D25134

DeWalt D25134 manual

D25134

Manual for DeWalt D25134 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 116 sider.

Side: 1
63 Norsk KRAFTIG ROTERENDE BORHAMMER D25032, D25033, D25133, D25134, D25143, D25144, D25263 Gratulerer! Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy. Tekniske data D25032 D25033 D25133 D25134 D25143 D25144 D25263 Spenning V 230 230 230 230 230 230 230 Type 1/10 1/10 1/10 1/10 1 1/10 1 Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50 50 Inngangseffekt W 710 710 800 800 900 900 900 Ubelastet hastighet min–1 0–1550 0–1550 0–1500 0–1500 0–1450 0–1450 0–1450 Ikke-belastede slag pr. min bpm 0–5680 0–5680 0–5500 0–5540 0–5350 0–5350 0–5350 Enkeltvirkende slagenergi (EPTA05/2009) J 2,0 2,0 2,6 2,8 3,0 3,0 3,0 Maksimum boreområde i stål/tre/betong mm 13/30/22 13/30/22 13/30/26 13/30/26 13/30/28 13/30/28 13/30/28 Meislingsposisjoner — 44 44 48 48 48 48 Kjerneboreytelse i myk murstein mm 50 50 50 65 65 65 65 Verktøyholder SDS Plus SDS Plus SDS Plus SDS Plus SDS Plus SDS Plus SDS Plus Kragediameter mm 43 43 43 54 54 54 54 Vekt kg 2,5 2,5 2,6 3,0 3,1 3,1 3,1 Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745-2-6: LPA (lydtrykksnivå) dB(A) 87 87 89 90 91 91 91 LWA (lydeffektnivå) dB(A) 98 98 100 101 102 102 102 KWA (usikkerhet for det angitte støynivå) dB(A) 3 3 3 3 3 3 3 Boring i metall Verdi vibrasjonsstøy ah,D = m/s2 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 Usikkerhet K = m/s2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Boring i betong Verdi vibrasjonsstøy ah,HD = m/s2 13,6 13,6 15,4 15,7 14,9 14,9 9,8 Usikkerhet K = m/s2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Meisling Verdi vibrasjonsstøy ah,Cheq = m/s2 — 12,5 14,9 14,3 13,8 13,8 8,1 Usikkerhet K = m/s2 — 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Skruing uten slag Verdi vibrasjonsstøy ah = m/s2 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 Usikkerhet K = m/s2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Side: 2
64 Norsk Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN60745, og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av eksponering.  ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme, organisere arbeidsmønster. Overensstemmelseserklæring med EU Maskineridirektiv Kraftig roterende borhammer D25032, D25033, D25133, D25134, D25143, D25144, D25263 DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under Tekniske data er i samsvar med: 2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010. Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og 2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken. Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT. Markus Rompel Teknisk direktør DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510 Idstein, Tyskland 27.03.2017 ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen kan reduseres. Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.  FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade.  ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade.  FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås.  Angir fare for elektrisk støt.  Angir brannfare. Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske verktøy  ADVARSEL: Les alle sikkerhetsanvisninger, instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som følger dette elektriske verktøyet. Manglende overholdelse av instruksjonene som er listet opp under kan resultere i elektrosjokk, ild og/eller alvorlig skade. TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy. 1) Sikkerhet på arbeidsområdet a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke områder er en invitasjon til ulykker. b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan antenne støv eller gasser. c) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen. 2) Elektrisk sikkerhet a) Støpselet til elektriske verktøy må passe til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk. b) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet. c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk. d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk.
Side: 3
65 Norsk e) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk sjokk. f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for elektrisk sjokk. 3) Personlig sikkerhet a) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol. Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske verktøy kan føre til alvorlig personskade. b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil redusere personskader. c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på øker faren for ulykker. d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre til personskade. e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner. f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler. g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer. 4) Bruk og vedlikehold av elektriske verktøy a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den hastigheten det ble konstruert for. b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres. c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller batteripakken fra det elektriske verktøyet før du foretar noen justeringer, endrer tilbehør eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte det elektriske verktøyet ved et uhell. d) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk, utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke er kjent med det elektriske verktøyet eller disse instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i hendene på utrenede brukere. e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært, om deler er ødelagt eller andre forhold som kan påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet, få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy. f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre sannsynlig fast og er lettere å kontrollere. g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv., i samsvar med disse instruksjonene og ta i betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en farlig situasjon. 5) Vedlikehold a) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør som kun bruker originale reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir ivaretatt. Ekstra spesifikke sikkerhetsregler for roterende borhammere • Bruk hørselsvern. Eksponering mot støy kan føre til tap av hørsel. • Bruk hjelpehåndtakene som følger med maskinen. Tap av kontroll kan føre til personskade. • Hold det elektriske verktøyet i isolerte gripeoverflater når du utfører operasjoner hvor kutteverktøyet kan komme i kontakt med skjulte ledninger eller egen ledning. Kontakt med en strømførende ledning vil føre til at eksponerte metalldeler til verktøyet også blir strømførende, og kan gi operatøren støt. • Bruk klemmer eller en annen praktisk metode for å feste og støtte arbeidsstykket til en stabil plattform. Det er ikke stabilt nok å holde arbeidsstykket med hånden eller mot kroppen din. Dette kan føre til at du mister styringen. • Bruk vernebriller eller annen øyebeskyttelse. Hamring fører til at spon kan fly av gårde. Flygende spon kan føre til permanent øyeskade. Bruk støvmaske eller åndedrettsvern under bruk som genererer støv. Hørselvern er nødvendig for de fleste bruksområder. • Ha hele tiden et godt grep på verktøyet. Ikke forsøk å bruke dette verktøyet uten å holde det med begge hender. Vi anbefaler å bruke sidehåndtaket hele tiden. Dersom dette verktøyet brukes med bare én hånd, vil det føre til at du mister kontrollen. Det kan også være farlig å bryte gjennom eller støte på harde materialer, som f.eks. armeringsjern. Fest sidehåndtaket godt før bruk.
Side: 4
66 Norsk • Ikke bruk dette verktøyet over lengre tid. Vibrasjoner forårsaket av hammeren kan være skadelig for hender og armer. Bruk hansker for å få ekstra demping, og begrens eksponeringen ved å ta jevnlige hvilepauser. • Ikke overhal bits selv. Overhaling av meisler må utføres av en autorisert spesialist. En feil overhalt meisel kan føre til personskader. • Bruk arbeidshansker når du bruker verktøy eller skifter bits. Tilgjengelige metalldeler på verktøyet og på bits kan bli svært varme under bruk. Små biter med brukket materiale kan skade hendene dine. • Ikke legg verktøyet ned før bitsen har stanset helt. Bits i bevegelse kan føre til personskader. • Ikke slå bits som har kjørt seg fast med en hammer for å løsne den. Metallbiter eller materialspon kan løsne og føre til personskader. • Lett slitt meisel kan slipes opp. • Hold strømkabelen bort fra den roterende bitsen. Ikke vikle kabelen rundt kroppsdeler. En elektrisk kabel viklet rundt en roterende bits kan føre til personskader og tap av kontroll.  ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en nominell strømverdi på 30mA eller mindre. Restrisikoer Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan unngås. De er: • Hørselskader. • Fare for personskade pga. flygende partikler. • Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk. • Fare for personskade ved langvarig bruk. Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen på merkeskiltet. Ditt DeWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med EN60745; det trengs derfor ikke noen jordledning. Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon. Bruk av skjøteledning Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1,5 mm2 ; maksimum lengde er 30 m. Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel. Pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Kraftig roterende borhammer 1 Sidehåndtak 1 Dybdejusteringsstang 1 Nøkkelfri chuck (D25134, D25144) 1 Instruksjonshåndbok • Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha oppstått under transport. • Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken før bruk. Merking på verktøyet Følgende piktogrammer vises på verktøyet: Les instruksjonshåndboken før bruk. Bruk hørselvern. Bruk vernebriller. Datokode plassering (Fig. A) Datokoden 12 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset. Eksempel: 2017 XX XX Produksjonså Beskrivelse (Fig. A, E, H)  ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader. 1 Bryter for variabel hastighet 2 Hoved-håndtak 3 Bryter forover/bakover 4 Modusvelger 5 Modusvalgbryter 6 SDS Plus verktøyholder 7 Dybdejusteringsstav 8 Sidehåndtak 9 Knapp dybdestav 10 Mansjett 11 Støvdeksel 12 Datokode 13 Låsekrage (D25134, D25144) 14 Nøkkeløs chuck (D25134, D25144) 15 Sidehåndtak arbeidslys (D25144, D25263) 16 Batterilokkskrue (D25144, D25263) 17 Knapp, lys på/av (D25144, D25263) Tiltenkt Bruk D25032 kraftige roterende hammer er designet for profesjonell boing, slagboring og skrutrekking. D25033, D25133, D25134, D25143, D25144 and D25263 kraftige roterende hammere er designet for profesjonell boring, slagoring, skrutrekking og lett meisling. IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker eller gasser.
Side: 5
67 Norsk Denne borhammeren er elektrisk verktøy for profesjonelle. IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet. • Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med dette produktet. Momentkløtsj Alle roterende borhammere er utstyrt med en momentkløtsj som reduserer den maksimale momentreaksjonen som overføres til operatøren i tilfelle en et bor kjøres fast. Denne funksjonen forhindrer også at giringen og den elektriske motoren stanser. Momentgrensekløtsjen er fabrikkinnstilt og kan ikke justeres. MONTERING OG JUSTERING  ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble det fra strømkilden før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Velge driftsmodus (Fig. B) Verktøyet kan brukes i følgende driftsmodus: Rotasjonsboring: For skrutrekkingsanvendelser og for boring i stål, tre og plast. Hammerboring: For boring i betong- og murverk. Bitrotasjon: Ikke-virksom posisjon som kun brukes for å rotere en flat meisel i ønsket posisjon. Kun hamring (D25033, D25133, D25134, D25143, D25144, D25263:): For lett oppflising, meisling og rivearbeider. I denne modusen kan verktøyet også brukes som en brekkstang for å frigjøre et fastkjørt bor. 1. For å velge driftsmodus, trykk på modusvalgknappen 5 og roter knappen for modusvalg 4 til den peker på ønsket modussymbol. 2. Slipp modusvalgknappen og kontroller at modusvalgknappen er låst på plass.  ADVARSEL: Velg ikke driftsmodus når verktøyet er i gang. Stille inn meislingsposisjon (Fig. B) Meiselen kan indekseres og låses i ulike posisjoner. 1. Trykk på modusvalgknappen 5 og roter modusvalgbryteren 4 til den peker på ”bit rotasjon/ slagboring”. 2. Roter meiselen i ønsket posisjon. 3. Still modusvelgerbryteren 4 til “kun hamring”-posisjonen. 4. Drei meiselen til den låses i posisjon. Innsetting og fjerning av SDS Plus tilbehør (Fig. C) Dette verktøyet bruker SDS Plus-tilbehør (se innsettingen i Fig. C for et tverrsnitt av en SDS Plus-bitkjeften). Vi anbefaler å kun bruke profesjonelt tilbehør. 1. Rengjør og smør bitkjeften. 2. Sett inn bit-skaftet i SDS Plus verktøyholderen 6 . 3. Skyv bitsen ned og vri den litt til den sitter i sporene. 4. Trekk i bitsen for å kontrollere at den er helt låst. Hamre- funksjonen krever at bitsen kan bevege seg aksialt flere centimetre når den er låst i verktøyholderen. 5. For å ta ut en bit, trekk verktøyholderen 10 tilbake og trekk ut bit-en.  ADVARSEL: Bruk alltid hansker når du skifter tilbehør. De eksponerte metalldelene på verktøyet og tilbehøret kan bli ekstremt varmt under drift. Feste sidehåndtaket (Fig. D) Sidehåndtaket 8 kan monteres både på høyre og venstre side.  ADVARSEL: Ikke bruk verktøyet uten at sidehåndtaket er skikkelig montert. 1. Løsne sidehåndtaket. 2. For høyrehendte brukere: Skyv sidehåndtaksklemmen over kragen bak verktøyholderen, med håndtaket mot venstre. For venstrehendte brukere: Skyv sidehåndtaksklemmen over kragen bak verktøyholderen, med håndtaket mot høyre. 3. Roter sidehåndtaket til ønsket posisjon, og stram håndtaket. Arbeidslys på sidehåndtak (Fig. E) D25144, D25263 Sidehåndtaket på D25144 and D25263 har et arbeidslys 15 . Lyset er batteridrevet og brukes ved å bruke på/av knappen 17 . For å bytte arbeidslysets batterier (CR2032 x 2): 1. Fjern skruen til batteridekselet 16 som vist Fig. E. 2. Bytt ut batteriet med den positive siden pekende utover. 3. Lukk batterirommet og sikre skruen. Stille boredybde (Fig. F) 1. Sett inn ønsket bor som beskrevet over. 2. Trykk inn dybdejusteringsknappen 9 og hold den inntrykket. 3. Før dybdejusteringsstangen 7 gjennom hullet i dybdestoppklemmen. 4. Juster boredybden som vist. 5. Frigjør dybdestoppklemmen. Reverseringsspake (Fig. G) The forward/reverse lever 3 brukes til å reversere den roterende hammeren for å trekke ut fester eller fastklemte stykker i funksjonen som kun er for drilling.  FORSIKTIG: Ved reversering for å rydde vekk fastklemte stykker, vær klar for sterk reaktivt dreiemoment.
Side: 6
68 Norsk For å reversere den roterende hammeren, slå den av og rett inn reverseringsspaken 3 med den gule pilen bakover. For å posisjonere spaken for drift forover, slå av den roterende hammeren og rett inn reverseringsspaken 3 med den gule pilen forover. Innsetting av chuckadapter og chuck Ekstrautstyr D25032, D25033, D25133, D25143, D25263 1. Skru chucken på den gjengede enden av chuckadapteren. 2. Før inn de sammenkoblede chucken og adapteren i verktøyet, som om det var en standard SDS Plus-bits. 3. For å fjerne chucken, går du fram som om du skal fjerne en standard SDS Plus-bits.  ADVARSEL: Bruk aldri standardchucker i hammerboringsmodus. Bytte verktøyholderen SDS Plus med nøkkelfri chuck (Fig. H) D25134, D25144 1. Vri låsemansjetten 13 i posisjon ulåst og dra verktøyholderen SDS Plus 6 av. 2. Skyv den nøkkelløse chucken 14 på spindelen og vri 13 til låst posisjon. For å erstatte den nøkkelfri chucken med verktøyholderen, fjern først chucken på samme måte som verktøyholderen SDS Plus ble fjernet. Sett verktøyholderen ionn samme vei som den nøkkelløse chucken var plassert, pass på å vri låsemansjetten i låst posisjon.  ADVARSEL: Bruk aldri standardchucker i hammerboringsmodus. Skifte støvdeksel (Fig. A) Støvdekselet 11 forhindrer at det trenger støv inn i mekanismen. Dersom støvdekselet er slitt, må det skiftes umiddelbart. 1. Trekk tilbake låsekragen til verktøyholderen 10 og trekk av støvdekselet 11 . 2. Monter det nye støvdekselet. 3. Frigjør låsekragen til verktøyholderen. BRUK Bruksanvisning  ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende forskrifter.  ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble det fra strømkilden før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.  ADVARSEL: • Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende forskrifter. • Vær oppmerksom på plassering av røropplegg og ledningsnett. • Bruk bare lett trykk på verktøyet (ca. 5 kg). Overdreven makt gjør ikke boringen raskere, men reduserer ytelsen til verktøyet, og kan føre til at det får kortere levetid. • Ikke bor eller kjør for dypt, ellers kan støvdekselet skades. • Hold alltid verktøyet godt fast med begge hender og sikre en sikker slagstilling (Fig. I). Bruk alltid verktøyet med sidehåndtaket skikkelig montert. Korrekt plassering av hendene (Fig. I)  ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.  ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en plutselig reaksjon. Korrekt plassering av hendene krever én hånd på sidehåndtaket 8 , med den andre hånden på hovedhåndtaket 2 . Slå på og av (Fig. A) 1. For å sette i gang verktøyet trykk inn bryteren for variabel hastighet 1 . Trykket du bruker på knappen for variabel hastighet bestemmer verktøyets hastighet. 2. For kontinuerlig drift, trykk og hold inne knappen for variabel hastighet. 3. For å stoppe verktøyet, slipp bryteren. Hammerboring (Fig. A) Boring med en solid bits 1. Hold nede modusvalgknappen 5 og sett modusvalgknappen 4 til posisjon for slagboring. 2. Sett inn det egnede boret. MERK: For beste resultat, må du bruke høykvalitetsbits med karbid-tupp. 3. Juster sidehåndtaket 8 etter behov. 4. Still boredybde om nødvendig. 5. Marker punktet der hullet skal bores. 6. Plasser boret på korrekt sted, og slå på verktøyet. 7. Slå alltid av verktøyet når du er ferdig med arbeidet og før du trekker ut strømmen. Boring med et kjernebor 1. Hold nede modusvalgknappen 5 og sett modusvalgknappen 4 til posisjon for slagboring. 2. Juster sidehåndtaket 8 etter behov. 3. Sett inn det egnede kjerneboret. 4. Monter senterdrillen i kjerneboret. 5. Plasser senterboret på punktet og trykk på på/av knappen 1 . Bor til kjernen trenger gjennom betongen ca. 1 cm.
Side: 7
69 Norsk 6. Stopp boringen og fjern senterdrillen. Sett kjerneboret tilbake i hullet og fortsett boringen. 7. Når du borer gjennom en struktur som er tykkere enn dybden til kjerneboret, må du regelmessig rive løs den runde sylinderen med betong eller kjernen inne i boret. For å unngå uønsket løsriving av betong rundt hullet, må du først bore et hull med diameteren til senterdrillen helt gjennom strukturen. Bor deretter kjernehullet halvveis fra hver side. 8. Slå alltid av verktøyet når du er ferdig med arbeidet og før du trekker ut strømmen. Rotasjonsboring (Fig. A) 9. Hold nede modusvalgknappen 5 og sett modusvalgknappen 4 til posisjon for rotasjonsboring. 10. Avhengig av verktøyet ditt, følg én av de følgende instruksjonene: - - D25032, D25033, D25133, D25143, D25263: Monter chuckadapteren/chuckmontasjen. - - D25134, D25144: Bytte verktøyholderen SDS Plus med nøkkelfri chuck. 11. Gå frem som beskrevet for slagboring.  ADVARSEL: Bruk aldri standardchucker i hammerboringsmodus. Skrutrekking (Fig. A) 1. Hold nede modusvalgknappen 5 og sett modusvalgknappen 4 til posisjon for rotasjonsboring. 2. Velg rotasjonsretning. 3. Avhengig av verktøyet ditt, følg én av de følgende instruksjonene: - - D25032, D25033, D25133, D25143, D25263: Før inn den spesielle SDS Plus skrutrekkingsadapteren for bruk med sekskantede skrutrekkerbits. - - D25134, D25144: Bytte verktøyholderen SDS Plus med nøkkelfri chuck 4. Sett inn den egnede skrutrekkerbitsen. Når du kjører skruer med spor, må du alltid bruke bits med en føringskrage. 5. Trykk forsiktig på knappen for variabel hastighet 1 tofor å forhindre skader på skruehodet. Ved revers (LH) rotasjon vil verktøyhastigheten automatisk reduseres for å gjøre det enkelt å ta ut skruen. 6. Når skruen er flush med arbeidsstykker, slipp knappen for variabel hastighet for å hindre at skruehodet går inn i arbeidsstykket. Oppflising og meisling (Fig. A) D25033, D25133, D25134, D25143, D25144, D25263 1. Hold nede modusvalgknappen 5 og sett modusvalgknappen 4 til posisjon for kun slag. 2. Sett inn passende meisel og drei den for hånd for å låse den i posisjon. 3. Juster sidehåndtaket 8 etter behov. 4. Slå på verktøyet og begynn arbeidet. 5. Slå alltid av verktøyet når du er ferdig med arbeidet og før du trekker ut strømmen.  ADVARSEL: • Ikke bruk dette verktøyet til å blande eller pumpe lettantennelige eller eksplosive væsker (lettbensin, alkohol etc.). • Ikke bland eller rør brennbare væsker merket tilsvarende. VEDLIKEHOLD Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og regelmessig renhold.  ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble det fra strømkilden før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. • Brukeren kan ikke utføre service på denne maskinen. Bring verktøyet til en autorisert DeWALT-reparatør etter ca. 40 timers bruk. Hvis det oppstår problemer før dette, ta kontakt med en autorisert DeWALT-reparatør. • Verktøyet vil automatisk slå seg av når karbonbørstene er slitt. Motorbørster DeWALT bruker et avansert børstesystem som stanser drillen automatisk når børstene er utslitt. Dette forhindrer alvorlig skade på motoren. Nye børster er tilgjengelig hos godkjente DeWALT- servicesentre. Bruk alltid identiske reservedeler. Smøring Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring. Tilbehør og tilleggsutstyr må regelmessig smøres rundt SDS Plus utstyret. Rengjøring  ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører denne prosedyren.  ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske.
Side: 8
70 Norsk Tilleggsutstyr  ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DeWALT brukes sammen med dette produktet. Ulike typer SDS Plus-bor og meisler leveres som tilleggsutstyr. Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr. Beskyttelse av miljøet Separat innsamling. Produkter og batterier merket med dette symbolet skal ikke kastes i vanlig husholdningsavfall. Produkter og batterier inneholder materialer som kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt D25134 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt D25134. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med D25134 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt D25134

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt D25134 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

 • Merke: DeWalt
 • Produkt: Driller
 • Model/navn: D25134
 • Filtype: PDF
 • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk