DeWalt D26204K manual

Vis en manual for DeWalt D26204K under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Borddrill
  • Model/navn: D26204K
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 110
NORSK
109
KRAFTIGE KOMPAKTE HÅNDOVERFRESER
D26200, D26203, D26204
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT til
en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
D26200 D26203 D26204
Spenning V 230 230 230
Type 1 1 1
Inngangseffekt W 900 900 900
Ubelastet hastighet min-1
16000– 27000 16000– 27000 16000– 27000
Håndoverfres oppheng 1 søyler 2 søyler 2 søyler
Håndoverfres oppheng slaglengde mm 55 55 55
Roterende dybedestopp 5-trinns, 5-trinns, 5-trinns,
med gradering med gradering med gradering
Chuck størrelse mm 8 (GB: 1/4") 8 (GB: 1/4") 8 (GB: 1/4")
Fresdiameter, maks. mm 30 30 30
Vekt kg 4,4 6,4 6,4
LPA (lydtrykk) dB(A) 77 77 77
KPA (lydtrykk usikkerhet) dB(A) 3,0 3,0 3,0
LWA (lydeffekt) dB(A) 88 88 88
KWA (lydeffekt usikkerhet) dB(A) 3,0 3,0 3,0
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745:
Vibrasjonsutslippsverdi ah
ah
= m/s² 7,0 7,0 7,0
Usikkerhet K = m/s² 2,7 2,7 2,7
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
Sikringer
Europa 230 V verktøy10 Ampere, nettspenning
Side: 111
NORSK
110
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis den
ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
D26200, D26203, D26204
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under ”tekniske data” er i samsvar med:
2006/42/EC; EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst
kontakt DEWALT på følgende adresser eller se
baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
20.08.2010
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket ”elektrisk verktøy” i advarslene henviser til
ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller
ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete
eller mørke områder er en invitasjon til
ulykker.
b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c) Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner
kan føre til at du mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpselet til elektriske verktøy må passe
til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet
på noen måte. Ikke bruk adaptere med
jordede elektriske verktøy. Umodifiserte
støpsler og stikkontakter som passer vil
redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b) Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer,
komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt
risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn
eller våte forhold. Dersom det kommer vann
inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for
elektrisk sjokk.
d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra ut
støpselet til det elektriske verktøyet. Hold
ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk
sjokk.
e) Når du bruker et elektrisk verktøy
utendørs, bruk en skjøteledning som
er egnet for utendørs bruk. Bruk av en
Side: 112
NORSK
111
skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk sjokk.
f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på
et fuktig sted er uunngåelig, bruk en
strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Hold deg våken, hold øye med det du
gjør og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk
verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket
av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk
av elektriske verktøy kan føre til alvorlig
personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at
bryteren er i av-stillingen før du kobler
til strømkilden og/eller batteripakken,
plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller å sette inn støpselet mens elektriske
verktøy har bryteren på øker faren for ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du
slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel
som er festet til en roterende del av det
elektriske verktøyet kan føre til personskade.
e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste
og stå støtt hele tiden. Dette fører til at
du har bedre kontroll over det elektriske
verktøyet ved uventede situasjoner.
f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige
deler.
g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning,
må du sørge for at disse er koblet til og
ordentlig sikret.Bruk av støvoppsamlere kan
redusere støvrelaterte farer.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen
krever. Det riktige elektriske verktøyet vil
gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan
slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk
verktøy som ikke kan kontrolleres med
bryteren er farlig og må repareres.
c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet
før du foretar noen justeringer, endrer
tilbehør eller lagrer elektriske verktøy.
Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger
reduserer risikoen for å starte det elektriske
verktøyet ved et uhell.
d) Lagre elektriske verktøy som ikke
er i bruk, utilgjengelig for barn og la
ikke personer som ikke er kjent med
det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy
er farlige i hendene på utrenede brukere.
e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller
om bevegelige deler er feiljustert eller
fastskjært, om deler er ødelagt eller
andre forhold som kan påvirke driften
av verktøyet. Dersom det er skadet, få
verktøyet reparert før neste bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
verktøy.
f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjærekanter setter seg mindre sannsynlig
fast og er lettere å kontrollere.
g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) VEDLIKEHOLD
a) Få det elektriske verktøyet ditt
vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør
som kun bruker originale reservedeler.
Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir
ivaretatt.
Ekstra sikkerhetsregler spesielt for
kompakte håndoverfresere
• Bruk klemmer eller en annen praktisk måte
å feste og støtte arbeidsstykket på en stabil
platform. Å holde arbeidsstykket i hendene
eller mot kroppen er ustabilt og kan føre til at du
mister kontroll.
• Hold elektriske verktøy kun i de anbefalte
gripeoverflatene når du utfører operasjoner
hvor kutteutstyret kan komme i kontakt med
skjulte ledninger eller egen ledning. Kontakt
med en strømførende ledning kan føre til at
Side: 113
NORSK
112
eksponerte metalldeler på elektroverktøyet blir
strømførende, og kan gi operatøren støt.
• IKKE kapp i metall.
• Hold håndtakene og gripeflatene tørre, rene
og frie for olje og fett. Dette gir deg bedre
kontroll på verktøyet.
• Hold et fast grep med begge hender på
fresen for å motstå startmomentet.
• Hold hendene unna skjæreområdet. Ta aldri
under under arbeidsstykkket, uansett. Hold
freseplaten i fast kontakt med underlaget ved
fresing. Disse forholdsreglene vil redusere faren
for personlig skade.
• Kjør aldri motoren når den ikke er satt inn
i en av freser-basisene. Motoren er ikke
designet for å holdes i hånden.
• Hold fresetrykket konstant. Ikke overbelast
motoren.
• Kontroller at ledningen ikke hektes eller
hindrer fresingen.
• Bruk skarpe freseverktøy. Sløve freseverktøy
kan føre til at fresen svinger ut eller kjører seg
fast under trykk.
• Forsikre deg om at motoren er stoppet
helt før håndoverfresen legges ned. Hvis
freserhodet fremdeles er i gang når du legger fra
deg verktøyet, kan det føre til personskade eller
materielle skader.
• Forsikre deg om at håndoverfresen er klar
av arbeidsstykket før du starter motoren.
Hvis fresen er i kontakt med arbeidsstykket
når motoren startes kan det føre til at motoren
hopper. Det kan føre til materialskade eller
personskade.
• Koble ALLTID håndoverfresen fra
strømkilden før du justerer eller skifter
freseverktøy.
• For å unngå personskade, hold hendene
unna freseren når motoren er igang.
• Rør aldri freseren umiddelbart etter bruk.
Den kan være ekstremt varm.
• Sørg for at det er fritt rom under
arbeidsstykket for håndoverfresen ved
gjennomgående fresing.
• Stram chuckmutteren godt, for å sikre at
freseren ikke slurer.
• Stram aldri til chuckmutteren uten at det
sitter et freseverktøy i den.
• Ikke bruk freseverktøy med diameter over
30 mm i dette verktøyet.
• Unngå klatrende fresing (kapping i motsatt
retning av hva som vises i fig. 12). Klatrende
fresing øker sjansen for at du mister kontroll,
som kan resultere i mulig personskade. Når
klatrende fresing er nødvendig (bakover rundt et
hjørne), vær svært forsiktig slik at du ikke mister
kontroll over fresen. Lag mindre kutt og fjern
minimalt med materiale for hver omgang.
• Bruk alltid rettfres, falsfres, profilfres, slissefres
eller sporkniv med en skaftdiameter på 6-8 mm
som tilsvarer størrelsen på chucken på
verktøyet.
• Bruk alltid freseverktøy som passer for en
hastighet på min. 30000 min-1
og som er
merket slik.
ADVARSEL: Bruk aldri freser med
større diameter enn angitt maksimal
diameter under tekniske data.
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås.
Disse er:
– Hørselskader.
– Fare for personskade pga. flygende partikler.
– Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under
bruk.
– Fare for personskade ved langvarig bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
DATOKODE PLASSERING (FIG. 1)
Datokoden (y), som også inkluderer produksjonsåret,
er trykket på huset.
Eksempel:
2010 XX XX
Produksjonsår
Side: 114
NORSK
113
Pakkens innhold
D26200
Pakken inneholder:
1 Håndoverfres med fast basisplate
1 Støvavsug på fast basisplate
1 Parallellanlegg på basisplaten (D262003)
1 Mutter 8 mm (GB: 1/4")
1 Skiftenøkkel
1 Bruksanvisning
1 Sprengskisse
D26203
Pakken inneholder:
1 Håndoverfres med basisplate for dykkfresing.
1 Støvavsug på basisplate for dykkfresing
1 Parallellanlegg med styrestenger
1 Mutter 8 mm (GB: 1/4")
1 Skiftenøkkel
1 Styrehylse 17 mm
1 Sentreringskon
1 Bruksanvisning
1 Sprengskisse
D26204
Pakken inneholder:
1 Håndoverfres med basisplate for dykkfresing.
1 Fast basisplate
1 Støvavsug på fast basisplate
1 Støvavsug på dykkfresing
1 Parallellanlegg med styrestenger
1 Parallellanlegg på basisplaten (D262003)
1 Mutter 8 mm (GB: 1/4")
1 Skiftenøkkel
1 Styrehylse 17 mm
1 Sentreringskon
1 Koffert
1 Bruksanvisning
1 Sprengskisse
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. 1–11)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
a. Hurtiglåser
b. Dybdejusterings-ring
c. Hjul for hastighetsregulering
d. På/av (I/O) bryter
e. Spindellåseknapp
f. LED lampe
g. Styrepinnespor
h. Mikrojusteringsskala
i. Låsespake
j. Parallellanleggspor (fast basisplate)
k. Underplate
[den rund underplaten (ff) og D-underplate (gg)
kan leveres som tilleggsutstyr.]
l. Sugefeste (for bruk med dykk-basisplate)
m. Hull for Premium parallellstyring
(D26203, D26204)
n. Tønnestopper
o. Dybdejusteringsstav
p. Dykk-låsespak
q. Parallellstyring
r. Styrepinner
s. Låsespak justeringsskru
t. Sentreringsverktøy
u. Chuckmutter
v Sugefeste (fast basisplate)
w. Skruer (sugefeste, fast basisplate)
x. Parallellanleggspor (dykk-basisplate)
y. Datokode
z. Motorenhet
aa. Motorstopper
bb. Vingeskruer
cc. Riflet knott
dd. Dybdejusteringsskala
ee. Null-justeringsklaff
ff. Rund underplate
gg. D-formet underplate
hh. Klaff (sugefeste, fast basisplate)
ii. Låseklaff (sugefeste)
Side: 115
NORSK
114
jj. Plastskive (sugefeste)
kk. Vingeskrue (sugefeste)
ll. Underplate skruer
mm Parallellstyringsskruer
BRUKSOMRÅDE
Denne kraftige kompakte håndoverfreser er designet
for profesjonell tung fresing av tre, treverk og plast.
SKAL IKKE brukes under våte forhold eller ved
nærvær av brennbare væsker eller gasser.
Disse kompakte håndoverfresene er profesjonelle
verktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Tilsyn
er nødvendig når uerfarne brukere skal bruke dette
verktøy.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen
samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60745; det trengs
derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALT-
serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en
godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets
strømforbruk (se tekniske data). Minimum størrelse
på lederen er 1,5 mm2
; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Freser
Verktøyet kan brukes med hele serien av feser i
vanlig salg (f.eks.: rett, fals, profilfres, slissefres eller
sporkniv) med følgende tekniske data:
1. Skaftdiameter 6–8 mm
2. Fresehastighet på min. 30000/min
ADVARSEL: Maks diameter for bruk:
• For rettfres, falsfres og profilfres,
SKAL maksimal skaftdiameter være
8 mm. Maksimal diameter SKAL være
36 mm og maksimal frese
dybde SKAL være 10 mm.
• For slissefreser SKAL maksimal
skaftdiameter være 8 mm og
maksimal diameter SKAL
være 25 mm.
• For sporkniver, SKAL maksimum
skaftdiameter være 8 mm, maksimum
diameter SKAL være 40 mm og
maksimum fresedybde SKAL være
4 mm.
Motorhurtiglås (fig. 2)
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for personskade, slå av verktøyet
og koble det fra strømkilden før du
fjerner/installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør, og før du foretar eventuelle
justeringer eller endringer i oppsett
eller ved reparasjon. Utilsiktet oppstart
kan føre til personskader.
1. Åpne låsespaken (i) på basisplaten.
2. Hold i motorenheten med en hånd, trykk inn
begge hurtiglåsene (a).
3. Hold i basisplaten med den andre hånden og
trekk motoren fra basisplaten.
Sette på og ta av freser (fig. 3)
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for personskade, slå av verktøyet
og koble det fra strømkilden før du
fjerner/installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør, og før du foretar eventuelle
justeringer eller endringer i oppsett
eller ved reparasjon. Utilsiktet oppstart
kan føre til personskader.
INNSTALLERING AV FRESEVERKTØY
1. Fjern motorenheten fra basisplatent, se
Motorhurtiglås, hvis nødvendig.
2. Rengjør og sett inn det runde skaftet på
håndfreseren i mutteren, så langt den kommer.
Trekk den deretter ut omtrent 1,6 mm.
3. Trykk inn spindellåsknappen (e) for å
holde spindelakselen fast mens du dreier
chuckmutteren (u) med klokka med
skiftenøkkelen som følger med.
Side: 116
NORSK
115
MERK: Verktøyet har flere spindellåsutsparinger
som gir mulighet for en alternativ “manuell
skralle” metode å stramme freseverktøyet på.
Stramming med manuell skralle:
a. Slipp trykket på spindellåsknappen (e) uten å
fjerne skiftenøkkelen fra chuckmutteren (u).
b. Med skiftenøkkelen fremdeles på
chuckmutteren (u), strammer du i motsatt
retning for å tilbakestille skiftenøkkelens
posisjon.
c. Trykk inn spindellåsknappen (e) igjen og drei
skiftenøkkelen med klokken.
d. Gjenta prosedyren helt til chuckmutteren (u)
er tilstrekkelig stram.
MERK: Unngå mulig skade på
mutteren. Stram aldri til mutteren uten at
det sitter et freseverktøy i den.
FJERNING AV FRESEVERKTØY
1. Fjern motorenheten fra basisplaten, se
Motorhurtiglås.
2. Trykk inn spindellåsknappen (e) for å
holde spindelakselen fast mens du dreier
chuckmutteren (u) med klokka med
skiftenøkkelen som følger med.
Å løsne med manuell skralle -metoden:
a. Slipp trykket på spindellåsknappen (e) uten å
fjerne skiftenøkkelen fra chuckmutteren (u).
b. Med skiftenøkkelen fremdeles på
chuckmutteren (u), løsne i motsatt retning for
å tilbakestille skiftenøkkelens posisjon.
c. Trykk inn spindellåsknappen (e) igjen og drei
skiftenøkkelen mot klokken.
d. Gjenta prosedyren helt til chuckmutteren (u)
er løsnet og freseverktøyet kan fjernes.
Muttere
MERK: Stram aldri til mutteren uten at det sitter et
freseverktøy i den. Tlstramming av en tom mutter
kan ødelegge mutteren, selv om det gjøres for hånd.
For å endre mutterstørrelse, skru av hele
mutterenheten som beskrevet under. Installer den
ønskede mutteren ved å reversere prosedyren.
Chucken og chuckmutteren er koblet. Ikke forsøk å
fjerne chucken fra chuckmutteren.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør.
ADVARSEL: Ikke bruk freseverktøy
med diameter over 30 mm i dette
verktøyet.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 13)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
D26200
Korrekt håndstilling, som vist under, med en hånd
rundt basisplaten.
D26203, D26204
Korrekt håndstilling ved bruk av basisplate
for dykkfresing, er med en hånd på hvert
dykkfreshåndtak (ww) som vist under.
Start og stopp av motor
(fig. 1)
FORSIKTIG: Rengjør arbeidsområdet
for alle fremmedlegemer før du
starter opp verktøyet. Hold også om
verktøyet med et fast grep for å motstå
startmomentet.
FORSIKTIG: For å unngå personskade
og/eller skade på ferdig emne, sørg for
at motorenheten alltid STOPPER HELT
før du legger fra deg verktøyet.
For å slå på verktøyet, trykk inn ON som også tilsvarer
symbolet “l “, på støvbeskyttet bryter (d).
For å slå av verktøyet, trykk inn den siden av bryteren
der det står OFF, tilsvarende symbolet “O” .
Side: 117
NORSK
116
Låsespakjustering (fig. 4)
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for personskade, slå av verktøyet
og koble det fra strømkilden før du
fjerner/installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør, og før du foretar eventuelle
justeringer eller endringer i oppsett
eller ved reparasjon. Utilsiktet oppstart
kan føre til personskader.
Ikke bruk makt for å klemme til låsespaken. Bruk av
makt kan skade basisplaten.
Når låsespaken er festet (i) skal ikke motoren bevege
seg i basisplaten.
Hvis låsespaken ikke fester seg uten bruk av makt
eller hvis motoren beveger seg i basisplaten etter at
den er festet, er det nødvendig med justeringer.
Justering av låsespakens festekraft:
1. Løsne låsespaken (i).
2. Ved hjelp av en sekskantnøkkel, vri skruen (s) i
små trinn.
MERK: Når du skrur med klokka, strammes
spaken, og når du skrur mot klokka løsner
spaken.
Sentrering av underplaten (fig. 5)
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for personskade, slå av verktøyet
og koble det fra strømkilden før du
fjerner/installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør, og før du foretar eventuelle
justeringer eller endringer i oppsett
eller ved reparasjon. Utilsiktet oppstart
kan føre til personskader.
Hvis du har behov for å justere, endre eller skifte ut
bassisplaten, anbefales et sentreringsverktøy. Se
Tilleggsutstyr. Sentreringsverktøyet består av en kon
og en styrepinne. For justering av underplaten, følg
trinnene nedenfor.
1. Løsne men ikke ta av skruene til underplaten (ll)
slik at underplaten kan beveges fritt.
2. Sett styrinepinnen i chucken og skru til
chuckmutteren.
3. Sett motoren inn i basisplaten og klem til
låsespaken på basisplaten
4. Plasser konen på styrepinnen (t) og trykk
forsiktig nedover til konen stopper, som vist
under. Dette vil sentrere basisplaten.
5. Mens du holder konen nede strammer du
skruene på basisplaten.
Bruk av maler
Dykkbasisplate kan bruke maler. På den faste
basisplaten vil en ekstra underplate være nødvendig
for at maler skal kunne brukes. Anbefalt tilbehør
for bruk med verktøyet kan kjøpes fra din lokale
forhandler eller et autorisert servicesenter.
MERK: Den D-formede underplaten kan ikke bruke
maler, og er laget for å passe freseverktøy opp til 30
mm i diameter.
BRUK AV MALER
1. Installer en mal på underplaten ved bruk av to
skruer, og stram godt til.
2. Sentrer underplaten. Se Sentrering av
underplaten.
Justere fresedybden (fig. 6)
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for personskade, slå av verktøyet
og koble det fra strømkilden før du
fjerner/installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør, og før du foretar eventuelle
justeringer eller endringer i oppsett
eller ved reparasjon. Utilsiktet oppstart
kan føre til personskader.
1. Velg ønsket freseverktøy og installer det. Se
Sette på og ta av freseverktøy.
2. Monter basisplaten på motoren og
forsikre deg om at basisplaten er festet til
dybdejusteringsringen (b). Plasser fresen på
arbeidsstykket.
3. Åpne låsespaken (i) og vri på
dybdejusteringsringen (b) til freseverktøyet såvidt
berører arbeidsstykket. Vri ringen med klokka
for å løfte fresehodet, vri mot klokka for å senke
fresehodet.
4. Vri mikrojusteringsskalaen (h) med klokka til
0 på skalaen står mot pekeren på bunnen av
dybdejusteringsringen.
5. Vri dybdejusteringsringen helt til pekeren er
overens med ønsket kuttedybde, markert på
mikrojusteringsskalaen.
MERK: Hvert merke på justeringsskalaen
representerer en dybdeendring på 0,5 mm og
en fullstendig (360º) rotasjon av ringen endrer
dybden med 12,7 mm.
6. Lukk låsespaken (i) for å låse basisplaten.
Bruk av parallellanlegg (fig. 7A)
Et standard parallellanlegg er inkludert med D26200,
D26204 og fungerer fint med dykk- og faste
basisplater. Basis parallellanlegg D262003-XJ kan
leveres som tilleggsutstyr for de andre modellene, og
Side: 118
NORSK
117
kan kjøpes for en tilleggspris fra din lokale forhandler
eller servicesenter.
1. Fjern motorenheten fra basisplaten, se
Motorhurtiglås.
2. Ta av de flathodede skruen (mm) fra
lagringshullene på parallelanlegget.
3. Skyv parallellanlegget inn i sporet for
parallellanlegg (j) på siden av basisplaten.
Sett inn de til flathodede skruene gjennom
de passende hullene i underplaten for å feste
parallellanlegget. Stram til.
4. Følg alle instrukser som følger med
parallellanlegget.
MERK: For å ta av parallellanlegget, utfør
instruksjonene over i motsatt rekkefølge. Etter
å ha tatt av parallellanleggetm sett alltid de to
flathodede skruene (mm) tilbake i lagringshullene på
paralellanlegget, for å unngå at de blir borte.
Bruk a parallellanlegg med
styrepinner (kun dykk-basisplate:
D26203, D26204)
Et parallellanlegg med styrepinner kan være inkludert
med ditt verktøy med dykk-basisplate. Et Premium
parallellanlegg (model DE6913) kan også kjøpes fra
din lokale forhandler eller servicesenter for en ekstra
pris.
SETTE PÅ PARALLELLANLEGG (FIG. 7B)
1. Sett på styrespinnene (rr) håndoverfresens
basisplate (ss).
2. Sett på vingeskruene (tt) og fjærene (qq) på
basisplaten.
3. Stram til vingeskruene (tt).
4. Skyv paralellanlegget (uu) over stengene.
5. Fest på vingeskruene (tt) og fjærene (qq) på
parallellanlegget.
6. Stram til vingeskruene (v v) foreløpig. Se
Justering av parallellanlegg.
JUSTERING AV PARALLELLANLEGG (FIG. 1, 7C)
Følg monteringsinstrukser som følger med
parallellanlegget.
1. Tegn opp kuttelinjen på materialet.
2. Senk håndoverfresens oppheng til fresen er i
kontakt med arbeidsstykket.
3. Lukk dykkmekanismen ved å løsne
dykklåsespaken (p)
4. Plasser håndoverfresen på skjærelinjen. Den
ytre kuttekanten av freseb skal følge kuttelinjen.
5. Skyv parallellanlegget (uu) mot arbeidsstykket
og stram til vingeskruene (v v).
Sugefeste
(kun fast basisplate, fig. 8)
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for personskade, slå av verktøyet
og koble det fra strømkilden før du
fjerner/installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør, og før du foretar justeringer
eller ved reparasjon.. Utilsiktet
oppstart kan føre til personskader.
For å feste håndoverfresen til en støvsuger for
støvfjerning, gå frem som følger:
1. Fjern motorenheten fra basisplaten, se
Motorhurtiglås.
2. Fest sugefestet (v) til basisplaten som vist.
Stram til vingeskruene (w) fast for hånd.
3. Fest slangeadapteren til sugefestet.
4. Ved bruk av sugefeste, pass på plassering av
støvsugeren. Pass på at støvsugeren står støtt
og at slangen ikke kommer i veien for arbeidet.
Sugefeste
(kun dykk-basisplate, fig. 9)
1. Fjern motorenheten fra dykk-basisplaten, se
Motorhurtiglås.
2. Skyv klaffen (hh, felt) på sugefestet inn i sporet
i dykk-basisplaten og lås klaffen (ii, felt) i hullet i
dykk-basisplaten.
3. Fest basisplaten med den vedlagte plastskiven
(jj) og vingeskrue (kk). Stram til vingeskruen fast
for hånd.
4 Fest slangeadapteren til sugefestet.
5. Ved bruk av sugefeste, pass på plassering av
støvsugeren. Pass på at støvsugeren står støtt
og at slangen ikke kommer i veien for arbeidet.
Oppsett: Fast basisplate
SETT INN MOTOREN I FAST BASISPLATE (FIG. 1, 2)
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for personskade, slå av verktøyet
og koble det fra strømkilden før du
fjerner/installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør, og før du foretar eventuelle
justeringer eller endringer i oppsett
eller ved reparasjon. Utilsiktet oppstart
kan føre til personskader.
1. Åpne låsespaken (i) på basisplaten.
Side: 119
NORSK
118
2. Dersom dybdejusteringsringen (b) ikke er på
motoren, skyv dybdejusteringsringen (b) på
motoren til ringen er omtrent halvveis mellom
topp og bunn av motoren som vist. Sett
motoren i basisplaten ved å rette inn sporet på
motoren (g) med styrepinnene (r) på basisplaten.
Skyv motoren ned til dybdejusteringsringen
klikker på plass.
MERK: Sporene for styrepinner (g) er plassert
på hver side av motren slik at den kan settes på
i to stillinger.
3. Juster fresedybdem ved å vri på
dybdejusteringsringen. Se Justering av
fresedybden.
4. Lukk låsespaken (i) når du har ønsket dybde.
For informasjon om regulering av fresedybde, se
Justere fresedybde.
Oppsett: Dykk-basisplate
SETT INN MOTOREN I DYKK-BASISPLATE (FIG. 1, 10)
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for personskade, slå av verktøyet
og koble det fra strømkilden før du
fjerner/installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør, og før du foretar eventuelle
justeringer eller endringer i oppsett
eller ved reparasjon. Utilsiktet oppstart
kan føre til personskader.
1. Ta dybdejusteringsringen (b) av motoren. Den
brukes ikke med dykk-basisplaten.
MERK: Klikk fast dybdejusteringsringen på
den faste basisplaten når den ikke brukes, for å
unngå at den blir borte (fig. 10).
2. Sett motoren i basisplaten ved å rette inn
sporet på motoren (g) med styrepinnene (r)
på basisplaten. Skyv motoren ned til motoren
stopper mot motorstopperen (aa).
3. Lukk låsespaken (i).
JUSTERE DYKK-FRESEDYBDEN (FIG. 11)
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for personskade, slå av verktøyet
og koble det fra strømkilden før du
fjerner/installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør, og før du foretar eventuelle
justeringer eller endringer i oppsett
eller ved reparasjon. Utilsiktet oppstart
kan føre til personskader.
1. Lås opp dykkmekanismen ved å trekke ned
dykklåsespaken (p). Dykk ned håndoverfresen
så langt det går, slik at freseverktøyet (pp) så
vidt berører arbeidsstykket.
2. Lukk dykkmekanismen ved å løsne
dykklåsespaken (p).
3. Løsne dybdejusteringsstaven (o) ved å vri
vingeskruen (bb) mot klokka.
4. Skyv dybdejusteringsstaven (o) ned slik at den
møter nedre tønnestopper (n).
5. Skyv null-justeringsklaff (ee) på
dybdejusteringsstaven ned slik at toppen av den
står mot null på dybdejusteringsskalaen (dd).
6. Grip øvre riflede del av dybdejusteringsstaven
(o), skyv den opp slik at klaffen (ee)
står mot ønsket dybde av fresingen på
dybdejusteringsskalaen (dd).
7. Trekk til vingeskrue (bb) for å holde
dybdejusteringsstaven på plass.
8. Med begge hendene på håndtakene, lås
opp dykkmekanismen ved å trekke ned
dykklåsespaken (p). Dykkmekansmen og
motoren vil gå opp. Når frensen dykkes vil
dybdejusteringsstaven treffe tønnestopperen slik
at freseverktøyet når nøyaktig ønsket dybde.
BRUK AV ROTERENDE TØNNE FOR TRINNVISE KUTT
(FIG. 11)
Dersom det ønskes en fresedybde som er større
enn tillatt for en enkel omgang, roter tønnen slik
at dybdestaven (o) først er på linje med den større
tønnestoppeeren. Eter hver fresing, roter tønnen slik
at dybdestopperen er på linje med kortere posisjon,
helt til ønsket fresedybde er oppnådd.
ADVARSEL: Ikke bruk tønnestopperen
mens fresen kjører. Dette vil føre til
at hendene dine er i nærheten av
fresehodet.
FINJUSTERE DYKK-FRESEDYBDEN (FIG. 11)
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for personskade, slå av verktøyet
og koble det fra strømkilden før du
fjerner/installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør, og før du foretar eventuelle
justeringer eller endringer i oppsett
eller ved reparasjon. Utilsiktet oppstart
kan føre til personskader.
Den riflede knotten (cc) nederst på
dybdejusteringsstaven kan brukes for finjustering.
1. For å redusere fresedybden, roter knotten med
klokka (sett ned fra toppen av fresen).
2. For å øke fresedybden, roter knotten mot klokka
(sett ned fra toppen av fresen).
MERK: En komplett omdreining av knotten gir en
endring på omtrent 1 mm i dybde.
Side: 120
NORSK
119
FRESING MED DYKK-BASISPLATE (FIG. 11)
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for personskade, slå av verktøyet
og koble det fra strømkilden før du
fjerner/installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør, og før du foretar justeringer
eller ved reparasjon.. Utilsiktet
oppstart kan føre til personskader.
MERK: Fresedybden er låst ved dykk-basisplaten
opprinnelige tilstand. Dykk-låsen krever inngrep fra
brukeren for å kunne “låse opp” dykk-mekanismen.
1. Trykk ned dykklåsespaken (p) og dykk fresen
ned til freseverktøyet når innstilt dybde.
2. Slipp dykklåsespaken (p) når ønsket dybde er
nådd.
MERK: Ved å slippe låsespaken vil motoren
automatisk låses på plass.
MERK: Dersom det trengs økt motstand, bruk
hånden for å trykke ned låsespaken.
MERK: Dersom det trengs mer kraft, trykk ned
låsespaken videre og stram med klokka.
3. Utfør fresingen.
4. Ved å trykke ned låsespaken deaktiveres
låsemekanismen og freseverktøyet kan løsnes
fra arbeidsstykket.
5. Skru av fresen.
Bruk: Alle basisplater
MATERETNING (FIG. 12)
Materetningen er svært viktig ved fresing, og kan
utgjøre forskjellen mellom en vellykket jobb og et
ødelagt emne. Illustrasjonene viser korrekt retning av
mating for noen typiske fresejobber. Som en generell
regel, beveg fresen mot klokka ved utvendig fresing,
og med klokka ved innvendig fresing.
Form den utvendige kanten av et emne ved å følge
disse trinnene:
1. Fres endeveden, fra venstre til høyre
2. Fres sidene, fra venstre til høyre
3. Fres den andre enden (endeveden)
4. Avslutt med den siste siden.
VELGE FRESEHASTIGHET (FIG. 1)
Se Hastighetsvalgtabell for å velge fresehastighet.
Vri på hjulet for hastighetsregulering (c) for å regulere
fresehastigheten.
MYK OPPSTART
Kompakte håndoverfreser er utstyrt med elektronikk
for å gi en mykstartfunksjon som reduserer
startmomentet på motoren.
VARIABEL HASTIGHETSKONTROLL (FIG. 1)
Denne håndoverfresen er utstyrt med et hjul
for hastighetsregulering (c) med trinnløst valg
av hastighet mellom 16000 og 27000 RPM.
Juster hastigheten ved å vri på hjulet for
hastighetsregulering (c).
MERK: Ved bruk med lave og middels
hastigheter, vil hastighetskontrollen
forhindre at motorens hastighet
reduseres. dersom du venter å høre en
hastighetsendring og fortsetter å belaste
motoren, så kan du skade motoren ved
overoppvarming. Reduser dybden av
fresen og/eller reduser matehastigheten
for å unngå skade på verktøyet.
Kompakte håndoverfreser er utstyrt med elektronikk
for å overvåke og opprettholde hastigheten på
verktøyet ved fresing.
HASTIGHETSVALGTABELL
HJUL-
INNSTILLING
OMTRENTLIG
RPM
BRUKSOMRÅDE
1 16000
Freseverktøy med stor
diameter
2 18200
3 20400
4 22600 Freseverktøy med liten
diameter . Mykt tre,
plast, laminater.
5 24800
6 27000
MERK: Fres i flere omganger i stedet for en tung
omgang for å få bedre kvalitet på arbeidet.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Inspeksjon av børster
For opprettholdt tryggheten og elektrisk beskyttelse,
bør inspeksjon og skifting av børster på dette verktøyet
KUN utføres ved et DEWALT fabrikkservicesenter, et
DEWALT autorisert servicesenter eller annet kvalifisert
servicepersonell.
Side: 121
NORSK
120
Etter omtrent 100 timers bruk, send eller lever
verktøyet til nærmeste DEWALT fabrikkservicesenter
eller DEWALT autorisert servicesenter for grundig
rengjøring og inspeksjon. Få skiftet ut slitte deler og
smøres med nytt smøremiddel. Få installert nye børster
og test at verktøyet fungerer.
Alt tap av effekt før vedlikeholdskontrollen over kan
tyde på at det straks trengs service på verktøyet. I
SÅ FALL, IKKE FORTSETT Å BRUKE VERKTØYET.
Dersom det er korrekt driftsspenning, send verktøyet
straks til et servicesenter for service.
voksing av motor og basisplate
For å vedlikehold myk funksjon ved bevegelse
av motoren i forhold til basisplaten, skal utsiden
av motoren og innsiden av basisplaten vokses
med en standard vokspasta eller flytende voks.
Følg produsentens instrukser, gni voksen rundt
hele utvendig omkrets av motoren og innvendig
omkrets på basisplaten. La voksen tørke og tørk av
overskudd med en myk klut.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører
denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikke-
metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk en
klut som bare er fuktet med vann og
mild såpe. Aldri la noen væske trenge
inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette verktøyet.
For å redusere faren for skader, bør
kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DEWALT brukes sammen med dette
produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene kan
resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk
av resirkulert materiale hjelper til med å
hindre miljøforurensing og reduserer
etterspørselen etter råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DEWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved
å ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALT-
reparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
Side: 122
NORSK
121
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises.
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt D26204K ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt D26204K

Har du et spørsmål om DeWalt D26204K men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt D26204K. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med D26204K DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.