DeWalt D23651 manual

Vis en manual for DeWalt D23651 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sag
  • Model/navn: D23651
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 90
NORSK
89
SIRKELSAG D23551, D23651
En vurdering av eksponeringsnivået til
vibrasjoner bør også tas i betraktning
når verktøyet er slått av, eller når det
sviver men ikke utfører arbeid. Dette kan
redusere eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
Identifiser ekstra sikkerthetstiltak
som beskytter operatøren fra
vibrasjonseffektene. Dette inkluderer
vedlikehod av verktøy og tilbehør, holde
hendene varme og arbeidsstillinger.
Sikringer:
Europa 230 V verktøy 10 A, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået
de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og
vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende
farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til mindre eller moderat
personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
Gratulerer!
Du har valgt et verktøy fra DEWALT. Mangeårig
erfaring, grundig produktutvikling og nyskaping gjør
DEWALT til en svært pålitelig partner for profesjonelle
brukere av elektriske verktøy.
Tekniske spesifikasjoner
D23551 D23651
Spenning V 230 230
Type 1 1
Inngangseffekt W 1.050 1.350
Ubelastet hastighet min-1 5.000 5.000
Kuttedybde
90 (uten føringsskinne) mm 52 62
90 (med føringsskinne) mm 47 57
45 (uten føringsskinne) mm 37 49
45 (med føringsskinne) mm 32 44
Blad-diameter mm 165 190
Bladtykkelse mm 2,5 2,6
Borehull blad mm 20 30
Fasevinkeljustering 0 - 45° 0 - 55°
Vekt kg 5,0 6,0
LPA (lydtrykk) dB(A) 99 99
KPA (lydtrykk usikkerhet) dB(A) 3 3
LWA (lydeffekt) dB(A) 108 108
KWA (lydeffekt usikkerhet) dB(A) 6,7 3,6
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745:
Verdi vibrasjonsutslipp ah
=
ah
= m/s² ≤ 2,5 ≤ 2,5
Usikkerhet K = m/s² 1,5 1,5
Vibrasjonsverdien som oppgis i denne manualen
har blitt målt i samsvar med en standard test
utført i henhold til EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verkøy med et annet. Den kan
brukes til et midlertertidig overslag av eksponering.
ADVARSEL: Det erklærte
vibrasjonsnivået reflekterer verktøyets
hovedbruksområder. Dersom verktøyet
brukes til andre formål, med annet
tilbehør, eller ikke har blitt vedlikeholdt,
så kan vibrasjonsnivået endres. Dette
kan øke eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
Side: 91
NORSK
90
Overensstemmelseserklæring
med EU
MASKINERIDIREKTIV
D23551, D23651
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under ”tekniske data” er i samsvar med:
2006/42/EC; EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst
kontakt DEWALT på følgende adresser eller se
baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.2009
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik
at skaderisikoen kan reduseres.
Generelle sikkerhetsadvarsler ved
bruk av elektriske verktøyer
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og
bruksanvisninger. Unnlatelse av å
følge advarsler og bruksanvisninger kan
resultere i elektrisk sjokk, brann og/eller
alvorlige skader.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
BRUKSANVISNINGER FOR FREMTIDIG REFERANSE
Begrepet ”elektrisk verktøy” i advarslene nedenfor
henviser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk
verktøy eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk
verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN
a) Pass på at arbeidsplassen er ren og godt
belyst. Rotete eller mørke områder øker faren
for ulykker.
b) Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, f.eks. nær antennelig væske,
gass eller støv. Elektriske verktøyer
produserer gnister som kan antenne støv
eller gass.
c) Barn og tilskuere skal holdes på god
avstand ved bruk av elektriske verktøyer.
Forstyrrelser kan forårsake at en mister
oversikten.
2) SIKKERHET VED BRUK AV ELEKTRISITET
a) Støpslene på elektriske verktøy må passe
i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel.
Bruk ikke tilpasningsstøpsler på jordede
elektriske verktøy. Uendrede støpsler og
stikkontakter som passer kravene, reduserer
risikoen for elektrisk støt.
b) Unngå å berøre jordede flater som rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis
kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt.
c) Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller
fuktighet. Hvis vann kommer inn i et elektrisk
verktøy, øker faren for elektrisk støt.
d) Vær ikke hardhendt med ledningen.
Bruk ikke ledningen til å bære, dra eller
frakople det elektriske verktøyet. Hold
ledningen på god avstand fra varme,
olje, skarpe kanter eller bevegelige deler.
Skadde eller sammenviklede ledninger øker
faren for elektrisk støt.
e) Ved utendørs bruk av det elektriske
verktøyet skal du bruke en skjøteledning
som er beregnet på utendørs bruk. Bruk
av ledning som er beregnet på utendørs bruk
reduserer faren for elektrisk støt.
f) Hvis du må bruke et elektrisk verktøy i
fuktige omgivelser, bruk en strømkilde
med jordfeilbryter (RCD). Bruk av
jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt.
3) PERSONSIKKERHET
a) Vær oppmerksom, følg med på det du
gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske
verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har
brukt narkotika, alkohol eller legemidler.
Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å
forårsake alvorlig personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Bruk av verneutstyr som
støvmasker, glidesikre sko, hjelm og
hørselsvern der det trengs, reduserer faren
for personskade.
c) Unngå utilsiktet oppstarting. Påse at
bryteren er i AV-posisjon før du kopler til
strømmen og/eller batteripakken, samt tar
opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer
Side: 92
NORSK
91
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller setter støpselet i stikkontakten mens
bryteren er på, øker du faren for ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før
du slår på det elektriske verktøyet. En
skrunøkkel som er festet til en roterende
del i det elektriske verktøyet, kan forårsake
personskade.
e) Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet
og god balanse til enhver tid. Dette gir
bedre kontroll over det elektriske verktøyet
hvis det skulle oppstå en uventet situasjon.
f) Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende
klær eller smykker. Hold hår, klær og
hansker på god avstand fra bevegelige
deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår
kan sette seg fast i bevegelige deler.
g) Hvis verktøyet har tilkopling for
støvoppsamler eller støvavsug, skal du
påse at disse er tilkoplet og brukes på
riktig måte. Bruk av støvoppsamler kan
redusere farer som er forbundet med støv.
4) BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Forsér ikke det elektriske verktøyet. Bruk
riktig elektrisk verktøy til jobben. Det riktige
verktøyet gjør jobben bedre og tryggere og
med den hastigheten som er det konstruert
for.
b) Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis
det ikke går an å slå bryteren av og på.
Verktøy som ikke kan styres med bryteren, er
farlig og må repareres.
c) Ta støpselet ut av kontakten og/eller
ta batteripakken ut av det elektriske
verktøyet, før du foretar justeringer,
bytter tilbehør eller legger det bort
til oppbevaring. Slike forebyggende
sikkerhetstiltak reduserer faren for at det
elektriske verktøyet startes utilsiktet.
d) Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig
for barn, og la ikke personer som
ikke er kjent med verktøyet eller disse
anvisningene, bruke verktøyet. Elektriske
verktøy er farlige i hendene på ukyndige
brukere.
e) Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter
feiljusteringer eller binding i bevegelige
deler, skadde deler eller andre ting som
kan påvirke det elektriske verktøyets
funksjonalitet. Hvis det elektriske
verktøyet er skadet, skal det repareres
før bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig
vedlikeholdte elektriske verktøy.
f) Sørg for at skjæreverktøy alltid er
skarpe og rene. Med riktig vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter
oppstår det sjeldnere bindinger. Slike verktøy
er dessuten lettere å håndtere.
g) Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits
osv. i samsvar med disse anvisningene.
Ta også hensyn til arbeidsforholdene og
jobben som skal utføres. Det kan være
farlig å bruke det elektriske verktøyet til andre
oppgaver enn det som er tiltenkt.
5) SERVICE
a) Service på det elektriske verktøyet skal
utføres av en kvalifisert servicetekniker
som utelukkende bruker originale
reservedeler. Slik sørger du for å ivareta det
elektriske verktøyets sikkerhet.
EKSTRA SPESIFIKKE
SIKKERHETSREGLER
Sikkerhetsinstruksjoner for alle
sager
a) FARE: Hold hendene unna
kutteområdet og bladet. Hold den andre
hånden på hjelpehåndtaket, eller på
motorhuset. Hvis begge hendene holder
sagen, kan de ikke kuttes av bladet.
b) Strekk deg ikke under arbeidsstykket.
Beskyttelsen kan ikke beskytte deg mot
bladet under arbeidsstykket.
c) Juster kuttedybden til arbeidsstykkets
tykkelse. Mindre enn en hel tatt av bladets
tenner skal være synlig under arbeidsstykket.
d) Hold aldri arbeidsstykket som kuttes
i hendene eller over lårene. Fest
arbeidsstykket til en stabil plattform. Det
er viktig å støtte opp arbeidsstykket skikkelig
for å minimere eksponering av kroppen,
bladbinding eller tap av styringen.
e) Hold det elektriske verktøyet i isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner
hvor kutteverktøyet kan komme i kontakt
med skjulte ledninger. Kontakt med en
strømførende ledning vil føre til at eksponerte
metalldeler til det elektriske verktøyet også
blir strømførende, og kan gi operatøren støt.
f) Under kløyving må man alltid bruke et
kløyvegitter eller en rettkantet føring.
Dette forbedrer nøyaktigheten til kuttet og
reduserer sjansen for bladbinding.
g) Bruk alltid blader med korrekt størrelse
og form (diamant eller rund) på
spindelhullene. Blader som ikke passer
monteringsdelene til sagen vil gå eksentrisk,
og føre til at man mister styringen.
Side: 93
NORSK
92
h) Bruk aldri skadet(e) eller feil bladskiver
eller bolt. Bladskivene og bolten ble spesielt
konstruert for din sag, for optimal ytelse og
trygg drift.
i) Hold kroppen på en av sidene av
bladet, men ikke på linje med sagbladet.
TILBAKESLAG kan føre til at sagen hopper
bakover (se Årsaker til, og hvordan man
unngår tilbakeslag).
j) FORSIKTIG: Bladene fortsetter å snurre etter
at sagen er slått av. Dette kan føre til alvorlige
personskader.
k) Unngå å kutte spiker. Se etter og fjern alle
spiker fra tømmeret før kutting.
Årsaker til, og hvordan man unngår
tilbakeslag
– Tilbakeslag er en plutselig reaksjon på en
fastklemt, kilt eller feilinnrettet sagblad, som
fører til en ukontrollert oppløfting av sagen, ut av
arbeidsstykket og mot operatøren;
– Når bladet er fastklemt eller kilt fast av et
sagsnitt som lukkes, stopper bladet og
motorreaksjonen driver enheten raskt bakover
mot operatøren;
– Hvis bladet blir vridd eller mister innrettingen i
kuttet, kan tennene i bakkant av bladet grave
seg ned i toppoverflaten og få bladet til å klatre
ut av sagsnittet og til å hoppe bakover mot
operatøren.
Tilbakeslag er resultatet av feil bruk av sagen og/eller
feil driftsprosedyrer eller betingelser, og kan unngås
ved å treffe skikkelige forholdsregler, som angitt
nedenfor:
a) Sørg for et godt grep med begge
hendene på sagen, og plasser armene slik
at de står i mot tilbakeslagskrefter. Plasser
kroppen på en av sidene av bladet, men
ikke på linje med bladet. Tilbakeslag
kan føre til at sagen hopper bakover,
men tilbakeslagskreftene kan kontrolleres
av operatøren, hvis man treffer korrekte
forholdsregler.
b) Når bladet klemmes fast, eller når
man avbryter et kutt av en eller annen
grunn, slipp utløseren og hold sagen
i ro i materialet til bladet har stoppet
helt. Forsøk aldri å ta sagen ut av
arbeidsstykket eller å trekke sagen
bakover mens bladet er i bevegelse, hvis
ikke kan det oppstå tilbakeslag. Undersøk
og sørg for å fjerne årsakene til fastklemming
av bladet.
c) Når man starter opp en sag i
arbeidsstykket igjen, sentrer sagbladet i
sagkuttet og sjekk at sagtennene ikke er
i inngrep i materialet. Hvis sagbladet sitter
fast, kan det klatre opp eller slå tilbake fra
arbeidsstykket når sagen startes igjen.
d) Støtt opp store paneler for å minimere
faren for at bladet klemmes fast og gir
tilbakeslag. Store paneler har en tendens
til å henge ned under sin egen vekt. Det må
plasseres støtter under panelet på begge
sider, nær kuttelinjen og nær kanten av
panelet.
e) Ikke bruk sløve eller ødelagte sagblad.
Uskarpe eller feil satte blader gir trange
sagkutt, og fører til stor friksjon, fastklemming
av blad og tilbakeslag.
f) Bladdybden og låsespakene for
fasejustering må være strammet og
sikret før du foretar sagkuttet. Hvis
bladjusteringen endres under kutting, kan det
føre til fastklemming og tilbakeslag.
g) Utvis ekstra forsiktighet når du foretar et
”dykk-kutt” i eksisterende vegger eller
andre blinde områder. Det framstikkende
bladet kan kutte objekter som kan føre til
tilbakeslag.
Nedre beskyttelse,
sikkerhetsinstruksjoner
a) Sjekk nedre beskyttelse for korrekt lukking
før hver gangs bruk. Bruk ikke sagen hvis
nedre beskyttelse ikke beveger seg fritt og
lukker umiddelbart. Nedre beskyttelse må
aldri klemmes eller bindes i åpen stilling.
Hvis sagen mistes ned, kan nedre beskyttelse
bli bøyd. Løft opp nedre beskyttelse med
tilbaketrekkingshendelen og forsikre deg
om at den beveger seg fritt og ikke berører
bladet eller noen andre deler, i alle vinkler og
kuttdybder.
b) Sjekk funksjonen til fjæren på nedre
beskyttelse. Hvis beskyttelsen og fjæren
ikke fungerer korrekt, må de repareres
før bruk. Nedre beskyttelsen kan fungere
dårlig på grunn av skadete deler, klebrige
avsetninger eller opphopning av rusk.
c) Nedre beskyttelse skal trekkes tilbake
manuelt kun for spesialkutt som ”dykk-
kutt” og ”sammensatte kutt”. Hev nedre
beskyttelse ved å trekke tilbake spaken,
og med en gang bladet entrer materialet
må nedre beskyttelse slippes. For all annen
saging, skal den nedre beskyttelsen operere
automatisk.
Side: 94
NORSK
93
d) Sjekk alltid at nedre beskyttelse sekker
bladet før du setter sagen ned på benken
eller gulvet. Et ubeskyttet blad som
fremdeles roterer vil få sagen til å bevege seg
bakover, og kutte det som er i veien for den.
Vær oppmerksom på den tiden det tar før
bladet stopper etter at bryteren er sluppet.
Ekstra sikkerhetsinstruksjoner for alle sager med
kløyvekniv
a) Bruk korrekt kløyvekniv for bladet som
brukes. For at kløyvekniven skal fungere, må
den være tykkere enn bladet men tynnere
enn tannsettet til bladet.
b) Juster kløyvekniven som beskrevet
i denne instruksjonshåndboken. Feil
avstand, posisjonering og innretting kan gjøre
at kløyvekniven ikke blir effektiv til å hindre
tilbakeslag.
c) For at kløyveknivens skal fungere, må
den være i inngrep i arbeidsstykket.
Kløyvekniven er ikke effektiv til å hindre
tilbakeslag ved korte kutt.
d) Bruk ikke sagen hvis kløyvekniven er
bøyd. Selv en liten interferens kan sakke
lukkehastigheten til en beskyttelse.
Ekstra sikkerhetsadvarsler for
sirkelsager
• Bruk hørselsvern. Eksponering for støy kan
forårsake tap av hørsel.
• Bruk en støvmaske. Å bli utsatt for støvpartikler
kan forårsake pustevansker og mulig skade.
• Ikke bruk sagblader med større eller mindre
diameter enn anbefalt. For opplysninger om
riktig skjærekapasitet henvises du til de tekniske
dataene. Bruk kun sagblader spesifisert i denne
manualen, som er i samsvar med EN 847-1.
• Aldri bruk slipende reduseringshjul.
• Pass på at spaltekilen justeres slik at avstanden
mellom spaltekilen og kanten på bladet ikke er
mer enn 5 mm, og at kanten på bladet ikke gå
mer enn 5 mm utenfor den laveste kanten på
spaltekilen.
Annen risiko
Følgende farer er uløselig knyttet til bruken av
sirkelsager.
– Skader som skyldes berøring av de roterende
delene eller varme deler på verktøyet
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse
er:
– Hørselsskader.
– Fare for å klemme fingrene når man bytter
tilbehøret.
– Helseskader som skyldes innånding av støv
som oppstår ved arbeid med tre..
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
DATOKODE PLASSERING (FIG. 1)
Datokoden (ee), som også inkluderer
produksjonsåret, er trykket på huset.
Eksempel:
2010 XX XX
Produksjonsår
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Sirkelsag
1 Parallellgitter
1 Sekskantnøkkel
1 Instruksjonshåndbok
1 ”Eksplosjons”-tegning
• Kontroller skader på verktøyet, deler eller
tilbehør som kan ha inntruffet under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. 1, 4, 5)
ADVARSEL: Verktøyet eller delene
må aldri endres. Dette kan medføre
materielle skader eller personskader.
a. Utløserbryter
b. Låseknapp
c. Fronthåndtak
d. Spindellås
e. Støvavtrekksutløp
f. Sagsko
g. Kløyvekniv
Side: 95
NORSK
94
h. Nedre beskyttelse, tilbaketrekkingshendel
i. nedre beskyttelse
j. Sagblad
k. Fasejusteringsknapp
l. Gitterjusteringsknapp (D23651)
m. Skinnejustering: kutting
n. Skinnejustering: fasing
o. Merke for fasekutt
p. Merke for rett kutt
q. Dybdejusteringsknapp
r. Parallellgitter
TILTENKT BRUK
D23551 og D23651 sirkelsager er blitt utviklet
for profesjonell saging av tre og plast. Slipende
kutteskiver er tilgjengelig for kutting av metall og
stein.
IKKE BRUK ved høy luftfuktighet eller nær
antennelige væsker eller gasser.
Disse sirkelsagen er elektriske verktøy for
profesjonelle. LA IKKE barn røre verktøyet. Det
kreves oppsyn når uerfarne operatører bruker dette
verktøyet.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen
samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60745; det trengs
derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALT-
serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent
skjøteledning egnet for verktøyets strømforbruk (se
tekniske data). Minimum størrelse på lederen er
1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
Montering og justering
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble maskinen fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når
du foretar reparasjoner. Forsikre
deg om at utløserbryteren er stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Kuttedybdejustering (fig. 1, 2)
1. Løsne dybdejusteringsknappen (q).
2. Flytt skoen (f) for å oppnå korrekt kuttedybde.
3. Trekk til dybdejusteringsknappen (q).
ADVARSEL: For optimalt resultat, la
sagbladet stikke fra fra arbeidsstykket
med omtrent 5 mm (fig. 2).
Fasejustering (fig. 1, 3)
Fasingsvinkelen kan justeres mellom 0° og
maksimumsinnstillingen.
1. Løsne fasejusteringsknappen (k).
2. Sett fasevinkelen ved å vippe sagskoen (f) til
merket indikerer ønsket vinkel på skalaen.
3. Trekk til fasejusteringsknappen (k).
Skojustering for 90° kutt (fig. 1)
1. Juster sagen til 0° fasing.
2. Trekk tilbake bladbeskyttelsen med spaken (h)
og plasser sagen på bladsiden.
3. Løsne fasejusteringsknappen (k).
4. Plasser en vinkel mot bladet og skoen for å
justere innstillingen på 90°.
5. Trekk til fasejusteringsknappen (k).
Utskifting av sagbladet (fig. 1, 4)
1. Sett bladlåseknappen (d) i inngrep og skru av
bladklemmeskruen (s) ved å vri mot urviseren
med sekskantnøkkelen som ble levert sammen
med verktøyet.
2. Trekk tilbake nedre bladbeskyttelse (i) ved hjelp
av spaken (h) og skift bladet (j). Installer skivene
(t, u) igjen i korrekt posisjon.
3. Sjekk rotasjonsretningen til bladet.
4. Skru på bladklemmeskruen (s) for hånd for å
holde skiven på plass. Skru med urviseren.
5. Press inn bladlåseknappen (d) mens du vrir
spindelen til bladet stopper å rotere.
6. Trekk til bladklemmeskruen godt ved hjelp av
skrunøkkelen.
Justere kløyvekniven (fig. 4)
For korrekt justering av kløyvekniven (g), se figur
4. Juster klaringen til kløyvekniven etter skifte av
sagblad eller ved behov.
Side: 96
NORSK
95
1. Juster kuttedybden til 0 mm for å få tilgang til
klemskruene (v) til kløyvekniven (g).
2. Løsne skruene (v) og trekk ut kløyvekniven til sin
maksimale lengde.
3. Juster klaringen og trekk til skruen.
Montere og justere parallellgitteret
(D23651, fig. 5)
Parallellgitteret (r) brukes til kutting parallelt med
kanten av arbeidsstykket.
MONTERING
1. Slakk gitterjusteringsknappen (l) for å sette på
plass parallellgitteret.
2. Sett inn parallellgitteret (r) i sagskoen (f) som vist.
3. Trekk til gitterjusteringsknappen (l).
JUSTERING
1. Slakk gitterjusteringsknappen (l) og still
parallellgitteret (r) til ønsket bredde. Innstillingen
kan avleses på skalaen (w).
2. Trekk til gitterjusteringsknappen (l).
Føringsskinnesystem
Føringsskinner, som leveres i forskjellige lengder
som tilleggsutstyr, lar brukeren bruke sirkelsagen
for presise, rette, rene kutt og beskytter samtidig
arbeidsstykkets overflate mot skader. I forbindelse
med tilleggsutstyr kan man utføre eksakt vinklete
kutt, gjæringskutt og tilpasningsarbeider med
føringsskinnesystemet.
Det er klemmer (z) for å sikre føringsskinnen (x) på
arbeidsstykket (fig 6). Ved å bruke disse klemmene
(z) sikrer man at føringsskinnen (x) er sikkert festet
til arbeidsstykket (y) for trygt arbeid. Med en gang
føringsskinnen er satt til kuttlinjen og er trygt festet
til arbeidsstykket, er det ikke noen bevegelser under
kuttingen.
VIKTIG: Høydeskalaen på enheten er satt for bruk
av sagen uten en føringsskinne. Når man bruker
sagen på føringsskinnen, vil høydeforskjellen være
omtrent 5,0 mm.
SETTE SIRKELSAGEN PÅ FØRINGSSKINNEN (FIG. 1, 7)
Klaringen mellom sirkelsagen og føringsskinnen
(x) må være svært liten for å oppnå best mulige
kutteresultater. Jo mindre denne klaringen er,
jo bedre vil den rette linjens overflate bli på
arbeidsstykket.
Klaringen kan settes med de to skinnejusteringene
(m, n) for hver kanal i sokkelen for 0°-kutting (m)
og for 1-45°-fasekutting (n). Skinnejusteringene er
presisjonskammer som tillater reduksjon i klaringen
mellom enheten og føringsskinnen. Med en gang
disse justeringene er blitt stilt inn, holdes sideveis
bevegelse av sagen under kutting til et minimum
mens man har en glatt kuttebevegelse.
MERK: Justeringene er satt til minimum klaring fra
fabrikken, og kan trenge justering og innstilling før
enheten brukes. Bruk de følgende instruksjonene for
sette å feste sirkelsagen til føringsskinnen.
HUSK: Sett alle skinnejusteringene på sagen på
føringsskinnen.
1. Skru ut skruen inne i skinnejusteringen for å
oppnå justeringsmulighet mellom sagen og
føringsskinnen.
2. Trekk tilbake nedre beskyttelse og plasser
enheten på føringsskinnen, forsikre deg om at
bladet er i øverste posisjon.
3. Roter justeringen til sagen låses på
føringsskinnen.
VIKTIG: Forsikre deg om at sagen er godt
festet til skinnen ved å forsøke å skyve sagen
forover. Forsikre deg om at det ikke er noen
bevegelse av sagen.
4. Roter justeringen litt tilbake til sagen glir lett
langs skinnen.
5. Hold skinnejusteringen på plass og trekk til
skruen igjen.
MERK: Juster ALLTID systemet for bruk med andre
skinner.
Skinnejusteringene er nå satt opp for å minimere
sideveis avvik når man kutter med sagen på
føringsskinnen.
Før justering av sagen, må splintbeskyttelsen
(aa) på føringsskinnen stiles inn. Se Stille inn
splintbeskyttelsen.
STILLE INN SPLINTBESKYTTELSEN
Føringsskinnen (x) er utstyrt med en splintbeskyttelse
(aa), som må stilles inn til sagen før første gangs
bruk.
Splintbeskyttelsen (aa) er plassert på hver side
av føringsskinnen (fig. 7). Formålet med denne
splintbeskyttelsen er å gi brukeren en synlig
bladkuttelinjen mens man reduserer oppflisingen
som opptrer langs arbeidsstykkets kuttekant under
kuttingen.
VIKTIG: ALLTID les og følg Sette sirkelsagen på
føringsskinnen før kutting med splintbeskyttelsen!
STILLE INN SPLINTBESKYTTELSEN (FIG. 8-11)
1. Plasser føringsskinnen (x) på et stykke skraptre
(bb) med en minimumslengde på 100 mm
overhengende arbeidsstykket. Bruk en klemme
Side: 97
NORSK
96
til å sikre at føringsskinnen er sikkert festet til
arbeidsstykket. Dette vil sikre nøyaktighet.
2. Sett enheten til 15 mm kuttedybde.
3. Plasser fronten av sagen på overhengsenden
av føringsskinnen, forsikre deg om at bladet er
posisjonert i front av skinnekanten (fig. 9).
4. Slå på sagen og kutt splintbeskyttelsen sakte
langs hele lengden av skinnen i en kontinuerlig
operasjon. Kanten av splintbeskyttelsen
stemmer nå eksakt overens med kuttekanten til
bladet (fig. 10).
For å stille inn splintbeskyttelsen på den andre siden
av føringsskinnen, ta sagen av skinnen og roter
skinnen 180°. Gjenta trinnene 1 til og med 4.
MERK: Om ønskelig kan splintbeskyttelsen fases
til 45°, gjenta så trinnene 1 til og med 4. Dette gir
en side av skinnen for kutting av parallellkutt og den
andre siden av skinnen er stilt inn for 45° fasekutt
(fig. 11).
MERK: Hvis splintbeskyttelsen er stilt inn for
parallellkutting på begge sider, vil bladet ikke gå
korrekt mot kanten av plintbeskyttelsen når enheten
er faset. Dette er fordi svingpunktet til enhetens
fasing ikke er stasjonær og bladet beveger seg
utover når enheten fases.
BRUKE KORREKT KANAL
Sagsokkelen består av to kanaler. Én kanal er for
utføring av parallellkutt og den andre er for utføring
av fasekutt.
Etiketten foran på sokkelen (fig 12) indikerer hvilken
kanal som er for hvilket bruk. Når man utfører kutt,
forsikre deg om at etiketten er i samsvar med
kanalen på føringsskinnen. Figur 13 viser sagen i
parallellkutteposisjonen i forhold til føringsskinnen.
Figur 14 viser sagen i fasekutteposisjonen i forhold til
føringsskinnen.
Før bruk
ADVARSEL: Forsikre deg om at
beskyttelsene er korrekt montert.
Sagbladbeskyttelsen må være i lukket
stilling.
ADVARSEL: Forsikre deg om at
sagbladet roterer i samme retning som
pilen på bladet.
BRUK
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør.
ADVARSEL: Før bruk av sirkelsagen
må man ALLTID forsikre seg om at alle
funksjoner fungerer korrekt!
Bruksanvisning
ADVARSEL:
• Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
reguleringer.
• Forsikre deg om at materialet som skal
sages er godt festet.
• Bruk bare litt makt på verktøyet og
påfør ikke sagbladet sidekrefter.
• Unngå overbelastning.
• Bruk ikke sagblader som er svært
slitte.
• Bruk ikke sagen til lommekutt.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 1, 15)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på
fronthåndtaket (c) og den andre på hovedhåndtaket
(dd).
Slå på og av (fig. 1)
Av sikkerhetsårsaker er utløserbryteren (a) til
verktøyet utstyrt med en låseknapp (b).
1. Trykk inn låseknappen for å låse opp verktøyet.
2. Trykk utløserbryteren (a) for å kjøre verktøyet.
Med en gang utløserbryteren er løsnet, aktiveres
låsebryteren automatisk for å forhindre utilsiktet
start av maskinen.
ADVARSEL:
• Slå ikke på eller av verktøyet mens
sagbladet berører arbeidsstykket eller
andre materialer.
• Betjen ikke spindellåsen mens
verktøyet går.
Side: 98
NORSK
97
Holde og føre verktøyet (fig. 1)
1. Hold verktøyet i hovedhåndtaket og i fremre
hendel (c) for å føre sagen korrekt.
MERK: For optimale resultater, klem fast
arbeidsstykket opp ned.
2. Følg linjen tegnet på arbeidsstykket med merke
(p) for parallellkutting og merke (o) for kutting i
45° fasingsvinkel.
ADVARSEL: HUSK Å ALLTID føre
ledningen bort på linje med baksiden av
verktøyet.
Støvavtrekk (fig. 1)
ADVARSEL: Fare i forbindelse med
innånding av støv. For å redusere faren
for personskade skal man ALLTID
bruke en godkjent støvmaske.
Verktøyet er utstyrt med et støvavtrekksuttak (e).
Når det er mulig kobler man til en støvavtrekksenhet
konstruert i samsvar med gjeldende bestemmelser
for støvavgivelse.
ADVARSEL: BRUK ALLTID et
vakuumavtrekk konstruert i samsvar
med gjeldende direktiver vedrørende
støvavgivelse ved saging av tre.
Vakuumslanger til de fleste støvsugere
vil passe direkte i støvavtrekksuttaket.
ADVARSEL: Bruk ikke et
vakuumavtrekk uten tilstrekkelig
gnistbeskyttelse ved saging av metall.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble maskinen fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når
du foretar reparasjoner. Forsikre
deg om at utløserbryteren er stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
ADVARSEL: Hvis sagbladet er slitt, skift
det med et nytt skarpt blad.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås smuss og støv ut
av verktøyhuset med tørr luft så ofte
som du ser at smuss legger seg i og
rundt lufteåpningene. Bruk godkjent
øyebeskyttelse og godkjent støvmaske
når du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk
oppløsningsmidler eller andre sterke
kjemikalier for rengjøring av ikke-
metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
brukt i disse delene. Bruk en klut fuktet
kun med vann og mild såpe. Pass på at
det aldri kommer væske inn i verktøyet.
Legg aldri noen av verktøydelene i vann.
Ekstrautstyr
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke
leveres av DEWALT ikke er testet med
dette produktet, kan det være farlig å
bruke slikt tilbehør. Reduser risikoen for
personskade ved å kun bruke tilbehør
som anbefales av DEWALT sammen
med dette produktet.
Ta kontakt med en forhandler for informasjon om
ekstrautstyr.
Miljøvern
Separat innsamling. Dette produktet
skal ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet
må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det,
skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles
separat.
Separat innsamling av brukte produkter
og pakkematerialer gjør det mulig å
gjenvinne materialer og bruke dem
på nytt. Gjenbruk av gjenvunne
Side: 99
NORSK
98
materialer reduserer forurensning og
etterspørselen etter råvarer.
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser
om separat innsamling av elektriske produkter fra
hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning
av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger.
Send produktet til et autorisert servicesenter som
kan samle inn produkter på dine vegne og anvende
denne tjenesten.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta
kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på adressen
som er oppført i denne brukerhåndboken. Du
finner også en liste over autoriserte servicesentre
for DEWALT og utførlig informasjon om service og
kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
Side: 100
NORSK
99
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan du
ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon eller
bytte. Produktet må ha blitt utsatt for
rimelig slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du trenger vedlikehold eller service
på ditt DEWALT-verktøy i løpet av de
første 12 månedene etter innkjøp, vil dette
bli utført vederlagsfritt av en autorisert
DEWALT-reparatør. Kvittering må fremvises.
Inkluderer arbeid. Ekskluderer tilbehør og
reservedeler såfremt disse ikke sviktet
under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises.
• Produktet returneres komplett med
alle originale komponenter.
Dersom du ønsker å fremme et krav, ta
kontakt med selgeren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT-reparatør i DEWALT-
katalogen eller ta kontakt med ditt
DEWALT-kontor på den adressen som du
finner i denne brukerhåndboken. Alternativt
er en liste over autoriserte DEWALT-
reparatører og alle detaljer om service
etter salg tilgjengelig på Internett på:
www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt D23651 ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt D23651

Har du et spørsmål om DeWalt D23651 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt D23651. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med D23651 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.