D27902

DeWalt D27902 manual

D27902

Manual for DeWalt D27902 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 96 sider.

Side: 1
Norsk – 1 Gratulerer! Du har valgt et DEWALT verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT til en av de mest pålitelige partnerne for profesjonelle bruke- re av elektriske verktøy. Før første gangs bruk av appara- tet, les denne originale bruksan- visningen , følg den og oppbevar den for senere bruk eller fo overlevering til neste eier. – Det er tvingende nødvendig å lese sik- kerhetsinstruksene nr. 5.956-249 før maskinen settes i drift! – Hvis bruksanvisningen og sikkerhets- anvisningene ikke følges, kan dette medføre skader på apparatet og fare for brukeren og andre personer. – Informer straks forhandleren ved trans- portskader. Kildesortering. Dette produktet må ikke kastes i det vanlige hushold- ningsavfallet. Hvis du finner ut at DEWALT-produktet ditt må skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det, må du unnlate å kaste det sammen med det vanlige husholdningsav- fallet. Sørg for at dette produktet gjøres til- gjengelig for kildesortering. Kildesortering av brukte produkter og emballasje gjør det mulig å re- sirkulere materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk av resirkulerte materialer bidrar til å forhindre forsøpling av miljøet og reduserer behovet for råmaterialer. – Lokale regelverk kan legge tilrette for kildesortering av elektriske produkter fra husholdningen, ved kommunale de- ponier eller gjennom forhandleren når du kjøper et nytt produkt. – DEWALT har tilrettelagt for innsamling og resirkulering av DEWALT-produkter etter at de har utspilt sin rolle. Ønsker du å benytte deg av denne tjenesten, returnerer du produktet ditt til et autori- sert serviceverksted, som tar det imot og formidler det videre. – Du kan få adressen til ditt nærmeste au- toriserte serviceverksted ved å kontakte ditt lokale DEWALT-kontor på adressen oppgitt i denne håndboken. Du kan også finne en komplett liste over autori- serte DEWALT-serviceverksteder og ut- fyllende informasjon om vår etter salg- service og kontaktnumre på Internett på følgende adresse: www.2helpU.com Innholdsfortegnelse Miljøvern. . . . . . . . . . . . . . . NO . . .1 Symboler i bruksanvisningen NO . . .2 Forskriftsmessig bruk . . . . . NO . . .2 Maskinorganer . . . . . . . . . . NO . . .2 Ta i bruk . . . . . . . . . . . . . . . NO . . .2 Betjening . . . . . . . . . . . . . . NO . . .3 Transport . . . . . . . . . . . . . . NO . . .4 Lagring . . . . . . . . . . . . . . . . NO . . .4 Pleie og vedlikehold . . . . . . NO . . .4 Feilretting . . . . . . . . . . . . . . NO . . .4 Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . NO . . .5 Tilbehør og reservedeler . . NO . . .5 EU-samsvarserklæring. . . . NO . . .5 Tekniske data. . . . . . . . . . . NO . . .6 Miljøvern 61 NO
Side: 2
– 2  Fare For en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død. 몇 Advarsel For en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død. Forsiktig! For en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader eller til materielle skader. 몇 Advarsel Maskinen er ikke egnet til oppsuging av helsefarlig støv. – Denne maskinen er beregnet for våt- og tørr-rengjøring av gulv- og veggflater. – Dette apparatet er ment for kommersiell bruk, som f.eks. i hoteller, sykehus, fa- brikker, butikker, kontorer, utleiefirmaer og på anleggsplasser. 1 Elektroder 2 Sugeslange 3 Kabelkroker 4 Luftutløp, arbeidsluft 5 Låsing av sugehode 6 Løpehjul 7 Luftinntak, motor-kjøleluft 8 Smussbeholder 9 Sugehode 10 Styrerulle 11 Sugestusser 12 Gulvdyse (ikke i standard leveringsom- fang) 13 Sugerør (ikke i standard leveringsom- fang) 14 Bærehåndtak 15 Filterlokk 16 Bøyd rørstykke 17 Dreieregulator for sugeeffekt (min-max) 18 Kontrollampe 19 Stikkontakt 20 Automatisk filterrensing 21 Hovedbryter 22 Foldefilter 23 Rensing av filter 24 Holder for gulvdyse 25 Holder for fugedyse 26 Holder for sugerør 27 Nettledning 28 Typeskilt Forsiktig! Ved suging skal aldri det flate foldefilteret fjernes. – Ved suging av fint støv kan man i tillegg bruke en papirfilterpose eller et mem- branfilter (ekstratilbehør). Figur  Avlås og ta av sugehodet.  Papirfilterpose eller membranfilter (ek- stratilbehør) settes på.  Sett på sugehodet og lås det. Figur  Demontere børstestriper.  Monter gummilepper. Merk:Den strukturert siden av gummilep- pene skal peke utover. – Ved suging av våt smuss må papirfilter- posen eller membranfilteret (ekstratil- behør) alltid tas av. – Det anbefales å bruke en spesialfilter- pose (våt) (se Filtersystemer). Symboler i bruksanvisningen Forskriftsmessig bruk Maskinorganer Ta i bruk Støvsuging Montering av papirfilterpose Våt-vakuum rengjøring (ekstrautstyr) Montering av gummiliepper Ta av papirfilterposen 62 NO
Side: 3
– 3 Forsiktig! Ved suging skal aldri det flate foldefilteret fjernes. – Ved oppsuging av våt smuss med mø- bel- eller fugemunnstykket, eller hvis det overveiende suges opp vann fra en beholder, anbefales det at funksjonen "automatisk filterrengjøring" slås av av. – VEd oppnådd maks. væskenivå slår ap- paratet seg automatisk av. – Ved ikke ledende væsker (for eksem- pel bore-emulsjoner, olje eller fett) vil apparatet ikke slå seg av ved full beholder. Fyllingsgraden må stadig kontrolleres og beholderen må tøm- mes i rett tid. – Etter avsluttet våtsuging: Rengjør foldefilte- ret med filterrensingen. Rengjør elektrode- ne med en børste. Rengjør beholderen med en fuktig klut og tørk den. Figur Sugeslangen er utstyrt med et clip-system. Alle C-35/C-DN-35-tilbehørsdeler kan tilko- bles.  Sett i støpselet.  Slå på apparatet ved hjelp av hovedbryter.  Stille inn sugeeffekten (min-maks) på dreiebryteren. Gjelder ikke D27902-LX, 115V versjon  Fare Fare for personskader og materielle ska- der! Stikkontakten er ment for direkte tilkob- ling av elektroverktøy til sugeren. Enhver annen bruk av stikkontakten er ikke tillatt.  Sett inn støpselet fra det elektriske verktøyet i støvsugeren.  Slå på apparatet ved hjelp av hovedbryter. Kontrollampen lyser, støvsugeren er i Standby-modus. Merk:Støvsugeren vil automatisk slås av og på sammen med elektroverktøyet. Merk:Støvsugeren har en startforsinkelse på opp til 0,5 sekund, og vil fortsette å gå i opp til 15 sekunder etter at den slås av. Merk:For effektforbruk av elektriske verk- tøy se Tekniske data. Figur  Tilkoblingsmuffe tilpasses koblingen på elektroverktøyet. Figur  Ta av det bøyde rørstykket på su- geslangen.  Monter tilkoblingsmuffen på sugeslangen. Figur  Koble tilkoiblingsmuffen til det elektris- ke verktøyet. Apparatet har en ny type filterrensing som er spesielt virksomt for fint støv. Derved renses det flate foldefilteret automatisk hvert 15. sekund ved hjelp av luftstøt (pul- senrende støy). Merk:Den automatiske filterrengjøringen er slått på fra fabrikken. Merk:Den automatiske filterrengjøringen kan bare slås på/av ved påslått aparat. – Slå av automatisk filterrengjøring:  Bruk bryteren. Kontrollampe i bryteren slukkes. – Slå på automatisk filterrengjøring:  Bruk bryteren en gang til. Kontrollampe i bryteren lyser grønn.  Slå av apparatet ved hjelp av hovedbryter.  Trekk ut nettstøpselet.  Tøm beholderen.  Rengjør maskinen innvendig og utven- dig ved å tørke av den med en fuktig klut, og ved å bruke sugefunksjonen. Generelt Clipforbindelse Betjening Slå apparatet på Stille inn sugeytelse Arbeide med elektroverktøy Automatisk filterrensing Slå maskinen av Etter hver bruk 63 NO
Side: 4
– 4 Figur  Oppbevar sugeslange og strømkabel i henhold til figuren.  Sett maskinen til oppbevaring i et tørt rom, utilgjengelig for uvedkommende. Forsiktig! Fare for personskader og materielle skader! Pass på vekten av apparatet ved transport.  Ta sugerør med gulvdyse ut av hode- ren. For løfting, grip apparatet i bære- håndtaket og i sugerøret.  Ved transport i kjøretøyer skal appara- tet sikres mot å skli eller velte etter de til enhver tid gjeldende regler. Forsiktig! Fare for personskader og materielle skader! Pass på vekten av apparatet ved lagring. Dette apparatet skal kun lagres innendørs.  Fare Før alt arbeide på apparatet skal apparatet slås av og strømkabelen trekkes ut.  Åpne filterdeksel.  Skifte foldefilter.  Lukk filterdeksel, du skal høre det går i lås.  Avlås og ta av sugehodet.  Rengjør elektrodene med en børste.  Sett på sugehodet og lås det.  Fare Før alt arbeide på apparatet skal apparatet slås av og strømkabelen trekkes ut.  Kontroller kabel, sikring, stikkontakt og elektroder.  Slå apparatet på.  Tøm beholderen.  Slå av appratet og vent i 5 sekunder, slå på igjen etter 5 sekunder.  Elektroder og mellomrommet mellom elektrodene rengjøres med børste.  Fjern blokkeringer fra børstehodet, su- gerøret, sugeslangen eller foldefilteret.  Bytt papirfilterpose.  Sett inn filterdekselet korrekt.  Membranfilter (ekstratilbehør) rengjø- res under rennende vann eller skiftes.  Skifte foldefilter.  Pass på korrekt innføring av foldefilteret.  Skifte foldefilter.  Elektroder og mellomrommet mellom elektrodene rengjøres med børste.  Fyllingsnivå må stadig kontrolleres ved væsker som ikke er elektrisk ledende.  Sugeslange ikke korrekt tilkoblet.  Kontakt kundetjenesten.  Kontakt kundetjenesten. Oppbevaring av apparatet Transport Lagring Pleie og vedlikehold Skifte foldefilter Elektrodene rengjøres Feilretting Sugeturbinen går ikke Sugeturbinen kobler ut Sugeturbinen slår seg ikke på etter at beholderen er tømt Sugekraften avtar Støvutslipp ved suging Utkobligsautomatikk (våtsuging) slår ikke inn Automatisk filterrens fungerer ikke Automatisk filterrengjøring lar seg ikke slå av Automatisk filterrengjøring lar seg ikke slå på 64 NO
Side: 5
– 5 Dersom du ikke er helt tilfreds med dittr DEWALT verktøy, vennligst retuner det innen 30 dager til forhandleren, og du får bytte det eller får pengene tilbake. Du må ta med kjørpskvitteringen. Dersom du har behov for vedlikehold eller service på ditt DEWALT verktøy i løpet av de 12 første månedene etter kjøp, vil du få det uten kostnader hos ditt DEWALT seer- vicesenter. Du må ta med kjørpskvitterin- gen. Inkluderer arbeidskostnader og reservedeler for elektriske verktøy. Inklude- rer ikke tilbehør. Dersom ditt DEWALT produkt feiler på grunn av feil i meterialer eller ved produk- sjonen innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer vi å skifte alle defekte deler, eller ettwer vårt valg, å bytte hele enheten uten kostnader, forutsatt at: – Produktet har ikke blitt feilaktig brukt. – Det har ikke vært forsøkt reparert av uautoriserte personer. – Du må ta med dokumentasjon av kjøps- dato. Denne garantien er gitt som en ekstra ytelse og kommer i tillegg til an- dre legale rettigheter. For å finne ditt nærmeste autoriserte DEWALT servicesenter , bruk de angitte te- lefonnummerne på baksiden av denne ma- nualen. Alternativt kan du finne en liste av autoriserte DEWALT servicesenter, og all informasjon om vår ettersalgs-service, på Internet under www.2helpU.com – Det er kun tillatt å anvende tilbehør og reservedeler som er godkjent av produ- senten. Originalt tilbehør og originale reservedeler garanterer for sikker og problemfri drift av apparatet. – For mer informasjon om reservedeler, vennligst kontakt din DEWALT forhandler. MASKINERIDIREKTIV D27902 DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under “tekniske data” er i sam- svar med: For mer informasjon, vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken. Undertegnede er ansvarlig for sammenstil- lingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DEWALT. DEWALT Richard-Klinger-Straße 11 D-65510 Idstein Tyskland 01.01.2010 Garanti 30 DAGER GARANTERT TILFREDSHET UTEN RISIKO ETT ÅRS GRATIS VEDLIKEHOLDSKONTRAKT ETT ÅR FULL GARANTI Tilbehør og reservedeler EU-samsvarserklæring Relevante EU-direktiver 2006/42/EF (+2009/127/EF) 2004/108/EF Anvendte overensstemmende normer EN 55014–1: 2006 + A1: 2009 EN 55014–2: 1997 + A2: 2008 EN 60335–1 EN 60335–2–69 EN 61000–3–2: 2006 + A2: 2009 EN 61000–3–3: 2008 EN 62233: 2008 Anvendte nasjonale normer - Horst Großmann Vice President Engineering and Product Development 65 NO
Side: 6
– 6 Tekniske data D27902 LX D27902 QS D27902 GB Nettspenning V 115 220-240 220-240 Frekvens Hz 50/60 50/60 50/60 Maks. effekt W 1320 1380 -- Nominell effekt W 1150 1200 1200 Beholderinnhold l 45 45 45 Fyllingsmengde væske l 30 30 30 Luftmengde (maks.) l/s 58 61 61 Undertrykk (maks.) kPa (mbar) 22,1 (221) 23,0 (230) 23,0 (230) Effektforbruk for elektroverktøy W -- 100-2200 100-1800 Beskyttelsesklasse -- II I I Sugeslangekobling (C-DN/C-ID) mm 35 35 35 Lengde x bredde x høyde mm 520 x 380 x 695 520 x 380 x 695 520 x 380 x 695 Vekt kg 13,0 13,5 13,5 Omgivelsestemperatur maks. °C +40 +40 +40 Registrerte verdier etter EN 60335-2-69 Støytrykksnivå LpA dB(A) 65 65 65 Usikkerhet KpA dB(A) 1 1 1 Hånd-arm vibrasjonsverdi m/s2 <2,5 <2,5 <2,5 Usikkerhet K m/s2 0,2 0,2 0,2 Nettledning H07RN-F 2x1,5 mm2 D27902 Best.nr. Kabellengde LX 1003275-00 7,5 m Nettledning H07RN-F 3x1,5 mm2 D27902 Best.nr. Kabellengde QS 1003279-00 7,5 m GB 1003280-00 7,5 m 66 NO

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt D27902 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt D27902. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med D27902 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt D27902

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt D27902 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Støvsugere
  • Model/navn: D27902
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk