DeWalt D23620 manual

Vis en manual for DeWalt D23620 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sag
  • Model/navn: D23620
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: , , , , , , , , , , , ,

Innholdsfortegnelse

Side: 74
NORSK
73
SIRKELSAG
D23620
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT
til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere
av elektrisk verktøy.
Tekniske data
D23620
Spenning VDC 230
Type 2
Inngangseffekt W 1500
Ubelastet hastighet min-1
5000
Kuttdybden mm 65
Bladdiameter mm 184
Bladtykkelse mm 2,5
Bladåpning mm 16
Justering av skråvinkel 0–50˚
Vekt kg 5,5
LPA (lydtrykk) dB(A) 97
KPA (lydtrykk usikkerhet) dB(A) 3
LWA (lydeffekt) dB(A) 106
KWA (lydeffekt usikkerhet) dB(A) 3,6
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745:
Vibrasjonsutslippsverdi ah
ah
= m/s² < 2,5
Usikkerhet K = m/s² 1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
Sikringer
Europa 230 V verktøy10 Ampere, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis den
ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
Side: 75
NORSK
74
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
D23620
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under ”tekniske data” er i samsvar med:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst
kontakt DEWALT på følgende adresser eller se
baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.2009
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket ”elektrisk verktøy” i advarslene henviser til
ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller
ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete
eller mørke områder er en invitasjon til ulykker.
b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c) Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner
kan føre til at du mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpselet til elektriske verktøy må passe
til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet
på noen måte. Ikke bruk adaptere med
jordede elektriske verktøy. Umodifiserte
støpsler og stikkontakter som passer vil
redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b) Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer,
komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt
risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn
eller våte forhold. Dersom det kommer vann
inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for
elektrisk sjokk.
d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra ut
støpselet til det elektriske verktøyet. Hold
ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk
sjokk.
e) Når du bruker et elektrisk verktøy
utendørs, bruk en skjøteledning som
er egnet for utendørs bruk. Bruk av en
skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk sjokk.
f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på
et fuktig sted er uunngåelig, bruk en
strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Hold deg våken, hold øye med det du
gjør og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk
verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket
av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk
av elektriske verktøy kan føre til alvorlig
personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at
bryteren er i av-stillingen før du kobler
til strømkilden og/eller batteripakken,
plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære
Side: 76
NORSK
75
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller å sette inn støpselet mens elektriske
verktøy har bryteren på øker faren for ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du
slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel
som er festet til en roterende del av det
elektriske verktøyet kan føre til personskade.
e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste
og stå støtt hele tiden. Dette fører til at
du har bedre kontroll over det elektriske
verktøyet ved uventede situasjoner.
f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige
deler.
g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning,
må du sørge for at disse er koblet til og
ordentlig sikret.Bruk av støvoppsamlere kan
redusere støvrelaterte farer.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen
krever. Det riktige elektriske verktøyet vil
gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan
slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk
verktøy som ikke kan kontrolleres med
bryteren er farlig og må repareres.
c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet
før du foretar noen justeringer, endrer
tilbehør eller lagrer elektriske verktøy.
Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger
reduserer risikoen for å starte det elektriske
verktøyet ved et uhell.
d) Lagre elektriske verktøy som ikke
er i bruk, utilgjengelig for barn og la
ikke personer som ikke er kjent med
det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy
er farlige i hendene på utrenede brukere.
e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller
om bevegelige deler er feiljustert eller
fastskjært, om deler er ødelagt eller
andre forhold som kan påvirke driften
av verktøyet. Dersom det er skadet, få
verktøyet reparert før neste bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
verktøy.
f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjærekanter setter seg mindre sannsynlig
fast og er lettere å kontrollere.
g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) VEDLIKEHOLD
a) Få det elektriske verktøyet ditt
vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør
som kun bruker originale reservedeler.
Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir
ivaretatt.
Sikkerhetsinstruksjoner for alle
sager
FARE:
a) Hold hendene unna skjæreområdet
og bladet. Hold den andre hånden på
hjelpehåndtaket eller motorhuset. Med begge
hender på sagen kan de ikke kuttes av
bladet.
b) Ikke strekk hånden under arbeidsstykket.
Beskyttelsen kan ikke beskytte deg fra bladet
under arbeidsstykket.
c) Juster kuttdybden til arbeidsstykkets
tykkelse. Mindre enn en hel tann på bladet
skal være synlig under arbeidsstykket.
d) Hold aldri arbeidsstykket i hendene eller
over benet ditt. Fest arbeidsstykket på et
stabilt grunnlag. Det er viktig at arbeidsstykket
støttes ordentlig for å minimere risikoen for
personskade, at bladet setter seg fast eller at
du mister kontroll.
e) Hold det elektriske verktøyet kun i isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner
hvor kutteutstyret kan komme i kontakt
med skjulte ledninger eller egen ledning.
Kutteutstyr som kommer i kontakt med
en strømførende ledning, kan føre til at
eksponerte metalldeler på elektroverktøyet blir
strømførende, og kan gi operatøren støt.
f) Ved langgsgående saging, bruk alltid
en føring eller en rett styrekant. Dette
forbedrer kuttets nøyaktighet og reduserer
muligheten for at bladet setter seg fast.
g) Bruk alltid blad med korrekt størrelse og
form (diamant kontra rund) på festehullet.
Blad som ikke passer til festemekanismen på
sagen vil gå eksentriskm som fører til at du
mister kontrollen.
h) Bruk aldri skadede eller uriktige
bladpakninger eller bolt. Bladpakningene
og bolt er spesialtilpasset sagen, for optimal
ytelse og driftssikkerhet.
Side: 77
NORSK
76
YTTERLIGERE
SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR
ALLE SAGER
Årsaker til, og hvordan man unngår
tilbakeslag
- tilbakeslag er en plutselig reaksjon på et
fastklemt eller feiljustert sagblad og forårsaker
at en ukontrollert sag reiser seg opp og ut av
arbeidsstykket mot operatøren;
- når bladet er festklemt ved at snittet lukker seg,
blir bladet sittende fast og motorens reaksjon
fører enheten raskt tilbake mot operatøren;
- dersom bladet blir vridd eller feilinnrettet i
kuttet kan tennene bak på bladet grave seg
inn i treverkets overflate og forårsake at bladet
kommer ut av snittet og hopper tilbake mot
operatøren.
Tilbakeslag er resultatet av feil bruk av sagen og/eller
feil driftsprosedyrer eller betingelser, og kan unngås
ved å treffe skikkelige forholdsregler, som angitt
nedenfor.
a) Hold er fast grep med begge hender på
sagen og ha armene i en stilling som kan
motstå tilbakeslagskraften. Posisjoner
kroppen til den ene eller andre siden av
bladet, ikke på linje med bladet. Tilbakeslag
kan føre til at sagen hopper bakover ,men
tilbakeslagskraften kan kontrolleres av
operatøren dersom skikkelige forhåndsregler
treffes.
b) Når bladet setter seg fast eller når du
avbryter saging av noen grunn, slipp
bryteren og hold sagen stille i materialet
inntil bladet stopper helt. Forsøk aldri å
fjerne sagen fra arbeidsstykket eller å dra
sagen bakover mens bladet er i bevegelse,
tilbakeslag kan skje. Undersøk og sørg for å
fjerne årsakene til fastklemming av bladet.
c) Når du starter en sag på nytt i
arbeidsstykket, plasser sagbladet sentrert
i snittet og sjekk at sagtennene ikke sitter i
materialet. Dersom sagbladet kjører seg fast,
kan det “vandre” opp eller slå tilbake opp fra
arbeidet når sagen startes på nytt.
d) Støtt opp store arbeidsstykker for å
redusere risikoen for tilbakeslag og at
bladet setter seg fast. Store arbeidsstykker
har en tendens til å henge ned under sin
egen vekt. Støtter må plasseres under
arbeidsstykket på begge sider, nær
skjærelinjen og nær kanten av arbeidsstykket.
e) Ikke bruk sløve eller skadede blader.
Uskarpe eller feilstilte blad gir et smalt
sagspor som gir for høy friksjon, faskjøring av
bladet eller tilbakeslag.
f) Spaker for stilling av bladdybde og
skråstilling skal være tilskrudd og festet
før du sager. Dersom bladets stilling endres
ved saging, kan det føre til fastkjøring eller
tilbakeslag.
g) Utvis ekstra forsiktighet når du foretar et
“dykk-kutt” i eksisterende vegger eller
andre blinde områder. Det utstikkende
bladet kan kutte objekter som kan forårsake
tilbakeslag.
Sikkerhetsinstruksjoner for sager
med pendelbladbeskyttelse
a) Kontroller at nedre beskyttelsen lukker
riktig før hvert bruk. Ikke bruk sagen
dersom den nedre beskyttelsen ikke beveger
seg fritt og lukker seg øyeblikkelig. Den nedre
beskyttelsen må aldri klemmes eller festes
i åpen stilling. Dersom sagen slippes ved
en feiltagelse kan den nedre beskyttelsen
bøyes. Løft den nedre beskyttelsen med
det innskyvbare håndtaket og påse at den
beveger seg fritt og ikke rører bladet eller
noen annen del, i alle kuttvinklder og dybder.
b) Kontroller funksjon av fjæren til nedre
beskyttelsen. Dersom beskyttelsen og fjæren
ikke fungerer riktig må de på service før bruk.
Nedre beskyttelsen kan fungere tregt på
grunn av skadede deler, gummibelegg eller
oppbygging av avfall.
c) Nedre beskyttelsen skal skyes inn
manuelt, kun for spesielle typer kutt som
“dykk-kutt” og “sammensatte kutt”. Løft
nedre beskyttelsen med det innskyvbare
håndtak, og så fort bladet går inn i materialet
må den nedre beskyttelsen slippes. For all
annen saging skal den nedre beskyttelsen
fungere automatisk.
d) Påse alltid at den nedre beskyttelsen
dekker bladet før du setter fra deg sagen
på benken eller gulvet. Et ubeskyttet,
frirullende blad får sagen til å bevege seg
bakover, og den kutter alt som måtte være
i veien. Vær oppmerksom på tiden det tar
bladet å stoppe etter at bryteren slippes.
Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner
for all sager med spaltekniv
a) Bruk en spaltekniv tilpasset bladet i bruk.
For at spaltekniven skal fungere, må den
være tykkere enn bladets kropp men tynnere
enn bladets tannsett.
Side: 78
NORSK
77
b) Juster spaltekniven som beskrevet i
bruksanvisningen. Uriktig mellomrom,
posisjonering og innretting kan gjøre
spaltekniven inneffektiv i å forhindre
tilbakeslag.
c) Bruk alltid spaltekniven, unntatt ved dykk-
kutting. Spaltekniven må settes på plass
igjen etter dykk-kutting. Spaltekniven kommer
i veien under dykk-kutting og kan forårsake
tilbakeslag.
d) For at spaltekniven skal fungere, må den
gå inn i arbeidsstykket. Spaltekniven er
ineffektiv i å hindre tilbakeslag under korte
kutt.
e) Ikke bruk sagen dersom spaltekniven
er bøyd. Selv litt interferens kan senke
lukkehastigheten på beskyttelsen.
Ekstra sikkerhetsregler spesifikt for
sirkelsager
• Bruk hørselvern. Å bli utsatt for støy kan
forårsake hørseltap.
• Du bør helst bruke en støvmaske.
• Ikke bruk blader med større eller mindre
diameter enn anbefalt. For opplysninger om
riktig skjærekapasitet henvises du til de tekniske
dataene. Bruk kun sagblader spesifisert i denne
manualen, som er i samsvar med
EN 847-1.
• Bruk aldri slipe/kappeskiver.
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse
er:
– Hørselskader.
– Fare for personskade pga. flygende partikler.
– Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under
bruk.
– Fare for personskade ved langvarig bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
DATOKODE PLASSERING (FIG. 2)
Datokoden (w), som også inkluderer
produksjonsåret, er trykket på huset.
Eksempel:
2010 XX XX
Produksjonsår
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Sirkelsag
1 Parallellstyring
1 Sagbladnøkkel
1 Instruksjonshåndbok
1 Sammenstillingstegning
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. 1, 2)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
a. På-/av-bryter
b. Låseknapp
c. Fronthåndtak
d. Spindellås
e. Støvsugeruttak
f. Sagplate
g. Spaltekniv
h. Nedre beskyttelse løftespak
i. Nedre beskyttelse
j. Sagblad
k. Skråvinkel justeringsknapp
l. Merke for skråvinkel kutt
m. Merke for rett kutt
n. Dybde justeringsknapp
o. Parallellstyring
BRUKSOMRÅDE
D23620 sirkelsagen er designet for profesjonell
saging i treverk og plast.
SKAL IKKE brukes under våte forhold eller ved
nærvær av brennbare væsker eller gasser.
Disse sirkelsager er profesjonelle elektroverktøy.
Side: 79
NORSK
78
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Tilsyn
er nødvendig når uerfarne brukere skal bruke dette
verktøy.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen
samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60745; det trengs
derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALT-
serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er
absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning
som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se
tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1
mm2
; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Justering av kuttdybden (fig. 1, 2, 3)
1. Løsne dybdejusteringsknapp (n).
2. Flytt platen (f) for å få riktig kuttdybde.
3. Stram til dybdejusteringsknapp (n).
ADVARSEL: For optimale resultater la
sagbladet stikke ut fra arbeidsstykket
med ca. 3 mm (se innlegg i figur 3).
Skråvinkel justering (fig. 4)
Skråvinkelen kan justeres mellom 0° og 50°.
1. Løsne skråvinkel-justeringsknapp (k).
2. Still inn skråvinkelen ved å tippe sagplaten (f) til
merket viser ønsket vinkel.
3. Stram til skråvinkel-justeringsknappen (k).
Platejustering for 90° kutt
(fig. 1, 5)
1. Juster sagen til 0° skråvinkel.
2. Trekk bladbeskyttelsen tilbake ved bruk av
spaken (h) og legg ned sagen på bladsiden.
3. Løsne skråvinkel-justeringsknapp (k).
4. Plasser en vinkel mot bladet og plate for å stille
inn på 90°.
5. Juster stopper (p) med en sekskantnøkkel.
Bytting av sagbladet (fig. 6)
1. Trykk bladlåsknappen (d) skru løs skruen til
festmekanismen (q) ved å skru mot klokken
ved bruk av skrunøkkelen (r) som leveres med
verktøyet.
2. Trekk tilbake den nedre bladbeskyttelsen (i) ved
bruk av spaken (h) og bytt bladet (j). Reinstaller
pakningene (s & t) i riktig posisjon.
3. Kontroller bladets rotasjonsretning.
4. Skru på bladets låseskrue (q) for hånd for å
holde skiven på plass. Vri med klokken.
5. Trykk bladlåsknappen (d) mens du dreier
spindelen inntil bladet slutter å rotere.
6. Stram skruen til festemekanismen godt ved
bruk av skrunøkkelen.
Justering av spaltekniven (fig. 6)
For riktig justering av spaltekniven (g) se innlegget i
figur 6. Juster spalteknivens klaring etter utskiftning
av sagbladet eller når det ellers er nødvendig.
1. Juster kuttdybden til 0 mm for å komme til
klemmeskruene på spaltekniven.
2. Løsne skruene (u) og dra ut spaltekniven til dens
maksimale lengde.
3. Juster klaringen.
4. Stram skruene (moment: 4 - 5 Nm).
Montering og justering av
parallellføring (fig. 7)
Parallellføringen (o) brukes for å kutte parallellt med
kanten av et arbeidsstykke.
MONTERING
1. Løsne låseskruen (v) for å la parallellføringen skli
forbi.
2. Sett inn parallellføringen (o) i sagplaten (f) som
vist.
3. Stram til løseskruen (v).
Side: 80
NORSK
79
JUSTERING
1. Løsne låseskruen (v) og sett parallellføringen (o)
til ønsket bredde.
2. Stram til løseskruen (v).
Før bruk
• Sørg for at beskyttelsene er riktig montert.
Sagbladbeskyttelsen må være i lukket stilling.
• Påse at sagbladet roterer i samme retning som
pilen på bladet.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør.
ADVARSEL: Følg alltid
sikkerhetsanvisningene og gjeldende
regler.
• Påse at materialet som skal sages er
sikkert festet.
• Bruk kun forsiktig trykk på verktøyet,
og ikke bruk sidekrefter på sagbladet.
• Unngå overbelastning.
• Ikke bruk for slitte blader.
• Ikke bruk sagen til “dykk-kutt”.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 8)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på
fronthåndtaket (c) og den andre på hovedhåndtaket
(x).
Slå på og av (fig. 2)
Av sikkerhetsmessige årsaker er på/av (a) bryteren
på verktøyet utstyrt med en låseknapp (b).
1. Trykk låseknappen for å låse opp verktøyet.
2. For å bruke verktøyet, trykk på/av-bryteren
(a). Så snart på/av bryteren slippes aktiveres
låseknappen automatisk for å forhindre at
maskinen startes ved feiltagelse.
ADVARSEL: Ikke skru verktøyet på eller
av når sagbladet berører arbeidsstykket
eller andre materialer.
ADVARSEL: Ikke bruk spindellåsen
mens verktøyet kjører.
Styring av verktøyet (fig. 1, 2)
1. For optimale resultater, fest arbeidsstykket med
bunnen opp.
2. Følg linjen tegnet på arbeidsstykket ved bruk av
merket (m).
I tilfelle skråvinkel på 45°, følg linjen på
arbeidsstykket ved hjelp av merket (l).
3. Før ledningen vekk i linje med baksiden av
verktøyet.
Støvavtrekk (fig. 1)
ADVARSEL: Fare i forbindelse med
innånding av støv. For å redusere faren
for personskade skal man ALLTID
bruke en godkjent støvmaske.
Verktøyet er utstyrt med et støvavtrekksuttak (e).
Når det er mulig kobler man til en støvavtrekksenhet
konstruert i samsvar med gjeldende bestemmelser
for støvavgivelse.
ADVARSEL: BRUK ALLTID et
vakuumavtrekk konstruert i samsvar
med gjeldende direktiver vedrørende
støvavgivelse ved saging av tre.
Vakuumslanger til de fleste støvsugere
vil passe direkte i støvavtrekksuttaket.
ADVARSEL: Bruk ikke et
vakuumavtrekk uten tilstrekkelig
gnistbeskyttelse ved saging av metall.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
Side: 81
NORSK
80
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører
denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikke-
metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk en
klut som bare er fuktet med vann og
mild såpe. Aldri la noen væske trenge
inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette verktøyet.
For å redusere faren for skader, bør
kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DEWALT brukes sammen med dette
produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene kan
resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk
av resirkulert materiale hjelper til med å
hindre miljøforurensing og reduserer
etterspørselen etter råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DEWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved
å ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALT-
reparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
Side: 82
NORSK
81
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan du
ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon eller
bytte. Produktet må ha blitt utsatt for
rimelig slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du trenger vedlikehold eller service
på ditt DEWALT-verktøy i løpet av de
første 12 månedene etter innkjøp, vil dette
bli utført vederlagsfritt av en autorisert
DEWALT-reparatør. Kvittering må fremvises.
Inkluderer arbeid. Ekskluderer tilbehør og
reservedeler såfremt disse ikke sviktet
under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises.
• Produktet returneres komplett med
alle originale komponenter.
Dersom du ønsker å fremme et krav, ta
kontakt med selgeren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT-reparatør i DEWALT-
katalogen eller ta kontakt med ditt
DEWALT-kontor på den adressen som du
finner i denne brukerhåndboken. Alternativt
er en liste over autoriserte DEWALT-
reparatører og alle detaljer om service
etter salg tilgjengelig på Internett på:
www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Det er ingen spørsmål om DeWalt D23620 ennå.

Spør et spørsmål om DeWalt D23620

Har du et spørsmål om DeWalt D23620 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt D23620. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med D23620 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.