DeWalt DC010 manual

Vis en manual for DeWalt DC010 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Radioer
  • Model/navn: DC010
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk

Innholdsfortegnelse

Side: 34
35
N O R S K
RADIO DC010
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring,
konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT
til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle
brukere.
Tekniske data
DC010
Strømkilde AC/DC
Nettspenning VAC 230
Batterispenning VDC 7,2 - 18
Vekt kg 5,5
Sikring:
230 V 10 A
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
Betegner risiko for elektrisk støt.
CE-Sikkerhetserklæring
DC010
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er
konstruert i henhold til: 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN 60065, EN 50081, EN 50082, EN 55013,
EN 55020, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se
veiledningens bakside.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
Sikkherhetsveiledning
Ved bruk av elektroverktøy må du alltid følge de
gjeldende sikkerhetsreglene i landet, for å redusere
faren for brann, elektrisk støt og personskade.
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
verktøyet.
Ta vare på bruksanvisningen for senere bruk.
Generelt
1 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til ulykker.
2 Tenk på arbeidsmiljøets innvirkning
Sørg for god belysning på arbeidsområdet
(250 - 300 lux). Bruk ikke verktøyet der hvor det
er fare for å forårsake brann eller eksplosjon,
for eksempel i nærheten av brannfarlige væsker
eller gasser.
3 Vern mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede overflater
(f. eks. rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap).
Når verktøyet brukes under ekstreme forhold
(for eksempel ved høy fuktighet eller forekomst av
metallstøv), kan du øke sikkerheten ved å montere
en isolerende transformator eller en (FI) jordfeilbryter.
4 Hold barn unna!
Ikke la barn, besøkende eller dyr komme i
nærheten av arbeidsområdet eller berøre
verktøyet eller strømkabelen.
5 Bruk riktig verktøy.
Riktig bruk er beskrevet i instruksjonshåndboken.
Ikke bruk underdimensjonert verktøy eller tilbehør
til å gjøre jobber som egentlig krever kraftig verktøy.
Side: 35
36
N O R S K
Verktøyet vil gjøre en bedre og sikrere jobb om
det brukes med den hastigheten det er beregnet
for. Overbelast ikke verktøyet.
Advarsel! Bruk bare tilbehør og utstyr som
anbefales i bruksanvisningen og i katalogene.
Bruk av annet verktøy eller tilbehør kan medføre
risiko for personskade.
6 Sjekk verktøyet for skader
Før verktøyet brukes på nytt, skal eventuelle
skadde deler eller deksler kontrolleres nøye for å
bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal. Kontroller at de bevegelige
delene ikke har satt seg fast, eller er feilmontert.
Kontroller også at de øvrige delene ikke er
skadet, og at det ikke foreligger noen andre feil
som kan påvirke verktøyets funksjon. En del eller
et deksel som er skadet, skal repareres eller
skiftes ut av et autorisert verksted dersom ikke
annet er angitt i bruksanvisningen.
Bruk ikke verktøyet hvis det ikke kan slås av og
på med bryteren. Reparasjon av bryteren må
utføres av en autorisert DEWALT-reparatør.
7 Oppbevar verktøyet på et trygt sted når det
ikke er i bruk
Når verktøyet ikke er i bruk, må det oppbevares
på et tørt og sikret sted, innlåst og utilgjengelig
for barn.
8 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold verktøyet rent og i god stand for bedre og
sikrere ytelse. Følg instruksjonene for vedlikehold
og skifte av tilbehør. Hold alle håndtak og brytere
tørre, rene og fri for olje og fett.
9 Reparasjoner
Dette verktøyet oppfyller gjeldende sikkerhetskrav.
Reparasjon av verktøyet må utføres av en
autorisert DEWALT-reparatør. Reparasjoner må
bare utføres av kvalifiserte personer som benytter
originale reservedeler, ellers kan bruk av utstyret
medføre betydelig fare.
Sikkerhetsanvisninger for elektriske verktøy som
får strøm fra strømnettet
10 Skjøteledninger
Før bruk må du kontrollere skjøteledningen og
bytte den ut hvis den er skadet. Når du bruker
verktøyet utendørs, må du bare bruke
skjøteledninger som er beregnet for utendørs
bruk og er merket for dette.
11 Trekk ut støpselet for verktøyet
Slå av verktøyet og vent til det står helt stille,
før du forlater det. Trekk ut støpslet når verktøyet
ikke er i bruk, før du skifter deler på verktøyet,
tilbehør eller tilkoblinger, og før du utfører service.
12 Stell pent med ledningen
Bær aldri verktøyet i ledningen. Ikke dra i kabelen
når du skal ta ut støpselet. Utsett ikke ledningen
for varme, olje eller skarpe kanter.
Sikkerhetsanvisninger for batteridrevne verktøy
13 Fjern batteripakken
Slå av verktøyet og vent til det står helt stille,
før du forlater det. Fjern batteripakken når den
ikke er i bruk, før du skifter deler på verktøyet,
tilbehør eller tilkoblinger, og før du utfører service.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Radio
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
Din radio DC010 er konstruert for å motta
radiosendinger på byggeplasser. Verktøyet kan
drives både med strøm fra strømnettet
(med ledning) og på batteristrøm (uten ledning),
og kan brukes både innendørs og utendørs.
Uten ledning kan verktøyet brukes med DEWALT-
batterier av typen NiCd og NiMH fra 7,2 til 18 V.
1 Volumbryter
2 Modusvelger
3 Stasjonsvelger
4 Klemme
5 Skala
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én
spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er
i overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Side: 36
37
N O R S K
Ditt DEWALT verktøy er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60065. Jordet ledning
er derfor ikke nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må
man bruke en godkjent skjøteledning som er egnet
til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske data).
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle
kabelen helt av først.
Montering
• Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før
montering av verktøyet.
• Før maskinen settes sammen, må du
kontrollere om batteriet sitter i, og i så fall
fjerne det.
Innsetting av batteri (fig. B)
• Løsne klemmen (4) for å åpne dekselet til
batterirommet.
• Sett inn batteriet (6) i kontakten, inntil det sitter
ordentlig.
• Lukk dekselet til batterirommet.
Slå alltid av verktøyet før du setter inn
eller tar ut batteriet.
Batteriets tilstand
• Pass på at batteripakken er (helt) oppladet. Hvis
batteriet ikke produserer nok strøm, må du lade
batteriet som beskrevet i håndboken til laderen.
Bare bruk DEWALT batterier og lader.
Bruksanvisning
Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
Bruk av radio
Volumbryter (fig. A)
• Drei volumbryteren (1) til ønsket nivå.
Modusvelger (fig. A & C)
• Drei modusvelgeren (2) til ønsket modus: AM,
FM eller FM stereo. Strømlampen (9) begynner
å lyse.
• Drei modusvelgeren til av-posisjon for å slå av
radioen.
Stasjonsvelger (fig. A & C)
• Drei stasjonsvelgeren (3) til ønsket
frekvensinnstilling, som angitt ved pekeren (10).
I FM stereo-modus lyser stereolampen (8) ved
stereosendinger.
Strømkilde
Verktøyet drives enten på strøm fra strømnettet eller
fra batteriet. Verktøyet vil veksle mellom vekselstrøm
(strømnettet) og likestrøm (batteri) automatisk.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av riktig
behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet.
Rengjøring
• Koble verktøyet fra strømnettet og fjern batteriet
før du rengjør huset med en myk klut.
• Hold ventilasjonsåpningene åpne og rengjøre
huset med en myk klut med jevne mellomrom.
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen,
lever den til et autorisert serviceverksted.
(Se aktuell prisliste/katalog for ytterligere informasjon
eller ta kontakt med DEWALT).
Side: 37
38
N O R S K
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
Oppladbart batteri
Et batteri med lang levetid må lades på nytt når det
ikke lenger produserer nok strøm til jobber som
tidligere kunne utføres uten problemer. Når batteriet
har nådd slutten av levetiden sin, må det kastes i
samsvar med gjeldende miljøbestemmelser.
• Lad batteriet helt ut og fjern det deretter fra
verktøyet.
• NiCd- og NiMH-batterier kan gjenvinnes.
Ta dem til forhandleren eller til en lokal
gjenvinningsstasjon. Innsamlede batterier vil bli
gjenvunnet eller kassert på korrekt måte.
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Gratis vedlikeholdsservice
omfatter arbeidskostnader. Tilbehørs- og
reservedelskostnader inngår ikke. Kvittering må
fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du
finne en liste over DEWALT autoriserte
serviceverksteder og komplett informasjon om
vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
www.2helpU.com

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt DC010 ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt DC010

Har du et spørsmål om DeWalt DC010 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DC010. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DC010 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.