D23551

DeWalt D23551 manual

D23551

Manual for DeWalt D23551 på Nederlandsk. Denne PDF-håndboken har 160 sider.

Side: 1
NORSK 89 SIRKELSAG D23551, D23651 En vurdering av eksponeringsnivået til vibrasjoner bør også tas i betraktning når verktøyet er slått av, eller når det sviver men ikke utfører arbeid. Dette kan redusere eksponeringsnivået vesentlig over hele arbeidsperioden. Identifiser ekstra sikkerthetstiltak som beskytter operatøren fra vibrasjonseffektene. Dette inkluderer vedlikehod av verktøy og tilbehør, holde hendene varme og arbeidsstillinger. Sikringer: Europa 230 V verktøy 10 A, nettspenning Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene. FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade. ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade. MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis den ikke unngås. Angir fare for elektrisk støt. Angir brannfare. Gratulerer! Du har valgt et verktøy fra DEWALT. Mangeårig erfaring, grundig produktutvikling og nyskaping gjør DEWALT til en svært pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektriske verktøy. Tekniske spesifikasjoner D23551 D23651 Spenning V 230 230 Type 1 1 Inngangseffekt W 1.050 1.350 Ubelastet hastighet min-1 5.000 5.000 Kuttedybde 90 (uten føringsskinne) mm 52 62 90 (med føringsskinne) mm 47 57 45 (uten føringsskinne) mm 37 49 45 (med føringsskinne) mm 32 44 Blad-diameter mm 165 190 Bladtykkelse mm 2,5 2,6 Borehull blad mm 20 30 Fasevinkeljustering 0 - 45° 0 - 55° Vekt kg 5,0 6,0 LPA (lydtrykk) dB(A) 99 99 KPA (lydtrykk usikkerhet) dB(A) 3 3 LWA (lydeffekt) dB(A) 108 108 KWA (lydeffekt usikkerhet) dB(A) 6,7 3,6 Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745: Verdi vibrasjonsutslipp ah = ah = m/s² ≤ 2,5 ≤ 2,5 Usikkerhet K = m/s² 1,5 1,5 Vibrasjonsverdien som oppgis i denne manualen har blitt målt i samsvar med en standard test utført i henhold til EN 60745, og kan brukes til å sammenligne ett verkøy med et annet. Den kan brukes til et midlertertidig overslag av eksponering. ADVARSEL: Det erklærte vibrasjonsnivået reflekterer verktøyets hovedbruksområder. Dersom verktøyet brukes til andre formål, med annet tilbehør, eller ikke har blitt vedlikeholdt, så kan vibrasjonsnivået endres. Dette kan øke eksponeringsnivået vesentlig over hele arbeidsperioden.
Side: 2
NORSK 90 Overensstemmelseserklæring med EU MASKINERIDIREKTIV D23551, D23651 DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under ”tekniske data” er i samsvar med: 2006/42/EC; EN 60745-1, EN 60745-2-5. Disse produktene er også i samsvar med direktiv 2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller se baksiden av håndboken. Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DEWALT. Horst Grossmann visepresident teknikk og produktutvikling DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Tyskland 31.12.2009 ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen kan reduseres. Generelle sikkerhetsadvarsler ved bruk av elektriske verktøyer ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler og bruksanvisninger. Unnlatelse av å følge advarsler og bruksanvisninger kan resultere i elektrisk sjokk, brann og/eller alvorlige skader. TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG BRUKSANVISNINGER FOR FREMTIDIG REFERANSE Begrepet ”elektrisk verktøy” i advarslene nedenfor henviser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk verktøy eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk verktøy. 1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN a) Pass på at arbeidsplassen er ren og godt belyst. Rotete eller mørke områder øker faren for ulykker. b) Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive omgivelser, f.eks. nær antennelig væske, gass eller støv. Elektriske verktøyer produserer gnister som kan antenne støv eller gass. c) Barn og tilskuere skal holdes på god avstand ved bruk av elektriske verktøyer. Forstyrrelser kan forårsake at en mister oversikten. 2) SIKKERHET VED BRUK AV ELEKTRISITET a) Støpslene på elektriske verktøy må passe i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel. Bruk ikke tilpasningsstøpsler på jordede elektriske verktøy. Uendrede støpsler og stikkontakter som passer kravene, reduserer risikoen for elektrisk støt. b) Unngå å berøre jordede flater som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt. c) Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller fuktighet. Hvis vann kommer inn i et elektrisk verktøy, øker faren for elektrisk støt. d) Vær ikke hardhendt med ledningen. Bruk ikke ledningen til å bære, dra eller frakople det elektriske verktøyet. Hold ledningen på god avstand fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadde eller sammenviklede ledninger øker faren for elektrisk støt. e) Ved utendørs bruk av det elektriske verktøyet skal du bruke en skjøteledning som er beregnet på utendørs bruk. Bruk av ledning som er beregnet på utendørs bruk reduserer faren for elektrisk støt. f) Hvis du må bruke et elektrisk verktøy i fuktige omgivelser, bruk en strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt. 3) PERSONSIKKERHET a) Vær oppmerksom, følg med på det du gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har brukt narkotika, alkohol eller legemidler. Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å forårsake alvorlig personskade. b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Bruk av verneutstyr som støvmasker, glidesikre sko, hjelm og hørselsvern der det trengs, reduserer faren for personskade. c) Unngå utilsiktet oppstarting. Påse at bryteren er i AV-posisjon før du kopler til strømmen og/eller batteripakken, samt tar opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer
Side: 3
NORSK 91 elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller setter støpselet i stikkontakten mens bryteren er på, øker du faren for ulykker. d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det elektriske verktøyet. En skrunøkkel som er festet til en roterende del i det elektriske verktøyet, kan forårsake personskade. e) Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet og god balanse til enhver tid. Dette gir bedre kontroll over det elektriske verktøyet hvis det skulle oppstå en uventet situasjon. f) Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende klær eller smykker. Hold hår, klær og hansker på god avstand fra bevegelige deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler. g) Hvis verktøyet har tilkopling for støvoppsamler eller støvavsug, skal du påse at disse er tilkoplet og brukes på riktig måte. Bruk av støvoppsamler kan redusere farer som er forbundet med støv. 4) BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISKE VERKTØY a) Forsér ikke det elektriske verktøyet. Bruk riktig elektrisk verktøy til jobben. Det riktige verktøyet gjør jobben bedre og tryggere og med den hastigheten som er det konstruert for. b) Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis det ikke går an å slå bryteren av og på. Verktøy som ikke kan styres med bryteren, er farlig og må repareres. c) Ta støpselet ut av kontakten og/eller ta batteripakken ut av det elektriske verktøyet, før du foretar justeringer, bytter tilbehør eller legger det bort til oppbevaring. Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer faren for at det elektriske verktøyet startes utilsiktet. d) Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig for barn, og la ikke personer som ikke er kjent med verktøyet eller disse anvisningene, bruke verktøyet. Elektriske verktøy er farlige i hendene på ukyndige brukere. e) Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter feiljusteringer eller binding i bevegelige deler, skadde deler eller andre ting som kan påvirke det elektriske verktøyets funksjonalitet. Hvis det elektriske verktøyet er skadet, skal det repareres før bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte elektriske verktøy. f) Sørg for at skjæreverktøy alltid er skarpe og rene. Med riktig vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter oppstår det sjeldnere bindinger. Slike verktøy er dessuten lettere å håndtere. g) Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits osv. i samsvar med disse anvisningene. Ta også hensyn til arbeidsforholdene og jobben som skal utføres. Det kan være farlig å bruke det elektriske verktøyet til andre oppgaver enn det som er tiltenkt. 5) SERVICE a) Service på det elektriske verktøyet skal utføres av en kvalifisert servicetekniker som utelukkende bruker originale reservedeler. Slik sørger du for å ivareta det elektriske verktøyets sikkerhet. EKSTRA SPESIFIKKE SIKKERHETSREGLER Sikkerhetsinstruksjoner for alle sager a) FARE: Hold hendene unna kutteområdet og bladet. Hold den andre hånden på hjelpehåndtaket, eller på motorhuset. Hvis begge hendene holder sagen, kan de ikke kuttes av bladet. b) Strekk deg ikke under arbeidsstykket. Beskyttelsen kan ikke beskytte deg mot bladet under arbeidsstykket. c) Juster kuttedybden til arbeidsstykkets tykkelse. Mindre enn en hel tatt av bladets tenner skal være synlig under arbeidsstykket. d) Hold aldri arbeidsstykket som kuttes i hendene eller over lårene. Fest arbeidsstykket til en stabil plattform. Det er viktig å støtte opp arbeidsstykket skikkelig for å minimere eksponering av kroppen, bladbinding eller tap av styringen. e) Hold det elektriske verktøyet i isolerte gripeoverflater når du utfører operasjoner hvor kutteverktøyet kan komme i kontakt med skjulte ledninger. Kontakt med en strømførende ledning vil føre til at eksponerte metalldeler til det elektriske verktøyet også blir strømførende, og kan gi operatøren støt. f) Under kløyving må man alltid bruke et kløyvegitter eller en rettkantet føring. Dette forbedrer nøyaktigheten til kuttet og reduserer sjansen for bladbinding. g) Bruk alltid blader med korrekt størrelse og form (diamant eller rund) på spindelhullene. Blader som ikke passer monteringsdelene til sagen vil gå eksentrisk, og føre til at man mister styringen.
Side: 4
NORSK 92 h) Bruk aldri skadet(e) eller feil bladskiver eller bolt. Bladskivene og bolten ble spesielt konstruert for din sag, for optimal ytelse og trygg drift. i) Hold kroppen på en av sidene av bladet, men ikke på linje med sagbladet. TILBAKESLAG kan føre til at sagen hopper bakover (se Årsaker til, og hvordan man unngår tilbakeslag). j) FORSIKTIG: Bladene fortsetter å snurre etter at sagen er slått av. Dette kan føre til alvorlige personskader. k) Unngå å kutte spiker. Se etter og fjern alle spiker fra tømmeret før kutting. Årsaker til, og hvordan man unngår tilbakeslag – Tilbakeslag er en plutselig reaksjon på en fastklemt, kilt eller feilinnrettet sagblad, som fører til en ukontrollert oppløfting av sagen, ut av arbeidsstykket og mot operatøren; – Når bladet er fastklemt eller kilt fast av et sagsnitt som lukkes, stopper bladet og motorreaksjonen driver enheten raskt bakover mot operatøren; – Hvis bladet blir vridd eller mister innrettingen i kuttet, kan tennene i bakkant av bladet grave seg ned i toppoverflaten og få bladet til å klatre ut av sagsnittet og til å hoppe bakover mot operatøren. Tilbakeslag er resultatet av feil bruk av sagen og/eller feil driftsprosedyrer eller betingelser, og kan unngås ved å treffe skikkelige forholdsregler, som angitt nedenfor: a) Sørg for et godt grep med begge hendene på sagen, og plasser armene slik at de står i mot tilbakeslagskrefter. Plasser kroppen på en av sidene av bladet, men ikke på linje med bladet. Tilbakeslag kan føre til at sagen hopper bakover, men tilbakeslagskreftene kan kontrolleres av operatøren, hvis man treffer korrekte forholdsregler. b) Når bladet klemmes fast, eller når man avbryter et kutt av en eller annen grunn, slipp utløseren og hold sagen i ro i materialet til bladet har stoppet helt. Forsøk aldri å ta sagen ut av arbeidsstykket eller å trekke sagen bakover mens bladet er i bevegelse, hvis ikke kan det oppstå tilbakeslag. Undersøk og sørg for å fjerne årsakene til fastklemming av bladet. c) Når man starter opp en sag i arbeidsstykket igjen, sentrer sagbladet i sagkuttet og sjekk at sagtennene ikke er i inngrep i materialet. Hvis sagbladet sitter fast, kan det klatre opp eller slå tilbake fra arbeidsstykket når sagen startes igjen. d) Støtt opp store paneler for å minimere faren for at bladet klemmes fast og gir tilbakeslag. Store paneler har en tendens til å henge ned under sin egen vekt. Det må plasseres støtter under panelet på begge sider, nær kuttelinjen og nær kanten av panelet. e) Ikke bruk sløve eller ødelagte sagblad. Uskarpe eller feil satte blader gir trange sagkutt, og fører til stor friksjon, fastklemming av blad og tilbakeslag. f) Bladdybden og låsespakene for fasejustering må være strammet og sikret før du foretar sagkuttet. Hvis bladjusteringen endres under kutting, kan det føre til fastklemming og tilbakeslag. g) Utvis ekstra forsiktighet når du foretar et ”dykk-kutt” i eksisterende vegger eller andre blinde områder. Det framstikkende bladet kan kutte objekter som kan føre til tilbakeslag. Nedre beskyttelse, sikkerhetsinstruksjoner a) Sjekk nedre beskyttelse for korrekt lukking før hver gangs bruk. Bruk ikke sagen hvis nedre beskyttelse ikke beveger seg fritt og lukker umiddelbart. Nedre beskyttelse må aldri klemmes eller bindes i åpen stilling. Hvis sagen mistes ned, kan nedre beskyttelse bli bøyd. Løft opp nedre beskyttelse med tilbaketrekkingshendelen og forsikre deg om at den beveger seg fritt og ikke berører bladet eller noen andre deler, i alle vinkler og kuttdybder. b) Sjekk funksjonen til fjæren på nedre beskyttelse. Hvis beskyttelsen og fjæren ikke fungerer korrekt, må de repareres før bruk. Nedre beskyttelsen kan fungere dårlig på grunn av skadete deler, klebrige avsetninger eller opphopning av rusk. c) Nedre beskyttelse skal trekkes tilbake manuelt kun for spesialkutt som ”dykk- kutt” og ”sammensatte kutt”. Hev nedre beskyttelse ved å trekke tilbake spaken, og med en gang bladet entrer materialet må nedre beskyttelse slippes. For all annen saging, skal den nedre beskyttelsen operere automatisk.
Side: 5
NORSK 93 d) Sjekk alltid at nedre beskyttelse sekker bladet før du setter sagen ned på benken eller gulvet. Et ubeskyttet blad som fremdeles roterer vil få sagen til å bevege seg bakover, og kutte det som er i veien for den. Vær oppmerksom på den tiden det tar før bladet stopper etter at bryteren er sluppet. Ekstra sikkerhetsinstruksjoner for alle sager med kløyvekniv a) Bruk korrekt kløyvekniv for bladet som brukes. For at kløyvekniven skal fungere, må den være tykkere enn bladet men tynnere enn tannsettet til bladet. b) Juster kløyvekniven som beskrevet i denne instruksjonshåndboken. Feil avstand, posisjonering og innretting kan gjøre at kløyvekniven ikke blir effektiv til å hindre tilbakeslag. c) For at kløyveknivens skal fungere, må den være i inngrep i arbeidsstykket. Kløyvekniven er ikke effektiv til å hindre tilbakeslag ved korte kutt. d) Bruk ikke sagen hvis kløyvekniven er bøyd. Selv en liten interferens kan sakke lukkehastigheten til en beskyttelse. Ekstra sikkerhetsadvarsler for sirkelsager • Bruk hørselsvern. Eksponering for støy kan forårsake tap av hørsel. • Bruk en støvmaske. Å bli utsatt for støvpartikler kan forårsake pustevansker og mulig skade. • Ikke bruk sagblader med større eller mindre diameter enn anbefalt. For opplysninger om riktig skjærekapasitet henvises du til de tekniske dataene. Bruk kun sagblader spesifisert i denne manualen, som er i samsvar med EN 847-1. • Aldri bruk slipende reduseringshjul. • Pass på at spaltekilen justeres slik at avstanden mellom spaltekilen og kanten på bladet ikke er mer enn 5 mm, og at kanten på bladet ikke gå mer enn 5 mm utenfor den laveste kanten på spaltekilen. Annen risiko Følgende farer er uløselig knyttet til bruken av sirkelsager. – Skader som skyldes berøring av de roterende delene eller varme deler på verktøyet Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse er: – Hørselsskader. – Fare for å klemme fingrene når man bytter tilbehøret. – Helseskader som skyldes innånding av støv som oppstår ved arbeid med tre.. Merking på verktøyet Følgende piktogrammer vises på verktøyet: Les instruksjonshåndboken før bruk. DATOKODE PLASSERING (FIG. 1) Datokoden (ee), som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på huset. Eksempel: 2010 XX XX Produksjonsår Pakkens innhold Pakken inneholder: 1 Sirkelsag 1 Parallellgitter 1 Sekskantnøkkel 1 Instruksjonshåndbok 1 ”Eksplosjons”-tegning • Kontroller skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha inntruffet under transport. • Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken før bruk. Beskrivelse (fig. 1, 4, 5) ADVARSEL: Verktøyet eller delene må aldri endres. Dette kan medføre materielle skader eller personskader. a. Utløserbryter b. Låseknapp c. Fronthåndtak d. Spindellås e. Støvavtrekksutløp f. Sagsko g. Kløyvekniv
Side: 6
NORSK 94 h. Nedre beskyttelse, tilbaketrekkingshendel i. nedre beskyttelse j. Sagblad k. Fasejusteringsknapp l. Gitterjusteringsknapp (D23651) m. Skinnejustering: kutting n. Skinnejustering: fasing o. Merke for fasekutt p. Merke for rett kutt q. Dybdejusteringsknapp r. Parallellgitter TILTENKT BRUK D23551 og D23651 sirkelsager er blitt utviklet for profesjonell saging av tre og plast. Slipende kutteskiver er tilgjengelig for kutting av metall og stein. IKKE BRUK ved høy luftfuktighet eller nær antennelige væsker eller gasser. Disse sirkelsagen er elektriske verktøy for profesjonelle. LA IKKE barn røre verktøyet. Det kreves oppsyn når uerfarne operatører bruker dette verktøyet. Elektrisk sikkerhet Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen på merkeskiltet. Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med EN 60745; det trengs derfor ikke noen jordledning. Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning som fås via DEWALT- serviceorganisasjon. Bruk av skjøteledning Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent skjøteledning egnet for verktøyets strømforbruk (se tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1 mm2; maksimum lengde er 30 m. Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel. Montering og justering ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av enheten og koble maskinen fra strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren er stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. Kuttedybdejustering (fig. 1, 2) 1. Løsne dybdejusteringsknappen (q). 2. Flytt skoen (f) for å oppnå korrekt kuttedybde. 3. Trekk til dybdejusteringsknappen (q). ADVARSEL: For optimalt resultat, la sagbladet stikke fra fra arbeidsstykket med omtrent 5 mm (fig. 2). Fasejustering (fig. 1, 3) Fasingsvinkelen kan justeres mellom 0° og maksimumsinnstillingen. 1. Løsne fasejusteringsknappen (k). 2. Sett fasevinkelen ved å vippe sagskoen (f) til merket indikerer ønsket vinkel på skalaen. 3. Trekk til fasejusteringsknappen (k). Skojustering for 90° kutt (fig. 1) 1. Juster sagen til 0° fasing. 2. Trekk tilbake bladbeskyttelsen med spaken (h) og plasser sagen på bladsiden. 3. Løsne fasejusteringsknappen (k). 4. Plasser en vinkel mot bladet og skoen for å justere innstillingen på 90°. 5. Trekk til fasejusteringsknappen (k). Utskifting av sagbladet (fig. 1, 4) 1. Sett bladlåseknappen (d) i inngrep og skru av bladklemmeskruen (s) ved å vri mot urviseren med sekskantnøkkelen som ble levert sammen med verktøyet. 2. Trekk tilbake nedre bladbeskyttelse (i) ved hjelp av spaken (h) og skift bladet (j). Installer skivene (t, u) igjen i korrekt posisjon. 3. Sjekk rotasjonsretningen til bladet. 4. Skru på bladklemmeskruen (s) for hånd for å holde skiven på plass. Skru med urviseren. 5. Press inn bladlåseknappen (d) mens du vrir spindelen til bladet stopper å rotere. 6. Trekk til bladklemmeskruen godt ved hjelp av skrunøkkelen. Justere kløyvekniven (fig. 4) For korrekt justering av kløyvekniven (g), se figur 4. Juster klaringen til kløyvekniven etter skifte av sagblad eller ved behov.
Side: 7
NORSK 95 1. Juster kuttedybden til 0 mm for å få tilgang til klemskruene (v) til kløyvekniven (g). 2. Løsne skruene (v) og trekk ut kløyvekniven til sin maksimale lengde. 3. Juster klaringen og trekk til skruen. Montere og justere parallellgitteret (D23651, fig. 5) Parallellgitteret (r) brukes til kutting parallelt med kanten av arbeidsstykket. MONTERING 1. Slakk gitterjusteringsknappen (l) for å sette på plass parallellgitteret. 2. Sett inn parallellgitteret (r) i sagskoen (f) som vist. 3. Trekk til gitterjusteringsknappen (l). JUSTERING 1. Slakk gitterjusteringsknappen (l) og still parallellgitteret (r) til ønsket bredde. Innstillingen kan avleses på skalaen (w). 2. Trekk til gitterjusteringsknappen (l). Føringsskinnesystem Føringsskinner, som leveres i forskjellige lengder som tilleggsutstyr, lar brukeren bruke sirkelsagen for presise, rette, rene kutt og beskytter samtidig arbeidsstykkets overflate mot skader. I forbindelse med tilleggsutstyr kan man utføre eksakt vinklete kutt, gjæringskutt og tilpasningsarbeider med føringsskinnesystemet. Det er klemmer (z) for å sikre føringsskinnen (x) på arbeidsstykket (fig 6). Ved å bruke disse klemmene (z) sikrer man at føringsskinnen (x) er sikkert festet til arbeidsstykket (y) for trygt arbeid. Med en gang føringsskinnen er satt til kuttlinjen og er trygt festet til arbeidsstykket, er det ikke noen bevegelser under kuttingen. VIKTIG: Høydeskalaen på enheten er satt for bruk av sagen uten en føringsskinne. Når man bruker sagen på føringsskinnen, vil høydeforskjellen være omtrent 5,0 mm. SETTE SIRKELSAGEN PÅ FØRINGSSKINNEN (FIG. 1, 7) Klaringen mellom sirkelsagen og føringsskinnen (x) må være svært liten for å oppnå best mulige kutteresultater. Jo mindre denne klaringen er, jo bedre vil den rette linjens overflate bli på arbeidsstykket. Klaringen kan settes med de to skinnejusteringene (m, n) for hver kanal i sokkelen for 0°-kutting (m) og for 1-45°-fasekutting (n). Skinnejusteringene er presisjonskammer som tillater reduksjon i klaringen mellom enheten og føringsskinnen. Med en gang disse justeringene er blitt stilt inn, holdes sideveis bevegelse av sagen under kutting til et minimum mens man har en glatt kuttebevegelse. MERK: Justeringene er satt til minimum klaring fra fabrikken, og kan trenge justering og innstilling før enheten brukes. Bruk de følgende instruksjonene for sette å feste sirkelsagen til føringsskinnen. HUSK: Sett alle skinnejusteringene på sagen på føringsskinnen. 1. Skru ut skruen inne i skinnejusteringen for å oppnå justeringsmulighet mellom sagen og føringsskinnen. 2. Trekk tilbake nedre beskyttelse og plasser enheten på føringsskinnen, forsikre deg om at bladet er i øverste posisjon. 3. Roter justeringen til sagen låses på føringsskinnen. VIKTIG: Forsikre deg om at sagen er godt festet til skinnen ved å forsøke å skyve sagen forover. Forsikre deg om at det ikke er noen bevegelse av sagen. 4. Roter justeringen litt tilbake til sagen glir lett langs skinnen. 5. Hold skinnejusteringen på plass og trekk til skruen igjen. MERK: Juster ALLTID systemet for bruk med andre skinner. Skinnejusteringene er nå satt opp for å minimere sideveis avvik når man kutter med sagen på føringsskinnen. Før justering av sagen, må splintbeskyttelsen (aa) på føringsskinnen stiles inn. Se Stille inn splintbeskyttelsen. STILLE INN SPLINTBESKYTTELSEN Føringsskinnen (x) er utstyrt med en splintbeskyttelse (aa), som må stilles inn til sagen før første gangs bruk. Splintbeskyttelsen (aa) er plassert på hver side av føringsskinnen (fig. 7). Formålet med denne splintbeskyttelsen er å gi brukeren en synlig bladkuttelinjen mens man reduserer oppflisingen som opptrer langs arbeidsstykkets kuttekant under kuttingen. VIKTIG: ALLTID les og følg Sette sirkelsagen på føringsskinnen før kutting med splintbeskyttelsen! STILLE INN SPLINTBESKYTTELSEN (FIG. 8-11) 1. Plasser føringsskinnen (x) på et stykke skraptre (bb) med en minimumslengde på 100 mm overhengende arbeidsstykket. Bruk en klemme
Side: 8
NORSK 96 til å sikre at føringsskinnen er sikkert festet til arbeidsstykket. Dette vil sikre nøyaktighet. 2. Sett enheten til 15 mm kuttedybde. 3. Plasser fronten av sagen på overhengsenden av føringsskinnen, forsikre deg om at bladet er posisjonert i front av skinnekanten (fig. 9). 4. Slå på sagen og kutt splintbeskyttelsen sakte langs hele lengden av skinnen i en kontinuerlig operasjon. Kanten av splintbeskyttelsen stemmer nå eksakt overens med kuttekanten til bladet (fig. 10). For å stille inn splintbeskyttelsen på den andre siden av føringsskinnen, ta sagen av skinnen og roter skinnen 180°. Gjenta trinnene 1 til og med 4. MERK: Om ønskelig kan splintbeskyttelsen fases til 45°, gjenta så trinnene 1 til og med 4. Dette gir en side av skinnen for kutting av parallellkutt og den andre siden av skinnen er stilt inn for 45° fasekutt (fig. 11). MERK: Hvis splintbeskyttelsen er stilt inn for parallellkutting på begge sider, vil bladet ikke gå korrekt mot kanten av plintbeskyttelsen når enheten er faset. Dette er fordi svingpunktet til enhetens fasing ikke er stasjonær og bladet beveger seg utover når enheten fases. BRUKE KORREKT KANAL Sagsokkelen består av to kanaler. Én kanal er for utføring av parallellkutt og den andre er for utføring av fasekutt. Etiketten foran på sokkelen (fig 12) indikerer hvilken kanal som er for hvilket bruk. Når man utfører kutt, forsikre deg om at etiketten er i samsvar med kanalen på føringsskinnen. Figur 13 viser sagen i parallellkutteposisjonen i forhold til føringsskinnen. Figur 14 viser sagen i fasekutteposisjonen i forhold til føringsskinnen. Før bruk ADVARSEL: Forsikre deg om at beskyttelsene er korrekt montert. Sagbladbeskyttelsen må være i lukket stilling. ADVARSEL: Forsikre deg om at sagbladet roterer i samme retning som pilen på bladet. BRUK ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, slå av verktøyet og koble det fra strømkilden før du foretar eventuelle justeringer eller fjerner/ installerer tilleggsutstyr eller tilbehør. ADVARSEL: Før bruk av sirkelsagen må man ALLTID forsikre seg om at alle funksjoner fungerer korrekt! Bruksanvisning ADVARSEL: • Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende reguleringer. • Forsikre deg om at materialet som skal sages er godt festet. • Bruk bare litt makt på verktøyet og påfør ikke sagbladet sidekrefter. • Unngå overbelastning. • Bruk ikke sagblader som er svært slitte. • Bruk ikke sagen til lommekutt. Korrekt plassering av hendene (fig. 1, 15) ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist. ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en plutselig reaksjon. Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på fronthåndtaket (c) og den andre på hovedhåndtaket (dd). Slå på og av (fig. 1) Av sikkerhetsårsaker er utløserbryteren (a) til verktøyet utstyrt med en låseknapp (b). 1. Trykk inn låseknappen for å låse opp verktøyet. 2. Trykk utløserbryteren (a) for å kjøre verktøyet. Med en gang utløserbryteren er løsnet, aktiveres låsebryteren automatisk for å forhindre utilsiktet start av maskinen. ADVARSEL: • Slå ikke på eller av verktøyet mens sagbladet berører arbeidsstykket eller andre materialer. • Betjen ikke spindellåsen mens verktøyet går.
Side: 9
NORSK 97 Holde og føre verktøyet (fig. 1) 1. Hold verktøyet i hovedhåndtaket og i fremre hendel (c) for å føre sagen korrekt. MERK: For optimale resultater, klem fast arbeidsstykket opp ned. 2. Følg linjen tegnet på arbeidsstykket med merke (p) for parallellkutting og merke (o) for kutting i 45° fasingsvinkel. ADVARSEL: HUSK Å ALLTID føre ledningen bort på linje med baksiden av verktøyet. Støvavtrekk (fig. 1) ADVARSEL: Fare i forbindelse med innånding av støv. For å redusere faren for personskade skal man ALLTID bruke en godkjent støvmaske. Verktøyet er utstyrt med et støvavtrekksuttak (e). Når det er mulig kobler man til en støvavtrekksenhet konstruert i samsvar med gjeldende bestemmelser for støvavgivelse. ADVARSEL: BRUK ALLTID et vakuumavtrekk konstruert i samsvar med gjeldende direktiver vedrørende støvavgivelse ved saging av tre. Vakuumslanger til de fleste støvsugere vil passe direkte i støvavtrekksuttaket. ADVARSEL: Bruk ikke et vakuumavtrekk uten tilstrekkelig gnistbeskyttelse ved saging av metall. VEDLIKEHOLD Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og regelmessig renhold. ADVARSEL: For å redusere faren for personskader, slå av enheten og koble maskinen fra strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr, før justering eller skifte av oppsett, eller når du foretar reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren er stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader. ADVARSEL: Hvis sagbladet er slitt, skift det med et nytt skarpt blad. Smøring Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring. Rengjøring ADVARSEL: Blås smuss og støv ut av verktøyhuset med tørr luft så ofte som du ser at smuss legger seg i og rundt lufteåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører denne prosedyren. ADVARSEL: Aldri bruk oppløsningsmidler eller andre sterke kjemikalier for rengjøring av ikke- metalliske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene brukt i disse delene. Bruk en klut fuktet kun med vann og mild såpe. Pass på at det aldri kommer væske inn i verktøyet. Legg aldri noen av verktøydelene i vann. Ekstrautstyr ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke leveres av DEWALT ikke er testet med dette produktet, kan det være farlig å bruke slikt tilbehør. Reduser risikoen for personskade ved å kun bruke tilbehør som anbefales av DEWALT sammen med dette produktet. Ta kontakt med en forhandler for informasjon om ekstrautstyr. Miljøvern Separat innsamling. Dette produktet skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det, skal du ikke kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles separat. Separat innsamling av brukte produkter og pakkematerialer gjør det mulig å gjenvinne materialer og bruke dem på nytt. Gjenbruk av gjenvunne
Side: 10
NORSK 98 materialer reduserer forurensning og etterspørselen etter råvarer. Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser om separat innsamling av elektriske produkter fra hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren når du kjøper et nytt produkt. DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger. Send produktet til et autorisert servicesenter som kan samle inn produkter på dine vegne og anvende denne tjenesten. Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på adressen som er oppført i denne brukerhåndboken. Du finner også en liste over autoriserte servicesentre for DEWALT og utførlig informasjon om service og kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
Side: 11
NORSK 99 GARANTI DEWALT er overbevist om kvaliteten på produktene sine og tilbyr en enestående garanti for profesjonelle brukere av produktet. Denne garantierklæringen kommer i tillegg til, og har på ingen måte negativ innvirkning på, dine kontraktsmessige rettigheter som profesjonell bruker eller på dine lovfestede rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker. Garantien er gyldig innen områdene tilhørende medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA). • 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI • Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan du ganske enkelt returnere det innen 30 dager, komplett med alle de originale komponentene slik du kjøpte det, til innkjøpsstedet for å få full refusjon eller bytte. Produktet må ha blitt utsatt for rimelig slitasje og kvittering må fremvises. • ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT • Hvis du trenger vedlikehold eller service på ditt DEWALT-verktøy i løpet av de første 12 månedene etter innkjøp, vil dette bli utført vederlagsfritt av en autorisert DEWALT-reparatør. Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke sviktet under garantien. • ET ÅRS FULL GARANTI • Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på grunn av material- eller produksjonsfeil innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer DEWALT å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at: • Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt; • Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje; • Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av uautoriserte personer; • Kvittering fremvises. • Produktet returneres komplett med alle originale komponenter. Dersom du ønsker å fremme et krav, ta kontakt med selgeren eller finn nærmeste autoriserte DEWALT-reparatør i DEWALT- katalogen eller ta kontakt med ditt DEWALT-kontor på den adressen som du finner i denne brukerhåndboken. Alternativt er en liste over autoriserte DEWALT- reparatører og alle detaljer om service etter salg tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.com.

Spørsmål og svar

Har du et spørsmål om DeWalt D23551 men finner ikke svaret i brukermanualen? Kanskje brukerne av ManualsCat.com kan hjelpe deg med å finne svaret. Ved å fylle in skjemaet under, vil spørsmålet ditt vises under manualen for DeWalt D23551. Vennligst beskriv hva problemet ditt er med D23551 DeWalt så presis som du kan. Jo mer presis du er i spørsmålet ditt, jo større er muligheten for at du raskt mottar et svar fra en annen bruker. Det vil automatisk sendes en e-post for å informere deg når noen har svart deg.

Spør et spørsmål om DeWalt D23551

Navn
Email
Reaksjon

Vis en manual for DeWalt D23551 under. Alle manualer på ManualsCat.com kan vises helt gratis. Ved å trykke "Velg Språk" knappen kan du også velge språket du ønsker å lese manualen på.

  • Merke: DeWalt
  • Produkt: Sager
  • Model/navn: D23551
  • Filtype: PDF
  • Tilgjengelige språk: Nederlandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Norsk, Finsk, Tyrkisk, Gresk