DeWalt D25404 manual

Manual for DeWalt D25404 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 132 sider.

Side: 1
NORSK 71 KRAFTIG ROTERENDE BORHAMMER D25404, D25405 utført i henhold til EN 60745, og kan brukes til å sammenligne ett verkøy med et annet. Den kan brukes til et midlertertidig overslag av eksponering. ADVARSEL: Det erklærte vibrasjonsnivået reflekterer verktøyets hovedbruksområder. Dersom verktøyet brukes til andre formål, med annet tilbehør, eller ikke har blitt vedlikeholdt, så kan vibrasjonsnivået endres. Dette kan øke eksponeringsnivået vesentlig over hele arbeidsperioden. En vurdering av eksponeringsnivået til vibrasjoner bør også tas i betraktning når verktøyet er slått av, eller når det sviver men ikke utfører arbeid. Dette kan redusere eksponeringsnivået vesentlig over hele arbeidsperioden. Identifiser ekstra sikkerthetstiltak som beskytter operatøren fra vibrasjonseffektene. Dette inkluderer vedlikehod av verktøy og tilbehør, holde hendene varme og arbeidsstillinger. Sikringer: Europa 230 V verktøy 10 A, nettspenning Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene. FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade. ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke kan føre til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås. Gratulerer! Du har valgt et verktøy fra DEWALT. Mangeårig erfaring, grundig produktutvikling og nyskaping gjør DEWALT til en svært pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektriske verktøy. Tekniske data D25404 D25405 Spenning V 230 230 Types 2/3 2/3 Inngangseffekt W 900 900 Ubelastet hastighet min-1 0 - 730 0 - 730 Hastighet med belastning min-1 0 - 620 0 - 620 Boreeffekt J 0–4,8 0–4,8 Maksimum boreområde i stål/tre/betong mm 16/40/32 16/40/32 Meislingsposisjoner 24 24 Kjerneboreytelse i myk murstein mm 90 90 Verktøyholder SDS Plus® SDS Plus® Kragediameter mm 58 58 Vekt kg 4,9 4,9 LPA (støytrykknivå) dB(A) 85 85 KpA (usikkerhet, støytrykknivå) dB(A) 3,0 3,0 LWA (lydeffekt) dB(A) 96 96 KWA (usikkerhet lydeffekt ) dB(A) 3,0 3,0 Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745: Verdi vibrasjonsutslipp ah: Boring i metall ah,D = m/s² < 2,5 < 2,5 Usikkerhet K = m/s² 1,5 1,5 Verdi vibrasjonsutslipp ah Boring i betong ah,D = m/s² 14,5 14,5 Usikkerhet K = m/s² 1,5 1,5 Verdi vibrasjonsutslipp ah Meisling ah,Cheq = m/s² 12,0 12,0 Usikkerhet K = m/s² 1,5 1,5 Vibrasjonsverdien som oppgis i denne manualen har blitt målt i samsvar med en standard test
Side: 2
NORSK 72 Angir fare for elektrisk støt. Angir brannfare. Overensstemmelseserklæring med EU MASKINERIDIREKTIV D25404, D25405 DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under ”tekniske data” er i samsvar med: 98/37/EC (fram til 28. des. 2009); 2006/42/EC (fra 29. des. 2009); EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2. Disse produktene er også i samsvar med direktiv 2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken. Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DEWALT. Horst Grossmann Ingeniørvirksomhet og produktutvikling DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510 Idstein, Tyskland 27.07.2009 ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen kan reduseres. Generelle sikkerhetsadvarsler ved bruk av elektriske verktøyer ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler og bruksanvisninger. Unnlatelse av å følge advarsler og bruksanvisninger kan resultere i elektrisk sjokk, brann og/eller alvorlige skader. TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG BRUKSANVISNINGER FOR FREMTIDIG REFERANSE Begrepet ”elektrisk verktøy” i advarslene nedenfor henviser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk verktøy eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk verktøy. 1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN a) Pass på at arbeidsplassen er ren og godt belyst. Rotete eller mørke områder øker faren for ulykker. b) Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive omgivelser, f.eks. nær antennelig væske, gass eller støv. Elektriske verktøyer produserer gnister som kan antenne støv eller gass. c) Barn og tilskuere skal holdes på god avstand ved bruk av elektriske verktøyer. Forstyrrelser kan forårsake at en mister oversikten. 2) SIKKERHET VED BRUK AV ELEKTRISITET a) Støpslene på elektriske verktøy må passe i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel. Bruk ikke tilpasningsstøpsler på jordede elektriske verktøy. Uendrede støpsler og stikkontakter som passer kravene, reduserer risikoen for elektrisk støt. b) Unngå å berøre jordede flater som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt. c) Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller fuktighet. Hvis vann kommer inn i et elektrisk verktøy, øker faren for elektrisk støt. d) Vær ikke hardhendt med ledningen. Bruk ikke ledningen til å bære, dra eller frakople det elektriske verktøyet. Hold ledningen på god avstand fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadde eller sammenviklede ledninger øker faren for elektrisk støt. e) Ved utendørs bruk av det elektriske verktøyet skal du bruke en skjøteledning som er beregnet på utendørs bruk. Bruk av ledning som er beregnet på utendørs bruk reduserer faren for elektrisk støt. f) Hvis du må bruke et elektrisk verktøy i fuktige omgivelser, bruk en strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt. 3) PERSONSIKKERHET a) Vær oppmerksom, følg med på det du gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har brukt narkotika, alkohol eller legemidler. Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å forårsake alvorlig personskade.
Side: 3
NORSK 73 b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Bruk av verneutstyr som støvmasker, glidesikre sko, hjelm og hørselsvern der det trengs, reduserer faren for personskade. c) Unngå utilsiktet oppstarting. Påse at bryteren er i AV-posisjon før du kopler til strømmen og/eller batteripakken, samt tar opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller setter støpselet i stikkontakten mens bryteren er på, øker du faren for ulykker. d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det elektriske verktøyet. En skrunøkkel som er festet til en roterende del i det elektriske verktøyet, kan forårsake personskade. e) Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet og god balanse til enhver tid. Dette gir bedre kontroll over det elektriske verktøyet hvis det skulle oppstå en uventet situasjon. f) Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende klær eller smykker. Hold hår, klær og hansker på god avstand fra bevegelige deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler. g) Hvis verktøyet har tilkopling for støvoppsamler eller støvavsug, skal du påse at disse er tilkoplet og brukes på riktig måte. Bruk av støvoppsamler kan redusere farer som er forbundet med støv. 4) BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISKE VERKTØY a) Forsér ikke det elektriske verktøyet. Bruk riktig elektrisk verktøy til jobben. Det riktige verktøyet gjør jobben bedre og tryggere og med den hastigheten som er det konstruert for. b) Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis det ikke går an å slå bryteren av og på. Verktøy som ikke kan styres med bryteren, er farlig og må repareres. c) Ta støpselet ut av kontakten og/eller ta batteripakken ut av det elektriske verktøyet, før du foretar justeringer, bytter tilbehør eller legger det bort til oppbevaring. Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer faren for at det elektriske verktøyet startes utilsiktet. d) Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig for barn, og la ikke personer som ikke er kjent med verktøyet eller disse anvisningene, bruke verktøyet. Elektriske verktøy er farlige i hendene på ukyndige brukere. e) Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter feiljusteringer eller binding i bevegelige deler, skadde deler eller andre ting som kan påvirke det elektriske verktøyets funksjonalitet. Hvis det elektriske verktøyet er skadet, skal det repareres før bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte elektriske verktøy. f) Sørg for at skjæreverktøy alltid er skarpe og rene. Med riktig vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter oppstår det sjeldnere bindinger. Slike verktøy er dessuten lettere å håndtere. g) Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits osv. i samsvar med disse anvisningene. Ta også hensyn til arbeidsforholdene og jobben som skal utføres. Det kan være farlig å bruke det elektriske verktøyet til andre oppgaver enn det som er tiltenkt. 5) SERVICE a) Service på det elektriske verktøyet skal utføres av en kvalifisert servicetekniker som utelukkende bruker originale reservedeler. Slik sørger du for å ivareta det elektriske verktøyets sikkerhet. Ekstra spesifikke sikkerhetsregler for roterende borhammere • Bruk hørselsvern. Eksponering mot støy kan føre til tap av hørsel. • Bruk hjelpehåndtakene som følger med maskinen. Tap av kontroll kan føre til personskade. • Hold det elektriske verktøyet i isolerte gripeoverflater når du utfører operasjoner hvor kutteverktøyet kan komme i kontakt med skjulte ledninger eller egen ledning. Kontakt med en strømførende ledning vil føre til at eksponerte metalldeler til verktøyet også blir strømførende, og kan gi operatøren støt. • Bruk klemmer eller en annen praktisk metode for å feste og støtte arbeidsstykket til en stabil plattform. Det er ikke stabilt nok å holde arbeidsstykket med hånden eller mot kroppen din. Dette kan føre til at du mister styringen. • Bruk vernebriller eller annen øyebeskyttelse. Hamring fører til at spon kan fly av gårde. Flygende spon kan føre til permanent øyeskade. Bruk støvmaske eller åndedrettsvern under bruk som genererer støv. Hørselvern er nødvendig for de fleste bruksområder. • Ha hele tiden et godt grep på verktøyet. Ikke forsøk å bruke dette verktøyet uten å holde det med begge hender. Vi anbefaler å bruke sidehåndtaket hele tiden. Dersom dette
Side: 4
NORSK 74 verktøyet brukes med bare én hånd, vil det føre til at du mister kontrollen. Det kan også være farlig å bryte gjennom eller støte på harde materialer, som f.eks. armeringsjern. Fest sidehåndtaket godt før bruk. • Ikke bruk dette verktøyet over lengre tid. Vibrasjoner forårsaket av hammeren kan være skadelig for hender og armer. Bruk hansker for å få ekstra demping, og begrens eksponeringen ved å ta jevnlige hvilepauser. • Ikke overhal bits selv. Overhaling av meisler må utføres av en autorisert spesialist. En feil overhalt meisel kan føre til personskader. • Bruk arbeidshansker når du bruker verktøy eller skifter bits. Tilgjengelige metalldeler på verktøyet og på bits kan bli svært varme under bruk. Små biter med brukket materiale kan skade hendene dine. • Ikke legg verktøyet ned før bitsen har stanset helt. Bits i bevegelse kan føre til personskader. • Ikke slå bits som har kjørt seg fast med en hammer for å løsne den. Metallbiter eller materialspon kan løsne og føre til personskader. • Lett slitt meisel kan slipes opp. • Hold strømkabelen bort fra den roterende bitsen. Ikke vikle kabelen rundt kroppsdeler. En elektrisk kabel viklet rundt en roterende bits kan føre til personskader og tap av kontroll. Øvrige farer Følgene farer er uløselig knyttet til bruken av roterende hammere: – Skader som skyldes berøring av de roterende delene eller varme deler på verktøyet. Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse er: – Hørselsskader. – Fare for å klemme fingrene når man bytter tilbehøret. – Helsefarer som skyldes innånding av støv som oppstår ved arbeid i betong og/eller murverk. Merking på verktøyet Følgende piktogrammer vises på verktøyet: Vis instruksjonshåndboken før bruk. Bruk hørselsvern. Bruk hørselsvern. PLASSERING AV DATOKODE (FIG. 1) Datokoden (m), som også inkluderer produksjonsåret, er trykt på overflaten ved montasjeleddet mellom verktøyet og batteriet. Eksempel: 2009 XX XX Produksjonsår Pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Kraftig roterende borhammer 1 Sidehåndtak 1 Dybdejusteringsstang 1 Settboks 1 Nøkkelfri chuck (D25405K) 1 Vernebriller (D25405K) 1 Arbeidshansker (D25405K) 1 Robust kasse (D25405K) 4 HSS-bor (D25405K) 4 Bradpoint-bor (D25405K) 2 Flate trebor (D25405K) 2 SDS Plus® bor (D25405K) 1 SDS Plus® meisel (D25405K) 1 Instruksjonshåndbok 1 Sammenstillingstegning • Kontroller skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha inntruffet under transport. • Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken før bruk. BESKRIVELSE (fig. 1) ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader. a. Bryter for variabel hastighet b. Modusvelger c. Sikkerhetslås d. Verktøyholder e. Støvdeksel f. Låsekrage
Side: 5
NORSK 75 g. Dybdejusteringsstang h. Sidehåndtak i. Dybdestoppklemme TILTENKT BRUK Din roterende borhammer har konstruert for profesjonell boring og hammerboring og lett oppflising, meisling og nedbrytnings-arbeider og for kjerneboring med karbid-tupp. IKKE bruk under våte forhold eller i nærheten av antennelige væsker eller gasser. Denne borhammeren er elektrisk verktøy for profesjonelle. IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet. Momentkløtsj Alle roterende borhammere er utstyrt med en momentkløtsj som reduserer den maksimale momentreaksjonen som overføres til operatøren i tilfelle en et bor kjøres fast. Denne funksjonen forhindrer også at giringen og den elektriske motoren stanser. Momentgrensekløtsjen er fabrikkinnstilt og kan ikke justeres. Variabel hastighet Med den variable hastigheten er det mulig å øke hastigheten gradvis, slik at boret ikke spiser seg bort fra stedet man ønsker å ta hull. Denne funksjonen reduserer i tillegg momentslaget som overføres til giret og operatøren hvis borhammeren startes med boret plassert i et eksisterende hull. Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen på merkeskiltet. Din DEWALT-lader er dobbeltisolert i samsvar med EN 60745; det trengs derfor ikke noen jordledning. Hvis tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som fås via DEWALT- serviceorganisasjon. Bruk av skjøteledning Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1 mm2 ; maksimum lengde er 30 m. Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel. MONTERING OG JUSTERING ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av enheten og koble maskinen fra strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren er stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Velge driftsmodus (fig. 2) Verktøyet kan brukes i følgende driftsmodus: Rotasjonsboring: For skrutrekkingsanvendelser og for boring i stål, tre og plast Hammerboring: For boring i betong- og murverk. Kun hamring: For lett oppflising, meisling og rivearbeider. I denne modusen kan verktøyet også brukes som en brekkstang for å frigjøre et fastkjørt bor. Bitrotasjon: Ikke-virksom posisjon som kun brukes for å rotere en flat meisel i ønsket posisjon. 1. For å velge driftsmodus, trykker du på sikkerhetslåsen (c) og roterer modusvelgerbryteren (b) til den peker på symbolet til ønsket modus. 2. Frigjør sikkerhetslåsen og kontroller at modusvelgerbryteren er låst på plass. ADVARSEL: Velg ikke driftsmodus når verktøyet er i gang. Stille inn meislingsposisjon Meiselen kan stilles inn og låses i 24 ulike posisjoner. 1. Roter modusvelgerbryteren (b) til den peker på bitrotasjon-posisjonen. 2. Roter meiselen i ønsket posisjon. 3. Still modusvelgerbryteren (b) til ”kun hamring”- posisjonen. 4. Drei meiselen til den låses i posisjon. Innsetting og fjerning av SDS Plus® tilbehør (fig. 3) Dette verktøyet bruker SDS Plus® tilbehør (se innsettingen i fig. 3 for et tverrsnitt av en SDS Plus® bitkjeften). Vi anbefaler å kun bruke profesjonelt tilbehør.
Side: 6
NORSK 76 1. Rengjør og smør bitkjeften. 2. Før bitkjeften inn i chucken (d). 3. Skyv bitsen ned og vri den litt til den sitter i sporene. 4. Trekk i bitsen for å kontrollere at den er helt låst. Hamre-funksjonen krever at bitsen kan bevege seg aksialt flere centimetre når den er låst i verktøyholderen. 5. For å fjerne bitsen, trekker du tilbake chuck- låsekragen (j) og trekker ut bitsen. ADVARSEL: Bruk alltid hansker når du skifter tilbehør. De eksponerte metalldelene på verktøyet og tilbehøret kan bli ekstremt varmt under drift. Feste sidehåndtaket (fig. 4) Sidehåndtaket (h) kan festes både for venstre- og høyrehendte brukere. ADVARSEL: Ikke bruk verktøyet uten at sidehåndtaket er skikkelig montert. 1. Løsne sidehåndtaket. 2. For høyrehendte brukere: Skyv sidehåndtaksklemmen over kragen bak verktøyholderen, med håndtaket mot venstre. For venstrehendte brukere: Skyv sidehåndtaksklemmen over kragen bak verktøyholderen, med håndtaket mot høyre. 3. Roter sidehåndtaket til ønsket posisjon, og stram håndtaket. Stille boredybde (fig. 5) 1. Sett inn ønsket bor som beskrevet over. 2. Løsne dybdestoppklemmen (i). 3. Før dybdejusteringsstangen (g) gjennom hullet i dybdestoppklemmen. 4. Juster boredybden som vist. 5. Stram dybdestoppklemmen. Bytte verktøyholderen med chucken (fig. 6) DT7018 nøkkelfri chuck er standard for D25405K og tilgjengelig som ekstrautstyr på D25404K. 1. Drei låsekragen (f) i opplåsingsposisjonen og trekk av verktøyholderen (d). 2. Skyv chucken (k) på spindelen og drei låsekragen i låseposisjonen. 3. For å skifte ut chucken med verktøyholderen, må du først fjerne chucken på samme måte som verktøyholderen ble fjernet. Sett på verktøyholderen på samme måte som chucken ble plassert. ADVARSEL: Bruk aldri standardchucker i hammerboringsmodus. Skifte støvdeksel (fig. 3) Støvdekselet (e) forhindrer at det trenger støv inn i mekanismen. Dersom støvdekselet er slitt, må det skiftes umiddelbart. 1. Trekk tilbake låsekragen til verktøyholderen (j) og trekk av støvdekselet (e). 2. Monter det nye støvdekselet. 3. Frigjør låsekragen til verktøyholderen. BRUK Bruksanvisning ADVARSEL: • Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende reguleringer. • Vær oppmerksom på plassering av røropplegg og ledningsnett. • Bruk bare lett trykk på verktøyet (ca. 5 kg). Overdreven makt gjør ikke boringen raskere, men reduserer ytelsen til verktøyet, og kan føre til at det får kortere levetid. • Ikke bor eller kjør for dypt, ellers kan støvdekselet skades. • Hold alltid verktøyet godt fast med begge hender og sikre en sikker slagstilling. Bruk alltid verktøyet med sidehåndtaket skikkelig montert. Korrekt plassering av hendene (fig. 1, 7) ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist. ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en plutselig reaksjon. Korrekt plassering av hendene krever én hånd på sidehåndtaket (h), med den andre hånden på hovedhåndtaket (l).
Side: 7
NORSK 77 Slå på og av (fig. 1) For å bruke verktøyet, trykk bryteren for variabel hastighet (a). Trykket som utøves på bryteren for variabel hastighet avgjør hastigheten til verktøyet. For å stoppe verktøyet, slipp bryteren. Hammerboring (fig. 1) BORING MED EN SOLID BITS 1. Still modusvelgerbryteren (b) til hammerboringsposisjonen. 2. Sett inn det egnede boret. For beste resultat, må du bruke høykvalitetsbits med karbid-tupp. 3. Juster sidehåndtaket (h) etter behov. 4. Still boredybde om nødvendig. 5. Marker punktet der hullet skal bores. 6. Plasser boret på korrekt sted, og slå på verktøyet. 7. Slå alltid av verktøyet når du er ferdig med arbeidet og før du trekker ut strømmen. Boring med et kjernebor 1. Still modusvelgerbryteren (b) til hammerboringsposisjonen. 2. Juster sidehåndtaket (h) etter behov. 3. Sett inn det egnede kjerneboret. 4. Monter senterdrillen i kjerneboret. 5. Plasser senterdrillen på korrekt sted og trykk bryteren for variabel hastighet (a). Bor til kjernen trenger gjennom betongen ca. 1 cm. 6. Stopp boringen og fjern senterdrillen. Sett kjerneboret tilbake i hullet og fortsett boringen. 7. Når du borer gjennom en struktur som er tykkere enn dybden til kjerneboret, må du regelmessig rive løs den runde sylinderen med betong eller kjernen inne i boret. For å unngå uønsket løsriving av betong rundt hullet, må du først bore et hull med diameteren til senterdrillen helt gjennom strukturen. Bor deretter kjernehullet halvveis fra hver side. 8. Slå alltid av verktøyet når du er ferdig med arbeidet og før du trekker ut strømmen. Rotasjonsboring (fig. 1) 1. Still modusvelgerbryteren (b) til ”rotasjonsboring”-posisjonen. 2. Bytt ut verktøyholderen med chucken (DT7018). 3. Fortsett som beskrevet for hammerboring. ADVARSEL: Bruk aldri standardchucker i hammerboringsmodus. Oppflising og meisling (fig. 1) 1. Still modusvelgerbryteren (b) til ”kun hamring”- posisjonen. 2. Sett inn egnet meisel og roter det for hånd for å låse det i én av de 24 posisjonene. 3. Juster sidehåndtaket (h) etter behov. 4. Slå på verktøyet og begynn arbeidet. 5. Slå alltid av verktøyet når du er ferdig med arbeidet og før du trekker ut strømmen. ADVARSEL: • Ikke bruk dette verktøyet til å blande eller pumpe lettantennelige eller eksplosive væsker (lettbensin, alkohol etc.). • Ikke bland eller rør brennbare væsker merket tilsvarende. VEDLIKEHOLD Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og regelmessig renhold. ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av enheten og koble maskinen fra strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren er stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. • Brukeren kan ikke utføre service på denne maskinen. Bring verktøyet til en autorisert DEWALT-reparatør etter ca. 40 timers bruk. Hvis det oppstår problemer før dette, ta kontakt med en autorisert DEWALT-reparatør. • Verktøyet vil automatisk slå seg av når karbonbørstene er slitt. Børster DEWALT bruker et avansert børstesystem som stanser drillen automatisk når børstene er utslitt. Dette forhindrer alvorlig skade på motoren. Nye børster er tilgjengelig hos godkjente DEWALT servicesentre. Bruk alltid identiske reservedeler.
Side: 8
NORSK 78 Smøring Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring. Tilbehør og tilleggsutstyr må regelmessig smøres rundt SDS Plus® utstyret. Rengjøring ADVARSEL: Blås smuss og støv ut av verktøyhuset med tørr luft så ofte som du ser at smuss legger seg i og rundt lufteåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører denne prosedyren. ADVARSEL: Aldri bruk oppløsningsmidler eller andre sterke kjemikalier for rengjøring av ikke- metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene brukt i disse delene. Bruk en klut fuktet kun med vann og mild såpe. Pass på at det aldri kommer væske inn i verktøyet. Legg aldri noen av verktøydelene i vann. Ekstrautstyr ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke leveres av DEWALT ikke er testet med dette produktet, kan det være farlig å bruke slikt tilbehør. Reduser risikoen for personskade ved å kun bruke tilbehør som anbefales av DEWALT sammen med dette produktet. Ulike typer SDS Plus® -bor og meisler leveres som tilleggsutstyr. Ta kontakt med en forhandler for informasjon om ekstrautstyr. Miljøvern Separat innsamling. Dette produktet skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det, skal du ikke kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles separat. Separat innsamling av brukte produkter og pakkematerialer gjør det mulig å gjenvinne materialer og bruke dem på nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer reduserer forurensning og etterspørselen etter råvarer. Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser om separat innsamling av elektriske produkter fra hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren når du kjøper et nytt produkt. DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger. Send produktet til et autorisert servicesenter som kan samle inn produkter på dine vegne og anvende denne tjenesten. Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på adressen som er oppført i denne brukerhåndboken. Du finner også en liste over autoriserte servicesentre for DEWALT og utførlig informasjon om service og kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
Side: 9
NORSK 79 GARANTI DEWALT er overbevist om kvaliteten på produktene sine og tilbyr en enestående garanti for profesjonelle brukere av produktet. Denne garantierklæringen kommer i tillegg til, og har på ingen måte negativ innvirkning på, dine kontraktsmessige rettigheter som profesjonell bruker eller på dine lovfestede rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker. Garantien er gyldig innen områdene tilhørende medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA). • 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI • Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan du ganske enkelt returnere det innen 30 dager, komplett med alle de originale komponentene slik du kjøpte det, til innkjøpsstedet for å få full refusjon eller bytte. Produktet må ha blitt utsatt for rimelig slitasje og kvittering må fremvises. • ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT • Hvis du trenger vedlikehold eller service på ditt DEWALT-verktøy i løpet av de første 12 månedene etter innkjøp, vil dette bli utført vederlagsfritt av en autorisert DEWALT-reparatør. Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke sviktet under garantien. • ET ÅRS FULL GARANTI • Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på grunn av material- eller produksjonsfeil innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer DEWALT å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at: • Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt; • Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje; • Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av uautoriserte personer; • Kvittering fremvises. • Produktet returneres komplett med alle originale komponenter. Dersom du ønsker å fremme et krav, ta kontakt med selgeren eller finn nærmeste autoriserte DEWALT-reparatør i DEWALT- katalogen eller ta kontakt med ditt DEWALT- kontor på den adressen som du finner i denne brukerhåndboken. Alternativt er en liste over autoriserte DEWALT-reparatører og alle detaljer om service etter salg tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt D25404 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt D25404. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med D25404 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt D25404

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt D25404 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Driller
  • Model/navn: D25404
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk