DeWalt D26411 manual

Vis en manual for DeWalt D26411 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Varmepistol
  • Model/navn: D26411
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk

Innholdsfortegnelse

Side: 79
NORSK
78
VARMEPISTOL
D26411, D26414
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT
til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere
av elektrisk verktøy.
Tekniske data
D26411 D26414
Spenning V 220-240 220-240
Type 1 1
Inngangseffekt W 1800 2000
Lufttemperaturområde ºC 50–400 50 –400
(ved dyse) og 50–600og 50–600
Vekt kg 0,65 0,71
LPA (lydtrykk) dB(A) 68 68
KPA (lydtrykk usikkerhet) dB(A) 3 3
LPA (lydeffekt) dB(A) 79 79
KWA (lydeffekt usikkerhet) dB(A) 3 3
Vibrasjon totalverdier (triax vektorsum)
Vibrasjonsutslipp verdi ah
ah
= m/s² 0,86 0,86
Usikkerhet K = m/s² 1,5 1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er målt i henhold til en
standardisert test og kan brukes til å sammenligne
et verktøy med et annet. Det kan brukes til
forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: holde vedlike
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
Sikringer
Europa 230 V verktøy10 Ampere, nettspenning
Dette verktøyet er ment for tilkobling til et
strømforsyningssystem med maks tillatt
systemimpedans Zmax på 0.1 Ω i grensesnittet
(strømtilkoblingsboks) til brukerens nett. Brukeren
må sikre seg at dette verktøyet kun kobles til
et strømsystem som oppfyller kravet over. Om
nødvendig skal operatøren spørre strømleverandøren
om systemimpedansen i grensesnittet.
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis den
ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
Side: 80
NORSK
79
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
D26411, D26414
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under ”tekniske data” er i samsvar med:
2006/42/EC, EN 60335-1, EN 60335-2-45.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst
kontakt DEWALT på følgende adresser eller se
baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
01.03.2010
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket ”elektrisk verktøy” i advarslene henviser til
ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller
ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete
eller mørke områder er en invitasjon til ulykker.
b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c) Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner
kan føre til at du mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpselet til elektriske verktøy må passe
til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet
på noen måte. Ikke bruk adaptere med
jordede elektriske verktøy. Umodifiserte
støpsler og stikkontakter som passer vil
redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b) Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer,
komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt
risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn
eller våte forhold. Dersom det kommer vann
inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for
elektrisk sjokk.
d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra ut
støpselet til det elektriske verktøyet. Hold
ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk
sjokk.
e) Når du bruker et elektrisk verktøy
utendørs, bruk en skjøteledning som
er egnet for utendørs bruk. Bruk av en
skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk sjokk.
f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på
et fuktig sted er uunngåelig, bruk en
strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Hold deg våken, hold øye med det du
gjør og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk
verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket
av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk
av elektriske verktøy kan føre til alvorlig
personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at
bryteren er i av-stillingen før du kobler
til strømkilden og/eller batteripakken,
plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære
Side: 81
NORSK
80
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller å sette inn støpselet mens elektriske
verktøy har bryteren på øker faren for ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du
slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel
som er festet til en roterende del av det
elektriske verktøyet kan føre til personskade.
e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste
og stå støtt hele tiden. Dette fører til at
du har bedre kontroll over det elektriske
verktøyet ved uventede situasjoner.
f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige
deler.
g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning,
må du sørge for at disse er koblet til og
ordentlig sikret.Bruk av støvoppsamlere kan
redusere støvrelaterte farer.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen
krever. Det riktige elektriske verktøyet vil
gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan
slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk
verktøy som ikke kan kontrolleres med
bryteren er farlig og må repareres.
c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet
før du foretar noen justeringer, endrer
tilbehør eller lagrer elektriske verktøy.
Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger
reduserer risikoen for å starte det elektriske
verktøyet ved et uhell.
d) Lagre elektriske verktøy som ikke
er i bruk, utilgjengelig for barn og la
ikke personer som ikke er kjent med
det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy
er farlige i hendene på utrenede brukere.
e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller
om bevegelige deler er feiljustert eller
fastskjært, om deler er ødelagt eller
andre forhold som kan påvirke driften
av verktøyet. Dersom det er skadet, få
verktøyet reparert før neste bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
verktøy.
f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjærekanter setter seg mindre sannsynlig
fast og er lettere å kontrollere.
g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) VEDLIKEHOLD
a) Få det elektriske verktøyet ditt
vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør
som kun bruker originale reservedeler.
Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir
ivaretatt.
Sikkerhetsinstruksjoner for
varmepistoler
Brann kan oppstå dersom verktøyet ikke brukes
forsiktig, derfor:
• Varme kan ledes til brennbare materialer utenfor
synsvidde. IKKE BRUK i fuktig atmosfære der
det kan være eksplosjonsfarlige gasser, eller nær
brennbare materialer.
• IKKE før luftstrålen mot samme sted i lang tid.
• IKKE bruk i eksplosiv atmosfære.
• Plasser apparatet i stativet etter bruk og la det
kjøle ned før oppbevaring.
• IKKE la verktøyet være uten oppsyn mens det
er påskrudd.
• IKKE plasser hånden over
ventilasjonsåpningene eller blokker disse på
noen måte.
• Dysen og verktøyets tilbehør blir meget varme
under bruk. La disse deler kjøles ned før du
rører dem.
• Skru ALLTID av verktøyet før du setter det ned.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med redusert fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
eller har blitt opplært i bruk av apparatet av en
person ansvarlig for deres sikkerhet.
• Sørg for tilstrekkelig ventilasjon siden giftige
gasser kan avgis.
• IKKE bruk som hårtørker.
• IKKE blokker luftinntaket eller dyseutløpet. Dette
kan forårsake overdreven varmeutvikling som
kan skade verktøyet.
• IKKE før luftstrålen mot andre mennesker.
• IKKE berør metalldysen siden den blir meget
varm under bruk og i opptil 30 minutter etter
bruk.
Side: 82
NORSK
81
• IKKE plasser dysen mot noe under bruk eller
umiddelbart etter.
• IKKE stikk noe i dysen, det kan gi deg elektrisk
støt. Ikke titt ned i dysen mens verktøyet er
igang, på grunn av de høye temperaturer som
produseres.
• IKKE la maling klistre seg fast til dysen eller
skraperen, det kan ta fyr etter tid.
• IKKE fjern varmløpsdekslet under bruk.
Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner
for varmepistoler
• For å redusere eksplosjonsfaren, IKKE bruk i
sprøytelakkeringsboder eller innen 3,0 meter fra
sprøytelakkeringsaktivitet.
• IKKE bruk dette verktøyet til fjerning av
blyholdig maling. Avskall, rester og gassene
fra maling kan inneholder bly, som er giftig.
• Skjulte områder som bak vegger, tak, gulv,
kulisseplanker og andre paneler kan inneholde
brennbare materialer som kan påtennes
av varmepistolen når man arbeider på slike
områder. Antenning av disse materialer kan
skje uten at det er tydelig og kan resultere i
materielle skader og personskader. Ved arbeid
på slike områder, beveg varmepistolen stadig
frem og tilbake. Å la det stå lenge på et sted
kan antenne panelet eller materialet bak.
MERK: Disse varmepistolene er i stand til å
produsere temperaturer over 550° C.
• IKKE bruk dette verktøyet til å varme mat.
• IKKE legg varmepistolen på brennbare
overflater under bruk eller umiddelbart etter den
slås av.
• Fest bevegelige gjenstander godt mens du
skraper.
• Påse at varmluftsstrålen føres i en sikker
retning; vekk fra andre mennesker og brennbare
objekter.
• HOLD FINGRENE UNNA METALLDYSEN;
den blir meget varm under bruk og i opptil 30
minutter etter bruk. Bruk hansker for å beskytte
hendene.
• ALLTID hold dysen vekk fra ledningen.
• Fliser og små malingspartikler kan antennes og
blåses gjennom hull og sprekker i overflaten
som bearbeides.
• IKKE brenn malingen. Bruk medfølgende
skraper, og hold dysen minst 25 mm fra den
malte overflaten. Når du arbeider i vertikal
retning, jobb nedover for å hindre at maling faller
i verktøyet og brenner.
• ALLTID bruk skrapere og kniver av god kvalitet.
• IKKE bruk varmepistolen sammen med
kjemiske malingsfjernere.
• IKKE bruk tilbehørsdyser som skrapere.
• IKKE før varmepistolens luftstrøm direkte
mot glass. Glasset kan sprekke og resultere i
materiell skade på eiendom eller personskade.
• Ikke fjern etiketter og typeskilter. Disse gir viktig
informasjon.
• Plasser varmepistolen på en stabil, jevn
overflate når du ikke holder den i hånden.
Plasser ledningen i en slik posisjon at den ikke
forårsaker velting av varmepistolen.
• Vær alltid oppmerksom på at dette verktøyet
kan antenne brennbare materialer og gjøre myk
eller smelte andre. Uansett vilken oppgave du
utfører, skjerm for eller hold varempistolen unna
disse materialer.
• Av og til kan verktøyet avgi litt røyk etter at det
er slått av. Dette er et resultat av oppvarming
av olje på varmeelementet som er igjen fra
produksjonsprosessen.
• Bruk vernebriller og annet sikkerhetsutstyr.
Fjerning av maling
ADVARSEL: Vær ekstremt forsiktig ved
fjerning av maling.
Før du påbegynne malingsfjerning skal du fastslå
hvorvidt malingen du skal fjerne inneholder bly.
BLYINNHOLDIG MALING SKAL KUN FJERNES
AV EN PROFESJONELL OG SKAL IKKE
FJERNES VED BRUK AV EN VARMEPISTOL.
Personer som fjerner maling skal følger disse
retningslinjer:
1. Flytt arbeidsstykket utendørs. Dersom dette
ikke er mulig, sørg for god ventilasjon av
arbeidsområdet. Åpne vinduene og sett en
utblåsningsvifte i et av de. Påse at viften flytter
luft fra innsiden til utsiden.
2. Fjern eventuelle tepper, ryer, møbler, klær,
matlagingsutstyr og luftkanaler.
3. Legg duk i arbeidområdet for å samle opp
malingsflak og avskalling. Bruk vernetøysom
ekstra arbeidsskjorter, overaller og hetter.
4. Arbeid i et rom av gangen. Møbler og inventar
skal fjernes eller plasseres midt i rommet og
dekkes til. Arbeidsområder skal sperres av fra
resten av leiligheten ved å forsegle døråpninger
med duk.
5. Barn, gravide eller mulig gravide kvinner og
ammende mødre skal ikke være til stede i
Side: 83
NORSK
82
arbeidsområdet inntil arbeidet er utført og
rengjøring er ferdig.
6. Bruk en støvpustemaske eller et dobbeltfilter
(støv og røyk) pustemaske. Påse at masken
passer godt. Skjegg og ansiktshår kan hindre
masken i å tette ordentlig. Bytt filter ofte.
ENGANGS PAPIRMASKER ER IKKE
TILSTREKKELIG.
7. Vær forsiktig ved bruk av varmepistolen
Beveg varmepistolen stadig, da overdreven
varme genererer røyk som kan innåndes av
operatøren.
8. Hold mat og drikke vekk fra arbeidsområdet.
Vask hendene, armer og ansikt og skyll munnen
før du spiser eller drikker. Ikke røyk eller tygg
tyggegummi eller tobakk i arbeidsområdet.
9. Fjern all støv og maling som er fjernet ved å
vaske gulvet med en våt mopp. Bruk en våt
klut til å gjøre ren alle vegger, vinduskarmer og
andre overflater det maling eller støv legger
seg. IKKE FEI, BRUKE TØRR MOPP ELLER
STØVSUG. Bruk et høy-fosfat vaskemiddel eller
tri-natrium fosfat (TSP) til vasking og mopping
av områdene.
10. Ved slutten av hver arbeidsøkt, legg malingsflak
og rusk i en dobbel plastpose, lukk den med
tape eller tråd og kast den forskriftsmessig.
11. Ta av vernetøy og arbeidssko i arbeidsområdet
for å unngå at støv bæres inn i resten av
leiligheten. Vask arbeidsklærne separat. Tørk av
skoene med en våt klut som deretter vaskes
sammen med arbeidsklærne. Vask håret og
kroppen godt med såpe og vann.
VIKTIG MELDING
For at dette verktøyet skal fjerne maling effektivt, må
det produsere meget høye temperaturer. Som følge
av dette kan verktøyet antenne papir, treverk, maling-
og lakkrester og lignende materialer.
Etter hvert som du blir mer kjent med verktøyet
og utvikler riktig teknikk blir faren for tilfeldig
antennelse mye redusert. Det beste du kan gjøre
for å utvikle riktig teknikk er å ØVE! Arbeid på enkle
malingsfjerningsoppgaver, helst utendørs, inntil du
får en “feel” for hvordan du bruker verktøyet på en
sikker og effektiv måte.
UNDER ØVING FØLG FØLGENDE PROSEDYRER FOR
SIKKERHET
• Vær alltid sikker på at verktøyet er slått av og
frakoplet strømtilførsel når den er uten tilsyn.
• Rengjør skraperbladet ofte under bruk. Rester
som bygger seg opp på bladet er meget
brennbare.
• Eksperimentere for å finne optimal avstand
fra vektøyets dyse til arbeidsoverflaten. Denne
avstand 25,4 mm–50,8 mm vil variere avhengig
av materialet som skal fjernes.
• Hold varmepistolen alltid i bevegelse foran
skraperbladet.
• Under arbeidet, fjern løse malingsflak etterhvert
som de bygger seg opp rundt arbeidsområdet.
• Når du arbeider innendørs, hold deg unna
gardiner, papirer, møbeltrekk og lignende
brennbare materialer.
• Viktigst av alt er å huske at dette er et ordentlig
verktøy som produsere fremragende resultater
når det brukes riktig. Øv på enkle prosjekter
inntil du føler deg komfortabel med verktøyet.
Kun da har du mestret riktig teknikk.
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse
er:
– Hørselskader.
– Fare for personskade pga. flygende partikler.
– Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under
bruk.
– Fare for personskade ved langvarig bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
DATOKODE PLASSERING (FIG. 1)
Datokoden (h), som også inkluderer produksjonsåret,
er trykket på huset.
Eksempel:
2010 XX XX
Produksjonsår
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Varmepistol
1 Tilbehørssett
Side: 84
NORSK
83
1 Bruksanvisning
1 Sprengskisse
• Kontroller for skader på verktøy, deler eller
tilbehør som kan ha oppstått under transporten.
• Ta deg tid til å lese grundig og forstå denne
bruksanvisningen før bruk.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
a. På-/av-bryter
b. Ventilasjonsåpninger
c. Foldbart stativ
d. Justeringsknapp for lufttemperatur (D26411)
LCD lufttemperaturindikator og justering
(D26414)
e. Dyse
f. Ring for å henge opp verktøyet
g. Varmeløpdeksel
BRUKSOMRÅDE
Varmepistolen er designet for fjerning av maling,
lodding av rør, krymping av PVC, sveising og bøying
av plast i tillegg til generell bruk for tørking og tining.
ADVARSEL: Ikke bruk under våte
forhold eller ved nærvær av brennbare
væsker eller gasser.
Varmepistolen er et profesjonelt elektroverktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Tilsyn
er nødvendig når uerfarne brukere skal bruke dette
verktøy.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen
samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60335; det trengs
derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALT-
serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent
skjøteledning egnet for verktøyets strømforbruk (se
tekniske data). Minimum størrelse på lederen er
1 mm2
; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Lufttemperatur (Fig. 1)
D26411
Lufttemperaturen kan justeres for å tilpasses ulike
bruksområder. Drei lufttemperatur-justeringsknotten
(d) med eller mot klokken for høyere eller lavere
varme.
D26414
• Trykk og slipp LCD lufttemperaturindikator og
justering (d) for å stille inn ønsket temperatur i
10˚ C trinn.
• For å kontinuerlig øke eller senke temperaturen,
trykk og hold LCD lufttemperaturindikator og
justering (d).
• Slipp indikatoren når ønsket temperatur eller
minimum/maksimum temperatur er nådd.
• Displayet vises den faktiske økende/synkende
temperatur inntil ønsket temperatur oppnås.
SETT-OG-GLEM TEMPERATURKONTROLLSYSTEM
D26414
Ønsket temperatur er lagret i verktøyets minne. Hver
gang varmepistolen slå på, varmer den opp til siste
temperaturinnstilling, men henblikk på luftstrøm.
Dersom du er usikker på innstillingen, start med en
lav temperaturinnstilling og øk gradvis inntil ønsket
innstilling er nådd.
Bruksområder
Tabellen nedenfor foreslår innstillinger for ulike
bruksområder.
Side: 85
NORSK
84
Innstilling Bruksområder
Lav • Tørking av maling og lakk
• Fjerning av etiketter
• Voksing og voksfjerning
• Tørking av vått treverk før fylling
• Krymping av PVC emballasje
og isloeringsrør
• Tining av frosne rør
Middels • Sveising av plast
• Bøying av plastrør og plater
• Løsning av rustne eller
fastskrudde muttere og bolter
Høy • Fjerning av maling og lakk
• Lodding av rørskjøter
• Fjerning av linoleum og vinyl
gulvfliser
Tilkopling av riktig tilbehør
Verktøyet leveres med et sett tilbehør for forskjellige
bruksområder.
Ikon Beskrivelse Formål
Konisk dyse Krympepakking
(varmen
konsentrert på et
lite område)
50 mm “Fishtail”
flatedyse
Tørking, fjerning
av maling,
fjerning av vinyl
og linoleum,
tining (varmen
spredt over et
stort område)
1. Påse at på/av bryteren (a) er i stilling O og at
verktøyet er frakoplet fra strømkilden. Påse at
dysen er kjølt ned.
2. Plasser ønsket tilbehør på dysen.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør.
ADVARSEL: Sørg for at dysen ALLTID
peker vekk fra deg og eventuelt andre i
nærheten.
ADVARSEL: IKKE slipp noe ned i
dysen.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 2, 3)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade skal manALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
holde godt fast, for å være forberedt på
en plutselig reaksjon.
ADVARSEL: Ikke plasser hendene over
ventilasjonsåpningene (Fig. 3).
Riktig håndstilling er å holde verktøyet i en hånd som
vist i figur 2.
Før bruk
1. Kople til riktig tilbehør anbefalt for bruksområdet.
2. Drei lufttemperature justeringsknotten (d ) til
ønsket lufttemperatur.
Slå på og av (Fig. 4)
1. Trykk inn på/av bryteren (a) til ønsket luftstrøm
innstillinger:
I: 240 liter/min (50ºC–400ºC)
250 liter/min (50˚–400˚C)] (D26414)
En lav luftstrøm for å varme opp
arbeidsstykket sakte.
II: 450 liter/min (50˚–600˚C)
500 liter/min (50˚–600˚C)] (D26414)
En høy luftstrøm for å varme opp
arbeidsstykket hurtig.
2. For å slå av verktøyet trykk på/av bryteren til
posisjon O. Kople verktøyet fra strømkilden
og la verktøyet kjøle ned for det flyttes eller
oppbevares.
Fjerning av maling
ADVARSEL: Se på Viktig
melding under Ytterligere
sikkerhetsinstruksjoner for
varmepistoler før verktøyet brukes til
fjerning av maling.
ADVARSEL: Ikke bruk på metall-
vindusrammer siden varmen kan
forårsake sprekker i glasset.
Side: 86
NORSK
85
• Ved fjerning av maling på andre
vindusrammer, bruk glassbeskyttelsesdysen.
• Ikke bruk på samme sted for lenge for å
hindre antennelse av overflaten.
• Ikke la maling samle seg opp på skraperen,
den kan antennes. Om nødvendig, fjern
malingsrester fra skraperen ved hjelp av en
kniv.
1. Kople til egnet tilbehør
2. Drei lufttemperatur justeringsknotten (d) til høy
instilling.
3. Slå på verktøyet ved å velge ønsket luftstrøm.
4. Før den varme luften mot malingen som skal
fjernes.
Beste resultater oppnås dersom varmepistolen
beveges sakte, men stadig, fra side til side
for jevn varmedistribusjon. IKKE LA DET STÅ
LENGE PÅ ETT STED.
5. Når malingen blir myk, skrap den bort med en
håndskraper.
HUSK: Fliser og små malingspartikler kan antennes
og blåses gjennom hull og sprekker i overflaten som
bearbeides.
Stasjonær bruk (Fig. 1)
Verktøyet kan også brukes i stasjonær stilling.
1. Fold ned stativet (c) wom vist i figur 1.
2. Sett verktøyet på en jevn, stabil arbeidsbenk.
Påse at verktøyet ikke kan veltes.
3. Sikre strømledningen for å hindre innvikling og
at verktøyet dras av arbeidsbenken.
4. Slå på verktøyet ved å velge ønsket luftstrøm.
Konstant varmekontroll
(Overbelastningsbeskyttelse)
Når verktøyet blir overbelastet, bekskytter denne
funksjonen varmeelementet fra skade uten å stoppe
verktøyet og/eller uten en nedkjølingsperiode.
1. Når temperaturen blir for høy slår
varmeelementet seg av. Motoren fortsetter å
kjøre og produserer kald luft.
2. Når temperaturen er sunket tilstrekkelig (som tar
kun få sekunder) slår varmeelementet seg på
automatisk.
Verktøyring (Fig. 1)
ADVARSEL: ALLTID slå varmepistolen
av, kople fra strømkilden og la verktøyet
kjøle ned i minst 30 minutter får det
flyttes eller oppbevares.
For enkel oppbevaring kan verktøyet henges i
verktøyringen(f). Varmepistolen skal oppbevares
innendørs.
Nedkjølingsperiode
Dysen og tilbehøret blir meget varme under bruk.
Slå varmepistolen av, kople fra strømkilden og la
verktøyet kjøle ned i minst 30 minutter får det flyttes
eller oppbevares.
MERK: For å korte ned nedkjølingstiden, slå på
verktøyet på den laveste lufttemperatur instillingen
og la det kjøre i noen minutter før du skrur
varmepistolen av.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører
denne prosedyren.
Side: 87
NORSK
86
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikke-
metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk en
klut som bare er fuktet med vann og
mild såpe. Aldri la noen væske trenge
inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette verktøyet.
For å redusere faren for skader, bør
kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DEWALT brukes sammen med dette
produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene kan
resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk
av resirkulert materiale hjelper til med å
hindre miljøforurensing og reduserer
etterspørselen etter råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DEWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved
å ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALT-
reparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
Side: 88
NORSK
87
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan du
ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon eller
bytte. Produktet må ha blitt utsatt for
rimelig slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du trenger vedlikehold eller service
på ditt DEWALT-verktøy i løpet av de
første 12 månedene etter innkjøp, vil dette
bli utført vederlagsfritt av en autorisert
DEWALT-reparatør. Kvittering må fremvises.
Inkluderer arbeid. Ekskluderer tilbehør og
reservedeler såfremt disse ikke sviktet
under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises.
• Produktet returneres komplett med
alle originale komponenter.
Dersom du ønsker å fremme et krav, ta
kontakt med selgeren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT-reparatør i DEWALT-
katalogen eller ta kontakt med ditt
DEWALT-kontor på den adressen som du
finner i denne brukerhåndboken. Alternativt
er en liste over autoriserte DEWALT-
reparatører og alle detaljer om service
etter salg tilgjengelig på Internett på:
www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt D26411 ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt D26411

Har du et spørsmål om DeWalt D26411 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt D26411. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med D26411 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.