DeWalt DC010 manual

Manual for DeWalt DC010 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 60 sider.

Side: 1
35 N O R S K RADIO DC010 Gratulerer! Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle brukere. Tekniske data DC010 Strømkilde AC/DC Nettspenning VAC 230 Batterispenning VDC 7,2 - 18 Vekt kg 5,5 Sikring: 230 V 10 A Følgende symboler brukes i denne instruksjonsboken: Betegner risiko for personskade, livsfare eller ødeleggelse av verktøyet dersom instruksene i denne instruksjonsboken ikke følges. Betegner risiko for elektrisk støt. CE-Sikkerhetserklæring DC010 DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er konstruert i henhold til: 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 60065, EN 50081, EN 50082, EN 55013, EN 55020, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3. Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt DEWALT på adressen nedenfor eller se veiledningens bakside. Director Engineering and Product Development Horst Großmann DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510, Idstein, Tyskland Sikkherhetsveiledning Ved bruk av elektroverktøy må du alltid følge de gjeldende sikkerhetsreglene i landet, for å redusere faren for brann, elektrisk støt og personskade. Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen før du begynner å bruke verktøyet. Ta vare på bruksanvisningen for senere bruk. Generelt 1 Hold arbeidsområdet rent og ryddig En uryddig arbeidsplass innbyr til ulykker. 2 Tenk på arbeidsmiljøets innvirkning Sørg for god belysning på arbeidsområdet (250 - 300 lux). Bruk ikke verktøyet der hvor det er fare for å forårsake brann eller eksplosjon, for eksempel i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser. 3 Vern mot elektrisk støt Unngå kroppskontakt med jordede overflater (f. eks. rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap). Når verktøyet brukes under ekstreme forhold (for eksempel ved høy fuktighet eller forekomst av metallstøv), kan du øke sikkerheten ved å montere en isolerende transformator eller en (FI) jordfeilbryter. 4 Hold barn unna! Ikke la barn, besøkende eller dyr komme i nærheten av arbeidsområdet eller berøre verktøyet eller strømkabelen. 5 Bruk riktig verktøy. Riktig bruk er beskrevet i instruksjonshåndboken. Ikke bruk underdimensjonert verktøy eller tilbehør til å gjøre jobber som egentlig krever kraftig verktøy.
Side: 2
36 N O R S K Verktøyet vil gjøre en bedre og sikrere jobb om det brukes med den hastigheten det er beregnet for. Overbelast ikke verktøyet. Advarsel! Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet verktøy eller tilbehør kan medføre risiko for personskade. 6 Sjekk verktøyet for skader Før verktøyet brukes på nytt, skal eventuelle skadde deler eller deksler kontrolleres nøye for å bringe på det rene om de fungerer riktig og utfører det de skal. Kontroller at de bevegelige delene ikke har satt seg fast, eller er feilmontert. Kontroller også at de øvrige delene ikke er skadet, og at det ikke foreligger noen andre feil som kan påvirke verktøyets funksjon. En del eller et deksel som er skadet, skal repareres eller skiftes ut av et autorisert verksted dersom ikke annet er angitt i bruksanvisningen. Bruk ikke verktøyet hvis det ikke kan slås av og på med bryteren. Reparasjon av bryteren må utføres av en autorisert DEWALT-reparatør. 7 Oppbevar verktøyet på et trygt sted når det ikke er i bruk Når verktøyet ikke er i bruk, må det oppbevares på et tørt og sikret sted, innlåst og utilgjengelig for barn. 8 Vær nøye med vedlikeholdet Hold verktøyet rent og i god stand for bedre og sikrere ytelse. Følg instruksjonene for vedlikehold og skifte av tilbehør. Hold alle håndtak og brytere tørre, rene og fri for olje og fett. 9 Reparasjoner Dette verktøyet oppfyller gjeldende sikkerhetskrav. Reparasjon av verktøyet må utføres av en autorisert DEWALT-reparatør. Reparasjoner må bare utføres av kvalifiserte personer som benytter originale reservedeler, ellers kan bruk av utstyret medføre betydelig fare. Sikkerhetsanvisninger for elektriske verktøy som får strøm fra strømnettet 10 Skjøteledninger Før bruk må du kontrollere skjøteledningen og bytte den ut hvis den er skadet. Når du bruker verktøyet utendørs, må du bare bruke skjøteledninger som er beregnet for utendørs bruk og er merket for dette. 11 Trekk ut støpselet for verktøyet Slå av verktøyet og vent til det står helt stille, før du forlater det. Trekk ut støpslet når verktøyet ikke er i bruk, før du skifter deler på verktøyet, tilbehør eller tilkoblinger, og før du utfører service. 12 Stell pent med ledningen Bær aldri verktøyet i ledningen. Ikke dra i kabelen når du skal ta ut støpselet. Utsett ikke ledningen for varme, olje eller skarpe kanter. Sikkerhetsanvisninger for batteridrevne verktøy 13 Fjern batteripakken Slå av verktøyet og vent til det står helt stille, før du forlater det. Fjern batteripakken når den ikke er i bruk, før du skifter deler på verktøyet, tilbehør eller tilkoblinger, og før du utfører service. Kontroll av pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Radio 1 Instruksjonsbok 1 Splitt-tegning • Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt skadet under transporten. • Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før verktøyet tas i bruk. Beskrivelse (fig. A) Din radio DC010 er konstruert for å motta radiosendinger på byggeplasser. Verktøyet kan drives både med strøm fra strømnettet (med ledning) og på batteristrøm (uten ledning), og kan brukes både innendørs og utendørs. Uten ledning kan verktøyet brukes med DEWALT- batterier av typen NiCd og NiMH fra 7,2 til 18 V. 1 Volumbryter 2 Modusvelger 3 Stasjonsvelger 4 Klemme 5 Skala Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er kun konstruert for én spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Side: 3
37 N O R S K Ditt DEWALT verktøy er dobbeltisolert i samsvar med EN 60065. Jordet ledning er derfor ikke nødvendig. Skifting av kabel eller støpsel Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt. Bruk av skjøteledning Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må man bruke en godkjent skjøteledning som er egnet til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske data). Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle kabelen helt av først. Montering • Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før montering av verktøyet. • Før maskinen settes sammen, må du kontrollere om batteriet sitter i, og i så fall fjerne det. Innsetting av batteri (fig. B) • Løsne klemmen (4) for å åpne dekselet til batterirommet. • Sett inn batteriet (6) i kontakten, inntil det sitter ordentlig. • Lukk dekselet til batterirommet. Slå alltid av verktøyet før du setter inn eller tar ut batteriet. Batteriets tilstand • Pass på at batteripakken er (helt) oppladet. Hvis batteriet ikke produserer nok strøm, må du lade batteriet som beskrevet i håndboken til laderen. Bare bruk DEWALT batterier og lader. Bruksanvisning Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og gjeldende forskrifter. Bruk av radio Volumbryter (fig. A) • Drei volumbryteren (1) til ønsket nivå. Modusvelger (fig. A & C) • Drei modusvelgeren (2) til ønsket modus: AM, FM eller FM stereo. Strømlampen (9) begynner å lyse. • Drei modusvelgeren til av-posisjon for å slå av radioen. Stasjonsvelger (fig. A & C) • Drei stasjonsvelgeren (3) til ønsket frekvensinnstilling, som angitt ved pekeren (10). I FM stereo-modus lyser stereolampen (8) ved stereosendinger. Strømkilde Verktøyet drives enten på strøm fra strømnettet eller fra batteriet. Verktøyet vil veksle mellom vekselstrøm (strømnettet) og likestrøm (batteri) automatisk. Vedlikehold Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av riktig behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet. Rengjøring • Koble verktøyet fra strømnettet og fjern batteriet før du rengjør huset med en myk klut. • Hold ventilasjonsåpningene åpne og rengjøre huset med en myk klut med jevne mellomrom. Utslitt verktøy og miljøet Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med annet avfall når det er utslitt. Lever det til kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted. DEWALT service Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta kontakt med DEWALT).
Side: 4
38 N O R S K På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst separat. Oppladbart batteri Et batteri med lang levetid må lades på nytt når det ikke lenger produserer nok strøm til jobber som tidligere kunne utføres uten problemer. Når batteriet har nådd slutten av levetiden sin, må det kastes i samsvar med gjeldende miljøbestemmelser. • Lad batteriet helt ut og fjern det deretter fra verktøyet. • NiCd- og NiMH-batterier kan gjenvinnes. Ta dem til forhandleren eller til en lokal gjenvinningsstasjon. Innsamlede batterier vil bli gjenvunnet eller kassert på korrekt måte. GARANTI • 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI • Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy, kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT forhandler eller til et DEWALT autorisert serviceverksted og du kan bytte eller få pengene tilbake. Kvittering må fremlegges. • 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE • Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold eller service i de første 12 månedene etter det ble kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert DEWALT serviceverksted. Gratis vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader. Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke. Kvittering må fremlegges. • 1 ÅRS GARANTI • Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller mangler som skyldes material- eller fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis eller, etter egen vurdering, erstatte verktøyet gratis forutsatt at: • Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst. • Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert verksted/personell. • Kvittering kan fremlegges. Denne garantien er i tillegg til kjøperens rettigheter i henhold til Kjøpsloven. Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte serviceverksted finner du i DEWALT katalogen, eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du finne en liste over DEWALT autoriserte serviceverksteder og komplett informasjon om vår etter-salg-service på Internett-adressen vår: www.2helpU.com

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt DC010 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt DC010. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med DC010 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt DC010

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt DC010 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Radioer
  • Model/navn: DC010
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk