DeWalt D27902 manual

Vis en manual for DeWalt D27902 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Støvsuger
  • Model/navn: D27902
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 60
Norsk
– 1
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT verktøy. Mange
års erfaring, grundig produktutvikling og
innovasjon gjør DEWALT til en av de mest
pålitelige partnerne for profesjonelle bruke-
re av elektriske verktøy.
Før første gangs bruk av appara-
tet, les denne originale bruksan-
visningen , følg den og oppbevar den for
senere bruk eller fo overlevering til neste eier.
– Det er tvingende nødvendig å lese sik-
kerhetsinstruksene nr. 5.956-249 før
maskinen settes i drift!
– Hvis bruksanvisningen og sikkerhets-
anvisningene ikke følges, kan dette
medføre skader på apparatet og fare for
brukeren og andre personer.
– Informer straks forhandleren ved trans-
portskader.
Kildesortering. Dette produktet må
ikke kastes i det vanlige hushold-
ningsavfallet.
Hvis du finner ut at DEWALT-produktet ditt
må skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har
bruk for det, må du unnlate å kaste det
sammen med det vanlige husholdningsav-
fallet. Sørg for at dette produktet gjøres til-
gjengelig for kildesortering.
Kildesortering av brukte produkter
og emballasje gjør det mulig å re-
sirkulere materialer og bruke dem
igjen. Gjenbruk av resirkulerte materialer
bidrar til å forhindre forsøpling av miljøet og
reduserer behovet for råmaterialer.
– Lokale regelverk kan legge tilrette for
kildesortering av elektriske produkter
fra husholdningen, ved kommunale de-
ponier eller gjennom forhandleren når
du kjøper et nytt produkt.
– DEWALT har tilrettelagt for innsamling
og resirkulering av DEWALT-produkter
etter at de har utspilt sin rolle. Ønsker
du å benytte deg av denne tjenesten,
returnerer du produktet ditt til et autori-
sert serviceverksted, som tar det imot
og formidler det videre.
– Du kan få adressen til ditt nærmeste au-
toriserte serviceverksted ved å kontakte
ditt lokale DEWALT-kontor på adressen
oppgitt i denne håndboken. Du kan
også finne en komplett liste over autori-
serte DEWALT-serviceverksteder og ut-
fyllende informasjon om vår etter salg-
service og kontaktnumre på Internett på
følgende adresse: www.2helpU.com
Innholdsfortegnelse
Miljøvern. . . . . . . . . . . . . . . NO . . .1
Symboler i bruksanvisningen NO . . .2
Forskriftsmessig bruk . . . . . NO . . .2
Maskinorganer . . . . . . . . . . NO . . .2
Ta i bruk . . . . . . . . . . . . . . . NO . . .2
Betjening . . . . . . . . . . . . . . NO . . .3
Transport . . . . . . . . . . . . . . NO . . .4
Lagring . . . . . . . . . . . . . . . . NO . . .4
Pleie og vedlikehold . . . . . . NO . . .4
Feilretting . . . . . . . . . . . . . . NO . . .4
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . NO . . .5
Tilbehør og reservedeler . . NO . . .5
EU-samsvarserklæring. . . . NO . . .5
Tekniske data. . . . . . . . . . . NO . . .6
Miljøvern
61
NO
Side: 61
– 2
 Fare
For en umiddelbar truende fare som kan
føre til store personskader eller til død.
몇 Advarsel
For en mulig farlig situasjon som kan føre til
store personskader eller til død.
Forsiktig!
For en mulig farlig situasjon som kan føre til
mindre personskader eller til materielle
skader.
몇 Advarsel
Maskinen er ikke egnet til oppsuging av
helsefarlig støv.
– Denne maskinen er beregnet for våt- og
tørr-rengjøring av gulv- og veggflater.
– Dette apparatet er ment for kommersiell
bruk, som f.eks. i hoteller, sykehus, fa-
brikker, butikker, kontorer, utleiefirmaer
og på anleggsplasser.
1 Elektroder
2 Sugeslange
3 Kabelkroker
4 Luftutløp, arbeidsluft
5 Låsing av sugehode
6 Løpehjul
7 Luftinntak, motor-kjøleluft
8 Smussbeholder
9 Sugehode
10 Styrerulle
11 Sugestusser
12 Gulvdyse (ikke i standard leveringsom-
fang)
13 Sugerør (ikke i standard leveringsom-
fang)
14 Bærehåndtak
15 Filterlokk
16 Bøyd rørstykke
17 Dreieregulator for sugeeffekt (min-max)
18 Kontrollampe
19 Stikkontakt
20 Automatisk filterrensing
21 Hovedbryter
22 Foldefilter
23 Rensing av filter
24 Holder for gulvdyse
25 Holder for fugedyse
26 Holder for sugerør
27 Nettledning
28 Typeskilt
Forsiktig!
Ved suging skal aldri det flate foldefilteret
fjernes.
– Ved suging av fint støv kan man i tillegg
bruke en papirfilterpose eller et mem-
branfilter (ekstratilbehør).
Figur
 Avlås og ta av sugehodet.
 Papirfilterpose eller membranfilter (ek-
stratilbehør) settes på.
 Sett på sugehodet og lås det.
Figur
 Demontere børstestriper.
 Monter gummilepper.
Merk:Den strukturert siden av gummilep-
pene skal peke utover.
– Ved suging av våt smuss må papirfilter-
posen eller membranfilteret (ekstratil-
behør) alltid tas av.
– Det anbefales å bruke en spesialfilter-
pose (våt) (se Filtersystemer).
Symboler i bruksanvisningen
Forskriftsmessig bruk
Maskinorganer
Ta i bruk
Støvsuging
Montering av papirfilterpose
Våt-vakuum rengjøring
(ekstrautstyr)
Montering av gummiliepper
Ta av papirfilterposen
62 NO
Side: 62
– 3
Forsiktig!
Ved suging skal aldri det flate foldefilteret
fjernes.
– Ved oppsuging av våt smuss med mø-
bel- eller fugemunnstykket, eller hvis
det overveiende suges opp vann fra en
beholder, anbefales det at funksjonen
"automatisk filterrengjøring" slås av av.
– VEd oppnådd maks. væskenivå slår ap-
paratet seg automatisk av.
– Ved ikke ledende væsker (for eksem-
pel bore-emulsjoner, olje eller fett)
vil apparatet ikke slå seg av ved full
beholder. Fyllingsgraden må stadig
kontrolleres og beholderen må tøm-
mes i rett tid.
– Etter avsluttet våtsuging: Rengjør foldefilte-
ret med filterrensingen. Rengjør elektrode-
ne med en børste. Rengjør beholderen
med en fuktig klut og tørk den.
Figur
Sugeslangen er utstyrt med et clip-system.
Alle C-35/C-DN-35-tilbehørsdeler kan tilko-
bles.
 Sett i støpselet.
 Slå på apparatet ved hjelp av hovedbryter.
 Stille inn sugeeffekten (min-maks) på
dreiebryteren.
Gjelder ikke D27902-LX, 115V versjon
 Fare
Fare for personskader og materielle ska-
der! Stikkontakten er ment for direkte tilkob-
ling av elektroverktøy til sugeren. Enhver
annen bruk av stikkontakten er ikke tillatt.
 Sett inn støpselet fra det elektriske
verktøyet i støvsugeren.
 Slå på apparatet ved hjelp av hovedbryter.
Kontrollampen lyser, støvsugeren er i
Standby-modus.
Merk:Støvsugeren vil automatisk slås av
og på sammen med elektroverktøyet.
Merk:Støvsugeren har en startforsinkelse
på opp til 0,5 sekund, og vil fortsette å gå i
opp til 15 sekunder etter at den slås av.
Merk:For effektforbruk av elektriske verk-
tøy se Tekniske data.
Figur
 Tilkoblingsmuffe tilpasses koblingen på
elektroverktøyet.
Figur
 Ta av det bøyde rørstykket på su-
geslangen.
 Monter tilkoblingsmuffen på sugeslangen.
Figur
 Koble tilkoiblingsmuffen til det elektris-
ke verktøyet.
Apparatet har en ny type filterrensing som
er spesielt virksomt for fint støv. Derved
renses det flate foldefilteret automatisk
hvert 15. sekund ved hjelp av luftstøt (pul-
senrende støy).
Merk:Den automatiske filterrengjøringen er
slått på fra fabrikken.
Merk:Den automatiske filterrengjøringen
kan bare slås på/av ved påslått aparat.
– Slå av automatisk filterrengjøring:
 Bruk bryteren. Kontrollampe i bryteren
slukkes.
– Slå på automatisk filterrengjøring:
 Bruk bryteren en gang til. Kontrollampe
i bryteren lyser grønn.
 Slå av apparatet ved hjelp av hovedbryter.
 Trekk ut nettstøpselet.
 Tøm beholderen.
 Rengjør maskinen innvendig og utven-
dig ved å tørke av den med en fuktig
klut, og ved å bruke sugefunksjonen.
Generelt
Clipforbindelse
Betjening
Slå apparatet på
Stille inn sugeytelse
Arbeide med elektroverktøy
Automatisk filterrensing
Slå maskinen av
Etter hver bruk
63
NO
Side: 63
– 4
Figur
 Oppbevar sugeslange og strømkabel i
henhold til figuren.
 Sett maskinen til oppbevaring i et tørt
rom, utilgjengelig for uvedkommende.
Forsiktig!
Fare for personskader og materielle skader!
Pass på vekten av apparatet ved transport.
 Ta sugerør med gulvdyse ut av hode-
ren. For løfting, grip apparatet i bære-
håndtaket og i sugerøret.
 Ved transport i kjøretøyer skal appara-
tet sikres mot å skli eller velte etter de til
enhver tid gjeldende regler.
Forsiktig!
Fare for personskader og materielle skader!
Pass på vekten av apparatet ved lagring.
Dette apparatet skal kun lagres innendørs.
 Fare
Før alt arbeide på apparatet skal apparatet
slås av og strømkabelen trekkes ut.
 Åpne filterdeksel.
 Skifte foldefilter.
 Lukk filterdeksel, du skal høre det går i lås.
 Avlås og ta av sugehodet.
 Rengjør elektrodene med en børste.
 Sett på sugehodet og lås det.
 Fare
Før alt arbeide på apparatet skal apparatet
slås av og strømkabelen trekkes ut.
 Kontroller kabel, sikring, stikkontakt og
elektroder.
 Slå apparatet på.
 Tøm beholderen.
 Slå av appratet og vent i 5 sekunder, slå
på igjen etter 5 sekunder.
 Elektroder og mellomrommet mellom
elektrodene rengjøres med børste.
 Fjern blokkeringer fra børstehodet, su-
gerøret, sugeslangen eller foldefilteret.
 Bytt papirfilterpose.
 Sett inn filterdekselet korrekt.
 Membranfilter (ekstratilbehør) rengjø-
res under rennende vann eller skiftes.
 Skifte foldefilter.
 Pass på korrekt innføring av foldefilteret.
 Skifte foldefilter.
 Elektroder og mellomrommet mellom
elektrodene rengjøres med børste.
 Fyllingsnivå må stadig kontrolleres ved
væsker som ikke er elektrisk ledende.
 Sugeslange ikke korrekt tilkoblet.
 Kontakt kundetjenesten.
 Kontakt kundetjenesten.
Oppbevaring av apparatet
Transport
Lagring
Pleie og vedlikehold
Skifte foldefilter
Elektrodene rengjøres
Feilretting
Sugeturbinen går ikke
Sugeturbinen kobler ut
Sugeturbinen slår seg ikke på etter
at beholderen er tømt
Sugekraften avtar
Støvutslipp ved suging
Utkobligsautomatikk (våtsuging)
slår ikke inn
Automatisk filterrens fungerer ikke
Automatisk filterrengjøring lar seg
ikke slå av
Automatisk filterrengjøring lar seg
ikke slå på
64 NO
Side: 64
– 5
Dersom du ikke er helt tilfreds med dittr
DEWALT verktøy, vennligst retuner det
innen 30 dager til forhandleren, og du får
bytte det eller får pengene tilbake. Du må ta
med kjørpskvitteringen.
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT verktøy i løpet av
de 12 første månedene etter kjøp, vil du få
det uten kostnader hos ditt DEWALT seer-
vicesenter. Du må ta med kjørpskvitterin-
gen. Inkluderer arbeidskostnader og
reservedeler for elektriske verktøy. Inklude-
rer ikke tilbehør.
Dersom ditt DEWALT produkt feiler på
grunn av feil i meterialer eller ved produk-
sjonen innen 12 måneder fra kjøpsdato,
garanterer vi å skifte alle defekte deler, eller
ettwer vårt valg, å bytte hele enheten uten
kostnader, forutsatt at:
– Produktet har ikke blitt feilaktig brukt.
– Det har ikke vært forsøkt reparert av
uautoriserte personer.
– Du må ta med dokumentasjon av kjøps-
dato. Denne garantien er gitt som en
ekstra ytelse og kommer i tillegg til an-
dre legale rettigheter.
For å finne ditt nærmeste autoriserte
DEWALT servicesenter , bruk de angitte te-
lefonnummerne på baksiden av denne ma-
nualen. Alternativt kan du finne en liste av
autoriserte DEWALT servicesenter, og all
informasjon om vår ettersalgs-service, på
Internet under
www.2helpU.com
– Det er kun tillatt å anvende tilbehør og
reservedeler som er godkjent av produ-
senten. Originalt tilbehør og originale
reservedeler garanterer for sikker og
problemfri drift av apparatet.
– For mer informasjon om reservedeler,
vennligst kontakt din DEWALT forhandler.
MASKINERIDIREKTIV
D27902
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under “tekniske data” er i sam-
svar med:
For mer informasjon, vennligst kontakt
DEWALT på følgende adresser eller se
baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstil-
lingen av den tekniske filen og fremsetter
denne erklæringen på vegne av DEWALT.
DEWALT
Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein
Tyskland
01.01.2010
Garanti
30 DAGER GARANTERT
TILFREDSHET UTEN RISIKO
ETT ÅRS GRATIS
VEDLIKEHOLDSKONTRAKT
ETT ÅR FULL GARANTI
Tilbehør og reservedeler
EU-samsvarserklæring
Relevante EU-direktiver
2006/42/EF (+2009/127/EF)
2004/108/EF
Anvendte overensstemmende normer
EN 55014–1: 2006 + A1: 2009
EN 55014–2: 1997 + A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–69
EN 61000–3–2: 2006 + A2: 2009
EN 61000–3–3: 2008
EN 62233: 2008
Anvendte nasjonale normer
-
Horst Großmann
Vice President Engineering and Product Development
65
NO
Side: 65
– 6
Tekniske data
D27902 LX D27902 QS D27902 GB
Nettspenning V 115 220-240 220-240
Frekvens Hz 50/60 50/60 50/60
Maks. effekt W 1320 1380 --
Nominell effekt W 1150 1200 1200
Beholderinnhold l 45 45 45
Fyllingsmengde væske l 30 30 30
Luftmengde (maks.) l/s 58 61 61
Undertrykk (maks.) kPa
(mbar)
22,1 (221) 23,0 (230) 23,0 (230)
Effektforbruk for elektroverktøy W -- 100-2200 100-1800
Beskyttelsesklasse -- II I I
Sugeslangekobling (C-DN/C-ID) mm 35 35 35
Lengde x bredde x høyde mm 520 x 380 x
695
520 x 380 x
695
520 x 380 x
695
Vekt kg 13,0 13,5 13,5
Omgivelsestemperatur maks. °C +40 +40 +40
Registrerte verdier etter EN 60335-2-69
Støytrykksnivå LpA dB(A) 65 65 65
Usikkerhet KpA dB(A) 1 1 1
Hånd-arm vibrasjonsverdi m/s2
<2,5 <2,5 <2,5
Usikkerhet K m/s2
0,2 0,2 0,2
Nettledning H07RN-F 2x1,5 mm2
D27902 Best.nr. Kabellengde
LX 1003275-00 7,5 m
Nettledning H07RN-F 3x1,5 mm2
D27902 Best.nr. Kabellengde
QS 1003279-00 7,5 m
GB 1003280-00 7,5 m
66 NO

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt D27902 ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt D27902

Har du et spørsmål om DeWalt D27902 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt D27902. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med D27902 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.