DeWalt D25730 manual

Manual for DeWalt D25730 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 136 sider.

Side: 1
NORSK 72 BORHAMMER D25700, D25701, D25730 ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme, organisere arbeidsmønster. Sikringer: Europa 230 V verktøy 10 Ampere, nettspenning Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og legg merke til disse symbolene. FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som vil føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges. ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges. FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke avverges. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås. Betegner fare for elektrosjokk. Gratulerer! Du har valgt et DEWALT verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektriske verktøy. Tekniske data D25700 D25701 D25730 Spenning V 230 230 230 Type 1 2 2 Inngangseffekt W 1250 1300 1500 Boreeffekt J 1,5–13 2–14 3–14 Total borerekkevidde i betong: solide bitt mm 12–48 12–48 18–52 kjernebitt mm 40–115 40–125 40–150 Optimal borerekkevidde i betong: solide bitt mm 25–40 25–45 28–48 Meislingsposisjoner 24 24 24 Verktøyholder SDS Max® SDS Max® SDS Max® Vekt kg 7,8 8,3 9,5 LPA (støytrykknivå) dB(A) 84 84 84 KPA ((lydtrykk usikkerhet) dB(A) 2,8 2,8 2,8 LWA (lydeffekt) dB(A) 105 105 105 KWA (lydeffekt usikkerhet) dB(A) 2,8 2,8 2,8 Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht, EN 60745-1, EN 60745-2-6: Vibrasjonsutslippsverdi ah Boring i betong ah,HD = m/s² 15,0 10,0 11,5 Usikkerhet K =m/s² 1,8 1,6 2,4 Verdi vibrasjonsutslipp ah Meisling ah,Cheq = m/s² 12,0 9,5 10,5 Usikkerhet K = m/s² 1,5 1,6 1,6 Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av eksponering.
Side: 2
NORSK 73 Betegner fare for brann. EU-samsvarserklæring MASKINERIDIREKTIV D25700, D25701, D25730 DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under “tekniske data” er i samsvar med: 98/37/EC (fram til 28. des., 2009), 2004/108/EC, 2006/42/EC (fra 29. des., 2009), 2006/95/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6. Disse produktene er også i samsvar med direktiv 2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken. Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DEWALT Horst Grossmann visepresident teknikk og produktutvikling DEWALT , Richard-Klinger-Straße 11, D-65510, Idstein, Tyskland 24.07.2009 ADVARSEL: For å redusere skaderisikoen, les brukerhåndboken. Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske verktøy ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller alvorlig skade. TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy. 1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke områder er en invitasjon til ulykker. b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan antenne støv eller gasser. c) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen. 2) ELEKTRISK SIKKERHET a) Støpselet til elektriske verktøy må passe til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk. b) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet. c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk. d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk. e) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk sjokk. f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted er uungåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for elektrisk sjokk. 3) PERSONLIG SIKKERHET a) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol. Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske verktøy kan føre til alvorlig personskade. b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil redusere personskader.
Side: 3
NORSK 74 c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på øker faren for ulykker. d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre til personskade. e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner. f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler. g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer. 4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den hastigheten det ble konstruert for. b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres. c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller batteripakken fra det elektriske verktøyet før du foretar noen justeringer, endrer tilbehør eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte det elektriske verktøyet ved et uhell. d) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk, utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke er kjent med det elektriske verktøyet eller disse instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i hendene på utrenede brukere. e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært, om deler er ødelagt eller andre forhold som kan påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet, få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy. f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre sannsynlig fast og er lettere å kontrollere. g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv., i samsvar med disse instruksjonene og ta i betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en farlig situasjon. 5) VEDLIKEHOLD a) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør som kun bruker originale reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir ivaretatt. Ekstra sikkerhetsinstruksjoner for roterende borhammere • Bruk hørselsvern. Eksponering mot støy kan føre til tap av hørsel. • Bruk hjelpehåndtakene som følger med maskinen. Tap av kontroll kan føre til personskade. • Hold det elektriske verktøyet kun i isolerte gripeoverflater når du utfører operasjoner hvor kutteutstyret kan komme i kontakt med skjulte ledninger eller egen ledning. Kutteutstyr som kommer i kontakt med en strømførende ledning, kan føre til at eksponerte metalldeler på elektroverktøyet blir strømførende, og kan gi operatøren støt. Øvrige farer Følgende farer er uløselig knyttet til bruken av roterende hammere: – Skader som skyldes berøring av de roterende delene eller varme deler på verktøyet Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse er: – Hørselsskader. – Fare for å klemme fingrene når man bytter tilbehøret. – Helsefarer som skyldes innånding av støv som oppstår ved arbeid i betong og/eller murverk. Merking på verktøyet Følgende piktogrammer vises på verktøyet: Les instruksjonshåndboken før bruk.
Side: 4
NORSK 75 Bruk hørselsvern. Bruk vernebriller. DATOKODE PLASSERING (FIG. 1) Datokoden (r), som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset. Eksempel: 2009 XX XX Produksjonsår Pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Borhammer 1 Sidehåndtak 1 Klut 1 Settboks (bare K-modeller) 1 Brukermanual 1 Splittegning • Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha oppstått under transport. • Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken før bruk. Beskrivelse (fig. 1) ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader. a. På-/av-bryter b. Låseknapp c. Elektronisk hastighets- og støtskala d. LED serviceindikator e. Indikator-LED for børsteslitasje f. Momentkontrollbryter (D25701/D25730) g. Modusvelger h. Verktøyholder i. Krage j. Sidehåndtak k. Klemmehjul sidehåndtak l. Bakre sidehåndtaksstilling m. Hovedhåndtak TILTENKT BRUK Din borhammer er konstruert for profesjonell meiselhamring og lett oppflisings-, meislings- og nedrivningsarbeid. IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker eller gasser. Denne borhammeren er et elektrisk verktøy for profesjonelle. IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet. Myk oppstart Med myk oppstart er det mulig å øke hastigheten gradvis, slik at boret ikke spiser seg bort fra stedet man ønsker å ta hull. Denne funksjonen reduserer i tillegg momentslaget som overføres til giret og operatøren hvis borhammeren startes med boret plassert i et eksisterende hull. Elektronisk hastighets- og støtkontroll (fig. 2) Den elektroniske hastighets- og støtkontrollen (c) har følgende fordeler: – bruk av mindre tilbehør uten fare for brudd; – minimalisert spruting ved meisling eller boring av myke eller sprø materialer; – optimal verktøykontroll for nøyaktig meisling. Momentkløtsj Momentkløtsjen reduserer den maksimale momentreaksjonen som overføres til operatøren dersom bittet setter seg fast. Denne funksjonen forhindrer også at giringen og den elektriske motoren stanser. Momentkløtsjen er fabrikkinnstilt og kan ikke justeres. Total momentkontroll D25701, D25730 Kløtsjmomentet kan endres mellom høyt og lavt avhengig av bruk. Under normal drift settes kløtsjen til lavt moment som har tilstrekkelig moment for mesteparten av bruken av boret. Dersom bittet setter seg fast på lavt moment, aktiveres kløtsjen mye raskere enn på konvensjonelle hammerkløtsjer. Der hvor lavt moment ikke er nok, kan verktøyet endres til høyt moment som gir et moment lignende konvensjonelle maskiner. Hver gang verktøyet plugges inn, vil kløtsjen automatisk tilbakestilles til lavt moment.
Side: 5
NORSK 76 LED serviceindikator (fig. 2) Den gule børsteindikator-LED-en (e) tennes når karbonbørstene er nesten nedslitt for å indikere at verktøyet trenger service innen de neste 8 brukstimene. Den røde serviceindikator-LED-en (d) tennes dersom det er feil på verktøyet eller børstene er helt utslitte (se Børster under Vedlikehold). Fullt vibrasjonsdempet hovedhåndtak (fig. 1) Demperne i hovedhåndtaket (m) absorberer vibrasjonene som overføres til brukeren. Dette bedrer brukerkomfoten under bruk. Aktiv vibrasjonskontroll D25701, D25730 Den aktive vibrasjonskontrollen nøytraliserer returvibrasjon fra hammermekanismen. Reduksjon av hånd- og armvibrasjon gjør det mer behagelig å bruke verktøyet over lengre tid, og forlenger verktøyets brukstid. Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen på merkeskiltet. Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med EN 60745; det trengs derfor ikke noen jordledning. Hvis tilførselsledningen er skadet, må den byttes med en spesialledning som fås via DEWALT -serviceorganisasjon. Bruk av skjøteledning Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg for kraftforsyningen til verktøyet ditt (se tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1 mm2; maksimum lengde er 30 m. Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel. MONTERING OG JUSTERING ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av enheten og koble verktøyet fra strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Innsetting og fjerning av SDS Max® - tilbehør (fig. 3A, 3B) Denne maskinen bruker SDS Max® drillbitt og meisler (se innsettingen i figur 3B for et tverrsnitt av et SDS Max® kroneskaft). 1. Rengjør og smør kroneskaftet. ADVARSEL: Bruk kun en liten mengde smørefett på kroneskaftet. Ikke bruk smørefett på maskinen. 2. Før kroneskaftet inn i vertkøyholderen (h) og press og vri bittet lett til kragen smetter på plass. 3. Trekk i bittet for å kontrollere at det er helt låst. Hamre-funksjonen krever at bittet kan bevege seg aksialt flere centimetre når den er låst i verktøyholderen. 4. For å fjerne bittet, trekker du tilbake låsekragen til verktøyholderen (h) og trekker bittet ut av verktøyholderen. Valg av driftsmodus (fig. 4A, 4B) Verktøyet kan brukes i to driftsmoduser (fig. 4A): Hammerboring: For boring i betong, stein og murverk. Kun hamring: for meisling og nedrivning. I denne modusen kan verktøyet også brukes som en brekkstang for å frigjøre et fastkjørt bor. 1. For å velge driftsmodus, roter modusvelgeren (g) til den peker på symbolet for ønsket modus. Det kan være nødvendig å vri verktøyholderen (h) lett for å la modusvelgeren (g) passere “0” posisjonen. 2. Kontroller at modusvelgeren (g) låses på plass. Stille inn meislingsposisjon (fig. 4A, 4B) Meiselen kan stilles inn og låses i 24 ulike posisjoner (fig. 4B). 1. Roter modusvelgeren (g) til den peker på “0”-posisjonen. 2. Roter meiselen i ønsket posisjon. 3. Still modusvelger (g) til “kun hamring”- posisjonen. 4. Drei meiselen til den låses i posisjon.
Side: 6
NORSK 77 Stille den elektroniske hastighets- og støtskalaen (fig. 2) Drei skalaen (c) til ønsket nivå. Drei skalaen oppover for høyere hastighet og nedover for lavere hastighet. Korrekt innstilling er et spørsmål om erfaring. F.eks.: – ved meisling eller boring av myke, sprø materialer, eller når minimalt med spruting er nødvendig, kan skalaen stilles inn på en lav innstilling; – ved riving eller boring i hardere materialer, sett skalaen til en høy innstilling. Innstilling av momenkontrollbryteren (fig. 2) D25701/D25730 Verktøyet velger lav momentposisjon automatisk hver gang verktøyet plugges inn. 1. For å velge høyt moment, vri momentkontrollbryteren (f) til høyre til den låses på plass. 2. For å velge lavt moment, vri momentkontrollbryteren (f) til venstre til den låses på plass. 3. Det kan være nødvendig å vri verktøyholderen lett for å få mekanismen til å aktiveres. Montering og innsetting av sidehåndtaket (fig. 5A–5C) Sidehåndtaket (j) kan monteres foran eller bak på begge sider av maskinen, for venstre- og høyrehendte brukere. ADVARSEL: Bruk alltid verktøyet med sidehåndtaket skikkelig montert. FRONTMONTERING (FIG. 5A, 5B) 1. Smett stålringen (q) over kragen (i) bak verktøyholderen (h). Klem de to endene sammen, monter børsten (o) og før inn pinnen (p). 2. Sett klemmen for sidehåndtaket (n) på plass og skru på klemmehjulet (k). Ikke trekk til. ADVARSEL: Når det er montert, bør klemmen for sidehåndtaket aldri fjernes. 3. Skru sidehåndtaket (j) inn i klemmehjulet og stram det. 4. Drei sidehåndtakfestet til ønsket posisjon. For horisontal boring med et tungt drillbitt, anbefaler vi å plasere sidehåndtaket i en vinkel på ca. 20° for optimal kontroll (fig. 5B). 5. Lås sidehåndtakfestet på plass ved å stramme til klemmehjulet (k). BAKMONTERING (FIG. 5C) Bakstillingen er spesielt nyttig når du borer inn i et gulv. 1. Skru ut sidehåndtaket (j) og fjern dem fra frontstillingen. La festeanordningen for sidehåndtaket være i frontstillingen. 2. Skru sidehåndtaket direkte inn i en av de bakre stillingene for sidehåndtak (l) på hver side av verktøyet. BRUK Bruksanvisning Advarsel: • Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende forskrifter. • Vær oppmerksom på plassering av røropplegg og ledningsnett. • Bruk bare lett trykk på verktøyet (ca. 20 kg). Overdreven makt gjør ikke boringen raskere, men reduserer ytelsen til verktøyet, og kan føre til at det får kortere levetid. • Hold alltid verktøyet godt fast med begge hender og sikre en sikker slagstilling. Bruk alltid verktøyet med sidehåndtaket skikkelig montert. Korrekt plassering av hendene (fig. 1, 6) ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist. ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en plutselig reaksjon. Korrekt plassering av hendene krever én hånd på sidehåndtaket (j), med den andre hånden på hovedhåndtaket (m). Slå på og av (fig. 1) Låseknappen (b) lar på/av-bryteren (a) bare låses på meiselmodus. Dersom låseknappen er aktivert i boremodus vil, som sikkerhetsegenskap, verktøyet slås av automatisk. For å slå på verktøyet, trykk på/av-bryteren (a). For kontinuerlig bruk, trykk og hold inne bryteren (a) for variabel hastighet, vri låseknappen (b) oppover og slipp bryteren.
Side: 7
NORSK 78 For å stoppe verktøyet, slipp bryteren. For å stanse verktøyet i kontinuerlig drift, trykker du kort på bryteren og slipper den opp igjen. Slå alltid av verktøyet når du er ferdig med arbeidet og før du trekker ut strømmen. Hammerboring 1. For å slå på verktøyet, trykk på/av-bryteren (a). 2. For å stoppe verktøyet, slipp bryteren. Boring med et solid bitt (fig. 1) 1. Sett inn det egnede boret. 2. Still modusvelgerbryteren (g) til hammerboringsposisjonen. 3. Still inn den elektroniske hastighets- og støtskalaen (c). 4. Juster sidehåndtaket (j). 5. Marker punktet der hullet skal bores. 6. Plasser boret på korrekt sted, og slå på verktøyet. 7. Slå alltid av verktøyet når du er ferdig med arbeidet og før du trekker ut strømmen. Boring med et kjernebitt (fig. 1) 1. Sett inn det egnede kjerneboret. 2. Monter senterdrillen i kjerneboret. 3. Still modusvelgerbryteren (g) til hammerboringsposisjonen. 4. Drei den elektroniske hastighets- og støtkontrollskalaen (c) til en middels eller høy innstilling. 5. Anpass og juster sidehåndtaket (j). 6. Plasser senterboret på stedet, og slå på verktøyet. Bor til kjernen trenger gjennom betongen ca. 1 cm. 7. Stopp verktøyet og fjern senterdrillen. Sett kjerneboret tilbake i hullet og fortsett boringen. 8. Når du borer gjennom en struktur som er tykkere enn dybden til kjerneboret, må du regelmessig rive løs den runde sylinderen med betong eller kjernen inne i boret. For å unngå uønsket løsriving av betong rundt hullet, må du først bore et hull med diameteren til senterdrillen helt gjennom strukturen. Bor deretter kjernehullet halvveis fra hver side. 9. Slå alltid av verktøyet når du er ferdig med arbeidet og før du trekker ut strømmen. Oppflising og meisling (fig. 1) 1. Sett inn egnet meisel og roter det for hånd for å låse det i én av de 24 posisjonene. 2. Still modusvelgeren (g) til “kun hamring”- posisjonen. 3. Still inn den elektroniske hastighets- og støtskalaen (c). 4. Anpass og juster sidehåndtaket (j). 5. Slå på verktøyet og begynn arbeidet. 6. Slå alltid av verktøyet når du er ferdig med arbeidet og før du trekker ut strømmen. VEDLIKEHOLD Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og regelmessig renhold. ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av enheten og koble verktøyet fra strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Brukeren kan ikke utføre service på denne maskinen. Bring verktøyet til en autorisert DEWALT reparatør etter ca. 150 timers bruk. Hvis det oppstår problemer før dette, ta kontakt med en autorisert DEWALT -reparatør. Børster (fig. 2) Den gule LED-indikatoren for børsteslitasje (e) tennes når karbonbørstene nesten er utslitt. Etter 8 flere brukstimer er børstene helt utslitt og motoren vil automatisk slås av. Karbonbørstene kan ikke repareres av brukeren. Få en autorisert DEWALT -reparatør til å reparere verktøyet. Vedlikehold av verktøyet må utføres så snart serviceindikatoren (d) tennes. Smøring Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring. Tilbehør og tilleggsutstyr må regelmessig smøres rundt SDS Max® utstyret.
Side: 8
NORSK 79 Rengjøring ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører denne prosedyren. ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre ikke- metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske. Tilleggsutstyr ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av DEWALT kan være farlig, ettersom dette ikke er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DEWALT brukes sammen med dette produktet. Ulike typer SDS Max® -bor og meisler leveres som tilleggsutstyr. Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr. Beskyttelse av miljøet Separat innsamling. Dette produktet må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig for separat innsamling. Separat innsamling av brukte produkter og innpakning gjør at materialene kan resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk av resirkulert materiale hjelper til med å hindre miljøforurensing og reduserer etterspørselen etter råmateriale. Lokale forskrifter kan ha separat innsamling av elektriske produkter fra husholdningen ved kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der du kjøper et nytt produkt. DEWALT har en ordning for å samle inn og resirkulere DEWALT produkter når de har nådd slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne tjenesten, vennligst returner produktet til en autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne av oss. Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved å ta kontakt med dit lokale DeWALT-kontor på den adressen som du finner i denne brukerhåndboken. Alternativt er en liste over autoriserte DeWALT- reparatører og alle detaljer om service etter salg og kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.com.
Side: 9
NORSK 80 GARANTI DEWALT er overbevist om kvaliteten på produktene sine og tilbyr en enestående garanti for profesjonelle brukere av produktet. Denne garantierklæringen kommer i tillegg til, og har på ingen måte negativ innvirkning på, dine kontraktsmessige rettigheter som profesjonell bruker eller på dine lovfestede rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker. Garantien er gyldig innen områdene tilhørende medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA). • 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI • Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan du ganske enkelt returnere det innen 30 dager, komplett med alle de originale komponentene slik du kjøpte det, til innkjøpsstedet for å få full refusjon eller bytte. Produktet må ha blitt utsatt for rimelig slitasje og kvittering må fremvises. • ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT • Hvis du trenger vedlikehold eller service på ditt DEWALT-verktøy i løpet av de første 12 månedene etter innkjøp, vil dette bli utført vederlagsfritt av en autorisert DEWALT-reparatør. Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke sviktet under garantien. • ET ÅRS FULL GARANTI • Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på grunn av material- eller produksjonsfeil innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer DEWALT å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at: • Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt; • Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje; • Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av uautoriserte personer; • Kvittering fremvises. • Produktet returneres komplett med alle originale komponenter. Dersom du ønsker å fremme et krav, ta kontakt med selgeren eller finn nærmeste autoriserte DEWALT-reparatør i DEWALT- katalogen eller ta kontakt med ditt DEWALT- kontor på den adressen som du finner i denne brukerhåndboken. Alternativt er en liste over autoriserte DEWALT-reparatører og alle detaljer om service etter salg tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt D25730 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt D25730. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med D25730 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt D25730

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt D25730 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Driller
  • Model/navn: D25730
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk