D27111

DeWalt D27111 manual

D27111

Manual for DeWalt D27111 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 108 sider.

Side: 1
4 Fig. H Fig. I Fig. J1 Fig. J2 Fig. J3 Fig. J4 Fig. J5 Fig. K1 12 50 51 52 53 15 13 48 44 47 54 14 55 56 55 60 13 57 58
Side: 2
5 2 mm 5 mm Fig. K2 Fig. L Fig. M1 Fig. M2 Fig. N1 Fig. N2 Fig. N3 Fig. N4 6 59 61 20 20 62 22 63 64 65 68 65 22 66 67 22 69 65
Side: 3
62 Norsk Gratulerer! Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy. Tekniske data D27111 D27112 Spenning VAC 230 230 Type 2 3 Motoreffekt W 1500 1600 Effektforbruk W 1100 933 Maks. bladhastighet min-1 2950 3300 Bladdiameter mm 305 305 Utsparingsdiameter mm 30 30 Bladtykkelse mm 1,8 1,8 Tykkelse på spaltekniv mm 2 2 Spalteknivhardhet 43 ± 5 43 ± 5 Bladets stoppetid s < 10,0 < 10,0 Vekt kg 26,5 24 Sagkapasitet Bruk som gjæringssag Gjærsnitt (ytterstillinger) venstre 50° 50° høyre 60° 60° Skråsnitt (ytterstillinger) venstre 48° 48° høyre 0° 0° Maks tverrkapp-kapasitet ved 90°/90° mm 220 x 90 285 x 90 Maks. skjærebredde ved 45° gjæring ved maks. høyde 90 mm mm 155 201 Maks. skjærebredde ved 45° skråsnitt ved maks. høyde 50 mm mm 220 285 Ved bruk som benkesag Maks. snittdybde mm 0-51 0-51 Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN61029-2-11: LPA (lydtrykksnivå) dB(A) 95,0 97,0 LWA (lydeffektnivå) dB(A) 107,0 109,0 K (usikkerhet for det angitte støynivå) dB(A) 3 3 Verdi vibrasjonsutslipp ah = m/s2 1,3 1,3 Usikkerhet K = m/s2 1,5 1,5 Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN61029, og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av eksponering.  ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme, organisere arbeidsmønster. Overensstemmelseserklæring med EU Maskineridirektiv Benkgjæringssag D27111/D27112 DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under Tekniske data er i samsvar med: 2006/42/EU, EN61029-1:2009 +A.11:2010, EN61029-2-11:2012 +A11:2013. Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og 2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken. Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT. BENKGJÆRINGSSAG D27111/D27112 Markus Rompel Teknisk direktør DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510 Idstein, Tyskland 20.04.2016 Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.  FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade.  ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade.  FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås.  Angir fare for elektrisk støt.  Angir brannfare. Sikkerhetsinstruksjoner ADVARSEL! Ved bruk av elektrisk verktøy bør grunnleggende sikkerhetstiltak alltid bli fulgt for å redusere risiko for brann, elektrisk støt og personlig skade inkludert følgende. Les alle disse instruksjonene før du forsøker å bruke dette produktet, og ta vare på disse instruksjonene. TA VARE PÅ DENNE MANUALEN FOR FREMTIDIG REFERENSE. Generelle sikkerhetsregler 1. Hold arbeidsområdet ryddig. Rotete områder og benker kan føre til skader. 2. Ta hensyn til omgivelsene i arbeidsområdet. Utsett ikke verktøyet for regn. Bruk ikke verktøyet i fuktige eller våte forhold. Hold arbeidsområdet godt opplyst (250–300 lux). Bruk ikke verktøyet på steder hvor det er risiko for brann eller eksplosjon, f.eks. i nærheten av antennelige væsker og gasser. 3. Beskytt deg mot elektrisk støt. Unngå kroppskontakt med jordede flater (f.eks. rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap). Når verktøyet blir brukt under ekstreme forhold (f.eks. høy luftfuktighet, når filspon blir produsert osv.), kan strømsikkerheten bli forbedret ved å sette inn en isolerende omformer eller en (FI) jordfeilsbryter. 4. Hold andre personer borte. La ikke personer, og særlig barn, som ikke er involverte i arbeidet, røre verktøyet eller skjøteledningen og hold dem borte fra arbeidsområdet. 5. Oppbevar verktøy som ikke er i bruk. Når de ikke er i bruk, må verktøyene oppbevares på et tørt sted og være trygt låst, utenfor barns rekkevidde. 6. Press ikke verktøyet. Det vil utføre jobben bedre og tryggere i det tempoet det var ment å operere i. 7. Bruk det riktige verktøyet. Tving ikke små verktøy til å gjøre jobben tiltenkt et kraftigere verktøy. Bruk ikke verktøy til oppgaver som de ikke er beregnet på, bruk for eksempel ikke sirkelsager til å kutte grener på trær eller tømmerstokker. 8. Kle deg riktig. Bruk ikke løse klær eller smykker, da disse kan sette seg fast i bevegelige deler. Sklifritt fottøy er å anbefale når du arbeider utendørs. Ha på beskyttende hårklede til langt hår. 9. Bruk beskyttende utstyr. Bruk alltid vernebriller. Bruk ansikts- eller støvmaske hvis arbeidesoperasjonene forårsaker støv eller flyvende partikler. Hvis disse partiklene er veldig varme, bruk også et varmebestandig forkle. Bruk alltid hørselsvern. Bruk alltid vernehjelm. 10. Koble til støvsugingsutstyr. Hvis anordningene er ustyrt med kobling for støvsugings- og oppsamlingsutstyr, kontroller at disse er tilkoblet og brukt riktig. 11. Vær forsiktig med ledningen. Rykk aldri i ledningen for å dra den ut av stikkontakten. Hold ledningen på avstand fra varme, olje og skarpe kanter. Bær aldri verktøyet i ledningen. 12. Beskytt arbeidet. Hvor det er mulig, bruk klemmer eller en skruestikke for å feste arbeidssstykket. Det er tryggere enn å bruke hånda di, og det frir opp begge hendene til å operere verktøyet. 13. Len deg ikke for mye over.
Side: 4
63 Norsk Oppretthold fotfestet og balansen til enhver tid. 14. Vedlikehold verktøyene godt. Hold kutteredskaper skarpe og rene for bedre og tryggere yteevne. Følg instruksjonene for smøring og skifting av tilbehør. Inspiser verktøyene periodisk, og, hvis de har skader, reparer dem på et autorisert servicested. Hold alle håndtak og brytere tørre, rene og frie for olje og fett. 15. Koble fra verktøyene. Når de ikke er i bruk, før ettersyn og når tilbehør som blader, skjær og kniver blir skiftet, koble verktøyene fra strømmen. 16. Fjern justerings- og skrunøkler. Venn deg til å kontrollere at justeringsnøkler og skrunøkler blir fjernet fra verktøyet før verktøyet blir tatt i bruk. 17. Unngå utilsiktet start. Bær ikke verktøyet med en finger på bryteren. Vær sikker på at verktøyet er i “av”-posisjon før det blir plugget i. 18. Bruk utendørs skjøteledninger. Før bruk inspiserer du skjøteledningen og skifter den ut hvis den er skadet. Når verktøyet blir brukt utendørs, bruk kun skjøteledninger som er ment for utendørs bruk og som er riktig merket. 19. Vær oppmerksom. Følgmedpådetdugjør.Bruksunnfornuft.Opererikkeverktøyetnårduertrøttellererunder påvirkningavrusmiddelelleralkohol. 20. Sjekk etter skadde deler. Før bruk sjekker du verktøyet og nettkabelen nøye for å kontrollere at det virker ordentlig og oppfyller sin tiltenkte funksjon. Sjekk justering av bevegelige deler, festing av bevegelige deler, brukne deler, montering og andre ting som kan påvirke driften. En beskyttelsesplate eller annen del som er skadet, må repareres ordentlig eller bli byttet ut på et autorisert servicesenter med mindre annet er angitt i denne instruksjonsmanualen. Få defekte brytere byttet ut på et autorisert servicesenter. Bruk ikke verktøyet hvis bryteren ikke kan bli slått på og av. Prøv aldri selv å reparere verktøyet.  ADVARSEL! Bruken av ekstrautstyr eller tilbehør eller bruk av dette verktøyet sammen med annet enn det som er anbefalt i denne instruksjonsmanualen, kan føre til risiko for personskade. 21. Få verktøyet ditt reparert av en kvalifisert person. Dette elekstriske verktøyet retter seg etter relevante sikkerhetsforskrifter. Reparasjoner skal kun utføres av kvalifiserte personer som bruker originale reservedeler, ellers kan det resultere i vesentlig fare for brukeren. Ekstra sikkerhetsregler for bordmonterte gjæringssager • Dette verktøyet er utstyrt med en spesialkonfigurert strømledning (type M tilkopling). Dersom strømledningen er skadet eller på annen måte defekt må den kun skiftes ut av produsenten eller en autorisert reparatør. • Sørg for at alle låseknotter og klemmehåndtak er strammet til før bruk. • Ikke bruk sagen uten at beskyttelsene er på plass, spesielt etter endret modus. Hold beskyttelsene i god stand og godt vedlikeholdt. • Plasser ikke hånden i nærheten av bladet når sagen er tilkoplet strømmen. • Ikke press et redskap eller lignende mot bladet i et forsøk på å stoppe et verktøy raskt. Dette kan forårsaker alvorlige ulykker. • Se i brukermanualen før bruk av tilleggsutstyr. Feil bruk av tilleggsutstyr kan forårsake skade. • Velg et blad tilpasset materialet som skal skjæres. • Bruk kun sagblad der hastigheten markert på bladet er tilsvarende eller mer enn hastigheten markert på typeskiltet. • Bruk arbeidshansker ved håndtering av kutterhodet og råmaterialer. • Sørg for at sagbladet er riktig montert før bruk. • Sørg for at bladet roterer i riktig retning. Hold bladet skarpt. • Ikke bruk blader med større eller mindre diameter enn anbefalt. Ikke bruk avstandsstykker for at bladet skal passe på spindelen. For opplysninger om riktig skjærekapasitet henvises du til de tekniske dataene. Bruk kun sagblader spesifisert i denne manualen, som er i samsvar med EN 847-1. • Vurder bruk av spesialdesignede støyreduksjonsblader. • Ikke bruk sagblader som er produsert av hurtigstål (HSS). • Ikke bruk sagblader som er skadde eller deformert; • Løft bladet fra snittet i arbeidsstykket før du slipper bryteren. • Ikke kil noe fast mot viften for å holde motorakslen. • Bladbeskyttelsen på sagen løftes automatisk når armen tas ned; den senkes ned over bladet når armen løftes. Beskyttelsen kan løftes for hånd når du installerer eller fjerner sagblader for inspeksjon av sagen. Løft aldri bladbeskyttelsen manuelt med mindre sagen er skrudd av. • Hold omgivelsene rundt verktøyet godt vedlikeholdt og fri for løse materialer, f.eks. spon og rester. • Kontroller regelmessig at motorens luftsprekker er rene og fri for spon. • Kople verktøyet fra strømtilførslen før vedlikeholdsarbeid og når du skifter blad. • Verktøyet skal alltid monteres på en benk dersom det er mulig. • Ved gjæringssaging, skråkutt eller sammensatte gjæringskutt, juster den skyvbare gjæringsplaten til korrekt klaring for den aktuelle bruken. • Ikke fjern rester eller andre deler av arbeidsstykket fra skjæreområdet mens sagen kjører. • Kontroller at verktøyet er plassert på en jevn overflate med tilstrekkelig stabilitet før arbeid påbegynnes. • Ikke kutt lettmetall-legeringer, spesielt ikke magnesium. • Ikke bruk slipeskiver eller diamantskiver. • I tilfelle ulykke eller svikt i verktøyet, slå verktøyet straks av og koble verktøyet fra strømforsyningen. • Rapporter feilen og merk verktøyet på passende måte for å unngå at andre bruker det defekte verktøyet. • Dersom sagbladet blokkeres på grunn av unormal skyvekraft ved kutting, slå av verktøyet og koble fra strømforsyningen. Ta bort arbeidsstykket og forsikre deg om at sagbladet løper fritt. Slå på verktøyet og start en ny kapping med redusert skyvekraft. • Sørg for at din posisjon alltid er til venstre eller høyre for skjærelinjen. • Sørg for tilstrekkelig med generell eller lokal belysning. • Sørg for at operatøren har fått tilstrekkelig opplæring i bruk, justering og operasjon av verktøyet. • Skru av maskinen når den er uten tilsyn. • Koble sagen til en støvsugerenhet ved saging av treverk. Ta alltid hensyn til faktorer som påvirker støveksponeringen, så som: ʵ ʵ Type av materiale som skal bearbeides (sponplater gir mer støv enn treverk); ʵ ʵ Korrekt justering av sagbladet; ʵ ʵ Pass på at lokalt avsug så vel som hetter, belger oog kanaler er korrekt justert. ʵ ʵ støvavsug med lufthastighet ikke under 20 m/s • Påse at alle blader og flenser er rene og at de forsenkede sider til kragen er mot bladet. Stram skaftmutteren. • Bruk kun sagblader som er skarpe og godt vedlikeholdte. • Ikke bruk verktøyet med annen spenning enn det som er benevnt • Ikke bruk smøremidler på bladet mens det er i bevegelse. • Sørg for at ingen tilskuer står bak verktøyet. • For din egen sikkerhet monter verktøyet på en benk ved hjelp av bolter med diameter 8 mm og lengde 80 mm. Ekstra sikkerhetsregler for bordsager • Skift ut bordinnlegget dersom det er slitt. • Når du utfører vertikale tverrkutt, juster den skyvbare platen for å sikre korrekt klaring på maks 5 mm mellom sagbladet og platen. • Bruk aldri sagen uten bordinnlegget. • Skjær aldri når spaltekniven og/eller den øvre beskyttelsen er fjernet. • Bruk alltid skyvepinne. Ikke kapp arbeidsstykker som er under 30 mm. • Uten ekstra støtte kan verktøyet bruke arbeidsstykker av maksimal størrelse på: ʵ ʵ Høyde 51 mm, bredde 500 mm, lengde 700 mm ʵ ʵ Lengre arbeidsstykker må støttes opp av et passende ekstrabord. • Påse at spaltekniven ikke er tykkere enn sporet laget av sagbladet og ikke tynnere enn bladet. • Påse at bladet roterer i riktig retning og at tennene peker mot forsiden av sagbenken. • Sørg for at alle klemmehåndtak er strammet til før bruk. • Sørg for at spaltekniven er justert til riktig avstand fra bladet – maksimum 5 mm. • Hold hendene unnå sagbladet. • Kople sagen fra strømtilførslen før skifting av blad eller utføring av vedlikehold. • Bruk alltid en skyvepinne og plasser aldri hendene nærmere enn 150 mm fra sagbladet under skjæring. • Ikke strekk hendene rundt bak sagbladet. • Oppbevar alltid skyvepinnen på sin plass når den ikke er i bruk. • Ikke stå oppe på enheten. • Under transport påse at den øvre delen av sagbladet er tildekket f.eks. beskyttelsen. • Ikke bruk den øvre beskyttelsen som håndfeste eller for transport. • Juster den skyvbare blaten korrekt for å unngå kontakt med øvre beskyttelse. • Påse at bordet er sikkert festet. • Ikke bruk sagen for skjæring i annet materiale enn treverk. • Falsing, hakk- eller sporsaging er ikke tillatt. • Påse at armen er sikkert festet når du sager i benksag modus. Bruk verktøyet kun når sagbenken er i horisontal stilling. Gjæringssag-modus • Sørg for at armen er festet på sikker vis når du utfører skråvinkel kutt. • Utfør aldri rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid når verktøyet kjører og saghodet ikke er i hvilestillingen. • Påse at den øvre delen av sagbladet er totalt omsluttet ved bruk som gjæringssag. Ta aldri den øvre bladbeskyttelsen av når verktøyet brukes som gjæringssag. • Ikke kapp arbeidsstykker som er under 160 mm. • Uten ekstra støtte kan verktøyet bruke arbeidsstykker av maksimal størrelse på: D27111 ʵ ʵ Høyde 90 mm, bredde 220 mm, lengde 550 mm D27112 ʵ ʵ Høyde 90 mm, bredde 285 mm, lengde 550 mm ʵ ʵ Lengre arbeidsstykker må støttes opp av et passende ekstrabord. • Arbeidsstykket må alltid klemmes godt fast.  ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
Side: 5
64 Norsk Ekstra farer Følgende farer er forbundet med bruk av sager: • skader som følge av berøring av roterende deler Selv om man følger de relevante sikkerhetsforskrifter og bruker sikkerhetsanordningene, er det visse farer som ikke kan unngås. Disse er: • Hørselsskader. • Fare for ulykker forårsaket av de ikke tildekte delene av det roterende sagbladet. • Fare for skader ved skifting av blad. • Fare for klemming av fingre når dekslene åpnes. • Helseskader som følge av innånding av støv som oppstår ved saging av tre, særlig eik, bjørk og MDF. • Det er fare for skade når biter av arbeidsemnet slynges mot de som står i nærheten. • Fare for ulykker ved flyvende metallbiter når det sages i et gjerde. • Brannfare på grunn av ekstrem støvansmaling dersom maskinen ikke rengjøres regelmessig. • Risiko °C. Følgende faktorer påvirker støyproduksjonen: • materialet som kappes • sagbladtypen • matekraften Følgende faktorer påvirker støveksponeringen: • slitte sagblad • sponavtrekk med lufthastighet under 10 m/s • arbeidsstykke i nøyaktig ført Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen på merkeskiltet. D27111 Denne maskinen er et konstruksjonsverktøy av klasse 1. Derfor er en jordet tilkobling påkrevd. D27112 Ditt DeWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med EN61029; det trengs derfor ikke noen jordledning. Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som fås via DeWALT- serviceorganisasjon. Bruk av skjøteledning Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets strømforbruk (se Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1,5 mm2 ; maksimum lengde er 30 m. Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel. Pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Benkgjæringssag 1 Blad 1 Parallell kløyveskjerm 1 Øvre bladvern 1 Føringspinne 1 Støvavsugsport (Fig. V) 1 T30 stjernenøkkel 1 T40 stjernenøkkel 1 Materialklemme 1 Instruksjonshåndbok • Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha oppstått under transport. • Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken før bruk. Merking på verktøyet Følgende piktogrammer vises på verktøyet: Advarsel om sikker bruk Les instruksjonshåndboken før bruk. Bruk hørselvern. Bruk vernebriller. Ved bruk i benksagmodus påse at øvre og nedre beskyttelsene er på plass og fungerer godt. Bruk aldri verktøyet når sagbenken ikke er i horisontal stilling. Ved bruk som gjæringssag, påse at den øvre bladbeskyttelsen er på plass og fungerer riktig. Påse at benksag-bordet er i høyeste stilling. Når du gjør en skyveskjæring i gjæringssagmodus, må du følge instruksjonen som er gitt under Utføre skyveskjæring. Bærepunkt. Datokode plassering (Fig. A2) Datokoden 75 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset. Eksempel: 2018 XX XX Beskrivelse (Fig. A1 - A4)  ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader. Fig. A1 1 Strømbryter 2 Betjeningshåndtak 3 Utløserhendel for saghode 4 Ekstra sagbenk låseknott 5 Bevegelig nedre sagbladvern 6 Føringsstykke, høyre side 7 Fast bord 8 Snittplate 9 Låsehendel for innstilling av gjæringsvinkel 10 Gjærehåndtak 11 Dreibart bord/gjæringsarm 12 Gjæringsskala 13 Føringsstykke, venstre side 14 Avfasingsskala 15 Låsehåndtak for avfasing 16 Sagbenkens låseknott 17 Pinne for låsing i nedre stilling 18 Låseskrue for skinne Fig. A2 19 Sagbord 20 Spaltekniv 21 Øvre bladvern 22 Parallell kløyveskjerm 23 Plassering av skyvestangen 24 Bevegelig bakre, nedre sagbladvern 25 Håndgrep 75 Datokode Tilleggsutstyr Fig. A3 26 Materialklemme Fig. A4 27 Støtteben Bruksområde Din D27111/D27112 bordmonterte gjæringssag er utviklet for profesjonelle bruksområder. Dette presisjonsverktøyet kan raskt og enkelt stilles inn for tverrkutting, skråsaging, gjæringssaging eller sammensatt gjæringssaging. Denne enheten er designet for bruk med nominell bladdiameter på 305 mm, karbidtannet blad for profesjonell bruk. Skal IKKE brukes under våte forhold eller ved nærvær av brennbare væsker eller gasser. Disse bordmonterte gjæringssager er et profesjonelle verktøy.  ADVARSEL! Ikke bruk verktøyet for andre formål enn beskrevet. IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet. • Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med dette produktet. MONTERING  ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av enheten og koble verktøyet fra strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Pakke ut (Fig. B) 1. Ta sagen forsiktig ut av innpakningen. 2. Frigjør skinnens låseskrue 18 og skyv saghodet bakover for å låse det i bakre posisjon.
Side: 6
65 Norsk 3. Lås bordet 19 i høyeste stilling. 4. Trykk betjeningshåndtaket 2 nedover og trekk ut låsepinnen 17 , som vist. 5. Slipp betjeningshåndtaket opp forsiktig til hodet står i øvre stilling. Montering på benk (Fig. C) 1. Det er hull 35 i alle fire bena for montering på benk. Det er hull av to ulike størrelser for bruk av ulike boltstørrelser. Bruk hvilket som helst hull, det er ikke nødvendig å bruke begge. Bolter med en diameter på 8 mm og lendge 80 mm anbefales. Fest alltid sagen godt for å fohindre bevegelser. For å øke mobiliteten kan verktøyet monteres på et stykke kryssfiner, tykkelse 12,5 mm eller mer, som deretter kan klemmes fast på arbeidsbenken eller flyttes til andre arbeidssteder og festes der. 2. Hvis du monterer sagen på en finérplate, må du passe på at skruene ikke stikker ut på undersiden av platen. Finérplaten må ligge mot arbeidsbenken. Når du spenner fast sagen til et underlag, må du bare bruke festepunktene, der hullene for monteringsskruene er plassert. Fastspenning i andre punkter vil hindre riktig funksjonering av sagen. 3. For å hindre klemming og unøyaktighet må du kontrollere at underlaget ikke er skeivt eller ujevnt på annen måte. Hvis sagen vipper på underlaget, kan du legge noe under et av bena, slik at sagen står støtt på underlaget. Oppbevaring av festeverktøy (Fig. D) Følgende verktøy leveres sammen med maskinen: 1 T30 star wrench 36 1 T40 star wrench 37 Påse at du lagreer verktøyet etter hver gang de er brukt til montering eller justering. Montering av øvre bladbeskyttelse (Fig. E) Den øvre bladbeskyttelsen 21 er designet for å kunne raskt og enkelt festes til spaltekniven 20 etter at verktøyet er satt opp for bruk som sagbenk. 1. Løsne bolten 38 og la mutteren 39 ligge i den sekskantede lommen. 2. Hold beskyttelsen vertikalt, rett inn slissen bakerst i beskyttelsen med spaltekniven. 3. Senk beskyttelsen ned over spaltekniven 20 og sørg for at boltens skaft går inn i forsenkningen. 4. Vri beskyttelsen til horisontal stilling, det låser beskyttelsen til spaltekniven. 5. Sett bolten 38 inn i hullet, og stram med den spesielle torx-nøkkelen. . Montere sagbladet (Fig. D & F1 - F5)  ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av enheten og koble verktøyet fra strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. ADVARSEL: Tennene på et nytt blad er skarpe og kan være farlige.  ADVARSEL: Etter at bladet er montert eller skiftet, må du alltid kontrollere at bladet er helt dekket av skjermen.  ADVARSEL! Pass på at bladet alltid bare skiftes på den beskrevne måten. Bruk kun sagbald som spesifisert under Tekniske data; kat. nr.: DT4350 anbefales Når du skal montere et nytt sagblad, må du justere bordet til dets høyeste stilling og heve saghodet til høyeste stilling. D27111 1. Sett inn T30 stjernenøkkel 36 gjennom hullet 41 kapslingen inn i spindelenden (Fig. F1). Sett T40 stjernenøkkel 37 på bladets låseskrue 42 (Fig. F3). 2. Bladets låseskrue er venstregjenget, derfor må du holde nøkkelen fast og vri med klokken for å løsne. 3. Trykk ned utløseren for hodelåsen 3 for å løsne nedre beskyttelse ( 5 & 24 ), løft deretter den nedre beskyttelsen så langt det går (Fig. F4). 4. Ta av låseskruen for bladet 42 og den utvendige skaftkragen 43 . (Fig. F5). 5. Påse at den indre flensen og begge sider av bladet er rene og fri for støv. 6. Installer sagbladet 44 på skulderen 45 som sitter direkte mot den innvendige skaftkragen 46 , pass på at tennene på nedre kant av bladet peker mot bakenden av sagen (bort fra operatøren). 7. Skyv forsiktig bladet på plass og slipp den nedre bladbeskyttelsen. 8. Skift den ytre skaftkragen. 9. Stram låseskruen for bladet 42 forsiktig ved å vri mot klokka, mens du holder sekskantnøkkelen fast med den andre hånden. 10. Plasser stjernenøkkelen på lagringsplassen (Fig. D). D27111 1. Trykk spindellåseknappen 74 for å låse sagbladet i posisjon (Fig. F2). 2. Sett T40 stjernenøkkel 37 på bladets låseskrue 42 (Fig. F3). 3. Bladets låseskrue er venstregjenget, derfor må du holde nøkkelen fast og vri med klokken for å løsne. 4. Trykk ned utløseren for hodelåsen 3 for å løsne nedre beskyttelse ( 5 & 24 ), løft deretter den nedre beskyttelsen så langt det går (Fig. F4). 5. Ta av låseskruen for bladet 42 og den utvendige skaftkragen 43 . (Fig. F5). 6. Påse at den indre flensen og begge sider av bladet er rene og fri for støv. 7. Installer sagbladet 44 på skulderen 45 som sitter direkte mot den innvendige skaftkragen 46 , pass på at tennene på nedre kant av bladet peker mot bakenden av sagen (bort fra operatøren). 8. Skyv forsiktig bladet på plass og slipp den nedre bladbeskyttelsen. 9. Skift den ytre skaftkragen. 10. Stram låseskruen for bladet 42 ved å vri mot klokka mens du holder spindellås knappen 74 . 11. Plasser stjernenøkkelen på lagringsplassen (Fig. F2). JUSTERINGER  ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av enheten og koble verktøyet fra strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Justere sagbladet (Fig. F5) Hvis sagbladet hopper under start og bremsing, justerer du det som følger: 1. Løsne skruen til spindelflensen 43 og drei bladet 44 en kvart omdreining. 2. Stram skruen på nytt og sjekk om bladet hopper fremdeles. 3. Gjenta disse trinnene til bladet ikke hopper lenger. Innstillinger ved bruk som gjæringssag Gjærsagen ble justert nøyaktig på fabrikken. Hvis det er nødvendig med ny justering etter transport eller av andre grunner, følger du fremgangsmåten nedenfor. Det skal ikke være nødvendig å gjenta denne justeringen. Kontrollere og justere bladet i forhold til føringsstykket (Fig. G1 - G4) 1. Løsne gjærehåndtaket 10 og trykk ned gjæringsutløseren 9 for å frigjøre gjæringsarmen 11 . 2. Beveg gjæringsarmen til låsehendelen setter den i stillingen for 0º gjæring. Ikke trekk til håndtaket. 3. Trekk hodet nedover til bladet akkurat når ned i sagsporet 47 . 4. Legg en vinkelhake 48 an mot venstre side av føringsstykket 13 og bladet 44 (Fig. G3).  ADVARSEL: Vinkelhaken skal ikke berøre spissen av tennene på sagbladet. 5. Følgende framgangsmåte brukes ved justering: a. Løsne skruene 49 og skyv skalaen/gjæringsarmen mot venstre eller høyre til sagbladet står i 90 vinkel mot føringsstykket, målt med vinkelhaken. b. Trekk til skruene 49 igjen. Bry deg ikke om hva gjæringsindikatoren viser nå. Justere gjæringsindikatoren (Fig. G1, G2 & H) 1. Løsne gjærehåndtaket 10 og trykk ned gjæringsutløseren 9 for å frigjøre gjæringsarmen 11 . 2. Beveg gjæringsarmen for å sette gjæringsindikatoren 50 i nullstilling, som vist i Fig. H. 3. Mens gjæringshåndtaket er løst, lar du låsehaken gå i inngrep mens du roterer gjæringsarmen forbi nullstillingen. 4. Følg med på indikatoren 50 og gjæringsskalaen 12 . Hvis indikatoren ikke angir nøyaktig null, løsner du skruen 51 , flytter indikatoren til 0° og strammer til skruen igjen. Justere gjæresperre/stoppstang (Fig. A, I) Hvis sagens basis kan flyttes mens gjæringshåndtaket 10 er sperret, må gjæresperre/ stoppstang 52 justeres. 1. Løsne gjæringshåndtaket 10 . 2. Stram gjæresperren/stoppstangen 52 med en skrutrekker 53 . Løsne deretter stangen en kvart omdreining. 3. Kontroller at bordet ikke forskyver seg når håndtaket 10 er låst i en tilfeldig (ikke forhåndsinnstilt) vinkel. Kontrollere og justere sagbladet i forhold til bordet (Fig. J1 - J4) 1. Løsne hendelen for innstilling av skråsnitt 15 2. Skyv saghodet mot høyre for å sikre at det er helt vertikalt, og stram hendelen for innstilling av avfasing. 3. Trekk hodet nedover til bladet akkurat når ned i sagsporet 47 . 4. Plasser en vinkelhake 48 på bordet og opp mot bladet 44 (Fig. J2).  ADVARSEL: Vinkelhaken skal ikke berøre spissen av tennene på sagbladet. 5. Følgende framgangsmåte brukes ved justering: a. Løsne hendelen for innstilling av avfasing 15 og drei justeringsstoppskruen for vertikal posisjon 54 inn eller ut til bladet står i 90° i forhold til bordet, som målt med vinkelhaken. b. Hvis avfasingsindikatoren 55 ikke indikerer null på avfasingsskalaen 14 , løsner du skruen 56 som sikrer indikatoren og flytter indikatoren så langt som nødvendig. Justere føringsstykket (Fig. K1 & K2) Øvre venstre del av føringsstykket kan justeres mot venstre for å gi tilstrekkelig klaring til å skjære med et skråsnitt på hele 45° mot venstre. 1. Slik justerer du føringsstykket 13 : a. Løsne plastrattet 57 , og skyv føringsstykket mot venstre. b. Betjen sagen med motoren slått AV, og kontroller klaringen. Justér føringsstykket slik at det står så nær bladet som det er praktisk for å gi maksimal støtte til arbeidsstykket, uten å hindre opp- og nedbevegelsen av betjeningsarmen. c. Trekk festeknappen godt til.
Side: 7
66 Norsk  ADVARSEL: Føringssporet 58 kan tilstoppes med sagmugg. Rengjør sporet med en pinne eller blås rent med luft med lavt trykk. Den bevegelige delen av høyre del av føringsstykket kan justeres for å gi maksimal støtte for arbeidsemnet nær bladet, samtidig som sagen kan utføre skråsnitt på hele 45° mot venstre. Skyveavstanden er begrenset av stoppere i begge retninger. 2. Slik justerer du føringsstykket 6 : a. Løsne vingemutteren 59 for å frigjøre skjermen 6 . b. Skyv skjermen mot venstre. c. Betjen sagen med motoren slått AV, og kontroller klaringen. Justér føringsstykket slik at det står så nær bladet som det er praktisk for å gi maksimal støtte til arbeidsstykket, uten å hindre opp- og nedbevegelsen av betjeningsarmen. d. Stram vingemutteren 59 for å feste føringen i stilling. Sjekke og justere avfasingsvinkelen (Fig. J1, J5 & K1) 1. Løsne innstillingsrattet 57 for føringsstykket, og skyv øvre del av venstre del av føringsstykket mot venstre så langt det går. 2. Løsne innstillingshendelen for skråsnitt 15 , og flytt saghodet mot venstre. Dette er innstillingen for 45° skråsnitt. 3. Følgende framgangsmåte brukes ved justering: a. Flytt stoppskruen 60 inn eller ut til indikatoren 55 angir 45°.  ADVARSEL: Mens du utfører denne justeringen, bør du ta vekten av saghodet ved å holde i det. Det gjør det også lettere å dreie på justeringsskruen. Justering av skinnespor (Fig. L) 1. Kontroller jevnlig sporklaringen. 2. Du reduserer klaringen ved å rotere settskruen 61 med urviserne mens du skyver saghodet bakover og fremover. Klargjøring for sagbenkmodus Skifte fra gjæringssaging til sagbenkmodus (Fig. A1 & A2) 1. Lås bordet 19 på det høyeste nivå. 2. Sett bladet i kappestilling 0° med festet for det roterbare bordet 10 godt sikret (Fig. A1). 3. Frigjør skinnens låseskrue 18 og skyv saghodet bakover for å låse det i bakre posisjon. 4. Trykk på frigjøringsspaken for saghodet 3 for å senke hodet og trykk inn låsepinnen 17 . 5. Sett på parallellanslaget 22 som beskrevet nedenfor. Justere kløyvkniven (Fig. M1 & M2) I riktig posisjon skal ikke øverste kant av spaltekniven 20 være mer enn 2 mm under den høyeste tannen på bladet, og kroppens radius skal være høyst 5 mm fra spissene på sagtennene (Fig. M1). 1. Løsne skruene 62 som lar spaltekniven beveges opp og ned (Fig. M2). 2. Sskyv kniven enten opp eller ned til den står i riktig stilling. 3. Stram skruene 62 godt igjen. Montering og innstilling av den parallelle avstandsholderen (Fig. N1 - N4) 1. Skyv braketten 63 på fra høyre (Fig. N1). Klemplaten låses bak den fremre kanten av bordet. 2. Skyv anlegget 22 opp mot bladet. 3. Skyv hendelen 64 ned for å holde anlegget på plass. 4. Sjekk at anlegget er parallelt med bladet. 5. Følgende framgangsmåte brukes ved justering: a. Skru løs justeringsskruen 65 som fester anleggsbraketten til anleggsstøtten (Fig. N2). b. Juster anlegget slik at det står parallelt med bladet, ved å sjekke avstanden mellom bladet og anlegget foran og bak på bladet. c. Når du er ferdig med justeringen, strammer du justeringsskruene på nytt og sjekker om anlegget står parallelt med bladet. 6. Sjekk at indikatoren 66 viser null på skalaen (Fig. N3). Hvis indikatoren ikke angir nøyaktig null, løsner du skruen 67 , flytter indikatoren til 0° og strammer til skruen igjen. 7. Anlegget er reversibelt: Arbeidsstykket kan føres langs flaten på 52 mm eller 8 mm, slik at skyvestykke kan benyttes når du kløver tynne arbeidsstykker (Fig. N4). a. Du stiller inn for 8 mm ved å løsne på klemmehjulet for skjermen 65 og skyve skjermen 22 ut av klemmestøtten 69 . b. Vri anlegget og fest festestøtten i åpningen igjen som vist (Fig. N4). c. Når du skal bruke full høyde på 52 mm, skyver du anlegget inn på festestøtten med den brede flaten i vertikal stilling (Fig. N1).  ADVARSEL: • Bruk profilen på 8 mm for kløyving av lave arbeidsstykker, slik at det blir plass til skyvestykket mellom bladet og anlegget. • Den bakre enden av anlegget skal flukte med fronten av spaltekniven. Justere sagbenkbordet (Fig. A1, A2) Bordet 19 kan skyves opp og ned manuelt og festes i ønsket høyde ved hjelp av de to låsehjulene. 1. Løsne låsehjulene for bordet, både hovedhjulet 16 og tilleggshjulet 4 , men ikke ta dem av. 2. Still bordet til ønsket høyde. 3. Stram bordets låsehjul. Stram først hovedhjulet 16 , og fest deretter bordet i stilling med ekstrahjulet 4 . Skifte fra sagbenkmodus til gjæringssaging (Fig. A1 & A2) 1. Lås bordet 19 i høyeste stilling. 2. Trykk betjeningshåndtaket 2 nedover og trekk ut låsepinnen 17 , som vist. 3. Slipp betjeningshåndtaket opp forsiktig til hodet står i øvre stilling. Før bruk • Installer gjeldende sagblad. Ikke bruk for slitte blader. Verktøyets maksimum rotasjonshastighet må ikke overgå sagbladets. • Ikke forsøk å skjære veldig små stykker. • La bladet skjære fritt. Ikke bruk kraft. • La motoren komme opp i full hastighet før skjæring. • Påse all alle løseknotter og klemmehåndtak er stramme. • Sikre arbeidsstykket. • Selv om denne sagen kan kappe treverk og mange ikke-jernholdig materialer gjelder denne bruksanvisning kun for saging av treverk. Samme retningslinjer gjelder de andre materialer. Ikke sag materialer av jern og stål med denne sagen! Ikke bruk slipeskiver! • Ved saging i ikke-jern materialer bruk alltid en passende DeWALT sagblad med en sponvinkel på -5°. Sørg for at materialet er festet på plass med en tvinge/klemme. • Sørg for å bruke kappeskiven. Ikke bruk maskinen dersom spalteåpningen er bredere enn 10 mm. • Påse at materialet som skal sages er sikkert festet. • Bruk kun forsiktig trykk på verktøyet og ikke utsett sagbladet for sidetrykk. • Unngå overbelastning. • Fjern alltid støv fra verktøyet etter bruk for å sørge for riktig funksjon av den nedre beskyttelsen. • Ved saging av tre og treprodukter koble alltid til en støvavsugsenhet som er designet i henhold til de relevante reglene for støvutslipp. DRIFT Instruksjoner for bruk  ADVARSEL: Observer alltid sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende forskrifter.  ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av enheten og koble verktøyet fra strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Pass på at verktøyet er plassert så deT sikrer ergonomiske forhold når det gjelder bordhøyde og stabilitet. Verktøyet skal plasseres slik at operatøren har en god oversikt og nok fri plass rundt verktøyet, slik at arbeidsstykket kan håndteres uten hinder. For å redusere effekten av vibrasjoner, pass på at omgivelsene ikke er for kalde, at verktøy og tilbehør er godt vedlikeholdt og at arbeidsstykket størrelse er passende for dette verktøyet. Start - stopp (Fig. O) Av/på-bryteren har en utløsningsfunksjon ved mangel på spenning: Hvis strømmen av en eller annen grunn skulle bli borte, må bryteren igjen aktiveres manuelt. 1. For å sette igang maskinen trukker du på den grønne startknappen 70 . 2. For å slå av maskinen trykker du på den røde stopp-knappen 71 . Vanlig skjæring Snittkvalitet Snittkvaliteten avhenger av flere faktorer, blant annet hva slags materiale det skjæres i. Når du trenger høy snittkvalitet på pyntelister eller annet presisjonsarbeid, vil et skarpt, 60-tanns karbidblad og en lav og jevn skjærehastighet gi ønsket resultat.  ADVARSEL: Pass på at arbeidsstykket ikke flytter seg mens du skjærer. Spenn det godt fast. La alltid sagbladet stoppe helt før du hever betjeningsarmen. Hvis små trefliser fortsatt blir revet ut på baksiden av arbeidsstykket, kan du sette på et stykke maskeringstape der du skal skjære i arbeidsstykket. Skjær gjennom tapen, og fjern forsiktig tapen til slutt. Støvavsug (Fig. A5) Maskinen har en 38 mm støvutsugsport på det øvre bladvernet. • Ved saging skal det kobles til en passende støvavsugsenhet som er designet i henhold til de relevante reglene for støvutslipp. Saging ved bruk som gjæringssag Det er farlig å bruke sagen uten deksel. Beskyttelsesdekselet må sitte på plass under saging. Generell bruk • Ved bruk som gjæringssag låses saghodet automatisk i den øvre "hvile"-stillingen. • Hvis frigjøringsspaken for vernet utsettes for trykk, vil saghodet løsne. Hvis saghodet beveges nedover, trekkes det bevegelige nedre vernet tilbake. • Forsøk aldri hindre det nedre vernet i å gå tilbake til hvilestillingen når sagingen er ferdig. • D27111 sagen kan skjære arbeidsstykker opp til 220 mm bredde og 90 mm høyde. D27112 sagen kan skjære arbeidsstykker opp til 285 mm bredde og 90 mm høyde. For opplysninger om riktig skjærekapasiteter henvises du til de tekniske dataene. Lengden på arbeidsstykket skal aldri overgå basebredden uten tilstrekkelig støtte. Enden på arbeidsstykket skal aldri være mindre enn 160 mm fra bladet uten bruk av flere tvinger klemmer.
Side: 8
67 Norsk • Hold alltid hendene minst 160 mm unna sagbladet. Når det sages materiale med kort lengde (min. 160 mm på venstre eller høyre side av bladet), anbefales det å bruke tilbehøret materialklemme. • Minimumslengden på material som sages av, er 10 mm. • Når du sager arbeidsstykker lengre enn bordets bredde, må du sørge for at arbeidsstykket er stabilt over hele dets lengde. Støtt opp utstikkende deler av arbeidsstykket ved behov, for eksempel ved bruk av ekstra arbeidsstykkeforlengere. • Når det sages UPVC, må det legges et passende trestykke under materialet som sages slik at det støttes på riktig måte. Feste av arbeidsstykke (Fig. A3, W)  ADVARSEL: Et fastklemt, balansert og sikret arbeidsstykke kan bli ubalansert etter at et kutt er utført. En ubalansert belastning kan tippe sagen eller det som sagen er festet til, så som et bord eller arbeidsbenk. Når du gjør et kutt som kan føre til ubalanse, støtt opp arbeidsstykket godt og sikre at sagen er godt boltet til et stabilt underlag. Det kan resultere i personskade.  ADVARSEL: Klemfoten skal være fastklemt over basis av sagen når klemmen brukes. Klem alltid fast arbeidsstykket til basis av sagen – ikke til noen annen del av arbeidsområdet. Pass på at klemfoten ikke er klemt mot kanten av basis på sagen.  FORSIKTIG: Bruk alltid en arbeidsklemme for å holde kontroll og redusere faren for skade på arbeidsstykket og personskader. Bruk materialklemmen 26 som leveres med sagen. Andre hjelpemidler som fjærklemmer, klemstenger eller C-klemmer kan være passende for visse størrelser og former på materialet. For å installere klemmen 1. Sett den inn i hullet bak anlegget. Klemmen skal peke bakover mot bakenden av gjæringssagen Pass på at sporet på festestangen er fullt innskjøvet i basis på gjæringssagen. Dersom sporet er synlig vil ikke klemmen være sikret. 2. Roter klemmen 180º mot fronten av gjæringssagen. 3. Løsne knotten for å justere klemmen opp eller ned, og bruk finjusteringsknappen for å klemme fast arbeidsstykket. MERK: Plasser klemmen på høyre side av basisen ved skråsaging. GJØR ALLTID EN TEST (UTEN STRØM) FØR ET VIRKELIG KUTT, SLIK AT DU KAN SJEKKE BLADETS RUTE. SIKRE AT KLEMMEN IKKE KOMMER I VEIEN FOR FUNKSJONEN AV SAGEN ELLER ANLEGGET. Kapping (Fig. A1 & P) 1. Løsne gjærehåndtaket 10 og trykk ned gjæringsutløseren 9 . 2. Lås sperren i stilling 0, og trekk til gjæringshåndtaket. 3. Legg trestykket som skal skjæres, inn mot føringsstykket ( 6 & 13 ). 4. Grip betjeningshåndtaket 2 og trykk ned utløserhendelen 3 for saghodet. 5. Slå maskinen på og la sagbladet nå full hastighet. 6. Før saghodet nedover, slik at saghodet skjærer et snitt i arbeidsstykket og går gjennom snittplaten 8 av plast. 7. Når kappingen er ferdig, slår du av verktøyet og venter til sagbladet har stanset helt før du stiller hodet tilbake i øverste hvileposisjon. Utføre skyveskjæring (Fig. Q) Føringsskinnen gjør at du kan sage større arbeidsstykker ved bruk av ut-ned- tilbake glidebevegelse. 1. Frigjør låserattet for skinnen 18 . 2. Trekk saghodet mot deg, og slå på verktøyet. 3. Senk sagbladet ned til arbeidsstykket og skyv hodet bakover for å fullføre sagingen. 4. Gå frem som beskrevet ovenfor.  ADVARSEL: • Ikke utfør skyvesaging på arbeidsstykker som er mindre enn 50 x 100 mm. • Husk å feste saghodet i bakre posisjon når skyvesagingen er ferdig. Skjære små stykker (Fig. K1 & K2) Den øvre delen av venstre side på anlegget 13 og den bevegelige delen på høyre side 6 kan justeres for å gi maksimal støtte når det skjæres små stykker. 1. Sett sagbladet i vertikal stilling. 2. Løsne plastrattet 57 minst 3 fulle omdreininger. 3. Juster det venstre anlegget så nær inntil bladet som mulig. 4. Trekk festeknappen godt til. 5. Løsne vingemutteren 59 . 6. Juster det høyre anlegget så nær inntil bladet som mulig. 7. Stram vingemutteren. Gjærsaging uten skråsnitt (Fig. A1 & R) 1. Løsne gjærehåndtaket 10 og trykk ned gjæringsutløseren 9 . Still inn riktig vinkel ved å flytte armen mot venstre eller høyre. 2. Gjæringslåsen vil automatisk gå i inngrep ved gjæringsvinklene 10°,15°, 22,5°, 31,62° og 45° både venstre og høyre, samt 50° venstre og 60° høyre. Hvis du skal skjære i en annen vinkel, holder du hodet fast og låser ved å stramme gjæringshåndtaket. 3. Gjæringshåndtaket må alltid være trukket godt til før du skjærer. 4. Fortsett som for kapping i rett vinkel.  ADVARSEL: Når du gjærsager med lite avskjær, skal arbeidsstykket plasseres slik at avskjæret er på den siden av bladet som har størst vinkel mot føringsstykket. Det vil si at du skal skjære av mot høyre ved gjæring av venstre kant og skjære av mot venstre ved gjæring av høyre kant. Avfasing (Fig. A1, K1 & S) Maskinen kan skjære med avfasingsvinkler fra 48° mot venstre til 2° mot høyre, og med gjæringsvinkelen innstilt mellom null og 45° mot høyre eller venstre. 1. Løsne innstillingsrattet 57 for venstre føringsstykke, og skyv øvre del av venstre del av føringsstykket 13 mot venstre så langt det går. Løsne innstillingshendelen for avfasing 15 , og still inn ønsket avfasing. 2. Trekk innstillingshendelen for avfasing 15 godt til. 3. Fortsett som for kapping i rett vinkel. Kombinert gjæring Denne skjæringen er en kombinasjon av gjæring og avfasing. • Innstill vinkelen for avfasing og innstill deretter vinkelen for gjæring. Saging ved bruk som sagbord • Bruk alltid spaltekniven. • Pass alltid på at spaltekniven og bladvernet er riktig oppstilt. • Pass alltid på at gjæringssagen er innstilt og sperret på 0° gjæringsvinkel.  ADVARSEL: Ikke kutt metall i når sagen brukes på denne måten. Kløving (Fig. T) 1. Still inn avfasingsvinkelen på 0°. 2. Juster sagbladhøyden. Riktig stilling på bladet er når spissen på tre tenner befinner seg over toppen av trematerialet. Pass på at sagbenkens bord er sikkert festet i ønsket høyde. 3. Still inn parallellanlegget til riktig avstand. 4. Hold arbeidsstykket flatt mot bordet og mot skjermen. Hold arbeidsstykket ca. 25 mm unna sagbladet. 5. Hold begge hender borte fra banen til sagbladet. 6. Slå maskinen på og la sagbladet nå full hastighet. 7. Mat arbeidsemnet forsiktig inn under det øvre bladvernet. Hold det fast presset mot skjermen. La tennene skjære, ikke tving arbeidsemnet inn mot sagbladet. Sagbladets hastighet skal være konstant. 8. Bruk alltid en skyvestang 72 når du nærmer deg bladet. 9. Etter at du har saget ferdig, må du slå av maskinen, la sagbladet stoppe og fjerne arbeidsstykket.  ADVARSEL: • Du må aldri skyve eller holde den frie eller avkuttede delen av arbeidsstykket. • Du må alltid bruke en skyvestang når du kløver små arbeidsstykker. Transport (Fig. B) 1. Når du skal bære sagen, senker du hodet og trykker ned låsepinnen 17 . 2. Lås bordet 19 i laveste stilling. Lås skinnens låseknott med saghodet i fremre posisjon, lås gjæringsarmen i ytre høyre gjæringsvinkel, skyv anlegget 13 helt inn og lås avfasingshåndtaket 15 med saghodet i vertikal posisjon for å gjøre verktøyet mest mulig kompakt. 3. Bruk alltid bæregrepene 25 som vist i Fig. B når du transporterer sagen.  ADVARSEL: Transporter maskinen i benksagmodus og pass på at sagbladet er helt dekket av den øvre beskyttelsen. Bruk aldri beskyttelsen for å bære maskinen VEDLIKEHOLD Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og regelmessig renhold.  ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade, slå av apparatet og koble fra strømkilden før ekstrautstyr blir installert og fjernet, før justering eller endring av oppsettet eller når det blir utført reparasjoner. Påse at utløserknappen står i AV-posisjon. Utilsiktet start kan forårsake skade. • Hvis sagbladet ikke stopper på mindre enn 10 sekunder etter at maskinen er slått av, må maskinen overhales av en autorisert DeWALT serviceagent. Smøring Denne maskinen krever ingen ekstra smøring. Motorens lagre er smurt og er vanntette. • Ikke bruk olje eller fett, da dette kan føre til tilstopping med sagmugg og spon og forårsake problemer. • Steder hvor det samler seg sagflis og støv rengjøres regelmessig med en tørr kost. Rengjøring Før bruk, inspiser nøye øvre bladbeskyttelse, bevegelig nedre bladbeskyttelse så vel som støvavsugsrøret for å se om det vil fungere ordentlig. Pass på at spon, støv eller partikler fra arbeidsstykket ikke kan føre til blokkering av funksjonene. Dersom fragmenter av arbeidsstykket kiler seg mellom sagblad og beskyttelse, koble verktøyet fra strømforsyningen og følg instruksjonene i avsnitt Montere sagblad. Ta av de fastkilte delene og sett på igjen sagbladet.  ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av verktøyhuset med tørr luft så ofte som en ser at skitt legger seg i og rundt lufteåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske ved utføring av denne prosedyren.
Side: 9
68 Norsk  ADVARSEL: Bruk aldri oppløsningsmidler eller andre sterke kjemikalier til rengjøring av ikke-metallaktige deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene brukt i disse delene. Bruk en klut fuktet kun med vann og mild såpe. Pass på at det aldri kommer væske inn i verktøyet; legg aldri noen av verktøydelene i væske.  ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade, rens bordplaten regelmessig.  ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade, rens støvoppsamlingssystemet regelmessig. Rengjøring og vedlikeholdet av snittplaten (Fig. U) Rengjør området under snittplaten med jevne mellomrom. Skift ut snittplaten når den er slitt. 1. Fjern skruene 73 som holder snittplaten 8 . 2. Fjern snittplaten og rengjør området under. 3. Sett snittplaten og skruene på plass igjen. 4. Stram skruene for hånd. 5. Følgende framgangsmåte brukes ved justering av snittplaten: a. Trekk hodet nedover til bladet akkurat når ned i sagsporet. b. Juster hver del av snittplaten i forhold til bladets tenner. c. Stram skruene. Tilleggsutstyr  ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DeWALT brukes sammen med dette produktet. Støtte for lange arbeidsstykker (Fig. A4) 1. Lange arbeidsstykker bør støttes opp. 2. Bruk den uttrekkbare støtten 27 til å øke bredden på sagbordet (kan fås hos forhandleren som tilleggsutstyr) for å oppnå best resultat. Støtt opp ekstra lange arbeidsstykker med egnete hjelpemidler, for eksempel sagkrakker, for å unngå at enden synker ned. Støvavsug (Fig. A5, V)  ADVARSEL! Om mulig, koble til støvavsug som er designet i henhold til de relevante reglene for støvavsug. • D27111 kan bruke den ekstra åpningen for støvsuging. For installasjon, se bruksanvisningen for støvsugeåpningen, dersom kjøpt. • D27112 kan bruke og er utstyrt mede støvsugeråpning. Monter en støvoppsamlingsanordning som er designet i henhold til gjeldende forskrifter. Lufthastigheten til eksternt tilkoplede systemer skal være 20 m/s ±2 m/s. Hastigheten skal måles i tilkoplingsrøret ved tilkoplingen, med verktøyet tilkoplet men ikke igang. Sagblader BRUK ALLTID 305 mm SAGBLADER MED 30 mm FESTEHULL. HASTIGHETSANGIVELSE SKAL VÆRE MINST 4000 RPM. Bruk aldri blad med mindre større diameter. De vil ikke beskyttes tilstrekkelig. Bruk kun blad ment for tverrkutt. Ikke bruk blader som er designet for rask riving, kombinasjonsblad eller blader med krokvinkler over 10°. BLADBESKRIVELSER Bruksområde DIAMETER TENNER Bygningssagblader(tynt spor med anti-klebe kant) Generelt bruk 305 36 Treverksagblader (gir glatte, rene kutt) Fine tverrkutt 305 60 Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr. Beskyttelse av miljøet Separat innsamling. Produkter og batterier merket med dette symbolet skal ikke kastes i vanlig husholdningsavfall. Produkter og batterier inneholder materialer som kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt D27111 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt D27111. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med D27111 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt D27111

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt D27111 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

 • Merke: DeWalt
 • Produkt: Sager
 • Model/navn: D27111
 • Filtype: PDF
 • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk