D26421

DeWalt D26421 manual

D26421

Manual for DeWalt D26421 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 116 sider.

Side: 1
NORSK 64 PLANSLIPEMASKIN D26420, D26421, D26422, D26423 Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av eksponering. ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. Gratulerer! Du har valgt et verktøy fra DEWALT. Mangeårig erfaring, grundig produktutvikling og nyskaping gjør DEWALT til en svært pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektriske verktøy. Caractéristiques techniques D26420 D26421 D26422 D26423 Spenning V 230 230 230 230 Type 1 1 1 1 Inngangseffekt W 350 350 350 350 Størrelse på slipeskive mm 112 x 236 112 x 236 92 x 190 92 x 190 Turtall min-1 12,000 - 22,000 22,000 12,000 - 22,000 22,000 Slipebevegelse ø mm 2,5 2,5 2,5 2,5 Vekt kg 2,8 2,7 2,6 2,5 LPA (lydtrykk) dB(A) 73,5 73,5 77 77 KPA (lydtrykk usikkerhet) dB(A) 3 3 3 3 LWA(lydeffekt) dB(A) 84,5 84,5 88 88 KWA (lydeffekt usikkerhet) dB(A) 3 3 3 3 Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745: Vibrasjonsutslippsverdi ah ah = m/s² 6 6 5,1 5,1 Usikkerhet K = m/s² < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme, organisere arbeidsmønster. Sikringer: Europa 230 V verktøy 10 A, nettspenning Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene. FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade.
Side: 2
NORSK 65 ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås. Angir fare for elektrisk støt. Angir brannfare. Betegner fare for eksplosjon. Overensstemmelseserklæring med EU MASKINERIDIREKTIV D26420, D26421, D26422, D26423 DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under ”tekniske data” er i samsvar med: 2006/42/EC; EN 60745-1, EN 60745-2-4. Disse produktene er også i samsvar med direktiv 2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken. Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DEWALT. Horst Grossmann visepresident teknikk og produktutvikling DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Tyskland 31.12.2009 ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen kan reduseres. Generelle sikkerhetsadvarsler ved bruk av elektriske verktøyer ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler og bruksanvisninger. Unnlatelse av å følge advarsler og bruksanvisninger kan resultere i elektrisk sjokk, brann og/eller alvorlige skader. TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG BRUKSANVISNINGER FOR FREMTIDIG REFERANSE Begrepet ”elektrisk verktøy” i advarslene nedenfor henviser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk verktøy eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk verktøy. 1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN a) Pass på at arbeidsplassen er ren og godt belyst. Rotete eller mørke områder øker faren for ulykker. b) Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive omgivelser, f.eks. nær antennelig væske, gass eller støv. Elektriske verktøyer produserer gnister som kan antenne støv eller gass. c) Barn og tilskuere skal holdes på god avstand ved bruk av elektriske verktøyer. Forstyrrelser kan forårsake at en mister oversikten. 2) SIKKERHET VED BRUK AV ELEKTRISITET a) Støpslene på elektriske verktøy må passe i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel. Bruk ikke tilpasningsstøpsler på jordede elektriske verktøy. Uendrede støpsler og stikkontakter som passer kravene, reduserer risikoen for elektrisk støt. b) Unngå å berøre jordede flater som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt. c) Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller fuktighet. Hvis vann kommer inn i et elektrisk verktøy, øker faren for elektrisk støt. d) Vær ikke hardhendt med ledningen. Bruk ikke ledningen til å bære, dra eller frakople det elektriske verktøyet. Hold ledningen på god avstand fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadde eller sammenviklede ledninger øker faren for elektrisk støt. e) Ved utendørs bruk av det elektriske verktøyet skal du bruke en skjøteledning som er beregnet på utendørs bruk. Bruk av ledning som er beregnet på utendørs bruk reduserer faren for elektrisk støt.
Side: 3
NORSK 66 f) Hvis du må bruke et elektrisk verktøy i fuktige omgivelser, bruk en strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt. 3) PERSONSIKKERHET a) Vær oppmerksom, følg med på det du gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har brukt narkotika, alkohol eller legemidler. Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å forårsake alvorlig personskade. b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Bruk av verneutstyr som støvmasker, glidesikre sko, hjelm og hørselsvern der det trengs, reduserer faren for personskade. c) Unngå utilsiktet oppstarting. Påse at bryteren er i AV-posisjon før du kopler til strømmen og/eller batteripakken, samt tar opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller setter støpselet i stikkontakten mens bryteren er på, øker du faren for ulykker. d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det elektriske verktøyet. En skrunøkkel som er festet til en roterende del i det elektriske verktøyet, kan forårsake personskade. e) Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet og god balanse til enhver tid. Dette gir bedre kontroll over det elektriske verktøyet hvis det skulle oppstå en uventet situasjon. f) Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende klær eller smykker. Hold hår, klær og hansker på god avstand fra bevegelige deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler. g) Hvis verktøyet har tilkopling for støvoppsamler eller støvavsug, skal du påse at disse er tilkoplet og brukes på riktig måte. Bruk av støvoppsamler kan redusere farer som er forbundet med støv. 4) BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISKE VERKTØY a) Forsér ikke det elektriske verktøyet. Bruk riktig elektrisk verktøy til jobben. Det riktige verktøyet gjør jobben bedre og tryggere og med den hastigheten som er det konstruert for. b) Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis det ikke går an å slå bryteren av og på. Verktøy som ikke kan styres med bryteren, er farlig og må repareres. c) Ta støpselet ut av kontakten og/eller ta batteripakken ut av det elektriske verktøyet, før du foretar justeringer, bytter tilbehør eller legger det bort til oppbevaring. Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer faren for at det elektriske verktøyet startes utilsiktet. d) Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig for barn, og la ikke personer som ikke er kjent med verktøyet eller disse anvisningene, bruke verktøyet. Elektriske verktøy er farlige i hendene på ukyndige brukere. e) Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter feiljusteringer eller binding i bevegelige deler, skadde deler eller andre ting som kan påvirke det elektriske verktøyets funksjonalitet. Hvis det elektriske verktøyet er skadet, skal det repareres før bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte elektriske verktøy. f) Sørg for at skjæreverktøy alltid er skarpe og rene. Med riktig vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter oppstår det sjeldnere bindinger. Slike verktøy er dessuten lettere å håndtere. g) Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits osv. i samsvar med disse anvisningene. Ta også hensyn til arbeidsforholdene og jobben som skal utføres. Det kan være farlig å bruke det elektriske verktøyet til andre oppgaver enn det som er tiltenkt. 5) SERVICE a) Service på det elektriske verktøyet skal utføres av en kvalifisert servicetekniker som utelukkende bruker originale reservedeler. Slik sørger du for å ivareta det elektriske verktøyets sikkerhet. Ekstra sikkerhetsinstruksjoner for slipemaskiner ADVARSEL: Vær spesielt forsiktig ved sliping av enkelte tresorter (for eksempel bøk og eik) og metall som kan avgi giftig støv. Bruk støvmaske som er spesielt beregnet på å beskytte mot giftig støv og gass, og sørg for at personer i eller rundt arbeidsområdet også er beskyttet. ADVARSEL: Bruk dette verktøyet i et område med god ventilasjon ved sliping av jernholdige metaller. Bruk ikke verktøyet i nærheten av antennbare væsker, gasser eller støv. Gnister eller varme partikler fra slipingen eller motorbørstene kan antenne brennbare materialer.
Side: 4
NORSK 67 Sliping av maling ADVARSEL: Overhold gjeldende forskrifter for sliping av maling. Vær spesielt opmerksom på følgende: • Benytt, om mulig, alltid en støvsuger for støvutsugning. • Vær spesielt forsiktig ved sliping av som muligens inneholder bly. – La ikke barn eller gravide kvinner komme inn på arbeidsområdet. – Alle personer som kommer inn på arbeidsområdet må bruke en spesialmaske som beskytter mot støv og damper fra blymaling. – Ikke spis, drikk eller røyk på arbeidsområdet. • Fjern støvpartikler og alt annet avfall på en forsvarlig måte. Annen risiko Selv om alle gjeldende sikkerhetsforskrifter følges og sikkerhetsvern brukes, er det ikke mulig å unngå visse typer risiko. Disse er: – Svekking av hørsel. – Risiko for personlig skade på grunn av flyvende partikler. – Risiko for brannsår på grunn av tilbehør som blir varme i løpet av drift. – Risiko for personlig skade på grunn av forlenget bruk. Etiketter på verktøyet De følgende bildene er vist på verktøyet: Les instruksjonshåndboken før bruk. DATOKODE PLASSERING (FIG. A) Datokoden (17), som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset. Eksempel: 2010 XX XX Produksjonsår Pakkeinnhold Pakken inneholder: 1 Planslipemaskin 1 Slipeskive med hekte og løkke 1 Ramme for støvpose 1 Støvpose 3 Ark med slipepapir 1 brukerhåndbok 1 diagram • Sjekk at det ikke har oppstått skade på verktøyet, delene eller tilbehøret under transport. • Ta deg tid til å lese og gjøre deg godt kjent med brukerhåndboken før du tar verktøyet i bruk. Beskrivelse (fig. A) ADVARSEL: Verktøyet eller delene må aldri endres. Dette kan medføre materielle skader eller personskader. 1. Strømbryter 2. Låseknapp 3. Turtall-regulator (D26420/D26422) 4. Fronthåndtak 5. Festeskrue for slipepapir 6. Slipeskive 7. Ramme for støvpose 8. Støvpose TILTENKT BRUK Din D26420, D26421, D26422, D26423 planslipemaskin er laget for hurtig sliping av tre, metall og plast i et profesjonelt miljø. IKKE BRUK ved høy luftfuktighet eller nær antennelige væsker eller gasser. Disse slipemaskiner er profesjonelle verktøy. LA IKKE barn røre verktøyet. Det kreves oppsyn når uerfarne operatører bruker dette verktøyet. Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen på merkeskiltet. Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med EN 60745; det trengs derfor ikke noen jordledning. Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som fås via DEWALT- serviceorganisasjon. Bruk av skjøteledning Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent skjøteledning egnet for verktøyets strømforbruk (se tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1 mm2; maksimum lengde er 30 m. Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel.
Side: 5
NORSK 68 MONTERING OG JUSTERING ADVARSEL: Reduser risikoen for personskade: Slå av verktøyet og trekk ut strømledningen før du monterer eller demonterer tilbehør, justerer eller endrer konfigurasjoner eller skal utføre reparasjoner. Påse at utløserknappen står på AV. Utilsiktet start kan forårsake personskade. Montering av slipepapir (fig. B1, B2) MONTERING AV VANLIG SLIPEPAPIR (FIG. B1) 1. Mykne slipepapiret ved å gni baksiden over kanten av et arbeidsbord. 2. Løsne begge festeskruene for slipepapir (5). 3. Skyv slipepapiret under festeklemmen for slipepapir (9). 4. Stram til festeskruen for slipepapiret (5). 5. Strekk slipepapiret hardt over slipeskiven (6), og gjenta for den andre klemmen. MONTERING AV SLIPEPAPIR MED HEKTE OG LØKKE (FIG. B2) 1. Fest slipeskiven med hekte og løkke som beskrevet nedenfor. 2. Legg verktøyet på et bord med slipeskiven (6) opp. 3. Legg slipepapiret rett oppå slipeskiven. 4. Hold slipeskiven (6) med én hånd, og sørg for at støvavsugsåpningene (10) kommer på riktig plass. 5. Press papiret hardt ned på slipeskiven. Skifte ut slipeskiven (fig. C) 1. Legg verktøyet på et bord med slipeskiven (6) opp. 2. Fjern skruene (11) som holder slipeskiven til sokkelen (12). 3. Ta slipeskiven bort fra sokkelen. 4. Plasser den andre slipeskiven på sokkelen slik at skruehullene stemmer overens. 5. Sett i skruene (11) igjen, og trekk dem til. Justere fronthåndtaket (fig. D) Fronthåndtakets stilling kan justeres for å gi optimal kontroll. 1. Løsne skruen (13) som sitter midt på fronthåndtaket (4). 2. Ta av håndtaket fra verktøyet, og plasser det på en av monteringsposisjonene. 3. Kontroller at håndtaket er riktig plassert. 4. Stram til skruen. Innstilling av den elektroniske turtall-regulatoren (fig. A) D26420/D26422 Hastigheten kan varieres trinnløst fra 12,000 - 22,000 min-1 ved hjelp av den elektroniske turtallsregulatoren (3). 1. Innstill den elektroniske turtall-regulatoren på ønsket nivå. Erfaring vil imidlertid vise hva som er riktig innstilling. 2. Vanligvis krever hardere materialer en høyere innstilling. Støvavsug (fig. E) ADVARSEL: Ved arbeid på tre med en slipemaskin oppstår det støv. Sett derfor alltid på en støvpose som er konstruert i overensstemmelse med de gjeldende direktiver for støvutslipp. ADVARSEL: Bruk ikke støvpose eller støvsuger uten egnet gnistbeskyttelse ved sliping av metall. 1. Fest støvposen (8) inn i rammen (7) som vist. 2. Fest rammen (7) til støvavsuget (14). 3. Drei posen og rammen med urviseren slik at de låses på plass. BRUK Bruksanvisninger ADVARSEL: Følg alltid sikkerhetsanvisninger og gjeldende forskrifter. ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble det fra strømkilden før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/ installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. ADVARSEL: • Kontroller at alt materiale som skal slipes, er godt sikret. • Ved pussing skal maskinen bare trykkes lett mot arbeidsstykket. Overdrevent trykk øker ikke
Side: 6
NORSK 69 pusseeffekten, men medfører kun fare for overbelastning av maskinen, eventuelt at slipepapiret ryker. • Ikke overbelast verktøyet. ADVARSEL: Ikke slip magnesium! Korrekt plassering av hendene (fig. F) ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist. ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en plutselig reaksjon. Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på fronthåndtaket (4) og den andre på hovedhåndtaket (18). Skru på og av (fig. A) • Slå på: trykk inn strømbryteren (1). • For kontinuerlig bruk, trykk også på låseknappen (2). • Slå av: trykk på strømbryteren igjen. Sliping (fig. A) • Begynn med groveste korning. • Fordi verktøyet lager små riper i alle retninger, er det unødvendig å slipe med årringene. • Kontroller arbeidet med korte mellomrom. • Skru alltid AV maskinen når arbeidet er avsluttet og før støpselet tas ut av stikkontakten.. Skifte støvposen (fig. E) For effektiv støvavsugning må støvposen skiftes når den er ca. tredjedels full. 1. Trekk forsiktig åpningen på støvposen (15) ut av rammen (16), og fjern støvposen (8). 2. Fest en ny støvpose slik det er beskrevet ovenfor. VEDLIKEHOLD Elektriske verktøy fra DEWALT er laget for langtidsbruk med minimalt vedlikehold. Uavbrutt og tilfredsstillende bruk avhenger av riktig bruk og jevnlig verktøysvedlikehold. ADVARSEL: Reduser risikoen for personskade: Slå av verktøyet og trekk ut strømledningen før du monterer eller demonterer tilbehør, justerer eller endrer konfigurasjoner eller skal utføre reparasjoner. Påse at utløserknappen står på AV. Utilsiktet start kan forårsake personskade. Smøring Dette elektriske verktøyet trenger ikke smøring. • Etter at verktøyet er brukt til metallsliping uten støvpose, må verktøyet rengjøres med svak trykkluft. Rengjøring ADVARSEL: Blås smuss og støv ut av verktøyhuset med tørr luft så ofte som du ser at smuss legger seg i og rundt lufteåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører denne prosedyren. ADVARSEL: Aldri bruk oppløsningsmidler eller andre sterke kjemikalier for rengjøring av ikke- metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene brukt i disse delene. Bruk en klut fuktet kun med vann og mild såpe. Pass på at det aldri kommer væske inn i verktøyet. Legg aldri noen av verktøydelene i vann. Ekstrautstyr ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke leveres av DEWALT ikke er testet med dette produktet, kan det være farlig å bruke slikt tilbehør. Reduser risikoen for personskade ved å kun bruke tilbehør som anbefales av DEWALT sammen med dette produktet. Ta kontakt med en forhandler for informasjon om ekstrautstyr.
Side: 7
NORSK 70 Miljøvern Separat innsamling. Dette produktet skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det, skal du ikke kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles separat. Separat innsamling av brukte produkter og pakkematerialer gjør det mulig å gjenvinne materialer og bruke dem på nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer reduserer forurensning og etterspørselen etter råvarer. Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser om separat innsamling av elektriske produkter fra hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren når du kjøper et nytt produkt. DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger. Send produktet til et autorisert servicesenter som kan samle inn produkter på dine vegne og anvende denne tjenesten. Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på adressen som er oppført i denne brukerhåndboken. Du finner også en liste over autoriserte servicesentre for DEWALT og utførlig informasjon om service og kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
Side: 8
NORSK 71 GARANTI DEWALT er overbevist om kvaliteten på produktene sine og tilbyr en enestående garanti for profesjonelle brukere av produktet. Denne garantierklæringen kommer i tillegg til, og har på ingen måte negativ innvirkning på, dine kontraktsmessige rettigheter som profesjonell bruker eller på dine lovfestede rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker. Garantien er gyldig innen områdene tilhørende medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA). • 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI • Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan du ganske enkelt returnere det innen 30 dager, komplett med alle de originale komponentene slik du kjøpte det, til innkjøpsstedet for å få full refusjon eller bytte. Produktet må ha blitt utsatt for rimelig slitasje og kvittering må fremvises. • ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT • Hvis du trenger vedlikehold eller service på ditt DEWALT-verktøy i løpet av de første 12 månedene etter innkjøp, vil dette bli utført vederlagsfritt av en autorisert DEWALT-reparatør. Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke sviktet under garantien. • ET ÅRS FULL GARANTI • Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på grunn av material- eller produksjonsfeil innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer DEWALT å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at: • Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt; • Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje; • Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av uautoriserte personer; • Kvittering fremvises. • Produktet returneres komplett med alle originale komponenter. Dersom du ønsker å fremme et krav, ta kontakt med selgeren eller finn nærmeste autoriserte DEWALT-reparatør i DEWALT- katalogen eller ta kontakt med ditt DEWALT-kontor på den adressen som du finner i denne brukerhåndboken. Alternativt er en liste over autoriserte DEWALT- reparatører og alle detaljer om service etter salg tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt D26421 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt D26421. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med D26421 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt D26421

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt D26421 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Pussemaskiner
  • Model/navn: D26421
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk