DeWalt DC011 manual

Manual for DeWalt DC011 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 88 sider.

Side: 1
50 N O R S K RADIO/LADER DC011 Gratulerer! Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle brukere. Tekniske data DC011 Strømkilde AC/DC Nettspenning VAC 230 Batterispenning VDC 7,2 - 18 Batteritype NiCd/NiMH Ladetid (ca.) min 60/70 Ladestrøm normal ladning A 2,8 utligningslading mA 150 vedlikeholdslading mA 63 Vekt kg 6,4 Sikring: 230 V 10 A Følgende symboler brukes i denne instruksjonsboken: Betegner risiko for personskade, livsfare eller ødeleggelse av verktøyet dersom instruksene i denne instruksjonsboken ikke følges. Betegner risiko for elektrisk støt. CE-sikkerhetserklæring DC011 DEWALT erklærer at dette utstyret er konstruert i henhold til: 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 60065, EN 50081, EN 50082, EN 55013, EN 55020, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3. Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt DEWALT på adressen nedenfor eller se veiledningens bakside. Director Engineering and Product Development Horst Großmann DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510, Idstein, Tyskland
Side: 2
51 N O R S K Sikkherhetsveiledning Ved bruk av elektriske apparater må du alltid følge de gjeldende sikkerhetsreglene i landet, for å redusere faren for brann, elektrisk støt og personskade. Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen før du begynner å bruke apparatet. Ta vare på bruksanvisningen for senere bruk. Generelt 1 Hold arbeidsområdet rent og ryddig En uryddig arbeidsplass innbyr til ulykker. 2 Tenk på arbeidsmiljøets innvirkning Sørg for god belysning på arbeidsområdet (250 - 300 lux). Bruk ikke apparatet der hvor det er fare for å forårsake brann eller eksplosjon, for eksempel i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser. 3 Vern mot elektrisk støt Unngå kroppskontakt med jordede overflater (f. eks. rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap). Når apparatet brukes under ekstreme forhold (for eksempel ved høy fuktighet eller forekomst av metallstøv), kan du øke sikkerheten ved å montere en isolerende transformator eller en (FI) jordfeilbryter. 4 Hold barn unna! Ikke la barn, besøkende eller dyr komme i nærheten av arbeidsområdet eller berøre apparatet eller strømkabelen. 5 Bruk riktig apparat. Riktig bruk er beskrevet i instruksjonshåndboken. Ikke bruk underdimensjonert apparat eller tilbehør til å gjøre jobber som egentlig krever kraftig apparat. Apparatet vil gjøre en bedre og sikrere jobb om det brukes med den hastigheten det er beregnet for. Overbelast ikke apparatet. Advarsel! Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet apparat eller tilbehør kan medføre risiko for personskade. 6 Sjekk apparatet for skader Før apparatet brukes på nytt, skal eventuelle skadde deler eller deksler kontrolleres nøye for å bringe på det rene om de fungerer riktig og utfører det de skal. Kontroller at de bevegelige delene ikke har satt seg fast, eller er feilmontert. Kontroller også at de øvrige delene ikke er skadet, og at det ikke foreligger noen andre feil som kan påvirke apparatets funksjon. En del eller et deksel som er skadet, skal repareres eller skiftes ut av et autorisert verksted dersom ikke annet er angitt i bruksanvisningen. Bruk ikke apparatet hvis det ikke kan slås av og på med bryteren. Reparasjon av bryteren må utføres av en autorisert DEWALT-reparatør. 7 Oppbevar apparatet på et trygt sted når det ikke er i bruk Når apparatet ikke er i bruk, må det oppbevares på et tørt og sikret sted, innlåst og utilgjengelig for barn. 8 Vær nøye med vedlikeholdet Hold apparatet rent og i god stand for bedre og sikrere ytelse. Følg instruksjonene for vedlikehold og skifte av tilbehør. Hold alle håndtak og brytere tørre, rene og fri for olje og fett. 9 Reparasjoner Dette apparatet oppfyller gjeldende sikkerhetskrav. Reparasjon av apparatet må utføres av en autorisert DEWALT-reparatør. Reparasjoner må bare utføres av kvalifiserte personer som benytter originale reservedeler, ellers kan bruk av utstyret medføre betydelig fare. Sikkerhetsanvisninger for elektriske apparat som får strøm fra strømnettet 10 Skjøteledninger Før bruk må du kontrollere skjøteledningen og bytte den ut hvis den er skadet. Når du bruker apparatet utendørs, må du bare bruke skjøteledninger som er beregnet for utendørs bruk og er merket for dette. 11 Trekk ut støpselet til apparatet Slå av apparatet og vent til det står helt stille, før du forlater det. Trekk ut støpslet når apparatet ikke er i bruk, før du skifter deler på apparatet, tilbehør eller tilkoblinger, og før du utfører service. 12 Stell pent med ledningen Bær aldri apparatet i ledningen. Ikke dra i kabelen når du skal ta ut støpselet. Utsett ikke ledningen for varme, olje eller skarpe kanter.
Side: 3
52 N O R S K Sikkerhetsanvisninger for batteridrevne apparat 13 Fjern batteripakken Slå av apparatet og vent til det står helt stille, før du forlater det. Fjern batteripakken når den ikke er i bruk, før du skifter deler på apparatet, tilbehør eller tilkoblinger, og før du utfører service. Ekstra sikkerhetsregler for batteripakker Brannfare! Pass på at metall ikke kortslutter kontaktene på en frakoplet batteripakke. Ikke oppbevar eller bær batteripakken uten at beskyttelseshetten er satt over kontaktene. • Batterivæsken, en 25-30 % løsning av kaliumhydroksid, kan være skadelig. Hvis det oppstår berøring med hud, må du straks skylle med vann. Nøytraliser med en svak syre, f.eks. sitronsaft eller eddik. Hvis du får væsken i øynene, må du rense dem med rikelig rent vann i minst 10 minutter. Kontakt lege. • Forsøk ikke under noen omstendigheter å åpne en batteripakke. Etikette på laderen og batteripakken Etikettene på laderen og batteripakken viser følgende symboler: 100% Batteriet lader 100% Batteri ladet Batteri defekt Ikke berør dem med ledende gjenstander Sett ikke skadde batteripakker inn i laderen Les bruksanvisningen før laderen tas i bruk Må bare anvendes for lading av DEWALT batterier; andre batteripakker kan revne og forårsake skader Må ikke utsettes for fukt Skift skadet ledning +40 ˚c +4 ˚c Temperaturområde for lading 4 °C til 40 °C Avhend batteripakken ifølge gjeldende miljøforskrifter kke brenn batteripakken Kontroll av pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Radio/lader 2 Batterier 1 Instruksjonsbok 1 Splitt-tegning • Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt skadet under transporten. • Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før verktøyet tas i bruk. Beskrivelse (fig. A) Din radio/lader DC011 er konstruert for å motta radiosendinger på byggeplasser, samt til lading. Ved radiomottak kan apparatet drives både med strøm fra strømnettet (med ledning) og på batteristrøm (uten ledning), og kan brukes både innendørs og utendørs. Ved lading kan apparatet brukes med DEWALT- batterier av typen NiCd og NiMH fra 7,2 til 18 V. 1 Volumbryter 2 Modusvelger 3 Stasjonsvelger 4 Utløser 5 Skjerm 6 Ladelampe (rød)
Side: 4
53 N O R S K Elektrisk sikkerhet Vær sikker på at spenningen til laderen tilsvarer nettspenningen. Laderen er dobbeltisolert i samsvar med EN 60335. Jordet ledning er derfor ikke nødvendig. Skifting av kabel eller støpsel Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt. Bruk av skjøteledning Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning til laderen, må man bruke en godkjent skjøteledning som er beregnet for denne laderens strømforbruk (se tekniske data). Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle kabelen helt av først. Bruksanvisning • Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og gjeldende forskrifter. Lading av batteripakken (fig. A & B) Når du lader batteripakken for første gang, eller etter en langvarig oppbevaring, kan den bare ta imot 80 % opplading. Etter flere oppladninger og utladninger, vil batteripakken oppnå full kapasitet. Kontroller alltid nettet før du lader batteripakken. Hvis det er strøm på nettet, men batteripakken ikke blir oppladet, må du bringe laderen til et DEWALT- autorisert serviceverksted. Under oppladningen kan batteripakken kjennes varm ved berøring. Dette er normalt og er ikke tegn på at noe er galt. Ikke lad batteripakken hvis omgivelsestemperaturen er < 4 °C eller > 40 °C. Anbefalt oppladningstemperatur: ca. 24 °C. • Trykk på utløseren (4) og åpne dekslet (8) på baksiden av radioen/laderen når du skal bytte batterier (7). Sett batteriene inn i radioen/laderen, som vist. Lukk dekslet og kople til radioen/laderen. • Velg ønsket driftsmodus ved hjelp av velgeren (2). Den røde ladelampen (6) blinker. Etter ca. 1 time slutter lampen å blinke og lyser den jevnt. Batteripakken er nå helt ladet og laderen går automatisk over til utligningslading. Etter ca. 4 timer går laderen over til vedlikeholdslading. Batteripakken kan tas ut eller stå i laderen i ubegrenset tid. • Den røde ladelampen blinker raskt for å angi at det er problemer med ladingen. Sett i batteripakken på nytt eller prøv med en ny batteripakke. Hvis den nye batteripakken heller ikke kan lades, må laderen testes av en godkjent DEWALT reparasjonsverksted. • Når laderen er tilsluttet en generator eller en strømkilde som omdanner likestrøm til vekselstrøm, kan den røde ladelampen blinke to ganger, slå av og gjenta. Dette indikerer et forbigående problem med strømkilden. Laderen går automatisk over til vanlig lading igjen. Automatisk justering Automatisk justeringsmodus utligner eller balanserer de individuelle cellene i batteripakken ved toppkapasitet. Batteripakkene bør justeres over natten etter hver 10. lading/ utladingssyklus, eller når pakken ikke lenger gir samme ytelse som tidligere. • Sett batteriet i laderen som vanlig for å justere batteripakken. Den røde lampen blinker kontinuerlig, noe som angir at ladesyklusen har startet. • Når ladesyklusen på 1 time er over, lyser lampen kontinuerlig og slutter å blinke. Pakken er fullt oppladet og kan brukes nå. • Hvis pakken står i laderen etter ladeperioden på 1 time, starter laderen automatisk justeringsmodus. Denne modusen fortsetter i opptil 8 timer, men batteripakken kan fjernes når som helst i løpet av justeringsmodus. Varmt/kaldt batteri ventetid Når laderen oppdager et batteri som er varmt/kaldt, starter den automatisk en varmt/kaldt batteri ventetid, som utsetter ladningen til batteriet har en skikket temperatur. Laderen kopler da automatisk tilbake til normal ladning av batteriet. Denne egenskapen garanterer maksimal levetid for batteriet.
Side: 5
54 N O R S K Den røde indikatoren blinker lenge, og deretter kort mens den er i ventetid modus. Skru på og av (fig. A) • Du slår på radioen ved å dreie volumbryteren (1) med klokken. • Du slår radioen av ved å dreie bryteren (1) mot klokken til den klikker på plass. Programmering Radioen har et minne for lagring av tidsinnstillinger og forhåndsinnstilte radiostasjoner. Sette inn batteriene (fig. C) Minnet bruker batterier av størrelse AA. • Trykk inn utløseren (4) for å åpne dekslet (8) på baksiden av radioen. • Ta av dekslet (9) til batterirommet. • Sett inn batteriene. Pass på at batteriene settes som angitt. • Sett på dekslet (9) til batterirommet. • Lukk dekslet (8). Programmere klokken (fig. D) • Slå på radioen. • Trykk på knappen (10) til klokkeslettet begynner å blinke på displayet (5). • Still inn klokkeslett ved hjelp av knappene (11 & 12). • Trykk på knappen (10) til klokkeslettet slutter å blinke. Programmere radiostasjoner (fig. D) Minnet har plass til 4 radiostasjoner, både i FM- og AM-modus. • Slå på radioen. • Still inn ønsket frekvens, som forklart nedenfor. • Hold den første minneknappen (13) nede. Frekvensinnstillingen begynner å blinke på displayet (5). Hold knappen nede til innstillingen slutter å blinke. • Gjenta for de andre stasjonene. Bruk av radio Volumbryter (fig. A) • Drei volumbryteren (1) til ønsket nivå. Modusvelger (fig. A & D) • Trykk på knappen (2). Modusen veksler mellom FM til AM til AUX når knappen trykkes. Stasjonsvelger (fig. A & D) • Drei stasjonsvelgeren (3) til ønsket frekvensinnstilling, som angitt på displayet (5). • Du kan også stille inn frekvens ved hjelp av knappene (11 & 12). Stasjonssøk (fig. A & D) • Trykk på en av knappene (11 eller 12). Radioen søker etter første stasjon med akseptabelt mottak, og stanser der. Tilleggsport (fig. E) • Fjern beskyttelseshetten fra tilleggsporten (14). • Sett utgangspluggen fra annet utstyr inn i porten. • Velg AUX-modus. Strømkilde Apparatet drives enten på strøm fra strømnettet eller fra batteriet. Apparatet vil veksle mellom vekselstrøm (strømnettet) og likestrøm (batteri) automatisk. Vedlikehold Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av riktig behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet. Rengjøring • Koble apparatet fra strømnettet og fjern batteriet før du rengjør huset med en myk klut. • Hold ventilasjonsåpningene åpne og rengjøre huset med en myk klut med jevne mellomrom. Utslitt verktøy og miljøet Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med annet avfall når det er utslitt. Lever det til kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
Side: 6
55 N O R S K DEWALT service Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta kontakt med DEWALT). På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst separat. Oppladbart batteri Et batteri med lang levetid må lades på nytt når det ikke lenger produserer nok strøm til jobber som tidligere kunne utføres uten problemer. Når batteriet har nådd slutten av levetiden sin, må det kastes i samsvar med gjeldende miljøbestemmelser. • Lad batteriet helt ut, og fjern det deretter fra apparatet. • NiCd- og NiMH-batterier kan gjenvinnes. Ta dem til forhandleren eller til en lokal gjenvinningsstasjon. Innsamlede batterier vil bli gjenvunnet eller kassert på korrekt måte. GARANTI • 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI • Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy, kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT forhandler eller til et DEWALT autorisert serviceverksted og du kan bytte eller få pengene tilbake. Kvittering må fremlegges. • 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE • Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold eller service i de første 12 månedene etter det ble kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert DEWALT serviceverksted. Gratis vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader. Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke. Kvittering må fremlegges. • 1 ÅRS GARANTI • Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller mangler som skyldes material- eller fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis eller, etter egen vurdering, erstatte verktøyet gratis forutsatt at: • Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst. • Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert verksted/personell. • Kvittering kan fremlegges. Denne garantien er i tillegg til kjøperens rettigheter i henhold til Kjøpsloven. Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte serviceverksted finner du i DEWALT katalogen, eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du finne en liste over DEWALT autoriserte serviceverksteder og komplett informasjon om vår etter-salg-service på Internett-adressen vår: www.2helpU.com

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DC011 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DC011. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DC011 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DC011

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DC011 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Radioer
  • Model/navn: DC011
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk