DeWalt D26480 manual

Vis en manual for DeWalt D26480 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Pussemaskin
  • Model/navn: D26480
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 66
NORSK
65
BÅNDSLIPER D26480
Gratulerer!
Du har valgt et verktøy fra DEWALT. Mangeårig
erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør
DEWALT til en svært pålitelig partner for profesjonelle
brukere av elektriske verktøy.
Tekniske Spesifikasjoner
D26480
Spenning V 230
Type 1
Inngangseffekt W 500
Båndhastighet m/min 365
Slipeflate mm 64 x 80
Båndlengde mm 356
Båndbredde mm 64
Vekt kg 2,4
LPA (lydtrykk) dB(A) 84
KPA (lydtrykk usikkerhet) dB(A) 3
LWA (lydeffekt) dB(A) 91
KWA (lydeffekt usikkerhet) dB(A) 4,9
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745:
Vibrasjonsutslippsverdi ah
ah
= m/s² 3,3
Usikkerhet K = m/s² 1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
Sikringer
Europa 230 V verktøy10 Ampere, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
Sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver hvor alvorlige de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og
vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig
situasjon som, hvis den ikke unngås,
vil føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
OBS!: Angir en potensielt farlig situasjon
som, hvis den ikke unngås, kan føre til
mindre eller moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir fare for brann.
Angir fare for eksplosjon
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
D26480
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under ”tekniske data” er i samsvar med:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst
kontakt DEWALT på følgende adresser eller se
baksiden av håndboken.
Side: 67
NORSK
66
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
20.10.2009
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
Generelle Sikkerhetsadvarsler for
Elektriske Verktøy
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket ”elektrisk verktøy” i advarslene henviser til
ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller
ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete
eller mørke områder er en invitasjon til ulykker.
b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c) Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner
kan føre til at du mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpselet til elektriske verktøy må passe
til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet
på noen måte. Ikke bruk adaptere med
jordede elektriske verktøy. Umodifiserte
støpsler og stikkontakter som passer vil
redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b) Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer
og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for
elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet.
c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn
eller våte forhold. Dersom det kommer vann
inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for
elektrisk sjokk.
d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra ut
støpselet til det elektriske verktøyet. Hold
ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk
sjokk.
e) Når du bruker et elektrisk verktøy
utendørs, bruk en skjøteledning som
er egnet for utendørs bruk. Bruk av en
skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk sjokk.
f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på
et fuktig sted er uunngåelig, bruk en
strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Hold deg våken, hold øye med det du
gjør og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk
verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket
av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk
av elektriske verktøy kan føre til alvorlig
personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at
bryteren er i av-stillingen før du kobler
til strømkilden og/eller batteripakken,
plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller å sette inn støpselet mens elektriske
verktøy har bryteren på øker faren for ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du
slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel
som er festet til en roterende del av det
elektriske verktøyet kan føre til personskade.
e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste
og stå støtt hele tiden. Dette fører til at
du har bedre kontroll over det elektriske
verktøyet ved uventede situasjoner.
f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige
deler.
Side: 68
NORSK
67
g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning,
må du sørge for at disse er koblet til og
ordentlig sikret.Bruk av støvoppsamlere kan
redusere støvrelaterte farer.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen
krever. Det riktige elektriske verktøyet vil
gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan
slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk
verktøy som ikke kan kontrolleres med
bryteren er farlig og må repareres.
c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet
før du foretar noen justeringer, endrer
tilbehør eller lagrer elektriske verktøy.
Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger
reduserer risikoen for å starte det elektriske
verktøyet ved et uhell.
d) Lagre elektriske verktøy som ikke
er i bruk, utilgjengelig for barn og la
ikke personer som ikke er kjent med
det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy
er farlige i hendene på utrenede brukere.
e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller
om bevegelige deler er feiljustert eller
fastskjært, om deler er ødelagt eller
andre forhold som kan påvirke driften
av verktøyet. Dersom det er skadet, få
verktøyet reparert før neste bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
verktøy.
f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjærekanter setter seg mindre sannsynlig
fast og er lettere å kontrollere.
g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) VEDLIKEHOLD
a) Få det elektriske verktøyet ditt
vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør
som kun bruker originale reservedeler.
Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir
ivaretatt.
Ekstra sikkerhetsinstruksjoner for
slipemaskiner
ADVARSEL: Kontakt med eller
innånding av støv fra slipeapplikasjoner
kan forårsake helseskader hos
operatøren og personer i nærheten.
Bruk støvmaske som er spesielt
beregnet på å beskytte mot giftig støv
og gass, og sørg for at personer i eller
rundt arbeidsområdet også er beskyttet.
ADVARSEL: Bruk dette verktøyet i
et område med god ventilasjon ved
sliping av jernholdige metaller. Bruk ikke
verktøyet i nærheten av antennbare
væsker, gasser eller støv. Gnister
eller varme partikler fra slipingen eller
motorbørstene kan antenne brennbare
materialer.
ADVARSEL: Ikke bruk
støvfilterkassetten eller
støvavsugadapteren til
oppbevaringsformål.
• Hold elektroverktøyet i gripeflatene,
beltet kan komme i kontakt med
sin egen strømkabel. Kapping av
en strømførende ledning kan føre til at
eksponerte metalldeler på elektroverktøyet blir
strømførende, og kan gi operatøren støt.
Slipe maling
ADVARSEL: Følg gjeldende forskrifter
for sliping av maling. Vær spesielt
oppmerksom på følgende:
• Bruk støvavsug for å samle opp støvet, hvis
mulig.
• Vær spesielt forsiktig hvis du sliper maling som
kanskje er blybasert:
– La ikke barn eller gravide komme inn i
arbeidsområdet.
– Alle som kommer inn i arbeidsområdet skal
bruke maske som er beregnet på å beskytte
mot blystøv og -gass.
– Unngå å spise, drikke eller røyke i
arbeidsområdet.
• Kast støvpartikler og annet avfall på forsvarlig
måte.
Annen Risiko
• Følgende typer risiko gjelder bruken av disse
maskinene:
Side: 69
NORSK
68
– berøring av de bevegelige delene kan
forårsake personskade
– forstyrrelser i slipebåndets bevegelser kan
forårsake personskade
• Denne risikoen gjelder hovedsakelig:
– innenfor verktøyets bruksområde
– innenfor rekkevidden til bevegelige deler i
maskinen
• Selv om alle gjeldende sikkerhetsforskrifter
følges og sikkerhetsvern brukes, er det ikke
mulig å unngå visse typer risiko.
Disse er:
– Svekking av hørsel.
– Risiko for ulykker forårsaket av slipebåndets
åpne deler.
– Risiko for personskade når slipebåndet
skiftes.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
DATOKODE PLASSERING (FIG. 1)
Datokoden (n), som også inkluderer produksjonsåret,
er trykket på huset.
Eksempel:
2010 XX XX
Produksjonsår
Pakkens Innhold
Pakken inneholder:
1 Båndsliper
1 Fronthåndtak
5 Slipebånd
1 Støvsugerstykke
1 Brukerhåndbok
1 Diagram
• Sjekk om det har oppstått skade på verktøyet,
delene eller tilbehøret under transport.
• Ta deg tid til å lese og gjøre deg godt kjent med
brukerhåndboken før du tar verktøyet i bruk.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Verktøyet eller delene skal
aldri modifiseres, ellers kan det oppstå
materiell skade eller personskade.
a. Av/på-bryter
b. Fronthåndtak
c. Frontrull
d. Båndstrammer
e. Midtstillingsknapp for båndet
f. Slipebånd
g. Spor-/torx-skrue
h. Lufteåpninger
TILTENKT BRUK
Båndsliper D26480 er beregnet på profesjonell
sliping av tre, treverk og plast. D26480
slipemaskinen er tiltenkt for lett til middels bruk.
Båndsliper D26480 er et elektrisk verktøy som er
beregnet på profesjonell bruk.
SKAL IKKE BRUKES under våte forhold.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette
verktøyet.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen
samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60745; det trengs
derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALT-
serviceorganisasjon.
Bruke Skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en
godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets
strømforbruk (se tekniske data). Minimum størrelse
på lederen er 1.5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: Trekk alltid ut
strømledningen til verktøyet før du setter
det sammen eller utfører justeringer.
Sette på og Midtstille Slipebåndet
(fig. 1)
Verktøyet bruker slipebånd på 64 x 356 mm.
1. Vri beltestrammeren (d) mot høyre til den står i
utløsingsstilling.
2. Ta av slipebåndet (f).
Side: 70
NORSK
69
3. Sett på et nytt slipebånd. Påse at pilen på
innsiden av slipebåndet peker i samme retning
som pilen på maskinen.
Slipebånd uten piler kan settes på i begge
retninger. Hvis båndet bare kan brukes i
en retning og har trykte piler på innsiden,
skal du sørge for at disse pilene peker i
båndroteringsretningen som er angitt på
båndsliperen. (Båndet skal rotere mot høyre når
du ser inn i den åpne enden på båndsliperen.)
4. Vri beltestrammeren mot venstre til den står i
klemstilling.
5. Slå på maskinen, og vri midtstillingsknappen
for båndet (e) til slipebåndet står midt på
frontrullen (c).
Fronthåndtak (fig. 1)
Fronthåndtaket kan tas av slik at båndsliperen
får plass på trange steder. Maskinen leveres med
håndtaket (b) montert som vist. Ta av håndtaket ved
å løsne spor-/torx-skruen (g) midt på håndtaket med
en flat skrutrekker, og deretter ta av fronthåndtaket
og spor-/torx-skruen.
MERK: Fronthåndtaket skal stilles rett over
monteringsflaten før du strammer skruen.
Justere Båndsporet (fig. 1, 2)
ADVARSEL: Fare for alvorlige
sønderrivingskader. Juster båndsporet
på riktig måte for å unngå at det henger
over verktøyhuset. Hvis båndet henger
over verktøyhuset, kan brukeren påføres
alvorlige sønderrivingskader ved bruk
Påse at slipebåndet sporer riktig på verktøyet:
1. Hold verktøyet slik at båndet vender mot deg.
2. Slå på bryteren (a) for å starte båndsliperen.
3. Vri midtstillingsknappen for båndet (e)
mot venstre (vri mot den fremre delen
av båndsliperen) for å flytte båndet mot
verktøyhuset. Vri knappen mot høyre (mot
strømledningen) for å flytte båndet vekk fra
verktøyhuset.
MERK: Båndet skal ligge i flukt med kanten på
pressplaten (i) når båndsliperen er i bruk.
4. Slå av bryteren og påse at båndet har stanset
helt før du setter fra deg verktøyet.
Støvavsug (fig. 3)
ADVARSEL: Tøm støvoppsamleren
ofte, særlig ved sliping av harpiksbelagte
flater som polyuretan, lakk, skjellakk
osv. Kasser belagte støvpartikler
i samsvar med retningslinjene fra
produsenten av lakken, eller legg det
i en metallbøtte med tett metallokk.
Fjern belagte støvpartikler fra stedet
hver dag. Mengder av fine støvpartikler
kan antennes av seg selv og forårsake
brann.
ADVARSEL: Fare for elektrisk støt.
Bruk av støvslange og støvtilkopling
med båndsliperen kan føre til statisk
elektrisitet og kraftig statisk utladning.
ADVARSEL: Bruk ikke støvpose eller
støvavsug uten gnistvern når du sliper
metall. Dette kan forårsake brannfare,
med påfølgende alvorlig personskade
og/eller skade på verktøyet.
Båndsliperen har dobbel slangetilkopling. De ulike
diameterne på støvtilkoplingene kan brukes med
støvsugermunnstykker på 20, 25–27 og 35–38 mm
i diameter for støvoppsamling. Sett tilkoplingen (j) i
støvporten (k), og vri 1/8 omgang mot høyre for å
feste tilkoplingen til båndsliperen. Kople deretter den
aktuelle støvsugerslangen til tilkoplingen.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør.
ADVARSEL: Reduser risikoen
for personskade ved alltid å sikre
arbeidsstykket slik at det ikke kan kastes
bakover mot brukeren.
ADVARSEL: Reduser risikoen
for personskade ved å sørge for
at båndsliperen aldri hviler på
arbeidsstykket når den er slått på.
OBS!: Reduser risikoen for personskade
ved alltid å sjekke at båndvernet (l) er
på plass, er festet og fungerer som det
skal.
ADVARSEL:
• Påse at alle materialer som skal slipes
er godt festet.
Side: 71
NORSK
70
• Bruk bare forsiktig trykk på
arbeidsstykket. For hardt trykk
forbedrer ikke slipeeffekten, men fører
heller til økt belastning på maskinen og
revner i slipebåndet.
• Unngå overbelastning.
ADVARSEL: Slip ikke magnesium!
Korrekt Plassering av Hendene
(fig. 6)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Dette verktøyet kan brukes med en hånd. Riktig
håndstilling er å ha én hånd på gummidelen av
verktøyhuset. Hvis det er nødvendig med mer
stabilitet eller trykk, kan den andre hånden holde i
fronthåndtaket (b).
Slå Verktøyet av og På (fig. 1)
Slå på: Trykk av/på-bryteren (a) mot I (PÅ) på
verktøyhuset.
Slå av: Trykk av/på-bryteren mot O (AV) på
verktøyhuset.
Sliping
ADVARSEL: Ventilasjonsområdet kan
bli varmt ved overdrevent bruk.
ADVARSEL: Bruk ALLTID riktig
håndposisjon når du bruker
slipemaskinen (Fig. 6)
• Begynn med det groveste
sandpapiret.
• Beveg verktøyet i lange, jevne drag.
• Sjekk arbeidet ofte.
ADVARSEL: Slå alltid verktøyet av
når du er ferdig og før du trekker ut
strømledningen.
Ta kontakt med en forhandler hvis du er interessert i
ekstrautstyr.
Skifte Slipebånd (fig. 2)
ADVARSEL: Reduser risikoen
for personskade ved alltid å
sjekke at båndsliperen er slått av
og strømledningen trukket ut av
stikkontakten før du skifter slipebånd.
Påse at bryteren (a) er slått av før du
setter i strømledningen igjen.
SKIFTE BÅND
1. Vri beltestrammeren (d) mot høyre til frontrullen
(c) trekker seg tilbake og løsner strammingen av
båndet (f).
2. Ta av det slitte båndet.
3. Legg et nytt bånd rundt valsene.
ADVARSEL: Fare for alvorlige
sønderrivingsskader Hvis et slipebånd
som bare er beregnet på bruk i en
retning, monteres feil, kan båndet gå i
feil spor og henge over verktøyhuset.
Dette kan forårsake alvorlige
sønderrivingsskader.
4. Vri beltestrammeren (d) mot venstre slik at
båndet kan strammes igjen.
VEDLIKEHOLD
Elektriske verktøy fra DEWALT er laget for lang
tids bruk med minimalt vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende funksjonalitet er betinget av riktig
behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet.
Skifte Pressplate/Kork (fig. 1, 5)
Korken under pressplaten på båndsliperen må på et
eller annen tidspunkt skiftes ut. Ny pressplate/kork
fås hos et autorisert servicesenter for DEWALT.
1. Ta av slipebåndet i samsvar med anvisningene
ovenfor.
2. Vri beltestrammeren (d) mot venstre til
klemstilling.
3. Ta av plastdekselet på høyre side av pressplaten
ved å fjerne de fire skruene (m) med en flat eller
Torx 20-skrutrekker.
4. Skyv den gamle pressplaten/korken (i) ut.
5. Skyv den nye pressplaten/korken inn på
båndsliperen, og kast den gamle.
6. Sett på plastdekselet igjen, og påse at
sporingsfjæren monteres riktig.
7. Monter et slipebånd i samsvar med
anvisningene ovenfor.
Smøring
Dette elektriske verktøyet trenger ikke smøring.
Side: 72
NORSK
71
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører
denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikke-
metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk en
klut som bare er fuktet med vann og
mild såpe. Aldri la noen væske trenge
inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Ekstrautstyr
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke
leveres av DEWALT ikke er testet med
dette produktet, kan det være farlig å
bruke slikt tilbehør med dette produktet.
Reduser risikoen for personskade ved
å bare bruke tilbehør som anbefales av
DEWALT sammen med dette produktet.
Ta kontakt med en forhandler hvis du er interessert i
ekstrautstyr.
Miljøvern
Separat innsamling. Dette produktet
skal ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet
må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det,
skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles
separat.
Separat innsamling av brukte produkter
og pakkematerialer gjør det mulig å
gjenvinne materialer og bruke dem på
nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer
reduserer forurensning og
etterspørselen etter råvarer.
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser
om separat innsamling av elektriske produkter fra
hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning
av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger.
Send produktet til et autorisert servicesenter som
kan samle inn produkter på dine vegne og anvende
denne tjenesten.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta
kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på adressen
som er oppført i denne brukerhåndboken. Du
finner også en liste over autoriserte servicesentre
for DEWALT og utførlig informasjon om service og
kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
Side: 73
NORSK
72
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises.
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt D26480 ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt D26480

Har du et spørsmål om DeWalt D26480 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt D26480. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med D26480 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.