWALT batterier og lader. Sette inn og fjerne batteripakken (fig. A) • Når du skal sette inn batteripakken (11), juster den mot batterirommet på verktøyet. Skyv batteripakken inn i rommet og trykk på den til batteriet klikker på plass. • For å fjerne batteripakken, trykk på utløserknappen (12) og trekk samtidig batteripakken ut av batterirommet. ladning av batteripakken (fig. A & B) Kontroller alltid nettet før du lader batteripakken. Hvis det er strøm på nettet, men batteripakken ikke blir oppladet, må du bringe laderen til et DEWALT- autorisert serviceverksted. Under oppladningen kan batteripakken kjennes varm ved berøring. Dette er normalt, og er ikke tegn på at noe er galt. OBS!: Batteripakken må ikke lades hvis omgivelsestemperaturen er < 4 °C eller > 40 °C. Anbefalt oppladningstemperatur: ca. 24 °C. • Når du skal lade batteripakken (11), setter du den inn i laderen (13) som vist på tegningen, og kobler laderen til strøm. Kontroller at batteripakken er satt helt inn i laderen. De røde ladelampene (14) vil blinke i henhold til batteripakkens ladetilstand. • Når ladningen er fullført, er alle lysene på. Laderen veksler automatisk til utligningsmodus. • Batteripakken kan tas ut når som helst, eller stå i den tilkoblede laderen i ubegrenset tid. • De røde ladelampene blinker raskt for å angi at det er et problem med ladningen. Sett i batteripakken på nytt eller prøv med en ny batteripakke. Hvis den nye batteripakken heller ikke kan lades, må laderen testes av en godkjent DEWALT reparasjonsverksted. • De røde ladelampene blinker raskt, med et kort blink etterfulgt av et langt blink, for å angi at det er et problem med laderen. Ta laderen tilbake til en autorisert DEWALT-reparatør. • Når laderen er tilsluttet for eksempel en generator eller en strømkilde som omdanner likestrøm til vekselstrøm, kan det hende at de røde ladelampene (14) blinker samtidig med to raske blink etterfulgt av en pause. Dette angir et forbigående problem med strømkilden. Laderen går automatisk over til vanlig ladning igjen. Ladeprosess (fig. B) Se tabellen under for batteripakkens ladetilstand. Ladetilstand 1 lampe blinker < 33% 1 lampe blinker, 1 lampe er på 33-66% 1 lampe blinker, 2 lamper er på 66-99% 3 lamper er på 100% Automatisk oppfriskning • Automatisk oppfriskningsmodus utligner eller balanserer de individuelle cellene i batteripakken ved toppkapasitet. Batteripakker bør gjenoppfriskes hver uke eller når pakken ikke lenger gir samme ytelse som tidligere. • Sett batteriet i laderen som vanlig for å gjenoppfriske batteripakken. La batteripakken stå i laderen i minst 8 timer.
Side: 7
88 N O R S K Ventetid for varm/kald pakke Når laderen oppdager et batteri som er for varmt eller for kaldt, starter den automatisk en "Hot/ Cold Pack Delay" – ventetid for varm/kald pakke – og utsetter ladningen til batteriet har nådd en passende temperatur. Deretter veksler laderen automatisk til pakkelademodus. Denne funksjonen sikrer maksimal levetid for batteriene. Beskyttelse mot dyputladning Batteripakken er beskyttet mot dyputladning når den brukes i verktøyet. Tilpasse og fjerne et sagblad (fig. C) Det verktøyfrie utskiftingssystemet gjør det til en rask og enkel affære å skifte sagblad. • Åpne bladholderen (6) ved å trekke bladsperren (4) helt tilbake. • Sett sagbladet inn i bladholderen (6) mens du passer på at baksiden av bladet passer inn i sporet i føringsrullen (7). • Slipp bladsperren (4). • Når du skal fjerne sagbladet, må du trekke bladsperren helt tilbake og trekke bladet ut av holderen. Sagblad Bladtype Bruksområde Fintannet sagblad for jevne, rette snitt Grovtannet sagblad for raske, rette snitt Metallsagblad for jernholdige og ikke- jernholdige metaller Sagblad for fluktende snitt1) for avslutting av snitt inntil en vegg eller en kant. 1) Ikke er tilgjengelig i alle land. Et bredt spektrum av spesial-sagblader er tilgjengelige som tilleggsutstyr. ADVARSEL: Du må alltid velge sagblad meget omhyggelig. Innstilling av avfasingsvinkel (fig. D) Den justerbare foten (8) gjør det mulig å sage venstre- og høyre-avfasingsvinkler på opptil 45°. Avfasingsskalaen er utstyrt med markeringer ved 0°, 15°, 30° og 45°. • Frigjør fothendelen (10). • Skyv foten (8) mot sagbladet. • Vipp foten og still inn den ønskede avfasingsvinkelen ved hjelp av skalaen. • Stram fothendelen. Innstilling av pendelslaget (fig. A) Det justerbare pendelslaget garanterer et perfekt sagslag for forskjellige materialtyper. • Skyv velgeren (9) til ønsket stilling i samsvar med tabellen nedenfor. Velgeren kan stilles inn under bruk. Pos. Tre Metall Plast 3 Raske snitt - PVC 2 Tykke arbeidsstykker - Glassfiber Akryl 1 Finerplate Aluminium - Sponplate Ikke-jernholdig - 0 Tynne arbeidsstykker Platemetall - Fine snitt Innstilling av sagsponblåseren (fig. A) Sagsponblåseren sender en justerbar luftstrøm mot sagbladet for å holde arbeidsstykket fritt for sagspon under sagingen. • Still inn sagsponblåseren ved hjelp av hendelen (3). - Lav For arbeid med metall, ved bruk av kjølemidler og smøremidler og ved bruk av støvavsug. - Middels For arbeid med tre og liknende materialer i lav hastighet. - Høy For arbeid med tre og liknende materialer i høy hastighet. Montering av fotbeskyttelsesdekselet av plast (fig. E) Fotbeskyttelsesdekselet (16) reduserer slitasjen på overflaten av (ømfintlige) arbeidsstykker. • Sett dekselet på foten med et klikk, som vist. Montering og fjerning av fotinnlegget mot oppflising (fig. F1 & F2) Fotinnlegget (17) mot oppflising får plass helt inntil sagbladet og reduserer oppflisingen av arbeidsstykket. Innlegget kan monteres både i sagfoten og i fotdekselet.
Side: 8
89 N O R S K • Hold innlegget (17) i den viste retningen. • Montering av innlegget i foten (8): - Skyv kantene (18) inn i sporene (19). - Skyv innlegget tilbake i stilling mot foten. • Montering av innlegget i dekselet (16): - Skyv kantene (18) inn bak ribbene (20). - Skyv forkanten av innlegget mot dekselet. Innlegget går på plass med et knepp. • For å fjerne fotinnlegget må du utføre ovenstående arbeidstrinn i motsatt rekkefølge. Støvavsug (fig. G) Støvavsugadapteren (21) i kombinasjon med støvavsugsskjermen (22) bidrar til å fjerne støv fra overflaten av arbeidsstykket når de er koblet til et passende støvavsugsystem. • Sett støvavsugsskjermen (22) på fingervernet (5), inntil den går på plass med et knepp. • Sett støvavsugadapteren (21) på verktøyet som vist. • Koble til slangen fra et passende støvavsugsystem til adapteren. ADVARSEL: Inhalering av støv som utvikler seg når man sager i treverk er ekstremt helsefarlig. Bruk alltid et støvavsug som er utformet i samsvar med gjeldende direktiver om støvutslipp. En støvmaske bør brukes. ADVARSEL: Bruk ikke et støvavsug uten ordentlig gnistbeskyttelse ved saging av metall. Bruksanvisning ADVARSEL: • Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og gjeldende forskrifter. • Pass på at arbeidsemnet er godt sikret. Fjern spikre, skruer og andre festeinnretninger som kan skade bladet. • Sjekk at det er tilstrekkelig plass for bladet under arbeidsemnet. Skjær ikke materiell som overstiger bladets maksimale skjæredybde. • Bruk bare skarpe blader. Ødelagte eller bøyde blader skal fjernes øyeblikkelig. • Bruk ikke maskinen til saging av rør. • La aldri maskinen gå uten sagblad. • For optimale resultater bør maskinen beveges jevnt og kontinuerlig over arbeidsemnet. Utsett ikke sagbladet for sidetrykk. Hold sagskoen flatt på arbeidsemnet. Ved saging av buer, sirkler eller andre runde former, skyves maskinen forsiktig fremover. • Vent med å fjerne bladet fra arbeidsemnet til maskinen har stanset. Etter saging kan bladet være svært varmt. Ikke ta på det. Før maskinen tas i bruk: • Pass på at batteripakken er (helt) oppladet. • Forviss deg om at batteriet sitter som det skal. Start - stopp (fig. H) Av sikkerhetsgrunner er verktøyet utstyrt med en sikkerhetslås. • Løsne sikkerhetslåsen (2) for å låse opp verktøyet. • Start maskinen ved å trykke på bryteren for variabelt turtall (1). Maskinens turtall avhenger av hvor hardt man trykker på bryteren. • Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren. • Når du skal låse verktøyet i av-stilling, må du aktivere sikkerhetslåsen. ADVARSEL: Etter at verktøyet er blitt brukt i lengre tid på lave turtall, bør du kjøre det på full fart uten belastning i ca. 3 minutter. Saging av tre • Tegn om nødvendig en skjærestrek. • Start maskinen. • Hold maskinen mot arbeidsemnet og følg streken. • Når du skal sage parallelt med kanten av arbeidsstykket, monterers den parallelle avstandsholderen og stikksagen styres langs arbeidsstykket som vist i fig. I. Saging i tre ved hjelp av et rundt hull • Tegn om nødvendig en skjærestrek. • Bor et hull (ø min. 12 mm) og stikk sagbladet inn i det.
Side: 9
90 N O R S K • Start maskinen. • Følg streken. • For å skjære perfekte runde former, monteres passerstaven og innstilles ønsket radius (fig. J). Saging opp til en utstikkende kant (fig. K) • Bruk et vanlig sagblad og kutt fram til den utstikkende kanten. • Avslutt kuttet med et sagblad for fluktende snitt. Støvavsug (fig. G) • Når maskinen brukes innendørs i lengre tid, må den kobles til en egnet støvsuger. Bruk en støvsuger som er i samsvar med de gjeldende forskrifter angående støvutslipp. Saging av metall • Monter et passende sagblad. • Gå frem som beskrevet ovenfor. ADVARSEL: Bruk et kjølende smøremiddel (skjæreolje) for å unngå overoppheting av sagbladet eller arbeidsemnet. Tilleggsutstyr ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke leveres av DEWALT ikke er testet med dette produktet, kan det være farlig å bruke slikt tilbehør med dette produktet Reduser risikoen for personskade ved å bare bruke tilbehør som anbefales av DEWALT sammen med dette produktet. Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om egnet tilleggsutstyr. Disse omfatter: – DE3241 Parallellanslag – DE3242 Justeringsstang Følgende reserveblad er tilgjengelige: – DT2048 Fintannet sagblad – DT2075 Grovtannet sagblad – DT2160 Metallsagblad – DT2074 Sagblad for fluktende snitt1) 1) Ikke er tilgjengelig i alle land. Vedlikehold Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av riktig behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet. Smøring av føringsrullen (fig. C) • Drypp en dråpe olje på føringsrullen (7) med jevne mellomrom for å hindre skjæring. Rengjøring ADVARSEL: • Trekk støpselet til laderen ut av stikkontakten før huset rengjøres med en myk klut. • Fjern batteripakken før rengjøring av elektroverktøyet. • Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør elverktøyet regelmessig med en myk klut. Miljøvern Kildesortering. Dette produktet må ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet. Hvis du finner ut at DEWALT-produktet ditt må skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det, må du unnlate å kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Sørg for at dette produktet gjøres tilgjengelig for kildesortering.
Side: 10
91 N O R S K Kildesortering av brukte produkter og emballasje gjør det mulig å resirkulere materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk av resirkulerte materialer bidrar til å forhindre forsøpling av miljøet og reduserer behovet for råmaterialer. Lokale regelverk kan legge tilrette for kildesortering av elektriske produkter fra husholdningen, ved kommunale deponier eller gjennom forhandleren når du kjøper et nytt produkt. DEWALT har tilrettelagt for innsamling og resirkulering av DEWALT-produkter etter at de har utspilt sin rolle. For å benytte deg av denne tjenesten, vennligst returner produktet ditt til et av våre autoriserte serviceverksteder, som vil samle inn produktene for oss. For informasjon om nærmeste autoriserte serviceverksted, ta kontakt med det lokale DEWALT-kontoret på den adressen som er oppgitt i denne bruksanvisningen. En oversikt over alle autoriserte DEWALT-serviceverksteder og fullstendige servicevilkår finnes også tilgjengelig på Internett, adresse: www.2helpU.com Batteripakke En batteripakke med lang levetid må lades på nytt når den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som tidligere kunne utføres uten problemer. Når den har nådd slutten av levetiden sin, må den kastes i samsvar med gjeldende miljøbestemmelser. • Lad batteripakken helt ut, og fjern den deretter fra apparatet. • Li-Ion-celler kan gjenvinnes. Ta dem til forhandleren eller til en lokal gjenvinningsstasjon. Innsamlede batterier vil bli gjenvunnet eller kassert på riktig måte. GARANTI • 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI • Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy, kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT forhandler eller til et DEWALT autorisert serviceverksted og du kan bytte eller få pengene tilbake. Kvittering må fremlegges. • 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE • Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold eller service i de første 12 månedene etter det ble kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert DEWALT serviceverksted. Gratis vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader. Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke. Kvittering må fremlegges. • 1 ÅRS GARANTI • Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller mangler som skyldes material- eller fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis eller, etter egen vurdering, erstatte verktøyet gratis forutsatt at: • Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst. • Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert verksted/personell. • Kvittering kan fremlegges. Denne garantien er i tillegg til kjøperens rettigheter i henhold til Kjøpsloven. Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte serviceverksted finner du i DEWALT katalogen, eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du finne en liste over DEWALT autoriserte serviceverksteder og komplett informasjon om vår etter-salg-service på Internett-adressen vår: www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DC318 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DC318. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DC318 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DC318

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DC318 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sager
  • Model/navn: DC318
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk