DeWalt D25600 manual

Manual for DeWalt D25600 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 100 sider.

Side: 1
56 N O R S K BOREHAMMER D25500/D25600 Gratulerer! Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle brukere. Tekniske data D25500 D25600 Spenning V 230 230 Motoreffekt W 1.050 1.150 Slagenergi J 1 - 9 1 - 10 Borekapasitet i betong: - massive bor mm 12 - 40 12 - 45 - kjernebor mm 40 - 90 40 - 100 Optimalt boreområde i betong: - massive bor mm 18 - 30 20 - 38 Meiselposisjoner 8 8 Verktøyholder SDS-max® SDS-max® Vekt kg 6,5 6,6 Sikring: 230 V 10 A Følgende symboler brukes i denne instruksjonsboken: Betegner risiko for personskade, livsfare eller ødeleggelse av verktøyet dersom instruksene i denne instruksjonsboken ikke følges. Betegner risiko for elektrisk støt. CE-Sikkerhetserklæring D25500/D25600 DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er konstruert i henhold til: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3. Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt DEWALT på adressen nedenfor eller se veiledningens bakside. Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC og 98/37/EEC, målt i henhold til EN 50144: D25500 D25600 LpA (lydnivå) dB(A)* 90,5 90,5 LWA (akustisk effekt) dB(A) 103,5 103,5 * ved brukerens øre Bruk egnet verneutstyr for å beskytte hørselen. Den veide geometriske middelverdien av akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144: D25500 D25600 9,7 m/s2 9,8 m/s2 Director Engineering and Product Development Horst Großmann DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40, D-65510, Idstein, Tyskland
Side: 2
57 N O R S K Sikkerhetsforskrifter Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen før du begynner å bruke maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke maskinen lett kan finne den. I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy. ADVARSEL! Ved bruk av elektroverktøy må disse grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å redusere risikoen for elektrisk støt, personskade og brann. 1 Bruk hørselsvern Støynivået ved bearbeiding av forskjellige materialer kan variere, og i blant kan nivået overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør du alltid bruke hørselsvern. 2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig En uryddig arbeidsplass innbyr til skader. 3 Tenk på arbeidsmiljøet Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det på fuktige eller våte steder. Sørg for god belysning over arbeidsplassen. Bruk ikke elektroverktøy i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser. 4 Beskytt deg mot elektrisk støt Unngå kroppskontakt med jordede deler (for eksempel vannrør, komfyrer, kjøleskap o.l.). Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel ved høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.) kan man øke sikkerheten ved å tilkoble en jordfeilbryter. 5 Hold barn unna Ikke la barn eller andre besøkende komme i kontakt med verktøyet eller skjøteledningen. Det skal holdes tilsyn med barn under 16 år. 6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst, utenfor barns rekkevidde. 7 Overbelast ikke maskinen Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det angitte effektområdet. 8 Bruk riktig elektroverktøy Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til formål det ikke er ment for, som for eksempel å fjerne kvister eller kappe ved med en håndsirkelsag. 9 Kle deg riktig Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker. De kan sette seg fast i de bevegelige delene. Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du har langt hår. 10 Bruk vernebriller Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv inn i øynene og skader deg. Hvis det støver mye, bør du bruke ansikts- eller støvmaske. 11 Stell pent med ledningen Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke i ledningen når du skal ta støpselet ut av stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme, olje eller skarpe kanter. 12 Sikre arbeidsstykket Bruk tvinger eller skrustikker til å feste arbeidsstykket med. Dette er sikrere enn å bruke hånden, og du får begge hendene fri til å arbeide med. 13 Strekk deg ikke for langt Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse. 14 Vær nøye med vedlikeholdet Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør. Kontroller maskinens ledning regelmessig og få den reparert av et autorisert verksted om den skulle bli skadet. Kontroller skjøteledninger regelmessig, skift dem ut om de skulle bli skadet. Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og fett. 15 Trekk støpselet ut av stikkontakten Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når maskinen ikke er i bruk, ved vedlikehold og ved skifte av tilbehør. 16 Fjern nøkler Gjør det til vane å sjekke om nøkler og justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes. 17 Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet Bær ikke maskinen med fingeren på strømbryteren når den er tilkoblet strømnettet. Pass på at strømbryteren er avslått når du setter støpselet i stikkontakten. 18 Utendørs skjøteledning Utendørs må det bare brukes skjøteledning som er tillatt for utendørs bruk og merket for dette. 19 Vær oppmerksom Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke maskinen når du er trett.
Side: 3
58 N O R S K 20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet i stikkontakten Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle skadede deler eller deksler kontrolleres nøye for å bringe på det rene om de fungerer riktig og utfører det de skal. Kontroller justeringen av bevegelige deler, om de sitter i klemme, om deler er brukket. Sjekk at alt er riktig montert og er slik det skal være. En del eller et deksel som er skadet, skal repareres eller skiftes ut av et autorisert verksted dersom ikke annet er angitt i bruksanvisningen. Ødelagte brytere skal repareres av et autorisert serviceverksted. Bruk ikke maskinen hvis den ikke kan slås av og på med bryteren. 21 ADVARSEL! Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre en mulig risiko for personskade. 22 La verktøyet repareres av et autorisert DEWALT serviceverksted Dette elektroverktøyet er i samsvar med gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko: Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til kvalifisert servicepersonale. Kontroll av pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Borhammer 1 Sidehåndtak 1 Dybdeanlegg 1 Tube med smøremiddel 1 Koffert (kun K-modeller) 1 Instruksjonsbok 1 Splitt-tegning • Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt skadet under transporten. • Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før verktøyet tas i bruk. Beskrivelse (fig. A) Din D25500/D25600 borehammer er konstruert for profesjonell bruk: hammerboring og lett hakke-, meisle- og rivningsarbeid. 1 Strømbryter 2 Elektronisk turtalls- og slagkontroll 3 Servicelampe (D25600) 4 Modusvalgbryter 5 Sikringslås 6 Verktøyholder 7 Krage 8 Sidehåndtak 9 Låsehjul for sidehåndtak 10 Håndtak bak 11 Dybdeanlegg 12 Bakre hendel Funksjon for myk start Myk start gjør det mulig å øke turtallet langsomt, slik at boret holder seg stabilt på det stedet man skal bore hull. Den myke starten reduserer den vridningsreaksjonen som oppstår når maskinen startes mens det bores i et eksisterende hull. Sikkerhetskobling Sikkerhetskoblingen reduserer det maksimale dreiemomentet som overføres til brukeren i tilfelle fastkiling av en drillbit. Denne egenskapen beskytter også utveksling og motor mot blokkering. Sikkerhetskoblingen er innstilt på fabrikken og kan ikke forandres. Elektronisk turtalls- og slagkontroll (fig. B) Den elektroniske turtalls- og slagkontrollen (2) innebærer følgende fordeler: - bruk av mindre tilbehør uten risiko for brekkasje - redusert omfang av brudd ved meisling eller boring i myke eller sprø materialer. - optimal verktøykontroll for presis meisling Servicelampe (fig. B) Den røde serviceindikatorlampen (3) lyser når kullbørstene er nesten utslitt, og viser at maskinen trenger service. Etter ytterligere 8 timers bruk slås motoren deretter automatisk av. Kullbørstene kan ikke skiftes av brukeren. Ta verktøyet med til en autorisert DEWALT-reparatør. Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er kun konstruert for én spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Side: 4
59 N O R S K Ditt DEWALT verktøy er dobbeltisolert i samsvar med EN 50144. Jordet ledning er derfor ikke nødvendig. Skifting av kabel eller støpsel Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt. Bruk av skjøteledning Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må man bruke en godkjent skjøteledning som er egnet til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske data). Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle kabelen helt av først. Montering og justering Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før montering og justering av verktøyet. Sette inn og fjerne SDS-max® -tilbehør (fig. C1 & C2) Denne maskinen bruker SDS-max® bor og meisler (se tverrsnitt av SDS-max® borskaft i fig. C2). • Rengjør og smør bit-skaftet. Påfør kun en liten mengde smøremiddel på bit-skaftet. Ikke påfør smøremiddel på maskinen. • Sett bit-skaftet i verktøyholderen (6), trykk inn og drei biten lett rundt til mansjetten klikker på plass. • Trekk i biten for å sjekke at den sitter riktig. Ved hamring må biten kunne beveges aksialt flere centimeter når den er låst fast i verktøyholderen. • For å fjerne boret trekkes festesystemets låsekrage (6) bakover slik at boret kan tas ut. Valg av funksjon (fig. D1 & D2) Verktøyet har to driftsmodi (fig. D1): Hammerboring: for boring i betong og murverk. Kun hamring for lett hakking, meisling og rivningsarbeide. I denne modusen kan verktøyet også brukes som vektarm for å løsne en fastkilt meisel. • Du velger driftsmodus ved å trykke inn sikkerhetslåsen (5) og dreie modusvalgbryteren (4) til den peker mot symbolet for ønsket modus. • Slipp sikkerhetslåsen og kontroller at modusvalgbryteren er låst på plass. Indeksering av meiselposisjon Meiselen kan indekseres og låses i 8 forskjellige posisjoner (fig. D2). • Drei på modusvalgbryteren (4) til den peker opp. • Drei meiselen til ønsket stilling. • Still inn modusvalgbryteren (4) på «kun hamring». • Drei meiselen til den låses på plass. Innstilling av den elektroniske turtalls- og slagkontrollen (fig. B) • Drei hjulet (2) til ønsket nivå. Jo høyere tall, desto høyere turtall og slagenergi. Verktøyet har innstillinger fra ”1” (lavt) til ”5” (full effekt). Dermed blir det svært allsidig og kan brukes til mange forskjellige oppgaver. Nødvendig innstilling tilpasses etter erfaring. F.eks.: - Ved meisling eller boring i mykt, sprøtt materiale, eller når minimalt med brudd ønskes, stilles hjulet til ”1” eller ”2” (lavt). - Ved oppbryting eller boring i hardere materialer, stilles hjulet til ”5” (full effekt). D25600 Bruk hjulinnstillingene mellom ”1” og ”7” til å finjustere i henhold til formålet. Sidehåndtaket settes sammen og festes (fig. E1 - E4) Sidehåndtaket (8) kan festes foran eller bak på begge sider av maskinen, slik at både høyre- og venstrehendte kan bruke den. Sidehåndtaket må alltid sitte riktig på når du bruker verktøyet. Montering foran (fig. E1 & E2) • Før stålringen (16) over kragen (7) bak festesystemet (6). Klem begge endene sammen, monter bøssingen (14) og sett i pinnen (15).
Side: 5
60 N O R S K • Sett på klemmen (13) og skru på låsehjulet (9). Ikke stram det. • Skru sidehåndtaket (8) på låsehjulet og stram det. • Drei montasjestøtten til sidehåndtaket til ønsket posisjon. Ved boring horisontalt med et tungt bor settes sidehåndtaket i en vinkel på ca. 20° for optimal kontroll (fig. E2). • Lås sidehåndtakets montasjestøtte ved å stramme låsehjulet (9). Montering bak (fig. E3 & E4) Den bakre posisjonen er særlig nyttig ved boring i himlinger eller gulv. Se fig. D4. • Skru løs sidehåndtaket (8) og ta det av. La sidehåndtakets montasjestøtte bli sittende foran slik at dybdeanlegget kan brukes. • Skru sidehåndtaket inn i et av hullene bak (10), på høyre eller venstre side av verktøyet. Innstilling av boredybde (fig. F) • Sett i det riktige boret. • Løsne vingemutteren (17) og stikk dybdeanlegget (11) gjennom hullet i klemmen for sidehåndtaket. • Trykk boret vinkelrett mot en overflate og juster dybdeanlegget (11) som vist. • Stram vingemutteren (17). Bruksanvisning • Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og gjeldende forskrifter. • For din egen sikkerhets skyld, må du alltid holde i verktøyet med begge hender. • Pass på at du er klar over hvor ledninger og rør befinner seg. • Trykk bare lett på maskinen (ca. 20 kg). Stor kraft fører ikke til raskere boring, men til at maskinen presterer dårligere og at levetiden eventuelt reduseres. Skru på og av (fig. A) • Når du skal bruke verktøyet, trykker du på strømbryteren (1). • Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren. Boring med massivt bor (fig. A) • Sett i riktig tillbehør. • Still inn modusvalgbryteren (4) på «hammerboring». • Innstill den elektroniske turtalls- og slagkontrollen (2). • Monter og juster sidehåndtaket (8). • Innstill om nødvendig boredybden. • Marker stedet hvor hullet skal bores. • Sett drillbiten på plass, og slå på verktøyet. • Skru alltid AV maskinen når arbeidet er avsluttet og før støpselet tas ut av stikkontakten. Boring med kjernebor (fig. A) • Sett i riktig bor. • Sett senterboret i kjerneboret. • Still inn modusvalgbryteren (4) på «hammerboring». • Innstill den elektroniske turtalls- og slagkontrollen (2) til moderat eller høyt hurtighet. • Monter og juster sidehåndtaket (8). • Sett senterboret på plass, og slå på verktøyet. Bor inntil kjernen kommer ca. 1 cm inn i betongen. • Stopp maskinen, og ta av senterboret. Sett kjerneboret i hullet og fortsett med boringen. • Når hullet som skal bores er dypere enn boret, fjernes sylinderen med betong inni boret med jevne mellomrom. For å unngå at det brytes av beongbiter omkring hullet, bores det først et hull med samme diameter som senterboret helt gjennom betongen. Deretter bores det store hullet til midten fra begge sider. • Skru alltid AV maskinen når arbeidet er avsluttet og før støpselet tas ut av stikkontakten. Hakking og meisling (fig. A) • Sett i riktig meisel, og drei den for hånd, slik at den låses i en av de 8 posisjonene. • Still inn modusvalgbryteren (4) på «kun hamring». • Innstill den elektroniske turtalls- og slagkontrollen (2). • Monter og juster sidehåndtaket (8). • Slå på verktøyet og begynn å arbeide. • Skru alltid AV maskinen når arbeidet er avsluttet og før støpselet tas ut av stikkontakten. Det finnes ulike typer tilbehør og meisler med SDS-max® . Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om egnet tilleggsutstyr.
Side: 6
61 N O R S K Vedlikehold Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av riktig behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet. Hvis en av lampene begynner å lyse, må verktøyet vedlikeholdes. • Denne maskinen skal ikke vedlikeholdes av brukeren selv. Ta med verktøyet til en autorisert DEWALT-reparatør etter omtrent 80 timers drift. Hvis det oppstår problemer før dette, må du kontakte en autorisert DEWALT-reparatør. Smøring Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring. Rengjøring Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør elverktøyet regelmessig med en myk klut. Utslitt verktøy og miljøet Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med annet avfall når det er utslitt. Lever det til kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted. DEWALT service Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta kontakt med DEWALT). På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst separat. GARANTI • 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI • Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy, kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT forhandler eller til et DEWALT autorisert serviceverksted og du kan bytte eller få pengene tilbake. Kvittering må fremlegges. • 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE • Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold eller service i de første 12 månedene etter det ble kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert DEWALT serviceverksted. Gratis vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader. Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke. Kvittering må fremlegges. • 1 ÅRS GARANTI • Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller mangler som skyldes material- eller fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis eller, etter egen vurdering, erstatte verktøyet gratis forutsatt at: • Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst. • Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert verksted/personell. • Kvittering kan fremlegges. Denne garantien er i tillegg til kjøperens rettigheter i henhold til Kjøpsloven. Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte serviceverksted finner du i DEWALT katalogen, eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du finne en liste over DEWALT autoriserte serviceverksteder og komplett informasjon om vår etter-salg-service på Internett-adressen vår: www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt D25600 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt D25600. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med D25600 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt D25600

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt D25600 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Driller
  • Model/navn: D25600
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk