D25333

DeWalt D25333 manual

D25333

Manual for DeWalt D25333 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 96 sider.

Side: 1
52 Norsk når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme, organisere arbeidsmønster. Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN60745, og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av eksponering.  ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller KRAFTIG TRÅDLØS BORHAMMER D25333, D25334 Gratulerer! Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy. Tekniske data D25333 D25334 Spenning VAC 230 230 Type 1 1 Belastet hastighet o/min 0-1150 0-1150 Ubelastede slag pr. minutt bpm 0-5200 0-5200 Inngangseffekt W 950 950 Enkeltslag-energi (EPTA 05/2009) J 3,5 3,5 Maksimum boreområde i stål/tre/betong mm 13/30/30 13/30/30 Optimalt boreområde i betong mm 12-28 12-28 Verktøyholder SDS-Plus SDS-Plus Kragediameter mm 54 54 Vekt kg 3,7 3,9 Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745-2-6: LPA (lydtrykksnivå) dB(A) 93 93 LWA (lydeffektnivå) dB(A) 104 104 K (usikkerhet for det angitte støynivå) dB(A) 3 3 Boring i betong Vibrasjonsutslippsverdi ah,HD = m/s² 6,9 6,9 Usikkerhet K = m/s² 1,5 1,5 Meisling Vibrasjonsutslippsverdi ah,Cheq m/s² 7,8 7,8 Usikkerhet K = m/s² 1,5 1,5 Boring i metall Vibrasjonsutslippsverdi ah,D = m/s² ≤ 2,5 ≤ 2,5 Usikkerhet K = m/s² 1,5 1,5 Skruing uten slag Vibrasjonsutslippsverdi ah = m/s² ≤ 2,5 ≤ 2,5 Usikkerhet K = m/s² 1,5 1,5
Side: 2
53 Norsk Overensstemmelseserklæring med EU Maskineridirektiv Kraftig trådløs borhammer D25333, D25334 DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under Tekniske data er i samsvar med: 2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010. Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og 2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken. Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT. Markus Rompel Teknisk direktør DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510 Idstein, Tyskland 02.06.2017 ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen kan reduseres. Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.  FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade.  ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade.  FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås.  Angir fare for elektrisk støt.  Angir brannfare. Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske verktøy  ADVARSEL: Les alle sikkerhetsanvisninger, instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som følger dette elektriske verktøyet. Manglende overholdelse av instruksjonene som er listet opp under kan resultere i elektrosjokk, ild og/eller alvorlig skade. TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy. 1) Sikkerhet på arbeidsområdet a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke områder er en invitasjon til ulykker. b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan antenne støv eller gasser. c) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen. 2) Elektrisk sikkerhet a) Støpselet til elektriske verktøy må passe til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk. b) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet. c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk. d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk. e) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk sjokk. f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for elektrisk sjokk. 3) Personlig sikkerhet a) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol. Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske verktøy kan føre til alvorlig personskade. b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil redusere personskader. c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller
Side: 3
54 Norsk batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på øker faren for ulykker. d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre til personskade. e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner. f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler. g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer. 4) Bruk og vedlikehold av elektriske verktøy a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den hastigheten det ble konstruert for. b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres. c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller batteripakken fra det elektriske verktøyet før du foretar noen justeringer, endrer tilbehør eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte det elektriske verktøyet ved et uhell. d) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk, utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke er kjent med det elektriske verktøyet eller disse instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i hendene på utrenede brukere. e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært, om deler er ødelagt eller andre forhold som kan påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet, få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy. f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre sannsynlig fast og er lettere å kontrollere. g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv., i samsvar med disse instruksjonene og ta i betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en farlig situasjon. 5) Vedlikehold a) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør som kun bruker originale reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir ivaretatt. Ekstra spesifikke sikkerhetsregler for roterende borhammere • Bruk hørselsvern. Eksponering mot støy kan føre til tap av hørsel. • Bruk hjelpehåndtakene som følger med maskinen. Tap av kontroll kan føre til personskade. • Hold elektrisk verktøy kun i isolerte gripeoverflater når du utfører operasjoner hvor kutteutstyret kan komme i kontakt med skjulte ledninger. Kutteutstyr som kommer i kontakt med en strømførende ledning kan føre til at eksponerte metalldeler på elektroverktøyet blir strømførende og kan gi operatøren elektrisk støt. • Bruk klemmer eller en annen praktisk metode for å feste og støtte arbeidsstykket til en stabil plattform. Det er ikke stabilt nok å holde arbeidsstykket med hånden eller mot kroppen din. Dette kan føre til at du mister styringen. • Bruk vernebriller eller annen øyebeskyttelse. Hamring fører til at spon kan fly av gårde. Flygende spon kan føre til permanent øyeskade. Bruk støvmaske eller åndedrettsvern under bruk som genererer støv. Hørselvern er nødvendig for de fleste bruksområder. • Ha hele tiden et godt grep på verktøyet. Ikke forsøk å bruke dette verktøyet uten å holde det med begge hender. Vi anbefaler å bruke sidehåndtaket hele tiden. Dersom dette verktøyet brukes med bare én hånd, vil det føre til at du mister kontrollen. Det kan også være farlig å bryte gjennom eller støte på harde materialer, som f.eks. armeringsjern. Fest sidehåndtaket godt før bruk. • Ikke bruk dette verktøyet over lengre tid. Vibrasjoner forårsaket av hammeren kan være skadelig for hender og armer. Bruk hansker for å få ekstra demping, og begrens eksponeringen ved å ta jevnlige hvilepauser. • Ikke overhal bits selv. Overhaling av meisler må utføres av en autorisert spesialist. En feil overhalt meisel kan føre til personskader. • Bruk arbeidshansker når du bruker verktøy eller skifter bits. Tilgjengelige metalldeler på verktøyet og på bits kan bli svært varme under bruk. Små biter med brukket materiale kan skade hendene dine. • Ikke legg verktøyet ned før bitsen har stanset helt. Bits i bevegelse kan føre til personskader. • Ikke slå bits som har kjørt seg fast med en hammer for å løsne den. Metallbiter eller materialspon kan løsne og føre til personskader. • Lett slitt meisel kan slipes opp. • Hold strømkabelen bort fra den roterende bitsen. Ikke vikle kabelen rundt kroppsdeler. En elektrisk kabel viklet rundt en roterende bits kan føre til personskader og tap av kontroll.
Side: 4
55 Norsk  ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en nominell strømverdi på 30mA eller mindre. Restrisikoer Følgende farer er forbundet med bruken av roterende hammere: • skader forårsaket av berøring av verktøyets roterende eller varme deler. Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan unngås. De er: • Hørselskader. • Fare for personskade pga. flygende partikler. • Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk. • Fare for personskade ved langvarig bruk. Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen på merkeskiltet. Ditt DeWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med EN60745; det trengs derfor ikke noen jordledning. Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon. Bruk av skjøteledning Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning egnet for laderens strømforbruk (se Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1,5 mm2 ; maksimum lengde er 30 m. Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel. Pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Roterende borehammer 1 Sidehåndtak og dybdestang 1 Nøkkelløs chuck (D25334) 1 Koffert 1 Instruksjonshåndbok • Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha oppstått under transport. • Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken før bruk. Merking på verktøyet Følgende piktogrammer vises på verktøyet: Les instruksjonshåndboken før bruk. Bruk hørselvern. Bruk vernebriller. Datokode plassering (Fig. A) Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset. Eksempel: 2017 XX XX Produksjonså Beskrivelse (Fig. A)  ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader. 1 Avtrekker-bryter 2 Glidebryter for fremover/ bakover 3 Modusvalghjul 4 Modusvalgbryter 5 Sidehåndtak 6 Hovedhåndtak 7 SDS Plus verktøyholder 8 Mansjett 9 Dybdestav 10 Låseknapp dybdestav Tiltenkt Bruk Din trådløse roterende slagboremaskin er designet for profesjonell boring og slagboring, samt skrutrekking og meisling. IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker eller gasser. Denne roterende borehammeren er et profesjonelt elektroverktøy. IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet. • Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med dette produktet. Overbelastningsclutch I tilfeller av fastkjøring av drill-biten, vil kraften til drillspindelen avbrytes. På grunn av kreftene som avgis, skal du alltid holde verktøyet med begge hender og ha en god holdning. Etter overbelastning, skal du trykke av og på avtrekkerknappen for å sette igang igjen. Mekanisk clutch Disse verktøyene har en mekanisk clutch. Indikasjonen på at clutchen er aktivert signaliseres med en hørbar skralling sammen med en økt vibrasjon. Aktiv vibrasjonskontroll For best vibrasjonskontroll , hold verktøyet som beskrevet i Korrekt plassering av hendene. Den aktive vibrasjonskontrollen nøytraliserer rekylvibrasjon fra slagboringsmekanismen. Lavere hånd og armvibrasjon gir mer komfortabel bruk over lengre tidsperioder og forlenger enhetens levetid. Hammeren trenger akkurat nok trykk til å utløse den interne aktive vibrasjonskontrollen. Ved å tilføre for høyt trykk vil ikke føre til at verktøyet borer raskere og aktiv vibrasjonskontroll vil ikke utløses.
Side: 5
56 Norsk MONTERING OG JUSTERING  ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble det fra strømkilden før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Sidehåndtak (Fig. B)  ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskader, BRUK ALLTID verktøyet med sidehåndtak korrekt montert. Dersom det ikke gjøres kan det føre til at sidehåndtaket sklir ved bruk av verktøyet og at du mister kontrollen. Hold verktøyet med begge hender for å gi best kontroll. Sidehåndtaket 5 kan festes til fronten av girboksen og kan roteres 360˚ for bruk med høyre eller venstre hånd. Sidehåndtaket må strammes tilstrekkelig for å unngå vridningsbevegelse i verktøyet hvis tilbehøret blokkeres eller stopper. Forsikre deg om at du griper håndtaket helt i enden for å kontrollere verktøyet under stopp. Skru mot klokken for å løsne sidehåndtaket. Justering av dybdestangen (Fig. A, B) 1. Trykk inn og hold dybdestangens låseknapp 10 på sidehåndtaket. 2. Flytt dybdestangen 9 slik at avstanden mellom enden av stangen og enden av boret er lik ønsket boredybde. 3. Slipp knappen for å låse stangen på plass. Når du borer med dydbestangen, stopp når enden av stangen når materialets overflate. Bit og bitholder  ADVARSEL: Fare for brannskader. Bruk ALLTID hansker når du skifter bits. Tilgjengelige metalldeler på verktøyet og bits kan bli ekstremt varmt under bruk. Små løse biter av materiale kan skade nakne hender. Slagboret kan monteres med ulke bits, avhengig av den ønskede bruken. Bruk kun skarpe drillbits. Bitanbefalinger • For treverk, bruk spiralbits, flate bits, power-spiralbits eller hullsager. • For metall, bruk høyhastighet stål spiral drill-bits eller hullsag. Bruk et en skjærevæske for smøring ved boring i metall. Unntak er støpejern og messing som bør bores tørt. • For murverk, slik som murstein, lettbetong, etc., skal du bruke karbid-tupp bits laget for slagboreing. SDS-Plus bitholder (Fig. C) MERK: Spesielle adaptere trengs for å bruke SDS-plus verktøyholder med rette skaftbits og sekskantede skrujernbits. Se Tilleggsutstyr. For å sette inn en drill-bit eller annet tilbehør: 1. For å sette inn en bore- eller meiselbit, sett skaftet omtrent 19 mm inn i SDS-Plus verktøyholderen. 2. Trykk og skru biten til den låser seg. Biten sitter trygt på plass. 3. For å utløse biten, dra mansjetten 8 tilbake og fjern biten. Nøkkelfri chuck (Fig. C, D) D25334 På noen modeller kan en nøkkelfri clutch installeres i stedet for en SDS-Plus bit-holder.  ADVARSEL: Bruk aldri standard chucker i roterende slagboringsmodus. Bytte ut SDS-Plus bitholderen med nøkkelfri chuck 1. Velg kun hammermodus (se Driftsmoduser), dette låser spindelen for å forhindre den fra å rotere når du låser opp den avtagbare verktøyholderen. 2. Skru låsemansjetten 11 i ulåst posisjon og dra av den installerte bitholderen. 3. Trykk den nøkkelfrie chucken 12 på spindelen 13 og skru låsemansjetten til låst posisjon. 4. For å erstatte den nøkkelfri chucken med SDS-Plus bitholderen, fjern først den nøkkelfrie chucken på samme måte som verktøyholderen SDS-Plus ble fjernet. Bytt så ut verktøyholderen SDS-Plus på samme måte som den nøkkelfrie chucken ble byttet ut. For å sette inn en drill-bit eller annet tilbehør i en nøkkelfri chuck: 1. Ta tak i mansjetten 8 til chucken med en hånd og grip basen til chucken med den andre hånden. 2. Roter mansjetten mot klokka (som sett forfra) så langt at den tar i mot det ønskede tilbehøret. 3. Sett inn tilbehøret omtrent 19 mm inn i chucken og stram godt ved å rotere chuckmansjetten med klokka med en hånd mens du holder verktøyet med andre hånden. Fortsett å rotere chuckhylsen til du hører flere skralle-klikk for å sikre at du har full gripekraft. Pass på å stramme chucken med en hånd på chuckhylsen mens den andre hånden holder verktøyet så hardt som mulig. For å løsne tilbehøret, gjenta trinn 1 og 2 over. BRUK Bruksanvisning  ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende forskrifter.  ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble det fra strømkilden før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Korrekt plassering av hendene (Fig. A, D)  ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.  ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en plutselig reaksjon.
Side: 6
57 Norsk Riktig stilling for hendene krever en hånd på fronthåndtaket 6 og den andre på sidehåndtaket 5 . Driftsmoduser (Fig. A)  ADVARSEL: Ikke velg driftmodus mens verktøyet er i gang. Ditt verktøy er utstyrt med et modusvalghjul 3 for å velge modusen som er passende for ønsket drift. Symbol Modus Bruksområde Boremaskin Skrutrekking Bor i stål, treverk og plast Roterende hamring Bore i betong og murverk Kun hamring Lett hakking For å velge driftsmodus: 1. Trykk mudusvalgutløserknappen 4 . 2. Roter modusvalghjulet slik at pilen peker til symbolet som korresponderer med den ønskede modusen. MERK: Modusvelgeren 3 skal hele tiden stå i roterende boring, roterende hamring eller kun i hammermodus hele tiden. Det finnes ingen operative mellomfunksjoner. Det kan være nødvendig å kort la motoren gå etter å ha skiftet fra ’kun hamring’til ’roterende’moduser for å likerette girene. Utføring av arbeid (Fig. A)  ADVARSEL: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR PERSONSKADE, SJEKK ALLTID at arbeidsstykker er godt festet eller skrudd fast. Dersom du borer i tynt materiale, bruk en ”støtteblokk” bak for å hindre skade på materialet.  ADVARSEL: Før du endrer rotasjonsretningen, må du alltid vente til motoren har stoppet helt. 1. Velg og installer den riktige chuck, adapter, og/eller bit på verktøyet. Se Bit og bitholder. 2. Ved bruk av modusvalghjulet 3 skal du velge modusen som passer til den ønskede bruken. Se Driftsmoduser. 3. Juster sidehåndtaket 5 som krevd. 4. Plasser biten/meiselen på det ønskede området. 5. Velg retningen på rotasjonen ved bruk av forover/revers skyveknappen 2 . Når du skifter kontrollknappens posisjon, påse at avtrekksbryteren er sluppet. a. Skyv forover/revers skyveknappen 2 til venstre side for rotasjon forover (til høyre). Se pilene på verktøyet. b. Skyv forover/revers skyveknappen 2 til høyre side for revers rotasjon (til venstre).  ADVARSEL: Før du endrer rotasjonsretningen, må du alltid vente til motoren har stoppet helt. 6. Trykk ned avtrekksbryteren 1 . Jo mer du klemmer avtrekksbryteren, desto raskere roterer verktøyet. For maksimum levetid på verktøyet, bruk variabel hastighet kun for å starte hull eller skruer.  ADVARSEL: • Du skal ikke bruke dette verktøyet til å blande eller pumpe lett antennelige eller eksplosive væsker (bensin, alkohol, etc.). • Ikke rør eller bland brennbare væsker som er merket slik. VEDLIKEHOLD Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og regelmessig renhold.  ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble det fra strømkilden før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Smøring Ulike typer SDS-Plus drillbiter og meisler er tilgjengelige som et valg. Tilbehør og tillegg som brukes må smøres regelmessig rundt SDS-Plus monteringen. Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr. Rengjøring  ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører denne prosedyren.  ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske. Tilleggsutstyr  ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DeWALT brukes sammen med dette produktet. Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr. Beskyttelse av miljøet Separat innsamling. Produkter og batterier merket med dette symbolet skal ikke kastes i vanlig husholdningsavfall. Produkter og batterier inneholder materialer som kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt D25333 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt D25333. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med D25333 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt D25333

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt D25333 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

 • Merke: DeWalt
 • Produkt: Driller
 • Model/navn: D25333
 • Filtype: PDF
 • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk