D28135

DeWalt D28135 manual

D28135

Manual for DeWalt D28135 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 120 sider.

Side: 1
68 N O R S K VINKELSLIPER D28111/D28113(K)/D28130/ D28132/D28134/D28135(K)/D28139/D28141 Gratulerer! Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle brukere. Tekniske data D28111 D28113(K) D28130 D28132 D28134 D28135(K) D28139 D28141 Spenning V 230 230 230 230 230 230 230 230 Motoreffekt W 850 900 900 1.200 1.100 1.400 850 1.400 Turtall, ubelastet min-1 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 9.000 Skivediameter mm 115 115 125 125 125 125 125 150 Spindelbredde M14 M14 M14 M14 M14 M14 M14 M14 Vekt kg 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 2,0 1,6 2,0 Sikring: 230 V 10 A Følgende symboler brukes i denne instruksjonsboken: Betegner risiko for personskade, livsfare eller ødeleggelse av verktøyet dersom instruksene i denne instruksjonsboken ikke følges. Betegner risiko for elektrisk støt. Brannfare.
Side: 2
69 N O R S K Samsvarserklæring D28111/D28113(K)/D28130/D28132/D28134/D28135(K)/D28139/D28141 DEWALT erklærer at disse elektroverktøyene er konstruert i henhold til: 98/37/EF, 89/336/EØF, 73/23/EØF, 86/188/EØF, EN 50144, EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3. Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt DEWALT på adressen nedenfor eller se veiledningens bakside. Lydnivå: D28111 D28113(K) D28130 D28132 D28134 D28135(K) D28139 D28141 LpA (lydnivå) dB(A) 90 89 90 89 89 91 89 91 KpA (måleusikkerhet) dB(A) 5 3 3 3 3 3 3 3 LWA (akustisk effekt) dB(A) 101 100 101 100 100 102 100 102 KWA (måleusikkerhet) dB(A) 5 3 3 3 3 3 3 3 Frekvensveid geometrisk middelverdi av akselerasjonen armene utsettes for: D28111 D28113(K) D28130 D28132 D28134 D28135(K) D28139 D28141 Målt i henhold til EN 50144 m/s2 5,3 7,0 6,0 4,6 7,0 5,2 5,1 5,7 Målt i henhold til EN 60745 m/s2 10,8 1) 11,7 2) 10,0 3) 7,7 4) 9,6 5) 9,4 6) 7,4 7) 9,7 5) 1) måleusikkerhet: 4,3 m/s2 2) måleusikkerhet: 4,7 m/s2 3) måleusikkerhet: 7,4 m/s2 4) måleusikkerhet: 3,1 m/s2 5) måleusikkerhet: 3,9 m/s2 6) måleusikkerhet: 3,8 m/s2 7) måleusikkerhet: 3,0 m/s2 Director Engineering and Product Development Horst Großmann DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510, Idstein, Tyskland
Side: 3
70 N O R S K Generelle sikkerhetsforskrifter Advarsel! Les gjennom alle anvisningene. Hvis anvisningene nedenfor ikke overholdes, kan det medføre elektrisk støt, brann og/eller alvorlige skader. Uttrykket «elektroverktøy» i alle advarslene nedenfor gjelder for strømdrevne elektroverktøy (med ledning) og batteridrevne elektroverktøy (uten ledning). TA GODT VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE. 1 Arbeidsplassen a Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst. Rotete arbeidsområder og arbeidsområder uten godt lys kan føre til ulykker. b Ikke arbeid med elektroverktøy i eksplosjonsfarlige omgivelser – der det befinner seg brennbare væsker, gass eller støv. Elektroverktøy forårsaker gnister som kan antenne støv eller damper. c Hold barn og andre personer unna når elektroverktøyet brukes. Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du miste kontrollen. 2 Elektrisk sikkerhet a Støpselet til elektroverktøyet må passe inn i stikkontakten. Støpselet må ikke forandres på noen som helst måte. Ikke bruk adapterstøpsler sammen med jordete elektroverktøy. Bruk av originale støpsler og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektrisk støt. b Unngå kroppskontakt med jordete overflater som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det er større fare for elektrisk støt hvis kroppen din er jordet. c Hold elektroverktøy unna regn eller fuktighet. Dersom det kommer vann i et elektroverktøy, øker risikoen for elektrisk støt. d Unngå uforsvarlig behandling av ledningen. Elektroverktøyet må aldri bæres eller trekkes etter ledningen, og trekk heller ikke ut støpselet ved å rykke i ledningen. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Med skadde eller sammenflokete ledninger øker risikoen for elektrisk støt. e Når du arbeider utendørs med et elektroverktøy, må du kun bruke en skjøteledning som er godkjent til utendørs bruk. Ved å bruke en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk, reduseres risikoen for elektrisk støt. 3 Personsikkerhet a Vær oppmerksom, pass på hva du gjør og gå fornuftig fram når du arbeider med et elektroverktøy. Ikke bruk elektroverktøy når du er trett eller er påvirket av narkotika, alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av verktøyet kan føre til alvorlige personskader. b Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Bruk av personlig verneutstyr, for eksempel støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm eller hørselsvern som passer til forholdene, reduserer risikoen for personskader. c Unngå å starte verktøyet ved en feiltagelse. Påse at bryteren står i posisjon „AV“ før verktøyet koples til. Det kan føre til ulykker hvis du bærer elektroverktøyet med fingeren på bryteren, eller kopler til verktøyet når bryteren ikke står i posisjon „AV“. d Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før du slår på elektroverktøyet. Et verktøy eller en nøkkel som befinner seg i en roterende maskindel, kan føre til personskade. e Ikke strekk deg for langt. Pass på at du alltid har sikkert fotfeste oggod balanse. Da kan du kontrollere elektroverktøyet bedre i uventede situasjoner. f Bruk alltid egnede klær. Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. Hold hår, klær og hansker unna bevegelige deler. Løstsittende tøy, smykker eller langt hår kan komme inn i bevegelige deler. g Hvis det kan monteres støvavsug- og oppsamlingsinnretninger, må du forvisse deg om at disse er tilkoblet og brukes på korrekt måte. Bruk av disse innretningene reduserer farer på grunn av støv. 4 Aktsom håndtering og bruk av elektroverktøy a Ikke bruk makt på elektroverktøyet. Bruk et elektroverktøy som er beregnet på den type arbeid du vil utføre. Med et passende elektroverktøy arbeider du bedre og sikrere i det angitte effektområdet. b Ikke bruk elektroverktøy med defekt på-/ avbryter. Et elektroverktøy som ikke lenger kan slås av eller på med bryteren, er farlig og må repareres.
Side: 4
71 N O R S K c Trekk støpselet ut av stikkontakten før du utfører innstillinger på maskinen, skifter tilbehørsdeler eller legger maskinen bort. Disse tiltakene reduserer risikoen for en utilsiktet starting av maskinen. d Elektroverktøy som ikke er i bruk, må oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la verktøyet brukes av personer som ikke er fortrolig med dette, eller som ikke har lest disse bruksanvisningene. Elektroverktøy er farlige når de brukes av uerfarne personer. e Vær nøye med vedlikehold av elektroverktøy. Kontroller om bevegelige maskindeler fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, om deler er brukket eller skadet og andre forhold som kan innvirke på verktøyets funksjon. Hvis elektroverktøyet er skadet, må det repareres før bruk. Dårlig vedlikeholdte elektroverktøy er årsaken til mange uhell. f Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjær setter seg ikke så ofte fast og er lettere å føre. g Bruk elektroverktøy, tilbehør, verktøybits osv. i henhold til disse anvisningene og slik det er foreskrevet for denne spesielle maskintypen. Ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres. Bruk av elektroverktøy til andre formål enn det som er angitt, kan føre til farlige situasjoner. 5 Service a Elektroverktøyet ditt skal alltid repareres av kvalifisert personell og kun med originale reservedeler. Dette forsikrer at elektroverktøyets sikkerhet opprettholdes. Ekstra sikkerhetsregler for slipere • Din sliper er utformet til å slipe og kappe murverk og stål. Ikke kapp eller slip lett metall med et magnesiuminnhold over 80%, da denne metalltypen er brennbar. • Ikke bruk annet utstyr enn fiberarmerte slipehjul og kappeskiver. • Bruk bare slipe- og skjæreskiver som er flate eller har senterutsparing. • Bruk bare de slipehjulene og kappeskivene som anbefales av fabrikanten. • Maksimal tillatt hastighet på slipehjulet eller kappeskiven, eller annet passende tilbehør, må alltid være lik eller større enn verktøyets hastighet uten belastning spesifisert på typeskiltet. • Ikke kapp arbeidsstykker som krever en maksimal kappedybde som overskrider kappeskivens dybde. • Ikke bruk slipe- og skjæreskiver som ikke samsvarer med dimensjonene som er oppgitt i tekniske data. Ikke bruk mellomstykker for å få skiven til å sitte på spindelen. • Kontroller slipe- og skjæreskiver før hver bruk. Bruk ikke skiver med hakk, sprekker eller andre defekter. • Hvis disse følger med, pass på at det brukes trekkpapir når skiven monteres på spindelen. • Når det anvendes en skive med gjenget hull, pass på at gjengen er lang nok til å ta imot spindelen. • Pass på at slipe- eller skjæreskiven er riktig montert før bruk. • La verktøyet gå uten belastning på et sikkert sted i minst 30 sekunder. Hvis det foreligger betydelig vibrasjon eller oppstår andre feil, stopp verktøyet og sjekk det for å finne årsaken. • Benytt aldri dette verktøyet uten at vernedekselet er på plass. • Sjekk at arbeidsstykket er tilstrekkelig stødig. • Bruk ikke verktøyet i nærheten av antennbare væsker, gasser eller støv. Gnister eller varmt spon fra skjæringen eller motorbørstene kan antenne brennbare materialer. • Bruk ikke verktøyet mens du står på høyde med skiven. Hold andre mennesker borte fra arbeidsområdet. • Bruk ikke skjæreskiver til sidesliping. • Bruk ikke spindellåsen mens verktøyet er i drift. • Vær oppmerksom på at hjulet fortsetter å rotere en kort stund etter at du har slått verktøyet av. • Slipe- og skjæreskiver skal alltid lagres på et tørt sted. • Pass på at ventilasjonsåpningene holdes åpne når du jobber i støvete omgivelser. Hvis det skulle bli nødvendig å rense ventilasjonsåpningene, må du først koble verktøyet fra strømnettet. Bruk en ikke-metallisk gjenstand til å rense åpningene, så du ikke skader noen av maskinens indre komponenter.
Side: 5
72 N O R S K • Bruk alltid øyevern og hørselsvern. Bruk helst annet personlig verneutstyr i tillegg, som for eksempel støvmaske, hansker og hjelm. Bruke slipeskiver Advarsel: Opphoping av metallstøv • Omfattende bruk av slipeskiver ved metallbearbeiding kan resultere i økt potensiale for elektrisk støt. For å redusere denne risikoen må du sette inn en reststrømbryter før bruk og rengjøre ventilasjonsåpningene daglig ved å blåse tørr trykkluft inn i ventilasjonsåpningene i henhold til nedenstående vedlikeholdsanvisninger. Etiketter på utstyret Følgende symboler befinner seg på verktøyet: Les bruksanvisningen før bruk Bruk vernebriller Bruk hørselsvern Kontroll av pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Vinkelsliper 1 Vern 1 Sidehåndtak 1 Flenssett 1 Pinnenøkkel 1 Koffert (kun K-modeller) 1 Instruksjonsbok 1 Splitt-tegning • Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt skadet under transporten. • Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før verktøyet tas i bruk. Beskrivelse (fig. A) Vinkelsliperen D28111/D28113(K)/D28130/D28132/ D28134/D28135(K)/D28139/D28141 er utarbeidet for profesjonelle slipe- og kappearbeider. 1 Strømbryter 2 Spindellås 3 Vern 4 Sidehåndtak D28113(K)/D28130/D28132/D28135(K)/D28141 - Vibrasjonsdempet sidehåndtak Det vibrasjonsdempede sidehåndtaket gir ytterligere komfort ved å absorbere vibrasjonene fra verktøyet. D28113(K)/D28130/D28132/D28134/D28135(K)/ D28141 - Selvspennende vern Det selvspennende vernet muliggjør rask justering mens verktøyet brukes, så det blir mer allsidig. D28113(K)/D28130/D28132/D28134/D28135(K)/ D28141 - Støvutløpssystem Støvutløpssystemet motvirker opphoping av støv rundt vernet og motorens luftinntak, og gjør den støvmengden som kommer inn i motorhuset så liten som mulig. Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er kun konstruert for én spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen på typeskiltet. Ditt DEWALT verktøy er dobbeltisolert i samsvar med EN 50144. Jordet ledning er derfor ikke nødvendig. Skifting av kabel eller støpsel Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt. Bruk av skjøteledning Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må man bruke en godkjent skjøteledning som er egnet til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske data). Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle kabelen helt av først.
Side: 6
73 N O R S K Montering og justering Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før montering og justering av verktøyet. Montere og demontere vernet (fig. B1 & B2) D28111/D28139 - Vern med festeskrue (fig. B1) • Plasser vinkelsliperen på et bord med spindelen opp. • Sett tappene (5) på linje med sporene (6). • Press vernet ned og drei det til ønsket posisjon. • Stram skruen godt (7). • For å ta av vernet må du løsne på skruen. Bruk aldri verktøyet uten at vernedekselet er på plass. D28113(K)/D28130/D28132/D28134/D28135(K)/ D28141 - Selvspennende vern (fig. B2) • Plasser vinkelsliperen på et bord med spindelen opp. • Utløs klemmelåsen (8) og hold vernet (3) over verktøyet, som vist. • Sett tappene (5) på linje med sporene (6). • Press vernet ned og drei det til ønsket posisjon. • Om nødvendig, øk klemmestyrken ved å stramme til skruen. (9). • Stram klemmelåsen. • For å fjerne vernedekselet, frigjør du klemmelåsen. Bruk aldri verktøyet uten at vernedekselet er på plass. Sette på og fjerne en slipe- eller skjæreskive (fig. C1 & C2) • Plasser verktøyet på et bord med vernedekselet opp. • Monter den indre flensen (10) riktig på spindelen (11) (fig. C1). • Sett skiven (12) på flensen (10). Når du monterer en skive med et opphøyet senter, pass på at det opphøyde senteret (13) er mot flensen (10). • Skru ytterflensen (14) inn på spindelen (11) (fig. C2): - ringen på flensen (14) må stå mot skiven når slipeskive (A) monteres, - ringen på flensen (14) må stå bort fra skiven når skjæreskive (B) monteres. • Trykk inn spindellåsen (2) og drei spindelen (11) til den låses på plass. • Stram flensen (14) med den topinnede skrunøkkelen som medfølger. • Slipp spindellåsen. • Fjern skiven ved å løsne flensen (14) med skrunøkkelen. Ikke bruk skiver som er skadet. Montere sidehåndtaket (fig. D) • Skru sidehåndtaket (4) stramt inn i et av hullene (14) på en av sidene av girhuset. Bruksanvisning • Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og gjeldende forskrifter. • Kontroller at alle materialer som skal slipes eller skjæres er godt fastlåst. • Bruk forsiktig trykk på verktøyet. Ikke trykk fra siden på skiven. • Ikke overbelast verktøyet. Hvis verktøyet blir varmt, må det få gå ubelastet i et par minutter. Før maskinen tas i bruk: • Monter passende beskyttelsesdeksel og slipe- eller kappeskive. Bruk ikke utslitte eller skadde skiver. • Forsikre deg om at indre og ytre flens er riktig montert. • Kontroller at skiven roterer i den retningen som er angitt på tilleggsutstyret og maskinen. Skru på og av (fig. A) • Når du skal bruke verktøyet, trykker du på strømbryteren. • Trykk bryteren helt fremover for kontinuerlig drift. • Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren. Trykk på bakre del av bryteren for å stanse verktøyet i kontinuerlig drift. Ikke slå av verktøyet mens det er belastet.
Side: 7
74 N O R S K Metallbearbeiding • Når dette verktøyet brukes til bearbeiding av metall, må du forvisse deg om at en reststrømbryter er koblet inn for å unngå den restrisikoen som forårsakes av metallspon. • Hvis strømforsyningen brytes av reststrømbryteren, må du bringe verktøyet til en autorisert DeWALT-reparatør. Under ekstreme arbeidsforhold kan ledende støv samles opp inne i maskinhuset under bearbeiding av metall. Dette kan resultere i at den beskyttende isolasjonen til maskinen blir svakere, hvilket kan medføre risiko for elektrisk støt. For å unngå at det bygges opp ansamlinger av metallspon inne i maskinen, anbefaler vi daglig rengjøring av ventilasjonsåpningene. Se ”Vedlikehold”. Bruke slipeskiver Advarsel: Opphoping av metallstøv • Omfattende bruk av slipeskiver ved metallbearbeiding kan resultere i økt potensiale for elektrisk støt. For å redusere denne risikoen må du sette inn en reststrømbryter før bruk og rengjøre ventilasjonsåpningene daglig ved å blåse tørr trykkluft inn i ventilasjonsåpningene i henhold til nedenstående vedlikeholdsanvisninger. Tilleggsutstyr Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om egnet tilleggsutstyr. Vedlikehold Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av riktig behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet. Autostopp ved slitte karbonbørster Motoren slås av automatisk, hvilket betyr at karbonbørstene nesten er utslitt og at verktøyet må til service. Kullbørstene kan ikke skiftes av brukeren. Ta verktøyet med til en autorisert DEWALT-reparatør. Smøring Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring. Rengjøring Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør elverktøyet regelmessig med en myk klut. Holde ventilasjonsåpningene rene For å unngå at det bygges opp ansamlinger av støv inne i maskinen, anbefaler vi daglig rengjøring av ventilasjonsåpningene. • Trekk ut støpselet av stikkontakten. • Blås tørr trykkluft gjennom ventilasjonsåpningene. • Rengjør ventilasjonsåpningene med en myk børste eller tørr klut. Ikke bruk metallgjenstander, da disse kan ødelegge de indre delene. Miljøvern Kildesortering. Dette produktet må ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet. Hvis du finner ut at DEWALT-produktet ditt må skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det, må du unnlate å kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Sørg for at dette produktet gjøres tilgjengelig for kildesortering. Kildesortering av brukte produkter og emballasje gjør det mulig å resirkulere materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk av resirkulerte materialer bidrar til å forhindre forsøpling av miljøet og reduserer behovet for råmaterialer. Lokale regelverk kan legge tilrette for kildesortering av elektriske produkter fra husholdningen, ved kommunale deponier eller gjennom forhandleren når du kjøper et nytt produkt.
Side: 8
75 DEWALT har tilrettelagt for innsamling og resirkulering av DEWALT-produkter etter at de har utspilt sin rolle. For å benytte deg av denne tjenesten, vennligst returner produktet ditt til et av våre autoriserte serviceverksteder, som vil samle inn produktene for oss. For informasjon om nærmeste autoriserte serviceverksted, ta kontakt med det lokale DEWALT- kontoret på den adressen som er oppgitt i denne bruksanvisningen. En oversikt over alle autoriserte DEWALT-serviceverksteder og fullstendige servicevilkår finnes også tilgjengelig på Internett, adresse: www.2helpU.com DEWALT service Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta kontakt med DEWALT). På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst separat. GARANTI • 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI • Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy, kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT forhandler eller til et DEWALT autorisert serviceverksted og du kan bytte eller få pengene tilbake. Kvittering må fremlegges. • 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE • Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold eller service i de første 12 månedene etter det ble kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert DEWALT serviceverksted. Gratis vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader. Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke. Kvittering må fremlegges. • 1 ÅRS GARANTI • Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller mangler som skyldes material- eller fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis eller, etter egen vurdering, erstatte verktøyet gratis forutsatt at: • Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst. • Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert verksted/personell. • Kvittering kan fremlegges. Denne garantien er i tillegg til kjøperens rettigheter i henhold til Kjøpsloven. Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte serviceverksted finner du i DEWALT katalogen, eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du finne en liste over DEWALT autoriserte serviceverksteder og komplett informasjon om vår etter-salg-service på Internett-adressen vår: www.2helpU.com N O R S K

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt D28135 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt D28135. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med D28135 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt D28135

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt D28135 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Vinkelslipere
  • Model/navn: D28135
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk