D27900

DeWalt D27900 manual

D27900

Manual for DeWalt D27900 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 116 sider.

Side: 1
Norsk – 1 Gratulerer! Du har valgt et DEWALT verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT til en av de mest pålitelige partnerne for profesjonelle bruke- re av elektriske verktøy. Før første gangs bruk av appara- tet, les denne originale bruksan- visningen , følg den og oppbevar den for senere bruk eller fo overlevering til neste eier. – Det er tvingende nødvendig å lese sik- kerhetsinstruksene nr. 5.956-249 før maskinen settes i drift! – Hvis bruksanvisningen og sikkerhets- anvisningene ikke følges, kan dette medføre skader på apparatet og fare for brukeren og andre personer. – Informer straks forhandleren ved trans- portskader. Kildesortering. Dette produktet må ikke kastes i det vanlige hushold- ningsavfallet. Hvis du finner ut at DEWALT-produktet ditt må skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det, må du unnlate å kaste det sammen med det vanlige husholdningsav- fallet. Sørg for at dette produktet gjøres til- gjengelig for kildesortering. Kildesortering av brukte produkter og emballasje gjør det mulig å re- sirkulere materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk av resirkulerte materialer bidrar til å forhindre forsøpling av miljøet og reduserer behovet for råmaterialer. – Lokale regelverk kan legge tilrette for kildesortering av elektriske produkter fra husholdningen, ved kommunale de- ponier eller gjennom forhandleren når du kjøper et nytt produkt. – DEWALT har tilrettelagt for innsamling og resirkulering av DEWALT-produkter etter at de har utspilt sin rolle. Ønsker du å benytte deg av denne tjenesten, returnerer du produktet ditt til et autori- sert serviceverksted, som tar det imot og formidler det videre. – Du kan få adressen til ditt nærmeste au- toriserte serviceverksted ved å kontakte ditt lokale DEWALT-kontor på adressen oppgitt i denne håndboken. Du kan også finne en komplett liste over autori- serte DEWALT-serviceverksteder og ut- fyllende informasjon om vår etter salg- service og kontaktnumre på Internett på følgende adresse: www.2helpU.com Innholdsfortegnelse Miljøvern. . . . . . . . . . . . . . . NO . . .1 Symboler i bruksanvisningen NO . . .2 Forskriftsmessig bruk . . . . . NO . . .2 Maskinorganer . . . . . . . . . . NO . . .2 Ta i bruk . . . . . . . . . . . . . . . NO . . .2 Betjening . . . . . . . . . . . . . . NO . . .3 Transport . . . . . . . . . . . . . . NO . . .3 Lagring . . . . . . . . . . . . . . . . NO . . .3 Pleie og vedlikehold . . . . . . NO . . .3 Feilretting . . . . . . . . . . . . . . NO . . .4 Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . NO . . .4 Tilbehør og reservedeler . . NO . . .4 EU-samsvarserklæring. . . . NO . . .5 Tekniske data. . . . . . . . . . . NO . . .6 Miljøvern 54 NO
Side: 2
– 2  Fare For en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død. 몇 Advarsel For en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død. Forsiktig! For en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader eller til materielle skader. 몇 Advarsel Maskinen er ikke egnet til oppsuging av helsefarlig støv. – Denne maskinen er beregnet for våt- og tørr-rengjøring av gulv- og veggflater. – Denne maskinen egner seg til industri- elt bruk, f.eks. i hoteller, skoler, syke- hus, fabrikker, butikker, kontorer og utleiefirmaer. 1 Typeskilt 2 Nettledning 3 Holder for sugerør 4 Holder for fugedyse 5 Sugeslange 6 Låsing av sugehode 7 Stikkontakt 8 Styrerulle 9 Smussbeholder 10 Sugestusser 11 Gulvdyse (ikke i standard leveringsomfang) 12 Sugerør (ikke i standard leveringsomfang) 13 Hovedbryter 14 Sugehode 15 Bærehåndtak 16 Kabelkroker 17 Bøyd rørstykke 18 Patronfilter 19 Festemutter 20 Flottør Forsiktig! Ved tørrsuging må alltid filterpatronen være påsatt. – Ved suging av fint støv kan man i tillegg bruke en papirfilterpose. Figur Figur  Avlås og ta av sugehodet.  Sette på papirfilterpose.  Sett på sugehodet og lås det. Figur  Demontere børstestriper.  Monter gummilepper. Merk:Den strukturert siden av gummilep- pene skal peke utover. – Ved suging av våt smuss må papirfilter- posen alltid tas av.  Avlås og ta av sugehodet.  Drei sugehodet 180° og ta det av.  Skru ut festemutter.  Ta av patronfilter. Figur  Sett på festemutter og trekk til.  Montere ekstrafilter.  Sett på sugehodet og lås det. Figur Sugeslangen er utstyrt med et clip-system. Alle C-35/C-DN-35-tilbehørsdeler kan tilko- bles. Symboler i bruksanvisningen Forskriftsmessig bruk Maskinorganer Ta i bruk Støvsuging Montering av papirfilterpose Våtsuging Montering av gummiliepper Ta av papirfilterposen Montere ekstrafilter Clipforbindelse 55 NO
Side: 3
– 3  Sett i støpselet.  Slå på apparatet ved hjelp av hovedbryter.  Fare Fare for personskader og materielle ska- der! Stikkontakten er ment for direkte tilkob- ling av elektroverktøy til sugeren. Enhver annen bruk av stikkontakten er ikke tillatt.  Sett inn støpselet fra det elektriske verktøy- et i støvsugeren.  Slå på apparatet ved hjelp av hovedbryter. Merk: Støvsugeren er i drift. Det elektriske verktøyet slås på. Merk: For effektforbruk av elektriske verk- tøy se Tekniske data. Figur  Tilkoblingsmuffe tilpasses koblingen på elektroverktøyet. Figur  Ta av det bøyde rørstykket på su- geslangen.  Monter tilkoblingsmuffen på sugeslangen. Figur  Koble tilkoiblingsmuffen til det elektris- ke verktøyet. – Sugekanalen må alltid være utstyrt med flottør. – Når det maksimalt tillatte spillvannsni- vået i beholderen er nådd, brytes suge- strømmen.  Slå av apparatet ved hjelp av hovedbryter.  Tøm smussbeholderen.  Slå av apparatet ved hjelp av hovedbryter.  Trekk ut nettstøpselet.  Tøm smussbeholderen.  Rengjør maskinen innvendig og utven- dig ved å tørke av den med en fuktig klut, og ved å bruke sugefunksjonen. Figur  Oppbevar sugerør, sugeslange og strømkabel i henhold til figuren.  Sett maskinen til oppbevaring i et tørt rom, utilgjengelig for uvedkommende. Forsiktig! Fare for personskader og materielle ska- der! Pass på vekten av apparatet ved trans- port. Figur  Transporter apparatet som vist.  Ved transport i kjøretøyer skal appara- tet sikres mot å skli eller velte etter de til enhver tid gjeldende regler. Forsiktig! Fare for personskader og materielle ska- der! Pass på vekten av apparatet ved lag- ring. Dette apparatet skal kun lagres innendørs.  Fare Før alt arbeide på apparatet skal apparatet slås av og strømkabelen trekkes ut.  Avlås og ta av sugehodet.  Drei sugehodet 180° og ta det av.  Skru ut festemutter.  Ta av patronfilter.  Sett på det nye patronfilteret.  Sett på festemutter og trekk til.  Sett på sugehodet og lås det. Betjening Slå apparatet på Arbeide med elektroverktøy Tømming av beholderen Slå maskinen av Etter hver bruk Oppbevaring av apparatet Transport Lagring Pleie og vedlikehold Skifting av patronfilter 56 NO
Side: 4
– 4  Fare Før alt arbeide på apparatet skal apparatet slås av og strømkabelen trekkes ut.  Kontroller kabel, plugg, sikring og stikk- kontakt.  Slå apparatet på. – Flottøren sperrer sugekanalen.  Tøm smussbeholderen.  Fjern blokkeringer fra børstehodet, sugerø- ret, sugeslangen eller patronfilteret.  Bytt papirfilterpose.  Bytt patronfilter  Kontroller korrekt monteringsposisjon for patronfilteret.  Bytt patronfilter Dersom du ikke er helt tilfreds med dittr DEWALT verktøy, vennligst retuner det innen 30 dager til forhandleren, og du får bytte det eller får pengene tilbake. Du må ta med kjørpskvitteringen. Dersom du har behov for vedlikehold eller service på ditt DEWALT verktøy i løpet av de 12 første månedene etter kjøp, vil du få det uten kostnader hos ditt DEWALT seer- vicesenter. Du må ta med kjørpskvitterin- gen. Inkluderer arbeidskostnader og reservedeler for elektriske verktøy. Inklude- rer ikke tilbehør. Dersom ditt DEWALT produkt feiler på grunn av feil i meterialer eller ved produk- sjonen innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer vi å skifte alle defekte deler, eller ettwer vårt valg, å bytte hele enheten uten kostnader, forutsatt at: – Produktet har ikke blitt feilaktig brukt. – Det har ikke vært forsøkt reparert av uautoriserte personer. – Du må ta med dokumentasjon av kjøps- dato. Denne garantien er gitt som en ekstra ytelse og kommer i tillegg til an- dre legale rettigheter. For å finne ditt nærmeste autoriserte DEWALT servicesenter , bruk de angitte te- lefonnummerne på baksiden av denne ma- nualen. Alternativt kan du finne en liste av autoriserte DEWALT servicesenter, og all informasjon om vår ettersalgs-service, på Internet under www.2helpU.com – Det er kun tillatt å anvende tilbehør og reservedeler som er godkjent av produ- senten. Originalt tilbehør og originale reservedeler garanterer for sikker og problemfri drift av apparatet. – For mer informasjon om reservedeler, vennligst kontakt din DEWALT forhand- ler. Feilretting Sugeturbinen går ikke Sugeturbinen går, men maskinen suger ikke Sugekraften avtar Støvutslipp ved suging Garanti 30 DAGER GARANTERT TILFREDSHET UTEN RISIKO ETT ÅRS GRATIS VEDLIKEHOLDSKONTRAKT ETT ÅR FULL GARANTI Tilbehør og reservedeler 57 NO
Side: 5
– 5 MASKINERIDIREKTIV D27900 DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under “tekniske data” er i sam- svar med: For mer informasjon, vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken. Undertegnede er ansvarlig for sammenstil- lingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DEWALT. DEWALT Richard-Klinger-Straße 11 D-65510 Idstein Tyskland 01.01.2010 EU-samsvarserklæring Relevante EU-direktiver 2006/42/EF (+2009/127/EF) 2004/108/EF Anvendte overensstemmende normer EN 55014–1: 2006 + A1: 2009 EN 55014–2: 1997 + A2: 2008 EN 60335–1 EN 60335–2–69 EN 61000–3–2: 2006 + A2: 2009 EN 61000–3–3: 2008 EN 62233: 2008 Anvendte nasjonale normer - Horst Großmann Vice President Engineering and Product Development 58 NO
Side: 6
– 6 Tekniske data D27900 Nettspenning V 220-240 Frekvens Hz 50/60 Maks. effekt W 1380 Nominell effekt W 1200 Beholderinnhold l 27 Fyllingsmengde væske l 14 Luftmengde (maks.) l/s 67 Undertrykk (maks.) kPa (mbar) 20,0 (200) Effektforbruk for elektroverktøy W 100-1500 Beskyttelsesklasse -- I Sugeslangekobling (C-DN/C-ID) mm 35 Lengde x bredde x høyde mm 420 x 420 x 525 Vekt kg 8,2 Omgivelsestemperatur maks. °C +40 Registrerte verdier etter EN 60335-2-69 Støytrykksnivå LpA dB(A) 72 Usikkerhet KpA dB(A) 1 Hånd-arm vibrasjonsverdi m/s2 <2,5 Usikkerhet K m/s2 0,2 Nettledning H07RN-F 3x1,5 mm2 D27900 Best.nr. Kabellengde EUR 597205-00 7,5 m Nettledning H05VV-F 3x1,5 mm2 D27900 Best.nr. Kabellengde GB 597206-00 7,5 m 59 NO

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt D27900 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt D27900. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med D27900 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt D27900

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt D27900 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Støvsugere
  • Model/navn: D27900
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Norsk, Finsk, Tjekkisk, Tyrkisk, Slovakisk, Gresk, Ungarsk