DeWalt D55145 manual

Vis en manual for DeWalt D55145 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Kompressor
  • Model/navn: D55145
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 56
57
LUFTKOMPRESSOR D55145
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring
konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT
til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle
brukere.
Tekniske data
D55145
Spenning V 230
Motoreffekt W 1.100
Turtall, ubelastet min-1
2.850
Merkestrøm A 10
Elektrisk beskyttelsesklasse I
Beskyttelsesgrad IP23
Tankvolum l 24
Luftforskyvning l/min 179
Fri lufttilførsel l/min 68 (ved 6 bar)
Driftstrykk bar 6
Maks. trykk bar 8
Slangetilkopling
type rask sikkerhetskopling
(ISO 4414)
størrelse R 1/4"
Vekt kg 21
Sikring:
230 V 10 A
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
Betegner risiko for elektrisk støt.
CE-Samsvarserklæring
D55145
DEWALT erklærer at dette elektroverktøyet er
konstruert i henhold til: 87/404 EEC, 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 1012-2, EN 60204-1, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se
veiledningens bakside.
D55145
LpA
(lydnivå) dB(A)* 80
LWA
(akustisk effekt) dB(A) 91
* ved brukerens øre
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
N O R S K
Side: 57
58
Sikkherhetsveiledning
Ved bruk av fastmontert elektroverktøy må du
alltid følge de gjeldende sikkerhetsreglene i
landet, for å redusere faren for brann,
elektrisk støt og personskade.
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
verktøyet.
Ta vare på bruksanvisningen for senere bruk.
Generelt
1 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til ulykker.
2 Tenk på arbeidsmiljøets innvirkning
Utsett ikke verktøyet for regn. Bruk ikke verktøyet
i våte eller fuktige omgivelser. Sørg for god
belysning på arbeidsområdet (250 - 300 lux).
Bruk ikke verktøyet der hvor det er fare for å
forårsake brann eller eksplosjon, for eksempel
i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
3 Hold barn unna!
Ikke la barn, besøkende eller dyr komme i
nærheten av arbeidsområdet eller berøre
verktøyet eller strømkabelen.
4 Kle deg riktig
Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. De kan
sette seg fast i de bevegelige delene.
Bruk hårnett hvis du har langt hår. Ved arbeid
utendørs bør du bruke egnede hansker og fottøy
som ikke glir.
5 Personlig vern
Bruk alltid vernebriller. Bruk en ansikts- eller
støvmaske når arbeidet kan forårsake støv eller
flygende partikler. Hvis slike partikler kan bli
svært varme, bør du også bruke et
varmehindrende forkle. Bruk alltid hørselsvern.
Bruk alltid vernehjelm.
6 Vern mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede overflater (f.
eks. rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap). Når
verktøyet brukes under ekstreme forhold (for
eksempel ved høy fuktighet eller forekomst av
metallstøv), kan du øke sikkerheten ved å
montere en isolerende transformator eller en (FI)
jordfeilbryter.
7 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og god
balanse.
8 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke
maskinen når du er trett.
9 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste
arbeidsstykket med. Dette er sikrere enn å bruke
hånden, og du får begge hendene fri til å styre
verktøyet.
10 Kople til utstyr for støvavsuging
Hvis det følger med utstyr for tilkopling av
støvavsug og støvoppsamling, må du sørge for
at dette koples til og brukes riktig.
11 Fjern nøkler
Kontroller alltid at nøkler og justeringsverktøy er
fjernet, før du starter verktøyet.
12 Skjøteledninger
Før bruk må du kontrollere skjøteledningen og
bytte den ut hvis den er skadet. Når du bruker
verktøyet utendørs, må du bare bruke
skjøteledninger som er beregnet for utendørs
bruk og er merket for dette.
13 Bruk riktig verktøy.
Riktig bruk er beskrevet i instruksjonshåndboken.
Ikke bruk underdimensjonert verktøy eller tilbehør
til å gjøre jobber som egentlig krever kraftig
verktøy. Verktøyet vil gjøre en bedre og sikrere
jobb om det brukes med den hastigheten det er
beregnet for. Overbelast ikke verktøyet.
Advarsel! Bruk bare tilbehør og utstyr som
anbefales i bruksanvisningen og i katalogene.
Bruk av annet verktøy eller tilbehør kan medføre
risiko for personskade.
14 Sjekk verktøyet for skader
Kontroller verktøyet og strømledningen grundig
for skade før bruk. Kontroller at de bevegelige
delene ikke har satt seg fast, eller er feilmontert.
Kontroller også at de øvrige delene, brytere og
verneutstyrikke er skadet, og at det ikke
foreligger noen andre feil som kan påvirke
verktøyets funksjon. Kontroller at verktøyet
fungerer som det skal og utfører beregnet
funksjon. Bruk aldri verktøyet hvis noen av delene
er skadet. Ikke bruk verktøyet hvis det ikke er
mulig å slå det på og av med strømbryteren.
Hvis feil oppstår, skal delene repareres eller
byttes ut av et autorisert DEWALT
serviceverksted. Prøv aldri å reparere selv.
N O R S K
Side: 58
59
15 Trekk ut støpselet for verktøyet
Slå av verktøyet og vent til det står helt stille,
før du forlater det. Trekk ut støpslet når verktøyet
ikke er i bruk, før du skifter deler på verktøyet,
tilbehør eller tilkoblinger, og før du utfører service.
16 Unngå at verktøyet blir startet utilsiktet
Pass på at verktøyet er slått av før du setter
i støpslet.
17 Stell pent med ledningen
Ikke dra i kabelen når du skal ta ut støpselet.
Utsett ikke ledningen for varme, olje eller skarpe
kanter.
18 Oppbevar verktøyet på et trygt sted når det
ikke er i bruk
Når verktøyet ikke er i bruk, må det oppbevares
på et tørt og sikret sted, innlåst og utilgjengelig
for barn.
19 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold verktøyet rent og i god stand for bedre og
sikrere ytelse. Følg instruksjonene for vedlikehold
og skifte av tilbehør. Hold alle håndtak og brytere
tørre, rene og fri for olje og fett.
20 Reparasjoner
Dette verktøyet oppfyller gjeldende sikkerhetskrav.
Reparasjon av verktøyet må utføres av en autorisert
DEWALT-reparatør. Reparasjoner må bare
utføres av kvalifiserte personer som benytter
originale reservedeler, ellers kan bruk av utstyret
medføre betydelig fare.
Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for
luftkompressorer
• Tanken er utformet til å motstå bestemte
driftstrykk. Ikke foreta justeringer eller bytt ut
deler for å endre de fabrikkinnstilte driftstrykkene.
• Følg instruksjonene om tømming av tanken helt
nøyaktig. Dersom instruksjonene om tømming
ikke følges, eller dersom tanken ikke tømmes
riktig, kan tanken svekkes, noe som til slutt vil
føre til farlige lekkasjer.
• Hvis tanklekkasje oppdages, må du umiddelbart
slå av utstyret og ikke benytte det før det er
reparert av en kvalifisert tekniker.
• Bruk kun luftslanger som er i god stand.
• Kontroller alltid trykkangivelsen til verktøy som
skal brukes sammen med denne enheten. Følg
anbefalingene fra produsenten. Ikke overstig
maksimalt tillatt trykk.
• Maksimalt tillatt trykk for dekk og annet tilbehør
som kan blåses opp med denne enheten,
må aldri overskrides.
• Ikke forsøk å blåse opp utstyr med lavt trykk,
som leker, fotballer osv.
• Plasser enheten i et område i god avstand fra
hindringer som kan begrense strømmen av frisk
luft til ventilasjonsåpningene.
• Ikke plasser gjenstander inn mot eller oppå
enheten.
• Enheten må kun brukes på tørre steder.
• Bruk ikke enheten utendørs.
• Om mulig må enheten alltid benyttes i godt ventilert
område som er fritt for antennelige materialer eller
damp fra løsemidler. Når arbeidet består i spraying
av brennbart materiale, må du sørge for å plassere
enheten i motsatt retning av vindretningen og i god
avstand fra området der det sprayes.
• Delene i enheten, som pumpehodet og
utgangsrøret, kan bli svært varme under bruk.
Enheten holder seg varm i flere minutter etter
bruk. Ikke berør metalldelene på enheten under
eller umiddelbart etter bruk.
• Ikke flytt på enheten mens den er i drift.
• Ikke stå oppå enheten.
• Ikke bruk trykkluft til rengjøring av klær.
• Advarsel! Trykkluft må ikke pustes inn!
• Maling etc. som sprayes kan inneholde farlige
stoffer som kan utgjøre en helsefare. Bruk alltid
egnet respirator under spraying. Kontroller også
gjeldende krav i forbindelse med stoffet som skal
sprayes.
• Bruk alltid vernebriller med sidevern under bruk
av enheten.
• Du må aldri sikte luftstrålen mot mennesker eller
dyr. Trykkluft kan skade utsatt hud, og kan tvinge
løs partikler og små gjenstander ved høye
hastigheter, noe som kan forårsake alvorlig skade.
• Slå av enheten, tøm trykket fra luftslangen og
tanken, og trekk ut støpslet før du utfører
vedlikehold eller kopler til verktøy og tilbehør.
Følgende symboler befinner seg på verktøyet:
Bruk hørselsvern
Garantert lydnivå
N O R S K
Side: 59
60
Maks. trykk
Tankvolum
Luftforskyvning
Fri lufttilførsel
Advarsel om varm temperatur
Ikke berør de varme delene til enheten
Ikke stå oppå enheten
Tøm tanken
Tanktrykkmåler
Justeringsbryter for lufttrykk
Lufttrykksmåler
Les bruksanvisningen før bruk
Advarsel om sikker bruk
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Luftkompressor
1 Skivesett
1 Håndtak
1 Fot
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
D55145 luftkompressor er utformet for produksjon
og tilførsel av trykkluft til profesjonelt arbeid. Enheten
er ment for periodisk bruk i lette anvendelser, med
verktøy som finish-spikerslagere og stiftere.
1 Strømbryter
2 Justeringsbryter for lufttrykk
3 Slangekopling
4 Lufttrykksmåler
5 Tanktrykkmåler
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én
spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i
overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må
man bruke en godkjent skjøteledning som er egnet
til denne maskinens kraftbehov (se tekniske data).
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle
kabelen helt av først.
Montering og justering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før
montering og justering av verktøyet.
Montering av hjulene (fig. B)
• Hold det første hjulet (6) foran hjulbraketten (7).
• Skuv hjulbolten (8) gjennom hjulet og
hjulbraketten.
• Sett en mutter (9) på skruegjengene. Stram til
mutteren.
• Monter det andre hjulet med samme
fremgangsmåte.
N O R S K
Side: 60
61
Montere håndtaket (fig. C)
• Trykk håndtaksgrepet fast (10) inn på
håndtaket (11).
Montering av foten (fig. D)
• Trykk gummifoten (12) godt inn på stativet (13).
Kople en luftslange til og fra (fig. E)
Enheten har 1 luftslangekopling.
Kople til
• Skyv hannenden (14) av luftslangen inn i
koplingen (3).
• Sjekk om luftslangen er riktig koplet til.
Kople fra
• Skyv hannenden (14) av luftslangen videre inn i
koplingen (3).
• Skyv inn koplingskraven (15).
• Fjern luftslangen ved å trekke hannenden ut av
koplingen.
• Slipp kraven.
Pass på at tanken er fri for trykk før du
setter på eller fjerner en luftslange.
Justere lufttrykket (fig. F)
Det tilgjengelige trykket i luftslangen kan justeres til
nominelt trykk for verktøyet eller tilbehøret som skal
koples til enheten.
• Trekk ut justeringsbryteren (2).
• Juster lufttrykket ved å dreie på bryteren.
Lufttrykket kan avleses på måleren (4).
- Drei bryteren med klokken for å øke lufttrykket.
- Drei bryteren mot klokken for å redusere
lufttrykket.
• Skyv inn bryteren til låst posisjon når ønsket trykk
er stilt inn.
Kontroller alltid maksimalt trykk for
verktøyet eller tilbehøret som skal koples
til enheten.
Bruksanvisning
Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
Sette enheten i drift
• Pass på at tanken tømmes riktig.
• Pass på at tømmeventilen er lukket.
• Sjekk at sikkerhetsventilene fungerer riktig.
• Sjekk tilstanden på koplingen.
• Kople luftslangen til enheten, og juster lufttrykket.
• Slå på enheten.
• La enheten få bygge opp trykk. Motoren stanser
automatisk så snart valgt trykk er nådd.
• Motoren starter automatisk så snart tanktrykket
faller under innstilt trykk.
Sette enheten ut av drift
• Slå av enheten.
• La enheten avkjøles.
• Slå av justeringsbryteren for lufttrykket og kople
fra luftslangen.
• Tøm tanken.
Start - stopp (fig. A)
• Trekk bryteren (1) til posisjon I for å slå enheten på.
• Trykk bryteren (1) til posisjon 0 for å slå enheten av.
Slå alltid av enheten før du trekker ut
støpslet.
Overbelastningsvern (fig. G)
Enheten har et overbelastningsvern: hvis motoren
overopphetes, brytes strømforsyningen til motoren.
• Slå enheten av og vent til motoren kjøler seg ned.
• Trykk hardt på tilbakestillingsknappen for
strømavbrudd (16) til du hører et klikk.
• Slå på enheten. Nå er enheten klar til drift igjen.
Tilleggsutstyr
Følgende tilbehør kan være nødvendig, avhengig av
arbeidet som skal utføres:
• Luftslangefilter for fjerning av fuktighet og
oljedamp i trykkluft.
• Slangesmørepunkt for å forlenge levetiden til
utstyret.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
N O R S K
Side: 61
62
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av
vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig
rengjøring av verktøyet.
• Kontroller med jevne mellomrom for følgende:
- lekkasjer i tanken
- uvanlig støy eller vibrasjon i motoren
Tømme tanken (fig. H)
Før luftslanger settes på eller vedlikehold utføres,
eller før enheten tas ut av drift, må tanken tømmes.
• Ta tak i tømmeventilskruen (17) og drei den
sakte, slik at luften tømmes gradvis fra tanken.
• Når trykket er på 0,7 bar, drei ventilen til den er
helt åpen for å fjerne all fuktighet og alt smuss fra
tanken.
• Sjekk om tanktrykkmåleren viser 0 bar, slik at du
kan være sikker på at tanken er trykkfri.
• Lukk tømmeventilen.
Sjekke luftfilteret (fig. I)
Luftfilteret (18) må kontrolleres hver uke. Etter 50
timers drift må luftfilteret byttes.
• Fjern luftfilteret fra pumpehodet.
• Hvis elementet er skittent, rengjøres det med tørr
luft. I tvilstilfeller, bytt ut filteret.
• Sett filteret tilbake på plass.
Sjekke driften av sikkerhetsavlastningsventilen
(fig. J)
Sikkerhetsavlastningsventilen (19) må kontrolleres
månedlig.
• Sjekk at tanken er fri for trykk.
• Ta tak i wireringen (20) på sikkerhetsventilen.
• Trekk et par ganger i ringen for å kontrollere at
stempelet beveger seg inn og ut.
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever
den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell
prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta
kontakt med DEWALT).
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
N O R S K
Side: 62
63
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Gratis
vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader.
Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du
finne en liste over DEWALT autoriserte
serviceverksteder og komplett informasjon om
vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
www.2helpU.com
N O R S K

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt D55145 ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt D55145

Har du et spørsmål om DeWalt D55145 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt D55145. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med D55145 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.