DeWalt D25722 manual

Manual for DeWalt D25722 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 160 sider.

Side: 1
NORSK 87 SDS MAX® KOMBINASJONS- OG MEISELHAMMERE D25721, D25722, D25723, D25762, D25763, D25871 Gratulerer! Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy. Tekniske data D25721 D25722 D25723 D25762 D25763 D25871 Spenning VDC 230 230 230 230 230 230 Type 1 1 1 1 1 1 Inngangseffekt W 1350 1400 1400 1500 1500 1400 Slagkraft (EPTA 05/2009) J 1,5–11 1,5–11 1,5–11 3–15,5 3–15,5 1,5–11 Total boreområde i betong: solide bor mm 12–48 12–48 12–48 18–52 18–52 – kjernebor mm 40–115 40–125 40–125 40–150 40–150 – Optimal boreområde i betong: solide bor mm 25–40 25–45 25–45 28–48 28–48 – Meiselposisjoner 24 24 24 24 24 24 Redskapholder SDS Max® SDS Max® SDS Max® SDS Max® SDS Max® SDS Max® Vekt kg 8,7 9,1 9,1 9,9 9,9 8,0 LPA (lydtrykk) dB(A) 96 95 95 96 96 93 KPA (lydtrykk usikkerhet) dB(A) 3 3 3 3 3 3 LWA (lydeffekt) dB(A) 107 106 106 107 107 104 KWA (lydeffekt usikkerhet) dB(A) 3 4 4 4 4 4 Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745: Vibrasjonsutslipp ah Boring i betong ah,HD = m/s² 8,9 7,5 7,5 8,0 8,0 – Usikkerhet K = m/s² 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 – Vibrasjonsutslipp ah Meisling ah,Cheq = m/s² 8,1 6,9 6,9 7,2 7,2 10,9 Usikkerhet K = m/s² 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av eksponering. ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten faktisk
Side: 2
NORSK 88 å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme, organisere arbeidsmønster. Sikringer Europa 230 V verktøy10 Ampere, nettspenning Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og legg merke til disse symbolene. FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som vil føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges. ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges. FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke avverges. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås. Betegner fare for elektrosjokk. Betegner fare for brann. EU-samsvarserklæring MASKINERIDIREKTIV D25721, D25722, D25723, D25762, D25763, D25871 DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under Tekniske data er i samsvar med: 2006/42/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-6. D25871 2000/14/EU Elektrisk betongknuser (håndholdt) m </= 15kg, Vedlegg VIII; TÜV Rheinland Product Safety GmbH (0197), D-51105 Köln, Germany, Notified Body ID No.: 0197 Nivå av akustisk effekt i henhold til 2000/14/EC (Artikkel 12, Vedlegg III, Nr. 10; m </= 15 kg) LWA (målt lydeffektnivå) dB 101 LWA (garantert lydeffektnivå) dB 105 Disse produktene er også i samsvar med direktiv 2004/108/EU og 2011/65/EU. For mer informasjon, vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken. Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DEWALT. Horst Grossmann visepresident teknikk DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Tyskland 30.09.2013 ADVARSEL: For å redusere skaderisikoen, les brukerhåndboken. Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske verktøy ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller alvorlig skade. TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK Uttrykket ”elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy. 1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke områder er en invitasjon til ulykker. b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan antenne støv eller gasser.
Side: 3
NORSK 89 c) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen. 2) ELEKTRISK SIKKERHET a) Støpselet til elektriske verktøy må passe til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk. b) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet. c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk. d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk. e) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk sjokk. f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for elektrisk sjokk. 3) PERSONLIG SIKKERHET a) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol. Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske verktøy kan føre til alvorlig personskade. b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil redusere personskader. c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på øker faren for ulykker. d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre til personskade. e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner. f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler. g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret.Bruk av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer. 4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den hastigheten det ble konstruert for. b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres. c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller batteripakken fra det elektriske verktøyet før du foretar noen justeringer, endrer tilbehør eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte det elektriske verktøyet ved et uhell. d) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk, utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke er kjent med det elektriske verktøyet eller disse instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i hendene på utrenede brukere. e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært, om deler er ødelagt eller andre forhold som kan påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet, få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy. f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre sannsynlig fast og er lettere å kontrollere.
Side: 4
NORSK 90 g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv., i samsvar med disse instruksjonene og ta i betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en farlig situasjon. 5) VEDLIKEHOLD a) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør som kun bruker originale reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir ivaretatt. Ekstra sikkerhetsregler for roterende hammere • Bruk hørselvern. Å bli utsatt for støy kan forårsake hørseltap. • Bruk hjelpehåndtakene dersom de leveres med verktøyet. Å miste kontroll kan forårsake personskade. • Hold det elektriske verktøyet i de isolerte gripeoverflater når du utfører operasjoner hvor kutteutstyret kan komme i kontakt med skjulte ledninger eller egen ledning. Kutteutstyr som kommer i kontakt med en strømførende ledning kan føre til at eksponerte metalldeler på elektroverktøyet blir strømførende, og kan gi operatøren støt. Restrisikoer Følgende risikoer er alltid tilstede ved bruk av roterende hammere og meiselhammere: – Skader som følge av berøring av roterende deler eller varme deler på verktøyet På tross av samsvar med relevante sikkerhetsregler og inkludering av sikkerhetsinnretninger, kan visse rest-risikoer ikke unngås. De er: – Hørselskader. – Risiko for klemte fingre ved skifte av tilbehør. – Helseskader som følge av innånding av støv som utvikles ved arbeid i betog og/eller murverk. Merking på verktøyet Følgende piktogrammer vises på verktøyet: Les instruksjonshåndboken før bruk. Bruk hørselvern. Bruk vernebriller. Clutch-innstilling 40 Nm er designet for de fleste boreapplikasjoner. Clutch-innstilling 80 Nm er designet for applikasjoner der det trenges høyere dreiemoment. Rød servicelampe LED. For detaljert beskrivelse se under Servicelamper LED. Gul servicelampe LED. For detaljert beskrivelse se under Servicelamper LED. DATOKODE PLASSERING (FIG. 1) Datokoden (w), som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset. Eksempel: 2013 XX XX Produksjonsår Pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Roterende hammer (D25721, D25722, D25723, D25762, D25763) eller 1 Meiselhammer (D25871) 1 Sidehåndtak 1 Koffert (kun K-modeller) 1 Spissmeisel (kun D25871) 1 Instruksjonshåndbok 1 Sammenstillingstegning • Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha oppstått under transport. • Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken før bruk. Beskrivelse (fig. 1A, 1B, 2A, 2B) ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
Side: 5
NORSK 91 a. Avtrekksbryter (D25721, D25722, D25723, D25762, D25763) På/av vippebryter (D25871) b. Låseskyver (D25721, D25722, D25723, D25762, D25763) c. Sidehåndtak d. Hovedhåndtak e. Aktiv vibrasjonskontroll f. Modus valgbryter g. Elektronisk hastighets- og slagkontroll hjul h. Låsehjul i. Sidehåndtaksfeste j. Stålring k. Hylse l. Redskapholder m. Pinne n. Krage o. Låsekrage p. Sidehåndtaksknott BRUKSOMRÅDE D25721, D25722, D25723, D25762, D25763 Din roterende hammer er designet for profesjonelle bruk ved roterende boring og meisling. D25871 Meiselhammeren er designet for profesjonell meisling og rivingsarbeider. SKAL IKKE brukes under våte forhold eller ved nærvær av brennbare væsker eller gasser. Disse hammerne er profesjonelle verktøy. IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Tilsyn er nødvendig når uerfarne brukere skal bruke dette verktøy. • Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med dette produktet. Myk oppstart D25722, D25723, D25762, D25763 Mykstart-funksjonen lar verktøyets hastighet bygge seg opp gradvis, og forhindrer således boret i å hoppe ut av tilsiktet startposisjon ved oppstart. Mykstart-funksjonen reduserer også det direkte dreiemomentet som overføres til giret og brukeren dersom hammeren startes med drill-bit inne i et eksisterende hull. Elektronisk hastighets- og slagkontroll (fig. 1, 3) Elektronisk hastighets- og slagkontroll (g) gir følgende fordeler: – bruk av mindre tilbehørsdeler uten fare brekkasje; – minimalisert utbrytning ved meisling eller boring i myke eller sprø materialer; – optimal verktøykontroll for nøyaktig meisling. Momentbegrensende clutch ADVARSEL: Brukeren må alltid holde et godt grep på verktøyet når det brukes. Den momentbegrensende clutchen reduserer det maksimale momentet som overføres til brukeren i tilfelle en bit setter seg fast. Denne egenskapen hindrer også girene og den elektriske motoren fra å kveles. MERK: Slå alltid av verktøyet for du endrer innstilling av momentkontroll, ellers kan verktøyet ta skade. KOMPLETT MOMENTKONTROLL (CTC) (FIG. 3) D25722/D25762 Komplett momentkontroll (CTC) gir brukeren en to-trinns mekanisk clutch med justerbart moment. Justering av momentet gir økt kontroll for ulike bruksområder. Lav innstilling (40 Nm) lar verktøyet brukes med redusert moment for økt kontroll ved ulike boreoperasjoner i faste materialer. Høy innstilling (80 Nm) brukes for mer krevende bruk som kjerneboring og bruk av bits med stor diameter. Se Innstilling av to-trinns mekanisk clutch for mer informasjon. ULTIMAT MOMENTKONTROLL (UTC) D25723/D25763 I tillegg til den to-trinns mekaniske clutchen, gir ultimat meomentkontroll (UTC) økr brukerkomfort og sikkerhet ved innebygd antirotasjons-teknologi sonm kan registrere om brukeren mister kontroll over hammeren. Når en låsing registreres vil moment og hastighet straks reduseres. Denne funksjonen forhindrer egenrotasjon av verktøyet for å redusere faren for håndleddskader.
Side: 6
NORSK 92 Service LED-lamper (fig. 3) Den gule LED-lampen (s) for børsteslitasje lyser når kullbørstene er nesten utslitte for å vise at verktøyet trenger service innen de neste 8 brukstimer. D25721, D25722, D25723, D25762, D25763 Den røde LED-servicelampen (r) tennes dersom låseknappen (b) brukes i noen modus utenom meislingsmodus. På modeller utstyrt med ultimat momentkontroll (UTC), tennes den røde LED- servicelampen (r) dersom antirotasjonsenheten aktiveres. Den røde indikatoren begynner å blinke dersom det er en feil ved verktøyet eller børstene er fullstendig utslitte (se Børster under Vedlikehold). D25871 Den røde LED servicelampen (r) tennes dersom det er en feil ved verktøyet eller børstene er fullstendig utslitte (se Børster under Vedlikehold). Fullt vibrasjonsdempet hovedhåndtak (fig. 1) Demperne i hovedhåndtaket (d) absorberer vibrasjonene overført til brukeren. Dette forbedrer brukerkomfort under bruk. Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen på merkeskiltet. Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med EN 60745; det trengs derfor ikke noen jordledning. Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som fås via DEWALT- serviceorganisasjon. Bruk av skjøteledning Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets strømforbruk (se tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1.5 mm2 ; maksimum lengde er 30 m. Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel. MONTERING OG JUSTERING ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskade, slå av verktøyet og kople det fra strømkilden før du fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør og før du foretar eventuelle justeringer eller endringer i oppsett eller ved reparasjon. Sørg for at avtrekksbryteren er i AV posisjonen. Utilsiktet oppstart kan føre til personskader. ADVARSEL: Verktøy-bits kan være varme og hansker bør brukes ved bytting og fjerning for å unngå personskade. Sammensetting og montering sidehåndtaket (fig. 2A, 2B) Sidehåndtaket (c) kan monteres på en av sidene av maskinen slik at det passer for både høyre- og venstrehendte. ADVARSEL: Bruk verktøyet kun når sidehåndtaket er riktig montert. D25721, D25722, D25723, D25762, D25763 MONTERING FORAN (FIG. 2A) 1. Smekk stålringen (j) over kragen (n) bak redskapholderen (l). Klem begge ender sammen, monter hylsen (k) og sett inn pinnen (m). 2. Plasser sidehåndtaksklemmen (i) og skru på låsehjulet (h). Ikke stram til. ADVARSEL: Når den er montert skal sidehåndtaksklemmen aldri tas av. 3. Skru sidehåndtaket (c) inn i hylsen (k) og deretter inn i låsehjulet. Stram godt til. 4. Roter sidehåndtakets monteringsinnretning til ønsket posisjon. For boring horisontalt med et tungt bor, anbefaler vi at sidehåndtaket plasseres i en vinkel på ca. 20° for optimal kontroll. 5. Lås sidehåndtakets monteringsinnretning på plass ved å stramme låsehjulet (h). D25871 (FIG. 2B) 1. Skru av sidehåndtaksknotten (p). 2. Skyv sidehåndtakinnretningen på verktøyet slik at stålringen (j) plasseres i monteringsområdet (y). Korrekt posisjon for sidehåndtaket er mellom hodet og midten av røret. 3. Juster sidehåndtaket (c) til ønsket vinkel. 4. Skyv og drei sidehåndtaket til ønsket posisjon. 5. Lås sidehåndtaket på plass ved å stramme knotten (p).
Side: 7
NORSK 93 Å sette inn og fjerne SDS Max® tilbehør (fig. 1, 4A, 4B) Verktøyet bruker SDS Max® bor og meisler (se innsatsen i figur 4B for et snitt av et SDS Max® borskaft). 1. Rengjør borskaftet. 2. Trekk låsekragen (o) tilbake og sett inn borskaftet. 3. Drei boret litt inntil kragen smekker på plass. 4. Dra i boret for å sjekke at den er riktig låst. Hammerfunksjonen krever at boret kan bevege seg aksialt flere centimeter når det er låst i redskapholderen. 5. For å fjerne et bor trekk redskapholderens låsekrage (o) tilbake og ta boret ut av redskapholderen (l). Velg driftsmodus (fig. 1) Hammerboring: D25721, D25722, D25723, D25762, D25763 for boring i betong, tegl, stein og murverk. Kun hamring: for meisling og riving. I denne modus kan verktøyet også brukes som en brekkstang for å løsne et fastkilt bor. 1. For å velge driftsmodus, drei modusvalgbryteren (f) til den peker på ønsket modus. Det kan være nødvendig å vri redskapholderen (l) litt for å la modusvalgbryteren (f) passere posisjonen. 2. Kontroller at modusvalgbryteren (f) er låst på plass. Indeksering av meiselposisjon (fig. 5) Meiselen kan indekseres og låses i 24 ulike posisjoner. 1. Drei modusvalgbryteren (f) inntil den peker mot posisjon. 2. Drei meiselen i ønsket posisjon. 3. Sett modusvalgbryteren (f) til “kun hamring” posisjonen. 4. Vri meiselen inntil den låses på plass. Stille inn elektronisk hastighet- og slagkontrollhjul (fig. 1, 3) Drei hjulet (g) til ønsket nivå. Drei hjulet oppover for høyere hastighet og nedover for lavere hastighet. Korrekt innstilling er et spørsmål om erfaring, f.eks. – ved meisling eller boring i myke, sprø materialer eller når det ønskes minimalt med utbrytning, sett hjulet i en lav posisjon; – ved bryting eller boring i hardere materialer, sett hjulet til en høy posisjon. Innstilling av to-trinns mekanisk clutch (fig. 3) D25722, D25723, D25762, D25763 MERK: Slå alltid av verktøyet for endring av momentkontroll innstillinger, ellers kan verktøyet ta skade. Flytt momentkontrollspaken (t) til innstilling 40 Nm eller 80 Nm etter behov. • Clutch-innstilling 40 Nm (u) er designet for de fleste bore-behov, og er designet for lett å clutche ut når boret treffer armering eller andre fremmedelementer. • Clutch-innstilling 80 Nm (v) er designet for bruk ved større momentbehov så som for kjernebor og boring av dype hull, og er desiget for å clutche ut ved en høyere terskel av momentet. MERK: Dersom det ikke er mulig å velge posisjon 80 Nm, kjør verktøyet med belastning og prøv igjen. Hver gang verktøyet plugges inn , så vil det automatisk gå til clutch-innstilling 1, dvs. clutch- innstilling 40 Nm (u), som er den mest følsomme. BRUK Bruksanvisning ADVARSEL: Følg alltid sikkerhetsanvisningene og gjeldende regler. ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskade, slå av verktøyet og kople det fra strømkilden før du fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør og før du foretar eventuelle justeringer eller endringer i oppsett eller ved reparasjon. Sørg for at avtrekker-bryteren er i AV posisjonen. Utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Side: 8
NORSK 94 ADVARSEL: Verktøy-bits kan være varme og hansker bør brukes ved bytting og fjerning for å unngå personskade. ADVARSEL: • Vær oppmerksom på lokasjonen av rør og ledninger. • Bruk bare lett trykk på verktøyet (ca. 20 kg). Bruk av makt gjør ikke boringen raskere, men minsker verktøyets ytelse og kan forkorte verktøyets levetid. • Hold alltid verktøyet godt i begge hender og stå godt. Bruk verktøyet kun når sidehåndtaket er riktig montert. MERK: Driftstemperatur er -7˚ til +40˚ C (19˚ til 104˚ F). Bruk av verktøyet utenfor dette temperaturområdet forkorter verktøyets levetid. Korrekt plassering av hendene (fig. 6) ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade skal manALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist. ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, skal man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en plutselig reaksjon. Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på sidehåndtaket (c) og den andre på hovedhåndtaket (d). Slå på og av (fig. 1) D25721, D25722, D25723, D25762, D25763 For å bruke verktøyet, klem avtrekksbryteren (a). For å stoppe verktøyet, slipp bryteren. D25721, D25722, D25723, D25762, D25763 Låse-skyveren (b) lar deg låse avtrekkeren (a) slik at den kun er i meisle-modus. Dersom låseknappen aktiveres under boring, slår verktøyet seg automatisk av. For å bruke verktøyet, klem avtrekksbryteren (a). For å stoppe verktøyet, slipp bryteren. For kontinuerlig drift, trykk og hold ned bryteren (a), skyv låseknappen (b) oppover og slipp deretter bryteren. For å stoppe et verktøy satt til kontinuerlig drift, trykk bryteren kort inn og slipp den. Verktøyet skal alltid skrus av når arbeidet er ferdig og før du kopler fra strømtilførselen. D25871 For å bruke verktøyet, trykk på/av vippebryteren (a) på nederste delen av avtrekkeren. For å stoppe verktøyet, trykk på/av vippebryteren på øverste delen av avtrekkeren. Hammerboring For å bruke verktøyet, trykk på/av-bryteren (a). For å stoppe verktøyet, slipp bryteren. Boring med et solid bor (fig. 1) D25721, D25722, D25723, D25762, D25763 1. Sett inn passende drillbit. 2. Sett modusvalgbryteren (f) til hammerboring posisjonen. 3. Stille inn elektronisk hastighet- og slagkontrollhjul (g). 4. Monter og juster sidehåndtaket (c). 5. Sette et merke der hullet skal bores. 6. Plasser boret på merket og slå på verktøyet. 7. Verktøyet skal alltid skrus av når arbeidet er ferdig og før du kopler fra strømtilførselen. Boring med et kjernebor (fig. 1) 1. Sett inn passende kjernebor. 2. Monter senterboret på kjerneboret. 3. Sett modusvalgbryteren (f) til hammerboring posisjonen. 4. Drei det elektronisk hastighets- og slagkontrollhjulet (g) til et medium eller høy hastighet. 5. Monter og juster sidehåndtaket (c). 6. Plasser boret på merket og slå på verktøyet. Bor til kjerneboret er omtrent 1 cm inne i betongen. 7. Stopp verktøyet og ta av senterboret. Plasser kjerneboret tilbake i hullet og fortsett å bore. 8. Ved boring i en struktur som er tykkere enn dybden av kjerneboret, brekk av den runde betongsylinderen (kjernen) i boret med jevne mellomrom. For å unngå å bryte av betong rundt hullet, bor først et hull med diameter som for senterboret gjenom hele strukturen. Bor så halveis gjennom fra hver side. 9. Verktøyet skal alltid skrus av når arbeidet er ferdig, og før du kopler fra strømmen.
Side: 9
NORSK 95 Meisling og hakking (fig. 1) 1. Sett inn passende meisel og drei den for hånd for å låse den i en av 24 posisjoner. 2. Sett modusvalgbryteren (f) til “kun hamring” posisjonen. 3. Stille inn elektronisk hastighet- og slagkontrollhjul (g). 4. Monter og juster sidehåndtaket (c). 5. Slå på verktøyet og begynn arbeidet. 6. Verktøyet skal alltid skrus av når arbeidet er ferdig, og før du kopler fra strømmen. VEDLIKEHOLD Ditt DEWALT WALT elektroverktøy er designet for å brukes over lang tid med minimum vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og regelmessig renhold. ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskade, slå av verktøyet og kople det fra strømkilden før du fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør og før du foretar eventuelle justeringer eller endringer i oppsett eller ved reparasjon. Sørg for at avtrekker-bryteren er i AV posisjonen. Utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Verktøyet kan ikke repareres av brukeren. Ta med verktøyet til en autorisert DEWALT forhandler etter ca. 150 timer med bruk. Dersom det oppstår problemer før dette, ta kontakt med et autorisert DEWALT verksted. Børster (fig. 3) Karbonbørstene kan ikke repareres av brukeren. Ta med verktøyet til et autorisert DEWALT verksted. Den gule LED-lampen (s) for børsteslitasje lyser når kullbørstene er nesten utslitte. Etter ytterligere 8 timer med bruk, eller etter at børstene er totalt utslitte, slås motoren automatisk av. Verktøyvedlikehold må utføres så snart servicelampen (r) lyser. Smøring Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring. Rengjøring ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører denne prosedyren. ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre ikke- metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske. Tilleggsutstyr ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av DEWALT kan være farlig, ettersom dette ikke er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DEWALT brukes sammen med dette produktet. Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr. Ulike typer SDS Plus® -bor og meisler leveres som tilleggsutstyr. Beskyttelse av miljøet Separat innsamling. Dette produktet må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig for separat innsamling. Separat innsamling av brukte produkter og innpakning gjør at materialene kan resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk av resirkulert materiale hjelper til med å hindre miljøforurensing og reduserer etterspørselen etter råmateriale. Lokale forskrifter kan ha separat innsamling av elektriske produkter fra husholdningen ved
Side: 10
NORSK 96 kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der du kjøper et nytt produkt. DEWALT har en ordning for å samle inn og resirkulere DEWALT produkter når de har nådd slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne tjenesten, vennligst returner produktet til en autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne av oss. Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved å ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den adressen som du finner i denne brukerhåndboken. Alternativt er en liste over autoriserte DEWALT- reparatører og alle detaljer om service etter salg og kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU. com.
Side: 11
NORSK 97 GARANTI DEWALT er overbevist om kvaliteten på produktene sine og tilbyr en enestående garanti for profesjonelle brukere av produktet. Denne garantierklæringen kommer i tillegg til, og har på ingen måte negativ innvirkning på, dine kontraktsmessige rettigheter som profesjonell bruker eller på dine lovfestede rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker. Garantien er gyldig innen områdene tilhørende medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA). • 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI • Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan du ganske enkelt returnere det innen 30 dager, komplett med alle de originale komponentene slik du kjøpte det, til innkjøpsstedet for å få full refusjon. Produktet må ha blitt utsatt for rimelig slitasje og kvittering må fremvises. • ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT • Dersom du har behov for vedlikehold eller service på ditt DEWALT-verktøy i de første 12 månedene etter kjøpet, får du 1 service gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke sviktet under garantien. • ET ÅRS FULL GARANTI • Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på grunn av material- eller produksjonsfeil innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer DEWALT å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt eller – etter vårt skjønn – å erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at: • Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt; • Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje; • Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av uautoriserte personer; • Kvittering fremvises; • Produktet returneres komplett med alle originale komponenter. Dersom du har et krav, kontakt forhandleren eller finn nærmeste autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT katalogen, eller kontakt ditt DEWALT kontor på adressen som angitt i denne bruksanvisningen. En liste av autoriserte DEWALT reparatører og informasjon om vår etter-salg service finner du på internett under: www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt D25722 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt D25722. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med D25722 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt D25722

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt D25722 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Driller
  • Model/navn: D25722
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk