DeWalt D27901 manual

Vis en manual for DeWalt D27901 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Støvsuger
  • Model/navn: D27901
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Tjekkisk, Tyrkisk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk

Innholdsfortegnelse

Side: 61
Norsk
– 1
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT verktøy. Mange
års erfaring, grundig produktutvikling og
innovasjon gjør DEWALT til en av de mest
pålitelige partnerne for profesjonelle bruke-
re av elektriske verktøy.
Før første gangs bruk av appara-
tet, les denne originale bruksan-
visningen , følg den og oppbevar den for
senere bruk eller fo overlevering til neste eier.
– Det er tvingende nødvendig å lese sik-
kerhetsinstruksene nr. 5.956-249 før
maskinen settes i drift!
– Hvis bruksanvisningen og sikkerhets-
anvisningene ikke følges, kan dette
medføre skader på apparatet og fare for
brukeren og andre personer.
– Informer straks forhandleren ved trans-
portskader.
Kildesortering. Dette produktet må
ikke kastes i det vanlige hushold-
ningsavfallet.
Hvis du finner ut at DEWALT-produktet ditt
må skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har
bruk for det, må du unnlate å kaste det
sammen med det vanlige husholdningsav-
fallet. Sørg for at dette produktet gjøres til-
gjengelig for kildesortering.
Kildesortering av brukte produkter
og emballasje gjør det mulig å re-
sirkulere materialer og bruke dem
igjen. Gjenbruk av resirkulerte materialer
bidrar til å forhindre forsøpling av miljøet og
reduserer behovet for råmaterialer.
– Lokale regelverk kan legge tilrette for
kildesortering av elektriske produkter
fra husholdningen, ved kommunale de-
ponier eller gjennom forhandleren når
du kjøper et nytt produkt.
– DEWALT har tilrettelagt for innsamling
og resirkulering av DEWALT-produkter
etter at de har utspilt sin rolle. Ønsker
du å benytte deg av denne tjenesten,
returnerer du produktet ditt til et autori-
sert serviceverksted, som tar det imot
og formidler det videre.
– Du kan få adressen til ditt nærmeste au-
toriserte serviceverksted ved å kontakte
ditt lokale DEWALT-kontor på adressen
oppgitt i denne håndboken. Du kan
også finne en komplett liste over autori-
serte DEWALT-serviceverksteder og ut-
fyllende informasjon om vår etter salg-
service og kontaktnumre på Internett på
følgende adresse: www.2helpU.com
Innholdsfortegnelse
Miljøvern. . . . . . . . . . . . . . . NO . . .1
Symboler i bruksanvisningen NO . . .2
Forskriftsmessig bruk . . . . . NO . . .2
Maskinorganer . . . . . . . . . . NO . . .2
Ta i bruk . . . . . . . . . . . . . . . NO . . .2
Betjening . . . . . . . . . . . . . . NO . . .3
Transport . . . . . . . . . . . . . . NO . . .4
Lagring . . . . . . . . . . . . . . . . NO . . .4
Pleie og vedlikehold . . . . . . NO . . .4
Feilretting . . . . . . . . . . . . . . NO . . .4
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . NO . . .5
Tilbehør og reservedeler . . NO . . .5
EU-samsvarserklæring. . . . NO . . .6
Tekniske data. . . . . . . . . . . NO . . .7
Miljøvern
62 NO
Side: 62
– 2
 Fare
For en umiddelbar truende fare som kan
føre til store personskader eller til død.
몇 Advarsel
For en mulig farlig situasjon som kan føre til
store personskader eller til død.
Forsiktig!
For en mulig farlig situasjon som kan føre til
mindre personskader eller til materielle
skader.
몇 Advarsel
Maskinen er ikke egnet til oppsuging av
helsefarlig støv.
– Denne maskinen er beregnet for våt- og
tørr-rengjøring av gulv- og veggflater.
– Denne maskinen egner seg til industri-
elt bruk, f.eks. i hoteller, skoler, syke-
hus, fabrikker, butikker, kontorer og
utleiefirmaer.
1 Elektroder
2 Håndtak
3 Sugeslange
4 Låsing av sugehode
5 Løpehjul
6 Kontrollampe
7 Sugestusser
8 Styrerulle
9 Smussbeholder
10 Gulvdyse (ikke i standard leveringsomfang)
11 Stikkontakt
12 Sugehode
13 Sugerør (ikke i standard leveringsomfang)
14 Hovedbryter
15 Filterlokk
16 Bærehåndtak
17 Skyver for filterrengjøring
18 Kabelkroker
19 Nettledning
20 Bøyd rørstykke
21 Holder for gulvdyse
22 Holder for fugedyse
23 Holder for sugerør
24 Typeskilt
25 Foldefilter
26 Utblåsningsfilter
27 Rensing av filter
Forsiktig!
Ved suging skal aldri det flate foldefilteret
fjernes.
– Ved suging av fint støv kan man i tillegg
bruke en papirfilterpose eller et mem-
branfilter (ekstratilbehør).
Figur
 Avlås og ta av sugehodet.
 Papirfilterpose eller membranfilter (ek-
stratilbehør) settes på.
 Sett på sugehodet og lås det.
Figur
 Demontere børstestriper.
 Monter gummilepper.
Merk:Den strukturert siden av gummilep-
pene skal peke utover.
– Ved suging av våt smuss må papirfilter-
posen eller membranfilteret (ekstratil-
behør) alltid tas av.
– Det anbefales å bruke en spesialfilter-
pose (våt) (se Filtersystemer).
Forsiktig!
Ved suging skal aldri det flate foldefilteret
fjernes.
– Ved oppsuging av våt smuss med mø-
bel- eller fugemunnstykket, eller hvis
det overveiende suges opp vann fra en
Symboler i bruksanvisningen
Forskriftsmessig bruk
Maskinorganer
Ta i bruk
Støvsuging
Montering av papirfilterpose
Våt-vakuum rengjøring
(ekstrautstyr)
Montering av gummiliepper
Ta av papirfilterposen
Generelt
63
NO
Side: 63
– 3
beholder, anbefales det at funksjonen
"Filterrengjøring" slås av av.
– VEd oppnådd maks. væskenivå slår ap-
paratet seg automatisk av.
– Ved ikke ledende væsker (for eksem-
pel bore-emulsjoner, olje eller fett)
vil apparatet ikke slå seg av ved full
beholder. Fyllingsgraden må stadig
kontrolleres og beholderen må tøm-
mes i rett tid.
– Etter avsluttet våtsuging: Rengjør foldefilte-
ret med filterrensingen. Rengjør elektrode-
ne med en børste. Rengjør beholderen
med en fuktig klut og tørk den.
Figur
Sugeslangen er utstyrt med et clip-system.
Alle C-35/C-DN-35-tilbehørsdeler kan tilko-
bles.
 Sett i støpselet.
 Slå på apparatet ved hjelp av hovedbryter.
 Fare
Fare for personskader og materielle ska-
der! Stikkontakten er ment for direkte tilkob-
ling av elektroverktøy til sugeren. Enhver
annen bruk av stikkontakten er ikke tillatt.
 Sett inn støpselet fra det elektriske
verktøyet i støvsugeren.
 Slå på apparatet ved hjelp av hovedbryter.
Kontrollampen lyser, støvsugeren er i
Standby-modus.
Merk:Støvsugeren vil automatisk slås av
og på sammen med elektroverktøyet.
Merk:Støvsugeren har en startforsinkelse
på opp til 0,5 sekund, og vil fortsette å gå i
opp til 15 sekunder etter at den slås av.
Merk:For effektforbruk av elektriske verk-
tøy se Tekniske data.
Figur
 Tilkoblingsmuffe tilpasses koblingen på
elektroverktøyet.
Figur
 Ta av det bøyde rørstykket på su-
geslangen.
 Monter tilkoblingsmuffen på sugeslangen.
Figur
 Koble tilkoiblingsmuffen til det elektris-
ke verktøyet.
Merk:Ved å trykke på filterrengjøringen
hvert 5. til 10. minutt vil øke levetiden av fol-
defilteret.
– Slå av filterrengjøring:
 Skyv opp skyveren.
– Slå på filterrengjøring:
 Skyv ned skyveren.
Figur
 Hold tasten på håndtaket inntrykket
med innkoblet filterrensing, i flere sek-
under. Derved renses foldefilteret auto-
matisk ved hjelp av luftstøt
(pulsenrende støy).
 Filterrengjøring: Trykk tasten på hånd-
taket flere ganger med innkoblet filter-
rensing.
 Slå av apparatet ved hjelp av hovedbryter.
 Trekk ut nettstøpselet.
 Tøm beholderen.
 Rengjør maskinen innvendig og utven-
dig ved å tørke av den med en fuktig
klut, og ved å bruke sugefunksjonen.
 Vikle strømkabelen rundt kabelkrokene.
 Sett maskinen til oppbevaring i et tørt
rom, utilgjengelig for uvedkommende.
Clipforbindelse
Betjening
Slå apparatet på
Arbeide med elektroverktøy
Rensing av filter
Slå maskinen av
Etter hver bruk
Oppbevaring av apparatet
64 NO
Side: 64
– 4
Forsiktig!
Fare for personskader og materielle ska-
der! Pass på vekten av apparatet ved trans-
port.
 Ta sugerør med gulvdyse ut av hode-
ren. For løfting, grip apparatet i bære-
håndtaket og i sugerøret.
 Ved transport i kjøretøyer skal appara-
tet sikres mot å skli eller velte etter de til
enhver tid gjeldende regler.
Forsiktig!
Fare for personskader og materielle skader!
Pass på vekten av apparatet ved lagring.
Dette apparatet skal kun lagres innendørs.
 Fare
Før alt arbeide på apparatet skal apparatet
slås av og strømkabelen trekkes ut.
 Åpne filterdeksel.
 Skifte foldefilter.
 Lukk filterdeksel, du skal høre det går i lås.
 Åpne filterdeksel.
 Skift utblåsingsfilter.
 Lukk filterdeksel, du skal høre det går i
lås.
 Avlås og ta av sugehodet.
 Rengjør elektrodene med en børste.
 Sett på sugehodet og lås det.
 Fare
Før alt arbeide på apparatet skal apparatet
slås av og strømkabelen trekkes ut.
 Kontroller kabel, sikring, stikkontakt og
elektroder.
 Slå apparatet på.
 Tøm beholderen.
 Slå av appratet og vent i 5 sekunder, slå
på igjen etter 5 sekunder.
 Elektroder og mellomrommet mellom
elektrodene rengjøres med børste.
 Fjern blokkeringer fra sugedyse, suge-
røret, albuerør, håndtak, sugeslangen
eller foldefilteret.
 Bytt papirfilterpose.
 Filterrengjøring: Trykk tasten på hånd-
taket flere ganger med innkoblet filter-
rensing.
 Sett inn filterdekselet korrekt.
 Membranfilter (ekstratilbehør) rengjø-
res under rennende vann eller skiftes.
 Skifte foldefilter.
 Pass på korrekt innføring av foldefilteret.
 Skifte foldefilter.
 Elektroder og mellomrommet mellom
elektrodene rengjøres med børste.
 Fyllingsnivå må stadig kontrolleres ved
væsker som ikke er elektrisk ledende.
Transport
Lagring
Pleie og vedlikehold
Skifte foldefilter
Skift utblåsingsfilter
Elektrodene rengjøres
Feilretting
Sugeturbinen går ikke
Sugeturbinen kobler ut
Sugeturbinen slår seg ikke på etter
at beholderen er tømt
Sugekraften avtar
Støvutslipp ved suging
Utkobligsautomatikk (våtsuging)
slår ikke inn
65
NO
Side: 65
– 5
 Fastsugd sugedyse eller eventuelt slan-
geende løsnes.
 Avslutt kontinuerlig suging fra væske-
beholder, eller slå av filterrensing.
 Fjern blokkeringer fra sugedyse, suge-
røret, albuerør, håndtak, sugeslangen
eller foldefilteret.
 Skifte foldefilter.
 Sugeslange ikke korrekt tilkoblet.
 Kontakt kundetjenesten.
 Kontakt kundetjenesten.
Dersom du ikke er helt tilfreds med dittr
DEWALT verktøy, vennligst retuner det
innen 30 dager til forhandleren, og du får
bytte det eller får pengene tilbake. Du må ta
med kjørpskvitteringen.
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT verktøy i løpet av
de 12 første månedene etter kjøp, vil du få
det uten kostnader hos ditt DEWALT seer-
vicesenter. Du må ta med kjørpskvitterin-
gen. Inkluderer arbeidskostnader og
reservedeler for elektriske verktøy. Inklude-
rer ikke tilbehør.
Dersom ditt DEWALT produkt feiler på
grunn av feil i meterialer eller ved produk-
sjonen innen 12 måneder fra kjøpsdato,
garanterer vi å skifte alle defekte deler, eller
ettwer vårt valg, å bytte hele enheten uten
kostnader, forutsatt at:
– Produktet har ikke blitt feilaktig brukt.
– Det har ikke vært forsøkt reparert av
uautoriserte personer.
– Du må ta med dokumentasjon av kjøps-
dato. Denne garantien er gitt som en
ekstra ytelse og kommer i tillegg til an-
dre legale rettigheter.
For å finne ditt nærmeste autoriserte
DEWALT servicesenter , bruk de angitte te-
lefonnummerne på baksiden av denne ma-
nualen. Alternativt kan du finne en liste av
autoriserte DEWALT servicesenter, og all
informasjon om vår ettersalgs-service, på
Internet under
www.2helpU.com
– Det er kun tillatt å anvende tilbehør og
reservedeler som er godkjent av produ-
senten. Originalt tilbehør og originale
reservedeler garanterer for sikker og
problemfri drift av apparatet.
– For mer informasjon om reservedeler,
vennligst kontakt din DEWALT forhandler.
Filterrengjøring slår seg stadig på
og av.
Automatisk filterrensing fungerer
ikke
Automatisk filterrengjøring lar seg
ikke slå av
Automatisk filterrengjøring lar seg
ikke slå på
Garanti
30 DAGER GARANTERT TILFREDS-
HET UTEN RISIKO
ETT ÅRS GRATIS VEDLIKEHOLDS-
KONTRAKT
ETT ÅR FULL GARANTI
Tilbehør og reservedeler
66 NO
Side: 66
– 6
MASKINERIDIREKTIV
D27901
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under “tekniske data” er i sam-
svar med:
For mer informasjon, vennligst kontakt
DEWALT på følgende adresser eller se
baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstil-
lingen av den tekniske filen og fremsetter
denne erklæringen på vegne av DEWALT.
DEWALT
Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein
Tyskland
01.01.2010
EU-samsvarserklæring
Relevante EU-direktiver
2006/42/EF (+2009/127/EF)
2004/108/EF
Anvendte overensstemmende normer
EN 55014–1: 2006 + A1: 2009
EN 55014–2: 1997 + A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–69
EN 61000–3–2: 2006 + A2: 2009
EN 61000–3–3: 2008
EN 62233: 2008
Anvendte nasjonale normer
-
Horst Großmann
Vice President Engineering and Product Development
67
NO
Side: 67
– 7
Tekniske data
D27901 D27901 D27901
EUR GB CH
Nettspenning V 230 230-240 230
Frekvens Hz 50/60 50/60 50/60
Maks. effekt W 1380 1300 1300
Nominell effekt W 1200 1150 1150
Beholderinnhold l 45 45 45
Fyllingsmengde væske l 31 31 31
Luftmengde (maks.) l/s 56 53 53
Undertrykk (maks.) kPa
(mbar)
23,5 (235) 22,0 (220) 22,0 (220)
Effektforbruk for elektroverktøy W 100-2200 100-1800 100-1100
Beskyttelsesklasse -- I I I
Sugeslangekobling (C-DN/C-ID) mm 35 35 35
Lengde x bredde x høyde mm 510 x 400 x
640
510 x 400 x
640
510 x 400 x
640
Vekt kg 11,0 11,0 11,0
Omgivelsestemperatur maks. °C +40 +40 +40
Registrerte verdier etter EN 60335-2-69
Støytrykksnivå LpA dB(A) 63 63 63
Usikkerhet KpA dB(A) 1 1 1
Hånd-arm vibrasjonsverdi m/s2
<2,5 <2,5 <2,5
Usikkerhet K m/s2
0,2 0,2 0,2
Nettledning H05VV-F 3x1,5 mm2
D27901 Best.nr. Kabellengde
GB 597069-00 7,5 m
CH 1002094-00 7,5 m
Nettledning H07RN-F 3x1,5 mm2
D27901 Best.nr. Kabellengde
EUR 1003279-00 7,5 m
68 NO

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt D27901 ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt D27901

Har du et spørsmål om DeWalt D27901 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt D27901. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med D27901 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.