D25303DH

DeWalt D25303DH manual

D25303DH

Manual for DeWalt D25303DH på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 80 sider.

Side: 1
44 Norsk TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNING FOR FREMTIDIG BRUK Generelle Sikkerhetsregler 1. Hold arbeidsområdet ryddig. Rotete områder og benker gir tendens til ulykker. 2. Hold barn unna. Ikke la barn komme i kontakt med verktøy eller skjøteledninger. Tilsyn er nødvendig dersom under 16 år. 3. Bruk passende verktøy. Bruksområdet er beskrevet i denne bruksanvisning. Ikke tving små verktøy eller tilbehør til å gjøre jobben for et kraftigere verktøy. Verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den hastighet det er tiltenkt. ADVARSEL: Bruk av noe tilbehør eller ekstrautstyr, eller andre operasjoner med dette verktøy, annet enn det som er beskrevet i denne bruksanvisningen, kan gi risiko for personskader. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING MED EU MASKINERIDIREKTIV STØVSUGERSYSTEM D25303DH DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under Tekniske data er i samsvar med: 2006/42/EC, EN 60745-1. Disse produktene samsvarer også med direktiv 2004/108/EF (frem til 19.04.2016), 2014/30/EF (fra 20.04.2016) og 2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken. Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT. Gratulerer! Du har valgt et DeWALT verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en av de mest pålitelige partnerne for profesjonelle brukere av elektriske verktøy. Tekniske Data D25303DH Kontakttrykk N 60 Maks. slaglengde mm 125 Maks. drilldiameter mm 16 Spenning V 18 Definisjoner: Retningslinjer for Sikkerhet Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og legg merke til disse symbolene. FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som vil føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges. ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges. FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke avverges. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås. Betegner fare for elektrosjokk. Betegner fare for brann. Sikkerhetsinstruksjoner ADVARSEL! Følg alltid sikkerhetsreglene som gjelder i ditt land for å redusere faren for brann, elektrisk støt og personskader. Les hele denne bruksanvisningen nøye for du bruker tilbehøret. Se også bruksanvisningen for det elektriske verktøyet som brukes med dette tilbehøret. STØVSUGERSYSTEM D25303DH
Side: 2
45 Norsk Merking på Støvsugersystemet Følgende piktogrammer er vist på verktøyet: Les bruksanvisningen før bruk. DATAKODE POSISJON Datokode, som også inkluderer produksjonsår, er trykket inn i overflaten på huset som dannes monteringskoblingen mellom verktøy og støvboks. Eksempel: 2015 XX XX Produksjonsår Pakkens Innhold Pakken inneholder: 1 Støvsugersystem: 1 Sidehåndtak 1 Støvsugerhode/støvbørste 1 Bruksanvisning • Kontroller for skader på verktøy, deler eller tilbehør som kan ha oppstått under transporten. • Ta deg tid til å lese grundig og forstå denne bruksanvisningen før bruk. Beskrivelse (fig. 1–3, 5, 7) ADVARSEL: Modifiser aldri det elektriske verktøyet eller deler av det. Det kan føre til materielle skader eller personskader. a. Støvsugersystem b. Utløserknapp basis c. Støvsamlerboks d. Støvsamlerboks utløserknapp basis e. Teleskoprør f. Dybdejusteringsknapp g. Lengdejusteringsknapp h. Støvsugerhode i. Støvbørste j. Sidehåndtak k. Sidehåndtak støttespor l. Sidehåndtak støttelokator m. Støvsuger elektriske koblinger n. Roterende hammer elektriske koblinger o. Låse og utløser sko p. Støvsamlerboks åpningslås q. Hammerfot Marcus Rompel Visepresident Ingeniørvirksomhet DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510 Idstein, Tyskland 01.03.2015 ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen kan reduseres. Andre Spesielle Sikkerhetsregler for Støvsugersystemer • Ikke bruk tilbehøret for boreoperasjoner i treverk, stål eller plast. • Ikke bruk tilbehøret ved kjerneboring. • Ikke bruk tilbehøret ved meisling. • Bruk kun elektriske verktøy som anbefalt av DeWALT med dette tilbehøret. For mer informasjon om DeWALT elektriske verktøy som passert til dette tilbehøret, kontakt din lokale forhandler . Se adresser på baksiden av denne bruksanvisning eller se www.dewalt.com. • Ikke bruk verktøyet ved fuktige eller våte forhold. • Ikke tillat at det brukes som en leke. Det er nødvendig med økt oppmerksomhet ved bruk av eller nært barn • Skal kun brukes som beskrevet i denne bruksanvisning. Bruk kun tilbehør som anbefalt av produsenten. • Ikke putt noen gjenstander i åpningene. Skal ikke brukes med noen åpning blokkert, holdes fri for støv, lo, hår og annet som kan redusere luftstrømmen. • Hold hår, løstsittende klær, fingre og andre kroppsdeler unna åpninger og bevegelige deler. • Må ikke brukes for å ta opp brennbare eller antennelige væsker så som bensin, og skal ikke brukes i områder der slikt kan forekomme. Restrisikoer Følgende risikoer er iboende ved bruk av støvavsugsystemer: – skader som følge av berøring av roterende deler eller varme deler på verktøyet På tross av samsvar med relevante sikkerhetsregler og inkludering av sikkerhetsinnretninger, kan visse rest-risikoer ikke unngås. De er: – Hørselskader. – Risiko for klemte fingre ved skifte av tilbehør. – Helseskader som følge av innånding av støv som utvikles ved arbeid i betog og/eller murverk.
Side: 3
46 Norsk kan det føre til at sidehåndtaket sklir ved bruk av verktøyet og at du mister kontrollen. FOR Å FESTE STØVSUGERSYSTEMET (FIG. 1, 3, 5) 1. Ta av drillbit, sidehåndtak og dybdejusteringsstang, dersom de er påsatt verktøyet. 2. Sett på sidehåndtaket (j) til den roterende hammeren 3. Forsikre deg om at baseutløserknappene (b) er trykket ned og låst i den åpne posisjonen før du prøver å tilpasse støvsugersystemet til den roterende hammeren. 4. Trykk ned låseskoen (o) med foten til den roterende hammeren (q). Forsikre deg om at sporet i sidehåndtaket passer til lokatorelementet (l) på støvsugeren. Baseutløserknappene (b) vil låse seg inn i skruegjengene til den roterende hammeren (q). De elektriske koblingene (n) i basisen på den roterende hammeren vil rettes inn mot den elektriske kontakten (m) i sugebasen. Å TA AV SYSTEMET For å ta av støvsugersystemet, trykk inn de to låseknappene (b) på sugebasisen og trekk av den roterende hammeren fra støvsugersystemet (fig. 2). BRUK ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige personskader, slå av verktøy og koble fra batteripakken gør du gjør justeringer eller tarav/ setter på tilbehør eller ekstrautstyr. Utilsiktet oppstart kan føre til personskader. ADVARSEL: Følg alltid sikkerhetsanvisningene og gjeldende regler. ADVARSEL: Les verktøyets bruksanvisningen og bruk verktøyet som angitt der. Slå på og av Sugesystemet starter automatisk når den roterende hammeren slås på. ELEKTRONSIK FORSINKELSE AV STOPP Når du slår av den roterende hammeren vil sugesystemet gå et par sekunder til, for å suge ut gjenværende støvpartikler i de indre delene og samle opp støvet i støvsamleren. r. Filter s. Snapplåskontakt t. Filterramme BRUKSOMRÅDE Støvsugersystemet D25303DH er designet for støvsuging ved profesjonell hammerboring i murverk eller betong, og med massive drillbits satt inn i det elektriske verktøyet. SKAL IKKE brukes for boring i plast, treverk eller metall. Dette støvsugersystemet vil passe DeWALT 18V trådløs SDS Plus® hammere DCH253, DCH254 (TYPE 2 kun), DCH273 og DCH274. For mer informasjon om DeWALT elektriske verktøy som passert til dette tilbehøret, kontakt din lokale forhandler . Se adresser på baksiden av denne bruksanvisning eller se www.dewalt.com. SKAL IKKE brukes under våte forhold eller ved nærvær av brennbare væsker eller gasser. Støvsugersystemet er et tilbehør for bruk med profesjonelle elektriske verktøy. IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Tilsyn er nødvendig når uerfarne brukere skal bruke dette verktøy. Elektrisk Sikkerhet Den elektriske motoren er designet for kun en spenning. Kontroller alltid at batteripakkens spenning stemmer med spenningen på typeskiltet. Du må også passe på at spenningen på batteriladeren stemmer overnes med strømnettet hos deg. Din DeWALT batterilader er dobbelt-isolert i samsvar med EN 60335, jording er derfor ikke nødvendig. Dersom strømkabelen er skadet må den byttes ut med en spesielt produsert strømkabel fra DeWALT service-organisasjon. MONTERING OG JUSTERING ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige personskader, slå av verktøy og koble fra batteripakken gør du gjør justeringer eller tarav/ setter på tilbehør eller ekstrautstyr. Utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Sett på og Ta av Støvsugersystemet ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskader, BRUK ALLTID verktøyet med sidehåndtak korrekt montert og godt tilskrudd. Dersom det ikke gjøres
Side: 4
47 Norsk ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige personskader, slå av verktøy og koble fra batteripakken gør du gjør justeringer eller tarav/ setter på tilbehør eller ekstrautstyr. Utilsiktet oppstart kan føre til personskader. ADVARSEL: Bruk kun DeWALT reservedeler. Bytte av støvsugerens filterelement (fig. 4, 5) ADVARSEL: Bruk godkjente vernebriller og godkjent støvmaske når prosedyren utføres. 1. Trykk på støvsugerens utløserknapper (d) og dra støvsamlerboksen vekk fra støvsugersystemet. Med en gang utløsermekanismen er koblet fra støvsugersystemet, vil det øvre leddet utløses og tillate at støvsamlerboksen kan fjernes helt. 2. Løft opp utløseren (p) for å åpne støvsamlerboksen, mens du separerer boksen fra lokket. 3. Dra filterelementet (r) av lokket. 4. Bruk et skrujern for å fjerne filterrammen (t) fra lokket. 5. Plasser et nytt filter i lokket. 6. Sett filterrammen over filteret og press det ned i lokket til det låses på plass. 7. Sett lokket på plass på boksen igjen og lukk boksen igjen. 8. Fest på igjen støvsamlerboksen til støvsugersystemet, sett først inn den runde profilen på det øvre leddet i åpningen på støvsugersystemet. Vri støvsamlerboksen ned slik at utløserknappene klikker tilbake på plass. Skifte Støvbørste (fig. 7) ADVARSEL: Bruk godkjente vernebriller og godkjent støvmaske ved bruk av denne prosedyren. Støvbørsten vil slites ved bruk og må skiftes ut. 1. Trykk snapplåsen (s) på baksiden av sugehodet og dra det ut av hodeholderen. 2. Bruk et skrujern til å fjerne støvbørsten (i) av sugehodet. 3. Bytt ut børstehodet med et nytt. 4. Forsikre deg om at den åpne enden av støvbørsten er posisjonert i senterlommen på sugehodet. Sette Boredybde (fig. 1) Trykk på dybdejusteringsknappen (f) på toppen av frontskyveren og beveg den til ønsket boredybde. Slipp knappen. Lustere Borelengde (fig. 1) 1. Sett inn passende drillbit. 2. Hold støvsugerhodet (i) mot en vegg (fig. 7). 3. Skyv på verktøyet for å få drillbiten til å berøre overflaten (fig. 7). 4. Trykk på dybdejusteringsknappen (h) på toppen av frontskyveren og beveg den til ønsket boredybde. Slipp knappen. 5. Trekk verktøy-sammenstillingen forsiktig ut fra veggen, pass på at den fjærbelastede mekanismen ikke utløses. Tømme Støvsamleren (fig. 1, 4, 5) ADVARSEL: Bruk godkjente vernebriller og godkjent støvmaske når prosedyren utføres. Støvsamleren (c) bør tømmes så snart som ytelsen merkbart reduseres. 1. Trykk på støvsugerens utløserknapper (d) og dra støvsamlerboksen vekk fra støvsugersystemet. Med en gang utløsermekanismen er koblet fra støvsugersystemet, vil det øvre leddet utløses og tillate at støvsamlerboksen kan fjernes helt. 2. For å tømme støvsamlerboksen (c) posisjoner den over en passende beholder for å samle opp støv. Løft opp utløseren (p) for å åpne støvsamlerboksen, mens du separerer boksen fra lokket. Hvis du med lette dunk klapper på støvsamlerboksen vil du også fjerne støv som er kommet inn i filteret. Etter at du har tømt filterlokket og beholderen, sett dem tilbake på plass, og forsikre deg om at utløserknappen (p) er sikkert festet. Se figur 5. 3. For å sette på igjen støvsamlerboksen på støvsugersystemet, sett først inn den runde profilen i det øvre leddet i åpningen på støvsugersystemet. Vri støvsamlerboksen ned slik at utløserknappene klikker tilbake på plass. Se figur 4. VEDLIKEHOLD Ditt DeWALT støvsugersystem er designet for å brukes over en lang tidsperiode med minimum vedlikehold. Kontinuerlig tilfredstillende drift er avhengig av riktig stell og regelmessig renhold.
Side: 5
48 Norsk Separat innsamling av brukte produkter og innpakning gjør at materialene kan resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk av resirkulert materiale hjelper til med å hindre miljøforurensing og reduserer etterspørselen etter råmateriale. Lokale forskrifter kan ha separat innsamling av elektriske produkter fra husholdningen ved kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der du kjøper et nytt produkt. DeWALT har en ordning for å samle inn og resirkulere DeWALT produkter når de har nådd slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne tjenesten, vennligst returner produktet til en autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne av oss. Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved å ta kontakt med dit lokale DeWALT-kontor på den adressen som du finner i denne brukerhåndboken. Alternativt er en liste over autoriserte DeWALT- reparatører og alle detaljer om service etter salg og kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.com. 5. Dytt sugehodet tilbake til hodeholderen. Sentreringspinnen vil gå inn i den åpne enden av støvsugerbørsten og låse den på plass. Rengjøring ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører denne prosedyren. ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre ikke- metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske. Rengjøre Støvsamleren ADVARSEL: Ikke bruk børste for å rengjøre støvsamler eller filter. Ved intensiv bruk av støvsamleren kan den tettes til av støv. Se Tømme støvsamler under Drift. Tilleggsutstyr ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DeWALT brukes sammen med dette produktet. Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr. Beskyttelse av Miljøet Separat innsamling. Dette produktet må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DeWALT produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig for separat innsamling.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt D25303DH men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt D25303DH. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med D25303DH DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt D25303DH

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt D25303DH under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

 • Merke: DeWalt
 • Produkt: Støvsugere
 • Model/navn: D25303DH
 • Filtype: PDF
 • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk