D23700

DeWalt D23700 manual

D23700

Manual for DeWalt D23700 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 120 sider.

Side: 1
67 N O R S K SIRKELSAG D23700 Gratulerer! Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle brukere. Tekniske data D23700 Spenning V 230 Motoreffekt W 1.750 Turtall, ubelastet min-1 4.900 Snittdybde mm 86 Bladdiameter mm 235 Bladtykkelse mm 1,6 Utsparingsdiameter mm 30 Justere avfasingsvinkelen 0 - 45° Vekt kg 8,4 Sikring: 230 V 10 A Følgende symboler brukes i denne instruksjonsboken: Betegner risiko for personskade, livsfare eller ødeleggelse av verktøyet dersom instruksene i denne instruksjonsboken ikke følges. Betegner risiko for elektrisk støt. CE-sikkerhetserklæring D23700 DEWALT erklærer at dette utstyret er konstruert i henhold til: 98/37/EF, 89/336/EF, 73/23/EF, 86/188/EEC, EN 60745, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-11. Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt DEWALT på adressen nedenfor eller se veiledningens bakside. D23700 LpA (lydnivå) dB(A) 94 LWA (akustisk effekt) dB(A) 105 Veiet geometrisk middelverdi av akselerasjonsfrekvensen m/s2 < 2,5 KpA (lydnivå-usikkerhet) dB(A) 2,8 KWA (akustisk effekt-usikkerhet) dB(A) 2,8 Director Engineering and Product Development Horst Großmann DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510, Idstein, Tyskland
Side: 2
68 N O R S K Generelle sikkerhetsforskrifter Advarsel! Les gjennom alle anvisningene. Hvis anvisningene nedenfor ikke overholdes, kan det medføre elektrisk støt, brann og/eller alvorlige skader. Uttrykket «elektroverktøy» i alle advarslene nedenfor gjelder for strømdrevne elektroverktøy (med ledning) og batteridrevne elektroverktøy (uten ledning). TA GODT VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE. 1 Arbeidsplassen a Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst. Rotete arbeidsområder og arbeidsområder uten godt lys kan føre til ulykker. b Ikke arbeid med elektroverktøy i eksplosjonsfarlige omgivelser – der det befinner seg brennbare væsker, gass eller støv. Elektroverktøy forårsaker gnister som kan antenne støv eller damper. c Hold barn og andre personer unna når elektroverktøyet brukes. Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du miste kontrollen. 2 Elektrisk sikkerhet a Støpselet til elektroverktøyet må passe inn i stikkontakten. Støpselet må ikke forandres på noen som helst måte. Ikke bruk adapterstøpsler sammen med jordete elektroverktøy. Bruk av originale støpsler og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektrisk støt. b Unngå kroppskontakt med jordete overflater som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det er større fare for elektrisk støt hvis kroppen din er jordet. c Hold elektroverktøy unna regn eller fuktighet. Dersom det kommer vann i et elektroverktøy, øker risikoen for elektrisk støt. d Unngå uforsvarlig behandling av ledningen. Elektroverktøyet må aldri bæres eller trekkes etter ledningen, og trekk heller ikke ut støpselet ved å rykke i ledningen. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Med skadde eller sammenflokete ledninger øker risikoen for elektrisk støt. e Når du arbeider utendørs med et elektroverktøy, må du kun bruke en skjøteledning som er godkjent til utendørs bruk. Ved å bruke en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk, reduseres risikoen for elektrisk støt. 3 Personsikkerhet a Vær oppmerksom, pass på hva du gjør og gå fornuftig fram når du arbeider med et elektroverktøy. Ikke bruk elektroverktøy når du er trett eller er påvirket av narkotika, alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av verktøyet kan føre til alvorlige personskader. b Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Bruk av personlig verneutstyr, for eksempel støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm eller hørselsvern som passer til forholdene, reduserer risikoen for personskader. c Unngå å starte verktøyet ved en feiltagelse. Påse at bryteren står i posisjon „AV“ før verktøyet koples til. Det kan føre til ulykker hvis du bærer elektroverktøyet med fingeren på bryteren, eller kopler til verktøyet når bryteren ikke står i posisjon „AV“. d Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før du slår på elektroverktøyet. Et verktøy eller en nøkkel som befinner seg i en roterende maskindel, kan føre til personskade. e Ikke strekk deg for langt. Pass på at du alltid har sikkert fotfeste oggod balanse. Da kan du kontrollere elektroverktøyet bedre i uventede situasjoner. f Bruk alltid egnede klær. Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. Hold hår, klær og hansker unna bevegelige deler. Løstsittende tøy, smykker eller langt hår kan komme inn i bevegelige deler. g Hvis det kan monteres støvavsug- og oppsamlingsinnretninger, må du forvisse deg om at disse er tilkoblet og brukes på korrekt måte. Bruk av disse innretningene reduserer farer på grunn av støv. 4 Aktsom håndtering og bruk av elektroverktøy a Ikke bruk makt på elektroverktøyet. Bruk et elektroverktøy som er beregnet på den type arbeid du vil utføre. Med et passende elektroverktøy arbeider du bedre og sikrere i det angitte effektområdet. b Ikke bruk elektroverktøy med defekt på-/ avbryter. Et elektroverktøy som ikke lenger kan slås av eller på med bryteren, er farlig og må repareres.
Side: 3
69 N O R S K c Trekk støpselet ut av stikkontakten før du utfører innstillinger på maskinen, skifter tilbehørsdeler eller legger maskinen bort. Disse tiltakene reduserer risikoen for en utilsiktet starting av maskinen. d Elektroverktøy som ikke er i bruk, må oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la verktøyet brukes av personer som ikke er fortrolig med dette, eller som ikke har lest disse bruksanvisningene. Elektroverktøy er farlige når de brukes av uerfarne personer. e Vær nøye med vedlikehold av elektroverktøy. Kontroller om bevegelige maskindeler fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, om deler er brukket eller skadet og andre forhold som kan innvirke på verktøyets funksjon. Hvis elektroverktøyet er skadet, må det repareres før bruk. Dårlig vedlikeholdte elektroverktøy er årsaken til mange uhell. f Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjær setter seg ikke så ofte fast og er lettere å føre. g Bruk elektroverktøy, tilbehør, verktøybits osv. i henhold til disse anvisningene og slik det er foreskrevet for denne spesielle maskintypen. Ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres. Bruk av elektroverktøy til andre formål enn det som er angitt, kan føre til farlige situasjoner. 5 Service a Elektroverktøyet ditt skal alltid repareres av kvalifisert personell og kun med originale reservedeler. Dette forsikrer at elektroverktøyets sikkerhet opprettholdes. Sikkerhetsinstrukser for alle sager FARE: a Pass på at hendene ikke kommer inn i sagområdet og opp i sagbladet. Hold ekstrahåndtaket eller motorhuset fast med den andre hånden. Når begge hendene holder sirkelsagen, kan sagbladet ikke skade hendene. b Ikke grip under arbeidsstykket. Vernedekselet kan ikke beskytte deg mot sagbladet under arbeidsstykket. c Juster skjæredybden i henhold til tykkelsen av arbeidsemnet. På undersiden av emnet skal mindre enn en hel sagtann være synlig. d Hold aldri arbeidsstykket som skal sages fast med hånden eller over benet. Sikre arbeidsstykket på et stabilt underlag. Det er viktig å feste arbeidsstykket godt for å minimere faren ved kroppskontakt, fastklemming av sagbladet eller hvis du mister kontrollen. e Hold maskinen kun på de isolerte gripeflatene, hvis du utfører arbeid der skjæreverktøyet kan treffe på skjulte strømledninger eller den egne maskinledningen. Kontakt med en spenningsførende ledning setter også maskinens metalldeler under spenning og fører til elektriske støt. f Ved langsskjæring må du alltid bruke et anlegg eller en rett kantføring. Dette forbedrer skjærenøyaktigheten og reduserer muligheten til at sagbladet klemmer. g Bruk alltid sagblad med rett størrelse og med passende festehull (f.eks. stjerne-formet eller rund). Sagblad som ikke passer sammen med sagens montasjedeler, går urundt og fører til tap av kontrollen. h Bruk aldri skadede eller gale sagblad- underlagsskiver eller -skruer. Sagblad- underlagsskivene og -skruene ble spesielt konstruert for denne sagen, slik at det oppnås en optimal ytelse og driftssikkerhet. Ytterligere sikkerhetsinstrukser for alle sager Årsaker til tilbakeslag og hvordan tilbakeslag kan unngås. - Et tilbakeslag er en plutselig reaksjon fra et sagblad som har hengt seg opp, klemt seg fast eller er galt innrettet, og som fører til at en ukontrollert sag løftes opp og beveger seg ut av arbeidsstykket og i retning av brukeren. - Hvis et sagblad henger seg opp eller klemmer seg fast i en sagespalte som lukkes, blokkerer sagen og motorkraften slår sagen tilbake i retning av brukeren. - Hvis et sagblad dreies galt eller rettes galt opp i sagsnittet, kan tennene til bakre sagbladkant kile seg fast i overflaten til arbeidsstykket, slik at sagbladet beveger seg ut av sagespalten og sagen springer tilbake i retning av brukeren.
Side: 4
70 N O R S K Et tilbakeslag er resultat av en gal eller feilaktig bruk av sagen. Det kan unngås ved å følge egnede sikkerhetstiltak som beskrevet nedenstående. a Hold sagen godt fast og plasser armene dine i en stilling som kan ta imot tilbakeslagskrefter. Opphold deg alltid på siden av et sagblad, la aldri sagbladet være i en linje med kroppen din. Ved et tilbakeslag kan sirkelsagen rykke bakover, men brukeren kan beherske tilbakeslagskreftene, hvis det ble utført egnede tiltak. b Hvis et sagblad klemmer fast eller sagingen avbrytes av andre grunner må du slippe på-/ av-bryteren og holde sagen rolig i materialet til sagbladet står helt stille. Forsøk aldri å fjerne sagen fra et arbeidsstykke eller trekke den bakover så lenge sagbladet beveger seg eller det kan oppstå et tilbakeslag. Finn årsaken til at sagbladet er klemt fast og fjern denne årsaken med egnede tiltak. c Hvis du vil starte en sag som står fast i arbeidsstykket igjen, sentrerer du sagbladet i sagespalten og kontrollerer om sagtennene ikke har kilt seg fast i arbeidsstykket. Hvis sagbladet klemmer seg fast, kan det bevege seg ut av arbeidsstykket eller forårsake et tilbakeslag når sagen starter igjen. d Støtt store plater for å redusere risikoen for tilbakeslag fra et fastklemt sagblad. Store plater kan bøyes av sin egen vekt. Platene må støttes på begge sider, både i nærheten av sagespalten og på kanten. e Bruk ikke butte eller skadede sagblad. I en for smal sagespalte forårsaker sagblad med butte eller galt opprettede tenner stor friksjon, fastklemming av sagbladet eller tilbakeslag. f Trekk fast skjæredybde- og skjærevinkelinnstillingene fast før sagingen. Hvis innstillingene forandrer seg i løpet av sagingen, kan sagbladet klemmes fast og det kan oppstå et tilbakeslag. g Vær spesielt forsiktig når du utfører en ˙innstikksaging“ i et skjult område, f.eks. en eksisterende vegg. Det innstikkende sagbladet kan blokkere ved saging i skjulte objekter og forårsake et tilbakeslag. Sikkerhetsinstrukser for sager med pendel- bladvern a Før hver bruk må du kontrollere om det nedre vernedekselet stenger helt. Ikke bruk sagen hvis det nedre vernedekselet ikke kan beveges fritt og ikke stenger straks. Klem og bind nedre vernedeksel aldri fast i åpnet posisjon. Hvis sagen skulle falle ned på bakken ved en feiltagelse, kan det nedre vernedekselet bøyes. Åpne vernedekselet med tilbaketrekkingsarmen og pass på at det kan beveges fritt og ikke berører verken sagblad eller andre deler i alle skjærevinkler og -dybder. b Kontroller fjærens funksjon for nedre vernedeksel. La maskinen gjennomgå service før bruk, hvis vernedeksel og fjær ikke virker feilfritt. Skadede deler, klebrige avleiringer eller sponhauger medfører at nedre vernedeksel reagerer forsinket. c Åpne det nedre vernedekselet manuelt kun ved spesielle snitt, som “innstikk- og vinkelsnitt“. Åpne det nedre vernedekselet med tilbaketrekkingsarmen og slipp den når sagbladet er trengt inn i arbeidsstykket. Ved alle andre typer saging må det nedre vernedekselet fungere automatisk. d Legg ikke sagen på arbeidsbenken eller gulvet uten at nedre vernedeksel dekker over sagbladet. Et ubeskyttet sagblad som fortsatt roterer, beveger sagen i motsatt retning av skjæreretningen og sager alt som er i veien. Ta hensyn til tiden sagen fortsatt roterer etter at den er slått av. Ytterligere sikkerhetsinstrukser for alle sager med spaltekniv a Bruk en passende spaltekniv for det ínnsatte sagbladet. Spaltekniven må være tykkere enn stambladtykkelsen til sagbladet, men tynnere enn tannbredden til sagbladet. b Juster spaltekniven som beskrevet i bruksanvisningen. Gal tykkelse, posisjon og oppretting kan være grunnen til at spaltekniven ikke virkelig forhindrer et tilbakeslag. c Bruk alltid spaltekniven, unntatt ved innstikksaging. Monter spaltekniven igjen etter innstikksagingen. Spaltekniven forstyrrer ved innstikksaging og kan forårsake et tilbakeslag.
Side: 5
71 N O R S K d Spaltekniven må befinne seg i sagespalten for at den kan virke. Ved korte snitt virker ikke spaltekniven, slik at tilbakeslag forhindres. e Ikke bruk sagen med bøyd spaltekniv. Allerede en liten forstyrrelse kan forårsake at vernedekselet stenger langsommere. Ekstra sikkerhetsinstrukser for sirkelsager • Bruk hørselvern. Høy lyd kan gi hørselskader. • En støvmaske bør brukes. • Bruk ikke blad med større eller mindre diameter enn anbefalt. Du finner opplysninger om riktig blad under tekniske data. Bruk bare bladene som er angitt i denne håndboken, og som oppfyller EN 847-1. • Ikke bruk slipende kappeskiver. Kontroll av pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Sirkelsag 1 Parallellanlegg 1 Sagbladnøkkel 1 Instruksjonsbok 1 Splitt-tegning • Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt skadet under transporten. • Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før verktøyet tas i bruk. Beskrivelse (fig. A) Din D23700 sirkelsag er konstruert for profesjonell saging av tre og plast. Slipende kappeskiver kan leveres for kapping av metall og stein. 1 Strømbryter 2 Sperre for strømbryter 3 Fronthåndtak 4 Spindellås 5 Støvavsug 6 Sagsko 7 Spaltekniv 8 Hendel for betjening av skjerm 9 Nedre skjerm 10 Blad 11 Justeringsratt for skråsnitt 12 Merke for skråsnitt (i vertikalplanet). 13 Merke for rett snitt 14 Dybdejusteringsratt 15 Parallellanlegg Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er kun konstruert for én spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen på typeskiltet. Ditt DEWALT verktøy er dobbeltisolert i samsvar med EN 60745. Jordet ledning er derfor ikke nødvendig. Skifting av kabel eller støpsel Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt. Bruk av skjøteledning Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må man bruke en godkjent skjøteledning som er egnet til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske data). Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle kabelen helt av først. Spenningsfall Innkoplingsstrømstøtene forårsaker korte spenningsfall. Ved ugunstig kraftforsyning, kan dette innvirke på annet utsyr. Hvis kraftforsyningens vekselstrømsmotstandssystem er lavere enn 0,25 ø, er det lite sannsynlig at det vil forekomme forstyrrelser. Montering og justering Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før montering og justering av verktøyet. Justerering av snittdybden (fig. A & B) • Løsne dybdejusteringsrattet (14). • Flytt skoen (6) for å stille inn riktig snittdybde. • Trekk til dybdejusteringsrattet (14). Du får best resultat hvis sagbladet får stikke fram omkring 3 mm fra arbeidsstykket (se innfelt detalj på figur B). Instilling for skråsnitt (fig. C) Sagen kan innstilles inn for skråsnitt mellom 0° og 45°. • Løsne rattet for innstilling av skråsnittsvinkel (11).
Side: 6
72 N O R S K • Still inn vinkelen ved å vippe sagskoen (6) til merket indikerer riktig vinkel på skalaen. • Trekk til rattet (11) igjen. Stille inn skoen for saging i 90° vinkel (fig. D) • Still inn sagen for 0° skråsnitt. • Trekk bladskjermen tilbake med hendelen (8), og sett sagen med bladsiden ned. • Løsne rattet for innstilling av skråsnittsvinkel (11). • Sett en vinkelhake mot bladet og skoen, og juster vinkelen til 90°. - Løsne mutteren (14) til stopperen (15). - Flytt stopperen (15) etter behov. - Stram mutteren (14) og justeringsknappen (11). Skifting av sagbladet (fig. E) • Aktiver låseknappen (4) for sagbladet, og skru ut festeskruen (16) med sekskantnøkkelen som følger med verktøyet. Skru mot klokken. • Trekk den nedre bladskjermen (9) tilbake med hendelen (8), og bytt sagbladet (10). Sett på igjen skivene (17 og 18) i riktig stilling. • Kontroller at bladet er satt på riktig i forhold til rotasjonsretningen. • Skru inn festeskruen (16) for hånd for å holde skiven i stilling. Drei med klokken. • Trykk på spindellåset (4) for sagbladet og drei spindelen til bladet slutter å rotere. • Trekk festeskruen for sagbladet godt til med nøkkelen. Justere kløyvkniven (fig. E) Når du skal justere spaltekniven (7), ser du på tegningen som er innfelt i figur E. Juster klaringen på spaltekniven når sagbladet blir byttet ut, eller når det er nødvendig. • Juster snittdybden til 0 mm for å få tilgang til klemmeskruene på spaltekniven. • Løsne skruene (19) og dra spaltekniven ut til dens største lengde. • Juster klaringen og stram skruen. Justering av merkene for saglinjene (fig. F) Merkene for skråsnitt (12) og for rette snitt (13) har to spor hver: - smalt spor: for sentrering av standard-stålblader - bredere spor: for sentrering av TCT-blader Bladene justeres på denne måten: • Lås bladet på 90°, og gjør et prøvesnitt på ca. 400 mm. • Trekk sagen litt tilbake. • Løsne skruen (20) og posisjoner snittet (21) overett med merket (13). • Stram skruen (20) godt. Begge saglinjene er nå korrekt justert. Montering og justering av parallellanlegget (fig. G) Parallellanlegget (15) brukes ved saging parallelt med kanten av arbeidsemnet. Montering • Sett inn parallellanlegget (15) i sagskoen (6) som vist. • Sett skruen (22) i hullet (23). • Plasser låsebraketten (24) over skruen og stram låseskruen (25). Justere • Løsne låseskruen (25) og still inn parallellanlegget (15) på den ønskede bredden. Justeringen kan avleses på skalaen (26). • Stram låseskruen (25). Merkene (27) og (28) kan brukes som veiledende: merke (27): for standard-stålblader merke (28): for TCT-blader Bruksanvisning • Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og gjeldende forskrifter. • Sørg for at materialet som skal sages, er spent fast. • Bruk bare et forsiktig trykk på verktøyet og trykk ikke sidelengs på bladet. • Unngå overbelastning. • Ikke bruk sagblad som er slitt. Ikke bruk sagen din til hulltaking. Før maskinen tas i bruk: • Pass på at dekselet er montert riktig. Dekselet må være i lukket stilling. • Forviss deg om at bladet dreier i samme retning som pilene på bladet.
Side: 7
73 N O R S K Skru på og av (fig. A) Av sikkerhetsgrunner er strømbryteren (1) på verktøyet utstyrt med en sperre (2). • Trykk på låseknappen for å låse opp verktøyet. • Når du skal bruke verktøyet, trykker du på strømbryteren. Så snart du slipper strømbryteren, blir sperren automatisk aktivert, for å hindre at maskinen startes ved en feil. • Slå ikke verktøyet på eller av når sagbladet berører arbeidsemnet eller andre materialer. • Bruk ikke spindellåsen mens verktøyet er i drift. Holde og føre verktøyet (fig. A) • Hold verktøyet i hovedhåndtaket og fronthåndtaket (3), slik at sagen blir ført på riktig måte. • Siden snittet er jevnere på den siden der sagbladet går ut av arbeidsemnet, må du spenne det fast med baksiden mot sagbladet. • Følg linjen som er trukket opp på emnet, ved å bruke merket (13) • Hvis du sager et skråsnitt på 45°, må du følge linjen som er trukket opp på emnet, ved å bruke merket (12). • Legg kabelen bort i retning av baksiden av verktøyet. Støvavsug (fig. A) Din verktøy er utstyrt med et sponuttak (5). • Bruk en støvsuger som er utformet i samsvar med gjeldende regler om sponutslipp. • Bruk alltid en støvsuger som er utformet i samsvar med anvendbare direktiver om sponutslipp når det sages i tre. Vakuumslanger til de fleste støvsugere passer rett inn i utblåsningsåpningen for støvet. Bruk ikke støvsuger ved saging av metall uten å ha gnistbeskyttelse. Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om egnet tilleggsutstyr. Vedlikehold Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av riktig behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet. Smøring Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring. Rengjøring Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør elverktøyet regelmessig med en myk klut. Utslitt verktøy og miljøet Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med annet avfall når det er utslitt. Lever det til kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted. DEWALT service Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta kontakt med DEWALT). På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst separat.
Side: 8
74 N O R S K GARANTI • 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI • Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy, kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT forhandler eller til et DEWALT autorisert serviceverksted og du kan bytte eller få pengene tilbake. Kvittering må fremlegges. • 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE • Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold eller service i de første 12 månedene etter det ble kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert DEWALT serviceverksted. Gratis vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader. Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke. Kvittering må fremlegges. • 1 ÅRS GARANTI • Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller mangler som skyldes material- eller fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis eller, etter egen vurdering, erstatte verktøyet gratis forutsatt at: • Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst. • Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert verksted/personell. • Kvittering kan fremlegges. Denne garantien er i tillegg til kjøperens rettigheter i henhold til Kjøpsloven. Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte serviceverksted finner du i DEWALT katalogen, eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du finne en liste over DEWALT autoriserte serviceverksteder og komplett informasjon om vår etter-salg-service på Internett-adressen vår: www.2helpU.com

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt D23700 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt D23700. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med D23700 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt D23700

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt D23700 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sager
  • Model/navn: D23700
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk