DeWalt D23700 manual

Vis en manual for DeWalt D23700 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sag
  • Model/navn: D23700
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk

Innholdsfortegnelse

Side: 66
67
N O R S K
SIRKELSAG D23700
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring,
konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT
til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle
brukere.
Tekniske data
D23700
Spenning V 230
Motoreffekt W 1.750
Turtall, ubelastet min-1
4.900
Snittdybde mm 86
Bladdiameter mm 235
Bladtykkelse mm 1,6
Utsparingsdiameter mm 30
Justere avfasingsvinkelen 0 - 45°
Vekt kg 8,4
Sikring:
230 V 10 A
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
Betegner risiko for elektrisk støt.
CE-sikkerhetserklæring
D23700
DEWALT erklærer at dette utstyret er konstruert
i henhold til: 98/37/EF, 89/336/EF, 73/23/EF,
86/188/EEC, EN 60745, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-11.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se
veiledningens bakside.
D23700
LpA
(lydnivå) dB(A) 94
LWA
(akustisk effekt) dB(A) 105
Veiet geometrisk middelverdi
av akselerasjonsfrekvensen m/s2
< 2,5
KpA
(lydnivå-usikkerhet) dB(A) 2,8
KWA
(akustisk effekt-usikkerhet) dB(A) 2,8
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
Side: 67
68
N O R S K
Generelle sikkerhetsforskrifter
Advarsel! Les gjennom alle anvisningene.
Hvis anvisningene nedenfor ikke overholdes,
kan det medføre elektrisk støt, brann og/eller
alvorlige skader. Uttrykket «elektroverktøy» i alle
advarslene nedenfor gjelder for strømdrevne
elektroverktøy (med ledning) og batteridrevne
elektroverktøy (uten ledning).
TA GODT VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE.
1 Arbeidsplassen
a Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst.
Rotete arbeidsområder og arbeidsområder uten
godt lys kan føre til ulykker.
b Ikke arbeid med elektroverktøy i
eksplosjonsfarlige omgivelser – der det
befinner seg brennbare væsker, gass eller
støv. Elektroverktøy forårsaker gnister som kan
antenne støv eller damper.
c Hold barn og andre personer unna når
elektroverktøyet brukes. Hvis du blir forstyrret
under arbeidet, kan du miste kontrollen.
2 Elektrisk sikkerhet
a Støpselet til elektroverktøyet må passe inn i
stikkontakten. Støpselet må ikke forandres på
noen som helst måte. Ikke bruk adapterstøpsler
sammen med jordete elektroverktøy. Bruk av
originale støpsler og passende stikkontakter
reduserer risikoen for elektrisk støt.
b Unngå kroppskontakt med jordete overflater
som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap.
Det er større fare for elektrisk støt hvis kroppen
din er jordet.
c Hold elektroverktøy unna regn eller fuktighet.
Dersom det kommer vann i et elektroverktøy,
øker risikoen for elektrisk støt.
d Unngå uforsvarlig behandling av ledningen.
Elektroverktøyet må aldri bæres eller trekkes
etter ledningen, og trekk heller ikke ut støpselet
ved å rykke i ledningen. Hold ledningen unna
varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige
deler. Med skadde eller sammenflokete
ledninger øker risikoen for elektrisk støt.
e Når du arbeider utendørs med et elektroverktøy,
må du kun bruke en skjøteledning som er
godkjent til utendørs bruk. Ved å bruke en
skjøteledning som er egnet for utendørs bruk,
reduseres risikoen for elektrisk støt.
3 Personsikkerhet
a Vær oppmerksom, pass på hva du gjør og gå
fornuftig fram når du arbeider med et
elektroverktøy. Ikke bruk elektroverktøy når
du er trett eller er påvirket av narkotika,
alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks
uoppmerksomhet under bruk av verktøyet kan
føre til alvorlige personskader.
b Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Bruk av personlig verneutstyr,
for eksempel støvmaske, sklisikre vernesko,
hjelm eller hørselsvern som passer til forholdene,
reduserer risikoen for personskader.
c Unngå å starte verktøyet ved en feiltagelse.
Påse at bryteren står i posisjon „AV“ før
verktøyet koples til. Det kan føre til ulykker hvis
du bærer elektroverktøyet med fingeren på
bryteren, eller kopler til verktøyet når bryteren
ikke står i posisjon „AV“.
d Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før du
slår på elektroverktøyet. Et verktøy eller en
nøkkel som befinner seg i en roterende
maskindel, kan føre til personskade.
e Ikke strekk deg for langt. Pass på at du alltid
har sikkert fotfeste oggod balanse. Da kan du
kontrollere elektroverktøyet bedre i uventede
situasjoner.
f Bruk alltid egnede klær. Ikke bruk løstsittende
klær eller smykker. Hold hår, klær og hansker
unna bevegelige deler. Løstsittende tøy, smykker
eller langt hår kan komme inn i bevegelige deler.
g Hvis det kan monteres støvavsug- og
oppsamlingsinnretninger, må du forvisse deg
om at disse er tilkoblet og brukes på korrekt
måte. Bruk av disse innretningene reduserer
farer på grunn av støv.
4 Aktsom håndtering og bruk av elektroverktøy
a Ikke bruk makt på elektroverktøyet. Bruk et
elektroverktøy som er beregnet på den type
arbeid du vil utføre. Med et passende
elektroverktøy arbeider du bedre og sikrere i det
angitte effektområdet.
b Ikke bruk elektroverktøy med defekt på-/
avbryter. Et elektroverktøy som ikke lenger kan
slås av eller på med bryteren, er farlig og må
repareres.
Side: 68
69
N O R S K
c Trekk støpselet ut av stikkontakten før du
utfører innstillinger på maskinen, skifter
tilbehørsdeler eller legger maskinen bort.
Disse tiltakene reduserer risikoen for en utilsiktet
starting av maskinen.
d Elektroverktøy som ikke er i bruk,
må oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la
verktøyet brukes av personer som ikke er
fortrolig med dette, eller som ikke har lest
disse bruksanvisningene. Elektroverktøy er
farlige når de brukes av uerfarne personer.
e Vær nøye med vedlikehold av elektroverktøy.
Kontroller om bevegelige maskindeler
fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, om
deler er brukket eller skadet og andre forhold
som kan innvirke på verktøyets funksjon.
Hvis elektroverktøyet er skadet, må det
repareres før bruk. Dårlig vedlikeholdte
elektroverktøy er årsaken til mange uhell.
f Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjær
setter seg ikke så ofte fast og er lettere å føre.
g Bruk elektroverktøy, tilbehør, verktøybits osv.
i henhold til disse anvisningene og slik det er
foreskrevet for denne spesielle maskintypen.
Ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet
som skal utføres. Bruk av elektroverktøy til
andre formål enn det som er angitt, kan føre til
farlige situasjoner.
5 Service
a Elektroverktøyet ditt skal alltid repareres av
kvalifisert personell og kun med originale
reservedeler. Dette forsikrer at elektroverktøyets
sikkerhet opprettholdes.
Sikkerhetsinstrukser for alle sager
FARE:
a Pass på at hendene ikke kommer inn
i sagområdet og opp i sagbladet. Hold
ekstrahåndtaket eller motorhuset fast med
den andre hånden. Når begge hendene holder
sirkelsagen, kan sagbladet ikke skade hendene.
b Ikke grip under arbeidsstykket. Vernedekselet
kan ikke beskytte deg mot sagbladet under
arbeidsstykket.
c Juster skjæredybden i henhold til tykkelsen
av arbeidsemnet. På undersiden av emnet skal
mindre enn en hel sagtann være synlig.
d Hold aldri arbeidsstykket som skal sages fast
med hånden eller over benet.
Sikre arbeidsstykket på et stabilt underlag.
Det er viktig å feste arbeidsstykket godt for å
minimere faren ved kroppskontakt, fastklemming
av sagbladet eller hvis du mister kontrollen.
e Hold maskinen kun på de isolerte gripeflatene,
hvis du utfører arbeid der skjæreverktøyet kan
treffe på skjulte strømledninger eller den egne
maskinledningen. Kontakt med en
spenningsførende ledning setter også maskinens
metalldeler under spenning og fører til elektriske
støt.
f Ved langsskjæring må du alltid bruke et
anlegg eller en rett kantføring. Dette forbedrer
skjærenøyaktigheten og reduserer muligheten til
at sagbladet klemmer.
g Bruk alltid sagblad med rett størrelse og med
passende festehull (f.eks. stjerne-formet eller
rund). Sagblad som ikke passer sammen med
sagens montasjedeler, går urundt og fører til tap
av kontrollen.
h Bruk aldri skadede eller gale sagblad-
underlagsskiver eller -skruer. Sagblad-
underlagsskivene og -skruene ble spesielt
konstruert for denne sagen, slik at det oppnås en
optimal ytelse og driftssikkerhet.
Ytterligere sikkerhetsinstrukser for alle sager
Årsaker til tilbakeslag og hvordan tilbakeslag kan
unngås.
- Et tilbakeslag er en plutselig reaksjon fra et
sagblad som har hengt seg opp, klemt seg fast
eller er galt innrettet, og som fører til at en
ukontrollert sag løftes opp og beveger seg ut av
arbeidsstykket og i retning av brukeren.
- Hvis et sagblad henger seg opp eller klemmer
seg fast i en sagespalte som lukkes, blokkerer
sagen og motorkraften slår sagen tilbake i retning
av brukeren.
- Hvis et sagblad dreies galt eller rettes galt opp
i sagsnittet, kan tennene til bakre sagbladkant
kile seg fast i overflaten til arbeidsstykket, slik at
sagbladet beveger seg ut av sagespalten og
sagen springer tilbake i retning av brukeren.
Side: 69
70
N O R S K
Et tilbakeslag er resultat av en gal eller feilaktig bruk
av sagen. Det kan unngås ved å følge egnede
sikkerhetstiltak som beskrevet nedenstående.
a Hold sagen godt fast og plasser armene dine
i en stilling som kan ta imot tilbakeslagskrefter.
Opphold deg alltid på siden av et sagblad,
la aldri sagbladet være i en linje med kroppen
din. Ved et tilbakeslag kan sirkelsagen rykke
bakover, men brukeren kan beherske
tilbakeslagskreftene, hvis det ble utført egnede
tiltak.
b Hvis et sagblad klemmer fast eller sagingen
avbrytes av andre grunner må du slippe på-/
av-bryteren og holde sagen rolig i materialet
til sagbladet står helt stille. Forsøk aldri å
fjerne sagen fra et arbeidsstykke eller trekke
den bakover så lenge sagbladet beveger seg
eller det kan oppstå et tilbakeslag. Finn årsaken
til at sagbladet er klemt fast og fjern denne
årsaken med egnede tiltak.
c Hvis du vil starte en sag som står fast
i arbeidsstykket igjen, sentrerer du sagbladet
i sagespalten og kontrollerer om sagtennene
ikke har kilt seg fast i arbeidsstykket. Hvis
sagbladet klemmer seg fast, kan det bevege seg
ut av arbeidsstykket eller forårsake et tilbakeslag
når sagen starter igjen.
d Støtt store plater for å redusere risikoen for
tilbakeslag fra et fastklemt sagblad. Store
plater kan bøyes av sin egen vekt. Platene må
støttes på begge sider, både i nærheten av
sagespalten og på kanten.
e Bruk ikke butte eller skadede sagblad. I en for
smal sagespalte forårsaker sagblad med butte
eller galt opprettede tenner stor friksjon,
fastklemming av sagbladet eller tilbakeslag.
f Trekk fast skjæredybde- og
skjærevinkelinnstillingene fast før sagingen.
Hvis innstillingene forandrer seg i løpet av
sagingen, kan sagbladet klemmes fast og det
kan oppstå et tilbakeslag.
g Vær spesielt forsiktig når du utfører en
˙innstikksaging“ i et skjult område, f.eks. en
eksisterende vegg. Det innstikkende sagbladet
kan blokkere ved saging i skjulte objekter og
forårsake et tilbakeslag.
Sikkerhetsinstrukser for sager med pendel-
bladvern
a Før hver bruk må du kontrollere om det nedre
vernedekselet stenger helt. Ikke bruk sagen
hvis det nedre vernedekselet ikke kan beveges
fritt og ikke stenger straks. Klem og bind
nedre vernedeksel aldri fast i åpnet posisjon.
Hvis sagen skulle falle ned på bakken ved en
feiltagelse, kan det nedre vernedekselet bøyes.
Åpne vernedekselet med tilbaketrekkingsarmen
og pass på at det kan beveges fritt og ikke
berører verken sagblad eller andre deler i alle
skjærevinkler og -dybder.
b Kontroller fjærens funksjon for nedre
vernedeksel. La maskinen gjennomgå service
før bruk, hvis vernedeksel og fjær ikke virker
feilfritt. Skadede deler, klebrige avleiringer eller
sponhauger medfører at nedre vernedeksel
reagerer forsinket.
c Åpne det nedre vernedekselet manuelt kun ved
spesielle snitt, som “innstikk- og vinkelsnitt“.
Åpne det nedre vernedekselet med
tilbaketrekkingsarmen og slipp den når
sagbladet er trengt inn i arbeidsstykket.
Ved alle andre typer saging må det nedre
vernedekselet fungere automatisk.
d Legg ikke sagen på arbeidsbenken eller
gulvet uten at nedre vernedeksel dekker over
sagbladet. Et ubeskyttet sagblad som fortsatt
roterer, beveger sagen i motsatt retning av
skjæreretningen og sager alt som er i veien.
Ta hensyn til tiden sagen fortsatt roterer etter at
den er slått av.
Ytterligere sikkerhetsinstrukser for alle sager
med spaltekniv
a Bruk en passende spaltekniv for det ínnsatte
sagbladet. Spaltekniven må være tykkere enn
stambladtykkelsen til sagbladet, men tynnere enn
tannbredden til sagbladet.
b Juster spaltekniven som beskrevet
i bruksanvisningen. Gal tykkelse, posisjon og
oppretting kan være grunnen til at spaltekniven
ikke virkelig forhindrer et tilbakeslag.
c Bruk alltid spaltekniven, unntatt ved
innstikksaging. Monter spaltekniven igjen etter
innstikksagingen. Spaltekniven forstyrrer ved
innstikksaging og kan forårsake et tilbakeslag.
Side: 70
71
N O R S K
d Spaltekniven må befinne seg i sagespalten for
at den kan virke. Ved korte snitt virker ikke
spaltekniven, slik at tilbakeslag forhindres.
e Ikke bruk sagen med bøyd spaltekniv. Allerede
en liten forstyrrelse kan forårsake at
vernedekselet stenger langsommere.
Ekstra sikkerhetsinstrukser for sirkelsager
• Bruk hørselvern. Høy lyd kan gi hørselskader.
• En støvmaske bør brukes.
• Bruk ikke blad med større eller mindre diameter
enn anbefalt. Du finner opplysninger om riktig
blad under tekniske data. Bruk bare bladene som
er angitt i denne håndboken, og som oppfyller
EN 847-1.
• Ikke bruk slipende kappeskiver.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Sirkelsag
1 Parallellanlegg
1 Sagbladnøkkel
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
Din D23700 sirkelsag er konstruert for profesjonell
saging av tre og plast. Slipende kappeskiver kan
leveres for kapping av metall og stein.
1 Strømbryter
2 Sperre for strømbryter
3 Fronthåndtak
4 Spindellås
5 Støvavsug
6 Sagsko
7 Spaltekniv
8 Hendel for betjening av skjerm
9 Nedre skjerm
10 Blad
11 Justeringsratt for skråsnitt
12 Merke for skråsnitt (i vertikalplanet).
13 Merke for rett snitt
14 Dybdejusteringsratt
15 Parallellanlegg
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én
spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er
i overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Ditt DEWALT verktøy er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60745. Jordet ledning
er derfor ikke nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må
man bruke en godkjent skjøteledning som er egnet
til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske data).
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle
kabelen helt av først.
Spenningsfall
Innkoplingsstrømstøtene forårsaker korte spenningsfall.
Ved ugunstig kraftforsyning, kan dette innvirke på
annet utsyr.
Hvis kraftforsyningens
vekselstrømsmotstandssystem er lavere enn 0,25 ø,
er det lite sannsynlig at det vil forekomme forstyrrelser.
Montering og justering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før
montering og justering av verktøyet.
Justerering av snittdybden (fig. A & B)
• Løsne dybdejusteringsrattet (14).
• Flytt skoen (6) for å stille inn riktig snittdybde.
• Trekk til dybdejusteringsrattet (14).
Du får best resultat hvis sagbladet får
stikke fram omkring 3 mm fra
arbeidsstykket (se innfelt detalj på figur B).
Instilling for skråsnitt (fig. C)
Sagen kan innstilles inn for skråsnitt mellom 0° og 45°.
• Løsne rattet for innstilling av skråsnittsvinkel (11).
Side: 71
72
N O R S K
• Still inn vinkelen ved å vippe sagskoen (6) til
merket indikerer riktig vinkel på skalaen.
• Trekk til rattet (11) igjen.
Stille inn skoen for saging i 90° vinkel (fig. D)
• Still inn sagen for 0° skråsnitt.
• Trekk bladskjermen tilbake med hendelen (8),
og sett sagen med bladsiden ned.
• Løsne rattet for innstilling av skråsnittsvinkel (11).
• Sett en vinkelhake mot bladet og skoen, og juster
vinkelen til 90°.
- Løsne mutteren (14) til stopperen (15).
- Flytt stopperen (15) etter behov.
- Stram mutteren (14) og justeringsknappen (11).
Skifting av sagbladet (fig. E)
• Aktiver låseknappen (4) for sagbladet, og skru ut
festeskruen (16) med sekskantnøkkelen som
følger med verktøyet. Skru mot klokken.
• Trekk den nedre bladskjermen (9) tilbake med
hendelen (8), og bytt sagbladet (10). Sett på igjen
skivene (17 og 18) i riktig stilling.
• Kontroller at bladet er satt på riktig i forhold til
rotasjonsretningen.
• Skru inn festeskruen (16) for hånd for å holde
skiven i stilling. Drei med klokken.
• Trykk på spindellåset (4) for sagbladet og drei
spindelen til bladet slutter å rotere.
• Trekk festeskruen for sagbladet godt til med
nøkkelen.
Justere kløyvkniven (fig. E)
Når du skal justere spaltekniven (7), ser du på
tegningen som er innfelt i figur E. Juster klaringen på
spaltekniven når sagbladet blir byttet ut, eller når det
er nødvendig.
• Juster snittdybden til 0 mm for å få tilgang til
klemmeskruene på spaltekniven.
• Løsne skruene (19) og dra spaltekniven ut til
dens største lengde.
• Juster klaringen og stram skruen.
Justering av merkene for saglinjene (fig. F)
Merkene for skråsnitt (12) og for rette snitt (13) har to
spor hver:
- smalt spor: for sentrering av standard-stålblader
- bredere spor: for sentrering av TCT-blader
Bladene justeres på denne måten:
• Lås bladet på 90°, og gjør et prøvesnitt på ca.
400 mm.
• Trekk sagen litt tilbake.
• Løsne skruen (20) og posisjoner snittet (21)
overett med merket (13).
• Stram skruen (20) godt.
Begge saglinjene er nå korrekt justert.
Montering og justering av parallellanlegget (fig. G)
Parallellanlegget (15) brukes ved saging parallelt
med kanten av arbeidsemnet.
Montering
• Sett inn parallellanlegget (15) i sagskoen (6) som
vist.
• Sett skruen (22) i hullet (23).
• Plasser låsebraketten (24) over skruen og stram
låseskruen (25).
Justere
• Løsne låseskruen (25) og still inn parallellanlegget
(15) på den ønskede bredden. Justeringen kan
avleses på skalaen (26).
• Stram låseskruen (25).
Merkene (27) og (28) kan brukes som veiledende:
merke (27): for standard-stålblader
merke (28): for TCT-blader
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Sørg for at materialet som skal sages,
er spent fast.
• Bruk bare et forsiktig trykk på verktøyet
og trykk ikke sidelengs på bladet.
• Unngå overbelastning.
• Ikke bruk sagblad som er slitt.
Ikke bruk sagen din til hulltaking.
Før maskinen tas i bruk:
• Pass på at dekselet er montert riktig.
Dekselet må være i lukket stilling.
• Forviss deg om at bladet dreier i samme retning
som pilene på bladet.
Side: 72
73
N O R S K
Skru på og av (fig. A)
Av sikkerhetsgrunner er strømbryteren (1) på
verktøyet utstyrt med en sperre (2).
• Trykk på låseknappen for å låse opp verktøyet.
• Når du skal bruke verktøyet, trykker du på
strømbryteren. Så snart du slipper strømbryteren,
blir sperren automatisk aktivert, for å hindre at
maskinen startes ved en feil.
• Slå ikke verktøyet på eller av når
sagbladet berører arbeidsemnet eller
andre materialer.
• Bruk ikke spindellåsen mens verktøyet er
i drift.
Holde og føre verktøyet (fig. A)
• Hold verktøyet i hovedhåndtaket og
fronthåndtaket (3), slik at sagen blir ført på riktig
måte.
• Siden snittet er jevnere på den siden der sagbladet
går ut av arbeidsemnet, må du spenne det fast
med baksiden mot sagbladet.
• Følg linjen som er trukket opp på emnet, ved å
bruke merket (13)
• Hvis du sager et skråsnitt på 45°, må du følge
linjen som er trukket opp på emnet, ved å bruke
merket (12).
• Legg kabelen bort i retning av baksiden av
verktøyet.
Støvavsug (fig. A)
Din verktøy er utstyrt med et sponuttak (5).
• Bruk en støvsuger som er utformet i samsvar
med gjeldende regler om sponutslipp.
• Bruk alltid en støvsuger som er utformet
i samsvar med anvendbare direktiver om
sponutslipp når det sages i tre. Vakuumslanger til
de fleste støvsugere passer rett inn
i utblåsningsåpningen for støvet.
Bruk ikke støvsuger ved saging av metall
uten å ha gnistbeskyttelse.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av riktig
behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen,
lever den til et autorisert serviceverksted.
(Se aktuell prisliste/katalog for ytterligere informasjon
eller ta kontakt med DEWALT).
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
Side: 73
74
N O R S K
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Gratis vedlikeholdsservice
omfatter arbeidskostnader. Tilbehørs- og
reservedelskostnader inngår ikke. Kvittering må
fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du
finne en liste over DEWALT autoriserte
serviceverksteder og komplett informasjon om
vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
www.2helpU.com

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt D23700 ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt D23700

Har du et spørsmål om DeWalt D23700 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt D23700. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med D23700 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.