D25481

DeWalt D25481 manual

D25481

Manual for DeWalt D25481 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 92 sider.

Side: 1
50 Norsk En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme, organisere arbeidsmønster. Overensstemmelseserklæring med EU Maskineridirektiv Kraftig roterende borhammer D25481 DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under Tekniske data er i samsvar med: 2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010. Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og 2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken. Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT. Markus Rompel Teknisk direktør DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510 Idstein, Tyskland 06.02.2016 ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen kan reduseres. Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.  FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade.  ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade.  FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade. Gratulerer! Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy. Tekniske data D25481 Spenning VAC 230 Type 1 Frekvens Hz 50 Inngangseffekt W 1050 Ubelastet hastighet o/min 540 Ubelastede slag pr. minutt bpm 3150 Enkeltvirkende slagenergi (EPTA 05/2009) J 6,1 Optimalt boreområde i betong mm 16-30 Maksimum kjerneboreområde i betong mm 45-100 Maksimum boreområde i betong mm 40 Verktøyholder SDS MAX Hylsediameter mm 76 Vekt kg 5,9 Totale støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745­2-6: LPA (utviklet lydtrykksnivå) dB(A) 96 LWA (lydeffektnivå) dB(A) 107 K (usikkerhet for det angitte støynivå) dB(A) 3 Boring i betong Vibrasjonsutslipp verdi ah, HD = m/s² 9,4 Usikkerhet K = m/s² 1,5 Meisling Vibrasjonsutslipp verdi ah, cheq = m/s² 8,4 Usikkerhet K = m/s² 1,5 Boring i metall Vibrasjonsutslippsverdi ah,D = m/s² <2,5 Usikkerhet K = m/s² 1,5 Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN60745, og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av eksponering.  ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. KRAFTIG ROTERENDE BORHAMMER D25481
Side: 2
51 Norsk MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås.  Angir fare for elektrisk støt.  Angir brannfare. Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske verktøy  ADVARSEL: Les alle sikkerhetsanvisninger, instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som følger dette elektriske verktøyet. Manglende overholdelse av instruksjonene som er listet opp under kan resultere i elektrosjokk, ild og/eller alvorlig skade. TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy. 1) Sikkerhet på arbeidsområdet a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke områder er en invitasjon til ulykker. b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan antenne støv eller gasser. c) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen. 2) Elektrisk sikkerhet a) Støpselet til elektriske verktøy må passe til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk. b) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet. c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk. d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk. e) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk sjokk. f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for elektrisk sjokk. 3) Personlig sikkerhet a) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol. Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske verktøy kan føre til alvorlig personskade. b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil redusere personskader. c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på øker faren for ulykker. d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre til personskade. e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner. f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler. g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer. 4) Bruk og vedlikehold av elektriske verktøy a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den hastigheten det ble konstruert for. b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres. c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller batteripakken fra det elektriske verktøyet før du foretar noen justeringer, endrer tilbehør eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte det elektriske verktøyet ved et uhell. d) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk, utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke er kjent med det elektriske verktøyet eller disse instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i hendene på utrenede brukere.
Side: 3
52 Norsk e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært, om deler er ødelagt eller andre forhold som kan påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet, få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy. f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre sannsynlig fast og er lettere å kontrollere. g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv., i samsvar med disse instruksjonene og ta i betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en farlig situasjon. 5) Vedlikehold a) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør som kun bruker originale reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir ivaretatt. Ekstra sikkerhetsregler for roterende hammere • Bruk hørselvern. Å bli utsatt for støy kan forårsake hørselstap. • Bruk hjelpehåndtak som følger med verktøyet.. Å miste kontroll kan forårsake personskade. • Hold elektrisk verktøy kun i isolerte gripeoverflater når du utfører operasjoner hvor kutteverktøyet kan komme i kontakt med skjulte ledninger. Kontakt med en strømførende ledning kan føre til at eksponerte metalldeler på elektroverktøyet blir strømførende og kan gi operatøren elektrisk støt. • Bruk klemmer eller en annen praktisk måte å feste og støtte arbeidsstykket på en stabil plattform. Å holde arbeidsstykket i hendene eller mot kroppen er ustabilt og kan føre til at du mister kontroll. • Bruk vernebriller eller annen øyebeskyttelse. Meiseloperasjoner gjør at fliser flyr gjennom luften. Flyvende partikler kan forårsake permanent øyeskade. Bruk en støvmaske eller respirator i situasjoner som genererer støv. Hørselsvern trenges for de fleste bruksområder. • Hold fast i verktøyet til enhver tid. Prøv ikke å bruke dette verktøyet uten at du holder i det med begge hender. Det anbefales at du bruker sidehåndtaket hele tiden. Bruk av verktøyet med kun en hånd resulterer i at du mister kontroll. Brudd gjennom eller støt mot harde materialer så som armering kan også være farlig. Stram sidehåndtaket godt før bruk. • Ikke bruk dette verktøyet i lange perioder. Vibrasjon forårsaket av slagaksjonen kan skade hendene og armene. Bruk hansker for å gi ekstra polstring og begrens risikoen ved å hvile ofte. • Ikke slip bitsene selv. Meiselsliping skal utføres av en autorisert spesialist. Feilslipte meisler kan føre til personskade. • Bruk hansker når du bruker verktøyet eller skifter bits. Tilgjengelige metalldeler på verktøyet og bits kan bli ekstremt varmt under bruk. Små løse biter av materiale kan skade nakne hender. • Ikke legg elektroverktøyet fra deg før biten har stanset helt. Bevegende bits kan forårsake personskade. • Ikke slå fastkilte bits med en hammer for å få dem løs. Metallfragmenter eller materialbiter kan løsne og forårsake personskade. • Meisler som er litt slitt kan skjerpes igjen ved sliping. • Hold strømkabelen borte fra den roterende biten. Ikke vikle kabelen rundt noen del av kroppen din. En elektrisk ledning som er viklet rundt en spinnende bit kan føre til personskade og at du mister kontroll.  ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en nominell strømverdi på 30mA eller mindre. Restrisikoer Følgende risikoer er alltid tilstede ved bruk av roterende slagbormaskiner: • Skader som følge av berøring av roterende deler eller varme deler på verktøyet. Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse er: • Hørselskader. • Risiko for klemte fingre ved skifte av tilbehør. • Helseskader som følge av innånding av støv som utvikles ved arbeid i betong og/eller murverk. • Fare for personskade pga. flygende partikler. • Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk. • Fare for personskade ved langvarig bruk. Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen på merkeskiltet. Ditt DeWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med EN60745; det trengs derfor ikke noen jordledning. Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon. Bruk av skjøteledning Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1,5 mm2 ; maksimum lengde er 30 m. Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel. Pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Roterende borehammer 1 Sidehåndtak
Side: 4
53 Norsk 1 Instruksjonshåndbok • Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha oppstått under transport. • Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken før bruk. Merking på verktøyet Følgende piktogrammer vises på verktøyet: Les instruksjonshåndboken før bruk. Bruk hørselvern. Bruk vernebriller. Datokode plassering (Fig. A) Datokoden 10 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset. Eksempel: 2017 XX XX Produksjonså Beskrivelse (Fig. A)  ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader. 1 Avtrekker-bryter 2 Sidehåndtak 3 Fronthylse (krage) 4 Modusvalghjul 5 Modusvalg løsnebryter 6 Hovedhåndtak 7 Bit holder 8 Mansjett Tiltenkt bruk Din roterende hammer er designet for profesjonelle bruk ved roterende boring, hakking og meisling. SKAL IKKE BRUKES under våte forhold eller i nærheten av antennelige væsker eller gasser. Denne roterende borehammeren er et profesjonelt elektroverktøy. IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet. • Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med dette produktet. Aktiv vibrasjonskontroll For den beste vibrasjonskontrollen, skal du holde verktøyet som beskrevet i Riktig håndposisjon. Den aktive vibrasjonskontrollen nøytraliserer rekylvibrasjon fra slagboringsmekanismen. Lavere hånd og armvibrasjon gir mer komfortabel bruk over lengre tidsperioder og forlenger enhetens levetid. Hammeren trenger akkurat nok trykk til å utløse den interne aktive vibrasjonskontrollen. Ved å tilføre for høyt trykk vil ikke føre til at verktøyet borer raskere og aktiv vibrasjonskontroll vil ikke utløses. MONTERING OG JUSTERING  ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble det fra strømkilden før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Sidehåndtak (Fig. A-B)  ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskader, BRUK ALLTID verktøyet med sidehåndtak korrekt montert. Dersom det ikke gjøres kan det føre til at sidehåndtaket sklir ved bruk av verktøyet og at du mister kontrollen. Hold verktøyet med begge hender for å gi best kontroll. Sidehåndtaket 2 kan festes til fronten av girboksen og kan roteres 360˚ for bruk med høyre eller venstre hånd. Montering av sidehåndtaket (Fig. B) 1. Utvid ringåpningen til sidehåndtaket 2 ved å rotere det mot klokken. 2. Plasser modulen på verktøyet ved å sette nesen til verktøyet gjennom stålringen 9 og på kragen 3 forbi bitholderen og mansjetten. 3. Roter sidehåndtakets monteringsinnretning til ønsket posisjon. For horisontal slagboring med en tung borebit, sett sidehåndtaksmodulen på en vinkel med omtrent 20° mot verktøyet for optimal kontroll. 4. Lås sidehåndtakets monteringsinnretning på plass ved å sikkert feste håndtaket 2 og rotere den med klokken slik at innretningen ikke roterer. Bit og bitholder  ADVARSEL: Fare for brannskader. Bruk ALLTID hansker når du skifter bits. Tilgjengelige metalldeler på verktøyet og bits kan bli ekstremt varmt under bruk. Små løse biter av materiale kan skade nakne hender.  ADVARSEL: Ikke forsøk å stramme drill-bits (eller annet tilbehør) ved å gripe rundt fronten av chucken og deretter slå på verktøyet. Det kan føre til skader på chucken og til personskader. Den roterende hammeren kan monteres med ulike bits, avhengig av den ønskede bruken. Bruk kun skarpe drillbits. Sette inn og fjerne SDS bits (Fig. C) 1. Trekk låsekragen 8 tilbake og sett inn bitskaftet. Bitskaftet må være rent. 2. Drei biten litt inntil kragen klikker på plass.
Side: 5
54 Norsk 3. Forsikre deg om at biten sitter skikkelig på plass. MERK: Biten må bevege seg flere centimeter inn og ut av verktøyholderen 7 når den sitter skikkelig på plass. Når du skal fjerne biten, trekker du tilbake mansjetten og trekker ut biten. BRUK Bruksanvisning  ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende forskrifter.  ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble det fra strømkilden før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Korrekt plassering av hendene (Fig. D)  ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.  ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en plutselig reaksjon. Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på sidehåndtaket og den andre på hovedhåndtaket. Overbelastningsclutch I tilfeller av fastkjøring av drill-biten, vil kraften til drillspindelen avbrytes av overbelastningschucken. På grunn av kreftene som avgis, skal du alltid holde verktøyet med begge hender og ha en god balanse. Etter overbelastning, skal du trykke av og på avtrekkerknappen for å sette igang igjen. Mekanisk clutch Disse verktøyene har en mekanisk clutch. Indikasjonen på at clutchen er aktivert signaliseres med en hørbar skralling sammen med en økt vibrasjon.  ADVARSEL: Boret kan låse seg ved overbelastning og føre til plutselig vridning. Vær alltid forberedt på låsing. Hold boremaskinen godt for å motvirke vridning og unngå personskader. Driftsmoduser (Fig. E)  ADVARSEL: Ikke velg driftmodus mens verktøyet er i gang.  FORSIKTIG: Brk aldri modusene for boring eller slagboring med en meisel montert i bitholderen. Det kan føre tiø personskader og skader på verktøyet. Ditt verktøy er utstyrt med et modusvalghjul 4 for å velge modusen som er passende for ønsket drift. Symbol Modus Bruksområde Boremaskin Tørr diamant-kjerneboring Roterende hamring Bore i betong og murverk Kun hamring Lett hakking For å velge driftsmodus: 1. Trykk modusvalgutløserknappen 5 . 2. Roter modusvalghjulet slik at pilen peker til symbolet som korresponderer med den ønskede modus. MERK: Pilen på modusvalghjulet 4 skal alltid peke på et modussymbol. Det finnes ingen operative mellomfunksjoner. Det kan være nødvendig å kort la motoren gå etter å ha skiftet fra ’kun hamring’ til ’roterende’ moduser for å likerette girene. Utføring av arbeid (Fig. A, E)  ADVARSEL: Før du endrer rotasjonsretningen, må du alltid vente til motoren har stoppet helt. 1. Velg og installer den riktige chuck, adapter, og/eller bit på verktøyet. Se Bit og bitholder. 2. Ved bruk av modusvalghjulet 4 skal du velge modusen som passer til den ønskede bruken. Se Bruksmoduser. 3. Juster sidehåndtaket 2 som ønsket. 4. Plasser biten/meiselen på det ønskede området. 5. Trykk ned avtrekksbryteren 1 . 6. For å stoppe hammeren, slipp bryteren. Anbefalinger for verktøybruk • Ved boring, bruk nok trykk i rett linje mot bit-en, men ikke trykk så hardt at motoren stopper eller bit-en skjærer ut. En myk, jevn strøm av støv tyder på korrekt bore-hastighet. • Hammeren kan brukes for trørr diamantboring i murverkt inntil 100 mm. For diamantboring med større diameter i murverk og normalt store diameters diamantboring i murverk og betong, anbefaler vil bruk av en spesial diamant- kjerneboremaskin. Følg kjernebit eller produsentens anbefalinger for bruk av tilbehøret. MERK: Bruk alltid kjernebits med integrert senterbor-system og sikre at turtallet (hastigheten) på hammeren ikke overstiger maksimalt turtall for diamantkjernen. - - Sett inn kjerneboret i holderen i senter av kjernebiten. - - Ta bort og trekk ut støpsel på verktøyet. - - Ta ut kjerneboren fra holderen. - - Plugg inn verktøyet og sett kjerneboren i arbeidsstykket.  ADVARSEL: • Du skal ikke bruke dette verktøyet til å blande eller pumpe lett antennelige eller eksplosive væsker (bensin, alkohol, etc.). • Ikke rør eller bland brennbare væsker som er merket slik.
Side: 6
55 Norsk VEDLIKEHOLD Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og regelmessig renhold.  ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble det fra strømkilden før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Smøring Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring. Rengjøring  ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører denne prosedyren.  ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske. Tilleggsutstyr  ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DeWALT brukes sammen med dette produktet. Ulike typer SDS-Max bits og meisler er tilgjengelige som et valg. Tilbehør og utstyr som brukes må smøres regelmessig rundt SDS-Max monteringen. Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr. Beskyttelse av miljøet Separat innsamling. Produkter og batterier merket med dette symbolet skal ikke kastes i vanlig husholdningsavfall. Produkter og batterier inneholder materialer som kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt D25481 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt D25481. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med D25481 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt D25481

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt D25481 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

 • Merke: DeWalt
 • Produkt: Driller
 • Model/navn: D25481
 • Filtype: PDF
 • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk