D26414

DeWalt D26414 manual

D26414

Manual for DeWalt D26414 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 148 sider.

Side: 1
NORSK 78 VARMEPISTOL D26411, D26414 Gratulerer! Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy. Tekniske data D26411 D26414 Spenning V 220-240 220-240 Type 1 1 Inngangseffekt W 1800 2000 Lufttemperaturområde ºC 50–400 50 –400 (ved dyse) og 50–600og 50–600 Vekt kg 0,65 0,71 LPA (lydtrykk) dB(A) 68 68 KPA (lydtrykk usikkerhet) dB(A) 3 3 LPA (lydeffekt) dB(A) 79 79 KWA (lydeffekt usikkerhet) dB(A) 3 3 Vibrasjon totalverdier (triax vektorsum) Vibrasjonsutslipp verdi ah ah = m/s² 0,86 0,86 Usikkerhet K = m/s² 1,5 1,5 Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er målt i henhold til en standardisert test og kan brukes til å sammenligne et verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av eksponering. ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: holde vedlike verktøy og tilbehør, holde hendene varme, organisere arbeidsmønster. Sikringer Europa 230 V verktøy10 Ampere, nettspenning Dette verktøyet er ment for tilkobling til et strømforsyningssystem med maks tillatt systemimpedans Zmax på 0.1 Ω i grensesnittet (strømtilkoblingsboks) til brukerens nett. Brukeren må sikre seg at dette verktøyet kun kobles til et strømsystem som oppfyller kravet over. Om nødvendig skal operatøren spørre strømleverandøren om systemimpedansen i grensesnittet. Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og legg merke til disse symbolene. FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som vil føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges. ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges. FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke avverges. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås. Betegner fare for elektrosjokk. Betegner fare for brann.
Side: 2
NORSK 79 EU-samsvarserklæring MASKINERIDIREKTIV D26411, D26414 DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under ”tekniske data” er i samsvar med: 2006/42/EC, EN 60335-1, EN 60335-2-45. Disse produktene er også i samsvar med direktiv 2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken. Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DEWALT. Horst Grossmann visepresident teknikk og produktutvikling DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Tyskland 01.03.2010 ADVARSEL: For å redusere skaderisikoen, les brukerhåndboken. Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske verktøy ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller alvorlig skade. TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK Uttrykket ”elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy. 1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke områder er en invitasjon til ulykker. b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan antenne støv eller gasser. c) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen. 2) ELEKTRISK SIKKERHET a) Støpselet til elektriske verktøy må passe til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk. b) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet. c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk. d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk. e) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk sjokk. f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for elektrisk sjokk. 3) PERSONLIG SIKKERHET a) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol. Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske verktøy kan føre til alvorlig personskade. b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil redusere personskader. c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære
Side: 3
NORSK 80 elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på øker faren for ulykker. d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre til personskade. e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner. f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler. g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret.Bruk av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer. 4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den hastigheten det ble konstruert for. b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres. c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller batteripakken fra det elektriske verktøyet før du foretar noen justeringer, endrer tilbehør eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte det elektriske verktøyet ved et uhell. d) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk, utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke er kjent med det elektriske verktøyet eller disse instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i hendene på utrenede brukere. e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært, om deler er ødelagt eller andre forhold som kan påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet, få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy. f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre sannsynlig fast og er lettere å kontrollere. g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv., i samsvar med disse instruksjonene og ta i betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en farlig situasjon. 5) VEDLIKEHOLD a) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør som kun bruker originale reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir ivaretatt. Sikkerhetsinstruksjoner for varmepistoler Brann kan oppstå dersom verktøyet ikke brukes forsiktig, derfor: • Varme kan ledes til brennbare materialer utenfor synsvidde. IKKE BRUK i fuktig atmosfære der det kan være eksplosjonsfarlige gasser, eller nær brennbare materialer. • IKKE før luftstrålen mot samme sted i lang tid. • IKKE bruk i eksplosiv atmosfære. • Plasser apparatet i stativet etter bruk og la det kjøle ned før oppbevaring. • IKKE la verktøyet være uten oppsyn mens det er påskrudd. • IKKE plasser hånden over ventilasjonsåpningene eller blokker disse på noen måte. • Dysen og verktøyets tilbehør blir meget varme under bruk. La disse deler kjøles ned før du rører dem. • Skru ALLTID av verktøyet før du setter det ned. • Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn eller har blitt opplært i bruk av apparatet av en person ansvarlig for deres sikkerhet. • Sørg for tilstrekkelig ventilasjon siden giftige gasser kan avgis. • IKKE bruk som hårtørker. • IKKE blokker luftinntaket eller dyseutløpet. Dette kan forårsake overdreven varmeutvikling som kan skade verktøyet. • IKKE før luftstrålen mot andre mennesker. • IKKE berør metalldysen siden den blir meget varm under bruk og i opptil 30 minutter etter bruk.
Side: 4
NORSK 81 • IKKE plasser dysen mot noe under bruk eller umiddelbart etter. • IKKE stikk noe i dysen, det kan gi deg elektrisk støt. Ikke titt ned i dysen mens verktøyet er igang, på grunn av de høye temperaturer som produseres. • IKKE la maling klistre seg fast til dysen eller skraperen, det kan ta fyr etter tid. • IKKE fjern varmløpsdekslet under bruk. Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for varmepistoler • For å redusere eksplosjonsfaren, IKKE bruk i sprøytelakkeringsboder eller innen 3,0 meter fra sprøytelakkeringsaktivitet. • IKKE bruk dette verktøyet til fjerning av blyholdig maling. Avskall, rester og gassene fra maling kan inneholder bly, som er giftig. • Skjulte områder som bak vegger, tak, gulv, kulisseplanker og andre paneler kan inneholde brennbare materialer som kan påtennes av varmepistolen når man arbeider på slike områder. Antenning av disse materialer kan skje uten at det er tydelig og kan resultere i materielle skader og personskader. Ved arbeid på slike områder, beveg varmepistolen stadig frem og tilbake. Å la det stå lenge på et sted kan antenne panelet eller materialet bak. MERK: Disse varmepistolene er i stand til å produsere temperaturer over 550° C. • IKKE bruk dette verktøyet til å varme mat. • IKKE legg varmepistolen på brennbare overflater under bruk eller umiddelbart etter den slås av. • Fest bevegelige gjenstander godt mens du skraper. • Påse at varmluftsstrålen føres i en sikker retning; vekk fra andre mennesker og brennbare objekter. • HOLD FINGRENE UNNA METALLDYSEN; den blir meget varm under bruk og i opptil 30 minutter etter bruk. Bruk hansker for å beskytte hendene. • ALLTID hold dysen vekk fra ledningen. • Fliser og små malingspartikler kan antennes og blåses gjennom hull og sprekker i overflaten som bearbeides. • IKKE brenn malingen. Bruk medfølgende skraper, og hold dysen minst 25 mm fra den malte overflaten. Når du arbeider i vertikal retning, jobb nedover for å hindre at maling faller i verktøyet og brenner. • ALLTID bruk skrapere og kniver av god kvalitet. • IKKE bruk varmepistolen sammen med kjemiske malingsfjernere. • IKKE bruk tilbehørsdyser som skrapere. • IKKE før varmepistolens luftstrøm direkte mot glass. Glasset kan sprekke og resultere i materiell skade på eiendom eller personskade. • Ikke fjern etiketter og typeskilter. Disse gir viktig informasjon. • Plasser varmepistolen på en stabil, jevn overflate når du ikke holder den i hånden. Plasser ledningen i en slik posisjon at den ikke forårsaker velting av varmepistolen. • Vær alltid oppmerksom på at dette verktøyet kan antenne brennbare materialer og gjøre myk eller smelte andre. Uansett vilken oppgave du utfører, skjerm for eller hold varempistolen unna disse materialer. • Av og til kan verktøyet avgi litt røyk etter at det er slått av. Dette er et resultat av oppvarming av olje på varmeelementet som er igjen fra produksjonsprosessen. • Bruk vernebriller og annet sikkerhetsutstyr. Fjerning av maling ADVARSEL: Vær ekstremt forsiktig ved fjerning av maling. Før du påbegynne malingsfjerning skal du fastslå hvorvidt malingen du skal fjerne inneholder bly. BLYINNHOLDIG MALING SKAL KUN FJERNES AV EN PROFESJONELL OG SKAL IKKE FJERNES VED BRUK AV EN VARMEPISTOL. Personer som fjerner maling skal følger disse retningslinjer: 1. Flytt arbeidsstykket utendørs. Dersom dette ikke er mulig, sørg for god ventilasjon av arbeidsområdet. Åpne vinduene og sett en utblåsningsvifte i et av de. Påse at viften flytter luft fra innsiden til utsiden. 2. Fjern eventuelle tepper, ryer, møbler, klær, matlagingsutstyr og luftkanaler. 3. Legg duk i arbeidområdet for å samle opp malingsflak og avskalling. Bruk vernetøysom ekstra arbeidsskjorter, overaller og hetter. 4. Arbeid i et rom av gangen. Møbler og inventar skal fjernes eller plasseres midt i rommet og dekkes til. Arbeidsområder skal sperres av fra resten av leiligheten ved å forsegle døråpninger med duk. 5. Barn, gravide eller mulig gravide kvinner og ammende mødre skal ikke være til stede i
Side: 5
NORSK 82 arbeidsområdet inntil arbeidet er utført og rengjøring er ferdig. 6. Bruk en støvpustemaske eller et dobbeltfilter (støv og røyk) pustemaske. Påse at masken passer godt. Skjegg og ansiktshår kan hindre masken i å tette ordentlig. Bytt filter ofte. ENGANGS PAPIRMASKER ER IKKE TILSTREKKELIG. 7. Vær forsiktig ved bruk av varmepistolen Beveg varmepistolen stadig, da overdreven varme genererer røyk som kan innåndes av operatøren. 8. Hold mat og drikke vekk fra arbeidsområdet. Vask hendene, armer og ansikt og skyll munnen før du spiser eller drikker. Ikke røyk eller tygg tyggegummi eller tobakk i arbeidsområdet. 9. Fjern all støv og maling som er fjernet ved å vaske gulvet med en våt mopp. Bruk en våt klut til å gjøre ren alle vegger, vinduskarmer og andre overflater det maling eller støv legger seg. IKKE FEI, BRUKE TØRR MOPP ELLER STØVSUG. Bruk et høy-fosfat vaskemiddel eller tri-natrium fosfat (TSP) til vasking og mopping av områdene. 10. Ved slutten av hver arbeidsøkt, legg malingsflak og rusk i en dobbel plastpose, lukk den med tape eller tråd og kast den forskriftsmessig. 11. Ta av vernetøy og arbeidssko i arbeidsområdet for å unngå at støv bæres inn i resten av leiligheten. Vask arbeidsklærne separat. Tørk av skoene med en våt klut som deretter vaskes sammen med arbeidsklærne. Vask håret og kroppen godt med såpe og vann. VIKTIG MELDING For at dette verktøyet skal fjerne maling effektivt, må det produsere meget høye temperaturer. Som følge av dette kan verktøyet antenne papir, treverk, maling- og lakkrester og lignende materialer. Etter hvert som du blir mer kjent med verktøyet og utvikler riktig teknikk blir faren for tilfeldig antennelse mye redusert. Det beste du kan gjøre for å utvikle riktig teknikk er å ØVE! Arbeid på enkle malingsfjerningsoppgaver, helst utendørs, inntil du får en “feel” for hvordan du bruker verktøyet på en sikker og effektiv måte. UNDER ØVING FØLG FØLGENDE PROSEDYRER FOR SIKKERHET • Vær alltid sikker på at verktøyet er slått av og frakoplet strømtilførsel når den er uten tilsyn. • Rengjør skraperbladet ofte under bruk. Rester som bygger seg opp på bladet er meget brennbare. • Eksperimentere for å finne optimal avstand fra vektøyets dyse til arbeidsoverflaten. Denne avstand 25,4 mm–50,8 mm vil variere avhengig av materialet som skal fjernes. • Hold varmepistolen alltid i bevegelse foran skraperbladet. • Under arbeidet, fjern løse malingsflak etterhvert som de bygger seg opp rundt arbeidsområdet. • Når du arbeider innendørs, hold deg unna gardiner, papirer, møbeltrekk og lignende brennbare materialer. • Viktigst av alt er å huske at dette er et ordentlig verktøy som produsere fremragende resultater når det brukes riktig. Øv på enkle prosjekter inntil du føler deg komfortabel med verktøyet. Kun da har du mestret riktig teknikk. Restrisikoer Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse er: – Hørselskader. – Fare for personskade pga. flygende partikler. – Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk. – Fare for personskade ved langvarig bruk. Merking på verktøyet Følgende piktogrammer vises på verktøyet: Les instruksjonshåndboken før bruk. Bruk hørselvern. Bruk vernebriller. DATOKODE PLASSERING (FIG. 1) Datokoden (h), som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset. Eksempel: 2010 XX XX Produksjonsår Pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Varmepistol 1 Tilbehørssett
Side: 6
NORSK 83 1 Bruksanvisning 1 Sprengskisse • Kontroller for skader på verktøy, deler eller tilbehør som kan ha oppstått under transporten. • Ta deg tid til å lese grundig og forstå denne bruksanvisningen før bruk. Beskrivelse (fig. 1) ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader. a. På-/av-bryter b. Ventilasjonsåpninger c. Foldbart stativ d. Justeringsknapp for lufttemperatur (D26411) LCD lufttemperaturindikator og justering (D26414) e. Dyse f. Ring for å henge opp verktøyet g. Varmeløpdeksel BRUKSOMRÅDE Varmepistolen er designet for fjerning av maling, lodding av rør, krymping av PVC, sveising og bøying av plast i tillegg til generell bruk for tørking og tining. ADVARSEL: Ikke bruk under våte forhold eller ved nærvær av brennbare væsker eller gasser. Varmepistolen er et profesjonelt elektroverktøy. IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Tilsyn er nødvendig når uerfarne brukere skal bruke dette verktøy. Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen på merkeskiltet. Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med EN 60335; det trengs derfor ikke noen jordledning. Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som fås via DEWALT- serviceorganisasjon. Bruk av skjøteledning Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent skjøteledning egnet for verktøyets strømforbruk (se tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1 mm2 ; maksimum lengde er 30 m. Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel. MONTERING OG JUSTERING ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av enheten og koble verktøyet fra strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Lufttemperatur (Fig. 1) D26411 Lufttemperaturen kan justeres for å tilpasses ulike bruksområder. Drei lufttemperatur-justeringsknotten (d) med eller mot klokken for høyere eller lavere varme. D26414 • Trykk og slipp LCD lufttemperaturindikator og justering (d) for å stille inn ønsket temperatur i 10˚ C trinn. • For å kontinuerlig øke eller senke temperaturen, trykk og hold LCD lufttemperaturindikator og justering (d). • Slipp indikatoren når ønsket temperatur eller minimum/maksimum temperatur er nådd. • Displayet vises den faktiske økende/synkende temperatur inntil ønsket temperatur oppnås. SETT-OG-GLEM TEMPERATURKONTROLLSYSTEM D26414 Ønsket temperatur er lagret i verktøyets minne. Hver gang varmepistolen slå på, varmer den opp til siste temperaturinnstilling, men henblikk på luftstrøm. Dersom du er usikker på innstillingen, start med en lav temperaturinnstilling og øk gradvis inntil ønsket innstilling er nådd. Bruksområder Tabellen nedenfor foreslår innstillinger for ulike bruksområder.
Side: 7
NORSK 84 Innstilling Bruksområder Lav • Tørking av maling og lakk • Fjerning av etiketter • Voksing og voksfjerning • Tørking av vått treverk før fylling • Krymping av PVC emballasje og isloeringsrør • Tining av frosne rør Middels • Sveising av plast • Bøying av plastrør og plater • Løsning av rustne eller fastskrudde muttere og bolter Høy • Fjerning av maling og lakk • Lodding av rørskjøter • Fjerning av linoleum og vinyl gulvfliser Tilkopling av riktig tilbehør Verktøyet leveres med et sett tilbehør for forskjellige bruksområder. Ikon Beskrivelse Formål Konisk dyse Krympepakking (varmen konsentrert på et lite område) 50 mm “Fishtail” flatedyse Tørking, fjerning av maling, fjerning av vinyl og linoleum, tining (varmen spredt over et stort område) 1. Påse at på/av bryteren (a) er i stilling O og at verktøyet er frakoplet fra strømkilden. Påse at dysen er kjølt ned. 2. Plasser ønsket tilbehør på dysen. BRUK Bruksanvisning ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende forskrifter. ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble det fra strømkilden før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/ installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. ADVARSEL: Sørg for at dysen ALLTID peker vekk fra deg og eventuelt andre i nærheten. ADVARSEL: IKKE slipp noe ned i dysen. Korrekt plassering av hendene (fig. 2, 3) ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade skal manALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist. ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, skal man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en plutselig reaksjon. ADVARSEL: Ikke plasser hendene over ventilasjonsåpningene (Fig. 3). Riktig håndstilling er å holde verktøyet i en hånd som vist i figur 2. Før bruk 1. Kople til riktig tilbehør anbefalt for bruksområdet. 2. Drei lufttemperature justeringsknotten (d ) til ønsket lufttemperatur. Slå på og av (Fig. 4) 1. Trykk inn på/av bryteren (a) til ønsket luftstrøm innstillinger: I: 240 liter/min (50ºC–400ºC) 250 liter/min (50˚–400˚C)] (D26414) En lav luftstrøm for å varme opp arbeidsstykket sakte. II: 450 liter/min (50˚–600˚C) 500 liter/min (50˚–600˚C)] (D26414) En høy luftstrøm for å varme opp arbeidsstykket hurtig. 2. For å slå av verktøyet trykk på/av bryteren til posisjon O. Kople verktøyet fra strømkilden og la verktøyet kjøle ned for det flyttes eller oppbevares. Fjerning av maling ADVARSEL: Se på Viktig melding under Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for varmepistoler før verktøyet brukes til fjerning av maling. ADVARSEL: Ikke bruk på metall- vindusrammer siden varmen kan forårsake sprekker i glasset.
Side: 8
NORSK 85 • Ved fjerning av maling på andre vindusrammer, bruk glassbeskyttelsesdysen. • Ikke bruk på samme sted for lenge for å hindre antennelse av overflaten. • Ikke la maling samle seg opp på skraperen, den kan antennes. Om nødvendig, fjern malingsrester fra skraperen ved hjelp av en kniv. 1. Kople til egnet tilbehør 2. Drei lufttemperatur justeringsknotten (d) til høy instilling. 3. Slå på verktøyet ved å velge ønsket luftstrøm. 4. Før den varme luften mot malingen som skal fjernes. Beste resultater oppnås dersom varmepistolen beveges sakte, men stadig, fra side til side for jevn varmedistribusjon. IKKE LA DET STÅ LENGE PÅ ETT STED. 5. Når malingen blir myk, skrap den bort med en håndskraper. HUSK: Fliser og små malingspartikler kan antennes og blåses gjennom hull og sprekker i overflaten som bearbeides. Stasjonær bruk (Fig. 1) Verktøyet kan også brukes i stasjonær stilling. 1. Fold ned stativet (c) wom vist i figur 1. 2. Sett verktøyet på en jevn, stabil arbeidsbenk. Påse at verktøyet ikke kan veltes. 3. Sikre strømledningen for å hindre innvikling og at verktøyet dras av arbeidsbenken. 4. Slå på verktøyet ved å velge ønsket luftstrøm. Konstant varmekontroll (Overbelastningsbeskyttelse) Når verktøyet blir overbelastet, bekskytter denne funksjonen varmeelementet fra skade uten å stoppe verktøyet og/eller uten en nedkjølingsperiode. 1. Når temperaturen blir for høy slår varmeelementet seg av. Motoren fortsetter å kjøre og produserer kald luft. 2. Når temperaturen er sunket tilstrekkelig (som tar kun få sekunder) slår varmeelementet seg på automatisk. Verktøyring (Fig. 1) ADVARSEL: ALLTID slå varmepistolen av, kople fra strømkilden og la verktøyet kjøle ned i minst 30 minutter får det flyttes eller oppbevares. For enkel oppbevaring kan verktøyet henges i verktøyringen(f). Varmepistolen skal oppbevares innendørs. Nedkjølingsperiode Dysen og tilbehøret blir meget varme under bruk. Slå varmepistolen av, kople fra strømkilden og la verktøyet kjøle ned i minst 30 minutter får det flyttes eller oppbevares. MERK: For å korte ned nedkjølingstiden, slå på verktøyet på den laveste lufttemperatur instillingen og la det kjøre i noen minutter før du skrur varmepistolen av. VEDLIKEHOLD Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og regelmessig renhold. ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av enheten og koble verktøyet fra strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Smøring Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring. Rengjøring ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører denne prosedyren.
Side: 9
NORSK 86 ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre ikke- metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske. Tilleggsutstyr ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av DEWALT kan være farlig, ettersom dette ikke er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DEWALT brukes sammen med dette produktet. Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr. Beskyttelse av miljøet Separat innsamling. Dette produktet må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig for separat innsamling. Separat innsamling av brukte produkter og innpakning gjør at materialene kan resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk av resirkulert materiale hjelper til med å hindre miljøforurensing og reduserer etterspørselen etter råmateriale. Lokale forskrifter kan ha separat innsamling av elektriske produkter fra husholdningen ved kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der du kjøper et nytt produkt. DEWALT har en ordning for å samle inn og resirkulere DEWALT produkter når de har nådd slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne tjenesten, vennligst returner produktet til en autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne av oss. Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved å ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den adressen som du finner i denne brukerhåndboken. Alternativt er en liste over autoriserte DEWALT- reparatører og alle detaljer om service etter salg og kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU. com.
Side: 10
NORSK 87 GARANTI DEWALT er overbevist om kvaliteten på produktene sine og tilbyr en enestående garanti for profesjonelle brukere av produktet. Denne garantierklæringen kommer i tillegg til, og har på ingen måte negativ innvirkning på, dine kontraktsmessige rettigheter som profesjonell bruker eller på dine lovfestede rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker. Garantien er gyldig innen områdene tilhørende medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA). • 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI • Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan du ganske enkelt returnere det innen 30 dager, komplett med alle de originale komponentene slik du kjøpte det, til innkjøpsstedet for å få full refusjon eller bytte. Produktet må ha blitt utsatt for rimelig slitasje og kvittering må fremvises. • ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT • Hvis du trenger vedlikehold eller service på ditt DEWALT-verktøy i løpet av de første 12 månedene etter innkjøp, vil dette bli utført vederlagsfritt av en autorisert DEWALT-reparatør. Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke sviktet under garantien. • ET ÅRS FULL GARANTI • Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på grunn av material- eller produksjonsfeil innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer DEWALT å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at: • Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt; • Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje; • Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av uautoriserte personer; • Kvittering fremvises. • Produktet returneres komplett med alle originale komponenter. Dersom du ønsker å fremme et krav, ta kontakt med selgeren eller finn nærmeste autoriserte DEWALT-reparatør i DEWALT- katalogen eller ta kontakt med ditt DEWALT-kontor på den adressen som du finner i denne brukerhåndboken. Alternativt er en liste over autoriserte DEWALT- reparatører og alle detaljer om service etter salg tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt D26414 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt D26414. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med D26414 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt D26414

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt D26414 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Varmepistoler
  • Model/navn: D26414
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk