D27112

DeWalt D27112 manual

D27112

Manual for DeWalt D27112 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 136 sider.

Side: 1
77 N O R S K Gratulerer! Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle brukere. Tekniske data D27111 D27112 D27112-LX Spenning V 230 230 115 Motoreffekt W 1.500 1.600 1.600 Effektforbruk W 1.100 933 869 Maks. omdr.hastighet/min 2.950 3.300 3.300 Bladdiameter mm 305 305 305 Utsparingsdiameter mm 30 30 30 Bladtykkelse mm 1,8 1.8 1.8 Tykkelse på spaltekniv mm 2,0 2,0 2,0 Spalteknivhardhet 43 ± 5 43 ± 5 43 ± 5 Bladets stoppetid s < 10,0 < 10,0 < 10,0 Vekt kg 26,5 23 23 Sagkapasitet Bruk som gjæringssag Gjærsnitt (ytterstillinger) venstre 50° 50° 50° høyre 60° 60° 60° Skråsnitt (ytterstillinger) venstre 48° 48° 48° høyre 0° 0° 0° Maks. skjærebredde 90° ved maks. høyde 90 mm mm 220 285 285 Maks. skjærebredde ved 45° gjæring ved maks. høyde 90 mm mm 220 201 201 Maks. skjærebredde ved 45° skråsnitt ved maks. høyde 50 mm mm 220 285 285 Ved bruk som benkesag Maks. snittdybde mm 0-51 0-51 0-51 Sikring: Europa 230 V verktøy 10 A, nettspenning Storbritannia og Irland 230 V verktøy 13 A, i støpsler Storbritannia og Irland 115 V verktøy 16 A, nettspenning Følgende symboler brukes i denne instruksjonsboken: Betegner risiko for personskade, livsfare eller ødeleggelse av verktøyet dersom instruksene i denne instruksjonsboken ikke følges. Betegner risiko for elektrisk støt. Skarpe kanter. CE-Sikkerhetserklæring D27111/D27112 DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er konstruert i henhold til: 98/37/EF, 89/336/EØF, 73/23/EØF, EN 61029-1, EN 61029-2-11, EN 55014, EN 55014-2, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3. Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt DEWALT på adressen nedenfor eller se veiledningens bakside. Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EØF og 98/37/EF, målt i henhold til EN 61029-2-11: D27111 D27112 D27112-LX LpA (lydnivå) dB(A)* 98 102 102 LWA (akustisk effekt) dB(A) 111 90,7 90,7 * ved brukerens øre Bruk egnet verneutstyr for å beskytte hørselen. Den veide geometriske middelverdien av akselerasjonsfrekvensen i følge EN 61029-2-11: D27111 D27112 D27112-LX 0,8 m/s2 1,2 m/s2 1,2 m/s2 TÜV Rheinland Product and Safety GmbH (TRPS) Am Grauen Stein 1 D-51105 Köln Germany Sert. Nr. D27111 BM60015406 D27112 R60015405 Director Engineering and Product Development Horst Großmann DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510, Idstein, Tyskland 06/2007 BENKGJÆRINGSSAG D27111/D27112
Side: 2
78 N O R S K Sikkherhetsveiledning Ved bruk av fastmontert elektroverktøy må du alltid følge de gjeldende sikkerhetsreglene i landet, for å redusere faren for brann, elektrisk støt og personskade. Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen før du begynner å bruke verktøyet. Ta vare på bruksanvisningen for senere bruk. Generelt 1 Hold arbeidsområdet rent og ryddig En uryddig arbeidsplass innbyr til ulykker. 2 Tenk på arbeidsmiljøets innvirkning Utsett ikke verktøyet for regn. Bruk ikke verktøyet i våte eller fuktige omgivelser. Sørg for god belysning på arbeidsområdet (250 - 300 lux). Bruk ikke verktøyet der hvor det er fare for å forårsake brann eller eksplosjon, for eksempel i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser. 3 Hold barn unna! Ikke la barn, besøkende eller dyr komme i nærheten av arbeidsområdet eller berøre verktøyet eller strømkabelen. 4 Kle deg riktig Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. De kan sette seg fast i de bevegelige delene. Bruk hårnett hvis du har langt hår. Ved arbeid utendørs bør du bruke egnede hansker og fottøy som ikke glir. 5 Personlig vern Bruk alltid vernebriller. Bruk en ansikts- eller støvmaske når arbeidet kan forårsake støv eller flygende partikler. Hvis slike partikler kan bli svært varme, bør du også bruke et varmehindrende forkle. Bruk alltid hørselsvern. Bruk alltid vernehjelm. 6 Vern mot elektrisk støt Unngå kroppskontakt med jordede overflater (f. eks. rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap). Når verktøyet brukes under ekstreme forhold (for eksempel ved høy fuktighet eller forekomst av metallstøv), kan du øke sikkerheten ved å montere en isolerende transformator eller en (FI) jordfeilbryter. 7 Strekk deg ikke for langt Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og god balanse. 8 Vær oppmerksom Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke maskinen når du er trett. 9 Sikre arbeidsstykket Bruk tvinger eller skrustikker til å feste arbeidsstykket med. Dette er sikrere enn å bruke hånden, og du får begge hendene fri til å styre verktøyet. 10 Kople til utstyr for støvavsuging Hvis det følger med utstyr for tilkopling av støvavsug og støvoppsamling, må du sørge for at dette koples til og brukes riktig. 11 Fjern nøkler Kontroller alltid at nøkler og justeringsverktøy er fjernet, før du starter verktøyet. 12 Skjøteledninger Før bruk må du kontrollere skjøteledningen og bytte den ut hvis den er skadet. Når du bruker verktøyet utendørs, må du bare bruke skjøteledninger som er beregnet for utendørs bruk og er merket for dette. 13 Bruk riktig verktøy. Riktig bruk er beskrevet i instruksjonshåndboken. Ikke bruk underdimensjonert verktøy eller tilbehør til å gjøre jobber som egentlig krever kraftig verktøy. Verktøyet vil gjøre en bedre og sikrere jobb om det brukes med den hastigheten det er beregnet for. Overbelast ikke verktøyet. Advarsel! Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet verktøy eller tilbehør kan medføre risiko for personskade. 14 Sjekk verktøyet for skader Kontroller verktøyet og strømledningen grundig for skade før bruk. Kontroller at de bevegelige delene ikke har satt seg fast, eller er feilmontert. Kontroller også at de øvrige delene, brytere og verneutstyr ikke er skadet, og at det ikke foreligger noen andre feil som kan påvirke verktøyets funksjon. Kontroller at verktøyet fungerer som det skal og utfører beregnet funksjon. Bruk aldri verktøyet hvis noen av delene er skadet. Ikke bruk verktøyet hvis det ikke er mulig å slå det på og av med strømbryteren. Hvis feil oppstår, skal delene repareres eller byttes ut av et autorisert DEWALT serviceverksted. Prøv aldri å reparere selv. 15 Trekk ut støpselet for verktøyet Slå av verktøyet og vent til det står helt stille, før du forlater det. Trekk ut støpslet når verktøyet ikke er i bruk, før du skifter deler på verktøyet, tilbehør eller tilkoblinger, og før du utfører service. 16 Unngå at verktøyet blir startet utilsiktet Pass på at verktøyet er slått av før du setter i støpslet. 17 Stell pent med ledningen Ikke dra i kabelen når du skal ta ut støpselet. Utsett ikke ledningen for varme, olje eller skarpe kanter. 18 Oppbevar verktøyet på et trygt sted når det ikke er i bruk Når verktøyet ikke er i bruk, må det oppbevares på et tørt og sikret sted, innlåst og utilgjengelig for barn. 19 Vær nøye med vedlikeholdet Hold verktøyet rent og i god stand for bedre og sikrere ytelse. Følg instruksjonene for vedlikehold og skifte av tilbehør. Hold alle håndtak og brytere tørre, rene og fri for olje og fett. 20 Reparasjoner Dette verktøyet oppfyller gjeldende sikkerhetskrav. Reparasjon av verktøyet må utføres av en autorisert DEWALT-reparatør. Reparasjoner må bare utføres av kvalifiserte personer som benytter originale reservedeler, ellers kan bruk av utstyret medføre betydelig fare. Ekstra sikkerhetsregler for gjærsager • Forviss deg om at alle låserattene og klemmehåndtakene er strammet til før du starter noen operasjon. • Ikke bruk maskinen uten at skjermen er på plass, eller hvis skjermen ikke fungerer eller ikke er riktig vedlikeholdt. • Bruk aldri sagen uten snittplaten. • Pass på at du ikke får hendene inn i bladområdet når sagen er koplet til en elektrisk strømkilde. • Forsøk aldri å stoppe en maskin ved å føre verktøy eller lignende inn mot bladet, dette kan føre til alvorlige uhell. • Se i instruksjonshåndboken før du bruker tilbehør. Feil bruk av tilbehør kan medføre skade. • Velg riktig blad for materialet som skal skjæres. • Se maksimalhastigheten som er markert på sagbladet. • Bruk en holder eller hansker når du håndterer et sagblad. • Pass på at sagbladet er riktig montert før bruk. • Kontroller at bladet roterer rett vei. Hold bladet skarpt. • Bruk ikke blad med større eller mindre diameter enn anbefalt. Bruk ikke mellomstykker for å få bladet til å passe på spindelen. Du finner opplysninger om riktig blad under tekniske data. Bruk bare bladene som er angitt i denne håndboken, og som oppfyller EN 847-1. • Vurder å bruke spesielt beregnede støyreduserende blader. • Bruk ikke HSS-blader. • Bruk ikke hakkede eller skadede sagblader. • Bruk ikke slipedisker. • Hev sagbladet fra snittet i arbeidsstykket før du slipper bryteren. • Kontroller at armen er godt festet når du utfører avfasing. • Forsøk aldri å kile fast noe i viften for å holde igjen motorakselen.
Side: 3
79 N O R S K • Bladskjermen løftes automatisk når armen beveges nedover og senkes over bladet når armen går opp. Skjermen kan løftes manuelt når du skal montere eller ta av sagbladet, eller kontrollere sagen. Løft bladskjermen manuelt bare når sagen er slått av. • Hold området rundt maskinen godt vedlikeholdt og uten løse materialer som spon og avkapp. • Kontroller regelmessig at motorens lufteåpninger er rene og fri for spon. • Skift ut snittplaten når den er slitt. • Kople maskinen fra strømtilførselen før du utfører vedlikehold eller bytter blad. • Aldri utfør rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid når maskinen er i gang og hodet ikke er i hvileposisjon. • Hvis mulig skal maskinen alltid monteres på en benk. • Hvis du bruker en laser til å markere saglinjen, må du forvisse deg om at laseren tilfredsstiller kravene til klasse 2 i henhold til EN 60825-1:2001. Ikke bytt ut en laserdiode med en av en annen type. Hvis laseren blir skadet, må den repareres av en autorisert tekniker. • Ved vertikal, rett tverrsaging må du justere den skyvbare skjermen til korrekt posisjon for å sikre at klaringen er maks. 5 mm mellom sagbladet og skjermen. • Ved gjæringssaging, skråsaging eller kombinert gjæringssaging må du justere den skyvbare skjermen for å sikre korrekt klaring for bruksformålet. • Ikke fjern avskjær eller andre deler av arbeidsemnet fra sagområdet hvis sagen går og saghodet ikke står i hvileposisjon. Ekstra sikkerhetsregler for sagbord • Bruk ikke sagblader med en bladtykkelse som er større enn eller en tannbredde som er smalere enn tykkelsen av spaltekniven. • Pass på at bladet roterer riktig vei og at tennene peker mot sagbordets forside. • Pass på at alle låsehåndtak er strammet før maskinen startes. • Pass på at alle blader og flenser er rene og at hylsens side med utsparing ligger mot bladet. Stram spindelmutteren nøye. • Hold sagbladet skarpt og riktig justert. • Pass på at spaltekniven er justert til riktig avstand fra bladet - maksimalt 5 mm. • Bruk aldri sagen uten at øvre og nedre vern er satt på. • Hold hendene unna sagbladets bane. • Når det skiftes blad eller utføres vedlikehold, må maskinen koples fra strømforsyningen. • Bruk alltid en påskyver, hold aldri hendene dine nærmere enn 150 mm fra sagbladet mens du sager. • Bruk aldri maskinen med en annen spenning enn foreskrevet. • Ha ikke smøremidler på bladet mens det går. • Strekk deg ikke rundt og bak sagbladet. • Skyvestangen må alltid være på plass i sporet når den ikke er i bruk. • Ikke stå oppå enheten. • Under transport må du være sikker på at den øvre delen av sagbladet er tildekket, for eksempel av vernet. • Bruk ikke vernet for håndtering eller transport. • Juster den skyvbare skjermen til korrekt stilling for å unngå kontakt med det nedre vernet. • Pass på at bordet er godt festet. • Ikke bruk sagen til å skjære andre materialer enn tre. • Kløving, falsing eller notfresing er ikke tillatt. Ekstra sikkerhetsregler for benkgjæresager • Ikke tillat at denne maskinen betjenes av operatører som ikke har fått opplæring. • Når du bruker maskinen, må du rapportere om eventuelle feil ved maskinen så snart de oppdages. Denne maskinen er utstyrt med en spesialkonfigurert strømkabel (type M tilbehør). Hvis strømkablen er skadet eller på annen måte defekt, må den kun skiftes ut av produsenten eller av en autorisert serviceagent. • For din egen sikkerhets skyld, må du alltid feste maskinen til en arbeidsbenk eller en passende plate med minstemål 1000 x 1000 x 22 mm. Fest med 5mm eller lengre skruer. • Påse at det ikke står tilskuere bak maskinen. • Når sagbladet sitter fast i arbeidsemnet, må du alltid slå av maskinen før du fjerner arbeidsemnet. • Pass på at øvre del av sagbladet er helt innelukket ved gjæringssaging. Ikke fjern det øvre bladvernet når du bruker maskinen i gjæringssagmodus. • Pass på at armen er godt festet ved saging i benksagingsmodus. • Når maskinen brukes til benksaging, må du sørge for at øvre og nedre deksel er på plass. Maskinen må bare brukes når sagbenken er i vannrett stilling. Ekstra farer Følgende farer er forbundet med bruk av sager: - skader som følge av berøring av roterende deler Selv om man følger de relevante sikkerhetsforskrifter og bruker sikkerhetsanordningene, er det visse farer som ikke kan unngås. Disse er: - Hørselsskader. - Fare for ulykker forårsaket av de ikke tildekte delene av det roterende sagbladet. - Fare for skader ved skifting av blad. - Fare for klemming av fingre når dekslene åpnes. - Helseskader som følge av innånding av støv som oppstår ved saging av tre, særlig eik, bjørk og MDF. - Det er fare for skade når biter av arbeidsemnet slynges mot de som står i nærheten. - Fare for ulykker ved flyvende metallbiter når det sages i et gjerde. - Brannfare på grunn av ekstrem støvansmaling dersom maskinen ikke rengjøres regelmessig. - Risiko for ukontrollerte situasjoner når maskinen brukes i temperaturer unde -10°C eller over 45°C. Følgende faktorer påvirker støyproduksjonen: - materialet som kappes - sagbladtypen - matekraften Følgende faktorer påvirker støveksponeringen: - slitte sagblad - sponavtrekk med lufthastighet under 10 m/s - arbeidsstykke i nøyaktig ført Etiketter på utstyret Følgende symboler befinner seg på verktøyet: Advarsel om sikker bruk Les bruksanvisningen før bruk Når maskinen brukes til gjæringssaging, må du sørge for at øvre del av sagbladet er helt dekket av det øvre sagbladvernet. Maskinen må bare brukes når sagbenken er i høyeste stilling.
Side: 4
80 N O R S K Når maskinen brukes til benksaging, må du sørge for at øvre og nedre deksel er på plass og virker riktig. Maskinen må bare brukes når sagbenken er i vannrett stilling. Når du gjør en skyveskjæring i gjæringssagmodus, må du følge instruksjonen som er gitt under "Utføre skyveskjæring". Bærepunkt. Kontroll av pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Benkgjæringssag 1 Blad 1 Parallell kløyveskjerm 1 Øvre bladvern 1 Støvavsugsport (fig. V) 1 Torx®-trekker T30 1 Torx®-trekker T40 1 Instruksjonsbok 1 Splitt-tegning • Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt skadet under transporten. • Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før verktøyet tas i bruk. Beskrivelse (fig. A1 - A6) Din D27111/D27112 benkgjæringssag er utviklet for profesjonell bruk. Denne presisjonsmaskinen kan lett og hurtig innstilles kapping, avfasing, gjærsaging eller dobbel gjærsaging. Fig. A1 1 Strømbryter 2 Betjeningshåndtak 3 Utløserhendel for saghode 4 Ekstra sagbenk låseknott 5 Bevegelig nedre sagbladvern 6 Føringsstykke, høyre side 7 Fast bord 8 Snittplate 9 Låsehendel for innstilling av gjæringsvinkel 10 Gjærehåndtak 11 Dreibart bord/gjæringsarm 12 Gjæringsskala 13 Føringsstykke, venstre side 14 Avfasingsskala 15 Låsehåndtak for avfasing 16 Sagbenkens låseknott 17 Pinne for låsing i nedre stilling 18 Låseskrue for skinne Fig. A2 19 Sagbord 20 Spaltekniv 21 Øvre bladvern 22 Parallell kløyveskjerm 23 Plassering av skyvestangen 24 Bevegelig bakre, nedre sagbladvern 25 Hull for montering i benk 26 Håndgrep Tilleggsutstyr Fig. A3 27 Materialklemme Fig. A4 28 Støtteben Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er kun konstruert for én spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen på typeskiltet. D27111 Denne maskinen er et konstruksjonsverktøy av klasse 1. Derfor er en jordet tilkobling påkrevd. D27112 Dette verktøyet er dobbeltisolert i samsvar med EN61029. Jordledning er derfor ikke påkrevd. Skifting av kabel eller støpsel Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt. Bruk av skjøteledning Hvis det er behov for en skjøteledning, bruk en godkjent skjøteledning som passer til strøminngangen på denne maskinen (se tekniske data). Den minste lederstørrelsen er 2,5 mm². Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle kabelen helt av først. Installering Pakke ut (fig. B) • Ta sagen forsiktig ut av innpakningen. • Frigjør skinnens låseskrue (18) og skyv saghodet bakover for å låse det i bakre posisjon. • Lås bordet (19) i høyeste stilling. • Trykk betjeningshåndtaket (2) nedover og trekk ut låsepinnen (17), som vist. • Slipp betjeningshåndtaket opp forsiktig til hodet står i øvre stilling. Montering på benk (fig. C) • Alle fire bena har hull (36) for montering på benk. Det er to hull for skruer av forskjellige størrelse. Det er tilstrekkelig å bruke ett av hullene. Fest alltid sagen godt, slik at den ikke kan bevege seg. Du kan gjøre sagen enklere å flytte ved å montere den på en finérplate med tykkelse 12,5 mm eller mer. Finérplaten kan spennes fast til arbeidsbenken eller flyttes til andre arbeidssteder og spennes fast der. • Hvis du monterer sagen på en finérplate, må du passe på at skruene ikke stikker ut på undersiden av platen. Finérplaten må ligge mot arbeidsbenken. Når du spenner fast sagen til et underlag, må du bare bruke festepunktene, der hullene for monteringsskruene er plassert. Fastspenning i andre punkter vil hindre riktig funksjonering av sagen. • For å hindre klemming og unøyaktighet må du kontrollere at underlaget ikke er skeivt eller ujevnt på annen måte. Hvis sagen vipper på underlaget, kan du legge noe under et av bena, slik at sagen står støtt på underlaget. Oppbevaring av festeverktøy (fig. D) Følgende verktøy leveres sammen med maskinen: 1 Torx®-trekker T30 (37) 1 Torx®-trekker T40 (38) • Påse at du lagreer verktøyet etter hver gang de er brukt til montering eller justering.
Side: 5
81 N O R S K Montering Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før montering av verktøyet. Montere øvre bladvern (fig. E) Øvre bladvern (20) er utformet for raskt og lettvint å kunne festes til spaltekniven (19) når maskinen skal brukes som benkesag. • Løsne vingemutteren (39). • Hold vernet vertikalt. Plasser sporet bak på vernet på linje med spaltekniven. • Senk vernet over spaltekniven (19) og se til at skrueskaftet faller inn i sporet. • Vri vernet til horisontal posisjon. Da vil vernet låses til spaltekniven ved hjelp av posisjoneringsskruen (40). • Stram vingemutteren. Montere sagbladet (fig. D & F1 - F5) Tennene på et nytt blad er skarpe og kan være farlige. Når du skal montere et nytt sagblad, må du justere bordet til dets høyeste stilling og heve saghodet til høyeste stilling. D27111 • Før Torx®-trekkeren (37) gjennom hullet (42) i motorhuset og inn i akselenden (fig. F1). Plassér Torx®-trekkeren (38) i bladets låseskrue (43) (fig. F2). • Bladets låseskrue er venstregjenget. Hold fast i trekkeren og drei den med klokken for å løsne. • Trykk ned hodelåsens utløserhendel (3) for å frigjøre det nedre vernet (5 og 23), og løft det nedre vernet så langt som mulig (fig. F3). • Fjern sagbladets låseskrue (43) og den ytre akselskiven (44) (fig. F4). • Sørg for at den indre flensen og begge sidene av sagbladet er rene og støvfrie. • Montér sagbladet (45) på skulderen (46) på den indre sagakselskiven (47) og kontrollér at tennene på undersiden av sagbladet peker mot bakkant av sagen (bort fra brukeren). • Før bladet forsiktig på plass og frigjør det nedre bladvernet. • Sett på den ytre akselskiven. • Trekk til bladets låseskrue (43) ved å dreie den mot klokken, mens du holder Torx® trekkeren fast med den andre hånden. • Plassér Torx®-trekkerne i oppbevaringsrommet (fig. D). Etter at bladet er montert eller skiftet, må du alltid kontrollere at bladet er helt dekket av skjermen. D27112 • Trykk inn aksellåsen (75) for å låse sagbladet. • Før Torx®-trekkeren (38) inntil bladets låseskrue (43). • Bladets låseskrue er venstregjenget. Hold fast i trekkeren og drei den med klokken for å løsne. • Trykk inn hodelåsens utløserhendel (3) for å frigjøre det nedre vernet (5 og 23), og løft det nedre vernet så langt som mulig (fig. F3). • Fjern sagbladets låseskrue (43) og den ytre akselskiven (44) (fig. F4). • Sørg for at den indre flensen og begge sidene av sagbladet er rene og støvfrie. • Montér sagbladet (45) på skulderen (46) på den indre sagakselskiven (47) og kontrollér at tennene på undersiden av sagbladet peker mot bakkant av sagen (bort fra brukeren). • Før bladet forsiktig på plass og frigjør det nedre bladvernet. • Sett på den ytre akselskiven. • Trekk til bladets låseskrue (43) ved å dreie den mot klokken, mens du holder knappen på aksellåsen inne (75). • Plassér Torx®-trekkerne i oppbevaringsrommet (fig. F2). Justering Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før justering av verktøyet. Justere sagbladet (fig. F2) Hvis sagbladet hopper under start og bremsing, justerer du det som følger: • Løsne skruen til spindelflensen (44) og drei bladet (45) en kvart omdreining. • Stram skruen på nytt og sjekk om bladet hopper fremdeles. • Gjenta disse trinnene til bladet ikke hopper lenger. Innstillinger ved bruk som gjæringssag Gjærsagen ble justert nøyaktig på fabrikken. Hvis det er nødvendig med ny justering etter transport eller av andre grunner, følger du fremgangsmåten nedenfor. Det skal ikke være nødvendig å gjenta denne justeringen. Kontrollere og justere bladet i forhold til føringsstykket (fig. G1 - G4) • Løsne gjærehåndtaket (10) og trykk ned gjæringsutløseren (9) for å frigjøre gjæringsarmen (11). • Beveg gjæringsarmen til låsehendelen setter den i stillingen for 0º gjæring. Ikke trekk til håndtaket. • Trekk hodet nedover til bladet akkurat når ned i sagsporet (48). • Legg en vinkelhake (49) an mot venstre side av føringsstykket (13) og bladet (45) (fig. G3). Vinkelhaken skal ikke berøre spissen av tennene på sagbladet. • Følgende framgangsmåte brukes ved justering: • Løsne skruene (50) og skyv skalaen/gjæringsarmen mot venstre eller høyre til sagbladet står i 90 vinkel mot føringsstykket, målt med vinkelhaken. • Trekk til skruene (50) igjen. Bry deg ikke om hva gjæringsindikatoren viser nå. Justere gjæringsindikatoren (fig. G1, G2 & H) • Løsne gjærehåndtaket (10) og trykk ned gjæringsutløseren (9) for å frigjøre gjæringsarmen (11). • Beveg gjæringsarmen for å sette gjæringsindikatoren (51) i nullstilling, som vist i fig. H. • Mens gjæringshåndtaket er løst, lar du låsehaken gå i inngrep mens du roterer gjæringsarmen forbi nullstillingen. • Følg med på indikatoren (51) og gjæringsskalaen (12). Hvis indikatoren ikke angir nøyaktig null, løsner du skruen (52), flytter indikatoren til 0° og strammer til skruen igjen. Justere gjæresperre/stoppstang (fig. I) Hvis sagens basis kan flyttes mens gjæringshåndtaket (10) er sperret, må gjæresperre/stoppstang (53) justeres. • Løsne gjæringshåndtaket (10). • Stram gjæresperren/stoppstangen (53) med en skrutrekker (54). Løsne deretter stangen en kvart omdreining. • Kontroller at bordet ikke forskyver seg når håndtaket (10) er låst i en tilfeldig (ikke forhåndsinnstilt) vinkel. Kontrollere og justere sagbladet i forhold til bordet (fig. J1 - J4) • Løsne hendelen for innstilling av skråsnitt (15) • Skyv saghodet mot høyre for å sikre at det er helt vertikalt, og stram hendelen for innstilling av avfasing.
Side: 6
82 N O R S K • Trekk hodet nedover til bladet akkurat når ned i sagsporet (48). • Plasser en vinkelhake (49) på bordet og opp mot bladet (45) (fig. J2). Vinkelhaken skal ikke berøre spissen av tennene på sagbladet. • Følgende framgangsmåte brukes ved justering: • Løsne hendelen for innstilling av avfasing (15) og drei justeringsstoppskruen for vertikal posisjon (55) inn eller ut til bladet står i 90° i forhold til bordet, som målt med vinkelhaken. • Hvis avfasingsindikatoren (56) ikke indikerer null på avfasingsskalaen (14), løsner du skruen (57) som sikrer indikatoren og flytter indikatoren så langt som nødvendig. Justere føringsstykket (fig. K1 & K2) Øvre venstre del av føringsstykket kan justeres mot venstre for å gi tilstrekkelig klaring til å skjære med et skråsnitt på hele 45° mot venstre. Slik justerer du føringsstykket (13): • Løsne plastrattet (58), og skyv føringsstykket mot venstre. • Betjen sagen med motoren slått AV, og kontroller klaringen. Justér føringsstykket slik at det står så nær bladet som det er praktisk for å gi maksimal støtte til arbeidsstykket, uten å hindre opp- og nedbevegelsen av betjeningsarmen. • Trekk festeknappen godt til. Føringssporet (59) kan tilstoppes med sagmugg. Rengjør sporet med en pinne eller blås rent med luft med lavt trykk. Den bevegelige delen av høyre del av føringsstykket kan justeres for å gi maksimal støtte for arbeidsemnet nær bladet, samtidig som sagen kan utføre skråsnitt på hele 45° mot venstre. Skyveavstanden er begrenset av stoppere i begge retninger. Slik justerer du føringsstykket (6): • Løsne vingemutteren (60) for å frigjøre skjermen (6). • Skyv skjermen mot venstre. • Betjen sagen med motoren slått AV, og kontroller klaringen. Justér føringsstykket slik at det står så nær bladet som det er praktisk for å gi maksimal støtte til arbeidsstykket, uten å hindre opp- og nedbevegelsen av betjeningsarmen. • Stram vingemutteren (60) for å feste føringen i stilling. Sjekke og justere avfasingsvinkelen (fig. A1, A2 & J5) • Løsne innstillingsrattet (58) for føringsstykket, og skyv øvre del av venstre del av føringsstykket mot venstre så langt det går. • Løsne innstillingshendelen for skråsnitt (15), og flytt saghodet mot venstre. Dette er innstillingen for 45° skråsnitt. • Følgende framgangsmåte brukes ved justering: • Flytt stoppskruen (61) inn eller ut til indikatoren (56) angir 45°. Mens du utfører denne justeringen, bør du ta vekten av saghodet ved å holde i det. Det gjør det også lettere å dreie på justeringsskruen. Justering av skinnespor (fig. L) • Kontroller jevnlig sporklaringen. • Du reduserer klaringen ved å rotere settskruen (62) med urviserne mens du skyver saghodet bakover og fremover. Klargjøring for sagbenkmodus Skifte fra gjæringssaging til sagbenkmodus (fig. A1 & A2) • Sett bladet i kappestilling 0° med festet for det roterbare bordet (10) godt sikret (fig. A1). • Frigjør skinnens låseskrue (17) og skyv saghodet bakover for å låse det i bakre posisjon. • Trykk på frigjøringsspaken for saghodet (3) for å senke hodet og trykk inn låsepinnen (16). • Sett på parallellanslaget (22) som beskrevet nedenfor. Justere kløyvkniven (fig. M1 & M2) I riktig posisjon skal ikke øverste kant av spaltekniven (20) være mer enn 2 mm under den høyeste tannen på bladet, og kroppens radius skal være høyst 5 mm fra spissene på sagtennene (fig. M1). • Løsne skruene (63) som lar spaltekniven beveges opp og ned (fig. M2). • Sskyv kniven enten opp eller ned til den står i riktig stilling. • Stram skruene (63) godt igjen. Montering og innstilling av den parallelle avstandsholderen (fig. N1 - N4) • Skyv braketten (64) på fra høyre (fig. N1). Klemplaten låses bak den fremre kanten av bordet. • Skyv anlegget (22) opp mot bladet. • Skyv hendelen (65) ned for å holde anlegget på plass. • Sjekk at anlegget er parallelt med bladet. • Følgende framgangsmåte brukes ved justering: • Skru løs justeringsskruen (66) som fester anleggsbraketten til anleggsstøtten (fig. N2). • Juster anlegget slik at det står parallelt med bladet, ved å sjekke avstanden mellom bladet og anlegget foran og bak på bladet. • Når du er ferdig med justeringen, strammer du justeringsskruene på nytt og sjekker om anlegget står parallelt med bladet. • Sjekk at indikatoren (67) viser null på skalaen (fig. N3). Hvis indikatoren ikke angir nøyaktig null, løsner du skruen (68), flytter indikatoren til 0° og strammer til skruen igjen. Anlegget er reversibelt: Arbeidsstykket kan føres langs flaten på 52 mm eller 8 mm, slik at skyvestykke kan benyttes når du kløver tynne arbeidsstykker (fig. N4). • Du stiller inn for 8 mm ved å løsne på klemmehjulet for skjermen (66) og skyve skjermen (69) ut av klemmestøtten (70). • Vri anlegget og fest festestøtten i åpningen igjen som vist (fig. N4). • Når du skal bruke full høyde på 52 mm, skyver du anlegget inn på festestøtten med den brede flaten i vertikal stilling (fig. N1). • Bruk profilen på 8 mm for kløyving av lave arbeidsstykker, slik at det blir plass til skyvestykket mellom bladet og anlegget. • Den bakre enden av anlegget skal flukte med fronten av spaltekniven. Justere sagbenkbordet (fig. A1) Bordet (19) kan skyves opp og ned manuelt og festes i ønsket høyde ved hjelp av de to låsehjulene. • Løsne låsehjulene for bordet, både hovedhjulet (16) og tilleggshjulet (4), men ikke ta dem av. • Still bordet til ønsket høyde. • Stram bordets låsehjul. Stram først hovedhjulet (16), og fest deretter bordet i stilling med ekstrahjulet (4). Skifte fra sagbenkmodus til gjæringssaging (fig. A1 & A2) • Lås bordet (19) i høyeste stilling. • Trykk betjeningshåndtaket (2) nedover og trekk ut låsepinnen (17), som vist. • Slipp betjeningshåndtaket opp forsiktig til hodet står i øvre stilling. Bruksanvisning • Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og gjeldende forskrifter. • Monter riktig sagblad. Ikke bruk sagblad som er utslitt.
Side: 7
83 N O R S K Sagbladet må være konstruert for en omdreiningshastighet som er større enn eller lik maksimal omdreiningshastighet for sagen. • Ikke forsøk å skjære svært små arbeidsstykker. • La bladet arbeide uten å tvinge arbeidsstykket inn mot sagbladet. • La motoren nå normal hastighet før du begynner å skjære. • Kontroller at alle låseskruer og låsehåndtak er trukket til. • Sørg for at materialet som skal sages, er spent fast. • Bruk bare et forsiktig trykk på verktøyet og trykk ikke sidelengs på bladet. • Unngå overbelastning. • Fjern alltid sagflis fra maskinen etter bruk, for å sikre at nedre vern virker riktig. • Når du sager treverk, må du alltid bruke en støvavsugingsenhet utformet i samsvar med gjeldende regler om sponutslipp. • Selv om sagen kan skjære i tre og mange ikke-metalliske materialer, gjelder disse betjeningsinstruksjonene bare for skjæring i tre. De samme retningslinjene gjelder for andre materialer. Ikke kapp jernholdige materialer (jern og stål), fibersement eller murprodukter med denne sagen! • Når du skjærer i ikke-metalliske materialer, må du alltid bruke et passende DEWALT sagblad med en sagevinkel på 5º. Påse at du fester materialet på plass med materialklemmen. • Bruk alltid snittplaten. Ikke bruk maskinen hvis sporet i snittplaten er bredere enn 10 mm. Start - stopp (fig. O) Av/på-bryteren har en utløsningsfunksjon ved mangel på spenning: Hvis strømmen av en eller annen grunn skulle bli borte, må bryteren igjen aktiveres manuelt. • For å sette igang maskinen trukker du på den grønne startknappen (71). • For å slå av maskinen trykker du på den røde stopp-knappen (72). Vanlig skjæring Snittkvalitet Snittkvaliteten avhenger av flere faktorer, blant annet hva slags materiale det skjæres i. Når du trenger høy snittkvalitet på pyntelister eller annet presisjonsarbeid, vil et skarpt, 60-tanns karbidblad og en lav og jevn skjærehastighet gi ønsket resultat. Pass på at arbeidsstykket ikke flytter seg mens du skjærer. Spenn det godt fast. La alltid sagbladet stoppe helt før du hever betjeningsarmen. Hvis små trefliser fortsatt blir revet ut på baksiden av arbeidsstykket, kan du sette på et stykke maskeringstape der du skal skjære i arbeidsstykket. Skjær gjennom tapen, og fjern forsiktig tapen til slutt. Støvavsug (fig. A5) Maskinen har en 38 mm støvutsugsport på det øvre bladvernet. • Kople til en egnet støvutsuger under all saging. • Bruk en støvsuger som er utformet i samsvar med gjeldende regler om sponutslipp. Saging ved bruk som gjæringssag Det er farlig å bruke sagen uten deksel. Beskyttelsesdekselet må sitte på plass under saging. Generell bruk - Ved bruk som gjæringssag låses saghodet automatisk i den øvre "hvile"-stillingen. - Hvis frigjøringsspaken for vernet utsettes for trykk, vil saghodet løsne. Hvis saghodet beveges nedover, trekkes det bevegelige nedre vernet tilbake. - Forsøk aldri hindre det nedre vernet i å gå tilbake til hvilestillingen når sagingen er ferdig. - D27111-sagen kan skjære arbeidsstykker på opp til 220 mm bredde og 90 mm høyde. D27112-sagen kan skjære arbeidsstykker på opp til 285 mm bredde og 90 mm høyde. For opplysninger om riktig skjærekapasitet henvises du til de tekniske dataene. Arbeidsstykket bør aldri være lenger enn basens bredden uten at det har tilstrekkelig støtte. Enden av arbeidsstykket bør aldri være mindre enn 160 mm fra bladet uten at det brukes ekstra klemmer. - Hold alltid hendene minst 160 mm unna sagbladet. Når det sages materiale med kort lengde (min. 160 mm på venstre eller høyre side av bladet), anbefales det å bruke tilbehøret materialklemme. - Minimumslengden på material som sages av, er 10 mm. - Når du sager arbeidsstykker lengre enn bordets bredde, må du sørge for at arbeidsstykket er stabilt over hele dets lengde. Støtt opp utstikkende deler av arbeidsstykket ved behov, for eksempel ved bruk av ekstra arbeidsstykkeforlengere. - Når det sages UPVC, må det legges et passende trestykke under materialet som sages slik at det støttes på riktig måte. Kapping (fig. A1 & P) • Løsne gjærehåndtaket (10) og trykk ned gjæringsutløseren (9) for å frigjøre gjæringsarmen (5). • Lås sperren i stilling 0, og trekk til gjæringshåndtaket. • Legg trestykket som skal skjæres, inn mot føringsstykket (6 & 13). • Grip betjeningshåndtaket (2) og trykk ned utløserhendelen (3) for saghodet. • Slå maskinen på og la sagbladet nå full hastighet. • Før saghodet nedover, slik at saghodet skjærer et snitt i arbeidsstykket og går gjennom snittplaten (8) av plast. • Når kappingen er ferdig, slår du av verktøyet og venter til sagbladet har stanset helt før du stiller hodet tilbake i øverste hvileposisjon. Utføre skyveskjæring (fig. Q) Føringsskinnen gjør at du kan sage større arbeidsstykker ved bruk av ut-ned-tilbake glidebevegelse. • Frigjør låserattet for skinnen (17). • Trekk saghodet mot deg, og slå på verktøyet. • Senk sagbladet ned til arbeidsstykket og skyv hodet bakover for å fullføre sagingen. • Gå frem som beskrevet ovenfor. • Ikke utfør skyvesaging på arbeidsstykker som er mindre enn 50 x 100 mm. • Husk å feste saghodet i bakre posisjon når skyvesagingen er ferdig. Skjære små stykker (fig. K1 & K2) Den øvre delen av venstre side på anlegget (13) og den bevegelige delen på høyre side (6) kan justeres for å gi maksimal støtte når det skjæres små stykker. • Sett sagbladet i vertikal stilling. • Løsne plastrattet (58) minst 3 fulle omdreininger. • Juster det venstre anlegget så nær inntil bladet som mulig. • Trekk festeknappen godt til. • Løsne vingemutteren (60). • Juster det høyre anlegget så nær inntil bladet som mulig. • Stram vingemutteren.
Side: 8
84 N O R S K Gjærsaging uten skråsnitt (fig. A1 & R) • Løsne gjærehåndtaket (10) og trykk ned gjæringsutløseren (9) for å frigjøre gjæringsarmen (5). Still inn riktig vinkel ved å flytte armen mot venstre eller høyre. • Gjæringslåsen vil automatisk gå i inngrep ved gjæringsvinklene 10°,15°, 22,5°, 31,62° og 45° både venstre og høyre, samt 50° venstre og 60° høyre. Hvis du skal skjære i en annen vinkel, holder du hodet fast og låser ved å stramme gjæringshåndtaket. • Gjæringshåndtaket må alltid være trukket godt til før du skjærer. • Fortsett som for kapping i rett vinkel. Når du gjærsager med lite avskjær, skal arbeidsstykket plasseres slik at avskjæret er på den siden av bladet som har størst vinkel mot føringsstykket. Det vil si at du skal skjære av mot høyre ved gjæring av venstre kant og skjære av mot venstre ved gjæring av høyre kant. Avfasing (fig. A1, K1 & S) Maskinen kan skjære med avfasingsvinkler fra 48° mot venstre til 2° mot høyre, og med gjæringsvinkelen innstilt mellom null og 45° mot høyre eller venstre. • Løsne innstillingsrattet (58) for venstre føringsstykke, og skyv øvre del av venstre del av føringsstykket (13) mot venstre så langt det går. Løsne innstillingshendelen for avfasing (15), og still inn ønsket avfasing. • Trekk innstillingshendelen for avfasing (15) godt til. • Fortsett som for kapping i rett vinkel. Kombinert gjæring Denne skjæringen er en kombinasjon av gjæring og avfasing. • Innstill vinkelen for avfasing og innstill deretter vinkelen for gjæring. Saging ved bruk som sagbord • Bruk alltid spaltekniven. • Pass alltid på at spaltekniven og bladvernet er riktig oppstilt. • Pass alltid på at gjæringssagen er innstilt og sperret på 0° gjæringsvinkel. Ikke kutt metall i når sagen brukes på denne måten. Kløving (fig. T) • Still inn avfasingsvinkelen på 0°. • Juster sagbladhøyden. Riktig stilling på bladet er når spissen på tre tenner befinner seg over toppen av trematerialet. Pass på at sagbenkens bord er sikkert festet i ønsket høyde. • Still inn parallellanlegget til riktig avstand. • Hold arbeidsstykket flatt mot bordet og mot skjermen. Hold arbeidsstykket ca. 25 mm unna sagbladet. • Hold begge hender borte fra banen til sagbladet. • Slå maskinen på og la sagbladet nå full hastighet. • Mat arbeidsemnet forsiktig inn under det øvre bladvernet. Hold det fast presset mot skjermen. La tennene skjære, ikke tving arbeidsemnet inn mot sagbladet. Sagbladets hastighet skal være konstant. • Bruk alltid en skyvestang (73) når du nærmer deg bladet. • Etter at du har saget ferdig, må du slå av maskinen, la sagbladet stoppe og fjerne arbeidsstykket. • Du må aldri skyve eller holde den frie eller avkuttede delen av arbeidsstykket. • Du må alltid bruke en skyvestang når du kløver små arbeidsstykker. Tilleggsutstyr (fig. A3 - A6) Fastmontering av arbeidsstykket (fig. A3) • Bladets aksjon er nok til å holde materialet fast mot anlegget. • Hvis arbeidsstykket har en tilbøyelighet til å føres opp med det bakre anlegget, fest arbeidsstykket med den spesielle holderen (27) som finnes som ekstra tilbehør. Støtte for lange arbeidsstykker (fig. A4) • Lange arbeidsstykker bør støttes opp. • Bruk den uttrekkbare støtten (28) til å øke bredden på sagbordet (kan fås hos forhandleren som tilleggsutstyr) for å oppnå best resultat. Støtt opp ekstra lange arbeidsstykker med egnete hjelpemidler, for eksempel sagkrakker, for å unngå at enden synker ned. Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om egnet tilleggsutstyr. Transport (fig. B) • Når du skal bære sagen, senker du hodet og trykker ned låsepinnen (17). • Lås bordet (19) i laveste stilling. Lås skinnens låseknott med saghodet i fremre posisjon, lås gjæringsarmen i ytre høyre gjæringsvinkel, skyv anlegget (13) helt inn og lås avfasingshåndtaket (15) med saghodet i vertikal posisjon for å gjøre verktøyet mest mulig kompakt. • Bruk alltid bæregrepene (26) som vist i fig. B når du transporterer sagen. Ved transport av maskinen må den alltid være innstilt som benkesag med øvre bladvern montert. Maskinen må aldri bæres etter vernet. Vedlikehold Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av riktig behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet. • Hvis sagbladet ikke stopper på mindre enn 10 sekunder etter at maskinen er slått av, må maskinen overhales av en autorisert DEWALT serviceagent. Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før vedlikehold av verktøyet. Rengjøring Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør elverktøyet regelmessig med en myk klut. • Rengjør jevnlig bordplaten. Unngå bruk av rengjøringsmidler eller smøremidler når du vedlikeholder verktøyet. Rengjøringsmidler som sprayes på, kan spesielt angripe det nedre plastdekselet. Rengjøring og vedlikeholdet av snittplaten (fig. U) Rengjør området under snittplaten med jevne mellomrom. Skift ut snittplaten når den er slitt. • Fjern skruene (74) som holder snittplaten (8). • Fjern snittplaten og rengjør området under. • Sett snittplaten og skruene på plass igjen. • Stram skruene for hånd. • Følgende framgangsmåte brukes ved justering av snittplaten:
Side: 9
85 N O R S K • Trekk hodet nedover til bladet akkurat når ned i sagsporet. • Juster hver del av snittplaten i forhold til bladets tenner. • Stram skruene. Smøring Denne maskinen krever ingen ekstra smøring. Motorens lagre er smurt og er vanntette. • Ikke bruk olje eller fett, da dette kan føre til tilstopping med sagmugg og spon og forårsake problemer. • Steder hvor det samler seg sagflis og støv rengjøres regelmessig med en tørr kost. Miljøvern Kildesortering. Dette produktet må ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet. Hvis du finner ut at DEWALT-produktet ditt må skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det, må du unnlate å kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Sørg for at dette produktet gjøres tilgjengelig for kildesortering. Kildesortering av brukte produkter og emballasje gjør det mulig å resirkulere materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk av resirkulerte materialer bidrar til å forhindre forsøpling av miljøet og reduserer behovet for råmaterialer. Lokale regelverk kan legge tilrette for kildesortering av elektriske produkter fra husholdningen, ved kommunale deponier eller gjennom forhandleren når du kjøper et nytt produkt. DEWALT har tilrettelagt for innsamling og resirkulering av DEWALT- produkter etter at de har utspilt sin rolle. For å benytte deg av denne tjenesten, vennligst returner produktet ditt til et av våre autoriserte serviceverksteder, som vil samle inn produktene for oss. For informasjon om nærmeste autoriserte serviceverksted, ta kontakt med det lokale DEWALT-kontoret på den adressen som er oppgitt i denne bruksanvisningen. En oversikt over alle autoriserte DEWALT- serviceverksteder og fullstendige servicevilkår finnes også tilgjengelig på Internett, adresse: www.2helpU.com DEWALT service Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta kontakt med DEWALT). På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst separat. GARANTI • 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI • Hvis du ikke er tilfreds med din DEWALT maskine, kan den returneres innen 30 dager til din DEWALT forhandler eller til et DEWALT autorisert serviceverksted og du kan bytte eller få pengene tilbake. Kvittering må fremlegges. • 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE • Skulle din DEWALT maskine trenge vedlikehold eller service i de første 12 månedene etter det ble kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert DEWALT serviceverksted. Gratis vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader. Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke. Kvittering må fremlegges. • 1 ÅRS GARANTI • Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller mangler som skyldes material- eller fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis eller, etter egen vurdering, erstatte verktøyet gratis forutsatt at: • Maskinen ikke er blitt brukt skjødesløst. • Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert verksted/personell. • Kvittering kan fremlegges. Denne garantien er i tillegg til kjøperens rettigheter i henhold til Kjøpsloven. Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte serviceverksted finner du i DEWALT katalogen, eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du finne en liste over DEWALT autoriserte serviceverksteder og komplett informasjon om vår etter-salg-service på Internett-adressen vår: www.2helpU.com. Importør i Norge: Black & Decker (Norge) A/S

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt D27112 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt D27112. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med D27112 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt D27112

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt D27112 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sager
  • Model/navn: D27112
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk