D23620

DeWalt D23620 manual

D23620

Manual for DeWalt D23620 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 136 sider.

Side: 1
NORSK 73 SIRKELSAG D23620 Gratulerer! Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy. Tekniske data D23620 Spenning VDC 230 Type 2 Inngangseffekt W 1500 Ubelastet hastighet min-1 5000 Kuttdybden mm 65 Bladdiameter mm 184 Bladtykkelse mm 2,5 Bladåpning mm 16 Justering av skråvinkel 0–50˚ Vekt kg 5,5 LPA (lydtrykk) dB(A) 97 KPA (lydtrykk usikkerhet) dB(A) 3 LWA (lydeffekt) dB(A) 106 KWA (lydeffekt usikkerhet) dB(A) 3,6 Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745: Vibrasjonsutslippsverdi ah ah = m/s² < 2,5 Usikkerhet K = m/s² 1,5 Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av eksponering. ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden. Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme, organisere arbeidsmønster. Sikringer Europa 230 V verktøy10 Ampere, nettspenning Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og legg merke til disse symbolene. FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som vil føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges. ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges. FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke avverges. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås. Betegner fare for elektrosjokk. Betegner fare for brann.
Side: 2
NORSK 74 EU-samsvarserklæring MASKINERIDIREKTIV D23620 DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under ”tekniske data” er i samsvar med: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5 Disse produktene er også i samsvar med direktiv 2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken. Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DEWALT. Horst Grossmann visepresident teknikk og produktutvikling DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Tyskland 31.12.2009 ADVARSEL: For å redusere skaderisikoen, les brukerhåndboken. Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske verktøy ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller alvorlig skade. TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK Uttrykket ”elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy. 1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke områder er en invitasjon til ulykker. b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan antenne støv eller gasser. c) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen. 2) ELEKTRISK SIKKERHET a) Støpselet til elektriske verktøy må passe til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk. b) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet. c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk. d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk. e) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk sjokk. f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for elektrisk sjokk. 3) PERSONLIG SIKKERHET a) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol. Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske verktøy kan føre til alvorlig personskade. b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil redusere personskader. c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære
Side: 3
NORSK 75 elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på øker faren for ulykker. d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre til personskade. e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner. f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler. g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret.Bruk av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer. 4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den hastigheten det ble konstruert for. b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres. c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller batteripakken fra det elektriske verktøyet før du foretar noen justeringer, endrer tilbehør eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte det elektriske verktøyet ved et uhell. d) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk, utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke er kjent med det elektriske verktøyet eller disse instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i hendene på utrenede brukere. e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært, om deler er ødelagt eller andre forhold som kan påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet, få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy. f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre sannsynlig fast og er lettere å kontrollere. g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv., i samsvar med disse instruksjonene og ta i betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en farlig situasjon. 5) VEDLIKEHOLD a) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør som kun bruker originale reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir ivaretatt. Sikkerhetsinstruksjoner for alle sager FARE: a) Hold hendene unna skjæreområdet og bladet. Hold den andre hånden på hjelpehåndtaket eller motorhuset. Med begge hender på sagen kan de ikke kuttes av bladet. b) Ikke strekk hånden under arbeidsstykket. Beskyttelsen kan ikke beskytte deg fra bladet under arbeidsstykket. c) Juster kuttdybden til arbeidsstykkets tykkelse. Mindre enn en hel tann på bladet skal være synlig under arbeidsstykket. d) Hold aldri arbeidsstykket i hendene eller over benet ditt. Fest arbeidsstykket på et stabilt grunnlag. Det er viktig at arbeidsstykket støttes ordentlig for å minimere risikoen for personskade, at bladet setter seg fast eller at du mister kontroll. e) Hold det elektriske verktøyet kun i isolerte gripeoverflater når du utfører operasjoner hvor kutteutstyret kan komme i kontakt med skjulte ledninger eller egen ledning. Kutteutstyr som kommer i kontakt med en strømførende ledning, kan føre til at eksponerte metalldeler på elektroverktøyet blir strømførende, og kan gi operatøren støt. f) Ved langgsgående saging, bruk alltid en føring eller en rett styrekant. Dette forbedrer kuttets nøyaktighet og reduserer muligheten for at bladet setter seg fast. g) Bruk alltid blad med korrekt størrelse og form (diamant kontra rund) på festehullet. Blad som ikke passer til festemekanismen på sagen vil gå eksentriskm som fører til at du mister kontrollen. h) Bruk aldri skadede eller uriktige bladpakninger eller bolt. Bladpakningene og bolt er spesialtilpasset sagen, for optimal ytelse og driftssikkerhet.
Side: 4
NORSK 76 YTTERLIGERE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR ALLE SAGER Årsaker til, og hvordan man unngår tilbakeslag - tilbakeslag er en plutselig reaksjon på et fastklemt eller feiljustert sagblad og forårsaker at en ukontrollert sag reiser seg opp og ut av arbeidsstykket mot operatøren; - når bladet er festklemt ved at snittet lukker seg, blir bladet sittende fast og motorens reaksjon fører enheten raskt tilbake mot operatøren; - dersom bladet blir vridd eller feilinnrettet i kuttet kan tennene bak på bladet grave seg inn i treverkets overflate og forårsake at bladet kommer ut av snittet og hopper tilbake mot operatøren. Tilbakeslag er resultatet av feil bruk av sagen og/eller feil driftsprosedyrer eller betingelser, og kan unngås ved å treffe skikkelige forholdsregler, som angitt nedenfor. a) Hold er fast grep med begge hender på sagen og ha armene i en stilling som kan motstå tilbakeslagskraften. Posisjoner kroppen til den ene eller andre siden av bladet, ikke på linje med bladet. Tilbakeslag kan føre til at sagen hopper bakover ,men tilbakeslagskraften kan kontrolleres av operatøren dersom skikkelige forhåndsregler treffes. b) Når bladet setter seg fast eller når du avbryter saging av noen grunn, slipp bryteren og hold sagen stille i materialet inntil bladet stopper helt. Forsøk aldri å fjerne sagen fra arbeidsstykket eller å dra sagen bakover mens bladet er i bevegelse, tilbakeslag kan skje. Undersøk og sørg for å fjerne årsakene til fastklemming av bladet. c) Når du starter en sag på nytt i arbeidsstykket, plasser sagbladet sentrert i snittet og sjekk at sagtennene ikke sitter i materialet. Dersom sagbladet kjører seg fast, kan det “vandre” opp eller slå tilbake opp fra arbeidet når sagen startes på nytt. d) Støtt opp store arbeidsstykker for å redusere risikoen for tilbakeslag og at bladet setter seg fast. Store arbeidsstykker har en tendens til å henge ned under sin egen vekt. Støtter må plasseres under arbeidsstykket på begge sider, nær skjærelinjen og nær kanten av arbeidsstykket. e) Ikke bruk sløve eller skadede blader. Uskarpe eller feilstilte blad gir et smalt sagspor som gir for høy friksjon, faskjøring av bladet eller tilbakeslag. f) Spaker for stilling av bladdybde og skråstilling skal være tilskrudd og festet før du sager. Dersom bladets stilling endres ved saging, kan det føre til fastkjøring eller tilbakeslag. g) Utvis ekstra forsiktighet når du foretar et “dykk-kutt” i eksisterende vegger eller andre blinde områder. Det utstikkende bladet kan kutte objekter som kan forårsake tilbakeslag. Sikkerhetsinstruksjoner for sager med pendelbladbeskyttelse a) Kontroller at nedre beskyttelsen lukker riktig før hvert bruk. Ikke bruk sagen dersom den nedre beskyttelsen ikke beveger seg fritt og lukker seg øyeblikkelig. Den nedre beskyttelsen må aldri klemmes eller festes i åpen stilling. Dersom sagen slippes ved en feiltagelse kan den nedre beskyttelsen bøyes. Løft den nedre beskyttelsen med det innskyvbare håndtaket og påse at den beveger seg fritt og ikke rører bladet eller noen annen del, i alle kuttvinklder og dybder. b) Kontroller funksjon av fjæren til nedre beskyttelsen. Dersom beskyttelsen og fjæren ikke fungerer riktig må de på service før bruk. Nedre beskyttelsen kan fungere tregt på grunn av skadede deler, gummibelegg eller oppbygging av avfall. c) Nedre beskyttelsen skal skyes inn manuelt, kun for spesielle typer kutt som “dykk-kutt” og “sammensatte kutt”. Løft nedre beskyttelsen med det innskyvbare håndtak, og så fort bladet går inn i materialet må den nedre beskyttelsen slippes. For all annen saging skal den nedre beskyttelsen fungere automatisk. d) Påse alltid at den nedre beskyttelsen dekker bladet før du setter fra deg sagen på benken eller gulvet. Et ubeskyttet, frirullende blad får sagen til å bevege seg bakover, og den kutter alt som måtte være i veien. Vær oppmerksom på tiden det tar bladet å stoppe etter at bryteren slippes. Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for all sager med spaltekniv a) Bruk en spaltekniv tilpasset bladet i bruk. For at spaltekniven skal fungere, må den være tykkere enn bladets kropp men tynnere enn bladets tannsett.
Side: 5
NORSK 77 b) Juster spaltekniven som beskrevet i bruksanvisningen. Uriktig mellomrom, posisjonering og innretting kan gjøre spaltekniven inneffektiv i å forhindre tilbakeslag. c) Bruk alltid spaltekniven, unntatt ved dykk- kutting. Spaltekniven må settes på plass igjen etter dykk-kutting. Spaltekniven kommer i veien under dykk-kutting og kan forårsake tilbakeslag. d) For at spaltekniven skal fungere, må den gå inn i arbeidsstykket. Spaltekniven er ineffektiv i å hindre tilbakeslag under korte kutt. e) Ikke bruk sagen dersom spaltekniven er bøyd. Selv litt interferens kan senke lukkehastigheten på beskyttelsen. Ekstra sikkerhetsregler spesifikt for sirkelsager • Bruk hørselvern. Å bli utsatt for støy kan forårsake hørseltap. • Du bør helst bruke en støvmaske. • Ikke bruk blader med større eller mindre diameter enn anbefalt. For opplysninger om riktig skjærekapasitet henvises du til de tekniske dataene. Bruk kun sagblader spesifisert i denne manualen, som er i samsvar med EN 847-1. • Bruk aldri slipe/kappeskiver. Restrisikoer Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse er: – Hørselskader. – Fare for personskade pga. flygende partikler. – Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk. – Fare for personskade ved langvarig bruk. Merking på verktøyet Følgende piktogrammer vises på verktøyet: Les instruksjonshåndboken før bruk. Bruk hørselvern. Bruk vernebriller. DATOKODE PLASSERING (FIG. 2) Datokoden (w), som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset. Eksempel: 2010 XX XX Produksjonsår Pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Sirkelsag 1 Parallellstyring 1 Sagbladnøkkel 1 Instruksjonshåndbok 1 Sammenstillingstegning • Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha oppstått under transport. • Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken før bruk. Beskrivelse (fig. 1, 2) ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader. a. På-/av-bryter b. Låseknapp c. Fronthåndtak d. Spindellås e. Støvsugeruttak f. Sagplate g. Spaltekniv h. Nedre beskyttelse løftespak i. Nedre beskyttelse j. Sagblad k. Skråvinkel justeringsknapp l. Merke for skråvinkel kutt m. Merke for rett kutt n. Dybde justeringsknapp o. Parallellstyring BRUKSOMRÅDE D23620 sirkelsagen er designet for profesjonell saging i treverk og plast. SKAL IKKE brukes under våte forhold eller ved nærvær av brennbare væsker eller gasser. Disse sirkelsager er profesjonelle elektroverktøy.
Side: 6
NORSK 78 IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Tilsyn er nødvendig når uerfarne brukere skal bruke dette verktøy. Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen på merkeskiltet. Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med EN 60745; det trengs derfor ikke noen jordledning. Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som fås via DEWALT- serviceorganisasjon. Bruk av skjøteledning Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1 mm2 ; maksimum lengde er 30 m. Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel. MONTERING OG JUSTERING ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av enheten og koble verktøyet fra strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Justering av kuttdybden (fig. 1, 2, 3) 1. Løsne dybdejusteringsknapp (n). 2. Flytt platen (f) for å få riktig kuttdybde. 3. Stram til dybdejusteringsknapp (n). ADVARSEL: For optimale resultater la sagbladet stikke ut fra arbeidsstykket med ca. 3 mm (se innlegg i figur 3). Skråvinkel justering (fig. 4) Skråvinkelen kan justeres mellom 0° og 50°. 1. Løsne skråvinkel-justeringsknapp (k). 2. Still inn skråvinkelen ved å tippe sagplaten (f) til merket viser ønsket vinkel. 3. Stram til skråvinkel-justeringsknappen (k). Platejustering for 90° kutt (fig. 1, 5) 1. Juster sagen til 0° skråvinkel. 2. Trekk bladbeskyttelsen tilbake ved bruk av spaken (h) og legg ned sagen på bladsiden. 3. Løsne skråvinkel-justeringsknapp (k). 4. Plasser en vinkel mot bladet og plate for å stille inn på 90°. 5. Juster stopper (p) med en sekskantnøkkel. Bytting av sagbladet (fig. 6) 1. Trykk bladlåsknappen (d) skru løs skruen til festmekanismen (q) ved å skru mot klokken ved bruk av skrunøkkelen (r) som leveres med verktøyet. 2. Trekk tilbake den nedre bladbeskyttelsen (i) ved bruk av spaken (h) og bytt bladet (j). Reinstaller pakningene (s & t) i riktig posisjon. 3. Kontroller bladets rotasjonsretning. 4. Skru på bladets låseskrue (q) for hånd for å holde skiven på plass. Vri med klokken. 5. Trykk bladlåsknappen (d) mens du dreier spindelen inntil bladet slutter å rotere. 6. Stram skruen til festemekanismen godt ved bruk av skrunøkkelen. Justering av spaltekniven (fig. 6) For riktig justering av spaltekniven (g) se innlegget i figur 6. Juster spalteknivens klaring etter utskiftning av sagbladet eller når det ellers er nødvendig. 1. Juster kuttdybden til 0 mm for å komme til klemmeskruene på spaltekniven. 2. Løsne skruene (u) og dra ut spaltekniven til dens maksimale lengde. 3. Juster klaringen. 4. Stram skruene (moment: 4 - 5 Nm). Montering og justering av parallellføring (fig. 7) Parallellføringen (o) brukes for å kutte parallellt med kanten av et arbeidsstykke. MONTERING 1. Løsne låseskruen (v) for å la parallellføringen skli forbi. 2. Sett inn parallellføringen (o) i sagplaten (f) som vist. 3. Stram til løseskruen (v).
Side: 7
NORSK 79 JUSTERING 1. Løsne låseskruen (v) og sett parallellføringen (o) til ønsket bredde. 2. Stram til løseskruen (v). Før bruk • Sørg for at beskyttelsene er riktig montert. Sagbladbeskyttelsen må være i lukket stilling. • Påse at sagbladet roterer i samme retning som pilen på bladet. BRUK Bruksanvisning ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende forskrifter. ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble det fra strømkilden før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/ installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. ADVARSEL: Følg alltid sikkerhetsanvisningene og gjeldende regler. • Påse at materialet som skal sages er sikkert festet. • Bruk kun forsiktig trykk på verktøyet, og ikke bruk sidekrefter på sagbladet. • Unngå overbelastning. • Ikke bruk for slitte blader. • Ikke bruk sagen til “dykk-kutt”. Korrekt plassering av hendene (fig. 8) ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist. ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en plutselig reaksjon. Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på fronthåndtaket (c) og den andre på hovedhåndtaket (x). Slå på og av (fig. 2) Av sikkerhetsmessige årsaker er på/av (a) bryteren på verktøyet utstyrt med en låseknapp (b). 1. Trykk låseknappen for å låse opp verktøyet. 2. For å bruke verktøyet, trykk på/av-bryteren (a). Så snart på/av bryteren slippes aktiveres låseknappen automatisk for å forhindre at maskinen startes ved feiltagelse. ADVARSEL: Ikke skru verktøyet på eller av når sagbladet berører arbeidsstykket eller andre materialer. ADVARSEL: Ikke bruk spindellåsen mens verktøyet kjører. Styring av verktøyet (fig. 1, 2) 1. For optimale resultater, fest arbeidsstykket med bunnen opp. 2. Følg linjen tegnet på arbeidsstykket ved bruk av merket (m). I tilfelle skråvinkel på 45°, følg linjen på arbeidsstykket ved hjelp av merket (l). 3. Før ledningen vekk i linje med baksiden av verktøyet. Støvavtrekk (fig. 1) ADVARSEL: Fare i forbindelse med innånding av støv. For å redusere faren for personskade skal man ALLTID bruke en godkjent støvmaske. Verktøyet er utstyrt med et støvavtrekksuttak (e). Når det er mulig kobler man til en støvavtrekksenhet konstruert i samsvar med gjeldende bestemmelser for støvavgivelse. ADVARSEL: BRUK ALLTID et vakuumavtrekk konstruert i samsvar med gjeldende direktiver vedrørende støvavgivelse ved saging av tre. Vakuumslanger til de fleste støvsugere vil passe direkte i støvavtrekksuttaket. ADVARSEL: Bruk ikke et vakuumavtrekk uten tilstrekkelig gnistbeskyttelse ved saging av metall. VEDLIKEHOLD Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og regelmessig renhold.
Side: 8
NORSK 80 ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av enheten og koble verktøyet fra strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Smøring Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring. Rengjøring ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører denne prosedyren. ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier for å rengjøre ikke- metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av verktøyet i en væske. Tilleggsutstyr ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av DEWALT kan være farlig, ettersom dette ikke er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DEWALT brukes sammen med dette produktet. Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr. Beskyttelse av miljøet Separat innsamling. Dette produktet må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig for separat innsamling. Separat innsamling av brukte produkter og innpakning gjør at materialene kan resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk av resirkulert materiale hjelper til med å hindre miljøforurensing og reduserer etterspørselen etter råmateriale. Lokale forskrifter kan ha separat innsamling av elektriske produkter fra husholdningen ved kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der du kjøper et nytt produkt. DEWALT har en ordning for å samle inn og resirkulere DEWALT produkter når de har nådd slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne tjenesten, vennligst returner produktet til en autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne av oss. Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved å ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den adressen som du finner i denne brukerhåndboken. Alternativt er en liste over autoriserte DEWALT- reparatører og alle detaljer om service etter salg og kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU. com.
Side: 9
NORSK 81 GARANTI DEWALT er overbevist om kvaliteten på produktene sine og tilbyr en enestående garanti for profesjonelle brukere av produktet. Denne garantierklæringen kommer i tillegg til, og har på ingen måte negativ innvirkning på, dine kontraktsmessige rettigheter som profesjonell bruker eller på dine lovfestede rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker. Garantien er gyldig innen områdene tilhørende medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA). • 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI • Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan du ganske enkelt returnere det innen 30 dager, komplett med alle de originale komponentene slik du kjøpte det, til innkjøpsstedet for å få full refusjon eller bytte. Produktet må ha blitt utsatt for rimelig slitasje og kvittering må fremvises. • ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT • Hvis du trenger vedlikehold eller service på ditt DEWALT-verktøy i løpet av de første 12 månedene etter innkjøp, vil dette bli utført vederlagsfritt av en autorisert DEWALT-reparatør. Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke sviktet under garantien. • ET ÅRS FULL GARANTI • Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på grunn av material- eller produksjonsfeil innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer DEWALT å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at: • Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt; • Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje; • Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av uautoriserte personer; • Kvittering fremvises. • Produktet returneres komplett med alle originale komponenter. Dersom du ønsker å fremme et krav, ta kontakt med selgeren eller finn nærmeste autoriserte DEWALT-reparatør i DEWALT- katalogen eller ta kontakt med ditt DEWALT-kontor på den adressen som du finner i denne brukerhåndboken. Alternativt er en liste over autoriserte DEWALT- reparatører og alle detaljer om service etter salg tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt D23620 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt D23620. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med D23620 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt D23620

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt D23620 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sager
  • Model/navn: D23620
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk