DeWalt D27900 manual

Vis en manual for DeWalt D27900 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Støvsuger
  • Model/navn: D27900
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Tjekkisk, Tyrkisk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk

Innholdsfortegnelse

Side: 53
Norsk
– 1
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT verktøy. Mange
års erfaring, grundig produktutvikling og
innovasjon gjør DEWALT til en av de mest
pålitelige partnerne for profesjonelle bruke-
re av elektriske verktøy.
Før første gangs bruk av appara-
tet, les denne originale bruksan-
visningen , følg den og oppbevar den for
senere bruk eller fo overlevering til neste eier.
– Det er tvingende nødvendig å lese sik-
kerhetsinstruksene nr. 5.956-249 før
maskinen settes i drift!
– Hvis bruksanvisningen og sikkerhets-
anvisningene ikke følges, kan dette
medføre skader på apparatet og fare for
brukeren og andre personer.
– Informer straks forhandleren ved trans-
portskader.
Kildesortering. Dette produktet må
ikke kastes i det vanlige hushold-
ningsavfallet.
Hvis du finner ut at DEWALT-produktet ditt
må skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har
bruk for det, må du unnlate å kaste det
sammen med det vanlige husholdningsav-
fallet. Sørg for at dette produktet gjøres til-
gjengelig for kildesortering.
Kildesortering av brukte produkter
og emballasje gjør det mulig å re-
sirkulere materialer og bruke dem
igjen. Gjenbruk av resirkulerte materialer
bidrar til å forhindre forsøpling av miljøet og
reduserer behovet for råmaterialer.
– Lokale regelverk kan legge tilrette for
kildesortering av elektriske produkter
fra husholdningen, ved kommunale de-
ponier eller gjennom forhandleren når
du kjøper et nytt produkt.
– DEWALT har tilrettelagt for innsamling
og resirkulering av DEWALT-produkter
etter at de har utspilt sin rolle. Ønsker
du å benytte deg av denne tjenesten,
returnerer du produktet ditt til et autori-
sert serviceverksted, som tar det imot
og formidler det videre.
– Du kan få adressen til ditt nærmeste au-
toriserte serviceverksted ved å kontakte
ditt lokale DEWALT-kontor på adressen
oppgitt i denne håndboken. Du kan
også finne en komplett liste over autori-
serte DEWALT-serviceverksteder og ut-
fyllende informasjon om vår etter salg-
service og kontaktnumre på Internett på
følgende adresse: www.2helpU.com
Innholdsfortegnelse
Miljøvern. . . . . . . . . . . . . . . NO . . .1
Symboler i bruksanvisningen NO . . .2
Forskriftsmessig bruk . . . . . NO . . .2
Maskinorganer . . . . . . . . . . NO . . .2
Ta i bruk . . . . . . . . . . . . . . . NO . . .2
Betjening . . . . . . . . . . . . . . NO . . .3
Transport . . . . . . . . . . . . . . NO . . .3
Lagring . . . . . . . . . . . . . . . . NO . . .3
Pleie og vedlikehold . . . . . . NO . . .3
Feilretting . . . . . . . . . . . . . . NO . . .4
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . NO . . .4
Tilbehør og reservedeler . . NO . . .4
EU-samsvarserklæring. . . . NO . . .5
Tekniske data. . . . . . . . . . . NO . . .6
Miljøvern
54 NO
Side: 54
– 2
 Fare
For en umiddelbar truende fare som kan
føre til store personskader eller til død.
몇 Advarsel
For en mulig farlig situasjon som kan føre til
store personskader eller til død.
Forsiktig!
For en mulig farlig situasjon som kan føre til
mindre personskader eller til materielle
skader.
몇 Advarsel
Maskinen er ikke egnet til oppsuging av
helsefarlig støv.
– Denne maskinen er beregnet for våt- og
tørr-rengjøring av gulv- og veggflater.
– Denne maskinen egner seg til industri-
elt bruk, f.eks. i hoteller, skoler, syke-
hus, fabrikker, butikker, kontorer og
utleiefirmaer.
1 Typeskilt
2 Nettledning
3 Holder for sugerør
4 Holder for fugedyse
5 Sugeslange
6 Låsing av sugehode
7 Stikkontakt
8 Styrerulle
9 Smussbeholder
10 Sugestusser
11 Gulvdyse (ikke i standard leveringsomfang)
12 Sugerør (ikke i standard leveringsomfang)
13 Hovedbryter
14 Sugehode
15 Bærehåndtak
16 Kabelkroker
17 Bøyd rørstykke
18 Patronfilter
19 Festemutter
20 Flottør
Forsiktig!
Ved tørrsuging må alltid filterpatronen være
påsatt.
– Ved suging av fint støv kan man i tillegg
bruke en papirfilterpose.
Figur
Figur
 Avlås og ta av sugehodet.
 Sette på papirfilterpose.
 Sett på sugehodet og lås det.
Figur
 Demontere børstestriper.
 Monter gummilepper.
Merk:Den strukturert siden av gummilep-
pene skal peke utover.
– Ved suging av våt smuss må papirfilter-
posen alltid tas av.
 Avlås og ta av sugehodet.
 Drei sugehodet 180° og ta det av.
 Skru ut festemutter.
 Ta av patronfilter.
Figur
 Sett på festemutter og trekk til.
 Montere ekstrafilter.
 Sett på sugehodet og lås det.
Figur
Sugeslangen er utstyrt med et clip-system.
Alle C-35/C-DN-35-tilbehørsdeler kan tilko-
bles.
Symboler i bruksanvisningen
Forskriftsmessig bruk
Maskinorganer
Ta i bruk
Støvsuging
Montering av papirfilterpose
Våtsuging
Montering av gummiliepper
Ta av papirfilterposen
Montere ekstrafilter
Clipforbindelse
55
NO
Side: 55
– 3
 Sett i støpselet.
 Slå på apparatet ved hjelp av hovedbryter.
 Fare
Fare for personskader og materielle ska-
der! Stikkontakten er ment for direkte tilkob-
ling av elektroverktøy til sugeren. Enhver
annen bruk av stikkontakten er ikke tillatt.
 Sett inn støpselet fra det elektriske verktøy-
et i støvsugeren.
 Slå på apparatet ved hjelp av hovedbryter.
Merk: Støvsugeren er i drift. Det elektriske
verktøyet slås på.
Merk: For effektforbruk av elektriske verk-
tøy se Tekniske data.
Figur
 Tilkoblingsmuffe tilpasses koblingen på
elektroverktøyet.
Figur
 Ta av det bøyde rørstykket på su-
geslangen.
 Monter tilkoblingsmuffen på sugeslangen.
Figur
 Koble tilkoiblingsmuffen til det elektris-
ke verktøyet.
– Sugekanalen må alltid være utstyrt med
flottør.
– Når det maksimalt tillatte spillvannsni-
vået i beholderen er nådd, brytes suge-
strømmen.
 Slå av apparatet ved hjelp av hovedbryter.
 Tøm smussbeholderen.
 Slå av apparatet ved hjelp av hovedbryter.
 Trekk ut nettstøpselet.
 Tøm smussbeholderen.
 Rengjør maskinen innvendig og utven-
dig ved å tørke av den med en fuktig
klut, og ved å bruke sugefunksjonen.
Figur
 Oppbevar sugerør, sugeslange og
strømkabel i henhold til figuren.
 Sett maskinen til oppbevaring i et tørt
rom, utilgjengelig for uvedkommende.
Forsiktig!
Fare for personskader og materielle ska-
der! Pass på vekten av apparatet ved trans-
port.
Figur
 Transporter apparatet som vist.
 Ved transport i kjøretøyer skal appara-
tet sikres mot å skli eller velte etter de til
enhver tid gjeldende regler.
Forsiktig!
Fare for personskader og materielle ska-
der! Pass på vekten av apparatet ved lag-
ring.
Dette apparatet skal kun lagres innendørs.
 Fare
Før alt arbeide på apparatet skal apparatet
slås av og strømkabelen trekkes ut.
 Avlås og ta av sugehodet.
 Drei sugehodet 180° og ta det av.
 Skru ut festemutter.
 Ta av patronfilter.
 Sett på det nye patronfilteret.
 Sett på festemutter og trekk til.
 Sett på sugehodet og lås det.
Betjening
Slå apparatet på
Arbeide med elektroverktøy
Tømming av beholderen
Slå maskinen av
Etter hver bruk
Oppbevaring av apparatet
Transport
Lagring
Pleie og vedlikehold
Skifting av patronfilter
56 NO
Side: 56
– 4
 Fare
Før alt arbeide på apparatet skal apparatet
slås av og strømkabelen trekkes ut.
 Kontroller kabel, plugg, sikring og stikk-
kontakt.
 Slå apparatet på.
– Flottøren sperrer sugekanalen.
 Tøm smussbeholderen.
 Fjern blokkeringer fra børstehodet, sugerø-
ret, sugeslangen eller patronfilteret.
 Bytt papirfilterpose.
 Bytt patronfilter
 Kontroller korrekt monteringsposisjon
for patronfilteret.
 Bytt patronfilter
Dersom du ikke er helt tilfreds med dittr
DEWALT verktøy, vennligst retuner det
innen 30 dager til forhandleren, og du får
bytte det eller får pengene tilbake. Du må ta
med kjørpskvitteringen.
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT verktøy i løpet av
de 12 første månedene etter kjøp, vil du få
det uten kostnader hos ditt DEWALT seer-
vicesenter. Du må ta med kjørpskvitterin-
gen. Inkluderer arbeidskostnader og
reservedeler for elektriske verktøy. Inklude-
rer ikke tilbehør.
Dersom ditt DEWALT produkt feiler på
grunn av feil i meterialer eller ved produk-
sjonen innen 12 måneder fra kjøpsdato,
garanterer vi å skifte alle defekte deler, eller
ettwer vårt valg, å bytte hele enheten uten
kostnader, forutsatt at:
– Produktet har ikke blitt feilaktig brukt.
– Det har ikke vært forsøkt reparert av
uautoriserte personer.
– Du må ta med dokumentasjon av kjøps-
dato. Denne garantien er gitt som en
ekstra ytelse og kommer i tillegg til an-
dre legale rettigheter.
For å finne ditt nærmeste autoriserte
DEWALT servicesenter , bruk de angitte te-
lefonnummerne på baksiden av denne ma-
nualen. Alternativt kan du finne en liste av
autoriserte DEWALT servicesenter, og all
informasjon om vår ettersalgs-service, på
Internet under
www.2helpU.com
– Det er kun tillatt å anvende tilbehør og
reservedeler som er godkjent av produ-
senten. Originalt tilbehør og originale
reservedeler garanterer for sikker og
problemfri drift av apparatet.
– For mer informasjon om reservedeler,
vennligst kontakt din DEWALT forhand-
ler.
Feilretting
Sugeturbinen går ikke
Sugeturbinen går, men maskinen
suger ikke
Sugekraften avtar
Støvutslipp ved suging
Garanti
30 DAGER GARANTERT
TILFREDSHET UTEN RISIKO
ETT ÅRS GRATIS
VEDLIKEHOLDSKONTRAKT
ETT ÅR FULL GARANTI
Tilbehør og reservedeler
57
NO
Side: 57
– 5
MASKINERIDIREKTIV
D27900
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under “tekniske data” er i sam-
svar med:
For mer informasjon, vennligst kontakt
DEWALT på følgende adresser eller se
baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstil-
lingen av den tekniske filen og fremsetter
denne erklæringen på vegne av DEWALT.
DEWALT
Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein
Tyskland
01.01.2010
EU-samsvarserklæring
Relevante EU-direktiver
2006/42/EF (+2009/127/EF)
2004/108/EF
Anvendte overensstemmende normer
EN 55014–1: 2006 + A1: 2009
EN 55014–2: 1997 + A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–69
EN 61000–3–2: 2006 + A2: 2009
EN 61000–3–3: 2008
EN 62233: 2008
Anvendte nasjonale normer
-
Horst Großmann
Vice President Engineering and Product Development
58 NO
Side: 58
– 6
Tekniske data
D27900
Nettspenning V 220-240
Frekvens Hz 50/60
Maks. effekt W 1380
Nominell effekt W 1200
Beholderinnhold l 27
Fyllingsmengde væske l 14
Luftmengde (maks.) l/s 67
Undertrykk (maks.) kPa (mbar) 20,0 (200)
Effektforbruk for elektroverktøy W 100-1500
Beskyttelsesklasse -- I
Sugeslangekobling (C-DN/C-ID) mm 35
Lengde x bredde x høyde mm 420 x 420 x 525
Vekt kg 8,2
Omgivelsestemperatur maks. °C +40
Registrerte verdier etter EN 60335-2-69
Støytrykksnivå LpA dB(A) 72
Usikkerhet KpA dB(A) 1
Hånd-arm vibrasjonsverdi m/s2
<2,5
Usikkerhet K m/s2
0,2
Nettledning H07RN-F 3x1,5 mm2
D27900 Best.nr. Kabellengde
EUR 597205-00 7,5 m
Nettledning H05VV-F 3x1,5 mm2
D27900 Best.nr. Kabellengde
GB 597206-00 7,5 m
59
NO

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt D27900 ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt D27900

Har du et spørsmål om DeWalt D27900 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt D27900. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med D27900 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.