D26480

DeWalt D26480 manual

D26480

Manual for DeWalt D26480 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 120 sider.

Side: 1
NORSK 65 BÅNDSLIPER D26480 Gratulerer! Du har valgt et verktøy fra DEWALT. Mangeårig erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT til en svært pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektriske verktøy. Tekniske Spesifikasjoner D26480 Spenning V 230 Type 1 Inngangseffekt W 500 Båndhastighet m/min 365 Slipeflate mm 64 x 80 Båndlengde mm 356 Båndbredde mm 64 Vekt kg 2,4 LPA (lydtrykk) dB(A) 84 KPA (lydtrykk usikkerhet) dB(A) 3 LWA (lydeffekt) dB(A) 91 KWA (lydeffekt usikkerhet) dB(A) 4,9 Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745: Vibrasjonsutslippsverdi ah ah = m/s² 3,3 Usikkerhet K = m/s² 1,5 Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av eksponering. ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme, organisere arbeidsmønster. Sikringer Europa 230 V verktøy10 Ampere, nettspenning Definisjoner: Retningslinjer for Sikkerhet Definisjonene nedenfor beskriver hvor alvorlige de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene. FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade. ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. OBS!: Angir en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås. Angir fare for elektrisk støt. Angir fare for brann. Angir fare for eksplosjon EU-samsvarserklæring MASKINERIDIREKTIV D26480 DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under ”tekniske data” er i samsvar med: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4. Disse produktene er også i samsvar med direktiv 2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
Side: 2
NORSK 66 Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DEWALT. Horst Grossmann visepresident teknikk og produktutvikling DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Tyskland 20.10.2009 ADVARSEL: For å redusere skaderisikoen, les brukerhåndboken. Generelle Sikkerhetsadvarsler for Elektriske Verktøy ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller alvorlig skade. TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK Uttrykket ”elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy. 1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke områder er en invitasjon til ulykker. b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan antenne støv eller gasser. c) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen. 2) ELEKTRISK SIKKERHET a) Støpselet til elektriske verktøy må passe til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk. b) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet. c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk. d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk. e) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk sjokk. f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for elektrisk sjokk. 3) PERSONLIG SIKKERHET a) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol. Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske verktøy kan føre til alvorlig personskade. b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil redusere personskader. c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på øker faren for ulykker. d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre til personskade. e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner. f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
Side: 3
NORSK 67 g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret.Bruk av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer. 4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den hastigheten det ble konstruert for. b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres. c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller batteripakken fra det elektriske verktøyet før du foretar noen justeringer, endrer tilbehør eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte det elektriske verktøyet ved et uhell. d) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk, utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke er kjent med det elektriske verktøyet eller disse instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i hendene på utrenede brukere. e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært, om deler er ødelagt eller andre forhold som kan påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet, få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy. f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre sannsynlig fast og er lettere å kontrollere. g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv., i samsvar med disse instruksjonene og ta i betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en farlig situasjon. 5) VEDLIKEHOLD a) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør som kun bruker originale reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir ivaretatt. Ekstra sikkerhetsinstruksjoner for slipemaskiner ADVARSEL: Kontakt med eller innånding av støv fra slipeapplikasjoner kan forårsake helseskader hos operatøren og personer i nærheten. Bruk støvmaske som er spesielt beregnet på å beskytte mot giftig støv og gass, og sørg for at personer i eller rundt arbeidsområdet også er beskyttet. ADVARSEL: Bruk dette verktøyet i et område med god ventilasjon ved sliping av jernholdige metaller. Bruk ikke verktøyet i nærheten av antennbare væsker, gasser eller støv. Gnister eller varme partikler fra slipingen eller motorbørstene kan antenne brennbare materialer. ADVARSEL: Ikke bruk støvfilterkassetten eller støvavsugadapteren til oppbevaringsformål. • Hold elektroverktøyet i gripeflatene, beltet kan komme i kontakt med sin egen strømkabel. Kapping av en strømførende ledning kan føre til at eksponerte metalldeler på elektroverktøyet blir strømførende, og kan gi operatøren støt. Slipe maling ADVARSEL: Følg gjeldende forskrifter for sliping av maling. Vær spesielt oppmerksom på følgende: • Bruk støvavsug for å samle opp støvet, hvis mulig. • Vær spesielt forsiktig hvis du sliper maling som kanskje er blybasert: – La ikke barn eller gravide komme inn i arbeidsområdet. – Alle som kommer inn i arbeidsområdet skal bruke maske som er beregnet på å beskytte mot blystøv og -gass. – Unngå å spise, drikke eller røyke i arbeidsområdet. • Kast støvpartikler og annet avfall på forsvarlig måte. Annen Risiko • Følgende typer risiko gjelder bruken av disse maskinene:
Side: 4
NORSK 68 – berøring av de bevegelige delene kan forårsake personskade – forstyrrelser i slipebåndets bevegelser kan forårsake personskade • Denne risikoen gjelder hovedsakelig: – innenfor verktøyets bruksområde – innenfor rekkevidden til bevegelige deler i maskinen • Selv om alle gjeldende sikkerhetsforskrifter følges og sikkerhetsvern brukes, er det ikke mulig å unngå visse typer risiko. Disse er: – Svekking av hørsel. – Risiko for ulykker forårsaket av slipebåndets åpne deler. – Risiko for personskade når slipebåndet skiftes. Merking på verktøyet Følgende piktogrammer vises på verktøyet: Les instruksjonshåndboken før bruk. DATOKODE PLASSERING (FIG. 1) Datokoden (n), som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset. Eksempel: 2010 XX XX Produksjonsår Pakkens Innhold Pakken inneholder: 1 Båndsliper 1 Fronthåndtak 5 Slipebånd 1 Støvsugerstykke 1 Brukerhåndbok 1 Diagram • Sjekk om det har oppstått skade på verktøyet, delene eller tilbehøret under transport. • Ta deg tid til å lese og gjøre deg godt kjent med brukerhåndboken før du tar verktøyet i bruk. Beskrivelse (fig. 1) ADVARSEL: Verktøyet eller delene skal aldri modifiseres, ellers kan det oppstå materiell skade eller personskade. a. Av/på-bryter b. Fronthåndtak c. Frontrull d. Båndstrammer e. Midtstillingsknapp for båndet f. Slipebånd g. Spor-/torx-skrue h. Lufteåpninger TILTENKT BRUK Båndsliper D26480 er beregnet på profesjonell sliping av tre, treverk og plast. D26480 slipemaskinen er tiltenkt for lett til middels bruk. Båndsliper D26480 er et elektrisk verktøy som er beregnet på profesjonell bruk. SKAL IKKE BRUKES under våte forhold. IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet. Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen på merkeskiltet. Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med EN 60745; det trengs derfor ikke noen jordledning. Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som fås via DEWALT- serviceorganisasjon. Bruke Skjøteledning Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets strømforbruk (se tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1.5 mm2; maksimum lengde er 30 m. Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel. MONTERING OG JUSTERING ADVARSEL: Trekk alltid ut strømledningen til verktøyet før du setter det sammen eller utfører justeringer. Sette på og Midtstille Slipebåndet (fig. 1) Verktøyet bruker slipebånd på 64 x 356 mm. 1. Vri beltestrammeren (d) mot høyre til den står i utløsingsstilling. 2. Ta av slipebåndet (f).
Side: 5
NORSK 69 3. Sett på et nytt slipebånd. Påse at pilen på innsiden av slipebåndet peker i samme retning som pilen på maskinen. Slipebånd uten piler kan settes på i begge retninger. Hvis båndet bare kan brukes i en retning og har trykte piler på innsiden, skal du sørge for at disse pilene peker i båndroteringsretningen som er angitt på båndsliperen. (Båndet skal rotere mot høyre når du ser inn i den åpne enden på båndsliperen.) 4. Vri beltestrammeren mot venstre til den står i klemstilling. 5. Slå på maskinen, og vri midtstillingsknappen for båndet (e) til slipebåndet står midt på frontrullen (c). Fronthåndtak (fig. 1) Fronthåndtaket kan tas av slik at båndsliperen får plass på trange steder. Maskinen leveres med håndtaket (b) montert som vist. Ta av håndtaket ved å løsne spor-/torx-skruen (g) midt på håndtaket med en flat skrutrekker, og deretter ta av fronthåndtaket og spor-/torx-skruen. MERK: Fronthåndtaket skal stilles rett over monteringsflaten før du strammer skruen. Justere Båndsporet (fig. 1, 2) ADVARSEL: Fare for alvorlige sønderrivingskader. Juster båndsporet på riktig måte for å unngå at det henger over verktøyhuset. Hvis båndet henger over verktøyhuset, kan brukeren påføres alvorlige sønderrivingskader ved bruk Påse at slipebåndet sporer riktig på verktøyet: 1. Hold verktøyet slik at båndet vender mot deg. 2. Slå på bryteren (a) for å starte båndsliperen. 3. Vri midtstillingsknappen for båndet (e) mot venstre (vri mot den fremre delen av båndsliperen) for å flytte båndet mot verktøyhuset. Vri knappen mot høyre (mot strømledningen) for å flytte båndet vekk fra verktøyhuset. MERK: Båndet skal ligge i flukt med kanten på pressplaten (i) når båndsliperen er i bruk. 4. Slå av bryteren og påse at båndet har stanset helt før du setter fra deg verktøyet. Støvavsug (fig. 3) ADVARSEL: Tøm støvoppsamleren ofte, særlig ved sliping av harpiksbelagte flater som polyuretan, lakk, skjellakk osv. Kasser belagte støvpartikler i samsvar med retningslinjene fra produsenten av lakken, eller legg det i en metallbøtte med tett metallokk. Fjern belagte støvpartikler fra stedet hver dag. Mengder av fine støvpartikler kan antennes av seg selv og forårsake brann. ADVARSEL: Fare for elektrisk støt. Bruk av støvslange og støvtilkopling med båndsliperen kan føre til statisk elektrisitet og kraftig statisk utladning. ADVARSEL: Bruk ikke støvpose eller støvavsug uten gnistvern når du sliper metall. Dette kan forårsake brannfare, med påfølgende alvorlig personskade og/eller skade på verktøyet. Båndsliperen har dobbel slangetilkopling. De ulike diameterne på støvtilkoplingene kan brukes med støvsugermunnstykker på 20, 25–27 og 35–38 mm i diameter for støvoppsamling. Sett tilkoplingen (j) i støvporten (k), og vri 1/8 omgang mot høyre for å feste tilkoplingen til båndsliperen. Kople deretter den aktuelle støvsugerslangen til tilkoplingen. BRUK Bruksanvisning ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende forskrifter. ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble det fra strømkilden før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/ installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. ADVARSEL: Reduser risikoen for personskade ved alltid å sikre arbeidsstykket slik at det ikke kan kastes bakover mot brukeren. ADVARSEL: Reduser risikoen for personskade ved å sørge for at båndsliperen aldri hviler på arbeidsstykket når den er slått på. OBS!: Reduser risikoen for personskade ved alltid å sjekke at båndvernet (l) er på plass, er festet og fungerer som det skal. ADVARSEL: • Påse at alle materialer som skal slipes er godt festet.
Side: 6
NORSK 70 • Bruk bare forsiktig trykk på arbeidsstykket. For hardt trykk forbedrer ikke slipeeffekten, men fører heller til økt belastning på maskinen og revner i slipebåndet. • Unngå overbelastning. ADVARSEL: Slip ikke magnesium! Korrekt Plassering av Hendene (fig. 6) ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist. ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en plutselig reaksjon. Dette verktøyet kan brukes med en hånd. Riktig håndstilling er å ha én hånd på gummidelen av verktøyhuset. Hvis det er nødvendig med mer stabilitet eller trykk, kan den andre hånden holde i fronthåndtaket (b). Slå Verktøyet av og På (fig. 1) Slå på: Trykk av/på-bryteren (a) mot I (PÅ) på verktøyhuset. Slå av: Trykk av/på-bryteren mot O (AV) på verktøyhuset. Sliping ADVARSEL: Ventilasjonsområdet kan bli varmt ved overdrevent bruk. ADVARSEL: Bruk ALLTID riktig håndposisjon når du bruker slipemaskinen (Fig. 6) • Begynn med det groveste sandpapiret. • Beveg verktøyet i lange, jevne drag. • Sjekk arbeidet ofte. ADVARSEL: Slå alltid verktøyet av når du er ferdig og før du trekker ut strømledningen. Ta kontakt med en forhandler hvis du er interessert i ekstrautstyr. Skifte Slipebånd (fig. 2) ADVARSEL: Reduser risikoen for personskade ved alltid å sjekke at båndsliperen er slått av og strømledningen trukket ut av stikkontakten før du skifter slipebånd. Påse at bryteren (a) er slått av før du setter i strømledningen igjen. SKIFTE BÅND 1. Vri beltestrammeren (d) mot høyre til frontrullen (c) trekker seg tilbake og løsner strammingen av båndet (f). 2. Ta av det slitte båndet. 3. Legg et nytt bånd rundt valsene. ADVARSEL: Fare for alvorlige sønderrivingsskader Hvis et slipebånd som bare er beregnet på bruk i en retning, monteres feil, kan båndet gå i feil spor og henge over verktøyhuset. Dette kan forårsake alvorlige sønderrivingsskader. 4. Vri beltestrammeren (d) mot venstre slik at båndet kan strammes igjen. VEDLIKEHOLD Elektriske verktøy fra DEWALT er laget for lang tids bruk med minimalt vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende funksjonalitet er betinget av riktig behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet. Skifte Pressplate/Kork (fig. 1, 5) Korken under pressplaten på båndsliperen må på et eller annen tidspunkt skiftes ut. Ny pressplate/kork fås hos et autorisert servicesenter for DEWALT. 1. Ta av slipebåndet i samsvar med anvisningene ovenfor. 2. Vri beltestrammeren (d) mot venstre til klemstilling. 3. Ta av plastdekselet på høyre side av pressplaten ved å fjerne de fire skruene (m) med en flat eller Torx 20-skrutrekker. 4. Skyv den gamle pressplaten/korken (i) ut. 5. Skyv den nye pressplaten/korken inn på båndsliperen, og kast den gamle. 6. Sett på plastdekselet igjen, og påse at sporingsfjæren monteres riktig. 7. Monter et slipebånd i samsvar med anvisningene ovenfor. Smøring Dette elektriske verktøyet trenger ikke smøring.
Side: 7
NORSK 71 Rengjøring ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører denne prosedyren. ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre ikke- metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske. Ekstrautstyr ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke leveres av DEWALT ikke er testet med dette produktet, kan det være farlig å bruke slikt tilbehør med dette produktet. Reduser risikoen for personskade ved å bare bruke tilbehør som anbefales av DEWALT sammen med dette produktet. Ta kontakt med en forhandler hvis du er interessert i ekstrautstyr. Miljøvern Separat innsamling. Dette produktet skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det, skal du ikke kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles separat. Separat innsamling av brukte produkter og pakkematerialer gjør det mulig å gjenvinne materialer og bruke dem på nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer reduserer forurensning og etterspørselen etter råvarer. Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser om separat innsamling av elektriske produkter fra hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren når du kjøper et nytt produkt. DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger. Send produktet til et autorisert servicesenter som kan samle inn produkter på dine vegne og anvende denne tjenesten. Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på adressen som er oppført i denne brukerhåndboken. Du finner også en liste over autoriserte servicesentre for DEWALT og utførlig informasjon om service og kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
Side: 8
NORSK 72 GARANTI DEWALT er overbevist om kvaliteten på produktene sine og tilbyr en enestående garanti for profesjonelle brukere av produktet. Denne garantierklæringen kommer i tillegg til, og har på ingen måte negativ innvirkning på, dine kontraktsmessige rettigheter som profesjonell bruker eller på dine lovfestede rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker. Garantien er gyldig innen områdene tilhørende medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA). • 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI • Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan du ganske enkelt returnere det innen 30 dager, komplett med alle de originale komponentene slik du kjøpte det, til innkjøpsstedet for å få full refusjon. Produktet må ha blitt utsatt for rimelig slitasje og kvittering må fremvises. • ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT • Dersom du har behov for vedlikehold eller service på ditt DEWALT-verktøy i de første 12 månedene etter kjøpet, får du 1 service gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke sviktet under garantien. • ET ÅRS FULL GARANTI • Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på grunn av material- eller produksjonsfeil innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer DEWALT å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at: • Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt; • Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje; • Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av uautoriserte personer; • Kvittering fremvises. • Produktet returneres komplett med alle originale komponenter. Dersom du har et krav, kontakt forhandleren eller finn nærmeste autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT katalogen, eller kontakt ditt DEWALT kontor på adressen som angitt i denne bruksanvisningen. En liste av autoriserte DEWALT reparatører og informasjon om vår etter-salg service finner du på internett under: www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt D26480 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt D26480. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med D26480 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt D26480

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt D26480 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Pussemaskiner
  • Model/navn: D26480
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk