DeWalt DC308K manual

Vis en manual for DeWalt DC308K under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sag
  • Model/navn: DC308K
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 96
95
N O R S K
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring,
konstant produktutvikling og fornyelse gjør
DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for
profesjonelle brukere.
Tekniske data
DC308 DC318
Spenning VDC
36 28
Type 1 1
Utgangseffekt (max) W 550 500
Turtall, ubelastet min-1
0 - 2.700 0 - 2.700
Slaglengde mm 26 26
Sagedybde i:
- tre mm 130 130
- aluminium mm 25 25
- stål mm 10 10
Justering av avfasingsvinkelen 0 - 45° 0 - 45°
Vekt kg 2,54 2,54
LPA
(lydtrykk) dB(A) 89 86
KPA
(lydtrykk usikkerhet) dB(A) 3 3
LWA
(lydeffekt) dB(A) 98 97
KWA
(lydeffekt usikkerhet) dB(A) 4,3 3
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745:
Vibrasjonsutslippsverdi ah
Tre
ah
= m/s² 4,5 4,3
Usikkerhet K = m/s² 1,7 1,5
Vibrasjonsutslippsverdi ah
Metall
ah
= m/s² 5,0 6,2
Usikkerhet K = m/s² 1,8 1.5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster
Batteripakke DE9360 DE9280
Spenning VDC
36 28
Kapasitet Ah 2,2 2,2
Vekt kg 1,0 0,92
Lader DE9000
Nettspenning VAC
230
Ladetid (ca.) min 60
Vekt kg 0,9
Sikring:
Europa 230 V verktøy
10 A, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og legg
merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
BATTERIDREVET STIKKSAG
DC308, DC318
Side: 97
96
N O R S K
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig
situasjon som kan føre til små eller
moderate personskader hvis den ikke
avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
CE-sikkerhetserklæring
MASKINERIDIREKTIV
DC308, DC318
DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet
under ”tekniske data” er i samsvar med:
98/37/EC (fram til 28. des. 2009); 2006/42/EC
(fra 29. des. 2009); EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst kontakt
DEWALT på følgende adresser eller se baksiden av
håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på
vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
15.09.2009
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket ”elektrisk verktøy” i advarslene henviser til
ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller
ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete
eller mørke områder er en invitasjon til ulykker.
b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c) Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner kan
føre til at du mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpselet til elektriske verktøy må passe
til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet
på noen måte. Ikke bruk adaptere med
jordede elektriske verktøy. Umodifiserte
støpsler og stikkontakter som passer vil
redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b) Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer
og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for
elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet.
c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn
eller våte forhold. Dersom det kommer vann
inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for
elektrisk sjokk.
d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra ut
støpselet til det elektriske verktøyet. Hold
ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk
sjokk.
e) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs,
bruk en skjøteledning som er egnet for
utendørs bruk. Bruk av en skjøteledning
beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen
for elektrisk sjokk.
f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på
et fuktig sted er uunngåelig, bruk en
strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Hold deg våken, hold øye med det du
gjør og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk
verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket
av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk
Side: 98
97
N O R S K
av elektriske verktøy kan føre til alvorlig
personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at
bryteren er i av-stillingen før du kobler til
strømkilden og/eller batteripakken, plukker
opp eller bærer verktøyet. Å bære elektriske
verktøy med fingeren på bryteren eller å sette
inn støpselet mens elektriske verktøy har
bryteren på øker faren for ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår
på det elektriske verktøyet. En nøkkel som
er festet til en roterende del av det elektriske
verktøyet kan føre til personskade.
e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste
og stå støtt hele tiden. Dette fører til at du
har bedre kontroll over det elektriske verktøyet
ved uventede situasjoner.
f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende antrekk, smykker eller langt
hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning,
må du sørge for at disse er koblet til og
ordentlig sikret.Bruk av støvoppsamlere kan
redusere støvrelaterte farer.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen krever.
Det riktige elektriske verktøyet vil gjøre jobben
bedre og tryggere ved den hastigheten det ble
konstruert for.
b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan
slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk
verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren
er farlig og må repareres.
c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet
før du foretar noen justeringer, endrer
tilbehør eller lagrer elektriske verktøy. Slike
preventive sikkerhetsforanstaltninger reduserer
risikoen for å starte det elektriske verktøyet ved
et uhell.
d) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk,
utilgjengelig for barn og la ikke personer
som ikke er kjent med det elektriske
verktøyet eller disse instruksjonene bruke
det. Elektriske verktøy er farlige i hendene på
utrenede brukere.
e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller
om bevegelige deler er feiljustert eller
fastskjært, om deler er ødelagt eller
andre forhold som kan påvirke driften
av verktøyet. Dersom det er skadet, få
verktøyet reparert før neste bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
verktøy.
f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjærekanter setter seg mindre sannsynlig fast
og er lettere å kontrollere.
g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV BATTERIDREVNE VERKTØY
a) Bruk kun laderen som er spesifisert av
produsenten. En lader som passer for en type
batteripakke kan føre til brannfare dersom den
brukes med en annen batteripakke.
b) Bruk kun elektriske verktøy sammen med
de spesifiserte batteripakkene. Bruk av
andre batteripakker kan skape risiko for skader
eller brann.
c) Når batteripakken ikke er i bruk, hold den
borte fra andre metallobjekter som binders,
mynter, nøkler, spikere, skruer eller andre
små metallobjekter som kan skape en
forbindelse fra en batteripol til en annen. Å
kortslutte batteripolene kan føre til brannskader
eller brann.
d) Ved hardhendt behandling kan det komme
væske ut fra batteriet. Unngå kontakt med
denne. Dersom du ved et uhell kommer
i kontakt med væsken, skyll med vann.
Dersom du får væsken i øynene, oppsøk
lege umiddelbart. Batterivæske kan føre til
irritasjon eller forbrenninger.
6) VEDLIKEHOLD
a) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt
av en kvalifisert reparatør som kun bruker
originale reservedeler. Dette vil sikre at
verktøyets sikkerhet blir ivaretatt.
Ytterligere sikkerhetsregler for stikksager
• Fjern alle spikre og metallobjekter fra
arbeidsstykket før du begynner arbeidet, når du
bruker sagblader som er beregnet spesielt for
skjæring av tre.
• Bruk klemmer og skrustikker for å feste
arbeidsstykket godt, hvis mulig.
Side: 99
98
N O R S K
• Ikke forsøk å sage ekstremt små
arbeidsstykker.
• Ikke bøy deg for langt forover. Forsikre deg om
at du alltid står godt, spesielt på stillas og stiger.
• Alltid hold sagen med begge hender.
• Bruk et tilpasset sagblad for skjæring av kurver
og hull.
SJEKKE OG ENDRE SAGBLADET
• Bruk kun sagblader som er i overensstemmelse
med spesifikasjonene som finnes i denne
bruksanvisningen.
• Bare skarpe sagblader i god stand skal brukes.
Sprukne eller bøyde sagblader skal kastes og
erstattes umiddelbart.
• Kontroller at sagbladet er godt festet.
• Sagbladet kan være varmt som følge av
arbeidsprosessen. Når bladet skiftes ut, må
man sørge for at det er avkjølt, ellers må man
bruke vernehansker for å berøre bladet.
Øvrige farer
Følgende farer er uløselig knyttet til bruken av
stikksager.
– Skader som skyldes berøring av de roterende
delene eller varme deler på verktøyet
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr, er
det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse er:
– Hørselsskader.
– Fare for å klemme fingrene når man bytter
tilbehøret.
– Helsefarer som skyldes innånding av støv som
oppstår ved arbeid i tre, murverk, stål og plast.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
POSISJON FOR DATOKODE
Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret,
står trykt på den delen av huset som utgjør koblingen
mellom verktøyet og batteriet.
Eksempel:
2009 XX XX
Produksjonsår
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteriladere
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE:
Denne manualen inneholder viktige sikkerhets- og
driftsinstruksjoner for DE9000 batterilader.
• Før du bruker laderen, må du lese alle
instruksjoner og advarselsmerker på laderen,
batteripakken og produktet som bruker
batteripakken.
FARE: Fare for dødelig elektrisk sjokk.
230 volt foreligger på ladeklemmene. Ikke
undersøk med strømførende gjenstander.
Dette kan føre til elektrosjokk eller dødelig
elektrosjokk.
ADVARSEL: Fare for elektrosjokk. Ikke la
væske trenge inn i laderen. Dette kan føre
til elektrosjokk.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. Bruk
kun DEWALT oppladbare batterier for
å redusere risikoen for skader. Andre
typer batterier kan sprekke og forårsake
person- og materiellskader.
FORSIKTIG: Når laderen er tilkoblet
kraftforsyningen kan de eksponerte
ladekontaktene inne i laderen under visse
forhold bli kortsluttet av fremmedlegemer.
Fremmedlegemer med strømførende
egenskaper inkludert, men ikke begrenset
til, stålull, aluminiumsfolie eller alle
avleiringer av metalliske partikler må
holdes borte fra kamrene på laderen.
Koble alltid laderen fra kraftforsyningen
når det ikke er noen batteripakke
i kammeret. Koble fra laderen før
rengjøring.
• IKKE forsøk å lade opp batteripakken med
noen andre ladere enn dem som er oppgitt i
denne håndboken. Laderen og batteripakken er
spesielt designet for å virke sammen.
• Disse laderne er ikke beregnet for noen annen
bruk enn å lade opp DEWALT-batterier. Enhver
annen bruk kan føre til fare for brann, elektrosjokk
eller dødelig elektrosjokk.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
• Trekk i kontakten i stedet for ledningen når du
kobler fra laderen. Dette reduserer risikoen for
skader på kontakten og ledningen.
Side: 100
99
N O R S K
• Sørg for at ledningen er plassert slik at
ingen kan tråkke på dem, snuble i dem eller
på annet vis utsette dem for skade eller
belastning.
• Ikke bruk en skjøteledning hvis det ikke
er absolutt nødvendig. Bruk av en uegnet
skjøteledning kan føre til fare for brann,
elektrosjokk eller dødelig elektrosjokk.
• Ikke legg noe oppå laderen eller legg
den på mykt underlag som kan blokkere
ventilasjonsåpningene og føre til at den
blir for varm innvendig. Plasser laderen i en
posisjon borte fra alle varmekilder. Laderen
ventileres gjennom åpninger i toppen og bunnen
av kapslingen.
• Ikke bruk laderen med skadet ledning eller
støpsel — få disse erstattet omgående.
• Ikke bruk laderen hvis denne har vårt utsatt
for et kraftig støt, mistet på gulvet eller
skadet på noen annen måte. Ta den med til et
autorisert reparasjonssenter.
• Ikke demonter laderen; ta den med til et
autorisert servicesenter når den trenger
service eller reparasjoner. Ukorrekt remontering
kan føre til fare for elektrosjokk, dødelig
elektrosjokk eller brann.
• Koble laderen fra strømuttaket før rengjøring.
Dette reduserer faren for elektrosjokk. Å fjerne
batteripakken reduserer ikke denne faren.
• ALDRI forsøk å koble sammen 2 ladere.
• Laderen er designet for å gå på standard 230
V nettspenning. Ikke forsøk å drive den med
noen annen spenning. Dette gjelder ikke laderen
for kjøretøy.
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE
Ladere
DE9000-laderen tar 28 V og 36 V Li-Ion batterier.
Disse laderne krever ingen justering og er konstruert
for å være så enkle å bruke som mulig.
Ladeprosedyre (fig. A, B)
FARE: Fare for dødelig elektrisk sjokk.
230 volt foreligger på ladeklemmene. Ikke
undersøk med strømførende gjenstander.
Fare for elektrosjokk eller dødelig
elektrosjokk.
1. Plugg laderen (13) inn i en passende stikkontakt
før du setter inn batteripakken.
2. Sett batteripakken inn i laderen. Laderen er
utstyrt med en bensinmåler med tre lamper
som vil blinke i samsvar med batteripakkens
ladestatus.
3. Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at de
tre røde lysene er kontinuerlig PÅ. Batteripakken
er fulladet, og kan brukes i øyeblikket eller forbli i
laderen.
MERK: For å sikre maksimal ytelse og brukstid for
Li-Ion-batterier, må batteriet lades i minimum 10 timer
før første gangs bruk.
Ladeprosess
Se tabellen under for ladestatus for batteripakken.
Ladestatus
1 lys blinker < 33%
1 lys blinker, 1 lys på 33-66%
1 lys blinker, 2 lys på 66-99%
3 lys på 100%
Automatisk fornyelse
Automatisk oppdateringsmodus vil utlikne eller
balansere de individuelle cellene i batteripakken til sin
høyeste kapasitet. Batteripakker bør fornyes ukentlig
eller når batteriet ikke lenger yter samme mengde
arbeid.
Plasser batteriet i laderen som vanlig for å fornye
batteripakken. La batteripakken stå i laderen i minst
10 timer.
Forsinkelse for varm/kald pakke
Når laderen registrerer at batteriet er for varmt eller for
kaldt, starter den automatisk en forsinkelse ved varm/
kald pakke, og utsetter ladingen til batteriet har nådd
en passende temperatur. Laderen kobler deretter
automatisk til lademodus. Denne funksjonen sikrer
maksimal levetid for batteriet.
KUN LI-ION BATTERIPAKKER
Li-Ion-batterier er konstruert med et Electronic
Protection System (elektronisk beskyttelsessystem)
som beskytter batteriet mot overbelastning,
overoppheting eller dyputlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av når det
elektroniske beskyttelsessystemet aktiveres. Hvis
dette oppstår, må Li-Ion-batteriet settes i laderen til
det er fulladet.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når
du bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av
pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før
du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter
ladeprosedyrene som er beskrevet.
Side: 101
100
N O R S K
LES ALLE INSTRUKSJONER
• Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv. Å sette
inn eller fjerne batteriet fra laderen kan antenne
støv eller gasser.
• Lad batteriepakkene kun i DEWALT-ladere.
• MÅ IKKE sprutes på eller dyppes i vann eller
andre væsker.
• Ikke oppbevar eller bruk verktøyet eller
batteripakken på steder hvor temperaturen
kan nå eller overskride 40˚ C (slik som
utvendige skur eller metallbygninger om
sommeren).
FARE: Forsøk aldri å åpne batteripakken
av noen grunn. Ikke sett batteripakken
inn i laderen hvis denne er sprukket
eller skadet. Ikke klem, slipp eller skad
batteripakken. Ikke bruk en batteripakke
eller lader som har vårt utsatt for et kraftig
støt, mistet på gulvet eller skadet på noen
måte (f.eks. gjennomboret av en spiker,
truffet med en hammer, tråkket på).
Dette kan føre til elektrosjokk eller dødelig
elektrosjokk. Skadede batteripakker
må returneres til servicesenteret for å
resirkuleres.
FORSIKTIG: Legg verktøyet på
siden på et stabilt underlag hvor det
ikke utgjør noen fare for snubling
eller velting. Noen verktøy med
store batteripakker står oppreist på
batteripakken, men kan lett slås over
ende.
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION
(Li-Ion)
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
• Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med
huden, vasker du området med mild såpe og
vann. Hvis du får batterivæske på øyet, skyller
du det åpne øyet i 15 minutter eller til irritasjonen
gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk tilsyn, er
batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding
av organiske karbonater og litium-salter.
• Innholdet i åpne battericeller kan forårsake
irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk
medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader.
Batterivæsken kan antennes hvis den
utsettes for gnister eller flammer.
Transport
DEWALT Li-Ion batteripakker oppfyller de
nødvendige krav til testing under FNs håndbok for
tester og kriterier (ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Del III,
Underavsnitt 38,3) gjengitt i FNs Anbefalinger om
transport av farlig gods.
– Batteripakkene er effektivt beskyttet mot internt
overtrykk og kortslutning.
– Det er tatt nødvendige forholdsregler for
forhindring av tvangsstyrt brudd og farlig
tilbakestrøm.
– Det ekvivalente lithiuminnholdet er under den
relevante grenseverdien.
DEWALT Li-Ion batterier har dispensasjon fra
nasjonale og internasjonale bestemmelser
som gjelder for farlig gods. Imidlertid blir disse
bestemmelsene relevante ved transport av flere
batteripakker sammen.
• Pass på at batteripakkene er pakket i henhold
til bestemmelsene for farlig gods nevnt over,
for å forebygge kortslutning.
Batteripakke (fig. A)
BATTERITYPE
DC318 bruker 28 volt Li-Ion batteripakker.
DC308 bruker 36 volt Li-Ion batteripakker.
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
MERK: Li-Ion-batteripakker bør være fulladet når
de legges bort til lagring.
2. Langvarig lagring vil ikke skade batteripakken eller
laderen. Under passende forhold kan de lagres i
5 år.
Etiketter på laderen og batteripakken
Etikettene på laderen og batteripakken viser
følgende symboler, i tillegg til symbolene brukt
i denne håndboken:
Side: 102
101
N O R S K
Les bruksanvisningen før laderen tas
i bruk
For ladetid, se tekniske data.
Må ikke utsettes for fukt
Ikke berør dem med ledende
gjenstander
Sett ikke skadete batteripakker inn
i laderen
Bruk ikke skadete ladere
Temperaturområde for ladning 4 °C til
40 °C
Skift straks ut skadete ledninger
Laderproblem
Batteriproblem
Avhend batteripakken ifølge gjeldende
miljøforskrifter
Ikke brenn batteripakken
Lade kun batteriene med tilhørende
DEWALT-ladere
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Batteridrevet stikksag
1 Sagbladsett
1 Fotinnlegg mot oppflising
1 Fotbeskyttelsesdeksel
1 Støvavsugsskjerm
1 Adapter for avsuging av støv
1 Batteripakke (DC308K/DC318K)
2 Batteripakker (DC308KL/DC318KL)
1 Lader
1 Koffert (kun K-modeller)
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
MERK: Batteripakker og ladere er ikke inkludert
med N-modellene.
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er
blitt skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
ADVARSEL: Verktøyet eller delene skal
aldri modifiseres, ellers kan det oppstå
materiell skade eller personskade.
1 Bryter for variabelt turtall
2 Sikringslås
3 Kontroll for sagsponblåser
4 Bladsperre
5 Fingervern
6 Bladholder
7 Føringsrulle
8 Sko
9 Velger for pendelslag
10 Fothendel
11 Batteripakke
12 Utløserknapp
13 Lader
14 Ladelamper (røde)
TILTENKT BRUK
DC308, DC318 heavy-duty kontursager er
beregnet brukt ved profesjonell skjæring av tre,
stål, aluminium, plast og keramikk på forskjellige
arbeidssteder (f.eks. byggeplasser).
SKAL IKKE brukes ved høy luftfuktighet eller nær
antennelige væsker eller gasser.
Disse heavy-duty vinkel kontursagene er
profesjonelle el-verktøy.
LA IKKE barn røre verktøyet. Det kreves oppsyn
når uerfarne operatører bruker dette verktøyet.
Side: 103
102
N O R S K
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Alltid kontroller at spenningen til
batteripakken samsvarer med spenningen på
merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på laderen
samsvarer med spenningen på strømnettet.
Din DEWALT-lader er dobbeltisolert i
samsvar med EN 60335; det trengs derfor
ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALT-
serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner
seg for kraftforsyningen til din lader (se tekniske data).
Minimum størrelse på lederen er
1 mm2
; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: Før du monterer og
justerer, må du alltid ta ut batteripakken.
ADVARSEL: Slå alltid av verktøyet før
du setter inn eller tar ut batteripakken.
ADVARSEL: Bare bruk DEWALT
batterier og lader.
Sette inn og fjerne batteripakken (fig. A)
• Når du skal sette inn batteripakken (11),
juster den mot batterirommet på verktøyet.
Skyv batteripakken inn i rommet og trykk på den
til batteriet klikker på plass.
• For å fjerne batteripakken, trykk på
utløserknappen (12) og trekk samtidig
batteripakken ut av batterirommet.
Tilpasse og fjerne et sagblad (fig. C)
Det verktøyfrie utskiftingssystemet gjør det til en
rask og enkel affære å skifte sagblad.
• Åpne bladholderen (6) ved å trekke bladsperren
(4) helt tilbake.
• Sett sagbladet inn i bladholderen (6) mens du
passer på at baksiden av bladet passer inn
i sporet i føringsrullen (7).
• Slipp bladsperren (4).
• Når du skal fjerne sagbladet, må du trekke
bladsperren helt tilbake og trekke bladet ut av
holderen.
Sagblad
Bladtype Bruksområde
Fintannet sagblad for jevne, rette snitt
Grovtannet sagblad for raske, rette snitt
Metallsagblad for jernholdige og ikke-
jernholdige metaller
Sagblad for fluktende snitt1)
for avslutting av snitt inntil
en vegg eller en kant.
1)
Ikke er tilgjengelig i alle land.
Et bredt spektrum av spesial-sagblader er
tilgjengelige som tilleggsutstyr.
ADVARSEL: Du må alltid velge sagblad
meget omhyggelig.
Innstilling av avfasingsvinkel (fig. D)
Den justerbare foten (8) gjør det mulig å sage
venstre- og høyre-avfasingsvinkler på opptil 45°.
Avfasingsskalaen er utstyrt med markeringer ved
0°, 15°, 30° og 45°.
• Frigjør fothendelen (10).
• Skyv foten (8) mot sagbladet.
• Vipp foten og still inn den ønskede
avfasingsvinkelen ved hjelp av skalaen.
• Stram fothendelen.
Innstilling av pendelslaget (fig. A)
Det justerbare pendelslaget garanterer et perfekt
sagslag for forskjellige materialtyper.
• Skyv velgeren (9) til ønsket stilling i samsvar
med tabellen nedenfor. Velgeren kan stilles inn
under bruk.
Pos. Tre Metall Plast
3 Raske snitt - PVC
2 Tykke arbeidsstykker - Glassfiber
Akryl
1 Finerplate Aluminium -
Sponplate Ikke-jernholdig -
0 Tynne arbeidsstykker Platemetall -
Fine snitt
Side: 104
103
N O R S K
Innstilling av sagsponblåseren (fig. A)
Sagsponblåseren sender en justerbar luftstrøm
mot sagbladet for å holde arbeidsstykket fritt for
sagspon under sagingen.
• Still inn sagsponblåseren ved hjelp av hendelen
(3).
- Lav For arbeid med metall, ved bruk av
kjølemidler og smøremidler og ved
bruk av støvavsug.
- Middels For arbeid med tre og liknende
materialer i lav hastighet.
- Høy For arbeid med tre og liknende
materialer i høy hastighet.
Montering av fotbeskyttelsesdekselet av plast
(fig. E)
Fotbeskyttelsesdekselet (16) reduserer slitasjen på
overflaten av (ømfintlige) arbeidsstykker.
• Sett dekselet på foten med et klikk, som vist.
Montering og fjerning av fotinnlegget mot
oppflising (fig. F1 & F2)
Fotinnlegget (17) mot oppflising får plass helt
inntil sagbladet og reduserer oppflisingen av
arbeidsstykket. Innlegget kan monteres både i
sagfoten og i fotdekselet.
• Hold innlegget (17) i den viste retningen.
• Montering av innlegget i foten (8):
- Skyv kantene (18) inn i sporene (19).
- Skyv innlegget tilbake i stilling mot foten.
• Montering av innlegget i dekselet (16):
- Skyv kantene (18) inn bak ribbene (20).
- Skyv forkanten av innlegget mot dekselet.
Innlegget går på plass med et knepp.
• For å fjerne fotinnlegget må du utføre
ovenstående arbeidstrinn i motsatt rekkefølge.
Støvavsug (fig. G)
Støvavsugadapteren (21) i kombinasjon med
støvavsugsskjermen (22) bidrar til å fjerne støv fra
overflaten av arbeidsstykket når de er koblet til et
passende støvavsugsystem.
• Sett støvavsugsskjermen (22) på fingervernet
(5), inntil den går på plass med et knepp.
• Sett støvavsugadapteren (21) på verktøyet som
vist.
• Koble til slangen fra et passende
støvavsugsystem til adapteren.
ADVARSEL: Inhalering av støv
som utvikler seg når man sager i
treverk er ekstremt helsefarlig. Bruk
alltid et støvavsug som er utformet i
samsvar med gjeldende direktiver om
støvutslipp. En støvmaske bør brukes.
ADVARSEL: Bruk ikke et støvavsug
uten ordentlig gnistbeskyttelse ved
saging av metall.
Før maskinen tas i bruk
• Pass på at batteripakken er (helt) oppladet.
• Forviss deg om at batteriet sitter som det skal.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL:
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Pass på at arbeidsemnet er godt
sikret. Fjern spikre, skruer og andre
festeinnretninger som kan skade bladet.
• Sjekk at det er tilstrekkelig plass for
bladet under arbeidsemnet. Skjær
ikke materiell som overstiger bladets
maksimale skjæredybde.
• Bruk bare skarpe blader. Ødelagte eller
bøyde blader skal fjernes øyeblikkelig.
• Bruk ikke maskinen til saging av rør.
• La aldri maskinen gå uten sagblad.
• For optimale resultater bør maskinen
beveges jevnt og kontinuerlig over
arbeidsemnet. Utsett ikke sagbladet
for sidetrykk. Hold sagskoen flatt på
arbeidsemnet. Ved saging av buer,
sirkler eller andre runde former, skyves
maskinen forsiktig fremover.
• Vent med å fjerne bladet fra
arbeidsemnet til maskinen har stanset.
Etter saging kan bladet være svært
varmt. Ikke ta på det.
Korrekt plassering av hendene
(fig. A, L)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
Side: 105
104
N O R S K
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Korrekt plassering av hendene krever én hånd på det
øverste håndtaket (15), med den andre hånden på
hovedhåndtaket (23).
Start - stopp (fig. H)
Av sikkerhetsgrunner er verktøyet utstyrt med en
sikkerhetslås.
• Løsne sikkerhetslåsen (2) for å låse opp
verktøyet.
• Start maskinen ved å trykke på bryteren for
variabelt turtall (1). Maskinens turtall avhenger
av hvor hardt man trykker på bryteren.
• Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
• Når du skal låse verktøyet i av-stilling, må du
aktivere sikkerhetslåsen.
ADVARSEL: Etter at verktøyet er blitt
brukt i lengre tid på lave turtall, bør du
kjøre det på full fart uten belastning i
ca. 3 minutter.
Saging av tre
• Tegn om nødvendig en skjærestrek.
• Start maskinen.
• Hold maskinen mot arbeidsemnet og følg streken.
• Når du skal sage parallelt med kanten av
arbeidsstykket, monterers den parallelle
avstandsholderen og stikksagen styres langs
arbeidsstykket som vist i fig. I.
Saging i tre ved hjelp av et rundt hull
• Tegn om nødvendig en skjærestrek.
• Bor et hull (ø min. 12 mm) og stikk sagbladet
inn i det.
• Start maskinen.
• Følg streken.
• For å skjære perfekte runde former, monteres
passerstaven og innstilles ønsket radius (fig. J).
Saging opp til en utstikkende kant (fig. K)
• Bruk et vanlig sagblad og kutt fram til den
utstikkende kanten.
• Avslutt kuttet med et sagblad for fluktende snitt.
Støvavsug (fig. G)
• Når maskinen brukes innendørs i lengre tid, må
den kobles til en egnet støvsuger.
Bruk en støvsuger som er i samsvar med de
gjeldende forskrifter angående støvutslipp.
Saging av metall
• Monter et passende sagblad.
• Gå frem som beskrevet ovenfor.
FORSIKTIG: Bruk et kjølende
smøremiddel (skjæreolje) for å unngå
overoppheting av sagbladet eller
arbeidsemnet.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke
leveres av DEWALT ikke er testet med
dette produktet, kan det være farlig å
bruke slikt tilbehør med dette produktet
Reduser risikoen for personskade ved
å bare bruke tilbehør som anbefales av
DEWALT sammen med dette produktet.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Disse omfatter:
– DE3241 Parallellanslag
– DE3242 Justeringsstang
Følgende reserveblad er tilgjengelige:
– DT2048 Fintannet sagblad
– DT2075 Grovtannet sagblad
– DT2160 Metallsagblad
– DT2074 Sagblad for fluktende snitt1)
1)
Ikke er tilgjengelig i alle land.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik
at det kan brukes i lang tid med et minimum av
vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig
rengjøring av verktøyet.
Side: 106
105
N O R S K
Smøring av føringsrullen (fig. C)
• Drypp en dråpe olje på føringsrullen (7) med
jevne mellomrom for å hindre skjæring.
Rengjøring
ADVARSEL:
• Trekk støpselet til laderen ut av
stikkontakten før huset rengjøres med
en myk klut.
• Fjern batteripakken før rengjøring av
elektroverktøyet.
• Hold ventilasjonsspaltene åpne og
rengjør elverktøyet regelmessig med en
myk klut.
Miljøvern
Kildesortering. Dette produktet må ikke
kastes i det vanlige husholdningsavfallet.
Hvis du finner ut at DEWALT-produktet ditt må
skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for
det, må du unnlate å kaste det sammen med det
vanlige husholdningsavfallet. Sørg for at dette
produktet gjøres tilgjengelig for kildesortering.
Kildesortering av brukte produkter og
emballasje gjør det mulig å resirkulere
materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk
av resirkulerte materialer bidrar til å
forhindre forsøpling av miljøet og
reduserer behovet for råmaterialer.
Lokale regelverk kan legge tilrette for kildesortering
av elektriske produkter fra husholdningen, ved
kommunale deponier eller gjennom forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har tilrettelagt for innsamling og
resirkulering av DEWALT-produkter etter at de
har utspilt sin rolle. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet ditt til et av
våre autoriserte serviceverksteder, som vil samle
inn produktene for oss.
For informasjon om nærmeste autoriserte
serviceverksted, ta kontakt med det lokale
DEWALT-kontoret på den adressen som er oppgitt
i denne bruksanvisningen. En oversikt over
alle autoriserte DEWALT-serviceverksteder og
fullstendige servicevilkår finnes også tilgjengelig på
Internett, adresse: www.2helpU.com
Batteripakke
En batteripakke med lang levetid må lades på
nytt når den ikke lenger produserer nok strøm
til jobber som tidligere kunne utføres uten
problemer. Når den har nådd slutten av levetiden
sin, må den kastes i samsvar med gjeldende
miljøbestemmelser.
• Lad batteripakken helt ut, og fjern den deretter
fra apparatet.
• Li-Ion-celler kan gjenvinnes. Ta dem til
forhandleren eller til en lokal gjenvinningsstasjon.
Innsamlede batterier vil bli gjenvunnet eller
kassert på riktig måte.
Side: 107
106
N O R S K
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av produktet.
Denne garantierklæringen kommer i tillegg
til, og har på ingen måte negativ innvirkning
på, dine kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker.
Garantien er gyldig innen områdene tilhørende
medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og
det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til
ditt DEWALT-verktøy, kan du ganske enkelt
returnere det innen 30 dager, komplett med alle
de originale komponentene slik du kjøpte det,
til innkjøpsstedet for å få full refusjon eller bytte.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig slitasje og
kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du trenger vedlikehold eller service på
ditt DEWALT-verktøy i løpet av de første 12
månedene etter innkjøp, vil dette bli utført
vederlagsfritt av en autorisert DEWALT-reparatør.
Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid.
Ekskluderer tilbehør og reservedeler såfremt
disse ikke sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på
grunn av material- eller produksjonsfeil innen
12 måneder fra kjøpsdato, garanterer DEWALT
å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt
eller - etter vårt skjønn - å erstatte enheten
vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises.
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
Dersom du ønsker å fremme et krav, ta
kontakt med selgeren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT-reparatør i DEWALT-
katalogen eller ta kontakt med ditt DEWALT-
kontor på den adressen som du finner i denne
brukerhåndboken. Alternativt er en liste over
autoriserte DEWALT-reparatører og alle detaljer
om service etter salg tilgjengelig på Internett på:
www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt DC308K ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt DC308K

Har du et spørsmål om DeWalt DC308K men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DC308K. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DC308K DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.