DeWalt D55145 manual

Manual for DeWalt D55145 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 100 sider.

Side: 1
57 LUFTKOMPRESSOR D55145 Gratulerer! Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle brukere. Tekniske data D55145 Spenning V 230 Motoreffekt W 1.100 Turtall, ubelastet min-1 2.850 Merkestrøm A 10 Elektrisk beskyttelsesklasse I Beskyttelsesgrad IP23 Tankvolum l 24 Luftforskyvning l/min 179 Fri lufttilførsel l/min 68 (ved 6 bar) Driftstrykk bar 6 Maks. trykk bar 8 Slangetilkopling type rask sikkerhetskopling (ISO 4414) størrelse R 1/4" Vekt kg 21 Sikring: 230 V 10 A Følgende symboler brukes i denne instruksjonsboken: Betegner risiko for personskade, livsfare eller ødeleggelse av verktøyet dersom instruksene i denne instruksjonsboken ikke følges. Betegner risiko for elektrisk støt. CE-Samsvarserklæring D55145 DEWALT erklærer at dette elektroverktøyet er konstruert i henhold til: 87/404 EEC, 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 1012-2, EN 60204-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3. Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt DEWALT på adressen nedenfor eller se veiledningens bakside. D55145 LpA (lydnivå) dB(A)* 80 LWA (akustisk effekt) dB(A) 91 * ved brukerens øre Director Engineering and Product Development Horst Großmann DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510, Idstein, Tyskland N O R S K
Side: 2
58 Sikkherhetsveiledning Ved bruk av fastmontert elektroverktøy må du alltid følge de gjeldende sikkerhetsreglene i landet, for å redusere faren for brann, elektrisk støt og personskade. Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen før du begynner å bruke verktøyet. Ta vare på bruksanvisningen for senere bruk. Generelt 1 Hold arbeidsområdet rent og ryddig En uryddig arbeidsplass innbyr til ulykker. 2 Tenk på arbeidsmiljøets innvirkning Utsett ikke verktøyet for regn. Bruk ikke verktøyet i våte eller fuktige omgivelser. Sørg for god belysning på arbeidsområdet (250 - 300 lux). Bruk ikke verktøyet der hvor det er fare for å forårsake brann eller eksplosjon, for eksempel i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser. 3 Hold barn unna! Ikke la barn, besøkende eller dyr komme i nærheten av arbeidsområdet eller berøre verktøyet eller strømkabelen. 4 Kle deg riktig Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. De kan sette seg fast i de bevegelige delene. Bruk hårnett hvis du har langt hår. Ved arbeid utendørs bør du bruke egnede hansker og fottøy som ikke glir. 5 Personlig vern Bruk alltid vernebriller. Bruk en ansikts- eller støvmaske når arbeidet kan forårsake støv eller flygende partikler. Hvis slike partikler kan bli svært varme, bør du også bruke et varmehindrende forkle. Bruk alltid hørselsvern. Bruk alltid vernehjelm. 6 Vern mot elektrisk støt Unngå kroppskontakt med jordede overflater (f. eks. rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap). Når verktøyet brukes under ekstreme forhold (for eksempel ved høy fuktighet eller forekomst av metallstøv), kan du øke sikkerheten ved å montere en isolerende transformator eller en (FI) jordfeilbryter. 7 Strekk deg ikke for langt Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og god balanse. 8 Vær oppmerksom Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke maskinen når du er trett. 9 Sikre arbeidsstykket Bruk tvinger eller skrustikker til å feste arbeidsstykket med. Dette er sikrere enn å bruke hånden, og du får begge hendene fri til å styre verktøyet. 10 Kople til utstyr for støvavsuging Hvis det følger med utstyr for tilkopling av støvavsug og støvoppsamling, må du sørge for at dette koples til og brukes riktig. 11 Fjern nøkler Kontroller alltid at nøkler og justeringsverktøy er fjernet, før du starter verktøyet. 12 Skjøteledninger Før bruk må du kontrollere skjøteledningen og bytte den ut hvis den er skadet. Når du bruker verktøyet utendørs, må du bare bruke skjøteledninger som er beregnet for utendørs bruk og er merket for dette. 13 Bruk riktig verktøy. Riktig bruk er beskrevet i instruksjonshåndboken. Ikke bruk underdimensjonert verktøy eller tilbehør til å gjøre jobber som egentlig krever kraftig verktøy. Verktøyet vil gjøre en bedre og sikrere jobb om det brukes med den hastigheten det er beregnet for. Overbelast ikke verktøyet. Advarsel! Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet verktøy eller tilbehør kan medføre risiko for personskade. 14 Sjekk verktøyet for skader Kontroller verktøyet og strømledningen grundig for skade før bruk. Kontroller at de bevegelige delene ikke har satt seg fast, eller er feilmontert. Kontroller også at de øvrige delene, brytere og verneutstyrikke er skadet, og at det ikke foreligger noen andre feil som kan påvirke verktøyets funksjon. Kontroller at verktøyet fungerer som det skal og utfører beregnet funksjon. Bruk aldri verktøyet hvis noen av delene er skadet. Ikke bruk verktøyet hvis det ikke er mulig å slå det på og av med strømbryteren. Hvis feil oppstår, skal delene repareres eller byttes ut av et autorisert DEWALT serviceverksted. Prøv aldri å reparere selv. N O R S K
Side: 3
59 15 Trekk ut støpselet for verktøyet Slå av verktøyet og vent til det står helt stille, før du forlater det. Trekk ut støpslet når verktøyet ikke er i bruk, før du skifter deler på verktøyet, tilbehør eller tilkoblinger, og før du utfører service. 16 Unngå at verktøyet blir startet utilsiktet Pass på at verktøyet er slått av før du setter i støpslet. 17 Stell pent med ledningen Ikke dra i kabelen når du skal ta ut støpselet. Utsett ikke ledningen for varme, olje eller skarpe kanter. 18 Oppbevar verktøyet på et trygt sted når det ikke er i bruk Når verktøyet ikke er i bruk, må det oppbevares på et tørt og sikret sted, innlåst og utilgjengelig for barn. 19 Vær nøye med vedlikeholdet Hold verktøyet rent og i god stand for bedre og sikrere ytelse. Følg instruksjonene for vedlikehold og skifte av tilbehør. Hold alle håndtak og brytere tørre, rene og fri for olje og fett. 20 Reparasjoner Dette verktøyet oppfyller gjeldende sikkerhetskrav. Reparasjon av verktøyet må utføres av en autorisert DEWALT-reparatør. Reparasjoner må bare utføres av kvalifiserte personer som benytter originale reservedeler, ellers kan bruk av utstyret medføre betydelig fare. Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for luftkompressorer • Tanken er utformet til å motstå bestemte driftstrykk. Ikke foreta justeringer eller bytt ut deler for å endre de fabrikkinnstilte driftstrykkene. • Følg instruksjonene om tømming av tanken helt nøyaktig. Dersom instruksjonene om tømming ikke følges, eller dersom tanken ikke tømmes riktig, kan tanken svekkes, noe som til slutt vil føre til farlige lekkasjer. • Hvis tanklekkasje oppdages, må du umiddelbart slå av utstyret og ikke benytte det før det er reparert av en kvalifisert tekniker. • Bruk kun luftslanger som er i god stand. • Kontroller alltid trykkangivelsen til verktøy som skal brukes sammen med denne enheten. Følg anbefalingene fra produsenten. Ikke overstig maksimalt tillatt trykk. • Maksimalt tillatt trykk for dekk og annet tilbehør som kan blåses opp med denne enheten, må aldri overskrides. • Ikke forsøk å blåse opp utstyr med lavt trykk, som leker, fotballer osv. • Plasser enheten i et område i god avstand fra hindringer som kan begrense strømmen av frisk luft til ventilasjonsåpningene. • Ikke plasser gjenstander inn mot eller oppå enheten. • Enheten må kun brukes på tørre steder. • Bruk ikke enheten utendørs. • Om mulig må enheten alltid benyttes i godt ventilert område som er fritt for antennelige materialer eller damp fra løsemidler. Når arbeidet består i spraying av brennbart materiale, må du sørge for å plassere enheten i motsatt retning av vindretningen og i god avstand fra området der det sprayes. • Delene i enheten, som pumpehodet og utgangsrøret, kan bli svært varme under bruk. Enheten holder seg varm i flere minutter etter bruk. Ikke berør metalldelene på enheten under eller umiddelbart etter bruk. • Ikke flytt på enheten mens den er i drift. • Ikke stå oppå enheten. • Ikke bruk trykkluft til rengjøring av klær. • Advarsel! Trykkluft må ikke pustes inn! • Maling etc. som sprayes kan inneholde farlige stoffer som kan utgjøre en helsefare. Bruk alltid egnet respirator under spraying. Kontroller også gjeldende krav i forbindelse med stoffet som skal sprayes. • Bruk alltid vernebriller med sidevern under bruk av enheten. • Du må aldri sikte luftstrålen mot mennesker eller dyr. Trykkluft kan skade utsatt hud, og kan tvinge løs partikler og små gjenstander ved høye hastigheter, noe som kan forårsake alvorlig skade. • Slå av enheten, tøm trykket fra luftslangen og tanken, og trekk ut støpslet før du utfører vedlikehold eller kopler til verktøy og tilbehør. Følgende symboler befinner seg på verktøyet: Bruk hørselsvern Garantert lydnivå N O R S K
Side: 4
60 Maks. trykk Tankvolum Luftforskyvning Fri lufttilførsel Advarsel om varm temperatur Ikke berør de varme delene til enheten Ikke stå oppå enheten Tøm tanken Tanktrykkmåler Justeringsbryter for lufttrykk Lufttrykksmåler Les bruksanvisningen før bruk Advarsel om sikker bruk Kontroll av pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Luftkompressor 1 Skivesett 1 Håndtak 1 Fot 1 Instruksjonsbok 1 Splitt-tegning • Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt skadet under transporten. • Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før verktøyet tas i bruk. Beskrivelse (fig. A) D55145 luftkompressor er utformet for produksjon og tilførsel av trykkluft til profesjonelt arbeid. Enheten er ment for periodisk bruk i lette anvendelser, med verktøy som finish-spikerslagere og stiftere. 1 Strømbryter 2 Justeringsbryter for lufttrykk 3 Slangekopling 4 Lufttrykksmåler 5 Tanktrykkmåler Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er kun konstruert for én spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen på typeskiltet. Skifting av kabel eller støpsel Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt. Bruk av skjøteledning Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må man bruke en godkjent skjøteledning som er egnet til denne maskinens kraftbehov (se tekniske data). Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle kabelen helt av først. Montering og justering Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før montering og justering av verktøyet. Montering av hjulene (fig. B) • Hold det første hjulet (6) foran hjulbraketten (7). • Skuv hjulbolten (8) gjennom hjulet og hjulbraketten. • Sett en mutter (9) på skruegjengene. Stram til mutteren. • Monter det andre hjulet med samme fremgangsmåte. N O R S K
Side: 5
61 Montere håndtaket (fig. C) • Trykk håndtaksgrepet fast (10) inn på håndtaket (11). Montering av foten (fig. D) • Trykk gummifoten (12) godt inn på stativet (13). Kople en luftslange til og fra (fig. E) Enheten har 1 luftslangekopling. Kople til • Skyv hannenden (14) av luftslangen inn i koplingen (3). • Sjekk om luftslangen er riktig koplet til. Kople fra • Skyv hannenden (14) av luftslangen videre inn i koplingen (3). • Skyv inn koplingskraven (15). • Fjern luftslangen ved å trekke hannenden ut av koplingen. • Slipp kraven. Pass på at tanken er fri for trykk før du setter på eller fjerner en luftslange. Justere lufttrykket (fig. F) Det tilgjengelige trykket i luftslangen kan justeres til nominelt trykk for verktøyet eller tilbehøret som skal koples til enheten. • Trekk ut justeringsbryteren (2). • Juster lufttrykket ved å dreie på bryteren. Lufttrykket kan avleses på måleren (4). - Drei bryteren med klokken for å øke lufttrykket. - Drei bryteren mot klokken for å redusere lufttrykket. • Skyv inn bryteren til låst posisjon når ønsket trykk er stilt inn. Kontroller alltid maksimalt trykk for verktøyet eller tilbehøret som skal koples til enheten. Bruksanvisning Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og gjeldende forskrifter. Sette enheten i drift • Pass på at tanken tømmes riktig. • Pass på at tømmeventilen er lukket. • Sjekk at sikkerhetsventilene fungerer riktig. • Sjekk tilstanden på koplingen. • Kople luftslangen til enheten, og juster lufttrykket. • Slå på enheten. • La enheten få bygge opp trykk. Motoren stanser automatisk så snart valgt trykk er nådd. • Motoren starter automatisk så snart tanktrykket faller under innstilt trykk. Sette enheten ut av drift • Slå av enheten. • La enheten avkjøles. • Slå av justeringsbryteren for lufttrykket og kople fra luftslangen. • Tøm tanken. Start - stopp (fig. A) • Trekk bryteren (1) til posisjon I for å slå enheten på. • Trykk bryteren (1) til posisjon 0 for å slå enheten av. Slå alltid av enheten før du trekker ut støpslet. Overbelastningsvern (fig. G) Enheten har et overbelastningsvern: hvis motoren overopphetes, brytes strømforsyningen til motoren. • Slå enheten av og vent til motoren kjøler seg ned. • Trykk hardt på tilbakestillingsknappen for strømavbrudd (16) til du hører et klikk. • Slå på enheten. Nå er enheten klar til drift igjen. Tilleggsutstyr Følgende tilbehør kan være nødvendig, avhengig av arbeidet som skal utføres: • Luftslangefilter for fjerning av fuktighet og oljedamp i trykkluft. • Slangesmørepunkt for å forlenge levetiden til utstyret. Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om egnet tilleggsutstyr. N O R S K
Side: 6
62 Vedlikehold Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av riktig behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet. • Kontroller med jevne mellomrom for følgende: - lekkasjer i tanken - uvanlig støy eller vibrasjon i motoren Tømme tanken (fig. H) Før luftslanger settes på eller vedlikehold utføres, eller før enheten tas ut av drift, må tanken tømmes. • Ta tak i tømmeventilskruen (17) og drei den sakte, slik at luften tømmes gradvis fra tanken. • Når trykket er på 0,7 bar, drei ventilen til den er helt åpen for å fjerne all fuktighet og alt smuss fra tanken. • Sjekk om tanktrykkmåleren viser 0 bar, slik at du kan være sikker på at tanken er trykkfri. • Lukk tømmeventilen. Sjekke luftfilteret (fig. I) Luftfilteret (18) må kontrolleres hver uke. Etter 50 timers drift må luftfilteret byttes. • Fjern luftfilteret fra pumpehodet. • Hvis elementet er skittent, rengjøres det med tørr luft. I tvilstilfeller, bytt ut filteret. • Sett filteret tilbake på plass. Sjekke driften av sikkerhetsavlastningsventilen (fig. J) Sikkerhetsavlastningsventilen (19) må kontrolleres månedlig. • Sjekk at tanken er fri for trykk. • Ta tak i wireringen (20) på sikkerhetsventilen. • Trekk et par ganger i ringen for å kontrollere at stempelet beveger seg inn og ut. Rengjøring Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør elverktøyet regelmessig med en myk klut. Utslitt verktøy og miljøet Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med annet avfall når det er utslitt. Lever det til kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted. DEWALT service Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta kontakt med DEWALT). På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst separat. N O R S K
Side: 7
63 GARANTI • 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI • Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy, kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT forhandler eller til et DEWALT autorisert serviceverksted og du kan bytte eller få pengene tilbake. Kvittering må fremlegges. • 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE • Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold eller service i de første 12 månedene etter det ble kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert DEWALT serviceverksted. Gratis vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader. Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke. Kvittering må fremlegges. • 1 ÅRS GARANTI • Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller mangler som skyldes material- eller fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis eller, etter egen vurdering, erstatte verktøyet gratis forutsatt at: • Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst. • Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert verksted/personell. • Kvittering kan fremlegges. Denne garantien er i tillegg til kjøperens rettigheter i henhold til Kjøpsloven. Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte serviceverksted finner du i DEWALT katalogen, eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du finne en liste over DEWALT autoriserte serviceverksteder og komplett informasjon om vår etter-salg-service på Internett-adressen vår: www.2helpU.com N O R S K

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt D55145 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt D55145. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med D55145 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt D55145

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt D55145 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Kompressorer
  • Model/navn: D55145
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk