DC300KL

DeWalt DC300KL manual

DC300KL

Manual for DeWalt DC300KL på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 192 sider.

Side: 1
103 N O R S K Gratulerer! Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle brukere. Tekniske data DC300 DC310 Spenning VDC 36 28 Type 1 1 Utgangseffekt (max) W 940 700 Turtall, ubelastet min-1 4.000 3.850 Bladdiameter mm 184 165 Snittdybde mm 62 55 Utsparingsdiameter mm 20 20 Justere avfasingsvinkelen 0 - 50° 0 - 50° Vekt kg 3,7 3,15 LPA (lydtrykk) dB(A) 97 97 KPA (lydtrykk usikkerhet) dB(A) 4,5 4,5 LWA (lydeffekt) dB(A) 106 106 KWA (lydeffekt usikkerhet) dB(A) 3 3 Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745: Vibrasjonsutslippsverdi ah ah = m/s² < 2,5 < 2,5 Usikkerhet K = m/s² 1,5 1,5 Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av eksponering. ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme, organisere arbeidsmønster. Batteripakke DE9360 DE9280 Spenning VDC 36 28 Kapasitet Ah 2,2 2,2 Vekt kg 1,0 0,92 Lader DE9000 Nettspenning VAC 230 Ladetid (ca.) min 60 Vekt kg 0,9 Sikring: Europa 230 V verktøy 10 A, nettspenning Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og legg merke til disse symbolene. FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som vil føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges. ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges. FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke avverges. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås. OPPLADBAR SIRKELSAG DC300/DC310
Side: 2
104 N O R S K Betegner fare for elektrosjokk. Betegner fare for brann. CE-sikkerhetserklæring MASKINERIDIREKTIV DC300/DC310 DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under ”tekniske data” er i samsvar med: 98/37/EC (fram til 28. des. 2009); 2006/42/EC (fra 29. des. 2009); EN 60745-1, EN 60745-2-5. Disse produktene er også i samsvar med direktiv 2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken. Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DEWALT. Horst Grossmann visepresident teknikk og produktutvikling DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Tyskland 15.09.2009 ADVARSEL: For å redusere skaderisikoen, les brukerhåndboken. Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske verktøy ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller alvorlig skade. TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK Uttrykket ”elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy. 1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke områder er en invitasjon til ulykker. b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan antenne støv eller gasser. c) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen. 2) ELEKTRISK SIKKERHET a) Støpselet til elektriske verktøy må passe til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk. b) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet. c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk. d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk. e) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk sjokk. f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for elektrisk sjokk. 3) PERSONLIG SIKKERHET a) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol. Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske verktøy kan føre til alvorlig personskade. b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil redusere personskader.
Side: 3
105 N O R S K c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på øker faren for ulykker. d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre til personskade. e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner. f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler. g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret.Bruk av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer. 4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den hastigheten det ble konstruert for. b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres. c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller batteripakken fra det elektriske verktøyet før du foretar noen justeringer, endrer tilbehør eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte det elektriske verktøyet ved et uhell. d) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk, utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke er kjent med det elektriske verktøyet eller disse instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i hendene på utrenede brukere. e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært, om deler er ødelagt eller andre forhold som kan påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet, få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy. f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre sannsynlig fast og er lettere å kontrollere. g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv., i samsvar med disse instruksjonene og ta i betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en farlig situasjon. 5) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV BATTERIDREVNE VERKTØY a) Bruk kun laderen som er spesifisert av produsenten. En lader som passer for en type batteripakke kan føre til brannfare dersom den brukes med en annen batteripakke. b) Bruk kun elektriske verktøy sammen med de spesifiserte batteripakkene. Bruk av andre batteripakker kan skape risiko for skader eller brann. c) Når batteripakken ikke er i bruk, hold den borte fra andre metallobjekter som binders, mynter, nøkler, spikere, skruer eller andre små metallobjekter som kan skape en forbindelse fra en batteripol til en annen. Å kortslutte batteripolene kan føre til brannskader eller brann. d) Ved hardhendt behandling kan det komme væske ut fra batteriet. Unngå kontakt med denne. Dersom du ved et uhell kommer i kontakt med væsken, skyll med vann. Dersom du får væsken i øynene, oppsøk lege umiddelbart. Batterivæske kan føre til irritasjon eller forbrenninger. 6) VEDLIKEHOLD a) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør som kun bruker originale reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir ivaretatt. Sikkerhetsinstrukser for alle sager FARE: a Pass på at hendene ikke kommer inn i sagområdet og opp i sagbladet. Hold ekstrahåndtaket eller motorhuset fast med den andre hånden. Når begge hendene holder sirkelsagen, kan sagbladet ikke skade hendene.
Side: 4
106 N O R S K b Ikke grip under arbeidsstykket. Vernedekselet kan ikke beskytte deg mot sagbladet under arbeidsstykket. c Juster skjæredybden i henhold til tykkelsen av arbeidsemnet. På undersiden av emnet skal mindre enn en hel sagtann være synlig. d Hold aldri arbeidsstykket som skal sages fast med hånden eller over benet. Sikre arbeidsstykket på et stabilt underlag. Det er viktig å feste arbeidsstykket godt for å minimere faren ved kroppskontakt, fastklemming av sagbladet eller hvis du mister kontrollen. e Hold maskinen kun på de isolerte gripeflatene, hvis du utfører arbeid der skjæreverktøyet kan treffe på skjulte strømledninger eller den egne maskinledningen. Kontakt med en spenningsførende ledning setter også maskinens metalldeler under spenning og fører til elektriske støt. f Ved langsskjæring må du alltid bruke et anlegg eller en rett kantføring. Dette forbedrer skjærenøyaktigheten og reduserer muligheten til at sagbladet klemmer. g Bruk alltid sagblad med rett størrelse og med passende festehull (f.eks. stjerne- formet eller rund). Sagblad som ikke passer sammen med sagens montasjedeler, går urundt og fører til tap av kontrollen. h Bruk aldri skadede eller gale sagblad- underlagsskiver eller -skruer. Sagblad-underlagsskivene og -skruene ble spesielt konstruert for denne sagen, slik at det oppnås en optimal ytelse og driftssikkerhet. Årsaker til tilbakeslag og hvordan tilbakeslag kan unngås - Et tilbakeslag er en plutselig reaksjon fra et sagblad som har hengt seg opp, klemt seg fast eller er galt innrettet, og som fører til at en ukontrollert sag løftes opp og beveger seg ut av arbeidsstykket og i retning av brukeren. - Hvis et sagblad henger seg opp eller klemmer seg fast i en sagespalte som lukkes, blokkerer sagen og motorkraften slår sagen tilbake i retning av brukeren. - Hvis et sagblad dreies galt eller rettes galt opp i sagsnittet, kan tennene til bakre sagbladkant kile seg fast i overflaten til arbeidsstykket, slik at sagbladet beveger seg ut av sagespalten og sagen springer tilbake i retning av brukeren. Et tilbakeslag er resultat av en gal eller feilaktig bruk av sagen. Det kan unngås ved å følge egnede sikkerhetstiltak som beskrevet nedenstående. a Hold sagen godt fast og plasser armene dine i en stilling som kan ta imot tilbakeslagskrefter. Opphold deg alltid på siden av et sagblad, la aldri sagbladet være i en linje med kroppen din. Ved et tilbakeslag kan sirkelsagen rykke bakover, men brukeren kan beherske tilbakeslagskreftene, hvis det ble utført egnede tiltak. b Hvis et sagblad klemmer fast eller sagingen avbrytes av andre grunner må du slippe på-/ av-bryteren og holde sagen rolig i materialet til sagbladet står helt stille. Forsøk aldri å fjerne sagen fra et arbeidsstykke eller trekke den bakover så lenge sagbladet beveger seg eller det kan oppstå et tilbakeslag. Finn årsaken til at sagbladet er klemt fast og fjern denne årsaken med egnede tiltak. c Hvis du vil starte en sag som står fast i arbeidsstykket igjen, sentrerer du sagbladet i sagespalten og kontrollerer om sagtennene ikke har kilt seg fast i arbeidsstykket. Hvis sagbladet klemmer seg fast, kan det bevege seg ut av arbeidsstykket eller forårsake et tilbakeslag når sagen starter igjen. d Støtt store plater for å redusere risikoen for tilbakeslag fra et fastklemt sagblad. Store plater kan bøyes av sin egen vekt. Platene må støttes på begge sider, både i nærheten av sagespalten og på kanten. e Bruk ikke butte eller skadede sagblad. I en for smal sagespalte forårsaker sagblad med butte eller galt opprettede tenner stor friksjon, fastklemming av sagbladet eller tilbakeslag. f Trekk fast skjæredybde- og skjærevinkelinnstillingene fast før sagingen. Hvis innstillingene forandrer seg i løpet av sagingen, kan sagbladet klemmes fast og det kan oppstå et tilbakeslag.
Side: 5
107 N O R S K g Vær spesielt forsiktig når du utfører en „innstikksaging" i et skjult område, f.eks. en eksisterende vegg. Det innstikkende sagbladet kan blokkere ved saging i skjulte objekter og forårsake et tilbakeslag. Nedre beskyttelse, sikkerhetsinstruksjoner a Før hver bruk må du kontrollere om det nedre vernedekselet stenger helt. Ikke bruk sagen hvis det nedre vernedekselet ikke kan beveges fritt og ikke stenger straks. Klem og bind nedre vernedeksel aldri fast i åpnet posisjon. Hvis sagen skulle falle ned på bakken ved en feiltagelse, kan det nedre vernedekselet bøyes. Åpne vernedekselet med tilbaketrekkingsarmen og pass på at det kan beveges fritt og ikke berører verken sagblad eller andre deler i alle skjærevinkler og -dybder. b Kontroller fjærens funksjon for nedre vernedeksel. La maskinen gjennomgå service før bruk, hvis vernedeksel og fjær ikke virker feilfritt. Skadede deler, klebrige avleiringer eller sponhauger medfører at nedre vernedeksel reagerer forsinket. c Åpne det nedre vernedekselet manuelt kun ved spesielle snitt, som „innstikk- og vinkelsnitt". Åpne det nedre vernedekselet med tilbaketrekkingsarmen og slipp den når sagbladet er trengt inn i arbeidsstykket. Ved alle andre typer saging må det nedre vernedekselet fungere automatisk. d Legg ikke sagen på arbeidsbenken eller gulvet uten at nedre vernedeksel dekker over sagbladet. Et ubeskyttet sagblad som fortsatt roterer, beveger sagen i motsatt retning av skjæreretningen og sager alt som er i veien. Ta hensyn til tiden sagen fortsatt roterer etter at den er slått av. Ekstra sikkerhetsinstrukser for sirkelsager ● Bruk hørselvern. Høy lyd kan gi hørselskader. ● En støvmaske bør brukes. ● Bruk ikke blad med større eller mindre diameter enn anbefalt. Du finner opplysninger om riktig blad under tekniske data. Bruk bare bladene som er angitt i denne håndboken, og som oppfyller EN 847-1. ● Ikke bruk slipende kappeskiver. Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for alle sager med spaltekniv a) Bruk den passende spaltekniven for bladet som er brukt. For at spaltekniven skal virke, må den være tykkere enn enheten av bladet men tynnere enn tannsettet av bladet. b) Juster spaltekniven som beskrevet i denne instruksjonsmanualen. Feilaktig dimensjonering, plassering og justering kan gjøre at spaltekniven ikke er effektiv når det gjelder forhindring av tilbakeslag. c) For at spaltekniven skal fungere, må den gripe inn i arbeidsstykket. Spaltekniven er ikke effektiv når det gjelder forhindring av tilbakeslag i løpet av korte kutt. d) Ikke bruk sagen om spaltekniven er bøyd. Selv små hinder kan redusere lukkehastigheten av en verneinnretning. Øvrige farer Følgende farer er uløselig knyttet til bruken av sirkelsager. – Skader som skyldes berøring av de roterende delene eller varme deler på verktøyet Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse er: – Hørselsskader. – Fare for å klemme fingrene når man bytter tilbehøret. – Helseskader som skyldes innånding av støv som oppstår ved arbeid med tre. Merking på verktøyet Følgende piktogrammer vises på verktøyet: Les instruksjonshåndboken før bruk. Bruk hørselvern. Bruk vernebriller.
Side: 6
108 N O R S K POSISJON FOR DATOKODE Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret, står trykt på den delen av huset som utgjør koblingen mellom verktøyet og batteriet. Eksempel: 2009 XX XX Produksjonsår Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteriladere TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE: Denne manualen inneholder viktige sikkerhets- og driftsinstruksjoner for DE9000 batterilader. • Før du bruker laderen, må du lese alle instruksjoner og advarselsmerker på laderen, batteripakken og produktet som bruker batteripakken. FARE: Fare for dødelig elektrisk sjokk. 230 volt foreligger på ladeklemmene. Ikke undersøk med strømførende gjenstander. Dette kan føre til elektrosjokk eller dødelig elektrosjokk. ADVARSEL: Fare for elektrosjokk. Ikke la væske trenge inn i laderen. Dette kan føre til elektrosjokk. FORSIKTIG: Fare for brannskader. Bruk kun DEWALT oppladbare batterier for å redusere risikoen for skader. Andre typer batterier kan sprekke og forårsake person- og materiellskader. FORSIKTIG: Når laderen er tilkoblet kraftforsyningen kan de eksponerte ladekontaktene inne i laderen under visse forhold bli kortsluttet av fremmedlegemer. Fremmedlegemer med strømførende egenskaper inkludert, men ikke begrenset til, stålull, aluminiumsfolie eller alle avleiringer av metalliske partikler må holdes borte fra kamrene på laderen. Koble alltid laderen fra kraftforsyningen når det ikke er noen batteripakke i kammeret. Koble fra laderen før rengjøring. • IKKE forsøk å lade opp batteripakken med noen andre ladere enn dem som er oppgitt i denne håndboken. Laderen og batteripakken er spesielt designet for å virke sammen. • Disse laderne er ikke beregnet for noen annen bruk enn å lade opp DEWALT-batterier. Enhver annen bruk kan føre til fare for brann, elektrosjokk eller dødelig elektrosjokk. • Ikke utsett laderen for regn eller snø. • Trekk i kontakten i stedet for ledningen når du kobler fra laderen. Dette reduserer risikoen for skader på kontakten og ledningen. • Sørg for at ledningen er plassert slik at ingen kan tråkke på dem, snuble i dem eller på annet vis utsette dem for skade eller belastning. • Ikke bruk en skjøteledning hvis det ikke er absolutt nødvendig. Bruk av en uegnet skjøteledning kan føre til fare for brann, elektrosjokk eller dødelig elektrosjokk. • Ikke legg noe oppå laderen eller legg den på mykt underlag som kan blokkere ventilasjonsåpningene og føre til at den blir for varm innvendig. Plasser laderen i en posisjon borte fra alle varmekilder. Laderen ventileres gjennom åpninger i toppen og bunnen av kapslingen. • Ikke bruk laderen med skadet ledning eller støpsel — få disse erstattet omgående. • Ikke bruk laderen hvis denne har vårt utsatt for et kraftig støt, mistet på gulvet eller skadet på noen annen måte. Ta den med til et autorisert reparasjonssenter. • Ikke demonter laderen; ta den med til et autorisert servicesenter når den trenger service eller reparasjoner. Ukorrekt remontering kan føre til fare for elektrosjokk, dødelig elektrosjokk eller brann. • Koble laderen fra strømuttaket før rengjøring. Dette reduserer faren for elektrosjokk. Å fjerne batteripakken reduserer ikke denne faren. • ALDRI forsøk å koble sammen 2 ladere. • Laderen er designet for å gå på standard 230 V nettspenning. Ikke forsøk å drive den med noen annen spenning. Dette gjelder ikke laderen for kjøretøy. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE Ladere DE9000-laderen tar 28 V og 36 V Li-Ion batterier. Disse laderne krever ingen justering og er konstruert for å være så enkle å bruke som mulig. Ladeprosedyre (fig. A, B) FARE: Fare for dødelig elektrisk sjokk. 230 volt foreligger på ladeklemmene. Ikke undersøk med strømførende gjenstander. Fare for elektrosjokk eller dødelig elektrosjokk.
Side: 7
109 N O R S K 1. Plugg laderen (15) inn i en passende stikkontakt før du setter inn batteripakken. 2. Sett batteripakken inn i laderen. Laderen er utstyrt med en bensinmåler med tre lamper som vil blinke i samsvar med batteripakkens ladestatus. 3. Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at de tre røde lysene er kontinuerlig PÅ. Batteripakken er fulladet, og kan brukes i øyeblikket eller forbli i laderen. MERK: For å sikre maksimal ytelse og brukstid for Li-Ion-batterier, må batteriet lades i minimum 10 timer før første gangs bruk. Ladeprosess Se tabellen under for ladestatus for batteripakken. Ladestatus 1 lys blinker < 33% 1 lys blinker, 1 lys på 33-66% 1 lys blinker, 2 lys på 66-99% 3 lys på 100% Automatisk fornyelse Automatisk oppdateringsmodus vil utlikne eller balansere de individuelle cellene i batteripakken til sin høyeste kapasitet. Batteripakker bør fornyes ukentlig eller når batteriet ikke lenger yter samme mengde arbeid. Plasser batteriet i laderen som vanlig for å fornye batteripakken. La batteripakken stå i laderen i minst 10 timer. Forsinkelse for varm/kald pakke Når laderen registrerer at batteriet er for varmt eller for kaldt, starter den automatisk en forsinkelse ved varm/ kald pakke, og utsetter ladingen til batteriet har nådd en passende temperatur. Laderen kobler deretter automatisk til lademodus. Denne funksjonen sikrer maksimal levetid for batteriet. KUN LI-ION BATTERIPAKKER Li-Ion-batterier er konstruert med et Electronic Protection System (elektronisk beskyttelsessystem) som beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting eller dyputlading. Verktøyet vil automatisk slå seg av når det elektroniske beskyttelsessystemet aktiveres. Hvis dette oppstår, må Li-Ion-batteriet settes i laderen til det er fulladet. Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle batteripakker Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du bestiller nye batteripakker. Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter ladeprosedyrene som er beskrevet. LES ALLE INSTRUKSJONER • Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Å sette inn eller fjerne batteriet fra laderen kan antenne støv eller gasser. • Lad batteriepakkene kun i DEWALT-ladere. • MÅ IKKE sprutes på eller dyppes i vann eller andre væsker. • Ikke oppbevar eller bruk verktøyet eller batteripakken på steder hvor temperaturen kan nå eller overskride 40˚ C (slik som utvendige skur eller metallbygninger om sommeren). FARE: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen grunn. Ikke sett batteripakken inn i laderen hvis denne er sprukket eller skadet. Ikke klem, slipp eller skad batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som har vårt utsatt for et kraftig støt, mistet på gulvet eller skadet på noen måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, truffet med en hammer, tråkket på). Dette kan føre til elektrosjokk eller dødelig elektrosjokk. Skadede batteripakker må returneres til servicesenteret for å resirkuleres. FORSIKTIG: Legg verktøyet på siden på et stabilt underlag hvor det ikke utgjør noen fare for snubling eller velting. Noen verktøy med store batteripakker står oppreist på batteripakken, men kan lett slås over ende. SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION (Li-Ion) • Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner litium ion-batteripakker.
Side: 8
110 N O R S K • Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden, vasker du området med mild såpe og vann. Hvis du får batterivæske på øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av organiske karbonater og litium-salter. • Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer. ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer. Transport DEWALT Li-Ion batteripakker oppfyller de nødvendige krav til testing under FNs håndbok for tester og kriterier (ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Del III, Underavsnitt 38,3) gjengitt i FNs Anbefalinger om transport av farlig gods. – Batteripakkene er effektivt beskyttet mot internt overtrykk og kortslutning. – Det er tatt nødvendige forholdsregler for forhindring av tvangsstyrt brudd og farlig tilbakestrøm. – Det ekvivalente lithiuminnholdet er under den relevante grenseverdien. DEWALT Li-Ion batterier har dispensasjon fra nasjonale og internasjonale bestemmelser som gjelder for farlig gods. Imidlertid blir disse bestemmelsene relevante ved transport av flere batteripakker sammen. ● Pass på at batteripakkene er pakket i henhold til bestemmelsene for farlig gods nevnt over, for å forebygge kortslutning. Batteripakke BATTERITYPE DC310 bruker 28 volt Li-Ion batteripakker. DC300 bruker 36 volt Li-Ion batteripakker. Anbefalinger for lagring 1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur når de ikke er i bruk. MERK: Li-Ion-batteripakker bør være fulladet når de legges bort til lagring. 2. Langvarig lagring vil ikke skade batteripakken eller laderen. Under passende forhold kan de lagres i 5 år. Etiketter på laderen og batteripakken Etikettene på laderen og batteripakken viser følgende symboler, i tillegg til symbolene brukt i denne håndboken: Les bruksanvisningen før laderen tas i bruk For ladetid, se tekniske data. Må ikke utsettes for fukt Ikke berør dem med ledende gjenstander Sett ikke skadete batteripakker inn i laderen Bruk ikke skadete ladere Temperaturområde for ladning 4 °C til 40 °C Skift straks ut skadete ledninger Laderproblem Batteriproblem Avhend batteripakken ifølge gjeldende miljøforskrifter Ikke brenn batteripakken Lade kun batteriene med tilhørende DEWALT-ladere
Side: 9
111 N O R S K Kontroll av pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Oppladbar sirkelsag 1 Blad (DT1211) 1 Umbrakonøkkel 1 Batteripakke (DC300K/DC310K) 2 Batteripakker (DC300KL/DC310KL) 1 Lader 1 Koffert (kun K-modeller) 1 Instruksjonsbok 1 Splitt-tegning MERK: Batteripakker og ladere er ikke inkludert med N-modellene. ● Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt skadet under transporten. ● Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før verktøyet tas i bruk. Beskrivelse (fig. A) ADVARSEL: Verktøyet eller delene skal aldri modifiseres, ellers kan det oppstå materiell skade eller personskade. 1 Strømbryter 2 Sperre for strømbryter 3 Fronthåndtak 4 Spindellås 5 Støvtrakt 6 Sagsko 7 Hendel for betjening av skjerm 8 Nedre skjerm 9 Blad 10 Hendel for avfasingsjustering 11 Snittindikator 12 Hendel for dybdejustering 13 Batteripakke 14 Utløserknapp 15 Lader 16 Ladelamper (røde) TILTENKT BRUK DC300/310 heavy-duty sirkelsager er beregnet på å brukes ved profesjonell saging på forskjellige arbeidssteder (f.eks. en byggeplass). SKAL IKKE brukes ved høy luftfuktighet eller nær antennelige væsker eller gasser. Disse ekstra solide sirkelsagene er profesjonelle el-verktøy. LA IKKE barn røre verktøyet. Det kreves oppsyn når uerfarne op-eratører bruker dette verktøyet. Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Alltid kontroller at spenningen til batteripakken samsvarer med spenningen på merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på laderen samsvarer med spenningen på strømnettet. Din DEWALT-lader er dobbeltisolert i samsvar med EN 60335; det trengs derfor ikke noen jordledning. Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som fås via DEWALT- serviceorganisasjon. Bruk av skjøteledning Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1 mm2 ; maksimum lengde er 30 m. Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel. Montering og justering ADVARSEL: Før du monterer og justerer, må du alltid ta ut batteripakken. ADVARSEL: Slå alltid av verktøyet før du setter inn eller tar ut batteripakken. ADVARSEL: Bare bruk DEWALT batterier og lader. Sette inn og fjerne batteripakken (fig. A) ● Når du skal sette inn batteripakken (13), juster den mot batterirommet på verktøyet. Skyv batteripakken inn i rommet og trykk på den til batteriet klikker på plass. ● For å fjerne batteripakken, trykk på utløserknappen (14) og trekk samtidig batteripakken ut av batterirommet.
Side: 10
112 N O R S K Skjæredybdejustering (fig. A, C) ● Løsne hendelen for dybdejustering (12). ● Flytt skoen (6) for å stille inn riktig skjæredybde. ● Stram til hendelen for dybdejustering (12). ADVARSEL: Du får best resultat hvis sagbladet får stikke fram omkring 3 mm fra arbeidsstykket (se innfelt detalj på figur C). Justering av skråskjæringsvinkelen (fig. D) Skråskjæringsvinkelen kan justeres mellom 0 og 50 grader. ● Løsne på spaken eller knotten (10) på skråskjæringsjusteringen. ● Bestem skråskjæringsvinkelen ved å vippe på sagplaten (6) inntil avmerkingen viser den ønskede vinkelen. ● Stram til spaken eller knotten (10) på skråskjæringsjusteringen. Justering av fotplaten ved 90 graders kutt (fig. D) ● Juster sagen til 0 graders skråskjæringsvinkel. ● Trekk tilbake beskyttelsesskjermen på bladet med spaken (7) og plasser sagen på bladsiden. ● Løsne på spaken eller knotten (10) på skråskjæringsjusteringen. ● Plasser en firkant mot bladet og fotplaten for å justere 90 graders innstillingen Utskifting av sagblad (fig. E) DC300 ● Trykk på låseknappen (4) på bladet mens akselen dreies helt til bladet slutter å rotere. ● Forleng spaken på klemskruen (17) på bladet. Hold spaken, løsne klemskruen på bladet ved å skrue mot uret. ● Trekk tilbake den nedre beskyttelsesskjermen på bladet (8) med spaken (7) og skift ut bladet (9). Sett på igjen underlagsskivene (18 og 19) på riktig plass. ● Kontroller retningen som bladet roterer i. ● Træ på klemskruen (17) på bladet for hånd for å holde underlagsskiven på plass. Skru med uret. ● Kople inn låseknappen på bladet (4). ● Forleng spaken på klemskruen (17) på bladet. Hold spaken, stram til klemskruen på bladet ved å skrue med uret. DC310 • Kople inn låseknappen (4) på bladet og skru ut klemskruen (17) på bladet ved å skrue mot uret med sekskantnøkkelen som leveres sammen med verktøyet. • Trekk tilbake den nedre beskyttelsesskjermen på bladet (8) med spaken (7) og skift ut bladet (9). Sett på igjen underlagsskivene (18 og 19) på riktig plass. • Kontroller retningen som bladet roterer i. • Træ på klemskruen (17) på bladet for hånd for å holde underlagsskiven på plass. Skru med uret. • Trykk på låseknappen (4) på bladet mens akselen dreies helt til bladet slutter å rotere. • Stram klemskruen (17) på bladet godt til med en sekskantnøkkel. Justering av spaltekilen (fig. E, DC310) Se det innfelte bildet i figur E, DC310 for å se riktig justering av spaltekilen (21). Juster klaringen på spaltekilen etter at sag-bladet er skiftet ut eller når det er nødvendig. • Løsne skruen (20) og trekk ute spaltekilen slik at den har maksimal lengde. • Juster klaringen og stram til skruen. Før maskinen tas i bruk ● Pass på at batteripakken er (helt) oppladet. ● Forviss deg om at batteriet sitter som det skal. ● Pass på at dekselet er montert riktig. Dekselet må være i lukket stilling. ● Forviss deg om at bladet dreier i samme retning som pilene på bladet. BRUK ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble det fra strømkilden før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Side: 11
113 N O R S K Bruksanvisning ADVARSEL: ● Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og gjeldende forskrifter. ● Sørg for at materialet som skal sages, er spent fast. ● Bruk bare et forsiktig trykk på verktøyet og trykk ikke sidelengs på bladet. ● Unngå overbelastning. Korrekt plassering av hendene (fig. F) ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist. ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en plutselig reaksjon. Korrekt plassering av hendene krever én hånd på det fremre håndtaket (3), med den andre hånden på hovedhåndtaket (22). Skru på og av (fig. A) Av sikkerhetsgrunner er strømbryteren (1) på verktøyet utstyrt med en sperre (2). ● Trykk på låseknappen for å låse opp verktøyet.\ ● Når du skal bruke verktøyet, trykker du på strømbryteren. Så snart du slipper strømbryteren, blir låsebryteren automatisk aktivert, for å hindre at maskinen startes ved en feil. ADVARSEL: Slå ikke verktøyet på eller av når sagbladet berører arbeidsemnet eller andre materialer. Føring av verktøyet (fig. A, F) ● Siden snittet er jevnere på den siden der sagbladet går ut av arbeidsemnet, må du spenne det fast med baksiden mot sagbladet. ● Bruk snittindikatoren (11) for å følge den opptrukne streken på arbeidsemnet. Snittindikatoren står i flukt med den venstre siden av sagbladet når avfasingsvinkel er 50°. Snittindikatoren står i flukt med den høyre siden av sagbladet når avfasingsvinkel er 0°. Avfasing ● Still inn ønsket vinkel. Avfasingssnepperten plasseres automatisk på 22,5° og 45°. Hvis det er behov for en mellomliggende vinkel, hold og lås skoen på plass. Hulltaking (fig. F) ● Mål opp og markér hvor du ønsker å sage hullet. ● Trekk den nedre bladskjermen tilbake. ● La sagskoen hvile på arbeidsstykket og pass på at bladet er plassert over skjærelinjen. ● Frigjør det nedre bladvernet og la det hvile på arbeidsstykket, uten at bladet berører arbeidsstykket. ● Start verktøyet og før sagbladet mot materialet med full hastighet samtidig som verktøyet holdes godt fast mot arbeidsstykket. Støvavsug (fig. A) Din verktøy er utstyrt med et sponuttak (5). ● Bruk alltid en støvsuger som er utformet i samsvar med anvendbare direktiver om sponutslipp når det sages i tre. Vakuumslanger til de fleste støvsugere passer rett inn i avsugsmunnstykket. ADVARSEL: Bruk ikke støvsuger ved saging av metall uten å ha gnistbeskyttelse. Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om egnet tilleggsutstyr. VEDLIKEHOLD Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av riktig behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet. Smøring Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Side: 12
114 N O R S K Rengjøring ADVARSEL: ● Trekk støpselet til laderen ut av stikkontakten før huset rengjøres med en myk klut. ● Fjern batteripakken før rengjøring av elektroverktøyet. ● Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør elverktøyet regelmessig med en myk klut. Ekstrautstyr ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke leveres av DEWALT ikke er testet med dette produktet, kan det være farlig å bruke slikt tilbehør med dette produktet Reduser risikoen for personskade ved å bare bruke tilbehør som anbefales av DEWALT sammen med dette produktet. Ta kontakt med en forhandler hvis du er interessert i ekstrautstyr. Miljøvern Kildesortering. Dette produktet må ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet. Hvis du finner ut at DEWALT-produktet ditt må skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det, må du unnlate å kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Sørg for at dette produktet gjøres tilgjengelig for kildesortering. Kildesortering av brukte produkter og emballasje gjør det mulig å resirkulere materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk av resirkulerte materialer bidrar til å forhindre forsøpling av miljøet og reduserer behovet for råmaterialer. Lokale regelverk kan legge tilrette for kildesortering av elektriske produkter fra husholdningen, ved kommunale deponier eller gjennom forhandleren når du kjøper et nytt produkt. DEWALT har tilrettelagt for innsamling og resirkulering av DEWALT-produkter etter at de har utspilt sin rolle. For å benytte deg av denne tjenesten, vennligst returner produktet ditt til et av våre autoriserte serviceverksteder, som vil samle inn produktene for oss. For informasjon om nærmeste autoriserte serviceverksted, ta kontakt med det lokale DEWALT-kontoret på den adressen som er oppgitt i denne bruksanvisningen. En oversikt over alle autoriserte DEWALT-serviceverksteder og fullstendige servicevilkår finnes også tilgjengelig på Internett, adresse: www.2helpU.com Batteripakke En batteripakke med lang levetid må lades på nytt når den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som tidligere kunne utføres uten problemer. Når den har nådd slutten av levetiden sin, må den kastes i samsvar med gjeldende miljøbestemmelser. ● Lad batteripakken helt ut, og fjern den deretter fra apparatet. ● Li-Ion-celler kan gjenvinnes. Ta dem til forhandleren eller til en lokal gjenvinningsstasjon. Innsamlede batterier vil bli gjenvunnet eller kassert på riktig måte.
Side: 13
115 N O R S K GARANTI DEWALT er overbevist om kvaliteten på produktene sine og tilbyr en enestående garanti for profesjonelle brukere av produktet. Denne garantierklæringen kommer i tillegg til, og har på ingen måte negativ innvirkning på, dine kontraktsmessige rettigheter som profesjonell bruker eller på dine lovfestede rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker. Garantien er gyldig innen områdene tilhørende medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA). • 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI • Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan du ganske enkelt returnere det innen 30 dager, komplett med alle de originale komponentene slik du kjøpte det, til innkjøpsstedet for å få full refusjon eller bytte. Produktet må ha blitt utsatt for rimelig slitasje og kvittering må fremvises. • ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT • Hvis du trenger vedlikehold eller service på ditt DEWALT-verktøy i løpet av de første 12 månedene etter innkjøp, vil dette bli utført vederlagsfritt av en autorisert DEWALT-reparatør. Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke sviktet under garantien. • ET ÅRS FULL GARANTI • Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på grunn av material- eller produksjonsfeil innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer DEWALT å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at: • Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt; • Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje; • Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av uautoriserte personer; • Kvittering fremvises. • Produktet returneres komplett med alle originale komponenter. Dersom du ønsker å fremme et krav, ta kontakt med selgeren eller finn nærmeste autoriserte DEWALT-reparatør i DEWALT- katalogen eller ta kontakt med ditt DEWALT- kontor på den adressen som du finner i denne brukerhåndboken. Alternativt er en liste over autoriserte DEWALT-reparatører og alle detaljer om service etter salg tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DC300KL men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DC300KL. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DC300KL DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DC300KL

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DC300KL under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sager
  • Model/navn: DC300KL
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk