DeWalt D23650 manual

Manual for DeWalt D23650 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 140 sider.

Side: 1
NORSK 77 SIRKELSAG D23550, D23650 Gratulerer! Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy. Tekniske data D23550 D23650 Spenning VDC 230 230 Type 1 1 Inngangseffekt W 1050 1350 Ubelastet hastighet min-1 5000 5000 Kuttedybde mm 55 65 Blad-diameter mm 165 190 Bladtykkelse mm 2,5 2,6 Borehull blad mm 20 30 Fasevinkeljustering 0 - 45° 0 - 55° Vekt kg 6,0 6,0 LPA (lydtrykk) dB(A) 99 99 KPA (lydtrykk usikkerhet) dB(A) 3 3 LWA (lydeffekt) dB(A) 108 108 KWA (lydeffekt usikkerhet) dB(A) 6,7 3,6 Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745: Vibrasjonsutslippsverdi ah ah = m/s² ≤ 2,5 ≤ 2,5 Usikkerhet K = m/s² 1,5 1,5 Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av eksponering. ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme, organisere arbeidsmønster. Sikringer Europa 230 V verktøy10 Ampere, nettspenning Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og legg merke til disse symbolene. FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som vil føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges. ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges. FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke avverges. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås. Betegner fare for elektrosjokk. Betegner fare for brann.
Side: 2
NORSK 78 EU-samsvarserklæring MASKINERIDIREKTIV D23550, D23650 DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under ”tekniske data” er i samsvar med: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5 Disse produktene er også i samsvar med direktiv 2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken. Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DEWALT. Horst Grossmann visepresident teknikk og produktutvikling DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Tyskland 31.12.2009 ADVARSEL: For å redusere skaderisikoen, les brukerhåndboken. Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske verktøy ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller alvorlig skade. TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK Uttrykket ”elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy. 1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke områder er en invitasjon til ulykker. b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan antenne støv eller gasser. c) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen. 2) ELEKTRISK SIKKERHET a) Støpselet til elektriske verktøy må passe til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk. b) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet. c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk. d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk. e) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk sjokk. f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for elektrisk sjokk. 3) PERSONLIG SIKKERHET a) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol. Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske verktøy kan føre til alvorlig personskade. b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil redusere personskader. c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller batteripakken,
Side: 3
NORSK 79 plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på øker faren for ulykker. d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre til personskade. e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner. f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler. g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret.Bruk av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer. 4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den hastigheten det ble konstruert for. b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres. c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller batteripakken fra det elektriske verktøyet før du foretar noen justeringer, endrer tilbehør eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte det elektriske verktøyet ved et uhell. d) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk, utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke er kjent med det elektriske verktøyet eller disse instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i hendene på utrenede brukere. e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært, om deler er ødelagt eller andre forhold som kan påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet, få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy. f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre sannsynlig fast og er lettere å kontrollere. g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv., i samsvar med disse instruksjonene og ta i betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en farlig situasjon. 5) VEDLIKEHOLD a) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør som kun bruker originale reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir ivaretatt. Sikkerhetsinstruksjoner for alle sager a) FARE: Hold hendene unna kutteområdet og bladet. Hold den andre hånden på hjelpehåndtaket, eller på motorhuset. Hvis begge hendene holder sagen, kan de ikke kuttes av bladet. b) Strekk deg ikke under arbeidsstykket. Beskyttelsen kan ikke beskytte deg mot bladet under arbeidsstykket. c) Juster kuttedybden til arbeidsstykkets tykkelse. Mindre enn en hel tatt av bladets tenner skal være synlig under arbeidsstykket. d) Hold aldri arbeidsstykket som kuttes i hendene eller over lårene. Fest arbeidsstykket til en stabil plattform. Det er viktig å støtte opp arbeidsstykket skikkelig for å minimere eksponering av kroppen, bladbinding eller tap av styringen. e) Hold det elektriske verktøyet kun i isolerte gripeoverflater når du utfører operasjoner hvor kutteutstyret kan komme i kontakt med skjulte ledninger eller egen ledning. Kontakt med en strømførende ledning kan føre til at eksponerte metalldeler på elektroverktøyet blir strømførende, og kan gi operatøren støt. f) Under kløyving må man alltid bruke et kløyvegitter eller en rettkantet føring. Dette forbedrer nøyaktigheten til kuttet og reduserer sjansen for bladbinding. g) Bruk alltid blader med korrekt størrelse og form (diamant eller rund) på spindelhullene. Blader som ikke passer monteringsdelene til sagen vil gå eksentrisk, og føre til at man mister styringen. h) Bruk aldri skadet(e) eller feil bladskiver eller bolt. Bladskivene og bolten ble spesielt konstruert for din sag, for optimal ytelse og trygg drift.
Side: 4
NORSK 80 Årsaker til, og hvordan man unngår tilbakeslag – Tilbakeslag er en plutselig reaksjon på en fastklemt, kilt eller feilinnrettet sagblad, som fører til en ukontrollert oppløfting av sagen, ut av arbeidsstykket og mot operatøren; – Når bladet er fastklemt eller kilt fast av et sagsnitt som lukkes, stopper bladet og motorreaksjonen driver enheten raskt bakover mot operatøren; – Hvis bladet blir vridd eller mister innrettingen i kuttet, kan tennene i bakkant av bladet grave seg ned i toppoverflaten og få bladet til å klatre ut av sagsnittet og til å hoppe bakover mot operatøren. Tilbakeslag er resultatet av feil bruk av sagen og/eller feil driftsprosedyrer eller betingelser, og kan unngås ved å treffe skikkelige forholdsregler, som angitt nedenfor: a) Sørg for et godt grep med begge hendene på sagen, og plasser armene slik at de står i mot tilbakeslagskrefter. Plasser kroppen på en av sidene av bladet, men ikke på linje med bladet. Tilbakeslag kan føre til at sagen hopper bakover, men tilbakeslagskreftene kan kontrolleres av operatøren, hvis man treffer korrekte forholdsregler. b) Når bladet klemmes fast, eller når man avbryter et kutt av en eller annen grunn, slipp utløseren og hold sagen i ro i materialet til bladet har stoppet helt. Forsøk aldri å ta sagen ut av arbeidsstykket eller å trekke sagen bakover mens bladet er i bevegelse, hvis ikke kan det oppstå tilbakeslag. Undersøk og sørg for å fjerne årsakene til fastklemming av bladet. c) Når man starter opp en sag i arbeidsstykket igjen, sentrer sagbladet i sagkuttet og sjekk at sagtennene ikke er i inngrep i materialet. Hvis sagbladet sitter fast, kan det klatre opp eller slå tilbake fra arbeidsstykket når sagen startes igjen. d) Støtt opp store paneler for å minimere faren for at bladet klemmes fast og gir tilbakeslag. Store paneler har en tendens til å henge ned under sin egen vekt. Det må plasseres støtter under panelet på begge sider, nær kuttelinjen og nær kanten av panelet. e) Ikke bruk sløve eller ødelagte sagblad. Uskarpe eller feil satte blader gir trange sagkutt, og fører til stor friksjon, fastklemming av blad og tilbakeslag. f) Bladdybden og låsespakene for fasejustering må være strammet og sikret før du foretar sagkuttet. Hvis bladjusteringen endres under kutting, kan det føre til fastklemming og tilbakeslag. g) D23550, D23650 har ingen funksjon for dykk-kutting! Sikkerhetsinstruksjoner for sager med pendelbladbeskyttelse a) Sjekk nedre beskyttelse for korrekt lukking før hver gangs bruk. Bruk ikke sagen hvis nedre beskyttelse ikke beveger seg fritt og lukker umiddelbart. Nedre beskyttelse må aldri klemmes eller bindes i åpen stilling. Hvis sagen mistes ned, kan nedre beskyttelse bli bøyd. Løft opp nedre beskyttelse med tilbaketrekkingshendelen og forsikre deg om at den beveger seg fritt og ikke berører bladet eller noen andre deler, i alle vinkler og kuttdybder. b) Sjekk funksjonen til fjæren på nedre beskyttelse. Hvis beskyttelsen og fjæren ikke fungerer korrekt, må de repareres før bruk. Nedre beskyttelsen kan fungere dårlig på grunn av skadete deler, klebrige avsetninger eller opphopning av rusk. c) Nedre beskyttelse skal trekkes tilbake manuelt kun for spesialkutt som ”dykk- kutt” og ”sammensatte kutt”. Hev nedre beskyttelse ved å trekke tilbake spaken, og med en gang bladet entrer materialet må nedre beskyttelse slippes. For all annen saging, skal den nedre beskyttelsen operere automatisk. d) Sjekk alltid at nedre beskyttelse sekker bladet før du setter sagen ned på benken eller gulvet. Et ubeskyttet blad som fremdeles roterer vil få sagen til å bevege seg bakover, og kutte det som er i veien for den. Vær oppmerksom på den tiden det tar før bladet stopper etter at bryteren er sluppet. Ekstra sikkerhetsinstruksjoner for alle sager med kløyvekniv a) Bruk korrekt kløyvekniv for bladet som brukes. For at kløyvekniven skal fungere, må den være tykkere enn bladet men tynnere enn tannsettet til bladet. b) Juster kløyvekniven som beskrevet i denne instruksjonshåndboken. Feil avstand, posisjonering og innretting kan gjøre at kløyvekniven ikke blir effektiv til å hindre tilbakeslag.
Side: 5
NORSK 81 c) Bruk alltid spaltekniven, unntatt ved dykk- kutting. Spaltekniven må settes på plass igjen etter dykk-kutting. Spaltekniven kommer i veien under dykk-kutting og kan forårsake tilbakeslag. d) For at kløyveknivens skal fungere, må den være i inngrep i arbeidsstykket. Kløyvekniven er ikke effektiv til å hindre tilbakeslag ved korte kutt. e) Bruk ikke sagen hvis kløyvekniven er bøyd. Selv en liten interferens kan sakke lukkehastigheten til en beskyttelse. Ekstra sikkerhetsadvarsler for sirkelsager • Bruk hørselsvern. Eksponering for støy kan forårsake tap av hørsel. • Bruk en støvmaske. Å bli utsatt for støvpartikler kan forårsake pustevansker og mulig skade. • Ikke bruk sagblader med større eller mindre diameter enn anbefalt. For opplysninger om riktig skjærekapasitet henvises du til de tekniske dataene. Bruk kun sagblader spesifisert i denne manualen, som er i samsvar med EN 847-1. • Aldri bruk slipende reduseringshjul. Annen risiko Følgende farer er uløselig knyttet til bruken av sirkelsager. – Skader som skyldes berøring av de roterende delene eller varme deler på verktøyet Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse er: – Hørselsskader. – Fare for å klemme fingrene når man bytter tilbehøret. – Helseskader som skyldes innånding av støv som oppstår ved arbeid med tre.. Merking på verktøyet Følgende piktogrammer vises på verktøyet: Les instruksjonshåndboken før bruk. DATOKODE PLASSERING (FIG. 2) Datokoden (w), som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset. Eksempel: 2010 XX XX Produksjonsår Pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Sirkelsag 1 Parallellgitter 1 Sagbladnøkkel 1 Instruksjonshåndbok 1 Sammenstillingstegning • Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha oppstått under transport. • Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken før bruk. Beskrivelse (fig. 1, 2) ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader. a. Utløserbryter b. Låseknapp c. Fronthåndtak d. Spindellås e. Støvavtrekksutløp f. Sagsko g. Kløyvekniv h. Nedre beskyttelse, tilbaketrekkingshendel i. nedre beskyttelse j. Sagblad k. Fasejusteringsknapp i. Merke for fasekutt m. Merke for rett kutt n. Dybdejusteringsknapp o. Parallellgitter TILTENKT BRUK D23550/23650 sirkelsagen er designet for profesjonell saging i treverk og plast. IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker eller gasser. Disse sirkelsager er profesjonelle elektroverktøy. IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
Side: 6
NORSK 82 Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen på merkeskiltet. Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med EN 60745; det trengs derfor ikke noen jordledning. Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som fås via DEWALT- serviceorganisasjon. Bruk av skjøteledning Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent skjøteledning egnet for verktøyets strømforbruk (se tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1 mm2 ; maksimum lengde er 30 m. Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel. MONTERING OG JUSTERING ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av enheten og koble verktøyet fra strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Kuttedybdejustering (fig. 1–3) 1. Løsne dybdejusteringsknappen (n). 2. Flytt skoen (f) for å oppnå korrekt kuttedybde. 3. Trekk til dybdejusteringsknappen (n). ADVARSEL: For optimalt resultat, la sagbladet stikke fra fra arbeidsstykket med omtrent 3 mm (fig. 3). Fasejustering (fig. 4) Skråvinkelen kan justeres mellom 0° og 45° for D23550 og mellom 0° og 55° for D23650. 1. Løsne fasejusteringsknappen (k). 2. Sett fasevinkelen ved å vippe sagskoen (f) til merket indikerer ønsket vinkel på skalaen. 3. Trekk til fasejusteringsknappen (k). Skojustering for 90° kutt (fig. 1, 5) 1. Juster sagen til 0° fasing. 2. Trekk tilbake bladbeskyttelsen med spaken (h) og plasser sagen på bladsiden. 3. Løsne fasejusteringsknappen (k). 4. Plasser en vinkel mot bladet og skoen for å justere innstillingen på 90°. 5. Juster stopperen (p) etter behov. Utskifting av sagbladet (fig. 6) 1. Trykk bladlåsknappen (d) skru løs skruen til festmekanismen (q) ved å skru mot klokken ved bruk av skrunøkkelen (r) som leveres med verktøyet. 2. Trekk tilbake nedre bladbeskyttelse (i) ved hjelp av spaken (h) og skift bladet (j). Installer skivene (s, t) igjen i korrekt posisjon. 3. Sjekk rotasjonsretningen til bladet. 4. Skru på bladklemmeskruen (q) for hånd for å holde skiven på plass. Skru med urviseren. 5. Press inn bladlåseknappen (d) mens du vrir spindelen til bladet stopper å rotere. 6. Trekk til bladklemmeskruen godt ved hjelp av skrunøkkelen. Justere kløyvekniven (fig. 6) For korrekt justering av kløyvekniven (g), se figur 6. Juster klaringen til kløyvekniven etter skifte av sagblad eller ved behov. 1. Juster kuttedybden til 0 mm for å få tilgang til klemskruene til kløyvekniven. 2. Løsne skruene (u) og trekk ut kløyvekniven til sin maksimale lengde. 3. Juster klaringen og trekk til skruen. (moment: 4–5 Nm). Montere og justere parallellgitteret (fig. 7) Parallellgitteret (o) brukes til kutting parallelt med kanten av arbeidsstykket. MONTERING 1. Løsne låseskruen (v) for å la parallellføringen skli forbi. 2. Sett inn parallellføringen (o) i sagplaten (f) som vist. 3. Stram til løseskruen (v). JUSTERING 1. Løsne låseskruen (v) og sett parallellføringen (o) til ønsket bredde.
Side: 7
NORSK 83 2. Stram til løseskruen (v). Før bruk – Sørg for at beskyttelsene er riktig montert. Sagbladbeskyttelsen må være i lukket stilling. – Påse at sagbladet roterer i samme retning som pilen på bladet. BRUK Bruksanvisning ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende forskrifter. ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble det fra strømkilden før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/ installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. ADVARSEL: • Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende reguleringer. • Forsikre deg om at materialet som skal sages er godt festet. • Bruk bare litt makt på verktøyet og påfør ikke sagbladet sidekrefter. • Unngå overbelastning. • Bruk ikke sagblader som er svært slitte. • Bruk ikke sagen til lommekutt. Korrekt plassering av hendene (fig. 1, 8) ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist. ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en plutselig reaksjon. Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på fronthåndtaket (c) og den andre på hovedhåndtaket (x). Slå på og av (fig. 1, 2) Av sikkerhetsårsaker er utløserbryteren (a) til verktøyet utstyrt med en låseknapp (b). 1. Trykk inn låseknappen for å låse opp verktøyet. 2. Trykk utløserbryteren (a) for å kjøre verktøyet. Med en gang utløserbryteren er løsnet, aktiveres låsebryteren automatisk for å forhindre utilsiktet start av maskinen. ADVARSEL: • Slå ikke på eller av verktøyet mens sagbladet berører arbeidsstykket eller andre materialer. • Betjen ikke spindellåsen mens verktøyet går. Styring av verktøyet (fig. 1, 2) • For optimale resultater, fest arbeidsstykket med bunnen opp. • Følg linjen tegnet på arbeidsstykket ved bruk av merket (m). • I tilfelle skråvinkel på 45°, følg linjen på arbeidsstykket ved hjelp av merket (l). ADVARSEL: HUSK Å ALLTID føre ledningen bort på linje med baksiden av verktøyet. Støvavtrekk (fig. 1) ADVARSEL: Fare i forbindelse med innånding av støv. For å redusere faren for personskade skal man ALLTID bruke en godkjent støvmaske. Verktøyet er utstyrt med et støvavtrekksuttak (e). Når det er mulig kobler man til en støvavtrekksenhet konstruert i samsvar med gjeldende bestemmelser for støvavgivelse. ADVARSEL: BRUK ALLTID et vakuumavtrekk konstruert i samsvar med gjeldende direktiver vedrørende støvavgivelse ved saging av tre. Vakuumslanger til de fleste støvsugere vil passe direkte i støvavtrekksuttaket. ADVARSEL: Bruk ikke et vakuumavtrekk uten tilstrekkelig gnistbeskyttelse ved saging av metall. VEDLIKEHOLD Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og regelmessig renhold.
Side: 8
NORSK 84 ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av enheten og koble verktøyet fra strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Smøring Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring. Rengjøring ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører denne prosedyren. ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre ikke- metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske. Tilleggsutstyr ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av DEWALT kan være farlig, ettersom dette ikke er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DEWALT brukes sammen med dette produktet. Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr. Beskyttelse av miljøet Separat innsamling. Dette produktet må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig for separat innsamling. Separat innsamling av brukte produkter og innpakning gjør at materialene kan resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk av resirkulert materiale hjelper til med å hindre miljøforurensing og reduserer etterspørselen etter råmateriale. Lokale forskrifter kan ha separat innsamling av elektriske produkter fra husholdningen ved kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der du kjøper et nytt produkt. DEWALT har en ordning for å samle inn og resirkulere DEWALT produkter når de har nådd slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne tjenesten, vennligst returner produktet til en autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne av oss. Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved å ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den adressen som du finner i denne brukerhåndboken. Alternativt er en liste over autoriserte DEWALT- reparatører og alle detaljer om service etter salg og kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU. com.
Side: 9
NORSK 85 GARANTI DEWALT er overbevist om kvaliteten på produktene sine og tilbyr en enestående garanti for profesjonelle brukere av produktet. Denne garantierklæringen kommer i tillegg til, og har på ingen måte negativ innvirkning på, dine kontraktsmessige rettigheter som profesjonell bruker eller på dine lovfestede rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker. Garantien er gyldig innen områdene tilhørende medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA). • 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI • Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan du ganske enkelt returnere det innen 30 dager, komplett med alle de originale komponentene slik du kjøpte det, til innkjøpsstedet for å få full refusjon eller bytte. Produktet må ha blitt utsatt for rimelig slitasje og kvittering må fremvises. • ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT • Hvis du trenger vedlikehold eller service på ditt DEWALT-verktøy i løpet av de første 12 månedene etter innkjøp, vil dette bli utført vederlagsfritt av en autorisert DEWALT-reparatør. Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke sviktet under garantien. • ET ÅRS FULL GARANTI • Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på grunn av material- eller produksjonsfeil innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer DEWALT å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at: • Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt; • Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje; • Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av uautoriserte personer; • Kvittering fremvises. • Produktet returneres komplett med alle originale komponenter. Dersom du ønsker å fremme et krav, ta kontakt med selgeren eller finn nærmeste autoriserte DEWALT-reparatør i DEWALT- katalogen eller ta kontakt med ditt DEWALT- kontor på den adressen som du finner i denne brukerhåndboken. Alternativt er en liste over autoriserte DEWALT-reparatører og alle detaljer om service etter salg tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt D23650 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt D23650. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med D23650 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt D23650

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt D23650 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sager
  • Model/navn: D23650
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk