DeWalt DC011 manual

Vis en manual for DeWalt DC011 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Radioer
  • Model/navn: DC011
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk

Innholdsfortegnelse

Side: 49
50
N O R S K
RADIO/LADER DC011
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring,
konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT
til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle
brukere.
Tekniske data
DC011
Strømkilde AC/DC
Nettspenning VAC 230
Batterispenning VDC 7,2 - 18
Batteritype NiCd/NiMH
Ladetid (ca.) min 60/70
Ladestrøm
normal ladning A 2,8
utligningslading mA 150
vedlikeholdslading mA 63
Vekt kg 6,4
Sikring:
230 V 10 A
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
Betegner risiko for elektrisk støt.
CE-sikkerhetserklæring
DC011
DEWALT erklærer at dette utstyret er konstruert
i henhold til: 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 60065,
EN 50081, EN 50082, EN 55013, EN 55020,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se
veiledningens bakside.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
Side: 50
51
N O R S K
Sikkherhetsveiledning
Ved bruk av elektriske apparater må du alltid
følge de gjeldende sikkerhetsreglene i landet,
for å redusere faren for brann, elektrisk støt og
personskade.
Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen
før du begynner å bruke apparatet.
Ta vare på bruksanvisningen for senere bruk.
Generelt
1 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til ulykker.
2 Tenk på arbeidsmiljøets innvirkning
Sørg for god belysning på arbeidsområdet
(250 - 300 lux). Bruk ikke apparatet der hvor det
er fare for å forårsake brann eller eksplosjon,
for eksempel i nærheten av brannfarlige væsker
eller gasser.
3 Vern mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede overflater
(f. eks. rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap).
Når apparatet brukes under ekstreme forhold
(for eksempel ved høy fuktighet eller forekomst av
metallstøv), kan du øke sikkerheten ved å montere
en isolerende transformator eller en (FI) jordfeilbryter.
4 Hold barn unna!
Ikke la barn, besøkende eller dyr komme i
nærheten av arbeidsområdet eller berøre
apparatet eller strømkabelen.
5 Bruk riktig apparat.
Riktig bruk er beskrevet i instruksjonshåndboken.
Ikke bruk underdimensjonert apparat eller
tilbehør til å gjøre jobber som egentlig krever
kraftig apparat. Apparatet vil gjøre en bedre og
sikrere jobb om det brukes med den hastigheten
det er beregnet for. Overbelast ikke apparatet.
Advarsel! Bruk bare tilbehør og utstyr som
anbefales i bruksanvisningen og i katalogene.
Bruk av annet apparat eller tilbehør kan medføre
risiko for personskade.
6 Sjekk apparatet for skader
Før apparatet brukes på nytt, skal eventuelle
skadde deler eller deksler kontrolleres nøye for å
bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal. Kontroller at de bevegelige
delene ikke har satt seg fast, eller er feilmontert.
Kontroller også at de øvrige delene ikke er
skadet, og at det ikke foreligger noen andre feil
som kan påvirke apparatets funksjon. En del eller
et deksel som er skadet, skal repareres eller
skiftes ut av et autorisert verksted dersom ikke
annet er angitt i bruksanvisningen.
Bruk ikke apparatet hvis det ikke kan slås av og
på med bryteren. Reparasjon av bryteren må
utføres av en autorisert DEWALT-reparatør.
7 Oppbevar apparatet på et trygt sted når det
ikke er i bruk
Når apparatet ikke er i bruk, må det oppbevares
på et tørt og sikret sted, innlåst og utilgjengelig
for barn.
8 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold apparatet rent og i god stand for bedre og
sikrere ytelse. Følg instruksjonene for vedlikehold
og skifte av tilbehør. Hold alle håndtak og brytere
tørre, rene og fri for olje og fett.
9 Reparasjoner
Dette apparatet oppfyller gjeldende sikkerhetskrav.
Reparasjon av apparatet må utføres av en
autorisert DEWALT-reparatør. Reparasjoner må
bare utføres av kvalifiserte personer som benytter
originale reservedeler, ellers kan bruk av utstyret
medføre betydelig fare.
Sikkerhetsanvisninger for elektriske apparat som
får strøm fra strømnettet
10 Skjøteledninger
Før bruk må du kontrollere skjøteledningen og
bytte den ut hvis den er skadet. Når du bruker
apparatet utendørs, må du bare bruke
skjøteledninger som er beregnet for utendørs
bruk og er merket for dette.
11 Trekk ut støpselet til apparatet
Slå av apparatet og vent til det står helt stille, før
du forlater det. Trekk ut støpslet når apparatet
ikke er i bruk, før du skifter deler på apparatet,
tilbehør eller tilkoblinger, og før du utfører service.
12 Stell pent med ledningen
Bær aldri apparatet i ledningen. Ikke dra i kabelen
når du skal ta ut støpselet. Utsett ikke ledningen
for varme, olje eller skarpe kanter.
Side: 51
52
N O R S K
Sikkerhetsanvisninger for batteridrevne apparat
13 Fjern batteripakken
Slå av apparatet og vent til det står helt stille,
før du forlater det. Fjern batteripakken når den
ikke er i bruk, før du skifter deler på apparatet,
tilbehør eller tilkoblinger, og før du utfører service.
Ekstra sikkerhetsregler for batteripakker
Brannfare! Pass på at metall ikke
kortslutter kontaktene på en frakoplet
batteripakke. Ikke oppbevar eller bær
batteripakken uten at beskyttelseshetten
er satt over kontaktene.
• Batterivæsken, en 25-30 % løsning av
kaliumhydroksid, kan være skadelig. Hvis det
oppstår berøring med hud, må du straks skylle
med vann. Nøytraliser med en svak syre, f.eks.
sitronsaft eller eddik. Hvis du får væsken i
øynene, må du rense dem med rikelig rent vann
i minst 10 minutter. Kontakt lege.
• Forsøk ikke under noen omstendigheter å åpne
en batteripakke.
Etikette på laderen og batteripakken
Etikettene på laderen og batteripakken viser
følgende symboler:
100%
Batteriet lader
100%
Batteri ladet
Batteri defekt
Ikke berør dem med ledende
gjenstander
Sett ikke skadde batteripakker inn
i laderen
Les bruksanvisningen før laderen tas
i bruk
Må bare anvendes for lading av DEWALT
batterier; andre batteripakker kan revne
og forårsake skader
Må ikke utsettes for fukt
Skift skadet ledning
+40 ˚c
+4 ˚c
Temperaturområde for lading 4 °C til 40 °C
Avhend batteripakken ifølge gjeldende
miljøforskrifter
kke brenn batteripakken
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Radio/lader
2 Batterier
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
Din radio/lader DC011 er konstruert for å motta
radiosendinger på byggeplasser, samt til lading.
Ved radiomottak kan apparatet drives både med
strøm fra strømnettet (med ledning) og på batteristrøm
(uten ledning), og kan brukes både innendørs og
utendørs.
Ved lading kan apparatet brukes med DEWALT-
batterier av typen NiCd og NiMH fra 7,2 til 18 V.
1 Volumbryter
2 Modusvelger
3 Stasjonsvelger
4 Utløser
5 Skjerm
6 Ladelampe (rød)
Side: 52
53
N O R S K
Elektrisk sikkerhet
Vær sikker på at spenningen til laderen tilsvarer
nettspenningen.
Laderen er dobbeltisolert i samsvar med
EN 60335. Jordet ledning er derfor ikke
nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning til
laderen, må man bruke en godkjent skjøteledning
som er beregnet for denne laderens strømforbruk
(se tekniske data). Hvis du bruker en kabeltrommel,
bør du alltid vikle kabelen helt av først.
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
Lading av batteripakken (fig. A & B)
Når du lader batteripakken for første gang, eller etter
en langvarig oppbevaring, kan den bare ta imot 80 %
opplading. Etter flere oppladninger og utladninger,
vil batteripakken oppnå full kapasitet.
Kontroller alltid nettet før du lader batteripakken.
Hvis det er strøm på nettet, men batteripakken ikke
blir oppladet, må du bringe laderen til et DEWALT-
autorisert serviceverksted. Under oppladningen kan
batteripakken kjennes varm ved berøring. Dette er
normalt og er ikke tegn på at noe er galt.
Ikke lad batteripakken hvis
omgivelsestemperaturen er < 4 °C eller
> 40 °C.
Anbefalt oppladningstemperatur: ca. 24 °C.
• Trykk på utløseren (4) og åpne dekslet (8) på
baksiden av radioen/laderen når du skal bytte
batterier (7). Sett batteriene inn i radioen/laderen,
som vist. Lukk dekslet og kople til radioen/laderen.
• Velg ønsket driftsmodus ved hjelp av velgeren (2).
Den røde ladelampen (6) blinker. Etter ca. 1 time
slutter lampen å blinke og lyser den jevnt.
Batteripakken er nå helt ladet og laderen går
automatisk over til utligningslading.
Etter ca. 4 timer går laderen over til
vedlikeholdslading. Batteripakken kan tas ut eller
stå i laderen i ubegrenset tid.
• Den røde ladelampen blinker raskt for å angi at det
er problemer med ladingen. Sett i batteripakken
på nytt eller prøv med en ny batteripakke.
Hvis den nye batteripakken heller ikke kan lades,
må laderen testes av en godkjent DEWALT
reparasjonsverksted.
• Når laderen er tilsluttet en generator eller en
strømkilde som omdanner likestrøm til
vekselstrøm, kan den røde ladelampen blinke to
ganger, slå av og gjenta. Dette indikerer et
forbigående problem med strømkilden. Laderen
går automatisk over til vanlig lading igjen.
Automatisk justering
Automatisk justeringsmodus utligner
eller balanserer de individuelle cellene
i batteripakken ved toppkapasitet.
Batteripakkene bør justeres over
natten etter hver 10. lading/
utladingssyklus, eller når pakken ikke
lenger gir samme ytelse som tidligere.
• Sett batteriet i laderen som vanlig for å justere
batteripakken. Den røde lampen blinker
kontinuerlig, noe som angir at ladesyklusen har
startet.
• Når ladesyklusen på 1 time er over, lyser lampen
kontinuerlig og slutter å blinke. Pakken er fullt
oppladet og kan brukes nå.
• Hvis pakken står i laderen etter ladeperioden på
1 time, starter laderen automatisk justeringsmodus.
Denne modusen fortsetter i opptil 8 timer, men
batteripakken kan fjernes når som helst i løpet av
justeringsmodus.
Varmt/kaldt batteri ventetid
Når laderen oppdager et batteri som er varmt/kaldt,
starter den automatisk en varmt/kaldt batteri ventetid,
som utsetter ladningen til batteriet har en skikket
temperatur. Laderen kopler da automatisk tilbake til
normal ladning av batteriet. Denne egenskapen
garanterer maksimal levetid for batteriet.
Side: 53
54
N O R S K
Den røde indikatoren blinker lenge, og deretter kort
mens den er i ventetid modus.
Skru på og av (fig. A)
• Du slår på radioen ved å dreie volumbryteren (1)
med klokken.
• Du slår radioen av ved å dreie bryteren (1) mot
klokken til den klikker på plass.
Programmering
Radioen har et minne for lagring av tidsinnstillinger
og forhåndsinnstilte radiostasjoner.
Sette inn batteriene (fig. C)
Minnet bruker batterier av størrelse AA.
• Trykk inn utløseren (4) for å åpne dekslet (8) på
baksiden av radioen.
• Ta av dekslet (9) til batterirommet.
• Sett inn batteriene. Pass på at batteriene settes
som angitt.
• Sett på dekslet (9) til batterirommet.
• Lukk dekslet (8).
Programmere klokken (fig. D)
• Slå på radioen.
• Trykk på knappen (10) til klokkeslettet begynner
å blinke på displayet (5).
• Still inn klokkeslett ved hjelp av knappene (11 & 12).
• Trykk på knappen (10) til klokkeslettet slutter å
blinke.
Programmere radiostasjoner (fig. D)
Minnet har plass til 4 radiostasjoner, både i FM- og
AM-modus.
• Slå på radioen.
• Still inn ønsket frekvens, som forklart nedenfor.
• Hold den første minneknappen (13) nede.
Frekvensinnstillingen begynner å blinke på
displayet (5). Hold knappen nede til innstillingen
slutter å blinke.
• Gjenta for de andre stasjonene.
Bruk av radio
Volumbryter (fig. A)
• Drei volumbryteren (1) til ønsket nivå.
Modusvelger (fig. A & D)
• Trykk på knappen (2). Modusen veksler mellom
FM til AM til AUX når knappen trykkes.
Stasjonsvelger (fig. A & D)
• Drei stasjonsvelgeren (3) til ønsket
frekvensinnstilling, som angitt på displayet (5).
• Du kan også stille inn frekvens ved hjelp av
knappene (11 & 12).
Stasjonssøk (fig. A & D)
• Trykk på en av knappene (11 eller 12).
Radioen søker etter første stasjon med
akseptabelt mottak, og stanser der.
Tilleggsport (fig. E)
• Fjern beskyttelseshetten fra tilleggsporten (14).
• Sett utgangspluggen fra annet utstyr inn i porten.
• Velg AUX-modus.
Strømkilde
Apparatet drives enten på strøm fra strømnettet eller
fra batteriet. Apparatet vil veksle mellom vekselstrøm
(strømnettet) og likestrøm (batteri) automatisk.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av
riktig behandling og regelmessig rengjøring av
verktøyet.
Rengjøring
• Koble apparatet fra strømnettet og fjern batteriet
før du rengjør huset med en myk klut.
• Hold ventilasjonsåpningene åpne og rengjøre
huset med en myk klut med jevne mellomrom.
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
Side: 54
55
N O R S K
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever
den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell
prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta
kontakt med DEWALT).
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
Oppladbart batteri
Et batteri med lang levetid må lades på nytt når det
ikke lenger produserer nok strøm til jobber som
tidligere kunne utføres uten problemer. Når batteriet
har nådd slutten av levetiden sin, må det kastes i
samsvar med gjeldende miljøbestemmelser.
• Lad batteriet helt ut, og fjern det deretter fra
apparatet.
• NiCd- og NiMH-batterier kan gjenvinnes.
Ta dem til forhandleren eller til en lokal
gjenvinningsstasjon. Innsamlede batterier vil bli
gjenvunnet eller kassert på korrekt måte.
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted.
Gratis vedlikeholdsservice omfatter
arbeidskostnader. Tilbehørs- og
reservedelskostnader inngår ikke. Kvittering må
fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du
finne en liste over DEWALT autoriserte
serviceverksteder og komplett informasjon om
vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
www.2helpU.com

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt DC011 ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt DC011

Har du et spørsmål om DeWalt DC011 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DC011. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DC011 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.