D25960

DeWalt D25960 manual

D25960

Manual for DeWalt D25960 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 124 sider.

Side: 1
NORSK 67 MEISELHAMMER D25960, D25961 Gratulerer! Du har valgt et elektrisk DEWALT -verktøy. Mangeårig erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT til den mest pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektriske verktøy. Tekniske spesifikasjoner D25960 D25961 Spenning V 230 230 Type 1 1 Frekvens Hz 50 50 Strømeffekt W 1600 1600 Slaghastighet min-1 1450 1450 Slagkraft (EPTA 05/2009) J 35 35 Verktøyholder 28 mm Hex 30 mm Hex Meiselstillinger 1 1 Vekt kg 18,4 16,9 LPA (støytrykknivå) dB(A) 91 91 KPA (usikkerhet støytrykknivå) dB(A) 3,0 3,0 LWA (lydeffekt) dB(A) 102 102 KWA (usikkerhet lydeffekt ) dB(A) 3,0 3,0 Total vibrasjonsverdier (triax vektor-sum) fastsatt i henhold til EN 60745: Meisling, Verdi vibrasjonsutslipp ah,Cheq håndstilling: én hånd på hovedhåndtak og én hånd på sidehåndtak = m/s² 6,8 6,8 begge hender på hovedhåndtak = m/s² 4,5 4,5 Uvisshets-K = m/s² 1,5 1,5 Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av eksponering. ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme, organisere arbeidsmønster. Sikringer Europa 230 V verktøy 10 A, nettspenning
Side: 2
NORSK 68 Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene. FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade. ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke kan føre til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås. Angir fare for elektrisk støt. Angir brannfare. EU-samsvarserklæring MASKINDIREKTIV DIREKTIV OM UTENDØRS STØY D25960, D25961 DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under ”tekniske data” er i samsvar med: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6; 2000/14/EC, Elektrisk betonghogghammer (håndholdt), 15 kg<m<30 kg, Vedlegg VIII, TÜV Rheinland Product Safety GmbH (0197), D-51105 Köln, Germany, Notified Body ID No.: 0197 Nivå akustisk effekt iht. 2000/14/EF (artikkel 12, vedlegg III, nr. 10; 15 kg<m<30 kg): LWA (målt lydeffektnivå) D25960, D25961 dB 102 LWA (garantert lydeffektnivå) dB 105 Disse produktene er også i samsvar med direktiv 2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken. Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DEWALT. Horst Grossmann visepresident teknikk og produktutvikling DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510, Idstein, Tyskland 01.04.2011 ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen kan reduseres. Generelle sikkerhetsadvarsler ved bruk av elektriske verktøyer ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler og bruksanvisninger. Unnlatelse av å følge advarsler og bruksanvisninger kan resultere i elektrisk sjokk, brann og/eller alvorlige skader. TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG BRUKSANVISNINGER FOR FREMTIDIG REFERANSE Begrepet ”elektrisk verktøy” i advarslene nedenfor henviser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk verktøy eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk verktøy. 1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN a) Pass på at arbeidsplassen er ren og godt belyst. Rotete eller mørke områder øker faren for ulykker. b) Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive omgivelser, f.eks. nær antennelig væske, gass eller støv. Elektriske verktøyer produserer gnister som kan antenne støv eller gass. c) Barn og tilskuere skal holdes på god avstand ved bruk av elektriske verktøyer. Forstyrrelser kan forårsake at en mister oversikten. 2) SIKKERHET VED BRUK AV ELEKTRISITET a) Støpslene på elektriske verktøy må passe i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel. Bruk ikke tilpasningsstøpsler på jordede elektriske verktøy. Uendrede støpsler og stikkontakter som passer kravene, reduserer risikoen for elektrisk støt.
Side: 3
NORSK 69 b) Unngå å berøre jordede flater som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt. c) Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller fuktighet. Hvis vann kommer inn i et elektrisk verktøy, øker faren for elektrisk støt. d) Vær ikke hardhendt med ledningen. Bruk ikke ledningen til å bære, dra eller frakople det elektriske verktøyet. Hold ledningen på god avstand fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadde eller sammenviklede ledninger øker faren for elektrisk støt. e) Ved utendørs bruk av det elektriske verktøyet skal du bruke en skjøteledning som er beregnet på utendørs bruk. Bruk av ledning som er beregnet på utendørs bruk reduserer faren for elektrisk støt. f) Hvis du må bruke et elektrisk verktøy i fuktige omgivelser, bruk en strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt. 3) PERSONSIKKERHET a) Vær oppmerksom, følg med på det du gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har brukt narkotika, alkohol eller legemidler. Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å forårsake alvorlig personskade. b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Bruk av verneutstyr som støvmasker, glidesikre sko, hjelm og hørselsvern der det trengs, reduserer faren for personskade. c) Unngå utilsiktet oppstarting. Påse at bryteren er i AV-posisjon før du kopler til strømmen og/eller batteripakken, samt tar opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller setter støpselet i stikkontakten mens bryteren er på, øker du faren for ulykker. d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det elektriske verktøyet. En skrunøkkel som er festet til en roterende del i det elektriske verktøyet, kan forårsake personskade. e) Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet og god balanse til enhver tid. Dette gir bedre kontroll over det elektriske verktøyet hvis det skulle oppstå en uventet situasjon. f) Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende klær eller smykker. Hold hår, klær og hansker på god avstand fra bevegelige deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler. g) Hvis verktøyet har tilkopling for støvoppsamler eller støvavsug, skal du påse at disse er tilkoplet og brukes på riktig måte. Bruk av støvoppsamler kan redusere farer som er forbundet med støv. 4) BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISKE VERKTØY a) Forsér ikke det elektriske verktøyet. Bruk riktig elektrisk verktøy til jobben. Det riktige verktøyet gjør jobben bedre og tryggere og med den hastigheten som er det konstruert for. b) Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis det ikke går an å slå bryteren av og på. Verktøy som ikke kan styres med bryteren, er farlig og må repareres. c) Ta støpselet ut av kontakten og/eller ta batteripakken ut av det elektriske verktøyet, før du foretar justeringer, bytter tilbehør eller legger det bort til oppbevaring. Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer faren for at det elektriske verktøyet startes utilsiktet. d) Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig for barn, og la ikke personer som ikke er kjent med verktøyet eller disse anvisningene, bruke verktøyet. Elektriske verktøy er farlige i hendene på ukyndige brukere. e) Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter feiljusteringer eller binding i bevegelige deler, skadde deler eller andre ting som kan påvirke det elektriske verktøyets funksjonalitet. Hvis det elektriske verktøyet er skadet, skal det repareres før bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte elektriske verktøy. f) Sørg for at skjæreverktøy alltid er skarpe og rene. Med riktig vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter oppstår det sjeldnere bindinger. Slike verktøy er dessuten lettere å håndtere. g) Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits osv. i samsvar med disse anvisningene. Ta også hensyn til arbeidsforholdene og jobben som skal utføres. Det kan være farlig å bruke det elektriske verktøyet til andre oppgaver enn det som er tiltenkt. 5) SERVICE a) Service på det elektriske verktøyet skal utføres av en kvalifisert servicetekniker som utelukkende bruker originale reservedeler. Slik sørger du for å ivareta det elektriske verktøyets sikkerhet.
Side: 4
NORSK 70 Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for meiselhammere • Bruk hørselsvern. Eksponering for støy kan forårsake tap av hørsel. • Bruk hjelpehåndtakene som leveres med verktøyet. Hvis man mister kontrollen, kan det føre til personskade. • Verktøyet holdes i de isolerte gripeflatene når man gjør en jobb der skjæreverktøyet kan komme i kontakt med skjulte ledninger eller ledningen til selve verktøyet. Hvis et skjæretilbehør kommer i kontakt med en strømførende ledning, kan synlige metalldeler i verktøyet også bli strømførende og gi brukeren elektrisk støt. • Påse at materialet det bores i ikke inneholder strøm- eller gassledninger og at deres beliggenhet er bekreftet med strøm-/ gasselskapet. • Hold et godt tak i verktøyet til alle tider. Ikke forsøk å bruke dette verktøyet uten å holde det med begge hender. Bruk av dette verktøyet med én hånd vil gjøre at man mister kontrollen. Gjennomboring eller om man støter mot harde materialer slik som armeringsstenger kan dette også være farlig. Stram sidehåndtakene godt før bruk. • Påse at meiselen er sikret på plass før bruk av verktøyet. • I kaldt vær eller når verktøyet ikke har blitt brukt i lengre perioder, kjøres verktøyet uten belastning i noen minutter før bruk. • Når man arbeider over bakkenivå, påse at området under er tomt. • Ikke rør meiselen eller delene nære meiselen rett etter bruk da de kan være ekstremt varme og dette kan forårsake at man brenner huden. • Rett alltid strømkabelen mot baksiden, bort fra meiselen. • Ikke bruk dette verktøyet i lengre perioder. Vibrasjon forårsaket av hammereffekt kan være skadelig for hender og armer. Bruk hansker som ekstra polstring og begrens eksponering ved å ta pauser ofte. Øvrige farer Følgende farer er uløselig knyttet til bruken av meiselhammere: – Skader forårsaket av berøring av varme verktøydeler. Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse er: – Hørselsskader. – Fare for å klemme fingrene når man bytter tilbehøret. – Helsefarer som skyldes innånding av støv som oppstår ved arbeid i betong og/eller murverk. Merking på verktøyet Følgende piktogrammer vises på verktøyet: Les instruksjonshåndboken før bruk. Bruk hørselvern. Bruk vernebriller. DATOKODE PLASSERING (FIG. 1) Datokoden (g), som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset. Eksempel: 2011 XX XX Produksjonsår Pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Meiselhammer 1 Sidehåndtak 1 Spissmeisel 1 Plastkoffert 1 Brukerhåndbok 1 Diagram • Sjekk om det har oppstått skade på verktøyet, delene eller tilbehøret under transport. • Ta deg tid til å lese og gjøre deg godt kjent med brukerhåndboken før du tar verktøyet i bruk. Beskrivelse (fig. 1) a. Av/på-bryter b. Hovedhåndtak c. Klemskrue for sidehåndtak d. Sikringssplint for verktøy e. Verktøyholder f. Sidehåndtak
Side: 5
NORSK 71 TILTENKT BRUK De kraftige demoleringshammerne D25960 og D25961 er beregnet for kraftige demolerings- og rivningsområder. SKAL IKKE brukes under våte forhold eller nær antennelige væsker eller gasser Disse kraftige meiselhammerne er elektriske verktøy som er beregnet på bruk av yrkesutøvere. LA IKKE barn røre verktøyet. Det kreves oppsyn når uerfarne operatører bruker dette verktøyet. Aktiv vibrasjonskontroll Den aktive vibrasjonskontrollen nøytraliseres tilbakeslagsvibrasjonen fra hammermekanismen. Reduserer hånd- og armvibrasjon. Den gjør bruken over lengre perioder mer behagelig og forlenger levetiden til verktøyet. Sikkerhet ved bruk av elektrisitet Den elektriske motoren er bare beregnet på én bestemt spenning. Sjekk alltid at spenningen i strømforsyningen samsvarer med spenningen på klassifiseringsskiltet. Dette DEWALT -verktøyet er dobbelisolert i samsvar med EN 60745. Det er derfor ikke påkrevd med jordledning. Hvis ledningen er skadet må den skiftes ut med en spesialledning som kun er tilgjengelig gjennom DEWALTS serviceorganisasjon. Bruk av skjøteledning Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets strømforbruk (se Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1,5 mm2 ; maksimum lengde er 30 m. Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel. MONTERING OG JUSTERING ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av enheten og koble verktøyet fra strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. ADVARSEL: Bruk alltid hansker når du skifter utstyr. Eksponerte metalldeler på verktøyet og utstyr kan bli svært varme under bruk. Sette inn og fjerne 28/30 mm sekskantet verktøy (fig. 3, 4) D25960 Verktøyet bruker meisler med et 28 mm sekskantet skaft. D25961 Verktøyet bruker meisler med et 30 mm sekskantet skaft. Bruk bare anbefalt tilbehør fra DEWALT med dette produktet. 1. Rengjør meiselskaftet (Fig. 3). D25960 FESTE ET MEISEL MED SPOR I SKAFTET (FIG. 4A) 1. Dra i sikringssplinten for verktøyet (d) til ulåst posisjon. 2. Hold meiselen foran verktøyholderen med sporet (h) vendt oppover. 3. Sett meiselskaftet i verktøyholderen (e). 4. Skyv sikringssplinten (d) bakover for å låse tilbehøret på plass. 5. Trekk på meiselen for å sjekke at den er riktig låst. Hammerfunksjonen krever at meiselen kan bevege seg aksialt flere centimeter når det er låst i verktøyholderen. 6. For å fjerne en meisel trekker du tilbake sikringssplinten (d) og trekk meiselen ut av verktøyholderen (e). FESTE EN MEISEL MED KRAGE PÅ SKAFTET (FIG. 4B) 1. Dra i sikringssplinten for verktøyet (d) til ulåst posisjon. 2. Sett meiselskaftet i verktøyholderen (e). 3. Skyv sikringssplinten (d) på linje med tilbehørskaftet for å låse tilbehøret på plass. 4. Trekk på meiselen for å kontrollere at det er riktig låst. Slagfunksjonen krever at meiselen kan forskyve seg flere centimeter i aksialretning når den er låst i verktøyholderen. 5. For å fjerne en meisel trekker du tilbake sikringssplinten (d) og trekk meiselen ut av verktøyholderen (e).
Side: 6
NORSK 72 D25961 FESTE EN MEISEL MED SPOR I SKAFTET (FIG. 4C) 1. Trekk i holdebolten (i) og vri den 180° til ulåst posisjon. 2. Hold meiselen foran verktøyholderen med sporet (h) vendt oppover. 3. Sett meiselskaftet i verktøyholderen (e). 4. Trekk i holdebolten (i) og vri den 180° tilbake til låst posisjon. 5. Trekk på meiselen for å sjekke at den er riktig låst. Hammerfunksjonen krever at meiselen kan bevege seg aksialt flere centimeter når det er låst i verktøyholderen. 6. For å fjerne en meisel trekker du i holdebolten (i) og vrir den 180° til ulåst posisjon. Justering av sidehåndtaket (fig. 1) Sidehåndtaket (f) monteres på verktøyet for å tilpasses både høyre- og venstrehendte brukere. ADVARSEL: Bruk verktøyet kun når sidehåndtaket er riktig montert. 1. Løsne klemskruen (c) og roter sidehåndtaket til ønsket posisjon. 2. Lås sidehåndtaket på plass ved å stramme klemmeskruen (c). BRUK Bruksanvisning ADVARSEL: • Følg alltid sikkerhetsanvisninger og gjeldende forskrifter. • Vær alltid klar over hvor rør og ledninger er. • Påfør verktøyet et trykk på ca. 20 - 30 kg. Ekstra stort trykk vil ikke gjøre meislingen raskere, men det vil redusere verktøyets effektivitet og kan redusere dets levetid. Korrekt plassering av hendene (fig. 2) ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist. ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en plutselig reaksjon. VIKTIG: Verktøyet må alltid holdes med to hender under bruk. Horisontale bruksområder (fig. 2A): Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på sidehåndtaket (f) og den andre på hovedhåndtaket (b). Vertikale bruksområder (fig. 2B): Riktig håndstilling er å ha begge hendene på hovedhåndtaket (b). Slå verktøyet av og på (fig. 1) Slå på: Still strømbryteren (a) i stillingen 1. Slå av: Still strømbryteren (a) i stillingen 0. Riving, siselering og fuging (fig. 1, 2) 1. Velg riktig meisel, og rengjør skaftet. 2. Sett inn meiselen og kontroller at den er ordentlig låst. 3. Monter og juser sidehåndtaket (f), og kontroller at det er skikkelig strammet. 4. Hold verktøyet med to hender på hovedhåndtaket (b) eller med en hånd på hovedhåndtaket (b) og en hånd på sidehåndtaket (f). Verktøyet må alltid holdes med to hender under bruk. Se Riktig håndstilling. 5. Slå på verktøyet for å kjøre det i kontinuerlig drift. 6. Verktøyet skal alltid skrus av når arbeidet er ferdig og før du kopler fra strømtilførselen. Forskjellige meiseltyper er tilgjenglige som ekstrautstyr. Bare tilbehør som er anbefalt av DEWALT bør brukes med dette produktet. VEDLIKEHOLD Elektriske verktøy fra DEWALT er laget for langtidsbruk med minimalt vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende funksjonalitet er betinget av riktig behandling og regelmessig rengjøring. Verktøyet kan ikke repareres av brukeren. Ta verktøyet til et autorisert DEWALT-serviceverksted med jevne mellomrom. Dersom det oppstår problemer før dette, ta kontakt med et autorisert DEWALT-serviceverksted. Vedlikehold av tilbehør (fig. 5, 6) ADVARSEL: Disse meislene kan slipes bare et begrenset antall ganger. Er du i tvil, kontakt forhandleren for anbefalinger.
Side: 7
NORSK 73 ADVARSEL: Sørg for at eggen ikke blir misfarget som følge av for stort trykk. Dette kan redusere tilbehørets hardhet. Bruk kun skarpe meiselbor for best resultat. Jevnlig sliping av meiselborene vil garantere at de holder lenge og gir optimale resultater. SLIPING Se figur 5 for typer meisler du ønsker å bruke med dette verktøyet. Slip meislene på slipekniver med rennende vann. Se figur 6 for de riktige vinklene til følgende meisler: k. spissmeisel l. flatmeisel m.bred skaleringsmeisel n. leirspade SMIING For smiing: Varm opp meiselen til 850–1050°C (lyserød-gul). For å herde meiselen igjen: • Varm opp meiselen til 900°C og bråkjøl det i olje. • Plasser meiselen i ovnen i 1 time ved 320°C (fargen er lyseblå). Smøring Dette elektriske verktøyet trenger ikke smøring. Rengjøring ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av verktøyhuset med tørr luft så ofte som du ser at skitt legger seg i og rundt lufteåpningene. Bruk øyevern når du gjør dette. ADVARSEL: Bruk aldri løsningsmidler eller andre harde kjemikalier for rengjøring av deler av verktøyet som ikke er laget av metall. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som er brukt i disse delene. Bruk en klut som er fuktet med bare vann og mild såpe. Pass på at det aldri kommer væske inn i verktøyet. Legg aldri noen av verktøydelene i vann. Tilbehør ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke leveres av DEWALT, ikke er testet med dette produktet, kan det være farlig å bruke slikt tilbehør med dette produktet. Reduser risikoen for personskade ved å bare bruke tilbehør som anbefales av DEWALT sammen med dette produktet. Ta kontakt med en forhandler for informasjon om tilbehør. Miljøvern Separat innsamling. Dette produktet skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det, skal du ikke kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles separat. Separat innsamling av brukte produkter og pakkematerialer gjør det mulig å gjenvinne materialer og bruke dem på nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer reduserer forurensning og etterspørselen etter råvarer. Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser om separat innsamling av elektriske produkter fra hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren når du kjøper et nytt produkt. DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger. Send produktet til et autorisert servicesenter som kan samle inn produkter på dine vegne og anvende denne tjenesten. Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på adressen som er oppført i denne brukerhåndboken. Du finner også en liste over autoriserte servicesentre for DEWALT og utførlig informasjon om service og kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
Side: 8
NORSK 74 GARANTI DEWALT er overbevist om kvaliteten på produktene sine og tilbyr en enestående garanti for profesjonelle brukere av produktet. Denne garantierklæringen kommer i tillegg til, og har på ingen måte negativ innvirkning på, dine kontraktsmessige rettigheter som profesjonell bruker eller på dine lovfestede rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker. Garantien er gyldig innen områdene tilhørende medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA). • 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI • Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan du ganske enkelt returnere det innen 30 dager, komplett med alle de originale komponentene slik du kjøpte det, til innkjøpsstedet for å få full refusjon. Produktet må ha blitt utsatt for rimelig slitasje og kvittering må fremvises. • ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT • Dersom du har behov for vedlikehold eller service på ditt DEWALT-verktøy i de første 12 månedene etter kjøpet, får du 1 service gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke sviktet under garantien. • ET ÅRS FULL GARANTI • Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på grunn av material- eller produksjonsfeil innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer DEWALT å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt eller – etter vårt skjønn – å erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at: • Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt; • Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje; • Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av uautoriserte personer; • Kvittering fremvises; • Produktet returneres komplett med alle originale komponenter. Dersom du har et krav, kontakt forhandleren eller finn nærmeste autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT katalogen, eller kontakt ditt DEWALT kontor på adressen som angitt i denne bruksanvisningen. En liste av autoriserte DEWALT reparatører og informasjon om vår etter-salg service finner du på internett under: www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt D25960 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt D25960. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med D25960 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt D25960

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt D25960 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Driller
  • Model/navn: D25960
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk